سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-موجود غیر مادی –بخش دوم-با تسلیت-وتعزیت شهادت اسوه خلق وانسانیت وکمال ورحمانیت ورحیمیت و شاهکار نفخت فیه من روحی الهی – انشالله جرئه ای ازان کوثرمهدتمدن الهی به بشریت – درپی قانون جنگل- عنایت بکند- انشاالله- اولین وجود چه ماده باشد وچه خداوند منان- لم یولد است مخلوق وجود دیگری نمیتواند باشد وانرا در اصطلاح بالذات گفته میشود {خود ذات }است-لم یلد از کسی خداوند منان متولد نشده است - هرگز- نفیه ابد میکند- ومیفرماید بگور خداوندمنان احد است ودرجائی واحد است علما میفرمایند راستگوتراز خداوندمنان موجود ی نیست – پس خداوند منان یکی است احد امکان ثنوی در حتی درتخیل هم نمتواند باشد مانندان که- دو بعلاوه دو چهار میشود – درواقعیت وتخیل نمیتوان غیراچهار باشد ولی انسانی که بال داشته باشد میتوان تخیل کرد که خداوندمنان میتواندانراخلق کند صبح مرد باشد وشب زن باشد—صمد میفرمایند غنی بالذات درصفات غنی است شیخ ابو سینا میفرماید غنی کامل بایدبینهایت باشد وگرنه یک خلا پیدا میشود- درنتجه از تمام جهات مورد توجه مخلوقین است هر خواستی میتواندبرطرف کند چه مادی وچه معنوی وغیره-لذا محبوب میشود- یک بحث بسیارمهم درانجا مطرح میشود پس علت خلقت چیست خداوندمنان فرمودندمن خواستم چنین عظمتی را به مخلوقین نشان بدهم وصفات خود را تا انجا که ممکن است بیان کنم که بشناسند وازان استفاده ببرند- ولذا – هر صفت مثبتی به انسانها میدهد میخواهد که ان صفات- بروز ظهور داشت باشند واولین صفت- عقل- است که نزدیک ترین استعداد به عقل خداوندمنان است-تاریخ اثبات کرده است- هرگاه انسان اراده کرد وازد بود واجتماع بوجود اورد وعقلا حکومت کردن شاهکار بوجود اورد- تاحدی امریکادراوائل چهارصد سال پیش چین –روسیه وغیره-سپس اخلاق- دربیعت رضوان- زیر درخت خداوندمنان برسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- دستور باز گشت داد وپیامبر اکرم صلواته الله علیه والهوالسلم دستور باز گشت داد ان اخلاق جاهلی بروز کردتا امروز نه تنها اعراب بلکه بشریت بدنیال اهداف جاهلی خود است وانرا محبوب میداند افراد مخالفت کرد وپیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم کمی خشمگین شدن سریع به چادر رفتند وفرمودند دستئور الهی بود- اقایان کمی صبر کردند – ومشاور کردند وگفتندمااشتباه کردیم وعذر خواستند- خداوندمنان به روی مبارک خود نیاورد وانهاراتحسین کرد فرمودند که من ارامش به قلب های شما میدهم-خداوندمنان خوداسوه اخلاق است- زوج های جوان این مطلب را باید بخوبی درک کنند- درمقاله درباره مردم ایتالیا میخواندم- عده ای از مردان ایتالیا تصمیم گرفتند هرگز ازدواج ومسائل جنسی نداشته باشند بعضی انها به درد عجیب بیضه برخورد کردند که مجبور شدند  بعلت ترشحات زیادبیضه درد عجیبی دارند که بیضه خارج میکینند- زنانی که بچه بوجود نمی اورند سرطان رحم وپستان میگیرنند- اما در بیان و لم یکن له او کفوا احد- هیچ برابرای درذات برای اونباشد خداوند منان در تقسیم بندی ماده وروح- جزو روح میدانند روح بهمعنای مجرد یا انتزاع یعنی جداشده از ماده است- ولی هرروحی ذاتی دارد ذات الهی نمونه ومانند وبرابر ندارد باروح فرشته ها شبهاتی ندارد جزانکه ماده ندارد اگر خداوندمنان برفرض مادی بود ایاباید اراسمان معلق باشد یا دربهشت باشد عقل کدام راقبول میکند!!؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-موجود غیر مادی –بخش دوم-با تسلیت-وتعزیت شهادت اسوه خلق وانسانیت وکمال ورحمانیت ورحیمیت و شاهکار نفخت فیه من روحی الهی – انشالله جرئه ای ازان کوثرمهدتمدن الهی به بشریت – درپی قانون جنگل- عنایت بکند- انشاالله- اولین وجود چه ماده باشد وچه خداوند منان- لم یولد است مخلوق وجود دیگری نمیتواند باشد وانرا در اصطلاح بالذات گفته میشود {خود ذات }است-لم یلد از کسی خداوند منان متولد نشده است - هرگز- نفیه ابد میکند- ومیفرماید بگور خداوندمنان احد است ودرجائی واحد است علما میفرمایند راستگوتراز خداوندمنان موجود ی نیست – پس خداوند منان یکی است احد امکان ثنوی در حتی درتخیل هم نمتواند باشد مانندان که- دو بعلاوه دو چهار میشود – درواقعیت وتخیل نمیتوان غیراچهار باشد ولی انسانی که بال داشته باشد میتوان تخیل کرد که خداوندمنان میتواندانراخلق کند صبح مرد باشد وشب زن باشد—صمد میفرمایند غنی بالذات درصفات غنی است شیخ ابو سینا میفرماید غنی کامل بایدبینهایت باشد وگرنه یک خلا پیدا میشود- درنتجه از تمام جهات مورد توجه مخلوقین است هر خواستی میتواندبرطرف کند چه مادی وچه معنوی وغیره-لذا محبوب میشود- یک بحث بسیارمهم درانجا مطرح میشود پس علت خلقت چیست خداوندمنان فرمودندمن خواستم چنین عظمتی را به مخلوقین نشان بدهم وصفات خود را تا انجا که ممکن است بیان کنم که بشناسند وازان استفاده ببرند- ولذا – هر صفت مثبتی به انسانها میدهد میخواهد که ان صفات- بروز ظهور داشت باشند واولین صفت- عقل- است که نزدیک ترین استعداد به عقل خداوندمنان است-تاریخ اثبات کرده است- هرگاه انسان اراده کرد وازد بود واجتماع بوجود اورد وعقلا حکومت کردن شاهکار بوجود اورد- تاحدی امریکادراوائل چهارصد سال پیش چین –روسیه وغیره-سپس اخلاق- دربیعت رضوان- زیر درخت خداوندمنان برسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- دستور باز گشت داد وپیامبر اکرم صلواته الله علیه والهوالسلم دستور باز گشت داد ان اخلاق جاهلی بروز کردتا امروز نه تنها اعراب بلکه بشریت بدنیال اهداف جاهلی خود است وانرا محبوب میداند افراد مخالفت کرد وپیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم کمی خشمگین شدن سریع به چادر رفتند وفرمودند دستئور الهی بود- اقایان کمی صبر کردند – ومشاور کردند وگفتندمااشتباه کردیم وعذر خواستند- خداوندمنان به روی مبارک خود نیاورد وانهاراتحسین کرد فرمودند که من ارامش به قلب های شما میدهم-خداوندمنان خوداسوه اخلاق است- زوج های جوان این مطلب را باید بخوبی درک کنند- درمقاله درباره مردم ایتالیا میخواندم- عده ای از مردان ایتالیا تصمیم گرفتند هرگز ازدواج ومسائل جنسی نداشته باشند بعضی انها به درد عجیب بیضه برخورد کردند که مجبور شدند  بعلت ترشحات زیادبیضه درد عجیبی دارند که بیضه خارج میکینند- زنانی که بچه بوجود نمی اورند سرطان رحم وپستان میگیرنند- اما در بیان و لم یکن له او کفوا احد- هیچ برابرای درذات برای اونباشد خداوند منان در تقسیم بندی ماده وروح- جزو روح میدانند روح بهمعنای مجرد یا انتزاع یعنی جداشده از ماده است- ولی هرروحی ذاتی دارد ذات الهی نمونه ومانند وبرابر ندارد باروح فرشته ها شبهاتی ندارد جزانکه ماده ندارد اگر خداوندمنان برفرض مادی بود ایاباید اراسمان معلق باشد یا دربهشت باشد عقل کدام راقبول میکند!!؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-  دراعراب جاهلی – تصور میکردند یک موجودی به اسم روح در باد قرارمیگیرد وهوارا تبدیل به باد میکند روح به معنای حرکت دهنده- وهرقت این عامل روح از باد ایستا یی مییابد- درانسان هم چنین است روح مانند انرژی بعاث حرکت میشود قران مجید روح را غیرمادی نامید ولی بدون ماده جسم نمیتواند کاری انجام دهد وازتبدیل جسم به غیره ماده بوجود می اید- وخصوصیاتش برخلاف ومتضاد باه ماده است موجوداتی که ذات انها یکی است مثلا ماده درصورت در اندازه مواد اختلاف دارند درلغت عربی به انها را مختلف میگوید مختلف الوانه رنگه انها مختلف است و اختلاف لیل ونهار اختلاف شب وروز پلی اگر ذات انها تغیر کند دیگر از کلمه اختلاف نمیشوداستفاده کرد وبهترین لغت –لم است یعنی نفیه ابذ میکند جزمیت دارد از لن ولا وفط وغیره که به معنای هرگز است قوی تر است ان موضوع درگذشته متضادبوده است ودرحالهم متضاد است ودرانده هم متضاد خواهدبود یعنیدرهر همه زمانها این چنین است انسان ماده را درک میکند ومیتواند درشناخت ذات ولو اندک \یشرفت داشته باسد ولی روح را هرگز  ذات انرا نخواهد شناخت ولی بعضی صفات انرا  را درک میکند مانندتفکر وتعقل واحساسات وتخیل وغیره که تمام انها خصوصیات غیر مادی دارند یعنی نه وزن دار- هستند یعین مفهوم کتاب ثابت باقی میماند واگر بخواهیم مفهوم کتاب صفات انر مشخص کنیم یک فکر دیگر است چون مادی نیست واز ماده گرفته نشده است انرا ذهن خلق میکند که به ان  اشراق میگویپم طرز کار ذهن به این صورت است در جریان مثلا دیدن از رویت چشم تا به سلول مغزی – برسد یک جریان \شت سرهم مادی رخ میدهد که بصورت خطی متصل است وجبری است واز سلول مغزی تبدیل به غیرمادی وازجنس روح میشود که روان یا روح انر مشاهده میکند یک حهش از ماده وبه غیر ماده تغیر میکند ولی با دین درخت در ذهن که غیر مادی است ولی به کمک سلولهای مغزی نیاز دارد اشراق کلمه درخت را میکند وان لغت را میسازد-ادامه دارد

 

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

 

 

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمان الرحیم  -با الها م ازیک شاعر عرب -مودم به و زجر درباره امام حسین علیه السلام -امام حسین علیه السلام والدین شما قلب امکان هستند  و در تمام دوران عزیزترین افرادبودند و شما عزیزترین آنها بودی تا ابد- شما شاهد ذبح شدن فرزندان در میدان نبرد بودی که هیچ پیامبری شاهد چنین منظره ای نبوده است تمام نیاکان گردشماحلقه میزدند ازشما جان تازه ای میگرفته اند مارابخاطرشما شیعه غالی میگویند که شیفته عظمت شماهستیم- تمام مال ثروتم تمام فرزندانم و روح و روانم امکانات ولو به اندازه ستارگان آسمان باشد ناچیز است -مافرزند دان مدهوش شده سرنوشت غم انگیز شما هستیم - د,عظمت شما قلب مجذوب است و اشک های مانشانزاری زجر ما است مابه جهت دوستی با شما در اوج زمینی هستیم و دشمنان شما درفوق شمالی هستند-مادرمصبیت شما چون چوب خشک میشویم- وبه آتش محبت شما میسوزیم-قلب مارابخاطرشما ذوب میشود- و کم کاری ما وبال ما میشود چرا ذکرشان به اندازه شنهای کوه های رمل بیان نکنیم -واز آن سری که در بالای نیزه عسل می باراند چرا جواب آن عظمت را ندهم.؟ عمر طولانی بدون محبت شما حاصلی ندارد و مصائب شما فقط به افراد خاص میدهند که ثواب خاص برند-از امام ابوسجاد ذکر

 کنم -که هرکس ذکری کرد آتش اورا لمس نخواهدکرد

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم –نظریات شخصی است- چند نکته-دو اصل بسیارمهم است اول توحید دوم –ولایت- هرکردم خطشه یا ایراد پیدا کند- دیگر مسائل وموضوعات ار زشی ندارد ولو درست باشد—هم درتوحید یهود وهم درتوحید مسیحیت تناقض زیادی است وهم چنین در امر ولایت- اخیرا دائرتالمعارف ویکی پدیا- نوشته است یهودیان درحا ل حل تناقضات وحشتناک درامرتوحید-را میخواهند- تاحدی رفع کردند واین امرهم به دلیل فشار انقلاب ایران ومسلمانان درجهان است یهودی وحی را تحریف میکردند ودرتورات مینوشتند که چنین وحی شده است ورگ گردن میزدند- به همین دلیل به انها جهود میگفتند-یعنی جهد زیاد ضیغه مبالغه است جهد وسعی هردو هم تلاش مثبت وهم منفی را دربر دارد ولی جهود بیشتر جنبه منفی پیدا کرده است- وقران میفرماید برتن حق لباس باطل نپوشانید وبرتن باطل لباس حق نپوشانید- وبقول استادمعزز حضر ت ایت الله مرحوم زبر جد رحمت الله علیه این بزرگترین- گناه یهود است که.مورد غضب الهی واقع میشوند--- درتورات خداوند منان تجسیم کرده است یعنی خداوند مانند انسان است- جسم دارد- جمله معروفی دارند درزمان خلیفه دوم تعدادی یهودی واقع مسلمان شدند ولی خلیفه دوم –حس کرد دومشکل بوجود امده است- اول قدرت پاسخ دادن به مشکلات ندارد دوم مردم به نماز ایشان نمی ایند واز انها کمک خواست انها بیان کردن درضمن اسامی پیامبران درتورات صدجا اسم ایشان بنام پیامبر  امده است- ودوم اسرائیلاتی برای جلب مردم با به نماز امدن ساختند که بعد ها برادران سنی  از ان تقلید کردن- درحاکیه ائمه اطهارعلیم السلام با روش منطقی وحدیث معتبر این-را کارکردند—این جمله عبری تجسیم- خداوند منان- به عربی ترجمه شده است ودرکتب برادران سنی امده است وبرداران سنی از اسرائیلات تفسیر قران و حدیث وفقه استفاده کردند که اخیرا دراحال تغیر هستند- کانال وصال حق- از چهار منبع حدیثی شیعه- نام میبرد که انها هم این عبارت رانوشتند- اما جواب بهترین جواب حضرت مرحوم وعظمت حضرت ایت الله زبر جد رحمت الله علیه داده است- درقدیم اولین کتب شیعی درباره حدیث هرچه حدیث پیدا میکردند – پشت سرهم مینوشتند وبعد مکتب الفبائی بود اولین حرف شروع حدیت ملاک بود مانند کتب لغت- وسپس بخاطر فقه دفتر چه به پنج اصل تفسیم میکردند وبعدا به هیچده دها وسی شش تا وکتب حدی بعد مستقل شد وتقسیمات خاص خودرا پیدا کرد ویک بخش متفرقه داشت که حدیثی هئی بود که بنظر اغراق امیز بود ودرصحت ان شک داشتندولی یک میز انی از استعداددرخشان را نشان میداد که مثلا دربحارانوار دربخش متفرقه روزی یکصدهزار نفر به خانه امام صادق می امدند که همه انها مثلا پزشک بودند یا فلان صنف بودن- اولین فردی که فرمودند- علم الرجال درست کنید امام صادق علیه السلام است وراهنمائی کردند- وعلم الرجال برای شناخت راویان حدیث است-انهم مکتب های خود را پیدا کرد قبلا هرکس از امام علیه السلام حدیث شنیده بود مثلا ده تا انرا مینوشت وبه ان اصل میگفتند واین اصل ها باهم مبادله میشد وباز ازامام علیه السلام درتائیدان اصل- سئوال میکردند وبراصل خود اضافه میکردند ولذا به کتب حدیثی میگفتند وانهاراحفظ میکردند وبهانها حافظ میگفتندکه میزان حافظ به هفتاد هزار رسید- درثانی از پیامبر اکرم صلواته الله علیهواله والسلم این حدیث جعلی تجسیم خداوند منان از عبری به عربی ترجمه نشده است وحضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم فقط چند نکته از تورات را استفاده کردند- اما چرا این حدیث درکتب شیعه است- درزمان قدیم درس خارج که درس خارج جزو درس درایت است یعنی درک معنای حدیث واستفاده از حدیث درجهت استنباط جدید است درموضوع جدید- است- لذا هر استاد برای خود یک کتاب نوشتاری تدریسی داشت که فلان رز راجع به ده حدیث صحبت میکند این کتاب ها الاماشالله است وبسیار هم متنوع است مکتب خاصی نداردوالان هم همینطوراست- پس این عبارت تجسیم خداوندمنان چون دران زماندران منطقه مطرح بوده است دراین کتب امده است که استادبحث کند یک دفعه سهماه برای من طول کشید تا یک استدلارابفهموبرق اسا نمیتوان به یکفردمعمولی انرا حالی کرد ولذا جواب داندان شکن میخواهد که فرد عادی زود درک کند واین کار کاراستاد برجسته است

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمان الرحیم  -با الها م ازیک شاعر عرب -مودم به و زجر درباره امام حسین علیه السلام -امام حسین علیه السلام والدین شما قلب امکان هستند  و در تمام دوران عزیزترین افرادبودند و شما عزیزترین آنها بودی تا ابد- شما شاهد ذبح شدن فرزندان در میدان نبرد بودی که هیچ پیامبری شاهد چنین منظره ای نبوده است تمام نیاکان گردشماحلقه میزدند ازشما جان تازه ای میگرفته اند مارابخاطرشما شیعه غالی میگویند که شیفته عظمت شماهستیم- تمام مال ثروتم تمام فرزندانم و روح و روانم امکانات ولو به اندازه ستارگان آسمان باشد ناچیز است -مافرزند دان مدهوش شده سرنوشت غم انگیز شما هستیم - د,عظمت شما قلب مجذوب است و اشک های مانشانزاری زجر ما است مابه جهت دوستی با شما در اوج زمینی هستیم و دشمنان شما درفوق شمالی هستند-مادرمصبیت شما چون چوب خشک میشویم- وبه آتش محبت شما میسوزیم-قلب مارابخاطرشما ذوب میشود- و کم کاری ما وبال ما میشود چرا ذکرشان به اندازه شنهای کوه های رمل بیان نکنیم -واز آن سری که در بالای نیزه عسل می باراند چرا جواب آن عظمت را ندهم.؟ عمر طولانی بدون محبت شما حاصلی ندارد و مصائب شما فقط به افراد خاص میدهند که ثواب خاص برند-از امام ابوسجاد ذکر

 کنم -که هرکس ذکری کرد آتش اورا لمس نخواهدکرد

 

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

مراسم محرم از ارتجاع تا اعتقاد

وقتی وارد سازمان شدم همیشه مسئولین عنوان می کردند سازمان نباید مانند مسئولین حکومت ایران در مورد شعائر و برگزاری آن دست به فریبکاری بزند . ما باید خط و منش حضرت امام حسین (ع) را دنبال کنیم چون اسلام ما انقلابی است !!!. با شروع ماه محرم همیشه مراسم عزاداری به یک یا چند مراسم سخنرانی و گفتن وقایع عاشورا ختم می شد و مراسمی که مردم ایران برگزار می کردند سازمان آنرا یک مراسم ارتجاعی می دانست تا اینکه بعد از مدتی فکر می کنم سال 73 یا 74 بود که دستور داده شد برای ماه محرم باید مراسم عزاداری برگزار نمود و از آن پس علم و کتل درست شد و دسته های سینه زنی به راه افتاد و زنان نوحه خوان شدند و با یک عقبگرد عملاٌ چیزی که سازمان به آن اعتقاد داشت یعنی ارتجاعی بودن این گونه مراسم خود برگزار کننده این حرکت شد . در ابتدا برای همه سئوال بود که این چه حرکتی است ؟ مگر ما نیروی پیشتاز نیستیم و چرا باید مانند مردم عادی جامعه این مراسم را برگزار کنیم ؟ و هزاران سئوالی که وجود داشت ولی از آنجایی که رجوی ها هیچوقت حاضر به پاسخگویی نبودند در این باره هم سکوت کردند و عنوان داشتند که ما هم باید مانند مردم عادی به ارزش های آنها احترام گذاشته تا زمانی که به قدرت رسیدیم مسئله آگاهی بخشی را انجام خواهیم داد .
به همین خاطر بود که سازمان خود را به لحاظ اجرای شعائر یک نیروی انقلابی می دانست یکباره به گفته خودش تبدیل به نیروی ارتجاعی شد و می بایست برای فریبکاری هر سال بیشتر در منجلابی که برای خودش کنده بود فرو برود .
اگر به عمق مسئله در درون مناسبات فرقه ای رجوی به لحاظ اجرای شعائر دقت بیشتری داشته باشیم همه این کارها برای ظاهرسازی و برای فریبکاری نفرات بیرونی که بله ما هم به اسلام اعتقاد داریم ولی در واقع هیچ وقت رجوی اعتقادی به اسلام و شعائر آن نداشته و می توان گفت که وی یکی از ضد دین ترین افراد در جهان هستی است . رجوی همیشه اعتقادات خود را بر اساس منافع خود تفسیر می کرد . در این باره او حتی اعتقادی به ازدواج که سنت پیغمبر است هم نداشت و دستور داد که همه زنان و مردان از هم جدا شوند . احترام به پدر و مادر که توسط پیامبر ( ص) توصیه شده را مردود دانسته و آنرا فاسد می داند . رجوی ها در ادامه فریبکاری خود دست به تولید مسجد ضرار در اشرف زد تا بتوانند عراقیانی که برای گرفتن پول به اشرف می آمدند نشان دهند که در اشرف هم مسجد و او اعتقاد به اسلام دارد ولی چیزی که ما از خودمان یعنی داخل مناسبات خبر داشتیم همه برای ظاهر سازی بوده است و آن مسجد هیچ ارزش اعتقادی نداشت .
رجوی ضد دین در مراسم خود با خواندن قرآن شروع می کرد ولی همیشه تفسیر آیه را بر اساس چیزی که خودش لازم داشت معنی می کرد تا به افرادش بفهماند که معنی قرآن آن چیزی است که او می گوید . در درون مناسبات کسی جرات خواندن قرآن را نداشت و اگر کسی چند بار این کار را انجام می داد با وی برخورد می شد و به او گفته می شد وقتی رجوی خودش قرآن ناطق است دیگر نیازی نیست که شما آنرا به تنهایی بخوانی . آری سازمانی که این گونه حتی در مورد خواندن قرآن و معنی آن برخورد می کند آیا اعتقادی به مبانی اسلام و حرکت انقلابی امام حسین ( ع) در صحرای کربلا دارد ؟ 
رجوی مانند بقیه مدعیان دین که خودشان را همیشه سر تر از همه می دانند ولی به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند، بود. او با این شیوه به اسم اسلام هر کاری کثیفی بود انجام داد و برای آن هم توجیه داشت که می توان به مورد حرکت کثیف رقص رهایی وی با زنان سازمان کتابها نوشت .
اکنون در مورد مریم قجر شاهد هستیم در اروپا به همراه بقیه لابی های ضد دین تیشه به ریشه اسلام می زند و هر روز از آنان می خواهد که فشار را بر مردم ایران بیشتر کنند در یک کلام می توان مریم قجر را به هند جگر خوار همسر ابوسفیان و مادر معاویه تشبیه کرد چون وی اکنون کار همان هند جگرخوار را انجام می دهد و هر روز شاهد هستیم که چگونه راضی است مردم ایران کشته شوند تا وی با تحت فشار قرار گرفتن و کشته شدن مردم ایران خوشنود شود. 
رجوی ها باید بدانند که در زمینه اسلام و مکتب انقلابی آن مردم ایران خود شاهد همه جنایت های آنان هستند و به خوبی می توانند سره را از ناسره تشخیص بدهند . بهتر است مریم قجر مراسم عزاداری را در کنار رودی جولیانی جنایت کار برگزار کند تا صواب بیشتری از آن مراسم ببرد و دلی بوزینگانی مانند رجوی که از منابر پیامبر (ص) بالا رفتند را خوشحال کند .
هادی شبانی

دیگر مطالب
ارسال یک پاسخ

 

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99