سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- درحدیث داریم که دراخر زمان مردمان درحالت موت هستند مگر شیعیان که اندک نوری را دارا هستند درحالیکه منابع علمی موجود است – مردمان را حکومت ها به بردگی میکند درحالیکه باید به ازادگی برسند و صفات شیطانی بر صفات رحمانی ترجیح میدهند وانرا مایه پیشرفت ورسیدن به اهداف دنیائی وحتی اخرتی میدانند- مسلمانان به جای انکه پیشرفت – پس رفت د ارنند وحرف افراد غیر اسلامی را برحرف اسلامی ترجیح میدهند وتوجهای به علمای اسلامی ندارند تنها هم وغم انان دنیای مدرن است- راز عقب ماندگی برادران سنی با بردارن شیعه فرق دارد برادران سنی بقول یک دانشجوی انگلیسی درلندن به من میگفت که هرچه ازیک مسلمان پاکستانی سئوال کردم راز عقب ماندگی شما چیست فرمودند اراده الهی است وگفتم حکمت ان چیست جواب دادندکسی نمیتواند حکمت الهی را بفهمد روزی با یکی از مسلمانان عرب سنی درانگلستان بحث را ایشان پیش کشید به نظر شما این حدیث حضرت علی علیه السلام بادوستانشان کنار سکوی یک دیوار نشستند دیوار کمی مخروبه بوده است حضرت فرمودند بقول ما بیرون کاری فلانی رانجام دهیم تا بلند شدند زلزله امد ودیوار خراب شد وحضرت علیه السلام خداوند را شکر کرد که فرصت به ایشان داده است که یک کارحسنه انجام دهد ولی شما چیزی دیگر میگوئید من گفتم اگر حضرت بلند نمیشدند .دیوار خراب میشد وحضرت کشته میشد- شما انزمان چه میگفتید ایشان فرمود اول خرابی دیوار به اراده الهی بوده است وهرکس دیدار خداوند وملک الموت را کراهت داشته باشد اهل جهنم است حضرت باز شکر میکردند کفتم تکلیف عقل چیست گفت عقل یعنی قبول تحقق اراده الهی است نه تغیر ان ویا عوض کردن گفتم امروز ه درغرب بچه ای که به دنیا میاید ونارسی قلبی دارد وانرا بلافاصله جراحی قلبی میکنند ایا شما بفکر می افتاتید که بروید چنین تاتحقیقی بکنید یا نه ایشان فکر که اگر دولت بخواهد ویا ثروتمندان کمک کنند بله وگرنه –نه-؟ گفتم شما هیچگونه درخواستیاز حکومت میخواهید ویا نمی خواهید وپافشاری میکنید ویا نمی کنید گفت چون حرف ما اثر ندارد وتازه ما خلیفه نیستیم وتابع خلیفه هستیم واگر گفت نمیشود ماهم تسلیم هستیم- فبل از انقلاب با سرگروه خدمت یکی ازمجتهدین برجستهدرشیراز رفتیم طبق بیانات جناب سر گروه که فبلا در شیراز 90 مجتهد شهر را تقسیم کرده بودند که شبانه روز پاسخ گو باشند بعداز که ارتباطات و ومسافرت ها اسان شدند وامکانات بیشتر شد این امر محدود شد وبیشتر از مراجع قم استفاد میشود وتصور میکنم که ایشان اخرین بازمانده ان گروه باشند وکه کمتر ازخانه بیرون میایند ولی اگر کسی زنگ خانه ایشان را بزند سئوالی داشته باشند پاسخ مناسب را میدهند وپدر ایشان هم به همین سمت راداشتند وحتی چند طلبه را تعلیم میدادند وبروبیائی داشتند – انزمان مجتهد در شیراز کم بوده است به اصرار شیرازی ها این خاندان را از یزد اورده بودند وبه ایشان هم بزرگترین بخش شییراز را داده بودند پشت زندان فلکه شهرداری ما خدمت ایشان رفتیم تنها خانه خشتی بود که دران محله وجود داشت ایشان پشت درامد وکلون را کشید خانهای بسیار محقر وچهره ایشان را که دیدهام جا خوردم باریش حنا کرده وبا کهولت سن بسیار چشمان براق وقیافه زیبا سرزنده که حیات ونور وملکوت ازچهره وچشمانان ایشان فورانی میکرد تنها میتوانستم با حضرت یوسف علیه اسلام وپیامبر اکرم وائمه اطهار علیم اسلام ولو یک قیاس مختصر داشته باشم چیزی نماده بود که بگویم شاید حضرت حجت سلام الله علیه هستند بسیار فرز وبسار حرکات سینمائی وبسیار تاثیر گذار عمامه سبز رنگ دنباله داری که به ایشان یکنوع شادابی وجوانی وزیبائی میداد با وجود انکه کمی خمیده حرکت میکرد من را مات ومبهوت میکرد به داخل اطاق بسیار سادهای رفتیم ونشستیم وچهره ایشان منرا از دیند همه چیز برگرداند ومن محو تماشای ایشان شدم لبخندی به غایت شیرین داشت حرکان ارام وجساب شده سر بسیار جذاب بود جناب سرگروه فرمود با نام بردن بسیار با احترام از ایشان شما اوضاع را چطوری میبیند ایشان فرمودند من غذایم لبو با ماست است اطمینان دارم که حضرت حجت علیه اسلام وتهنیت وهزران بوسه به ان وجود نگفتنی بادهم همین است وفلسفه اش این اسن که به همه این غذا برسد جناب دوست من فرمودند به این امر امروزه میگویند ریاضت اقتصادی ایشان تصدیق کرد ایشان فرمودند پدر من یک مقدار بودجه برای چائی میگذاشت که انز مان بسیار گران بود وبیشتر برای مهمانان وطلبه هائی که برای درس می امیدند و ما شاید ماهی دوبار چائی میخوردیم وروزی اظعف به طلبه هامیداد وانهم بیشتر قرض کرده بودند وگاهی طلبه میگفتند قادر به زندگی نیستیم ومیرفتند مدتی کار کننومیگفتند اقا ناراحت نباشید ما دراین مدت در س ها را مرور میکنیم وپولی تهیه میکنیم که شما درتکلف نیفتید وتنهات چهار طلبه دائم داشتند روزهای اخر سال که مهمان میام دوما همه جا را میگشتیم که یک خرده چائی  تهیه کنیم ودرته یک کیسه پید امکیردیم از پدر گرفته تا همه خانواده اشک شوق میریختیم وهیچگاه نمیگفتیم این ته چائی باید نصیب ما شود ولی الحمد الله یک مقداری وضع بهتر شده است ولی مردمان حریص تر شدهاند دوست من پرسید نظر شما با انقلاب چیست خندهای کرد وسر را پایئن وبالا اورد وحالت جدی داشت وفرمود من راضی نیستم دلیل اش این است که درخاندان بسیار مواقع کارهای مردم بدست انان افتاده است ومردمی که دررنج بودند وحق داشتند که وضع انان بهتر شود مداوم قشار میاوردند وعلما رئوف هستند وفشار تحمل میکردن و.بعد که متوجه میشدند به مذهب خدشه وارد میکنند کنار میکشیدند امام زمان صلواته الله علیه با بفور نعمت میاید ( ومن با ید اضافه کنم با تکنولوژی مدرن که چشمان خیره کند ونشانه عقل بالا تلقی شود چون اکثر مردم بقول اینگلیسیه عقل شان به چشمشان است)-  ولی من برای حضرت اقا الخمینی دعا میکنم که مردمان حرف ایشان را گوش کنند ودر فشار شدید ایشان راقرار ندهند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-امریکا کارت پیروزی را به مسلمانان خاورمیانه واسیا داد- زمانی که کشتار مسلمانان اورپائی در یوگسلاوی به فرمان امریکا به تیتویسیم داد؟ بعلت وحشت زیادی داشت که مسلمانان اروپائی را بحرکت دراوردند وحفره عظیمی که درمسلمانان اورپائی موجود بود را پرکنند- چشمه هائی که درحال جوشیدن بود تبدیل به سیلاب کنند ولی خیلی زود متوجه شدند که انقلاب بسیار عظیمی در کشورهای عربی بوجود میاید زیرا مسلمانان جهان درغرب به ای نتجه رسیدهاند که پیشرفت اسلام در اروپا تنها توسط مسلمانان اورپائی تحقق پیدا میکند یک سیاسیت پیچیده شطرنجی را بازی کرد که ی.گسلاوی ها مات ومبهوت شدند همه اقوام یوگسلاوی را تجزیه کرد وهمه به سمت غرب رفتند ولی نتوانست حفره به وجود امده دران ها پرکند بلکه حفره را زیادتر هم کرد درست مانند کار هیتلر وکارت برنده پیشرفت اسلام را از نژادهای مسمانان اروپائی اکنون در دست مسلمانان اسیا وافریقا قرار گرفته است درباره اسلام جوشیده در ایران که مداوم غرب را خاکریز به خاکریز به عقب میبرد منبه علمی انرا نامشخص میسازد که بیا گفت حتما متعلق به اجنه است؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه اعتصاب های انگلستان دراینده-تاریخ انگستان بلکه جهان نشان ازان دارد که انتم فقرا والله هوالغنی است وهیچگاه انسان نمیداند اینهمه مخارج وزحمت به نتجه ای میرسد ویا نمی نمیرسد وهرگا ه هم رسیده است بسیار عجیب وبهت اور بوده است   وانهم به شرطی بوده است فعل وانفعلات اتمی سیاسی از داخل وخارج رخ ندهد مانند ییروزی مسلمانان بر ایران حمله مغول ها به ایران شکست تزار ها وشکست تیویسیم وشکست یهودیان در مقابل مسیحیت ودلیل شکست را معظلاتی که حل نمیشود واتوماتیک به سمت پیجیده گی میرود وسرانجام از کنترول خارج میشود ه زیبا حضرت علی السلام میفرماید اسلس یعنی رها میشود در حدود 600 گروه برجسته سیاسی درانگلستان است بجز 5ویا6 گروه که وابسته به منابع قدرت وثروت ونفوذ هستند هیج ادعائی ندارند ونمیدانند اینده چه نحو خواهد شد ومجبور به عمل هستند شاید دری به تخته بخورد": انتم فقرا": فقط ان 5.یا6 شش گروه هستند که هیاهو میکنند گه طرح ازل وابد را دراخیتار دارند درحالیکه هرگز چیزی زیاد ترا ا زبقیه گروه ها ندارنند وبه سمت طرح جامعی هم حرکت نمی کنند وفقط با سر وصدا مردم داخل انگلستان وخارج را فریب میدهند که دهه ها طول میکشند تا مردم بفهمند ومعضلات راحل نمی کنند مدتها سیاست تزوانتی تز وسنتز مارکسیسم را پیاده میکردند تا تخلیه روانی باشد واصلا این دلکتیک مارکسیستی فقط برای سیاست جناب مارکس طراحی کرد که یک اطمینان به سرمایه داری بدهد معلوم نیست چه کس شیر پاک خوردهای انرا جنبه فلسفی داد اصلا جناب مارکس هرگز فلسفی به معنای درک افرینش چگونه بوده است نبوده وبدنبال حل مسائل فلسفی هرگز برنیامده است لذا طرح او از قبل سرمایه داری المان مورد تائید واقع شد که وزمانی که سرمایه داری انگلستان که خودرا نزدیک به انقلاب دید اماده این طرح شد مورد نکوهش شدید سرمایه داری غرب بخصوص امریکا واقع شد بقول حضر علی علییه السلام خبط( انحراف از واقعیت وحقایق) رخ داد ومنجر به شماس (تعصب وحماقت وخود رائی) شد ومشکلات به ایجاد انواع ارای فرضی است یعنی ":تلون": واعتراض یعنی مخالفت ای گروهی وبقول یک دانشمند امریکائی دورا ه بیشترموجود نیست یا مردمان را مانند دانه تسبیح بیادکرد درست مانن انکه انکه خداوند ستاره گاران در نخ تسبیح کرده است وچناچه این نخ پاره شود همه ستارگان نابود خواهند شد ویبا ماننند تیوتیسیم به زور مردمان وارد این نخ نسبیح کرد که جز عفب کاندگی نتچه ندارد وروزی که این نح پاره شود رشد جوامع شروع میشود واین عمل جز ا زطریق انبیا اعظام ا زکسی دیگری انهم کسانی که فقط بدنبال پر کردن جیب خود هستند امکان پذیر نیست- امروز اسلحه هائی که انگلستان میساز در مقابل روسیه یک کمیت منفی است برتری در موشک واتم بین امریکا وروسیه لحظهای است یک لحظه روسها جلو هستند ویک لحظه امریکائی بسیار مسائل دیگر که من درباره انها صحبت نمیکنم ونیروی هائی که انگلستان با مخارج بسیار سنگین تربیت میکند یک نیروی منفی است در رشته خودشان کار میکنند ونه در رشتهای وابسته به ان ازهمه مهمتر درساختن وسایل ازمایشگاهی ونه حتی تجربه کتب میکنند وبه یک شغل ساده دیگری میپردازنند وفقط اما رانها درسازمان ملل متحد باعث بالا رفتن درجه علمی انگلستان است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99