سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-محسنرضایی روز پنجشنبه در جمع راهپیمایان 22 بهمن شهرستان اراک در مصلی بیتالمقدس این شهر افزود: دشمنان نظام اسلامی از ورود دین به عرصه سیاست درایران بسیار خشمگین هستند چرا که پیوند این دو مقوله مهم در نقاط مختلفجهان بیداری عمومی را به همراه داشته و بینش ناشی از این پیوند ضربه اساسیبه اهداف شوم آنان می زند. (قرن هابود-کهدین وسیاست دینی را خاموش کرده بودند وبه این کار افتخار میکردند-چنین سیاستی برخلاف تمام ایسمهائ بوده است که ساخته وپرداخته کردهاند-حتی پنگونها هم این مطلبرا میفهمند؟؟) ویادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به رهبری مقام معظم رهبری به عنوان نمادمردم سالاری دینی ( مردم سالاری دینی ر دهن کجی به دمکرا سی – وحقوق بشر میدانند- که تضاد منطقی با ان دارد) و تلفیق دین و سیاست در همه جای دنیا شناخته شده و امامراحل مبتکر الگوی حکومتداری دینی بود و ملت همیشه در صحنه ایران باید برایحفظ ارزشهای انقلاب اسلامی پشتیبانی و حمایت همه جانبه از ولایت فقیهو حضورآگاهانه داشته باشد و با تمام وجود در راستای خنثی سازی توطئه های دشمنانگام بردارد. 
دبیر مجمع تشخیصمصلحت نظام، احترام به قانون اساسی و انسجام ملی را دو عامل مهم دیگر درراستای حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی ( بنابرگفته اقای نتیاناهو جهان به ارزش های سفید اسرائیل پی برده است وبه کشرهای امریکای لاتین سفر کرده است درحالیکه پشت پرد ه های اهنینگفتگو شده است وخبری هم بهخارج نشر پیدا کرده است-؟؟درحالیکه از کمونیست تا کاتولیک برعلیه اسرائیل وبه نفع فلسطین شعار تند وتیزوبرخوردبا پلیس داشته اند) عنوان کرد و گفت: دشمن ایدئولوژی نفوذ ازداخل و فشار از خارج را علیه ملت ایران برنامه ریزی کرده که تنها راهمقابله با آن انسجام و وحدت ملی است. 
ویادامه داد: برنامه ریزی های دشمنان نظام اسلامی و سازماندهی کردن گروهکهای تکفیری از قبیل داعش و حمایت های همه جانبه از آل سعود و ترکیه نشان ازشرایط سخت و ناگوار کشور ایران در چهار سال آینده می دهد و وظیفه ملتایران در چنین شرایطی حفظ انسجام ملی و پشتیبانی همه جانبه از مقام معظمرهبری است. 

ویبیان کرد: آمریکا و اسرائیل جنایتکار از نفوذ کشور ایران در سوریه وحشتزده شده اند که برای جلوگیری از پیشرفت های ایران در این کشور عربستانسعودی و ترکیه را حمایت می کنند تا نیروهای زمینی ارتش خود را به مقابله باایران به سوریه بفرستند اما نیروهای مسلح ایران به خصوص سپاه پاسداران باتمام قوا در مقابل زیاده خواهی های آمریکا و اسرائیل ایستادگی می کنند ( درحالیکه مداوممیگفتند ایراندرحال عقب نشینی  است وبشدت منزوی است  واز این انزوا بسیار رنج میبرد ونشانه ان پذیرش برجام است درحالیکه درعینیت درحال پیشروی بوده است )واجازه ورود نیروهای نظامی عربستان و ترکیه را به سوریه نمی دهند. 
دبیرمجمع تشخیص مصلح نظام افزود: آمریکا در 37 سال گذشته از هر ابزاری برایمنزوی کردن جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد اما هر تهدیدی از طرف آمریکابه یک فرصت برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد، به عنوان مثال آن ها ترورشخصیت های انقلابی ایران را در دستور کار خود قرار دادند در عوض دستگاهامنیتی ایران از خود مردم تشکیل شد. 
وی،جنگ تحمیلی را نیز یک تهدید دیگر از سوی آمریکا بر علیه ایران عنوان کرد وگفت: تجربیات جنگ تحمیلی باعث شد تا جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی ازقدرت های بی چون چرای تسلیحات نظامی به خصوص ساخت موشک در همه جهان شناختهشود. 
رضایی، تحریم هایاقتصادی را نیز یک تهدید دیگری از سوی آمریکا عنوان کرد و گفت: این تهدیدهم می توانست به عنوان یک فرصت دیگر تبدیل شود اما دولتمردان چشم بهمذاکرات دوختند و نخواستند از این فرصت طلایی استفاده کنند. 

وی،پائین آمدن قیمت نفت را یکی دیگر از توطئه های دشمنان بر علیه ایران عنوانکرد و گفت: در بسیاری از کشورها قیمت نفت حتی از قیمت آب هم ارزان تر استکه در این شرایط مسئولان سیاست خارجی کشور باید وارد عمل شده و با برنامهریزی های مدون در خصوص تاثیرگذاری بیشتر قیمت نفت در جهان نقش آفرینیکنند. 
رضایی، مردم سالاریدینی، ولایت فقیه و سپاه پاسداران را سه عامل اصلی دشمنی اشتکبار جهانی باجمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: سپاه پاسداران تا آخرین قطره خونسربازان خود از ارزش های نظام اسلامی، آرمان های شهدا، امام راحل و منویاتمقام معظم رهبری حراست می کند. 
ویتاکید کرد: ملت ایران اسلامی آرمان های از دست رفته خود در طول 300 سالگذشته را در سیمای انقلاب و مقام معظم رهبری مشاهده می کنند و به هیچ عنواناز آرمان های نظام اسلامی کناره گیری نمی کند. 
دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: مسئولان و دولتمردان باید ارزش هایانقلاب اسلامی و گذشت و فداکاری های نیروهای انقلابی در بدو پیروزی و دورانجنگ تحمیلی را برای نسل جوان تشریح و تبیین کنند تا فرهنگ اوایل انقلاب درکشور احیاء شود. 
وی خطاب بهگروه های سیاسی نیز گفت: فعالیت این افراد باید بر اساس ارزش های نظاماسلامی و منویات مقام معظم رهبری سازماندهی شود در غیر این صورت این فعالیتها عین خیانت به شهدا و آرمان های انقلاب اسلامی استارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم—بخش دوم کربلا- بقول عرفا- خود راضی نباید بود- بلکه خدا راضی باید بود—درخدا راضی انسان به مقام فنای فی الله میرسد—این دوسیر درطول تاریخ بشریت- همیشه حضور داشته است-خود راضی سعی کرده است- که به سیر خود جنبه علمی بدهد- ویک ایدولوژی از درون ان بیرون اورد- واوج ان در سکولاریسم مادی است- حضرت ادم علیه السلام قول وتعهد داد براساس دستور وعلم الهی عمل کند- شیطان- بر اساس به ظاهر علم انسانی اورا متقاعد کرد که موردتوجه الهی هم است که حکمت الهی را اول نسخ میکند وسپس انسان رامسخ میکند- حضرت رسول اکرم صلواته الله لیه واله والسلم- نشانه دخول علم درقلب- زمانی معلومات علم میشود که از مخلوق به خالق برسیم وفرد میشود عالم وگرنه بق.ل سید ادمیان صلواته اله علیه واله والسلم میشودحافظ مطالب –ادامه زمانی که ان علم تجافی یعنی جدا کردن از دارغرور یعنی دنیا-زمانی دنیائی فکر میکند که فریب میخورد دینا همه توان است ودنیاهمهکاره است ونهایت کار است وانابه به دارخلود-  یعنی نالان باشد که کهانطور که خداوندمنان متوقع است عمل نکرده است واستعدادمرگ یعنی اخرت را محور قرار دادن وهمانجدا شدان از دنیا- قبلاز نزول ان میدانست- اینفردعالم است- این انسان بایدشایستگی چون فرشتگان عرشی را پیدا کند- دراحادیث است حضرت اسرافیل علیه السلام بزرگترین فرشته عرشی که جهان مخلوق را مدیریت میکند البته زیرنظر معصوم علیه السلام- پای اوسمبل است درخاک است وسراودرموازات عرش- چقدر زیبا مدیر ومدیریت را بیان کرده است بال جمع شده است بال نشانه علم وقدرت- درحدیثی دیگری بال اش بزرگتر از مخلوقات است یعنی فنا فی الله درمقابل خداوندخودرا هیچ میداند- وسراش پاین است ومات ومبهوت از حکمتهای الهی استدرحالیکه امام معصوم علیه السلام در ذا ت  مبهوت  ومات است فنا فی الله یک استحاله – رنسانس- بعث لازم دارد- بهترین مکان وبهترین شخصیت کربلا وامام حسین عیله السلام- است- یک پیچیدگی وجود دارد-  زمانی اصحاب به محله شجره  برای فتح مکه میرفتند رسیدند وجریاناتی رخ داد که حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام دستور باز گشت صادر کردند اصحاب فکر کردند شکست خوردند وضعیف شدند وکفر قوی شد—ایه امد یدالله چون ماقرینه داریم که خداوندمنان جسم نیست پس معنای باطنی ذهنیتی دارد وان قدرت استچون اطاعت کردید قدرت خداوندمنان  باشما است وشماقوی  از گذشته هستید نه ضعیفتراز گذشته کسی به خط دشمن میزند ومیداند شهیدمیشود ان فردقویترین است ونشانه خضوع وخشوع درمقابل خداوندمنان است که نشانه عالم  است-کربلا اینبعث را بوجود میاورد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم—بخش دوم کربلا- بقول عرفا- خود راضی نباید بود- بلکه خدا راضی باید بود—درخدا راضی انسان به مقام فنای فی الله میرسد—این دوسیر درطول تاریخ بشریت- همیشه حضور داشته است-خود راضی سعی کرده است- که به سیر خود جنبه علمی بدهد- ویک ایدولوژی از درون ان بیرون اورد- واوج ان در سکولاریسم مادی است- حضرت ادم علیه السلام قول وتعهد داد براساس دستور وعلم الهی عمل کند- شیطان- بر اساس به ظاهر علم انسانی اورا متقاعد کرد که موردتوجه الهی هم است که حکمت الهی را اول نسخ میکند وسپس انسان رامسخ میکند- حضرت رسول اکرم صلواته الله لیه واله والسلم- نشانه دخول علم درقلب- زمانی معلومات علم میشود که از مخلوق به خالق برسیم وفرد میشود عالم وگرنه بق.ل سید ادمیان صلواته اله علیه واله والسلم میشودحافظ مطالب –ادامه زمانی که ان علم تجافی یعنی جدا کردن از دارغرور یعنی دنیا-زمانی دنیائی فکر میکند که فریب میخورد دینا همه توان است ودنیاهمهکاره است ونهایت کار است وانابه به دارخلود-  یعنی نالان باشد که کهانطور که خداوندمنان متوقع است عمل نکرده است واستعدادمرگ یعنی اخرت را محور قرار دادن وهمانجدا شدان از دنیا- قبلاز نزول ان میدانست- اینفردعالم است- این انسان بایدشایستگی چون فرشتگان عرشی را پیدا کند- دراحادیث است حضرت اسرافیل علیه السلام بزرگترین فرشته عرشی که جهان مخلوق را مدیریت میکند البته زیرنظر معصوم علیه السلام- پای اوسمبل است درخاک است وسراودرموازات عرش- چقدر زیبا مدیر ومدیریت را بیان کرده است بال جمع شده است بال نشانه علم وقدرت- درحدیثی دیگری بال اش بزرگتر از مخلوقات است یعنی فنا فی الله درمقابل خداوندخودرا هیچ میداند- وسراش پاین است ومات ومبهوت از حکمتهای الهی استدرحالیکه امام معصوم علیه السلام در ذا ت  مبهوت  ومات است فنا فی الله یک استحاله – رنسانس- بعث لازم دارد- بهترین مکان وبهترین شخصیت کربلا وامام حسین عیله السلام- است- یک پیچیدگی وجود دارد-  زمانی اصحاب به محله شجره  برای فتح مکه میرفتند رسیدند وجریاناتی رخ داد که حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام دستور باز گشت صادر کردند اصحاب فکر کردند شکست خوردند وضعیف شدند وکفر قوی شد—ایه امد یدالله چون ماقرینه داریم که خداوندمنان جسم نیست پس معنای باطنی ذهنیتی دارد وان قدرت استچون اطاعت کردید قدرت خداوندمنان  باشما است وشماقوی  از گذشته هستید نه ضعیفتراز گذشته کسی به خط دشمن میزند ومیداند شهیدمیشود ان فردقویترین است ونشانه خضوع وخشوع درمقابل خداوندمنان است که نشانه عالم  است-کربلا اینبعث را بوجود میاورد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-کربلا-دوصف درکربلا روبروی هم قرار گرفتند-یک صف مدتها لعن حضرت علی علیه السلام واله والسلم کردند- وبعداز شهادت اش در شام چشن گرفته شده است- وزمانی که امام حسن علیه السلام به شهادت رسید باز چشن گرفته شده است- هرگناهی که کرده اند پشیمان نشده اند بلکه خوشحال شدند که نشانه جنون دائمی است- صف دیگر همراه امام حسین علیه السلام هستند که خداوند منان تنزل درامام   علیه السلام کرده است- هیچ علمی نمیتواند این تنزل را تبین کند-جز انکه خداوند نوری را درقلب ان فرد وارد کند- درباره ایجاد حقوق بشر درغرب- بحثهای زیادی است – مهمترین ان- این است که جنگ جهانی اول وجنگ جهانی دوم- بسیاری از مستعمرات  که جزو جهان سوم بودند-مانند هند0- به ای نتجه رساندکه فرهنگ غرب وحشی تراز انها است وانان چنین وحشی گری درطول تاریخ نکرده اند واحتمالا بعدها هم خواهند کرد لذا ماباید به سمت تمدن خودبرویم وانرازالحاظ اخلاقی پالایش کنیم ولی مادیت را تاحدی از غرب بگیریم- این مسئله درجهان سوم کم کم مطرح شد وغرب فهمید این مستعمرات  را ازدست میدهد- درضمن مثلا درهند- اخلاق تغیرات فاحشی پیدا کرد انزمان مردمام طبقه متوسط پایئن درب خانه راباز نگاه میداشتند که فرد اگر به اب وتوالت نیاز دارد استفاده کند- ولی کم کم از منازل دزدی میشد  ویافرد را میکشتند ویا به زن ها تجاوز میکردند-مهارجه ها که قبلا باهم خوب وبدند وبه زیردستان دمانند خود نگاه میکردندباهم درمسائل اقتصادی وسیاسی وارد چالش شدند وطرفدار انگلستان شدند وه زیر دستان مانندنوکر وکلفت نگاه میکردند وحاضر بودند رشوه های زیادی بدهند که فرزندان انها بودن کنکور وارد دانشگاه شوند ومدرک بگیرنند و وطن دوستی کم کم رنگ باخت- گروهای در هند بودندکه بهانها نجس گفته میشود کلمه نجس مال مسلمانان است ولی کلمه هندی معنای انسان پست را میدهند ومیگفتند اینان بعلتهای زیادی-مورد غضب خدایان هستند وفقیر میگردند وانها اهل کارهم نبودند وخدایان بایدپول انهارا برسانند- انگلیسی از روی سیاست وایجا شکاف وجدال به انهاتوجه میکردندوبرای انها بیمارستان وخانه وغیره میساختند واموزش وپروش بابورسیه انگلستان دداده میشد وبعضی از انها به دانشگاه های غرب راه پیدا میکردند- تاحدودی مانند بهائیت ولذا مورد رنج هندوها بودند هندو ها زمانی کمه به انها میخواستند کمک کنند روی دست انان برگ درخت بود که دست انان به دست انها نخورد وگرنه موردغضب خدایان واقع میشوند وفقیر میشوند وهندو کم کم به شیطنت انگلیسی پی بردند وسعی کردن انهارا به کاروادارند وکلمه نجس رابردارند واین خودیک چالش بزرگ بود که کم کم هندوها انرا درک میکردند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 

 


فرماندهی کل سپاه، برادرت محسن رضایی
ساعت 7:50 بعد از ظهر 64/11/20

-یادآور می شود که در سالهای گذشته نیزبسم الله الرحمن الرحیمسرلشکر رضایی در بیان خاطرات خود، اشاراتی به این ماجرا داشته است که مزید اطلاع خوانندگان باز نشر می شود:
در سال های دفاع مقدس "ما باید تکیه گاههای معنوی را بیشتر و ثبات قدم هایمان را بالاتر می بردیم. در عملیات فاو به ذهنم آمد که از حضرت رضا(ع) کمک بگیریم. بنابراین از خط مقدم با آیت الله طبسی در آستان قدس، تماس تلفنی گرفتم و از ایشان خواستم هر چه سریع تر پرچم مقدس گنبد حرم حضرت امام رضا(ع) به خط مقدم ارسال فرمایند. همینطور هم شد. پرچم را برای ما آوردند. من هم نامه ای نوشتم و برای  مرتضی قربانی که فرمانده لشکر 25 کربلا بود، فرستادم. به برادر قربانی گفتم: تا قبل از ظهر باید این پرچم روی بلندترین مناره مسجد فاو نصب شود. (همان مسجد معروفی که کنار اروند است.) این کار را انجام دهید تا ظهر که بقیه نیروها می رسند  بالای سرشان، پرچم گنبد امام رضا (ع) باشد،تا با این کار، رزمندگان، نیروی مضاعفی پیدا کنند که در مقابل سختی و خستگی، انرژی بگیرند و مقاومت کنند. لشکر 25 کربلا زودتر از سایر یگان ها توانست خط را بشکند و طبق دستور، پرچم را بالای مناره مسجد نصب کردند. من در بی سیم به بچه ها می گفتم: پرچم امام رضا(ع) بالای سرتان است، نگاه کنید و با استمداد از حضرت ایشان به اهدافتان برسید. این لحظات، از بهترین لحظه های عملیات والفجر 8 بود."
متن نامه محسن رضایی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر بسیار عزیز و دلاورم مرتضی قربانی، فرمانده لشکر سرافراز 25 کربلا
با سلام و با کمال افتخار، پرچم گنبد مطهر حضرت ثامن الائمه علی بن موسی الرضا (ع) را که ماه ها بر فراز مرقد منور ایشان از هر نسیمی سراغ پیروزی رزمندگان اسلام را می گرفته است به شما سردار رشید سپاه اسلام می سپارم تا ان شاء الله با الهام از عنایات خاصه چهارده معصوم و با پیروزی بر دشمنان کافر بر روی بالاترین مناره مسجد فاو به اهتزاز در آورید. به امید روزی که حضرت بقیه الله الاعظم حجت بن الحسن العسکری (عج) پرچم خونین گنبد جد بزرگوارش سید الشهدا (ع) را به دست گرفته و رزمندگان سلحشور اسلام در رکاب مقدس ایشان، انتقام خون تمامی مظلومان و مستضعفان را از مستکبران و طاغوتیان بگیرند. ان شاء الله تعالی

ارسال شده در توسط علی

ارسال شده در توسط علی

 

 


فرماندهی کل سپاه، برادرت محسن رضایی
ساعت 7:50 بعد از ظهر 64/11/20

-یادآور می شود که در سالهای گذشته نیزبسم الله الرحمن الرحیمسرلشکر رضایی در بیان خاطرات خود، اشاراتی به این ماجرا داشته است که مزید اطلاع خوانندگان باز نشر می شود:
در سال های دفاع مقدس "ما باید تکیه گاههای معنوی را بیشتر و ثبات قدم هایمان را بالاتر می بردیم. در عملیات فاو به ذهنم آمد که از حضرت رضا(ع) کمک بگیریم. بنابراین از خط مقدم با آیت الله طبسی در آستان قدس، تماس تلفنی گرفتم و از ایشان خواستم هر چه سریع تر پرچم مقدس گنبد حرم حضرت امام رضا(ع) به خط مقدم ارسال فرمایند. همینطور هم شد. پرچم را برای ما آوردند. من هم نامه ای نوشتم و برای  مرتضی قربانی که فرمانده لشکر 25 کربلا بود، فرستادم. به برادر قربانی گفتم: تا قبل از ظهر باید این پرچم روی بلندترین مناره مسجد فاو نصب شود. (همان مسجد معروفی که کنار اروند است.) این کار را انجام دهید تا ظهر که بقیه نیروها می رسند  بالای سرشان، پرچم گنبد امام رضا (ع) باشد،تا با این کار، رزمندگان، نیروی مضاعفی پیدا کنند که در مقابل سختی و خستگی، انرژی بگیرند و مقاومت کنند. لشکر 25 کربلا زودتر از سایر یگان ها توانست خط را بشکند و طبق دستور، پرچم را بالای مناره مسجد نصب کردند. من در بی سیم به بچه ها می گفتم: پرچم امام رضا(ع) بالای سرتان است، نگاه کنید و با استمداد از حضرت ایشان به اهدافتان برسید. این لحظات، از بهترین لحظه های عملیات والفجر 8 بود."
متن نامه محسن رضایی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر بسیار عزیز و دلاورم مرتضی قربانی، فرمانده لشکر سرافراز 25 کربلا
با سلام و با کمال افتخار، پرچم گنبد مطهر حضرت ثامن الائمه علی بن موسی الرضا (ع) را که ماه ها بر فراز مرقد منور ایشان از هر نسیمی سراغ پیروزی رزمندگان اسلام را می گرفته است به شما سردار رشید سپاه اسلام می سپارم تا ان شاء الله با الهام از عنایات خاصه چهارده معصوم و با پیروزی بر دشمنان کافر بر روی بالاترین مناره مسجد فاو به اهتزاز در آورید. به امید روزی که حضرت بقیه الله الاعظم حجت بن الحسن العسکری (عج) پرچم خونین گنبد جد بزرگوارش سید الشهدا (ع) را به دست گرفته و رزمندگان سلحشور اسلام در رکاب مقدس ایشان، انتقام خون تمامی مظلومان و مستضعفان را از مستکبران و طاغوتیان بگیرند. ان شاء الله تعالی

ارسال شده در توسط علی

ارسال شده در توسط علی


فرماندهی کل سپاه، برادرت محسن رضایی
ساعت 7:50 بعد از ظهر 64/11/20

-یادآور می شود که در سالهای گذشته نیزبسم الله الرحمن الرحیمسرلشکر رضایی در بیان خاطرات خود، اشاراتی به این ماجرا داشته است که مزید اطلاع خوانندگان باز نشر می شود:
در سال های دفاع مقدس "ما باید تکیه گاههای معنوی را بیشتر و ثبات قدم هایمان را بالاتر می بردیم. در عملیات فاو به ذهنم آمد که از حضرت رضا(ع) کمک بگیریم. بنابراین از خط مقدم با آیت الله طبسی در آستان قدس، تماس تلفنی گرفتم و از ایشان خواستم هر چه سریع تر پرچم مقدس گنبد حرم حضرت امام رضا(ع) به خط مقدم ارسال فرمایند. همینطور هم شد. پرچم را برای ما آوردند. من هم نامه ای نوشتم و برای  مرتضی قربانی که فرمانده لشکر 25 کربلا بود، فرستادم. به برادر قربانی گفتم: تا قبل از ظهر باید این پرچم روی بلندترین مناره مسجد فاو نصب شود. (همان مسجد معروفی که کنار اروند است.) این کار را انجام دهید تا ظهر که بقیه نیروها می رسند  بالای سرشان، پرچم گنبد امام رضا (ع) باشد،تا با این کار، رزمندگان، نیروی مضاعفی پیدا کنند که در مقابل سختی و خستگی، انرژی بگیرند و مقاومت کنند. لشکر 25 کربلا زودتر از سایر یگان ها توانست خط را بشکند و طبق دستور، پرچم را بالای مناره مسجد نصب کردند. من در بی سیم به بچه ها می گفتم: پرچم امام رضا(ع) بالای سرتان است، نگاه کنید و با استمداد از حضرت ایشان به اهدافتان برسید. این لحظات، از بهترین لحظه های عملیات والفجر 8 بود."
متن نامه محسن رضایی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر بسیار عزیز و دلاورم مرتضی قربانی، فرمانده لشکر سرافراز 25 کربلا
با سلام و با کمال افتخار، پرچم گنبد مطهر حضرت ثامن الائمه علی بن موسی الرضا (ع) را که ماه ها بر فراز مرقد منور ایشان از هر نسیمی سراغ پیروزی رزمندگان اسلام را می گرفته است به شما سردار رشید سپاه اسلام می سپارم تا ان شاء الله با الهام از عنایات خاصه چهارده معصوم و با پیروزی بر دشمنان کافر بر روی بالاترین مناره مسجد فاو به اهتزاز در آورید. به امید روزی که حضرت بقیه الله الاعظم حجت بن الحسن العسکری (عج) پرچم خونین گنبد جد بزرگوارش سید الشهدا (ع) را به دست گرفته و رزمندگان سلحشور اسلام در رکاب مقدس ایشان، انتقام خون تمامی مظلومان و مستضعفان را از مستکبران و طاغوتیان بگیرند. ان شاء الله تعالی


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0