سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- نقد یک مقاله- بخش دوم-مقاله- اخرت وخدا هدف بعثت انبیا-از جاب اقای باوند صادقی- درمجله سترگ چشم انداز ایران- شماره96- یک معرفی دین داریم- ویک احیای معرفت دینی داریم- یعنی دین دچار افت ها شده است باخرافات-کج فری هاوکج سلیقگی ها و وارد شدن رگهای ابشور درداخل ان دچار ضعف وناتوانی وعدم کارائی دچار شده است ودین را خفه کردن وسانسور کردن وازفعلیت خوداش- بازمانده وجدید متولیانی پیدا شدند دوباره انرا احیا کنند پس توقع از جناب مرحوم دکترمهندس مهدی بازرگان رحمت الله علیه که راه بسوی سعادت وخوشبختی تمام وکمال باموشکافی تشریح کند یک قیاس منطقی نیست وهرکس به اندازه توانخود وتخصص خود میتواند دراینکار سهیم شود وبیشر باید به امراض توجه کرد- قبلاز انقلاب- کسی مقاله ای نوشته بود یک خانم عشایری به تهران می اید- ونزد دکتر میرود وایشلن داروی تجویز میکند- دفعه بعد تهران میاید مشاهده میکند وبعضی از قرص ها وکپسولها را گردبند کرده- است ویک گردبند دیگر ازسکه های طلا بهگردن اندخته است ایشان میگویند ان گردبند باید استفاده میکردی وسکه ها هم برای زندگانی خود مصرف میکردی- البته دران زما ن شخصیتهای زیادی درشناخت دین ورفع موانع وافت کشی دین مطالب وکتاب هئای نوشته شد- ما باید اول بهگذشتهتوجه کنیم که چناچه اسلام درگذشته بود بهتر است ویاایدلوژیِ دیگری – اگر اسلام بهتربوده ات- محققا درایندهم بهتر خواهد بود- چندی پیش یک مقاله در –روزنامه-ا-بی-سی استرالیا خواندم- موضوع داستان کشف یکمرض یکفرد مرموز استرالیائی که هیچگونه نشانی از ایشان نداشتند وکسی هم نداشته است به یک مرض مرموزی مییمرد اخرین یک دکتر جوان روی ان کارکده است  وفهمیده است که مرض ایدز داشته است بنظر میرسد درحول وحش جاسوسی بوده است درنیویرک مثلا روی همجنس گراها کار میکرده است- انجا اایدز گرفته است بعد اخیرا کها ین مطلب افشا شده است- شصدنفر-معرفی کردند مرد وزن خودرا همجنس گرا شدند- وسازمانی بوجوداوردند-چرا برای انکه نیویروک امال خوشبختی انسانها را کشف میکند اگر این امر درسیدنی استرالیا-رخ میبداد هیچ توجه ای بوجود نمیاورد-ولی خار میانه مرکز ادیان الهی هیچگونه تاثیر درجهان نمیگذارد بخصوص به افت داعش هم مبتلا شده است-حقایق دینی مطلق و قطعیت دارد ولی درک وکاربرد ما ازان نسبی است پسبحث جناب دکترعزیز درنسبی بودن درک ما از حقایق دینی دال بر نسبی بودن حقایق دینی نیست اما فرمودید که سکولار جهت ندارد- اول به کدام هدف جهت ندارد-ولی درکل بیجهت نیست انها میخواهند مشکلاتی که ا ست برطرف کنند- تمام کتب علمی-مثلا قیزیک درهر فصل بعد دریک صفحه بین هفت تاپانزده موضوع مشخص میکند تحقیقات درلن زمینه اورژانسی- است درشهر سازی بین پنجاه سال تاصدسال اینده فکر میشود میگویند بری شهر سازی بسیارمهم است واین زمان بیارکوتاه است بفکرنباشیم اینده شهرها فلج خواهند شد وماهم باید مشکل سنجی نیم بخصوص درباره دین ومشکلا کهوجود دارد حل کنیم همین کار امام صادق علیه السلام انجا م میداد- وازافراد خاص که بنزد ایشان میامدند دربار مسائل ومشکلات وتلقیذ انها ازایشان ومذهب ایشان وانحرافاتی درحال شکل گرفتن بود سئوال میکردند وقسم جلاله میخوردند که واله اینچنین نیست واینچنین است-کتاب های ایشان بصورت مطالب پراکنده است ود قطع کوچک همینکتب ایشان درنزدیکی انقلاب ازنظر ساواک الت جرم محسوب میشد-که مسلما-ازتیغ سانسور عبور کرده بود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله ارحمن الرحیم-نظریتت شخصی است- ایه ولایت-یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ ? فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ? ذَ?لِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا -اولى الامر: صاحبان دستور. سرپرستان. خواهیم دید که به امامان علیه السّلام تطبیق مى شود.

تأویلا: مراد از تأویل در اینجا عاقبت و نتیجه است. تأویل در اصل به معنى برگشت دادن از «اول» به معنى برگشت است.[1] – بنظر حقیر برگشتاز اول کمی درک اش مشکل است برگشت به اول است-درزبان انگلیسی- کلمه بنام- ریفرنس- یعند کتاب سند ومسند ومرجع یک علمی است واخرین مرجع را بایبل یعنی انجیل این علم است- کلمه ری فرنس- ری یعنی بزگشت – فرنس بهمعهای ایل وزیاد تکرار میشود ودرنزد افراد از عظمتی برخوردار است- ودارای قدرت زیادی است- درحقیقت به کتب فرانسه انزمان میگفتند فرنگ یعنی فرانک که نژادغالب فرانوسی است—درلغت عربی سرچشمه مهم است که ازعرب سئوال میکردند این جوی اب اسم چیست میگفتندسرچشمه اش نام اش این است—دراسلام وبطور کلی مذهب- دونوع حدیث داریم – درقرن دونوع مطلب کلی داریم- یکی قوانین است ودیگری حکمت ها استمثلا به ادر سهبر جواب بدهید وبه پدر یکبار ویعنی مادر حق اش سه برابرپدر است یابهشت زیر پای مادران است دین یهودنه تا قانون دارد - ب- قرانی وعربی –تسع وبی شمار حکمت –دارد- دهمی احتمالا این بوده است که دزد را نفی بلد نکنید- - مشکل-که ایجاد میشود وبه نزاع کشیده درقوانین است- خداوندمنان میفرماید باید به سرچشمه برگردید- یعنی ای اهل ایمان، فرمان خدا و رسول و فرمانداران (از طرف خدا و رسول) که از خود شما هستند اطاعت کنید، پس اگر در چیزی کار به نزاع کشد آن را به حکم خدا و رسول بازگردانید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید. این کار برای شما بهتر و خوش‌عاقبت‌تر خواهد بود.-میفرماید که خداوندمنان برای شما بهترینها وخوش عاقبت ها را میخواهد ورسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم از خودشماه هستند ودلسوز شما هستند ولی هم سرپرست است وهم دلسئز است –ماننداولیا فرد حتی از خودفرد به خوداش دلسوزتر است-مشکل اساسی ولی بعدی است که انجناب هم باید چنین باشد- درقوانین به وحی مجهز باشد ودرحکمت به -علوم الهی مجهزباشد باز ان هم نوعی وحی است-چون درمراحل اول هست حالا افراد به هرحال ایمان اوردند-مانند فردی که تازه وارد پادگان میشود ویاوارد مدرسه یادانشگاه میشود خداوندمنان بارعایت صحبت میکند- زن وشوهر تازه ازدواج کرده است باید نسبت به هم بسیاررعایت وچشم پوشی کنند-اگر واقعا ایمان اوردید به خداوندمنان- وروز قیامت بیانات وحی برای شما بهتر است تاقوانین ساخت خودتان- ولی دربطن ان اشاره دارد-که اگرنپذیرید-درواقع نه ایمان به خدادارید ونه به روزقیامت- یک اصطلاحی است بنام شان نزول- ایات قرانی بعضی شان نزول ندارندقوانین ودستورات ومطالبهای موثر در تقویت دین وغیره هستند ولی بعضی داستان دارد یک مسئله پیش امده است این ایه بخاطران امده است- به ان شان نزول میگویند – دوتا بیشتر نیست بنظر حقیر شان نزول بردارن سنی ساختگی ومغشوش است وبرای حذف مقام ولایت علی علیه السلام طراحی شده است کرد راحذف کند- میفرماید دریک جنگی خالدبن ولید ریس لشگربود وجناب عمار یاسر جزو لشگربود به جبهه ای ارسال شدند جنگر رفت خالد فهمید شکست میخورد عقب نشینی کرد انها هم فرارکردندجزیک نفر که به اسارت جناب عمار درامد عمارخواست ایشان بکشد وان فرد پرسید دین توچیست انرا برای من شرح بده وایشان شرح داد وان فرد مسلمان شد- وعمار گفت تورا بخشیدم واموالت برای خودت- خالد به عقب پشت یک تپه رفتند- وگرد وخاک کرد یعنی بانیروی بیشتری امده است-وانهاهم همین کار کردند وجنگ بنفع خالد تمام شد وخالد گفت همه اموالرا میدهید ومیروید به اصطلاح غارت کرد درحقیقت غنیمت گرفت نوبت ان فرد شد-گفت عمار اینفرد بکش واموالاش غارت کند –ایشان فرمودند من ایشان شفاعت کردم هیچکدام انجام نمیدهم- ایشان زمانی کارتودرست است من تصویب کن ایشان قبول نکرد- اصلا قنان اسلام این است یکفرد مسلمان اگر اسیری را شفاع ت کرد ولوپناهنفر کشته باشد ازادمیشودونمونه در اسلام دارد که همه اصحاب تعجب کردند- هرد و نزد پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم امدند- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلمفرمودند به خالد کار عمار درست بوده است ورئی کردن به عمار که قبلا با ریس لشگر همفکری کن وسپس مطابق میل او عمل کند یعنی پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله  اوالسلم حرف خودرانقض کرد زیرا قبلا نفرمودهبود که میبایست بامن مشورت میکردید وتسلیم امرمن میشدید- امادرشان نزول واقعی درجنگ تبوک- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- حضرت پرستی زنان وکودکان منصوب کردید-؟ معلوم میشود خطری نبوده است ازجانب یهود ومنافقین-مسئله ای نداشته است – حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-درمقابل جمع شما از طرف خداوندمنان بعنوان ولی الامر شناخته شدید هیچکس در طول تاریخ پیلمبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم بعنوان ولی الامر نبوده است همچنان حضرت موسی علیه السلام به هارون علیه السلام کههردو وحی یکسان میرسید ورهبر یبا حضرت موسی علیه السلام وحق دستوردهندگی نداشت زمانی که به کوه سینا برود بهحضرت هارون علیه السلام فرمود که شما چانشین من هستی اخلفنى فی قومى و اصلح؛-جانشین من ستی ودرنزاعات که یهودی ه بسیار باهم نزاع میکردند سازش ایجاد کند ونمایندگان رسول اکرم صلواتااه علیه واله والسلام درمباحات رایمیداند ولی درقواین اگربلد بودند میگفتند واگربلدنبودند از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم سئوال میکردندودر ضمن فرمودند شما همان حکم حضرت هارون علیه اسلام نسبت به حضرت موسی علیه السلام رادارید حضرت موسی علیه اسلام زودتر فوت کرد وسپس پیامبر بعدی حضرت هارون

 علیه السلام بود- وسپس تصور میکنم حضرت یوشع علیه السلام بودخیلی فرق است بین حضرت هارون علیه السلام وحضرت علی علیه اسلام زنان مدینه مخصوصا پیرزن ها گفتند پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلام داوان وپسرعموی خودرا اینجا گذاشته وجوانان مارا به جبهه برده است علی علیه السلام میدانستند خبری نیست شخصی سرجای خود گذاشتند وبه جببهه رفتند

 


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اقایان وخانم های روانشناس- از اقای جو بایدن چی میفهمید-؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- سالگرد شهادتکودک دختر خردسال پس ازشهادت  حضرت علی اصغر علیه اسلام حضرت فاطمه ضغری که با لقب رقیه از واژه رقی یعنی اوج گرفتن وبالارفتن است- امام حسین علیه السلام نام فرزندان پسر اول علی میگذاشت وبعضی را لقب میداد ودختران فاطمه میگذاشت وسپس لقب میداد-زمانی که زنانوکودان وارد مجلس یزید ملعون ومرتد شدن حضرت فاطمه  علیهاالسلام- فرمودند درطولتاریه هیچگاه خاندان پیامبران به اسارت گرفته نشده است- نشان از ان است که بالاترین جنایت-رخ داده است-مرگ ایشان درحد شهادت است- وبسیار جانسوز است بربدن ایشان کبودی شلاقها وجود داشته است – این هزینه ای است برای ایجاد امت واحده هرمسلمانی کهخودرا درامت واحده اسلامی نپذیرد از اسلام خارج شده است-در طول تاریخ ناسیونالیزیم از قومی گرفته تا قبائلی مطرح بودند وائتلاف بالاجبار قبائل بهمعنای امت شدن ویا حتی ملت شدن نبوده است-پائین ترین سطح- علمی-علوم انسانی – وارزش ها بوده است ودر قبائل درشرق جمع گرا وضد ارزش های فردی بوده است هرگز دربسط ارزش ها قدمی بر نمیداشتند وازدی در بعد اجتماعی وسیاسی وفرهنگی وغیره بسیاراندک بوده است فیلسوف معروف ایتالیا جیوانی جنتلیه میف ماید ازاای فردی زیاد در حکومت سابق مردم ایتالیا رازهم دور کرد وشهرستانها بفکر خودمختاری افتادند ومادرضعف قرار گرفتیم وحال باید جمع گرا شویم وبه سوسیالیست وپیوند سوسیالیسیت با کشور س.یالیست اروپاداشته باشیم که متاسفانه –انها رهبران احمقی داشتند-بشر تا امروز نتوانسته است به موازات هم هم فرد گرائی وهم جمع گرائیرا به پیش ببرد وبه بسط ارزش ها نایئل شود وهم درنظریه وهم در عمل که البته کاری سخت استوازعهده انسان برنمی اید- این امت واحده یک امت جهانی است یعنی انترناسیونا ل است ولی جامعه وحکومت ها  هنوز ان ظرفیت را پیدانکردند- که بسمت امت واحده وبسیط ارزش ها بروند ولی بقول مرحوم استادمعز دانشمندمتفکر اسلامی جناب دکترمهندس مهد بارزگان لنگ لنگان به سمت میروندنکته حائیز اهمیت این است که غرب درعلوم انسانی وبسط ارزش ها بصورت اکادمیک از ما جلوتر است- یعنی از زمان حکومت صفویه علوم انسانی وارزش ها درپاینترین سطح هستند وکم کم فقه اسلامی وتاحدی عرفان وصوفی گری واحساسات مذهبی رشد کرد درحایکه درواقیت باید علوم انسانی وبسط ارزش ها در نظریه وعمل وعرفان جلوتر میبودلذا ان جناب معتقدبود-که در اینمورد ما از قرب که راهی راطی کرده است که انبیا  عظیم الشان رحمت الله علیهم الجمعین  کل اینراه رانشان بصور اجمال نشان دادند گرچه ان دانشمندان در غرب مظلوم هستند واجازه تاثیر گذاری ندارنذ مسائیل ماند اقتصاد وتکنولوژی وامنیت و منافع ملی وسیاست خارجی وغیره اجازه رد وبالندگی نمیدهند ولی درحقیقتموتور حرکت جامعه بصور ارام دردست انان است- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وهمچنی قران مجید هم بعد ناسونالیسم دارد وهم بعد انترناسئنالیسیم دارد که دومی مهمتراز اولی است وسرانجام ناسیونالسیم قبائیلی درهم کوبید ساده نزدیک ترین صاحبه بهخاندان نبوت صلواته الله علیه واله والسلم یک ایرانی باشد- وای امربعد جهانی امت واحده را نشان میدهد- مسلم بود که ظرفیت انرانداشتند بجر خاندان وحی واصحاب خاص-وائمه اطهار علیم السلام تاحد ظرفیت دراین راه کوشش کردند- واین امربوجوداورنده کربلا وعاشورا است


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- جناب دانشمند وهابی میفرماید- از کدام امام علیه

السلام-میبایست- امروزه تبعیت کرد- درحقیقت میبایست از امام الزمان تبعیت کرد- که برداران سنی هم تاحدی چنینهستند   ایشان میفرماید احادیث ان عظمت ها مختلف است- انسان عاقل مباحثها نمیکند که خوداش بیشتر گفتار شود- ایشان میفرماید ما فقط از رسول الله صلواته الله علیه واله والسلام تبعیت میکنیم هرچهار خلیفهراشدین حدیث از رسول الل هصلواته الله علیه والسلام اوردند وبعدا چهار ائمه اهل سنت همه حدیث از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والله اوردند- وبعد فرمودند اقایان که درب تجتهاد بسته است پس مشکلات جدید چونه حل مکند اگر حدیثینباشد درعمل درب اجتهاد باز اس تمثلا فن استحسان است واخیراحتی وهابیت اجتهاد جدید یک نظریه میداند که اگر اشتباه کرد یک ثواب دارد-پس درب اجتهاد باز است کداک رابیادقبول کرد اما درشیعه هرامامی حتی رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام جای هرامامی-بود مانندان امام عمل میکرد- احکام دونوع هستند بعضی ها ثابت هستندوبعضی متغیر هستند ومتغیرها بستگی به شرایط دارد واین شرایط را امام معصوم علیه السلام تبین کرده است-یک مثال بیاورم پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم فرمودند بعداز من یهود واهلکتاب از عربستان اخراج کنید جز ده نفر که درا باغ فدک بودندوسرنجام مسلمان شدند- امام صادق علیه السلام فرمودند یهودی ومسحیحی به مسجد راه ندهید زیرا درمسجد کار زشت میکند و وفحاشی میکنند – شخصی خدمت امام صادق علیه السلام امد وگفت یک مسیحی دوست من است بسیار انسان شریفی است دلش میخواهد درمسجد باشد واندکی بامن بحث کند وما ضرف غدا مختلف داریم میتواند اطظظرف من بخورد امام فرمود اگر چنین فردی است اشکال ندارد بشرطی نجس نباشد وشراب وگوشخوک نخورد نظیف باشد تومیتوانی از طرف اوبخوری واو ازظرف تو بخورد لعد فرمودند زنان شریف مسیحیت میتوند ازدواج موقت کننداخیرا شنیدم-که ازدواج دائم هم میتوانندبکند شرایط مهم است درشرایط یکسان همیشه جواب یکسان دارد دونوع جواب ندارد امام حسین فرمودند اگرمن شهیدنشوم از اسلام دیگرخبری نیست یک اسلام منافقی بر سرکار میاید وتا ابد همه دچار شک وتردید وگمراهی میکند ولی در زمان های دیگر چنین رخ نمیدهد درایران کم کم این احساس پیدا شد وشرایط برای انقلاب اماده شد- لذا مجتهدین بادقت در ترتب حکم یعنی علل زیربنائی وروبنائی یک حکم تشخیص میدهند که کدام حکم میبایست اجراشود وکمک امام الزمان علیه السلام فراوان است ولی کسی درک نمیکند جز اسرار ال محمد صلواته الله علیه است کسی اگرافشا کرد ومسئله ساخت گناه کبیرکرده است اهل جهنم است- فرمانده درجبهه فردی تحصیل کرده بود برای من تعریف کرد ماحمله کردیم عراق حیله زده بود نیروی زیادی بصورت جاده سازیمخفی کردهبود ودسیلوهیا بزرگ کهمداوم هواپیما میزد .خالی بود اسلحه مخفی کرده بود حمله کرد تاانجا که میتوانستیم دفاع کردیم بهمه دستور عقب نشنی دادیم یک عده ای مانند وجندتانک زدند بقدری عراق جسارست پیداکردهبودکه تانک بدون پشتبان پیاده به ماحمله میکرد-یک دفعه دیدم انها بشدت عقب نشینی کردند-ماتصور کردیم چندتانک که زده شدهاست تصور کردند روی مین رفته است- دفعه بعد ماهمین حیله را زدیم تعدادزیادی اسیر گرفتیم ومن ازطرف سپاه با یک جوان عرب-کهمترجم بود سئوال کردم دلیلی شماعقب نشسته بودچه بودید گفتندبه این علت بودبخش راست عقب مارا دروکردید وصدها کشته انداختید ومن گفتم توپ ما به انجا نمیرسیذ-گفت همه متات ومبهوت بد که این وسیله چی است- ایشان گفت من اول قبول نکردم از دهتا پرسیدم همین گفتند مثل جوجه میلرزیدند دنیا ساده نیست پیچیده است خیلی جالب است حدیث جناببخاری که میفرماید رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام فرموده است اهل بیت من الجعفر ال عباس ودیگرا ن جزو اهل بیت م است درزمان حیات ایشان برای انها کاری نکرده است- انچنان رفت امدی نبوده است- همن طور که علما میفرمایند اهل بیت مکرم الرسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم انهائی هستند که درروز مباهله شرکت داشتند ودراینده- رهبریت را بعهده میگیرنند دیگران یاعلمی ندارند-ویا عدالت ندارند- یامایل نیستند رهبری بعهده بگیرنند ورهبریت بایداز طرف خداوندمنان انتخاب شود نه از طرف امت—شا بحث اصحاب کردید که بیشتراحادیث از طبقه تابعین به ما رسیده ات درهمین تابعین تابعین درجه دو که بعدا امدند پس از جستجو فرمودند تابعین اول یاداشتباه کردند احادیث درست نیست وتابعین درجه س باز به تابعین مافوق ایراد گرفتند بهترین دلیل است همه اصحاب افرادموثقی نبودند-


ارسال شده در توسط علی

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امروز درکانال سترگ ولی عصر صلواته الله علیه واله والسلم- حضرت ایت الله یزدانی رحمت الله علیه درجواب اقای عقیل هاشمی وهابی- فرمودند در روایت شیعه بیان شده است افراد باید در روز قیامت به نزد درب جهنم برونند- وملائکه خزان جهنم ازانها لقبهای حضرت علی علیه اسلام سئوال کنند وقتیکه پاسخ دادند- میتوانند به بهشت برونند اولا ان القاب چیست – فتح الله عین الله یداالله است کدام است- اشاره به سوره مدثر است-معلوم میشود حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم شب بهمنزل رسیدند بخاطر وظیفه بسیار خطیر وسخت- کمی درفکر باشند خواستند بخوابند- خداوندفرمود بلند شد وافراد خانواده ابلاغ دین کن وانهاراز اینکه سرپیچی کنند بترسان- درحدیث داریم که میگفتنداگر ازان خیری گذشتی اگرانجام میدادی بهشتی میشدی- خداوندمنان دستوراتی به پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم میدهد- دستور صبر میدهند که بحث قیامت برای این افراد بسیار سخت است- جالب در مدیریت ویا شغلی سختی ها گفته شودکه ان سختی صبر وشکیبائی ومهارت دربیان وعمل میطلبد- انهارابداند- امامت هم یکی از انها است- اگر ان فرد احکام کلی وجزئی قبول نکرد-مرا با انکه اورا تنها افریدیم واگذار- پیامبر اکرم صلواته الله علیه-والهوالسلم نمیگوید که من تورا عذاب میکنم- میفرماید خداوندمنان تورا عذاب میکند-میفرماید ما به کسی گفت قران سحر است همه نوع کمک- ولذت چشانیدیم منظور ولیدبن مغیره است سرانجام باقوبل شیخ قریش شدن گفت قران سحر است- تمام افراد بعلت دنیائی دین اسلام رانپذیرفتند-چنین حدیی که میگویند نیست ولی ممکن است همچنان درسورهمدثر داریم مومنان بعضی ها درب جهنم میروند از جهمیان سئوال میکنند چرا اهل جهنم شدید-درسوره است که فرشتگان خزان جهنم که نوزده تا هستند انهاهم این سئوال میکنند-جالب اینجا است- خداوند منان میفرماید که بعضی اعداد دراحکام و علوم اسلامی است که این اعداد دقیقا دردین یهود ومسیحیت بوده است منجمله فرشتگان جهنم نوزده نفر است- این امر خداوندمنان میفرمایدچند خاصیت دارد اولا کافران را ازمایش میشود چگونه اعداد را درادیان گذشته تغیر میدهند ومیگویند

 اعداددرست نیست پس قران معجزه نیست- دوم اهل کتاب کمی شک میکنند بعدمومنان شک میکنند- این قضیه نشان میدهد کفار به هر دلیلی متوسل میشوندکه دین واقعی کاذب دروغگو نشان دهند- ولی مومنان ادیان گذشته ایمانمیاورم چون اعداد درست است- وقتیکه ایناعداددرست بود بهانه دیگری میاورند- چه دلیل – ا

دارد-که این اعدادوصف شود- قران میرماید دلیل اش این استکه فرد متذکر شود یعنی درک-کند-مثلا میگفتند تعدادزوجات بایدازاد باشدپس ازبیانات برای علت جهنمی شد- درجائی میفرماید به دروغ میگفتند قیامت نیست- وبازهم میگفتند اگر جهنم باشدماترسینداریم بزرور ببهشت میرویم- جهنم   برای یقینیات است واعداد هم جزو یقینیات است-هرکس یقیینات را قبول نکند اهل جهنم است واعداد راقبول نکند مثلا تعداد مستحبات مشخص است- کسیغیرات ایجاد کند یاکم کند یاز یاد کند ویا تحریفند تااخر عمر انرقبول کند اهل جهنم است حال امامت جزو یقینایات است دربرزخ ازامامت میشود وانهادی که رد میشوند وغیر مسلمان هستند یک ضرب جهنمی هستند ولی از مسلمانان سئوال میشود بنظر میرسد که بعضی اینجنین درک کردند بعضی مومنین به درب جهنم میروند والقاب حضرت علی علیه السلام بیان میکنند-که چراقبول نکردید وسپس به بهشت میروند اینیک ادراک ودرک بشری است- حدیثی نداریم اگر باشد جعلی ا ست

 


 


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-نیم نگاهی به زندگانی و حوزه فکری فیلسوف مشهور اتیا لیانی   موسس حزب فاشسیت ایتالیا- وسیاست مدار مکتب فاشسیت- بی اندازیم--- اقای جیوانی در سال 1875-تا سال 1944- زندگانی کرد- ایشان اول جز گروه فیلسوفان نئو هگلی ایده الیسم بود وسپ در درباره فلسفه اموزش کار کرد- وسپ درک علمی دانش اموزان دبیرستان چگونه باید باشد تحقیق کرد ویک تحول ماندگار در ایتالیا بوجود اورد- این مطلب حائز اهمیت است واسلام وائمه اطهار علیهمالسلام در درک علمی درابعاد های مختلف بخصوص امم صادق علیه السلام کار زیادی انجام دادندولی ان

ین روش بعدها در عمومیت رنگی نداشت- بسیار ساده لوحانی در اسلام پدیدار شدند چه درفلسفه ویا روش علمی-فکری انحرافات زیادی ایجاد کردند- ومتاسفانه در غرب باوجودانکه بیش از چهار صدسال-دردانشگاه ها روی این زمینه کار کردند- ولی متاسفانه بسیاراندک به حقایقی رسیدند- ودر فلسفه به انحراف های قابل توجه منجر شد- وبعدا ایشان منشی جناب اقای موسولینی شد- باهمکاری یک دیگر حزب فاشیست اقای  بنیتو موسولینی دکترین اش را - بنویسند- ایشان خودر درگیر کرد- که ایده السیم هگلی تصحیح وازنو بسازد که ممتاز تراز قبل باشد- ومکتب ایشان- بنام ایده السیم واقعی استویا واقع گرا- ایشان به فیلسوفان سابق اشکال میگرد که یا فلیسوف بودن ولی هیچ اثری در زندگانی انها نداشت- ویادروموقع زنذدگانی اصلا فیلسوف نبودند- ایشانمعتقد به یگانگی ذهن وعین هستند ومیبایست ان ذهنیت گرچه مجرد از ماده است درماده تبلورداشته باشد لذا مغز مادی درک ذهنیت نمیکند- روح درک ذهنیت میکند- ایدهال میتواند وجود داشته باشد-ولی میابیست در خارج ان عینتی که از ایده ال انتظارمیرود بایدوجود داشته باشد- واز لحاظ ذهنیت بایدتوسط منطق- این ذهنیت-را که در عینیت کشف کند-که اینامر درمارکس پیدا نمیشود- ایشان خارج وعینت راباذهنیت خیالی خود شرح داده است یک دیاکتیک خیالی است-وذهنیت ایشان درباره ایده السیم بسیار قویتراز ایده السیم- سنتی است- ایشان دراوائل تابع روشنفکران منطقه ریسورگی مینتو- بودند  مانند مازینی- روس مینی-جیو برتی- اسپاونتا که فلسوف وروشنفکر مکتب خودرا بوجود میاورد- وبعدا تحت تاثیر مکتب های- ایده الیستهای المانی- وکتب های مادی منجمله مارکسیسم شد- بطور مشخص مارکس هگل وفیچته-بطور کلی دیدگاه او وروش او اینبوده است مکتبهای مختلف را مطالعه میکرده است وسپسدریک جمعبندی انها به سبک خود ترقی میداده است بعنوان مثال مذهب او کاتولیک بوده استولی مکتب خاص اوبوده است کهخارج ازانواع مذهب های کاتولیک بوده است وماتریالیسم را ارتقا داده است لا بعضی ها ایشان ملحد میدانستند-درحالیکه فیلسوف معروف ایتالیا انتونی-جی پسه اورا کاتولیک بافرهنگ کاتو لیکی خاص خود میداند-مثلا عقاید نیه راتغیرات خاص بخود داده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99