سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب صالح رئیس جمهور محترم یمن- جنابعالی به نظر میرسد که باخانم های خاصی دست دادهاید وانرا حلال میدانسته اید ولی بعضی ازعلما وجنابان مهندسین ودکتراها وادبا انرا حرام میدانستند همانطور بعضی از علما روغن ماشین رانجس میدانند وبعضی ازمهندسین انرا پاک میدانند شما درباره دانشگاه وبیمارستانها وبخصوص مراسم حج فتوائی نداده اید ودربین تظاهر کننده گان علما ومهندسین ودکترها وادبا هستند که فتوا حلال دادهاند ومریدان خودشان دارند همانطور انها کشتن مردم راحرام میدانند وشما واجب میدانید - وهان طور دراسلام تعداد رای اصحاب ملاک است تصور براین است برای حفظ شونات اسلام عزیز این تدبیر بکار رود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است جناب حافظ رحمت الله علیه میفرماید عالم همه دریا شود دریا زهیبت لا شود -ادم نماند وادمی گرخویش بر ادم زند هرکس وارد حوزه مذهب الهی میشود نسبت به شرایط روز تقریبا دریک شرایط سنی خاص درارای روحیات یکسانی است ونسبت به زمان ومکان هم فرق میکند مثلا دوره من بیشتر   رادیکال بودند یک رادیکال ارام وکاملا به این خلق وخوی اشراف دارند وانرا طبیعی میدانند دریک بحث ناگهان حس میکند یک حالت شربتی وحلوائی دارد گرچه سعی میکند که مطلب را جدی بیان کند ولی به نحوی دیگری بیان میکند که همانمطور که حافظ فرموده است عالم همه دریا شود وعجیب باروح دران زمان هماهنگ است که خود فرد تعجب میکند که فرد درحالیکه مطلب جدی را دارد میگوید مخاطب خنده بر لبش میاید اصلا این نقش جدی مورد توجه اونبوده است وهیچگونه تمرینی هم دراین زمینه نداشته است- حافظ میفرماید ادمی نماند وادمی گرخویش بر ادمی زند یعنی با ادم ادمی رفتار کن تازه این سبک را تجربه میکند ادامه میدهد بشکافد اسمان نه کون ماند ونه مکان درست همین است درهمان زمان نه مکانی هستی ونه زمانی ومیخواهی همیشه الی ابد چنین باشی – ادامه میدهد شوری درافتد درجهان این شور درماتم زند- این راجناب حافظ نظر بازی میگوید شاید این سبک بیشتر درنظر بازی های خاصی بوده است- درنظر بازی من بی خبران حیرانند- من چنینم که نمودم دیگر ایشان دانند- جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست- ماه وخورشید همین اینه میگردانند- جناب حافظ میفرماید عشقت رسد به فریاد گر خودبسان حافظ قران زبر بخوانی درچهارده روایت- طبیعی است واحادیث فراوانی داریم که کسانی که در راه الهی گام میزنند از برکات وکراماتی دراینجهان بر خوردارخواهند بودا وحتی از حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که موحد هم نیستند ولی کارهای خوبی میکنند دراین دنیا کارهای عجیبی خداوند به انها عنایت میکند که بعضی مسلمانان در زمان ایشان ازانه تعجب میکردند- اما نکته مهم از جناب حافظ این نکته است که جهان هیچ درهیچ است این را جناب حافظ برا ی سالوسیان وحقه بازان وفریب کارانفرموده است که فکر نکیند زرنگ هستید ان برنامهای شما دراین جهان ناگهان هیچ درهیچ میشود ولی ازاینکه درپشت این هیچ درهیچ نظم متقنی وجود دارد شک ندارد لذا بدنبال جام جهان بین است که نظم واقعی را درک کند- مرا به رندی وعشق ان فضول عیب کند- که اعتراض بر اسرارعلم غیب کند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاه به فیلم ": جمجمه ها:"برای اولین بار توسط اقای راب کوهن در سال2000 بوجود امد ایشان به نظر میرسد یک   جامعه شناس بسیارمبرز ویک سیاست شناس مبرز هم باشد کلمه جمجه درغرب بسیار شناخته شده است دزدان دریائی جمجه واستخوان را درپرچم خودشان داشتند جزیره جمجه به بعنوان یک مرکز اسرار امیز شناخته میشود که بیشتر در ایرلند است جنگهای جمجه مشهوراست وجادو گران از جمجه بسیار استفاده میبکند موضوع فیلم خیلی جالب است که در مورد دانشجویان دانشگاه یل که یکی از مشهورترین دانشگاه های امریکا است وتا حدودی درمسائل سیاسی وعلوم انسانی پیشتاز بوده است بعضی معتقد هستند مانند جناب ریس جمهور اسبق کندی دانشگاه هاروارد را گرفته است- درغرب از بعداز جنگ جهانی دوم کم کم غرب از دانشجویان جهان سوم ترسی پیداشد حتی کشور های بسیار کوچک افریقائی بسیار فقیر دلیل اش واضح بود مثلا در رشته حقوق که حقوق بسیار پیشرفته بومی انان که به نظر نگارنده از لحاظ فرم به شدت از اسلام اقتباس شده بود که دریک میدان مردم وریش سفید ان جمع میشد ودونفر اهل نزاع بحث ها رامیکردند وسرانجام ریش سفیدان به کمک مردم معما را حل میکردند وسرانجام حکم صادر میکردند وبرای رفع مسئله کمک های مالی هم میکردند که مسئله فیصله بخوبی پیدا کردند انگلستان انر کوبید ودرتمام مظاهر های دیگر مثل ساختمان وروابط اجتماعی انها را تحقیر کرد یک چیز نتراشیده ونخراشیدهای جای گزین کرد مثلا همین حقوق بشدن سیاسی شد به نفع حمکرانان رایا داده میشد وپول دارها وهمیشه انگلستان از این حقوق دفاع کرد ودانشجویان فقیر با استعداد این کشورها که تنها به کمک بورس دولت ویا بورس انگلستان وارد انگلستان ویا غرب میشدند اگراین بورس نبود هرگز نمیتوانستند از کشورشان خارج شوند وزمانی که به انگلستان میامدند توقع داشتند مسائل حقوقی وابهامات حقوقی کشور شان را دردانشگاههای انها حل کنند ولی پاسخی نمیافتند وبا تمام سختی انگلستان را ترک میکردند وبه امریکا میرفتند وبات بدبختی چون بورس نداشتند کار میکردند ودرس میخوانند اوائل امریکا پاسخ میداد وزمانی که کشورشان بر میگشتند شروع به اعتراض میکردند وسرانجام به زندان میافتادند وبه انها میگفتند اگر میخواهید کشته نشوید مملکت را ترک کنید بعضی به الجزایر میرفتند که مبارزه وبعضی به غرب میرفتند وبعضی هاهم کشته میشدند- ادامه دارد- درست حالتی که در زمان ساسانیان ایران درحال مسیحی شدن است


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم- جناب امریکا-سلام علیکم- تصور من این است که شماهنوز از رخ اندیشه نقاب را برنداشته اید چه برسد به انکه تاسر زلف سخن را به زبان شانه زنید ورندان مست بگویند این حال نیست نشان دهید تا من خودرا ملامت کنم رمز افرنیش یک قلم بیش نیست غم عشق وین عجب کز هر زبان که میشنوم نامکرر است- انجا که بساط حسن یار جلوه اغازیده بد بین وبد پسند مباشید و ملامت نکنید-گفته های شما بیاد باروح ملکوتی فوق ملائکه هماهنگ باید باشد وگرنه دربازار اینده خریدار نخواهد اشت واین رابدانید که اسلام چون گل دراندیشه که چون عشوه کند درکارش است دلربائی همه ان نیست که عاشق بکشد- خواجه انست که که باشد درغم خدمتکاراش – باید چون بلبل- فکر بلبل همه انست که گل شد یارش باشد ارباب هنری نباشیدکه کشتی هنر بشکنید –شهریاران بود و خاک مهربان این دیارمهربانی که سر امد وشهریارن را چه شد؟-- عشق قیل وقال نمیشناسد اب حیات میبخشد باید چون حضرت مسیح علیه السلام وحضرت والامقام اعظم حضرت رسول اکرم دل رمیده را باید انیس ومونس شد تا درخرابات مغان نور خدا را دید اصل استراتزیک اسلام


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-چند مقدمه ویک نتجه-خانم استاد درانگلستان میفرمودند خداوند به بنی اسرائیل فرمودند باید درحدود پنچ سال یا دهسال ویاتابیست سال بیادمعتکف شود درکنیسا تا ازانها خداوند جل وجلاله الشریف راضی شود این مطلب اول نشان میدهد که فقط روزهای شنبه نیست که باید بینند در کنسیا این مطلب را گرگهادرست کردند وچون حکومت در دست یهودیان بوده است ومیابیست از اخرین تغیرات ومطالب روشن شوند بهترین کارهم همین است یک روز همه دریک گردهمائی شرکت کنند وان روز را خداوند شنبه قرار داد وانرا اجباری کرد وگرنه پیامبران اعظام بنی اسرائیل ما مطلبی نداریم که فقط روز شنبه ازما سئوال کنید ویا فقط روز شنبه خداوند را اطاعت کنید وهمچنین از حضرت مسیح علیه السلام نداریم وچون حضرت مسیح علیه السلام به حکومت مرسید روز خاصی را مشخص نکرد وبعدا پاپ که بقدرت رسیدند از روش یهودیان خوششان امد انها روز یکشنبه را برای ان کار مشخص کردند اما این دستور که مدتها دراعتکاف باشید بهترین روش یادگیری علمی است که الانهم باید همین روش را پیاده کرد- اولا دستور این بوده است که تورات را حفظ کنید که باید امروزه هم علم را حفظ کرد دوم تناقضات تورات را پیدا کنید وان زمان پیدا کردن علت تناقضات بسیار اسان بوده است ودلیل اش راهم به خوبی میفهمیدند دلیل اش چیست ولی امروزه کمی پیچیده شده است ولی چناچه دلیلاش رانفهمیدید از پیامبران اعظام که درجلسه حضور دارد بپرسید وبعدیهود دستور منع حضور پیامبران در کنیسا صادر کرد جناب اقای کامرون ومیابیست به طریقی با انبیا اعظام تماس پیدا میکردند تناقضات دو وجه دارد کی در اصول یکی هستند در وجه مختلف هستند این تناقض نیست ولی زماین است که دراصول وریشه اختلاف دارند این مسائل علمی نیست بیاد فرد وجه درست را کشف کند وکاملا حقایق را درک کند اما بعد همیشه رندان ساز مخالف به طریقی ایجاد میکنند که کشش زیادی ودرایم مورد روح باید تزکیه .وپالایش شود واین بیان اقای راسل که عقل ضعیف است قابل قبول نیست عقل بالاخره میفهمد ولی کدام راه رانتخاب کند ازاد است وربطب به عقل ندارد مانند داستان حضرت ادم علیه اسلام وبیادتا تناقض را روشن نکرده دست از تلاش برندارد- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نگاهی به عرب کیست وشخصیت اش چیست- این موضوع مقاله از جناب اقای مروان بشاره در سایت انگلیسی زبان الجزیره است به نظر نگارنده سعی کرده است که ازبعد روانشناسی اجتماعی جوامع عرب به انقلاب اعراب نگاه کند و وعمدا نقش اسلام را بطورکلی نادیده گرفته است وتاثیرات اقتصاد را بسیار سطحی برخورد کرده است گرچه از بسیاری از اعراب طرفدار غرب که انرا غیر منتظر میدانند دریک چهار چوب بسیار تنگ مسائل وبرخورد های منافع ملی گشورها بامنافع ملی اعراب رابسیار سطحی مورد توجه قرارداده است وناتوانی غرب درکنترول منطقه که تا حدودی به شگردهای بسیار مشخص انرا که بارها بیشتر توسط ترکها وسپس ایرانیان بیان شده است که این دوکشور بخصوص ترکها سعی کردند هم روابط اقتصادی خوبی وباغرب وبخصوص اسرائیل داشته باشند وهم منافع خودشان در سوریه وکشورهای عربی وفلسطین حفظ کنند مجبور به یک طرفه شدن روابط انان شد وغرب قدرت تزلزل دادن عراق وسوریه ولبنان به علت ذکر نشد خود به تلوتلو خوردن سیاسی درجاه رسیدن به منافع بخصوص امریکادچار شده است درهر حال میتوان نکاتی را ازان استخراج کرد ومن با الهام گرفتن ار نظریان ایشان دیدگاه خودم را به ان اضافه خواهم کرد تحلیل ایشان از نظر نگارنده دارای این ایراد اساسی است که اولا تمام ابعاد را بخوبی لحاض نکرده است گرچه عنوان بیانگر دیدگاه روانشناسی وجامعه شناسی سیاسی جامع اعراب است ولی موضوع راا ختصاصی به این دیدگاه نکرده است وبعضی ابعاد کلیدی موردتوجه دقیق قرار نداده است درثانی نوع تحقیقات بر میگردد به تحقیقات زمان اقای مارکس سطح فعلی حقیقت گرفته وثابت تصور کرده است وباز میگردد به عقب واز عقب تا وضع حاضر را فرومول بندی میکند وفقط حسنش ان است برای پیشگوئی اینده دربعضی مواد چند گزینه مطرح میکند- قران میفرماید که در کنار رودخانه خانه نسازید به زبان امروزی درسیاه چاله منزل نسازید ویا قران میفرماید حقایق را درتاریکی نبینید درنور ببینید واول حیات پید کنید وسپس درباره حیات تحقیق کنید- ایشان معتقد غرب همیشه متکی به دیکتاتور است چون معامله با ان اسان تر وامنیت اش بیشتر است واین دیکتاتور تکنوکرات های را مسوئل هدایت مملکت میکند که بارشوه گرفتن ویا برطرف کردن خواسته انها مانند فروختن اسلحه های گرانقیمت بی خاصیت که به انها یک قدرت کاذب میدهد به اهداف خوداش به راحتی دست پیدا میکند اسلحه وارتش همیشه در تمدنهای بشری سخت مورد توجه بوده است بخصوص غرب شرایطی ایجاد میکند که مقداری ازان حقیقی است ومیزان بسیاری موهوم است بعنوان مثال اگر بگویند ملت باید فلان مقدار پول بدهد تا کلانتری ها ازدیاد پیدا کنند بسیاری حاضر هستند حتی یک وعده غذا نخورند وپولشرا به کلانتری ها بدهند ولی میدانیم این عمل زمانی درست است که اولا به جا خرج شود ودرثانی به میزان مورد نیاز است وهمه جانبه مسائل دیده شده است دوامر برا ی باقی ماند یک تمدن در مرحله اول است یک استهلاک ثروت به معنای انکه خرجی اضافه شود وتاثیری نداشته باشد ودو تجدید وتولید ثروت از دسته رفته ومناسب با نیاز روز اضافه درامد داشته باشد وبعدا برخورداری از عدالت ومسائل دیگر است تیتویسیم دقیقا دراین دوبعد شکست خورد ورسیدن به نتایج بسیار پیچیده است- جامعه عرب به اینتجه رسید که حکومت را بیاد خلع کند به نحویکشورهای که دران رابطه باعث دوام این دیکتاتور بودند چاروب کند ورانی افراد دست به انقلاب میزنند که ایدلوژی خودشان را انتخاب کرده باشند واین بار اسلام تاثیر گرفته از خصوصیات اسلامی که درمنطقه استحکام وعوامل پیشرفت وقدرت تغیر دادن مسائل بخوبی نشان دادهاند مورد توجه واقع میشود نویسنده به صورت بسیار ساده واجمالی میفرماید انها به راهای که میرونند اطمینان دارند دلیل اش همین است که هیچگاه عجله نمیکنند وتغیری درطول مسیر ایجاد نمیکنند ولو شکست بخورند همین اندیشه پایدار خواهد بود- ودیگر به وضع سابق هیچگونه تمایل وعلاقمندی وجود ندارد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- پیامبران اعظام الهی تاز مانی که ادعای پیامبری نمیکردند بسیار محبوب بودند وای زمانی که ادعای پیامبری میکردند بشدت مورد تنفر واقع میشدند وبه راحتی هم باایشان مخاصمه میکردند ومیکشتند- شیعه تاز مانی که حکومت را دردست نداشت وبرادران اهل سنت صاحب حکومت بودند غرب بیشتر بابرادارن اهل سنت مبارزه ارامی میکرد زیرا درمقابل با کمونیست به انها نیاز داشت ولی زمانی که حضرت امام الخمنینی رحمت الله علیه وارد گود سیاسی شدند با بی اعتنائی عجیبی باایشان برخوردشد ومانند اهل سنت مشکلات کشور ایران به مذهب ورهبری روحانیت منتسب شد حتی مشکلاتی که شاه دارا بود سرچشمه اش در دست روحانیون بود-سکولار در اخلاق به دودسته تقسیم میشود- یکی اخلاق دولتی است که عمده اخلاقسکولار است با تحقیقات خود غرب به این نتجه رسیدند که یک اخلاق سرد وخشک وبیروح وکم عاطفه است اقداماتی را شروع کردند که درکمک به کارمند دست مدیران دریک محدوده باز نگاه دارند تا ایجاد عاطفه کندودوم اخلاق را برای افراد ازاد گذاشتند وهیچکدام نتوانستند با اخلاق های ساده ودرست مسیحیت رقابت کنند مانند این دستور حضرت مسیح علیه السلام سعی کنید خوراک خودتان را تنها نخورید وفردی را مهمان کنید وتصور میکردند با دادن ازادی مردم بیشتر به انها گرایش پیدا میکنند وخوشحال تر خواهند شد ودیگر نمیدانستند با مشکلاتهای جدیدی ربرو میشوند وابهامات زیادی بوجود میاید معنویت روبه افول وسطحی شدن روی خواهد اورد وان شگفتی وشکوفائی وسیع که از انسان انتظار میرود رخت خواهد بست ومعنویت سکولار مانند ان است که ازیکنفر فردانگلیسی سئوال شد که اینهمه زحمت که کشیدی تا ملیونرشدی دلیل چیست ایشان فرمود من به پروانه خیلی علاقمند هستم خواستم پول یک کشتی را بدست اورم وبدنبال دیدن پروانه ها دنیارا بگردم ویا علت زندگانی خانمی تنها سگ او است بعداز پیروزی اسلام درایران وتحولات کمی که درجریانهای اسلامی رخ داد غرب متوجه یک شور وشوقی در مسلمانان شدغرب مبارزه خوداش را با اسلام گسترش داد وبخصوص دراخلاق ومعنویت هم میبایست وارد گود شود یک دفعه در امریکا سیل طلاقهای خاص دربین هنرپیشه رایج شد که حتی خبرنگاران امریکائی را مات ومبهوت کرده است بخوبی میتوان فهمید که بیشتر انان یک تاکتیک سیاسی علاوه بریک اصل قدیمی که پول ساز باشد اخیرا خانم الیزابت تایلور فوت کرده است یک روزنامه هنگ کنکی دراباره ایشان نوشت که الهه چشم بنفش پرده افسانهای  کسی که درصحنه زندگانی شرجی دم کرده اشغلب اوقات اور ا بالاتر از صحنه های سینمائیاش بعلت زندگانی شخصی طوفانی اش قرار میداد درسن 79 سالکی اخرین پرده برای این الهه پرده سینما افتاد یک واقعیت سینمای امریکاست دو هنرمند بسیار مشهور امریکائی اقای هنرپیشه معروف وخانم رقاص بسیار مشهور که وارد سینما شدهاست واین دوجوان کم کم به هم متمایل شدند وباهم درفیلم ظاهر میشوند وحتی دوسال باهم دریک خانه زندگانی کردند که همیشه به خبرنگاران از اینکه اینهمه علاقمند به هم هستند وهمدیگر درک میکنند داد سخن دادند سپس باهم ازدواج کردند ومدت کوتاهی خان تقاضای طلاق کرد زیرا شوهر اش ایشان را درک نمی کند ومایل است که خانم یا کاراش راترک کند وخانه دار شود ویا کار اش کم کند ویا کار دیگری پیدا کند؟! حرفهائی که مال امریکا به هیچ وجه نیست این هم معنویت جدیدی است که امریکا میخواهد انرا کتل وپرچم کند وچماقی درست بزند بر سرهمه- روزنامه ": استاندارد- امروزه هنگ گنک": که این کلمه استاندارد از ان کلماتی است مجلس ارای همه است که این مقاله را چاپ کرده است عکس یک خانم سفید غربی را که جوان است وموهایش را تمام سفید درخشان کرده ویک ش.رت بسیار کوتاه لی وبایک پستان بند ابی رنگ فانتزی پوشیده است درخیابانهای شلوغ هنگ گنگ درحالیکه یک دختربچه چینی بالباس محلی همراه درحال حرکت است وعنوان شوی دیزی داغ هم به ان روزنامه داده است ودرهمین روزنامه نوشته است معترضین بودجه جدید حکومت ظرفیتشان به صفر رسیده است ولی دراین مسائل هنور ظرفیت صد در صد است وخبر جالب دیگر انکه فعلا چینی ها زمانی که به تایوان میرونند حق انتخاب ورفتن به جاهای دلخواه رانداند با تور باید بچرخند ولی از ششماه اینده ازاد خواهند شد در هر حال نبرد برا ی فتح تپه های استراتژیک همیشه در ارتش ها وجود داشته است ومیتوان به راحتی حدس زد سونامی اسلام دارد به سواحل هنگ کنگ نزدیک میشود


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0