سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خانم ین- نی- لی از کانال –سی- ان- بی- سی- درمقاله ای باعنوان که عربستان سعوی میتواند یکچانه زنی بسیار زیادی وبا اهمیتی   درباره ارزش کالای بسیار گرا نقیمت که مورد حمله واقع شده است داشته باشد یک دیِپلمات سابق گفته است- طبق تحقیقات سازمان تحقیقات صلح بین اللملی استکهلم عربستان درحدودنزدیک به 68 میلییارد دلار در سال گذشته اسلحه خریده ات- واقای گری گارپو سفیر سابق درکشور عمان- عربستان – عربستان بعد از امریکا وچین نفرسوم است ت که درباره اسلحه هزینه کرده است – قادر نیست که بخوبی از خود دفاع کند درشرایط بسیار بحرانی  ان مقدار بیش از حد کافی بوده است؟؟ انهم برای تاسیسات انچان حساس ومهم کهمد حمله واقع میشوند- دقیقا همین مسئله مسئله ایران وجهان سوم است هرگز اسلحه موردنیاز را نمیدهند اولا حمله ازطرف ایران رخ نداده است زیرا ناو ها ی امریکائی وهاپیماهای گشتی امریکا درمنطقه از رادراهای به روز که بامادون قرمرز ولیزر کار میکند مجهز هستند موشک بالستیک ایران ازنوع کروز ردیابی ورصد میکردند- واگر نفهمیدند پس ابرقدرت نیستند- درثانی جای تعجب ندارد مهمترین بخش نبرد خطمقدم است بهترین سلاح انجا بایدباشد- اما درعمل مشاه کنیم که یمنی ها درشهرک های پشتیبان تانک را درخیابان باموشک ویا پهبادمیزد وهیچگونه دفاعی که موثر واقع شودوجود ندارد درحالیکه اسلحه عربستان مالغرب بخصوص امریکا است وچین است واسلحه که به عربستان دادند ضعیفتراز اسلحه – روسی – ایرانی است کارشناسان بیان میکند نه اقای بن سلمان ونه مسئول نظامی این گزارش را نداد وجناب وزیرنفت راجریان را گفت این که مسولیت را به گردن ایران یا عراق میگذارند برای ان است که ظرفیت جنگی یمن را بالا نشان ندهند پهباد ماننندموشک عمل نمیکند که یک حرکت شلجمیدار یک زاویه حاده راطیمیکند پهبادمانند هواپیما عمل ممیند که میبایست در بین راه رادهائی انرا رصد میکرد مثلا ده پست رادری باید رصد میکرد- احتمال دارد یک پهباد کار الکترونیکی کرده است اخلال واباعث خاموش شدن رادارها شده است دقیقامرکزی زده شده است که قبلا شناسائی شده است که بیشترین حرارت را ایجاد کند وچون از این پالایشگاه سوختی جدید گرفته میشود که حرارت زیادی ایجاد میکند به سختی انرا خنک میکند وحرارت عناصر مهمرا ذوب میکند وپالایشگاه خوداش تبدیل به بمب میشود- وخطر تها برای عربستان نیست برای کویت وکشورهای دگر خلیج فارس هم است دراین محل درسال 2006 القاعده حمله کرده بود- کار شناسان ازجمله گروه مشاور درامر انرژی سازمان راپیبدان تعجب نکرده است ولی نامید است تعداد هشدار دهنده بسیارکم وضعیف عمل کرده است- واجازه داده است چنگال ها فرو بروند ومسئله مهم عربستان دارای مناطق ژئو پولتیک زیادی است- دفاع شهر ریاض هم مطرح است-کارشناسان معتقدهستند هیج جای امیدواری ورضایت وجودندارد- ارامکو درابوظبی هم مخزن های نفت دارد- اماربورس هرلحظه نوسان جدیدی رانشان میدهد- ودرحدود پنج درص قیمت بالارفته است احتمال زیادشدن هم هست- اسرائیل ادعا کرده است که به اسرائیل هم گویا ضربه وارد شده است-  


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- دیکشنری انگلیسی یه فارسی وبلعکس بابیلیون که متعلق به اسراپیل است وهرکس ایرانی باشد انرسوار کند کرکاش رامیزند کرک یک نرم افزار قفل کننده است که ویرس بران وارد نشود ‍یاک نشود اگر کرک را بزنند نرم افزارداخلاش انرا یاک میکند افرادی در دبی سیصد و?‌ینجاه هزارتومان انرخردند که اوجینال بوده است تا انرا باز کردند اسراپیل کرک زده است اول نحوست ان بیش ازاین مقدار است- درضمن مرد هم نیستند که بگویند انرانخرید-یولتان بهدر میرود ومنافق هم هستند مداوم ازملت شریف ایران صحبت میکند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اعراب جاهلی سه جا فقط خداوندمنان راندا میدادند- کی زمانی که دربیابان گم میشدند ودوم زمانی که کشتی درهم کوبیده میشد- سوم درعقبه- عقبه قله مرتفع کوهی است که یک قله کوچکتر جلوی انرا گرفته است-که قابل دیدن نیست ویا ابر ومه اجازه دیدن نمیدهد خداوند منان درقران از ضطلاح ما ادرک- بکاربرده است – مانند- ماادرک ما لیلته القدر وهم ئچنیم برای عقبه فرموده است حضرت استاد عظمت مرحوم ایتالله زبرجد رحمت الله علیه فرمودند این اصطلاح اولا سرنوشت انسان را خداوندمنان تعین میکند ودرثانی برای هرفرد فرق میکند- وحتی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- نمیتواند تشخیص دهد مگر از طریق غیب- خداوندمنان دونوع امتحان دارد- برای مومنین وبرای کفار هرمومنی درصراط است ودر صرا یک خیابان خاص خود دارد درکناراین خیابان شیطان است که میخواهد اورااز این صراط خارج کند وبه دست انداز بنداز وعاقبت به پرتگاه سقوط دهد- اما کفار اول جاده برای انها پهن است وخداوندمنان حجت های خودرا میفرستند واگرقبول کردن به صراط بر میگردند واگر قبول نکردن به تپه میرسند که کمی مشکل دارد- وکم کم این تپه ضخرهای میشود بهقله بلند میسرو تا انکه به عقبه میرسد که به اندازه جای پا شتربین کوه ودره فضا است ساربان ها چشم شنتر رامیبستند وباراخالی میکردند وشتر رارد میکردند وپس از فرود درکوه درجای امن بار راسوار میکردند گاهی به خاطریخبندان وسیل تاشتر پا میگذاشت فروکش میکرد ویاسیل می امدیایخبندان بود وگاهی با اطراف کوه رابه اندازه لزوم بتراشند وگاهی شتر رم میکرد وساربان باشتر به پرتگاه میفتادند لذا درانجا خداوندمنان را خالصندا وصدا میکردند—دوم رقابت- درغرب رقابت اقتصادی است که رقیب را از صحنه پائین بکشند- دراسلام رقابت درارزش ها است هرفردی از نظر خداوندمنان درتمام ابعاد تعریف شده است ونقشی به او دراین دینا واگذار میشود ونقش اقتصادی هم دارد کمک به یگدیگر درامراقتصادی یک ارزش الهی است وخداوندمنان میفرمیادنترسید منازطریق خاص جبران میکنم که هرگز بفکرشمانمیرسید- اقتصادان های امریکا-فرمودند کشور ی دراقتصاد پیشرو میشود که درصنعن های تک جلو اشد صنعت پیشرفته .بسیار پیچیده- امادرامریکا این صنعت بعضی انها درکترین زمان سی سال است تاصدسال هم رخ میدهد لذا کسی زیاد دواطلب ندارد وجهان سوم قدرت خرید حتی کلاهای متوسط راندارندچه برسد که های تک بخرند-ودرنتجه کشورهای مانند روسیه چنین درهای تک جلومی افتند مابایدتاتکنولوژی سنگین به جهان سوم کمک کنیم تاانهابتواند محصلات های تک رابخرند ولی انگلیسی گفتند معلوم نیست از مابخرند پس تا انجا که امکان دارد-چپاول کنید- همین است اتفاقا عقب میروند زیرا به نقش خداوند منان وطرح های خداوند را نمی پذیرنند راه الهی تنها راه حل امکانپذیر است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است کانادا طبق نوشته روزنامه پست ملینیا –چالش کانادا با ایران بخاطر تحت تاثیر امریکا وعربستان سعودی واعراب سنی نوشته است که برنده ای ندارد وایران میتواند کانادارابه-رکود ببرد- وقدرت درخلیج فارس با ایران خواهدبود گرچه درجنگ ایران وصدام شرکت نکرد ولی چراغ سبز به امریکا داد-درحال ابروی سیاسی کانادا درگروه چنین کارهای احمقانه قرار نگیرد وسعی نکند ان ابروی به اصطلاح ازادی خواهی که اخیرا حزب جدید سعی میکند دامنه ازادی را زیاد کند- خدشه دارشود ویقولروزنماه ایران درتمام شرایطسخت باتوان سرفراز بیرون امده است وسعی درجبران عمل بسیارزشت واحمقانه خودرا جبران کند  

÷


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- ازروی مدل ساخت ایفون یک طرح برای علت خلقت انسان را بوجود بیاوریم-علت نخستین این طرح لازم بود وریسک خطر ان کمبود وموفقیت اش زیاد بود- برای خداوندمنان حکمت ا ش مشخص بود- وبه ریسک ان توجه ای نداشت- زیرا خداوندمنان بدنبال سود نبود-این انسان دارای دوبعد کلی است یک بعد دنیائی ویک بعد اخرتی ماند موبایل یک بعد شخصی دارد ویک بعد دیگران واینترنتی وهربعد باید لوازم خاص خود راداشته باشد که باراحتی بتواند به ان اهداف نایل شود ومذهب سعی میکند بعنوان نرم افزار وسخت افزار این خصوصیات را راهبردی کند واسان کند مهترین نسل- نسل اول است که این اهداف رامشخص میکند و علمی رابوجود میاورد که ب باعث میشودکه نسل های بعد بران اساس ساخت یک ساختمان رابوجودبیاورند ومداوم تکامل بخشد- هدف ارتباط بخداوندمنان است وسپس ارتباط – با-هستی چه ذی الشعور وچه بی شعور است انسانها از گذشتگان خود یاد میگیرند وسپس برا ن اضافه میکنند وتحویل نسل بعد میدهند درست مانند ارتش است که خط مقدم تجاربی بدست میاورد وگیش روی میکند ودرجائی متوقف میشود نیروهای ذخیره با علم خط اول وتفکرات خود به پیشروثی ادامه میدهد ومناطقی جدیدرا فتح میکند- ومداوم برتکامل نرم افزار وتعدد ان وهمچنین قطعات سخت افزار وتنوع ه بصورت پکیچ است یک یکار جدید یا تکمال یک بعد جدیدرا انجام میدهدمثلا با اینترنت ارتباط پیدا کند هدف اصلی عبادت الهی است ول هدفهای فرعی زیادی هم موجود است کهدرطول زمان رشد پیدا مکیند- واین عبادت وسیله است برای تقرب به خداوندمنانه سرانجام دوست الهی است وبخداوندمنان وارد گفتمان درک وعلک وابعا دددیگر میشود- دو اصل بسیارمهم است یکی رفع مزاحمت ها وشرارت ها انتی ویروس ودیگر رسیدن به یقنیات که درطول مسیر به خطا برخورد نکند واکر خطا گیدا شد- ارور- بتواند انرابرطرف سازد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- توجه به علم ودانش یکی از دغدغه های خداوندمنان است-درقران مجید خداوندمنا به پیامبر اکرمصلواته الله علیه میفرمیادشما عدد افرادی که برای سرپرستی حضرت مریم صلواته الله علیها کهیرسر ان رقابت میکردند درست نمیدانی _ ویا عدد سالهائیکه اصحاف کهف درخواب بودن بیان میکند- درفقه اسلامی عدد بسیارمهم است- دوم فهم استدلال که به قول خارجی هامیزان هوش –هوش استدلالی – وحافظه ایندو بسیارمهم هستند دانش اموزان به سه تقسیم میشوند- دانش اموزی که هوش استدلالی بسیاربالا دارد وحافظه بسیارقوی – اینها ایده ال وممتاز هستند دوم دانش اموزان باهوش استدلال متوسط وحافظه بسیارقوی اینها به دانشگاه راه میابند وحتی متوانند استادن بسیارخوبی شوندولی درتحقیقات سنگنین غالبا درجه دو هستند- وسوم دانش اموزان باهوش استدلالی بسیار قوی وحافظه متوسط روبه پائین درجهان سوم متاسفانه ضربه میخورند ودلی درغرب بخوبی از انهاحمایت میشود وه رهبری تحقیقات میرسند ولی تعدادی منشی برای کمک به انها تامدتی کار میکنند که جناب اقیا انیشتین جزو انهابود البته علت دیگری بیان کردن که کتب قوانین را اثبات نمیکرد وفقط بیان میکرد وکاربرد میگرفت وجناب اقای انیشتین وقت را درجهت درک اثبات قوانین میگذارند-در ایه ولایت کمالرا از نعمت جدا کرده است وانهم کمال دین خود علم موضوعیت دارد و-مستقل است-حضرت استاد معزز وعظمت جناب اقای ایت الله زبرجد رحمت الله علیه میفرمودند خداوندمنان- مجتهدین وعلمارا  سی هزار سال درقیامت نگه میدارد- اخراز همه به بهشت میروند دلیل ان این است از انها خداوندمنان سئوال میکند تک تک قوانین خودارا اثبات کنید وتمام کتب ودفتر ها وحافظه ایشان رافراهم میکند وهرکدام را که اثبات کردند درجه میدهد مثلا پانصد درجه هفتصد درجه وهزار وصد درجه بای انکه حلوات وشیزنی علم خودرا بچشند که بالاترین شیرنی در افرین گفتن الهی است گرچه ردنیا تاحدی مورد توجه مردم واقع میشوند وخداودمنان عنایتهای حاصی هم دردنیادارد امتحان بنظر حقیر بایداینطور باشد درغرب بزرگترین دانشمند دنیادر پنچاه سال پیش یک فرد-ازبک- بود- که یک جاسوس روسی انرا درغرب افشا کرد پدراش درازبکستان یک بقال معمولی بوده است وایشان درشوروی سازنده بمب اتمی وهیدرژنی که بهمیزان هشتاد درصد انرا بعده داشته است ودرتمام علوم پیشتاز بوده است وبه بیست وپنچ زبانمسلط بوده است وشاعراول روسیه است ولی شوروی بههیچ وجه اجازه ملاقتا با ایشانرا نداد ولی پسرش هم نابغه بود وبه انگلیسی ها اجازه داد که از داخل یک اطاق در پارک ایشان رارصد کند ایشان واردپارک شد دریک جا ی منزوی اول بایم قوطی سیاه بیست سانتیمتریکه با فعل وانفعلات شمییائیی حرارات ایجاد میکرد چائی وغذا درست کرد – وسپس با یک دستگاه برش وصاف کن برقی درروی یک ضخره وگل ورنگ عکس خانم خودرا حک کرد که بعدا که ایشان رفت وانرا نگاه کردن نبوغ بی حد ایشان مشخص شد ویک طومار بزرگ کهبه درخت اویزان کرده بود یک زبانرا داشت یادمیگرفت- سئوال اینجا است ایا این دغدغه کشورازبکستا ن دارد ویاندازد وچر در پروش دانشمند شهرتی ندارد وهم چنین داغستان روزی درمحشر باید جواب بدهند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-من از سه منبع اول کتاب سترگتفسیر قران کریک بنوشته محقق ودانشمند الهی حضرت جناب اقای محسن قراتی رحمت الله علیه - ودد مقاله ازمجله گرانسنگ چشم انداز ایزان شماره 96 دولت انترو پرونر-/ خانم مهناز معبری- و فرد گرایی وتغیرات نهادی / از اقای محسن گودرزی- طبیعی است با انقلاب سترگ اسلامی ایران که با اصطلاح حضرت علامه الدهر ایت الله العظمی محمد حسین طباطبائی رحمت الله رجعت به اسلام عزیز- انقلاب یک اصطلاح خارجی است وبارخاص خودرادارد که منافی با درک اسلامی است دغدغه های مختلف بخصوص درعلوم انسانی ومذهبی در حکومت و روشنفکران اسلامی مومنین –ناب بوجود بیاید- این دغدغه درصدراسلام درمردم وجودنداشت تنها درحضرت رسول اکرم صلواته الله واله السلم وچندنفر معدود- وجود داشت- ومیابیست شناخته شود وگسترش یابد- دولت انتروپرونر- که درسال 1960 درامریکا بوجود امد- که من انرا دولت مشتریمدار تعریف میکنم که میتواند کار افرینها را درخود جای دهد مشتری مداری بسیارخوب است ولی نه ازنوع غربی ان- کهحلال وحرام برای انها یکسان است خداوندمنان درانسان نرم افزار فطرت را قرار داده است که سرانجام پیروزی ازان –ان است - وان میتوادبقا پیدا کند- ولاغیر- درقران تجارت بدانجام—تجارتشان سود ندارد- ریان کردند- زیان اشکار کردند- در زیان غرق شدند-امام هاد علیه السلام- فرمودند- دنیا بازری است که گروه ای سودبرند- وگروهی زیان کنند- خداوند منان درسوره فیل نشان میدهد که مراکز تعلیم وتربیت الهی ودرایه دیگر مراکز مفید را حفظ میکند ومابقیه راحباب میکند لایلاف قریش کهبه نظر حقیر علاوه بر روابطتجارتی با داخل وخارج گوچکردن وحتی درتظاهرات شرکت کردن را که ایجاد الفت میگند کارخود میداند وموانع انهارابرطرف میکند گرچه شیطان درکنارانها سنگر وخاک ریز زده باشد وترس از خوف =ترس نهانی- از گرسنگی وترس از دشمن که به دعای علقمه رجوع کنید که شیعیان درچه ترسی بودهاند برطرف میسازد انسان بهاندازه کافی تلاش کند ابابیل میاید--ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99