سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نیم نگاهی به دعای زیارات عاشورا- کانال وصال حق وهابی چندی قبل حمله شدیدی به دعای زیارت عاشورا کرد- جای تعجب ندارد- حمله به شخصیتهای اقایان بسیارسخت است حتی لعنت کردن جناب معاویه لعین ابد الابدین برای اقایان ایشان بسیارسخت است ؟؟ اءپمه اطهار علیهم السلام هم مانند مقام رسالت صلواته الله علیه واله والسلم- هرچه میگویند حتی دعا یا مقام خداوندمنان جل وجلاله الشریف است ویا مورد تاپید خداوند منان  است از امام باقر علیه السلام وتهیت فرمودند دعای زیارت عاشورا حدیث قدسی است یعنی شخص خداوندمنان دیکته کرده اند متن دعا هم این را امر اثبات میکند---من در دانشگاه شیراز درس باستان شناسی بخشی بعنوان سمبل شناسی درتاریخ خواندم- که امروز درغرب خوداش یک تخصص است تنها ان زمان دکتر شهبازی داز المان تعدای درس دراین مورد خوانده بود که میفرمودند درالمان کتابی با1100 صفحه این درس را میدهن وخانم میس بلک استاد هنرشناسی ایران ومسیحیت انجا هم مقداری درباره سمبل شناسی بحث کردن- من در اینترنت مراجعه کردم درباره سمبل شناسی دراسلام که غربیان تحقیق کردندمقاله میگوید بقدری سمبل 5 تن بقدری عجیب است که هیچ سمبلی به این اندازه نیست وبه این قدمت درجهان اسلام دنیا ودوران صفویه تعدادی زیادی از سمبل اسلامی را رواج دادن و بامهارت در روی کاسه جام وسفره وغیربخصوص سمبل -5- تن بخصو علامت یک دست وروی کاشی بانام امام حسین علیه السلام کشتی نجات دراوردن که بالای درب خانه میزدند-- وغیره – اولا در زمان اپمه اطهار علیهم دروان تقیه شدیداست واگر در دعاپی امام سجادعلیه السلام مطلبی فرمودند با اشاره است وکلی است هیچ جا نامی ازافرادی برده نشده است  چون بسیار خطرناک بوده است ولی دراین دعا به صراحت نام برده شده است گرچه در زمانی بوده است که امویان وبنی مروان دیگران قدرت سابق را نداشتند وبسیارتصور میکنند که ظالم اولی گفته شده است مثلا اقای ابوبکر است یاحمله ابوسفیان وغیره درحالیکه قلاز اقای ابوبکر افراد دیگری مانندابولبه وغیره با ییامبراکرم صلواته الله علیه واله والسلم بوده ازاینکه نفرینجم یزید است ونفرچهارم معاویه است حدس هاپی زده میشود که میتوانداقایان باشندومیتواند نباشد این زیارت برخلاف سنت زمان بوده است- انکهاز جناب خداوندمنان جل وجلاله الشریف باشد ویابدستورالهی باید گفته شود امکان زیادی دارد- دردعا چندبار- مطلب ممن اسس اساس – بیان شده است که بیانگران است یک برنامه استراتژی عقیدتی از طرف امویان طرح شده بود که بنیاد اهلبیت مکرم مقام رسالت صلواته الله علیه واله والسلم به انهجور شود وسرکوب شوند واگربتوانندانها ومذهب انهارا از تاریخ حذف کنند این 5تن سهم امویان بودند این یک هشداربسیارمهم برای شیعیان بوده است- که یک خصوصمت شخصی نیست- برای مقام ویست نیست- مسپله جنگ حق وباطل است اهلبیت مکرم صلواته الله علیهم اجمعین ازموقعیت اعوذبالله سو استفاده کردند خودرا صاحب مذهب راستین گفتند وخودراصراط حق گفتند خودرا حبل متین گفتند درحالیکه اینطور نیست وانهاازاین لحاظ درغفلت وکفر هستند انراساختگی میدانند نام خاندان افرادی میبرد که براین اساس تفکر میکردند ههمین علت است کوفه بعداز شهادت امام حسین علیه السلام متوجه این حقیقت شد- وبیدار شد ومبارزه شروع کرد واز جناب مختار حمایت کرد وبنی مروان متوجه قدرت تبلیغاتی شیعیان شدند با سعی کردن باحلیه ونبرد های جاه طلبانه اینهدف را ارام به جلوببرند حتی عبدالله زبیر هم بهمین نکته رسید که ایشان بیادمذهب شیعه براندازی کند- تاامروز هم ادامه دارد وهابیت علم وکتل دارانها هستند- از ایات قران میخواهند که شیعه را مشرک نشان دهند- اما قران بالاختصار میفرماد مابرای قوم هادی الهی فرستادیم- قوم دراصطلاح کمتراز ده نفر است تاچند سال؟؟ هزاران سال که انزمان انچنان یچیده دین نبود- یکنفر هادی الهی نبیادباشد؟؟ دوم مگر اهلبیت مکرم مقام رسالت صلواته اله علیهم اجمعین بیان کردند ماقران جدیدی اوردیم دین جدیدی اوردیم وما دین رسول اکرم صلواته الله رانسخ کریدم درتمام موارد حدیث را به رسول اکرم صلواته الله رساندند وانها بسط دین داند نه قبض دین نکردند قران که رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند دریای درطول وعرض وعمق بینهایت است ومقدارکمی از قران راتشریح کردند عقل میگوید اگران میزان کافی بود\س برای چه منظوری چنین کتابی اورده شده است- معلوم میشد عصمتهاپی می ایند وازان کتاب سودها وبهره بیرون اورده میشود دوم قران مجید میفرماید هر مشکل بادبه \یامبر اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم روجع شودتا حکم ان مشخص شوداز نزدخود حکمی نسازید قبض وبسط درهرعلمی وجود دارد من مقداری بسیار کم درس خارج استادمعزز حضرتایت اله عظمت زبرجد رحمت الله علیه بودم- که درس خارج عظمت ایتاالعظمی خوپی را رحمت الله علیه تدریس میکردند درمس?یله نماز یک مقدمه بگویم اسماپی رواین گاهی اسم انها یکی است واسم یدرانها یکی است علمای درس خارج روش هایب مختلفی دارند که انها بتوان ازهم تفکیک کرد گاهی اسم جد است وگاهاپی اسم مادر است وگاهی اسم شهر است وگاهی زمان است ا حضرت ایت الله العظمی خوپی  رحمت الله علیه ایشان اولی وثانوی اولی ودومی کرده است اپمه اطهار علیهم السلام- گاهی دقیا جواب مسءلهدادند وگاهی جواب کلی دادند که این جواب ده مسءله راحل میکند استادحضرت ایت الله العظمی خوپی رحمت الله قبلا شاگر علامه حضرت الله العظمی ناپینی رحمت الله بودند- درمسپله نماز حضرت ایت الله العظمی ناپینی رحمت الله که یک اعجوبه جل مساپل است ازروایت مثلا احمد زارع اولی توانسته بود ده مسپله را حل کند وحضرت ایت العظمی خوپی رحمت الله- هم همان درایت را قبول کرده بود جناب حضرت ایت الله- العظمی خوپی رحمت الله علیه بسیارثمین وچاق بودند وارتورس یاداشتند زیادنمیتواستند بلند شوند- یک روحانی خدمت ایشان میرسد قبلا این حدیث فقط سه مورد مثلا یوشش میداد فرمودند از سپوالی کرن که مورد ده ام اشکال ان حدیث است ولی من تصور میکنم مورد دهمی که مشکل دارد به خوبی یوشش ان حدیث برای اینمورد قبض است ایشان یکفکری میکند ومیفریاددرست گفتی ولطفا ان دفتر وقلم را به من بده ان جناب روحانی میفرمایدحدیثی داریم کهانرابسط بدهد میفرماید بله داریم از امام دیگر است وشرح مبسوط بیشتریدارد وانرابخوبی جواب دهم را میدهد واتفاقا اسم ایشان واسم والد ایشان یکی است که من اسم ثانوی گفتم وبلافاصله مسپله حل میکند کهاین حدیت اعباراش از ان حدیث حتی بهتر است وایشان دراین حدیث ان ده تاراجواب میدهد وده تا زه اضافه میکند این نکته برای من جالب بود امامان علیهم السلام بای انکه درعلم دین گیچ نشوند شرح به اندازه لزوم بوده است- امامان بعدی علوه بر انکه تحادیث قبلی راقبول میکردند بسط لازم راهم میدادن- ولی اقایان برادران سنی دراین موارد یا مطلبی ندارند ویا ازخود یکنوع استنباط میکنند واین موضوع بعدا باعث نبرد ها شده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- نظریه ایت الله فقیدمرحوم حضرت حائری شیرازی رحمت الله علیه – امامت – منبع – کتاب با علی در صحرا-اسلام بدون امامت- امکان وجودی ندارد- اگر امامت نباشد نظام امت درهم میریزد- انصافا بهم نریخته است-؟؟؟" (والامامة نظاما لالمة) امامت برای نظم دادن امت است—عرب – نخ کردن در دانه های گردبند را—نظم- می گوید- مثلا دانه های بزرگ را وسط و- دانه های کوچک را دو طرف قرار داده اس وبه وسیله ریسمان نظام میدهند- ایا نصافا ازروی نظم وعدالت بین امت اسلامی رفتار میشود وجامعه ها بتعادل رسیدند؟؟- یعنی نظام دانه های گردنبند- به وسیله نخی است که از ان ها عبور می کنند—بدون نخ- نظام به هم میخورد- وپراکندگی ایجاد میشود- ودیگر دستگاه هماهنگ ویک سانی وجودندارد—چهات اعضا متفاوت شده وهریک عضوی مستقل وجدا وبدون همکاری خواهند شد- ونیز افراد خودسر و متفرق میشوند- اما درنظام -خود سری تفرق – تشتت وازهم گسیختگی0 –تحلیل نیرو و دوری وجدا شدن - اعتقادی وجهتی و---پیشگیری میکند- - نظام از تحلیل قوا وهدر رفتن نیرو ها یا درمقابل هم قرار پگرفتن ا ها جلوگیری میکند- امروزه این نوع مسائل- درغرب بخوبی مشخص است- درغربستان خلیفه ساکت است؟؟ ولیعهد عمل میکند وشریعت هم معلوم نیست که چه کسی حکم میدهد ایا انهم ولیعهد  تبین میکند یا کسی ویا کسان دیگری هستند—وبه امت امام وحدت میبخشد- امام سه وحدت ایجا می کند—وحدت درعقیده – وحدت در جهت – وحدت درقوا—بدیهی است که اگر دانه ها تسبیح را دریک ظرف بریزیم – رچنین صورتی نیز از مجموع دانه ها یک مجموعه ویک مجتمع به دست میاد- امافرق است بین یک مجتمع متشکل ویک مجوعه متفرق – اجتماعی که در سایه امامت نظام یافته است –تنها یک   مجموعه نیست- بلکه علاوه بر اجتماع –تشکل وحدت درجهات مختلف نیز دارد ودر واقع اجتماعی است که با قدرت امام—استحکام یافته است به- دریک نظام تمامی نیرو ها حیثیت خود را بازمی یابند – ایا در طول تاریخ اعراب مسلمان سنی به چنین موقعیتی دست یافته اند—ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- نظریه ایت الله فقیدمرحوم حضرت حائری شیرازی رحمت الله علیه – امامت – منبع – کتاب با علی در صحرا-اسلام بدون امامت- امکان وجودی ندارد- اگر امامت نباشد نظام امت درهم میریزد- انصافا بهم نریخته است-؟؟؟" (والامامة نظاما لالمة) امامت برای نظم دادن امت است—عرب – نخ کردن در دانه های گردبند را—نظم- می گوید- مثلا دانه های بزرگ را وسط و- دانه های کوچک را دو طرف قرار داده اس وبه وسیله ریسمان نظام میدهند- ایا نصافا ازروی نظم وعدالت بین امت اسلامی رفتار میشود وجامعه ها بتعادل رسیدند؟؟- یعنی نظام دانه های گردنبند- به وسیله نخی است که از ان ها عبور می کنند—بدون نخ- نظام به هم میخورد- وپراکندگی ایجاد میشود- ودیگر دستگاه هماهنگ ویک سانی وجودندارد—چهات اعضا متفاوت شده وهریک عضوی مستقل وجدا وبدون همکاری خواهند شد- ونیز افراد خودسر و متفرق میشوند- اما درنظام -خود سری تفرق – تشتت وازهم گسیختگی0 –تحلیل نیرو و دوری وجدا شدن - اعتقادی وجهتی و---پیشگیری میکند- - نظام از تحلیل قوا وهدر رفتن نیرو ها یا درمقابل هم قرار پگرفتن ا ها جلوگیری میکند- امروزه این نوع مسائل- درغرب بخوبی مشخص است- درغربستان خلیفه ساکت است؟؟ ولیعهد عمل میکند وشریعت هم معلوم نیست که چه کسی حکم میدهد ایا انهم ولیعهد  تبین میکند یا کسی ویا کسان دیگری هستند—وبه امت امام وحدت میبخشد- امام سه وحدت ایجا می کند—وحدت درعقیده – وحدت در جهت – وحدت درقوا—بدیهی است که اگر دانه ها تسبیح را دریک ظرف بریزیم – رچنین صورتی نیز از مجموع دانه ها یک مجموعه ویک مجتمع به دست میاد- امافرق است بین یک مجتمع متشکل ویک مجوعه متفرق – اجتماعی که در سایه امامت نظام یافته است –تنها یک   مجموعه نیست- بلکه علاوه بر اجتماع –تشکل وحدت درجهات مختلف نیز دارد ودر واقع اجتماعی است که با قدرت امام—استحکام یافته است به- دریک نظام تمامی نیرو ها حیثیت خود را بازمی یابند – ایا در طول تاریخ اعراب مسلمان سنی به چنین موقعیتی دست یافته اند—ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با الهام از سخنان فیلسوف عارف که بعضی جمله ها متعلق به ایشان است شهید اوینی   طلبه اسوه عاشورا برگرفته شده است- عاشورا منتهای   یوم تاریخ است از این داستان نمیتواند عبور کرد چون نور وجلوه وحضور الحاظر الهی درحدکمال امکان دنیائی است وتمام کمالاتی کهدردنیا متوان یافت دران بصورت خلاصه وعصاره وجودارد که داستان های قبلی ها اندکی ازان را جلوه داه است نبرد انسان روشن با انسان تاریک است ونبردانسان زنده وباانسانمرده است که مرده پس از مدتی به مرگ حیات معنوی خود میرسد واگرنرسد شیطان براو مسلط است لذا از عاشورا دیگرنمیتوان عبور کرد بلکه بایدجانماند وهرچه میتوان به اونزدیک شد وابروی ملوتی بدست اورد وگرنه دران دنیا کم ابرو است- وجدان دراین دینا بایدبیدارشود نه دربرزخ که سودی دیگرندارد وکاری نمیشود کرد- این داستان حوادث بسیار عظیم مهمی را خواهدافرید که جهانرا مات ومبهوت خواهد کرد- اصلی مهم وجودارد حیات معنوی وابسته به خون است- خون است که عشق می افریند ومحبت میاورد- انگیزه وعلاقه را تشدید میکند وانسانرا به محبت اهلبیت وارد میکند وهمراه انان بهحرکت درمیاورد- وبه اوج عرفان میرسد امام علیه السلام راوجه الله میفهمد که فقط ازان زبان-زمزمه عاشقی رابیاموزد- دیگراز مرگ نمیترسد ولو اسلحه او دردست دشمن باشد- وضعف واورا خداوند غنی برطرف میکند وتکنولژی برده او است وقدرت او وابسته به قدرت الهی است-لذا دشمنرا مات ومبهوت میکند- که او قدرت اش درتکنولوژی است وخود برده ان است وضعفاش درمیدان جنگ مشخص میشود که تکنولوژی او ضعیف تر رازخوداواست برای درک این حقایق انسان وارد این اب وخاک شده است- وتا ابد اینمعارف سترگ همراه اواست ومابقیه- پس از مرگ نابود میشود- مومن باتمام قدرت خودرا از خاک میداند وبرخاک سجده میکند وقدرت خودرا به چیزی نمیگیرد وشیطان پرست خودرا بعلت تکنولوژِی خود –خودراغنی میداند ودرمقابل عقل تسلیم نمیشود – مومن همیشه یداراست وشیطان پرست همیشه نسبت به معارف الی درغفلت است واین نبردها شیپوربیدارباش برای انهااست - مومن باظرفیت تمام چون اسوهخود حضرت ابوالفصل عباس صلواته الله علیه درحدکمال وفادرابه توحید ایمان واسلام وامام علیه السلام ورهبر پرعظمت خود است وعکس انها را درقلب خود حک کرده است- انسان مداوم رجهت برطرف کردن ظلم بایدباشد تابتواند باخداودمنان ارتباط داشته باشد خودرا فوفق الهی کند واین مومن اهل جهاد قبازانکه به کربلا برسد به خداوند منان واهلبیت مکرم اش میرسد – شیطان ر فردی مسلط میشود که ترسو وتنبل وبی تفاوف وبدون عرفان است انسان رودی است که هرلحظه که در صراط قدم میزند بزرگتر میشود تا به دریا برسد-ادامه دارد

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اقای هری کمارکهمیبایست یک هندی بشاد و مقالات سیسای مهمی در مجلات مشهور امریکا مینویسد- شیعه شده است و در اسیت بزرگ شیعه- شیعه چت- اشعارخودرا درج میکند-ولی من نمیدانم چرا باید با فیلتر شکن انرا باز کرد؟ تاریخ هرچقدر خواسته برچسب به شیعه زده است ودیگران که مخالف بودند قهرمان کرده است واینهم عجیب نیست- سنت تاریخی شده است! ایشان میفرماید امام حسین علیه السلام مال اعراب ویا نژاد مسلمانان نیست-مال جهان است – من باسبک خودم-که متفاوت است عاشورا وامام حسین علیه السلام- معرفی میکنم- درشعر ایشان گاهی مثال ها می نامانوس است ولی میتوان انرا بخوبی درک کرد- مثلا امام حسین علیه السلام مردم را درتور عنکوبت طلاپیگرفتار میکند که خون   انها ازچشمان ها دراطراف بارگاه طزلاپی اش جاری میسازد- ایشان میفرماید دربار عاشور وامام حسین علیه السلام شعرهای زیادی سروده شده است ولی من میخواهم اینمطلب امام حسین علیه السلام قهرما همیشگی ما است را تشریح کنم- این مطلب هنوزپیچیده وشگفت ساز است- بخصوص با نام امام حسین علیه السلام یک ظرفیت بسیاربالا برای ایجاد علاقه وانگیزه وکنجکاوی رابوجودمیاورد- یکی از نام های دلربا که همراه باصفات ممتاز وقابل تحسین همراه است که در طول تاریخ زیباترین هنرها و ادبیات وهمراه خود مذهب گردیده است ازاین رو- یک احساسات قلبی با عشق ومحبت اخلاص وفاداری با سوز واشتیاق که دریک شعری که مطابق عرف بیان نشده است من تصور میکنم جالب خواهد بود که چنین شعرهای که از صمیم قلب سروده به زبان انگلیس سروده میشود-مورد ازمایش قراربگیرد- من را در رسیدن یه این ارمان لطفا کمک کنید—نکته جالب ایشان-همانطور که قران جذاب است ومسحور کننده است واز ان نمیتوان عبور کرد ما را درتور خود گرفتار میکند ومسلما یک دلیل ان مطابق با نیاز وفطرت ما است وهمیشه تازه است وامام علیه السلام تبلوران میباشد- این مطلبی ایشان بخوبی درک کرده است-عاشورا- شلاق بی دار باش ایمان است- که چشمان صدنفر(بعضی مقاتل تعدادیاران امام علیه السلام را صد ها که پشت دیوارها ی حرم   ایستاده اند- اشک سرخ در طول خیاابان اطراف ریخته شده است- گنبد طلاپی امام علیه السلام- چون عنکبوت طلاپی با پا های خونین –خون ریز اسمان را تکان میدهند با منارها ی پرشکوه با احترام خاص- اما امروز- هر شلاق برای امام حسین علیه السلام- شلاقی است برای فرزندی که جداشده درقلعه است      


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- رهبر بقای انقلاب رحمتالله علیه فرمودند عاشورا خورشیدی است که غروب ندارد- گفتمان سیاسی بین فرشتگان وخداوند منان اینبود که فرشتگان دیدگاه انها وجه یزیدی بود- ودیدگاه خداوندمنان وجه حسینی بود که عاقبت برنده از میدان خارج خواهد شد-نبرد - ایستادگی درمقابل استکبار است—امام حسین علیه السلام فرمودند- عبادت بزرگ دایستادگی درمقابل استکبار است که منجر به گفتن حقایق های سترگ مذهبی شود زندگانی با مستکبران خود یک گناه است- در راه الهیکوششکردن طبق گ\فته قران مجید – اجری عظیم دارد- که باعث سعادت مردمان وبه کمال رساندن انها میشود هرکس رنج اینسفر را برخود هموار کند هرکس به این ایمان برسد- عامل نجات انسانها میشود وبالاتریندرجه بهشت را ازان خود میکند—این همان تجارتی است که خداوندمنان-درقران فرموده است که سود بسیار زیادی دارد واز مجازات سخت نجات می یابد شاعر عرب میگوید کسی که ادبیاتقران راقبول میکند- وجریان حضرت بتول علیها السلام را تمجید میکند روحی که در شگفت است- چون چلچه ها پرواز میکند- براساس ادبیات دشمن باید قامتاش درمقابل تازیانه خم شود- باید اطفال حسینی ومردمان درجلوی چشمان انان پدرشان باداس دروشوند- حضرت حمیده که بیرون اید با دریای خونمواجههشود- حضرت عباس علیه االسلام با خطرات عظیم روبروشد-تا بدرجه متعالی صعود کند- این داستانی که قبلا خداوندمنان بیان کرده است چلچها دردشت طف شبانه جایگاهپی برای خود بیابند- بچه هاازخانم حمیده می\رسند کی عمو اب میاورد چهرهای انان ازاشک پرشده است وچهره حضرتپعلی اصغرعلیه السلام کبودشده است-ایه به ایه کتاب سرزمین طف- -در روزی برای همه انبیا روز فرخنده ای بوده است ویهود دراین روز نجات پیدا کرد وروزه گرفت-امابرای خاندان \یامبر اگرم روز اشک وماتم است شمر مداوم با مشک خود حرکت میکند- وهیچگونه تجرکی درخاندان \یامبراکرم صلواته الهعلیه واله والسلم نیست-دخترامام حسین علیه السلامبه\در میگوید باید درخیمه باشیم ودراین جا غریب هستیم- وسکوت کنیم-درهرایه یاشمشیرمیزنند ویا شلاق میزنند-یا دشناممیدهند ویاتیرمیاندازد ویا چادرهارااتش میزنند-امام حسین علیه السلام برای نجات کوفه امده بود که درانجا صلح رابرپا کند- ودینرا رواج دهد- ولی هیچ صدای دلخوش کنندهای جز رجزهای پرنخوت که ازعمق تکبر ونفرت برمیخاست—این سرزمین پر صلابت وسختی روزی باعث شادی انانبود-هرقبیله نمایندهایداشت که حماسه افرید- دنیای صلح به پیایان رسیدهبود ودوران استکبار جنگ اغاز شدهبود- درشرایطیکه تقیه وارامش اسلام دیگر نمی پذیرفت- وتنها را پذیرش خلافت یزیدبود تابتوانی مطابق میل خود عبادت کنی- که خود یک گناه بزرگ بود- ان زمان اسلام سازش را نمی پذیرفت- بهانه حفظ بقاراقبولنداشت- حفظ جان بی معنابود- دوترس موجود بود-ترسازخداوندمنان- وترس از شکست- وگهواره خالی حضرت علی اضغر سلام الله علیه اگرچه سخت بود ولی به انسان استقامت میبخشید سلام الله علیهم اجمعین


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- درسانه ای ان ور اب- وکانا ل وصال حق؟؟!!- جناب اقای میبدی که ایشان نشسته طاهر است- اما جناب اقای دکتر نیری- جناب اقای میبدی به ایشان میفرمایند- که عدهای دانشجوی ایرانی به تقاضای شاه به دانشگاه باسرو صدای زیاد وزیادباطمطراق –ام –ای اتی- فرستادند که انرژی اتمی بخوانند ویک سیکلوترن یک کیلوپی به دانشگاه تهران بدهند- بیست میلیون دلار هم هزینه \رداخت شد؟؟؟ زمانی که من درانگلستان بودم انز مان مداوم بانک مرکزی اعلام میکرد که سالانه نه میلیون دلار وسال معیشت وارد میشد بعد درسال اخر رسید به دوازه میلون دلار ساله ها بعداز انقلاب همان نه میلون دلاربود- سازمان کوفتی بین الملل میزان واردات وصادرات- دینا معرفی میکرد جز ایران؟؟ بچه های مبارز از انگلستعن رفتن سازمان بین الملل ودرخواست بیلان شدند با اکراه انها بیتن کردند با خوش بینی شش میلیارددلار است بردار استاد مرحوم دکتر خادمی رحمت الله جناب غلامجسین خادمی ایشان اموز گاربود یک فردخود ساخته \ر مطالعه درمساپل دنی وحتی عارف کهاز ایشان درخواست میشد دردبیرستانها تدریس کند وایشان قبول نمیکرد- ولی برای عدهای خاص من جمله این حقیر روزهای جمعه کلاس میگذاشتند وفعلا مفقودالا-ا-ر است ایشان توسط دوستان اش درخارج کشف کرد که میزان ورود چهارونیم  میلیارددلار- است ما متسافانه تی انقلبیون بزرگ خطا زیاد داشتتد ولی خوشبین بودند وساواک بخوبی نفوذ میکرد وحتی بسیاری که خودشان وارد میشدند بعدا برای \ول وبورسیه وحتی همکاری امریکا با انها به ساواک وسفارت امریکا گزارش میدادند که ویزای دانشجوپی برای فوق لیسان زحمت زیادی نداشته باشد- وساواک متوجه شد ایشان به این منابع دست یافته است شکنچه های زیادند که ایشان چهاردست و-ا به توالت میرفته است ولی منبع را نواتستند بیابند- دانشجوی ایرانی در دانشگاه ام –ای –تی دنبال درس نبودند- دنبال کارهای انقلابی بودند وسراناک جزدکتر شبه قاتل جناباقی نجفی دررشته ریاضی ازاین دانشگاه مدرک دکتری گرفتند وانها به ایران باز گشتتدایرانیان از جهاتی بسیارباهوش وشجاعت کم نظیری دارند امریکاپی \ی بردن وغربیان هم \ی بردن ولی بهصورت بسیارخاص و\یچیده عمل میکند وامدادهای خاص الهی به کمک انان می اید- شوروی در کشور اذربایجان برزکترین کارخانه برق اتمی را ساخت وکشور اذربایجان اعلام کرد حاضربه همکاری است—اا اقای میبدی کا انشاالله به وضعیت \درایشان مبتلا نشود وانشاالله ان وضعیت شوخی باشد که ایشان کرده باشد—فرمودند استادنیری چرا این افرادسکولار نشدند- شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید- وفرمود مدتی من فقر راتجربه کردم وباقرض زندگانی کردم ودیگر خجالت میکشم قرض بگیرم مقداری به من کمک کنید- امام فرمودند- چرا زودتر نیامدی من دیروز همه \ول هارا تقسیم کردم ولی اشکالی ندارد امشب زن \ادشاه عباسی فوت میکند شما یعداز نماز برو به نزد \ادشا وتسلیت بگو وچند جمله بگو که ایشان بخندند \اداش کلانی به شما میدهد ایشان تاساعت دونصف شهر اطراف قصر \رسه زد خبری نشد ولی خوب امام صادق علیه السلام فرموده است – بعداز نماز صبح به سمت قصر رفت دیددرب قصر باز است- داخل شد در هال راسراسری دید به دیوار دارند نوار \ارچه سیاه میزنند که انجا بعدا عزداری شود- \رسید چه خبر است گفتندنیمساعت \یش زن \ادشاه فوت کرد وگفت گاداش کجا است گفتند داخل ان اطاق داخل اطاق شد شاه بسیارغمگین بود تسلیت گفت وسرانجام خنده به لب\ادشاه اورد و\ادشاه گفت چون منراخنداندی  \ادش کلانی به شما میدهم \ته ای یعنی نامه ای نوشت به حاجب وایشان هم ان مال راداد- اولا جناب اقای وصال حق امام صادق علیه السلام سرالله است- دوم ید الله است کمک مادی ومعنوی امام انجام میدهد وعین الله است اینجناب اگر به دانشگاه –ام- ای –تی میامد ایا سکولارمیشد ویا ام –ای تی را به سمت مذهب جعفری هدایت میکرد –کدام کاررا میکرد شخصی وارد بغداد شد وسپوالی فقهی داشت وسنی بوده است چون جنبه اخباری شدیدبود علما گفتند ما جوابی نداریم- از یک شخص شیعه همین سوال راکرد ایشان فت نزدامام موسیبن جعفرصلوالته العلی هواله والسلم برو- ایشان ادرس \رسید ایشان تاحدی کروکی رابیان کرد وگفت اخران خیابانکه رسیدی گوچه تنگ رادرمقابل انتخاب کن وسط کوچه سمت چ\ بعداز انحا منزل امام صلوته الله علیه واله والسلم است ایشان رفتمواجه شد باچهار کوچه مانندهم- نتواست تشخیص دهد ایستاد که فردی بیاید وو راهنماپی کند- امام موسی بن جعفر صلواته الله علیه واله والسلم- به غلام خود گفتسرکوچه برو فردی با این خصوصیات \شت به تو سرکوچه ایستاده است اسم اش فلان است- وبدنبال یک سوال است ومقدای هم \ول میخواهد به \شت ان فرد بزن وبگو شما فلانی هستی وسوالی داری ومقدار\ول میخواهی اگرگفت بله ایشان رابه منزل ما بیاور غلام همین کار کرد ولی گفت بله من هستم ولی ایشان ازکجا فهمید منمقداری\\ول لازم دارم؟؟ نزد امام علیه السلام امد بعداز جل مسا?ل امام علیه السلام به ایشان فرمودند کهازخانه که بیرون رفتی جای خانه رابه کسی نگو این یک سرالهی درنزدتو ومایه ازمایش تو هسست گرچه اگرتوبر گردی خانه ارا\یدا نمیکنی- ایشان بیرون امد باخوداش گفت چنین چیزی امکان ندارد باز گشت- دبدان خانه نیست وبه جای ان خانه-باغی از درخت خرما بسیارکهن است که چسبیده به خانه قبلی است- این یعنی قدرت لله علما دونوع بحث دارند- اول ان خانهوافرادچه میشود برای امام به راحتی درجای دیگر است ولی گروهای معتقدهستند خانه سرحای خوداست ودستان بیایند ان خانه را\یدا میکنندولی امام برای ایشان یکنمای برزخی بر روی ان انداخته است- ایشان هم همنطور- حال جناب وصال حق سوال میکند \س چگونه است امام علیه السلام میداند داخل این غذا سم است ولی میخورد خوشبختانه یکایه درقران است که اگر ما به کسی فرمان دادیم که شکم خودرا \اره کن انفرد بایدشکم خودرا \اره کند وان براین فرد حکمت دارد-(ولو درک نکند) امام هم عمل یکند وهم حکمت انرامیداند وگاهی هم حکمت انرا بیان کرده است

 

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99