سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- مطالب-2- عدم درک صحیح-مسلمانان حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم-توسط مسلمانان پرستش میشود- مطابق اعتقادات مسلمانان پیامبر اعظم صلواته الله علیه واله والسلم- اخرین رسول ونبی خداوند منان است( مترجم –اخرین نبی بودن بدودصورت معنی  میشود یکی به صورت عام ودیگری بصورت خاص- براردارن اهل سنت به معنای عام گرفتند- یعنی بعد از حضرت رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم هیچگونه نبی ورسول وامام که به معنای رسول امام خاص نخواهد امد یعنی زمین از حجت الهی خالی خواهد بود وبنا بر حدیث موثقی از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- هرگاه زمین از حجت الهی خالی باشدزمین اهل خودرا میبلعد پس به معنای عام کلمه نیست به معنای خاص کلمه است ه بهد از ایشان نبی ورسول نمی اید ولی رسول امام خاص میاید واین امر بسیارحیکمانه است) – مانند حضرت نوح علیه السلام وحضرات ابراهیم وموسی وعیسی علیهم سلام الله اجمعین- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام یک بشر است وبرادران مسیحی- یک تصور غلط کردن که مسلمان از همان قاعده انان قیاس کرده اند- انان حضرت مسصیح علیه السلام والسلم رت مورد پرستش قرار دادند بنابراین تصور کردند که مسلمانان هم حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم ر اهم پرستش کردند لذا انها یکی از دلائل که مسلمانان به غلط محمدیون نام دادند این بود بر ای مدت های زیادی حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم مانند مسیح علیه السلام تصور کردند درحالیکه حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلاممانند انچه برای عیسی خطاب کردند ادعای خدائی نکرده است ایشان سلام الله علیه واله والسلم فرمودند تنها خداوند منان وقادر مطلق پرستش کنید- و.ایشان صلواته الله علیه واله والسلم مدوام تاکید میکردند که مخلوق وانسان هستند در نتجه مردمان هیچگاه به ان خطای فاحش مسیحیون دچار نخواهند شد وان دیدگاه  مسیحیان در باره حضرت مسیح علیه السلامدر بارا پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام نخواهند داشت- وبخاطر انکهاز خداسازی  برای  خوداش جلوگیری کندحضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلمهمیشه در باره خوداش میفر مود که ایشان بعنوان پیامبر خداوندمنان وعبد او هستم- وحضرت محد صلواته الله علیه واله واله والسلام بعنوان پیامبر نهائی واخرین میباشد- ایشان سلام الله علیه واله والسلم در انتقال پیام الهی نه تنها کلمات رامنتقل کردبلکه انرا به عمل اورد وزندگانی خودرا بران اساس اداره کرد که یک نمونه زنده باشد مسلمان بسیار ایشان را دوست داشتند وبه ایشان احترام میگذاشتند زیرا اخلاق بسیار ممتاز ومتعالی داشتند وحقایق را دقیقا از طرف داوند برای مردمان اوردند- و هم چنین یک توحید ناب وخالص اسلامی را – د رهمان مراحل اولیه اسلام خداوند منان دروحی خود بیان کردند که محمد صلواته الله علیه واله والسلم": برای کلیه مردمان بعنوان یک رحمت الالعالمین:" فرستاده شده است": وچنین اگاهی میدهد که پیام اسلام میبایست گسترش وسیعی رابدست اورد- ومسلمانان بر ای این پیام حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم و دراین جهت کوشش زیادی بخرج دادند- ولی هرگز ایشان را مورد پرستش قرار ندادند- مضافا اسلام میاموزد که به همه پیامبران خداوندمنان صلواته الله دعلیهم اجمعین احترام فوق العاده بگذارند ولی احترام ودوست داشتند ولی به اینمعنا نخواهد بو.د که انها را مورد پرستش قرار میدهند- وکلیه مسلمانان بخوبی به این امر اشراف ودرک همه جانبه دارند که پرستش وعبادت میبایست مستقیما برای خداوند قادرمطلق تنها باشد—بعضی صوفیان گفته اند-که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم را مورد پرستش قرار دهند ویا اشخاص دیگری را- همراه با پرستش خداوندمنان  شامل بدترین گناه( گناه کبیره)در اسلام میباشد- هرنوع پرستش وعبادت بغیر از خداوند قادر منان باعث لغو ومحو ورد شدن اسلام ان فرد میشود- در شرح وبیان ایمان در اسلام بخوبی روشن میکند که مسلمانان میاموزند که پرستش وعبادت مخصوص خداوندمنان است یکی از توضیحات میفرماید":خدائی جز خداوندمنان ویا موجود ارزشمندیکه مورد پرستش واقع شود نیست بجز خداوند قادر مطلق وحضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم پیامبر وعبد الهی است"» 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-دفاع از جناب حافظ-گرچه من میبایست سیستماتیک وارد این مقوله بشوم ولی بعلت قلت سواد ووقت از هردری سخنی وارد میشوم-اولین نکتهای که من دریافت کردم- اگر کسی درحوزه ها مدتها نباشد وتاریخ ایران بخوبی نداندامکان درک صحیح به نظر حقیر کمی مشکل است- بنابر تحقیقات درگذشته ایران تعصب غیر از معنای امروز را داشته است- همه بایددر حوزه های فرق خود شرکت کنندوتدریس هم به دین نحو بوده است که اول قرائت قران یادمیگرفتند وسپس مقداری تفسیر وحدیث وتاریخ اسلام وحفظ اشعار درسطح بالاتر اشعار عربی وکمی هم مسائل فقهی وسپس به کارهای دیگر میپرداختند وطلاب هم ادامه دروس فقهی بوده است ومیبایست مداوم مطالب جدیدی بدرد عموم میخورد یاد داشت بر دارند بروی کاغذ واولین کشور دردنیایسبق در این مورد ایران بوده است- ودوم نبض سیاسی حکوت ایران هماهنگ با نبض سیاسی عراق است درتمام فرق اندکی ممکن است دربعضی افراد اختلاف داشته باشد ولی مقدارس سنت های ایرانی در بعضی موارد دخالت دارد بعنوان نمونه درویشان باصوفی گیر اختلاف فاحش دارد صوفی متعلق به اعراب است که ریشه از حضرت ابراهیم علیهالسلام دارد واوج ان از مسیحیت فلسطین گرفته شده است- بخش های زیادی نداردیک قطب دارد وخانه قطب مرکز هدایت است درحالیکه در درویشان کارهیا اجتماعی وکمک به بینوایان ونشر مخفیانه دین وحمایت از علمای شیعه بصورت مخفی وتبرزین اسلحه دفاع از خود است که برای گم کردن را به سنگ تراشی روی اورده بودند ودر اطاق خود تبر زین به دیوار میزدند وسپس خانقاه مرکز بسیار کارهای اجتماعی وسیاسی مخفی بوده است ونکته مهم دیگر اهل مسافرت برای تبلیغ بصورت مخفی است واوج ان در اسماعیلیه است ودر زمان صفویان دوباره رونق بیشتری پیدا کردند که بیشتر درایران شیعه هستند- هیجکس بی دین نیست هرکس دینی دارد ولی کم کم به همدیگر لقب بی دینی زده شده است که کار سیاست است- اسلام به صورت ازاد بسیار زیبا حرکت کرد وانهم جنبه علمی بخود گرفت تا قبل از رنسانس دین درغرب طوطی واری است ومکه ومدینه ومراکز های شیعیان وبرادران سنی بدنبال استدلال علمی فرق خود بودند وغرب  استدلال در دین وعلم را از ابن رشدیاد گرفت که بعدا انشاالله روی ان بحث میشود ولی سیاست این بحث علمی را بشدت خراب کرد بعناون مثال امروزه اگر شما یک قران به یک دانشجوی وهابی درانگلستان بدهید وقران هم صیحیح باشد- انرا میسوزاند زیرا نام چاب ایران ممکن است تاثیر منفی در ذهن اوبگذارد- بحث قیل وقال مدرسه همین استکه زمانی شما با یک فرقه دیگری بحث میکنید بحث علمی نیست پاتکی است طرف میزند که تمام حقایق دشما راقلابی ودروغین وجعلی قلمداد کند وهیچ موردی حقیقتی از شما دریافت نمیکند جز فریب- البته تاریخ اسلام از جنبه ای دانشمندان وعرفای تا حدودی فرهیخته درحال پروش است که مقداری از حقایق دیگران میپذیرند- جامعه اسلامی با اندیشه اشعری به راستی درمقابل حکومت خلع سلاح میشود ومایوس میگرددبخصوص نسل جوان واین عرفا دریچهای باز میکنند که شاه بیت ان توحیدکه وارد ان فضا شوند وکم کم دستوراتی که بدرد زمان میخورد وبخصوص حکمرانان متوجه قضایا شوند من درخدمت استادعظیم الشان جناب محمود کریم حقیقی خدمت عارف شهیر جناب ایت الله نجابت رفتیم رحمتالله علیه جناب استادمن را کنار ایشان نشاند ایشان بایک لباس ساده ویک پوستین بدون عمامه نشسته بودند واحادیث دلگرم کننذه میخواند وناگهان جدی به جناب استاد فرمودند که کریم اقا میوه را پخش کن ووایشان شروع کردند به پخش کردند ارام به من گفتند این عرفان است- به حوزه بیاید از این حرفا هست- وباز من زمانی درمنزل ایشان بودند با کسی صحبت میکردند درباره عرفان فرمودند خانم همسایه پیش من امد وفرمود که بچه های من قرائت قران صحیحی ندارند ایشان ریس حوزه بودن به یکی ازطلبه خودتان دستور دهید که به انها قران یاددهند وهرچقدر بفرمائید تقدیم خواهد شد ومن گفتم خود من وهم نزدیک منزل شماهستم ودرثانی این طلبه ها بسیار کار دارند و ونمونه های ان در حوزه بسیار زیاد است-عکس امام راحل علیه السلام که فرمودند بعد از مرگ من انرا پخش کنید درحالیکه بالباس معمولی سینی چای در دست دارد—ادامه دارد 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- یازده مورد درباره اسلام است که برای خارجیان مسئله ساز است- که این موارد را انشا الله ترجمه خواهد شد- 1- اوفقط یک خداوند یکتا است که جهان وبشریت راخلق کرده است در طول تاریخ مردم خدائی را که بر اساس- اسطوره ها وذهنیات خاص ویا برای رفع نیاز خود بر اساس تخیلات خود ساخته وپرداخته است- ولی بدون توجه به نظریات فلیسوفان ورهبران مذهبی واقعی –باید گفت فقط یک خداوند احد وجود دارد- وتنها این خداوند منان شایسته پرستش میباشد- متاسفانه غیر مسلمانان به اینتجه رسیده اند کهکه مسلمانان یک باور نادرست دارند وخدائی را پرستش میکنند که با خدای مسیحیت ویهودیت اختلاف ماهوی دارد؟؟!!- شاید علت ان این باشد که بعضی مواقه مسلمانان به جای نام خداوند منان از کلمه الله استفاده میکنند وچون بیش از قرن ها توسط دشمنان دروغ ها وتحریفات وشاخ وبرگهای زیادی برای کلمه الله درست کردند این باور غلط بوجود امده است- مسلمانان همان خدای حضرات نوح-ابراهیم – موسی وعیسی علیم السلام اجمعین را پرستش میکنند که همان خدای یهودیت ومسیحیت است کلمه الله حقیقتا یک کلمه عربی برای خداوند قادر مطلق است وهمان معنی را افاده میکند که مسیحیت ویهودیت – کلمه خدا را بکار میبرنند – اگر شما کتاب انجیل را به زبان انگلیسی ترجمه شده بخوانید خواهید دیدکلمه اله را به جای کلمه خداوند رابه زبان انگلیسی بکار برده است برای مطالعه بیشتر به مقاله الله کیست مراجعه کنید اما باوجودانکه تفکر وتصور خداوند یکسان در اسلام ویهودیت ومسیحیت وجود دارد یک کمی اختلافات هم وجود دارد بعنوان نمونه مسلمانان تثلیث را رد میکنند زیرا مستلزم حلول ذات خداوندمنان درمخلوق میشود- ودر تعلیمات اسلامی هیچگاه به کلماتی مانند ": اسرار امیز بودن:" ویا ": پارادوکس:"متوسل نمیشود- تعلیمات بسیار سر راست وروشن وشفاف است( برادران متعقد به اشعری هم دقت کنندکه باعث بوجود امدن تصوف ناب شد- وزندگانی نجم الدین کبری را مطالعه کنند) – خداوند منان بسیار مهربان وبسیار عطوف ومحبوب ودوست داشتنی است- ونیازی ندارد که بشکل انسان دراید ویا انسان رابرای رفع نیاز خود خلق کرده باشد- یکی از خصوصیات بی نظیر اسلام- ان است که میاموزد که انسان میتواند با شخصیت فردی خوداش وارتباط همه جانبه وتمام عیار با خداوند منان دارد بدون انکه مجبور شویم از بی نهایت وماورا تصور بودن خدوانرا به مخاطره بیاندازیم( روزی من به به استانه مبارک حضرت علی بن حمزه علیه السلام در شیراز مشرف شدم جلسه ختم بود ویک فرد ژاپونی درته سالون نشسته بود ومن به نزد ایشان رفتم دانشجوی رشته حقوق دانشگاه توکیو بود از او پرسیدم که ایا شما بودا را خداوند میدانید؟؟ ایشان فرمودن نزدیک به خدا میتوان گفت خدا گونه وباز پرسیدم شما مستقیم باخداوند منان ارتباط دارید گفت خیر میبایست از طریق شخص بودا با خداوند منان ارتباط پیدا کرد وباز پرسیدم به چه نحو شما با جناب بود ارتباط میگیرد ایشان فرمودن که پیچیده است ومن تمریت بسیار کمی دارم وباید تمر کز کرد- واضافه کردم ایا نیروانا – همان بهشت است- ایشان فرمودن دراین مورد من اطلاعات خوبی دارم- نیروان یک پله بالاتر از بهشت است که ما به بهشت باغ میگوئیم ودر نیروانا هیچ چیزی نیست وافراد بسیار کمی میتوانند به نیروانا برونند فقط در انجا ارامش است وفرد معلومات خود را مداوم مرور میکنند) در اسلام در مسئله توحید هیچگونه ابهامی نیست- خداوند –خداوند است وبشر – بشر است ومسلمان معتقد هستند که خداوند بسیار عظیم ومتعالی مهربان است- وروابط دوجانبه انسان وخداوند به صورت مستقیم انجام میگیرد وبه هیچ واسطه ای نیاز ندارد ودر قران ایه بسم الله الرحمن الرحیم مداوم تکرار شده است ومضاف بر ان تعلیمات روشن وساده ومستقیم درباره خداوند منان میطلبد که خداوند قادر مطلق با انسان رابطه مستقیم بر قرار کند بدون نیاز به واسطهای- مسلمانان معتقد هستند خداوندمنان بر همه چیز سیطره وکنترول وارتباط دارد- خداوند منان با اجازه دادن به انسان که با اوارتباط شخصی ومستقیم داشته باشد نشان از احترام وارزشی است که برای انسان قائل است که همراه باعطوفت ومهربانی بسیار زیاد میباشد- ونیازی به پرداخت وجهی- ویا تجسم یافت خداوند ویا حلول خداوند درفردی ویاقربانی کردن نیست بطور خلاصه اسلام مردمان را دعوت میکند که تسلیم یک خداوند واقعی شوند وفقط اورا بپرستند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مقاله ای از اقای جاویر سولانا- دبیر کل سابق ناتو- بنام :" نقطه حیاتی ماندن ویا باز گشتن": خلاصه ای از انرا تقدیم مینماید- بخوبی از محتوای حرف ایشان مشخص است که امریکا باجهان بخصوص در دومنطقه خاورمیانه و اسیا بخصوص بخش اقیانوس ارام یاباید به تعادل برسد ویابر گشت کند ولی امریکا هنوز بخاطر ثروت زیاد اهل ریسک است وتحریم ایران ا نرا بخوبی نشان داده است- ومشخص است که امریکاغ در دوجبهه نمیتواند بجنگند وکدام منطقه باید انتخاب کند این سئوال اولیه استراژیک امریکا است خاورمیانه منبع انرژی است واسیا منبع خرید است- اولی مسئله اش از سابق شروع شده است وبه حد انفجار نزدیک است ودیگر تحمل خوردن ضربات دیگری ندارد ومنبع انفجاری ان ایران است- منطقه اسیا مسصئله اش درحال شکل گرفتن است وبزرگترین منبع انفجاری ان چین است- گرچه معمای غزه برای امریکا یک مشکل کپسولی است ولی زمانی اقای اوباما در پنون پن پایتخت فیلیپین بود – با وجود انکه ساعات زیادی درباره غزه با رهبران اسرائیل ومصر گفتگو کرده بود ومیبایست درباره نقطه حیاتی سیاست خارجی امریکا در اسیا مورد بحث واقع شودولی خانم کلینتون را  از اسیا گسیل داد که بتواند حداقل یک اتش بست بوجود اورد-اسیا نقش زیادی در انتخابات امریکا دارد وتازگی دارای اهمیت زیادی در سیاست امریکا دارا شده استکه مهمترین عامل ان طلوع چین است- سیاست امریکا در خاور میانه در گل فرورفته است- مضاف بر ان جدرگیری ابدی اسرائیل –فلسطین- بهار اعراب- جنگ داخلی سوریه وپیشرفت امی ایران بودن هیچ گونه نتجه گیری- کمسائلی هستند که مورد توجه وخواست امریکا هستند- چناچه خاور میانه توسط ایران مشتعل شود ودیگر رسیدگی به اسیا موردتوجه امریکا واقع نخواهد شد- وجنگ در خاور میانه باعث کم شدن میزان انرژی امریکا میگردد که مداوم رو به کاهش خواهد بود وهنوز امریکا وابستگی به نفت را سر سامان نداده است- گرچه امریکا طرح ریزی کرده است- در سال 2020 بزرگترین تولید کننده نفت باشدوسال 2030 امکان بدبودن شرایط در سطح جهانی گردد- وخود کفائی در نفت میتواند یک بهانه کامل برای عقب نشینی از خاورمیانه باشد که از وابسته به نفت شدن ازاد گردیده است وامریکا میتواند بر روی اقیانوس ار ام تمرکز کامل پیدا کند- گرچه با ثابت باقی ماندن قیمت جهانی نفت وهمکاری اسر ائیلامریکا بطورکامل نمیتواند از مشکلات خاورمیانه رهائی یابد-توجه وکانون دادن به اسیا از همان اغاز حکومت اقای اوبا ما شروع شد-که با بیانیه خانم کلینتون که توجه وعلاقه جدید به اقیانوس ارام حتی قبل از انکه  امریکا ارتش خود را از عراق بیرون بکشداظهار شد- وبا انتخاب مجدد اقای اوبا ما اولین بازدید ایشان از میانمار وتایلند وکامبوج بود که این انتخاب مورد رضایت چین نزدیک چین میباشد- اسیا درحال تجربه کردن یک رشد سریع میباشد ولی دارای تنش های ناسونالیستی قوی هستندکه انها را دعوت به یک اتحادیه ای برای ایجا د یک سازمان امنیتی منطقهای همر اه با یکیک اقتصاد منطقهای بسیار نزدیک به هم میباشد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- مقاله": زندگانی برای مسلمانان کره ای بسیار  سخت است": از روزنامه": کریا تایمز:" کره جنوبی- یک کره ای مسلمان در مسجد سئول عبادت میکند وسنتهای مذهب خودر ادامه میدهد وخیلی از مسلمانان کره ای درکره به حیات مذهبی خودشان را سخت میدانند که بر اساس سبک مذهبی زندگانی را ادامه بدهند- زنگانی مسلمانان درکره چگونه است؟خانم حسنه ب ای دانشجوی 23سال در پاسخ میفرماید": اسان نیست- قابل وصف نیست؟؟!! خانم ب- یی یکی از 35000 مسلمان کره ای است ویکی از یک میلیارد وششصد میلیون مسلمان درجهان میباشد- اگر چه این مذهب یک مذهب بسیار پرجمعیت جهان پهناور است ولی تعداد بسیار اندکی درکره مسلمان هستند تعدادمسلمانان کارگر  هم به کره مهاجرت کردهاند  که تخمینا روی هم به دویستهزارنفر میرسند مذهب اقلیت بودن درکره خود مسلمانان میگویند سبک زندگانی بسیار متفاوت با دیگران انها بیشتر از دیگران به چشم میایند تا دیگران—جناب  یو-هی-یون-ال 22 ساله که بعنوان مسئول انجمن دانشجویان مسلمان  بخش مطالعات خارجی دانشگاه ":هان هوک":  در سئول خدمت میکند میفرماید پیدا کردن مر اکز برای برطرف کردن احتیاجات خوراکی های حلال مشکلترین مسئله برای ایشان است- برای من دراوائل نخوردن گوشت خوک مشل بود وهمچنین ما فقط اجازه داریم گوشتی را بخوریم که با روش خاصی تهیه شده باشد واضافه کرد در رستورانها انتخاب بسیارمحدودی دارد به خاطر اجزا ی خوراکها وایشان ماهی وسبزیجات وحبوبات میخورد نوشیدن مشروبات که ممنوع است خود مسئله ساز است ودوستان من منرا درجلستات دعوت نمیکنند چرا که وجود من در جلسات انان یک وصله ناجور است- یک تاجر 51 یک ساله اعتراف کرد که گاهی یک ویا وگیلاس مشروب مینوشد زیرا در کره بدون نوشیدن مشروب تجارت صورت نمیگیرد؟؟!! پنچ بار عبادت کردن برای بعضی از مردمان عجیب به نظر میرسد؟؟!! ( بخصوص) زمانی که من به سمت مکه نمازی عجیب میخوانم- انچه بیش از همه ایجاد مسئله میکند پیشداوری در باره این مذهب دور از ذهن انها است بعد از حادثه یازده سپتامبر که یک حمله تروریستی درسال2001 رخ داد بسیاری از مردمان انگیزه وعلاقمند برای شناخت اسلام شدند ولی بیشتر انان اندیشه جاهلی درباره ان دارند- ما تروریست نیستیم بلکه ما عاشق صلح هستیم- ما درست مانند دختر همسایه بغلی هستیم- خانم حسنه ب- ای گفت- خانم ب-ای اولین ملاقاتش با مسلمانان زمانی بود که در امریکا برای یادگیری زبان انگلیسی به انجا رفته بود وافزود که دوستانش و وفامیلش وکارمندان انجا مخالف تغیر مذهب از مسیحیت به اسلام بودندمردمان سعی میکردند که به ایشان بفهمانند که چقدر این مذهب خطرناک است؟؟ عمل ترور انان ووحشی گری انان بیانگر ایده های مذهب انان است وبدینطریق استدلال میکردند وایشان توضیح میداده است که مذهب اسلام هرنوع وحشی گری را حرام دانسته است وممنوع کرده است وهر تروریست درحقیقت جنایت کار است وبه باورهای ایمانی مذهب خوداش احترام نگذاشته است وتوجه نکرده است ودرهمین موقع مردم شگفت زده میشدند وخیلی زود کنجکاوی انان بر سیزه جوئی انان برتری پیدا میکرد واین خوب ودرست است- خانم ب-ای بعضی مواقع عکسهائی را نشان میداد که درمترو گرفته است زمانی که ایشان دارای حجاب است وبه سمت مسجد درحرکت است که بارفتار عجیب انانکه کاری عجیب کرده است روبرو میشد که تصور میکرد که انها فکر میکنند که میخواهد انها را بترساند- امروزه مسلمانان درکره مواجه با مسئله دیگرهم شدند شورشیان طالبان در افغانستان که انها ادعا میکنند که مسلمانان واقعی وخالص هستند؟؟!! که 23 توریست کره ای را درافغانستان ربودند و دونفر انان را کشتند- ودر حدود بیست وپنج روز کره در تلاطم بود وضد اسلام اوج گرفته بودتا ارامش بوجود امد- خانم ب- ای فرمودند چند بار مسجد در کره موردتهدید بمب واقع شده است!! وپلیس همیشه درجلوی مسجدبرای جلوگیری از حمله تروریستی حضور دارد-جناب- لی-جو-هووا- مدیرفدراسیونمسلمان کره بخش تبلیغ وانتشارات وتعلیم وتربیت- فرمودند مردم درحال امادگی برای باز کردن قلب خود برای یک مذهب جدید است- قبلا زانکه ما سایت انترنتی گفتگو(فروم) ایجاد کنیم مردم مارا مداوم متهم میکردند ولی اکنون به نظرمن  بیشتر از گذشته سعی میکنند که منطقی باشند گرچه درمناظرات هنوز ترسناک هستند ولی این امر بسیار مارا تشویق میکند ودل وجرئت میدهد- ایشان از غیر مسلمانانکره ای خواست که با دید باز وپذیرش ایده های منطقی به سمت اسلام بیایند ما تمام وحشی گری هارا حرام وممنوع کردهایم وما هرگز زنان را تحقیر وافسرده نکردهایم وما درست مانند دیگر مذاهببدنبال کشف زندگانی بهتر هستیم—خانم ب-ای که اخیرا مدیر ارشد یک شرکت ذوب فلزات شده است فرمودند گرچه به نظر میرسد که زندگانی کمی مشکل شده است ولی ما از تصمیمی که گرفته ایم به ان افتخار میکنیم- ودر جواب این سئوال ایا شما مذهب خودرا زمانی که شغل میخواستید بدست اورید پنهان کردید؟ -جواب – هرگز من مایل نیستم دریک کمپانی برای انها کار کنم که احترام به مذهب کارمندان خود نمیگذارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم –نگرشی به درگیری امریکا با کره شمالی-یک کارشناس رسمی امریکائی که خواسته بود که نامش فاش نشود- علت درگیری امریکا رابا کره شمالی را یک عمل جراحی محدود میدانست که به نظر میرسد که مرکز اتمی وموشکی های کره را مورد حمله قرار دهد- بنا بر گفته ایشان به نظر میرسد اقیانوس ارام حیاط خلوت امریکا ودرقرق ایشان است وموشکهای حامل بمب اتمی مخل این امر است- قران مجید میفرماید که فسادهائی میکنید مقداری هم از ان باید بچشید- داشتن حرمسرای سیاسی دیگر معنا نمیدهد  در حج رجم از شیطان بزرگ شروع میشود ساختن بمب اتمی کاری اشتباه بود ومیبایست از خلع اسلحه اتمی شروع شود نه ازمین ضدنفرکه تازه معلوم نیست چقدر صداقت دران است امروزه باید صادق بود تبصره های ناگفته دیگر معنائی ندارد پس فردا اسیاس جنوب شرقی زیر موشک اتمی کره شمالی وبعداش خود امریکا ومسائل به غایت پیچیدهمیشود مثلی که بقدری شور شده است که خان هم فهمیده است وگیچی وابهام خواهد اورد دویگر شعارها اهمیت زیادی ندارد افعال وعملکردها ملاک است ودران سوددهی ان این نوع سیاست ها تمام شده است وضررهای عمده ان اغاز شده است- مثل تولید مشروبات الکی است- بیاد راه چاره واقعی وحقیقی انرا انجام داد وخود را درلفافه کلام وشعار نپیچاند شمائی که تجربه برج های دوقلو را داشته اید!! اخیرا سازمان ملی کلیساهای کره جنوبی به ریاست جمهوری کره هشدارهائی داده است ازجمله انکه مداوم بندرهای نیروی دریائی احداث نکند بخصوص در جزیره :" جه-جو:" وبه مستضعفان کمک کند وجلوی حرکت خورد کننده شرکت های مستکبر رابگیرد وبه انها کمک فراوان نکند وروابط کمک به کره شمالی راسیاسی نسازد ئمداوم شعار ندهد وبعد عمل نکند- امید است که امریکا به این حقیقت نائل شود واز ان هم روی گردان نگردد که بقول امام راحل عظیم الشان وجانشین معظم ومعزز بر حق اش رحمت الله علیهم اجمعین که تاریخ ورق خورده است وسعی نکنند که تاریخ رابه عقب برگردانند وه به اندیشه متفکران بر جسته اهمیت دهد ودرجهت تحقق ان ارمانها اهتمام ورزد شاید از این بحران ها که موج وبادهای ان وهمچنین ابر  های سیاه ان درحال رسیدن است جلوگیری بعمل اید 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-شعری از شاعر فرهیخته جناب اقای عباس کشتکاران برای مادرمرحومه خود سروده است- تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنمای- ورخوداز گوهر جمشید وفریدون باشی- کاروان رفت وتودرخواب بیابان درپیش-کی روی ره که پرسی چکنی چون باشی-نقطه عشق نمودم به تو سهو مکن- ورنه چون بنگری از دایره بیرون باشی- – خوشا انانکه با عزت  زگیتی- بساط خویش رارابرچیدند ورفتند- زکالای این اشفته بازار- حقیقت را پسندیدندورفتند—ایدل غمین مباش که مولای ما علیست- گر راه راست میطلبی  راهنما علیست-درمدح ومنقبت احمد بن موسی شاه چراغ صلواته الله علیه والسلم- چون خواستیکه برویت شوددر دل باز-امام احمد موسیالرضا وسیلت ساز- اگرکه نه احمد موسی پناه بدی- خراب بودی احوال مردم شیراز-امید بندچون داعی به فیض این رسید- بشرط انکه نهی سر بر استان نیاز-خاتمیت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف—وقت است که یار را بستان اید-سلطان جمال او به میدان اید-پیدا ونهان در دل ودرجان اید- کفر همه کافران به ایمان اید- 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99