سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-عدم درک صحیح درباره اسلام-3-ایا اسلام فقط برای اعراب امده است؟سریع ترین راه برای اثبات ان که این مطلب کاملا دروغ است این حقیقت است که 15% ویا 20% درصد مسلمان از اعراب هستند- اعتقاد بر  این که مه دین مبین اسلامفقط برای اعراب امده است یک افسانهای بوده است که توسط دشمنان اسلامدرهمان اوائل تاریخ اسلام منتشر شده است- این اشتباه فرض بر ان است که اکثر  مسلمانان از اعراب خواهند بود وقران به زبان عربی است و.پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هم عرب هستند- گرچه  هم تعلیمات اسلام وهم عملکرد مسلمانان عرب درتاریخ اسلام بخوبی نشان میدهد که نشر اسلام در طول تاریخش که مسلمانان صدر اسلام تمام همت خودرا برای گسترش پیام اسلام برای تمام ملتها ونژادها ومردمان بکار بردند- وباید این موضوع بخوبی روشن شود- که تمام اعراب مسلمان نیستند وهمه مسلمانان هم عرب نیستند ویک عرب میتواند مسلمان –مسیحی- یهود- ملحد هم باشد- ویا هرنوع ایدلوژی ویا مذاهب دیگر- بسیاری کشورها که خارجیان انهارا اعراب میدانند اصلا اعراب نیستند مانند ترکیه – ایران و ومردمانی که دراین سرزمینهای زندگانی میکنند- به زبانی که با ان تکلم میکنند غیر از زبان عربی است وزمان مادری انان از یک تمدن نژاد ی مختلف بافرهنگ عربی است -بسیار مهم است که این حقیقت فهم شود از همان اغاز رسالت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم پیروان ایشان از هرنوع طیف های مختلف بوده اند که افرادی چون حضرت بلال سلام الله علیه یک برده افریقائی-جناب صهیب از بیزانس- ابن سلام یک روحانی یهودی وحضرت سلمان سلام الله- از ایران بوده اند- حقایق اصیل مذهب ابدی وهمیشگی وغیر  قابل تغیر است وبشریت یک امت جهانی برادروار میباشد – واسلام می اموزد که وحی الهی بر ای بشریت دارای منطقی قوی واستحکام عقلانی ودستوری دارد وروشن وجهانی است- وحقایق اسلام برای همه میباشدبدون در نظر گرفتن نژاد- ملیت- فرهنگ زبانی- یک نگاه به نقشه جهان اسلام از نیجیریهتا بوسنی-واز مالزی تا افغانستان – برای اثابت که اسلام یک پیام جهانی برای بشریت است باانکه توجه ای به این حقیقت پر ارزش وبسیار مهم نکردیم که که تعداد قابل ملاحظه ای از اورپایئیان وتمام نژادهای امریکائیان وفرهنگهای مختلف به سمت اسلام امده اند 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نگاهی به انتخابات ونزوئلا- نظریات شخصی است—بازی انتخابات مدتها است حتی درمریکا به بازی فوتبال ودولشگر در روبروی هم قر ار گرفته است- مردمانی که به امریکا مهاجرت کردند- بر ای عیاشی نرفتند مردمانی سخت کوشش چون ایر لندی ها بودند که راه وچارهای نداشتند وبامحیطی بسیار ربرو بودند که هنوز ئهم هستند وسنت اسلحه بر ای همین منظور بوجود امده است امریکا چون بزرگ بود کنترول ان بسیار مشکل بود ودیکتاتوری به این زودی ها نمی توانست تسلط پیدا کند ولی در امریکای لاتین به خاطر جمعیت کم تسلط دیکتاتوری سریع تر انجام شد ولذا جامعهای که ژن ارامش داشت کم کم به ژن جنگجوی تبدیل شد—اوائل کناری گیری از احزاب شروع شد ولی با بدتر شدن اوضاع اقتصادی – سیاسی دوباره حسیاست به جامعه باز گشت وسئوال اساسی مطرح شد سودهای نجومی به چه نسبتی باید تقسیم شود- وفریب های مداوم این سئوال اساسی مطرح شد ایا بایدبه وفادری به احزاب شک کرذد وبقول جناب حافظ خللی دران انست ویا ما زیاده خواه شدیم وخلل در وفادری ما رخ داده است ونویسندگان داغ این نظریه را اثبات کردند که درجه تب بالاتر از39 دربوستون و45 در ونزوئلا است- .کم کم جوانانی که مردم را به تشکلات حزبی دعوت میکردند سر از سلول های زندان دراوردند- تاکتیک های نفس برکردن وبازی دراوردندرحقیقت یکنوع لجبازی با مردم است امروز امریکا لاتین به لشگر تبدیل انقلابی تبدیل شده است که چند گروهان امریکائی کاری از پیش نخواهد برد بلکه با زیر پا گذاشتن اخلاق وخودرا به نفهمی زدن وکودن بازی دراوردن وباز فوتابل احساسی درهم ریخته وستاره سازی مبتذل با کلمات بازی کردن .وداور محکوم کردن نمیشود برای همیشه ضعف را پوشش داد بخوبی نشان میدهد که ظرفیت بردن را ندارند وباید  با روشهای فیزیکی وسرکوب کردن سلطه رابدست اورند به زودی خواهد فهمید که ونزوئلا در لشگر امریکای لاتین پست حساس دخوبی پیدا خواهد کرد وبازی درخشان خوداش رابخوبی ایفا خواهد کرد وانتقاداز خود یعنی درخت رزخودرا بریدن ویان چه ربطی به امرذیکا داراد که میگوید خون ما رانریز وبقول جناب حافظ عیب اجتماعی غیر از عیب شخصی است  عیب شخصرا گفتن خلل ایجاد میکند ولی عیب اجتماعی رانگفتن سرانجام کشتی جامعه را غرق میکند 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—درشخصیتهای نظامی واحدهای تکزاس نمونه های عالی بود- ودربعضی فرماسونری دانشگاهی بخصوص از جهت سالنهای خاص هنری وعلمی  وکمک اموزشی دانشگاه پنسیلوانیا نمونه بود 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-اقای اوباما گول مافیا نخور که مدت دوسال میتوانی از قدرت سو استفاده کنی- اصلاحات طرح های پلیس به نظر میرسد که مسخره است میبایست طرح ها فاش شود تا عقلا درباره ان اظهار نظر کنند وجالب انکه مدیر اصلاحات طرح های پلیس اعتراف کرد که بعضی طرح های پلیس غیر قانونی بوده است-جناب اقای اوباما معلوت خودتان در باره اهداف اسلام در امریکا بیان کنید واز برجسب زدن واتهامات بی اساس به اسلام مانند ساواک خود داری کنید وکارهائی تصور میثشود که نیروهای چپ ومخالف به سمت راست سوق دهد سرابی بیش نیست وسعی نکیند مسلمانان را ازنیو یورک اخراج کنید ولو بکنید چون ققنوس دوباره احیا خواهند شد 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-ایا روح شیطانی در سازمانهای کلیدی دولتی امریکا حلول کرده است؟ حادثه بوستون به نظر میرسد یک حادثه از پیش سازمان داده شده  امنیتی راهبردی سیاسی ان شهر وباتاثیر درکل امریکا است که درحدود دوازده نفر انرا سازمان دادهاند وتوسط ارتش انجام گرفته است- تا ثیرات مخرب خودر ا دربعد روانی وایجاد ترس خوداگاه وناخوداگاه درسطح حتی تحصیل کرده ها بگذارد 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-ایا روح شیطانی در سازمانهای کلیدی دولتی امریکا حلول کرده است؟ حادثه بوستون به نظر میرسد یک حادثه از پیش سازمان داده شده  امنیتی راهبردی سیاسی ان شهر وباتاثیر درکل امریکا است که درحدود دوازده نفر انرا سازمان دادهاند وتوسط ارتش انجام گرفته است- تا ثیرات مخرب خودر ا دربعد روانی وایجاد ترس خوداگاه وناخوداگاه درسطح حتی تحصیل کرده ها بگذارد 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- دشمن بیدار است-درمرکز زرهی درصبحگاه همه افسران میامدند بجز چند نفر یکی ازانها مسئول ضد اطلاعات بود وغالبا کسی مسئول ضد اطلاعات رانمی شناخت مگر سرکاراش به انجا میافتاد-روزی جناب سرهنگ معاون دانشکده منراخواست که یک افسری جدیدی امده است امده بود ولی من متوجه نشده بودموفرمودند ایشاندرامریکا یک تخصص خاصی خوانده است که شاه مایل نبودچنین تخصصی ایران داشته باشد ولی امریکائی گفته بودند که لازم است وجائی برای ایشان معین نکردند وحتی صندلی برای ایشان نداریم ایشان فعلا دریک واحد جا دادیم- این وحادبعدا من متوجه شدم تاحدودی سری است اطلاعاتی که نیاز ارتش است مجع اوری میکند روی بعضی مسائل ازجمله مالی یک کنترول سندی هم دارد البته بعدا بچه کشف کردند که ایشان درحقیقت جز ابواب الجمعی ضداطلاعات است-بچه امدند وگفتند که یک افسر جدید اماده است که درامریکا تخصص گرفته است ومدتی هم درپنتاگون کار کرده است واگر مایل هستی برای ادامه تحصیل به امریکائی بروی اطلاعات جالبی دارد ودرباره ارتش بیاداطلاعات جالبی داشته باشد وادم بسیار بازی است وخط قرمز ندارد وخیلی میخواهد ببیند که جوان ها اشکا ل انها نسبت به حکومت چیست البته میدانی درباره دربار صحبتی نباید بکنی واینهم سنت بود- روزی برای من وقت ملاقات گرفتند وایشان درجلوی اداره خوداش یک صندلی برای من گذاشته بود وپیش رفتم ووقتیکه ایشان رادیدم خیلی تعجب کردم کامل قیافه یک روستائی جنوب ایران داشت جناب سرهنگ جهانبانی افرادی قبول میکرد حداقل بایدقیافه اسپانیائی داشته باشد واین امرهم باعث ناراحتی همه بود ومداوم با سران ارتش در این مورد درگیری داشتوهرکس میفرستاند وازخوش نمیامد بلافاصله نامه عدم نیاز را بدست اش میداد- ومن نشستم وگفت شما اشکالتان نسبت به حکومت چیست- من از ارتش شروع کردم- گفتم جناب سرهنگ پزشک سر صبحگاه علنا فرمودند که اقایان وظیفه مریض میشوید به بیمارستان ارتش شب زنگ نزنید- نه امبولانس است نه دکتر هست نه حتی امپول زن هست نه پنسلین است وازمایشگاه هم میکروسک ندارد- به بیمارستاهای دولتی وخصوصی زنگ بزنید وانهم دیر نشود که مسئله بسازد-جناب سرهنگ ریس دانشکده سر صحبگاه فرمودن- اقایان افسران نروید مداوم اسمخود را برای دوره تانگ چیفتن بنویسید- ما چهار کلاس در نظر گفته بودیم وتمام طرح کامل اماده کردیم وبیست روز من درتهران بودم وفقط به من پانزده صندلی برای کلاس بودجه دادند وونیاز این کلاس را از بخش های دیگر تهیه بفرمائید وترجمه جزوات وبروشورها وتاکتیک تمام بعهده  من دادند چند روز است تمام وقت من تاصبح برای حل این موضوع است ویک افسر ستوان دو بود انگلیسی امده است که جناب مستشار فرمودند کلاس باید برای پانزده نفر بیشتر نباشد ومقداری تهجیزات برای پانزده نفر اورده است- ترجمه بخش ازان بعهده فرمانده من داده بودند منجمله برجک- جناب سرهنگ در صبحگاه همه چیز تازه اگر درست شود فایده ندارد باید- تکنسین چیفتن اماده شود یک مهندس فوق لیسانس از دانشگاه شریف جزو دوره تخصصی بگذاراند انجا ضد اطلاعات صلاحیت ایشان تائید کرد وجنگی بین فرمانده من وضد اطلاعات بوجودامرد ایشان فغقط دستگاهای دخاصی از برجک را ترجمه میکند وفلانی یعنی همنظارت میکند خودمن هم گرگی هستم میدانم کدام بخش رابدهم وقضایاراحل کنم ایشان فرمودند که این تانگ بر اساس پکیچ درست شده است وهر پکیچ چند کارا انجام میدهد ونمیتوان مانندتانکهای روسی وامریکائی انرا تعمیر کرد واگر اب بخورد خراب میشود یک قاب ندارد که جلوگیری کندجناب ستواندوانگلیسی مداوم پینگ وپنگ بازی میکردوروزی یک بچه امد که منخسته9 شدم شما با ایشان پینگ وپنگ بازی کنید واجازه شما راهم گرفتم- ولی من رفتم تافرمانده من امد وگفت چرانرفتی ودرضمن گفت چند سئوال کن ببین درباره ما چه میگوید- من رفتم وبه ایشان گفتم چراشما اولا این را اینقدر پیچیده کردید .درثانی قابل تعمیر نیست وثالثلا نبیادبه ان اببخورد وخوب یک قاب میگذاشتید ایشان کمی عصبانی شد وگفت بارها جوابش دادم ولی مثل این است که تمامی ندارد- ایشان گفت انگلستان نمیخواست تانگ درست کند ویکدفعه تصمیم سریع گرفت وچون در برجک سازی مهارت دارد- این بخش را انگلستان ساخته است ومابقیه امریکائی است- شما فکر میکنید کمپانی سازنده ان از فروش ان به انگلستان چقدر سودمیبرد سوداش ناچیز است ودرجنگ امروزی بخصوص برای جهان سوم که میزان فراوان تانک ندارند این راه بهتر است که تانگ سریع وارد عملیات شود البته این تاک یک تانک تیتیشمامانی است نسل اول است نسل سوم که درحال ساخت است بسیاراز معایب انراندارد من بارها گفتم وبه شماهم میگویم سربازی با این تانک کار میکند باید مداقل دیپلم باشد سربازی گفتند برجک رابشور داخل انرا شسته است ومن مجبور شدم که وسائلی که برای تدریس اورده بودم روی ان بی اندازم ودرثانی زبان انگلیسی بااینهمه کلاس های خصوصی که درایران است بسیارضعیف است یک فکر ی در این باره کنید-ومن پیش ان سرباز رفتم وگفتم اینچه کاری بود که کردی ایشان گفت به من گفتن برجک رابشور ونگفتن که داخل انرا نشور ومن مثل تانک امریکائی داخل -خارج انرا شستم-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3      >