سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- - - به بهانه تیتویسیم- بخش -چهارم-علم به دودسته کلی تقسیم میشود- علم مطلق وعلم نسبی- علم مطلق افول ندارد ومتعلق به همه زمانها هست وبرعکس علم نسبی افول دارد وتاریخ مصرف دارد ومتعلق به زمان است یعنی تا زمان خاصی قابل قبول هستند هرچه زمان میگذرد دانشمندان زیادی از علم نسبی به سمت علم مطلق گرایش پیدا میکنند مگر انکه عقل حکم کند بعنوان مثال یکی مسئله دارو ویکی هم انرژی هسته ا ی استکه هردو میتواند علم نسبی ان بسیار خطرناک باشدلذا قوانین نبرومندی برای انها درنظر گرفته شده است درجهان شرکت های داروسازی تخصصی هستند وبیا ظرف دوسال پول دارو را دربیاورند وسپس دارو را تا حد ممکن ارزان کنند وپول سنگینی درتحقیقات هزینه کنند چناچه قبلا ازانکه پولش را دربیاورد مضار دارو مشخص شد ویا نکه دارو بهتری پیداشد ان داروی قبلی کنار میرود وداروی جدید وارد میشود وقیمت ان هم اضافه میشودتا پول داروی قبلی را دربیاورد درمسائل هسته ای به مراتب پیچیده تر است اولا سایت های هستهای به نحوی باید ساخته شود که هر یکسال ویا یکسال ونیم قابل ارتقا باشد ولو با کندن سایت وساختن ان ازنو که در سایت هستهای ژاپن چنین نبود وچنین نشد چهل سال کار کرد بودن انکه ارتقا پیدا کند وتازه بارشوه از مجلس ژاپن اجازه ده سال دیگر کارکند را گرفت درثانی سونامی اندونزی ارتفاع دهمترموج را مشخص کرده بود که میبایست انرا بشدت لحاظ میکردند وهرنوع زلزله بخصوص بیشاز 7 ریشتهر باشد باید سایت خاموش شود تا زمانی که کاملا اطمنیان پیدا شود حرکات زمین به سطح معمول خوداش باز گشته است که این عمل در سایت ژاپون اعمال نشد وهنوز هم اعمال نمیشود وثالث بهترین نقطه برای ساخت سایت هستهای جائی در ژاپون تشخیص داشته بود که کمترین نیزان زلزله را داشته است .وبیابان بوده است که اطراف ان کوه های نیرومندی وجود دارد ولی با اب چاه باید خنک میشد ودور از توکیو بوده است ومسائل دیگر- به خوبی درغرب اثبات شده است انهائیکه سریع میخواهند کاری را نجام دهند انسانهای احساساتی وعجول هستند که اقای مارک جزو این گروه هست وجناب اقای تیتو هم جزوهمین گروه است ویا رندهای روزگار هستند مثل جناب اقای لنین که غربی ها به ایشان لقب روباه دادند وسران رهبران اروپا غربی ان زمان که اقای لنین به انها لقب گرگ داد این سئوال زمانی که درایران بودم برای من مطرح شد که اگر غرب به سردمداری المان اقای لنین را یاری کرد که حکومت تزارها ساقط کند پس چرا به محض انکه لنین روی کار امد به روسیه چهارده کشورغربی حمله ور شدند مقصر کیست وچناچه غرب باسد چرا اقای لنین را غرب روباه میداند؟ این مسئله در دانشگاه لندن برای من حل شد که جریان این بوده است که به اقای لنین گفته بودند تزارهارا تضعیف کند ومشاور تزار باش ودرپیشرفت روسیه بکوش وحدت روسیه با اروپا را فراهم کن زیرا ما دو دشمن قهار دراینده اروپا خواهد داشت یکی امریکا ودوم ژاپن وبدنبال ان نوبت چین خواهد رسید ما از حالا بایداماده یک چالش بزرگ باانها باشیم جناب لنین که متوجه شد که پیروزی نزدیک است فاتح شد وفرمود نقشه شما غربی ها این است که روسیه قدرت دسته دوم بکنید ومطیع غرب درحالیکه شما مواد اولیه تان تما شده است وروسیه تازه میخواهد ازمواد اولیه خوداش استفاده کند پس ابر قدرت اروپا باید روسیه باشد به این نوع افراد میگویند فرزند زمان نه فرزند زمانها-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله لرحمن الرحیم—به بهانه دیدن فیلم :" ملک سلیمان"- اول بایدبه این موضوع پرداخت به کدام نگرش .گرایش ودیدگاه به این موضوع پرداخت شده است شرقی .یاغربی وایا بقول یک منقد فیلم": اینسپشن:" ما حقداریم از از یک دیگاه دیگراستیلی را بدزدیم چون بافکری که ما داریم هماهنگ است؟ درانگلستان برا اساس فرهنگ انان هر کس یک فرهنگ بیزنس منی دارد وهرکس که وارد میشود ظرف سه ماه همشهری اورایک ":بینزمن :"میسازنند من هنوز سه ماه نبودم یک فرد ایرانی که دانشگاه ول کرده بود وبیسنزمنن شده بود وبعضی انها بسیار باهوش بودند وزرنگ ولی بینس من شده بودند پیش من امد وگفت من ظرف بیست روز شما را بیسنس من میکنم ونماینده یک شرکت یک ایرانی در مرحله دربلژیک میشوید وقول میدهم اکر گوشش کنی با رویس رویز درلندن گردش کنی وکار شما فروسش عروسکهادی است که موتورانها از سوئد میاید ولی ماهیت شکلی ان انگلیسی – سوئدی بلکه جهانی است وشما میتوانید با هنرمندان بلژیک ارتباط ایجاد کنید ودرپیشرفت کار سهیم باشید وبعد تابستان میتوانی به ایران بروی وانها انجا بفروشی وازهنرمندان انجاهم کمک بگیری وهمچنان شرح میدا چناچه خلاق باشی امکان مالی ملیارد پوند است مثلا نقاشی میتوانی هنرمندان بنام ایران دورهم جمع کنی ویک نقاشی از حضرت مسیح علیه السلام درعالی قاپو درحالیکه افرادصفوی در حیاط ان و گرد حضرت مسیح علیه السلام حلقه زدند وبا زناز وکرشمه سرهای خود را به سمت ایشان خم کرده اند وهرکدام یک صلیب درگردن دارند بکشید درحالیکه چهار فرشته دراسمان ربروی انان به چشمان حیرت زده به ایشان نگاه میکنند واین تابلو درانگلستان فروش زیادی خواهد داشت من خواستم ایسان را یک تست بزنم گفتم چرا این نقاشی درمسجد شاه سابق نباشد ایشان گفت در کدام وضعیت اش گفتم در شبستان ایشان گفت مطلوب نیست بیاد در پشت بام باشد به همان شرایط- فرق عمدهای بین فرهنگ اسلامی شرق وفرهنگ ذهبی غرب وفرهنگ اصیل قرانی واسلامی است درغرب وقیتکه مردم فهمیدند بخصوص درمرحلاه اول بیشا زهمه انگلیسیها که اشتباه فاحش کردن که به جریزه امدند وراه باز گشت نداشتن ودباره جدی فکردند به اروپای شرقی ویا اسیا بازگشت کنند ولی متوجه شدن اکثریت قریب به اتفاق مردم کشته خواهند شد باید به طریقی سر این مردم را گرم کنند وحقه بزنند که مثلا دریای نورد شوند با زور وحیله .پول وغیره که امروزه وجدان ان بشدت معذب است وبه سمت جذب رفتند ولی درشرق که این مسائل نبود ترس را عامل پبیشرفت دانستند مداوم از حضرت علی علیه السلام بحث میشود غش کردن حضرت از ترس الهی است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-اینده جهانسوم را غرب باید درایران وترکیه باید پیداکند- امروزه تغیرات جدلی ازنوع سیسیلی در یکی از بزرگترین رسانهایجهان یعنی بی بی سی رخ میدهدنشان از ان است که یک جریان جدی استراتژی پرقدرتی درکار است-جهان درحال پوست انداختن است ویاانکه از عصری واردعصری دیگر میشود-شاید تفسیر کردنش بسیار رنج اور باشد- تاریخ کشورهای جهان سوم تاریخی است که درکوره انگری تاریخ بخوبی کوبیده شده است واینده تمدن غرب در امریکا ویا بروکسل وپاریس .لندن واشنگنتت رقم نمیخورد بلکه درمنطقه خاورمیانه است که شکل خواهد گرفت اروپا زمانی توانست به جهان شکل دهددرقرن نوزدهم یک چهارم جهان جمعیت داشت ورقابت بین کشورهای اروپائی شدید شد وبه فضای بیضتری برای پیشرفت نیاز داشت وراه اشتباه استعمارکردن رادرپیش گرفت واین رقابت ها سرانجام به جنگ های خونین بدل شد که نام بسیاری از افراد جهان سوم را درقبرستانهای انان میتوان پیدا کرد وجهانی را درخود فروبرد – مداوم به کشتی جنگی ساختن پرداخت ونام خدایان جنگ یونان برانها نهاد اورپائیان نه تنها برای همسایگان اورپائی خودشان خطرناک بودند بلکه برای دوستانشان وکشورهائیکه انها را استعمار کردهاند وسرانجام مجبور شدن باهمسیگان اورپادی خودشان از درمسالمت امیز درایند وبه یک اتحاد دست پیدا کنند گرچه بعدها هم دست به یکسری کارهای متهورانه مشکوک هم دست زدند ولیسرانجام به این نتجه رسیدند که صلح وهبستگی درحفظ ثروت وجمعیت یک کشور نقش تعین کننده را دارا است- صلح بهتر از یک سری برنامه های مشکوک است که با احتمال زیاد ممکن است به یک نتجه ای برسد امروزه اروپا به داشتن هفت درصد جمعیت دنیا تولید بیست ودو درصد جهان را دارا است که دو برابر چین ووپنج برابر هند است واقعا میخواهد تا به کجا میخواهد برسد چقدر باید ازمندی را میخواهد داشته باشد- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- تربیون مباحاثات بین سکولاریسم واسلام-حزب دولت فرانسه اعلام رسانی در روز سه شنبه اعلام رسانی کرد که یک مناظره جدی بین طبعیت سکولاریسم وچالشهای اسلام انجام بگیرد- این جنبش وفعالیت مورد انتقادبعضی افراد در دولت وتعداد زیادی ازرهبران مذهبی گشته است واز طرف حزب سوسیالیست مخالف دولت وحزب دست راستی افراطی جبهه ملی مورد انتقاد وبدون دلیل بودن این مناظر مورد شماتت قرار گرفته است- در طول تاریخ احزاب وایدولوژیها ومتاسفانه تا عصر حاضر همیشه احزاب با تکنیک های احساسی منفی نسبت به کشوری یا ایدلولوژی سعی میکردند که اولا مظلونمائی کنند ثانیا خلاهای خود با انتقاد از طرف مقابل ومورد تهدید واقعشدن دستاورهای برجسته خودشان؟! که صحت نداشت جامعه را مشغول کنند ویک همدردی ملی را بوجود اورنند اتفاقا حوادثی همیشه رخ میدهد که پوشالی بودن ان ادعا ها را اثبات میکند واین نشان از ان دارد که ساعت معکوس ان ایدولوژی ویا حکومتشروع شده است کنفرانس در یک هتل در پاریس تشکیل شد که دران 600 تا از رهبران مذهبیو نمایندگان مجلس وشخصیت های شاخص دولتی وخبرنگاران تشکیل شدوعنوان بحث این بود هشداربرای دوری کردن از از مرجع های اسلامی به خاطردر ارامش قراگرفتن": سکولاریسیم:"برای ایجاد یک زندگانی بهتر همگانی:" واقعا انهادیکه انطور فکر میکنند هنوز درقرون وسطی زندگانی میکنند ونمیدانند که دنیابه هم نیاز دارد واقایان به دنیا به خصوص دنیای اسلام سخت نیازمند هستند وایدولوژی هم شکلات کشی نیست هرطور خواستند کش بیاید- اقایانی یک بار دعوت از شخصیتهای اسلامی برای شناخت اسلام انجام ندادند وحتی مذهب مسیحیت مدرن کم کم دارد اقایان را درتحت فشار شدید قرار میدهد وحتی در پوگسلاوی سابق هم کمونیست ها دوباره مسیحی میشدند وبه حضرت مسیح علیه السلام که خداوند است دوباره ایمان میاوردند که قبلا خدائی ایشان را مسخره میکردند وحتی یک کتاب فلسفه اسلام شاخص راهم ترجمه نکردند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- - به بهانه تیتویسیم- بخش سوم- درغرب معتقد هستندحکومت های سکولار دارای این ویژه گی هستند که بخش ناچیزی درک یقینی هستند بخش زیادی درک نسبی یقینی هستند وبعضی هم فرضیه ها هستند که بعدا مشخص میشود واز یک استراتژی مثبت ویک تاکتیک احساسی استفاده میکنند تاکتیک احساسی انها به معنای یک نمونه ومصداق ومطلب اوردن کذب است که ایجاد انگیزه مثبت کند ونمونه های منطقی داخل استراتژیک قرار میگیردبعنوان نمونه فردی در انگلستان کتابی را مینویسد که یک صد وپنجاه سال قبل مردانی با خلوص الهی یک کوزه را در دریای میدترانه فرومیبردند که خداوندا برای اثابت خودت این کوزه را پر از سکه طلا کن وکوزه پر از سکه طلا میشده است وانرا دلیل بروجود خداوند میدانستند وعدهای هم در زمان نویسنده همین کارر ا میکردند وکوزه پر از سکه نمیشد ومیگفتند پس خداوند نیست هردوی انان ازتاکتیک احساسی استفاده میکردند که بیاد تاکتیک های احساسی را قیچی کرد زیرا توحید بر پایه استدلال منطقی خوداش استوار است واگر انسان بخواهد نمونه بیاورد نظم ستارگان است درباره نظم بحث های زیادی است واشکالاتی درنظم موجود ات گرفته شده است ولیهرچه علم پیش میرود به عظمت تیکه هائی از شاهکارهای درموجودات دیده میشود که کم کم بشر پی به ضعف فکری خوداش میبرد ولی اینکه خداوند انسان را رها کرده است حرف مفتی است خداوند دین برحق را همیشه مطرح کرده است وامروزه این دین بنام شیعه عزیز موجود است ودم به دم هم امام زمان علیه السلام هدایت میفرماید ونکته دیگر سیاه نمائی است که بشر از روز اول تا امروز بلکه تا قیامت این کار خواهد کرد ولی به نحوی استادانه که جامعهرافریب دهد درمرحله اول حکومت به رحمانی وشیطانی تقسیم میشد که بهترین تعبیر برای حکومت است ولی متاسفانه حکومت رحمانی در دنیا به حد لجن زدن رسید که تنها دین یهود نیست همه ادیان متاسفانه دراین وادی رفتند بجز شیعه پاک که حکومت درغرب شد عقلانی- شیطانی وهرکس خوداش را عقلانی دانست ومخالف خودرا شیطانی وانهم به لجن رسید وشد عقلانی ضعیف وعقلانی قوی بین انها تز اونتی تز وسنتز رخ نخواهد دارد گرچه انرا به لجن کشیدند ولی خوشبختانه یکی اثاری تاریخی حکومت ها ودیگر بوجود امدن دانشمندانی بیطرف که معتقد هستند صفحه عقل بیشتر سرانجام صفحه عقل کمتر را خورد خواهد وبیاد اضافه کرد که خداوند دراین مسیر نقش تعین کننده دارد مارکس هم از این قواعد مستثنی نبود- در باره مارکس بحث زیاد است حتی بعضی معتقد هستند که قیچی کردن خداوند ودین یک تاکتیک احساسی است ودلائلی هم میاورند ویمعتقد هستند که مارکس تاکتیک شمشیر دولبه زده است زیرا معتقد بوده است که اگر همه با نظر مارکس معتقد شوند علمای یهود ومسیحیت دشمنی خواهند کرد لذا دست پیش گرفته است که دین مخدر است چناچه علمای یهود ومسیحیت با او هم فکری کنند که وهوالمراد وچناچه مخالفت کنند که ایشان پیشبینی کرده است وباعث شکست اقتصادی وغیره شد وباز مارکس برنده شود وتا حدودی درست از اب درامد گرچه غرب مارکسیست نشد ولی بشدت سکولار شد- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به فرمان خداوند منان وجل وجلاله الشریف- به خاطر خراب کردن مساجد کشور بحرین کشتی انان را مصادر کنید وپول انرا خرج مساجدخراب شده کنید انشائالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—جناب انگلیس- تمام اخبار مسلمانان به زودی در دهکده های دور الاسکا وچین وشیلی ورو سیه به صورت اطلاعات مخفی دربعضی افراد درامده است دستور دهید تمام سالن اجتماعات دنیا به صورت نیم ای انبار ونیمی دران دستگاه استراق سمع دراید ودرب اش پلمب شود وجناب امریکا شما هم نوار طبقه بندی دقیقی از اوضاع وتمدن اسلامی درست کنید که مطالب میل اسرائیل است ودر مغزافراد سازمانهای خاص قرار دهید


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99