سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-شناخت جریانات سیاسی عراق- برمیگردد- به خصوصیات قبائل وفرهنگ قبائل نه مذهب قبائل؟؟- این سنت قبائل از قبل اسلام بود ومتاسفانه سالام نتوانست انرا ریشه کن کند- وتنها دربخش کوچگی بنام شیعه ان سنت ریشه کن شد- بنام عرف ویا عادت که برتراز اسلام است وانهم در مسائل قدرت اقتصادی وسیاسی خلاصه میشود- عثمانی ها نتوانستند انراتضعیف کنندومجبور شدن باانها کناربیاینند وقبائل طرفدارخودرا تقویت کنند- انگلیسی هم میخواستندانرا تضعیف کنند وانها هم نتواستند وباز مجبورشدندباقبلئل طرفدارخودکنار بیانند وصدام میخواست انهارتصهیف کند ونتوانست وباقبائل مهم سنی مذهبطرفدارخوداش کنار اکدولازمه سرازیر کردن پول ودان قئرت وچشم پوشی از قاچاق های انها است وشیعه همیشه ندای وحدت وبرابری-وبرادری سرداده است وامید است ا این میراث شوم جاهلیت برای همیشه ریشه کن شود وفرهنگ عظیم شیعه الهام بخش ملت عراق گردد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- فرض کنیم یک هندی بت پرست در اقصای هند باخنمی درکناربت به اسم بت ازدواج کرد- فرزند ایشان حلال زاده است بعلت انکه بر اساس ایه قران تا پیایمبران را نفرستاده باشیم عذاب نمیکنیم- وحدیث امام صادق علیه السلام که فرمودند-ازدواج سنتی جوامع تادین مبین انجا نرفته باشد صحیح است- بنا اساس استباط اصولی معنائی موضوعی حضرت ایت الله العظمی صاحب درایت جناب اقای سیستانی رحمت الله علیه درفقه پویا-تزاحم دراینجا اضطرار است والزام به معنای احترام- ومتمم نص حدیثی-لاضرر- ودرضمن در حوزه فقه سنتی – مصلحت- میتوان چون عذاب ندارد پس حرام نیست وبه دلائل بالا حلال است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نکات شیطانی          اینترنت- باوجود نکات مثبت زیادی که اینترنت دارد- متاسفانه نکات منفی هم دارد-نکاتی تاریک ونازیبا است یکی از این نکات که نویسنده اسم انرا دلالی بد گذاشته است- که متاسفانه     - درنقش دلالی که بسیارمهم است بعضی سواستفاده میکند مثلافروشندهای دور گرد وخانه به خانه وبعضی شغل ها مثلا درانگلستان دلالی ماهی – اتفاقا کنار همین مقاله یک تبلیغات بود- برای یک نرم افزار از نوع اپلیکشن بانکی- بنام –وای پر- یعنی مارکوچک سمی- که تبیلغ کرده بوداز این اپلیکشن استفاده کنید ومن در اینترنت جستجو کردم این چیست- خانمی بیست وپنج ایرادبه این نرم افزار گرفته بود وفرمودند گول تبلیغات نخورید واین اپلیکشن از نوع قبلی –وی –اس ام -مثلا بدتر است-       این نرم افزار برای کسانی قسط میدهند درست شده است قبلی فرد چگ رامیکشد وتوسط این نرم افزار عکس ان به بانک میرود        وبانک انرامهر میکند وایشان انرادانلود میکند ولی این نرم افزار کافی است تاریخ بدهید همه کار خوداش میکندونیازی به دانلودهم ندارد-نمونه سئواستفاده از اینترنت درجریان درگیری در پایتخت مالزی رخ داد که طرفین شاهدان عینی بهنفع دسته خود شهادت دادند وطرف مقابل را محکوم کردند وبایدگفت حتی پلیس مالزی اتهام بودن مدرک به شیعیان زد وروز عاشور برای حمله به گروهای تکفیری خاطرنشان کرد- .یا اقای الجبیر وزیر امور خارجه عربستان که دلال شیطان بزرگ است بودن مدرک مداوم برعلیه ایران عزیر لجن پراکنی میکند- وباز عده ای انسانهای پاک وبا ابرو –حقه باز وخطرناک جلوه میدهند مانند حضرت ایت الله مجاهد سیدحسن نصرالله رحمت الله وعدهای ادمکش هرا قهرمان ملی ومذهبی جلوه دمیدهند مانند داعش- وعد ه ای مزدور       ابروهای شرکتهارا قصابی میکنند که بسیار برای انها رنج ایجاد کرده اند- دانشجویان که بایدوقت زیادی بر مطالعات داشته باشند بیشتر دراینترت وقت گذارانی میکنند که مهتریت فاکتور فیلم سینمائی است وحتی افرادی که میبایست کارمهم را زود انجام دهند وانهاهم به فیلم دراینترنت علاقمندی نشان میدهند- وهردو از کارخودشان غفلت میکنند- دانشجویان بایداز معادله ریاضی اکیریک- که یکمعادله توزیع زمانی فاکتور ها است استفاده کنندمثلا توانائی بااین معادله برای دوروس خود بسنجد وتنظیم کنند بیشتر وقت رابرای دین فیلم وچت کردن وصحبت بادوستان سپری میکنند- که این معادله – واینترنت برای اسان کردن زندگانی افراد است ولی راههای زیادی موجود است که عکس العمل ان نازیبا است- بخصوص که- یک سری مشکلات درانها وجود دارد که به سمت فردی که کارمیکندپرتاپ میشود- مقدار عظیمی اطلاعاتی که دراینترنت است ومجانی بدست میاید- هم وقت را میدزد وهم امکان دارد که گمراه کند واین امکان این اطلاعات غلط رابه دیگران منتقل کند- مطالب دیگر اطلاعات ومعادله اکریک ممکن است فرد استتانج واستباط شضخصی خاص را پیدا کند-   ادامه دارد                                                                                                           


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نکات شیطانی          اینترنت- باوجود نکات مثبت زیادی که اینترنت دارد- متاسفانه نکات منفی هم دارد-نکاتی تاریک ونازیبا است یکی از این نکات که نویسنده اسم انرا دلالی بد گذاشته است- که متاسفانه     - درنقش دلالی که بسیارمهم است بعضی سواستفاده میکند مثلافروشندهای دور گرد وخانه به خانه وبعضی شغل ها مثلا درانگلستان دلالی ماهی – اتفاقا کنار همین مقاله یک تبلیغات بود- برای یک نرم افزار از نوع اپلیکشن بانکی- بنام –وای پر- یعنی مارکوچک سمی- که تبیلغ کرده بوداز این اپلیکشن استفاده کنید ومن در اینترنت جستجو کردم این چیست- خانمی بیست وپنج ایرادبه این نرم افزار گرفته بود وفرمودند گول تبلیغات نخورید واین اپلیکشن از نوع قبلی –وی –اس ام -مثلا بدتر است-       این نرم افزار برای کسانی قسط میدهند درست شده است قبلی فرد چگ رامیکشد وتوسط این نرم افزار عکس ان به بانک میرود        وبانک انرامهر میکند وایشان انرادانلود میکند ولی این نرم افزار کافی است تاریخ بدهید همه کار خوداش میکندونیازی به دانلودهم ندارد-نمونه سئواستفاده از اینترنت درجریان درگیری در پایتخت مالزی رخ داد که طرفین شاهدان عینی بهنفع دسته خود شهادت دادند وطرف مقابل را محکوم کردند وبایدگفت حتی پلیس مالزی اتهام بودن مدرک به شیعیان زد وروز عاشور برای حمله به گروهای تکفیری خاطرنشان کرد- .یا اقای الجبیر وزیر امور خارجه عربستان که دلال شیطان بزرگ است بودن مدرک مداوم برعلیه ایران عزیر لجن پراکنی میکند- وباز عده ای انسانهای پاک وبا ابرو –حقه باز وخطرناک جلوه میدهند مانند حضرت ایت الله مجاهد سیدحسن نصرالله رحمت الله وعدهای ادمکش هرا قهرمان ملی ومذهبی جلوه دمیدهند مانند داعش- وعد ه ای مزدور       ابروهای شرکتهارا قصابی میکنند که بسیار برای انها رنج ایجاد کرده اند- دانشجویان که بایدوقت زیادی بر مطالعات داشته باشند بیشتر دراینترت وقت گذارانی میکنند که مهتریت فاکتور فیلم سینمائی است وحتی افرادی که میبایست کارمهم را زود انجام دهند وانهاهم به فیلم دراینترنت علاقمندی نشان میدهند- وهردو از کارخودشان غفلت میکنند- دانشجویان بایداز معادله ریاضی اکیریک- که یکمعادله توزیع زمانی فاکتور ها است استفاده کنندمثلا توانائی بااین معادله برای دوروس خود بسنجد وتنظیم کنند بیشتر وقت رابرای دین فیلم وچت کردن وصحبت بادوستان سپری میکنند- که این معادله – واینترنت برای اسان کردن زندگانی افراد است ولی راههای زیادی موجود است که عکس العمل ان نازیبا است- بخصوص که- یک سری مشکلات درانها وجود دارد که به سمت فردی که کارمیکندپرتاپ میشود- مقدار عظیمی اطلاعاتی که دراینترنت است ومجانی بدست میاید- هم وقت را میدزد وهم امکان دارد که گمراه کند واین امکان این اطلاعات غلط رابه دیگران منتقل کند- مطالب دیگر اطلاعات ومعادله اکریک ممکن است فرد استتانج واستباط شضخصی خاص را پیدا کند-   ادامه دارد                                                                                                           


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خانم مهشید امیرشاهی- میفرماید-تنها درگروه چپی روشنفکر درایران وخارج تنها من بودم که از جناب اقای بختیار دفاع میکردم-ازاخلاق ایشانتعریف وتحسین کرده است ودرضمن فرمودند که اقای بختیار یک سکولار مادی لیبرال دمکرات بود که نشانه بالای روشنفکری ایشان است- ایا عق حکم میکند برای کشوری-که- حداقل نودوهشت درصد- خداپرست هستند وحتی بسیاری از سکلولارهای مادی هم ایشان راقبول ندارد حاضرشودبه رهبری این ملت برگزیده شود- کهبه خاطر خداباوری خودرابه کشتن داده اند وزجر کشیدند متحمل زحمات عدیده ای شدند- ایا ایشان فقط شعار دادند ویا امدند درحوزه مدتها بحث علمی کردن- درست است ایران از جهاتی جهان سوم است ولی بالاترین تمدن معنوی درایران است که ذرهای ازان درخارج نیست- اخیرا سایتی مذهبی مسیحی ادعا کرده است- که توانسته ایم از طریق ژن ودی-ان –ا- انسان امروز به ژن ودی-ان-ا- حضرت ادم وحضرت حوا دست پیدا کنیم وهمیچنین خون ایشان را که بسیارپیچدیه است از خاک تبدیل به این خصوصیات شده است اعجاز عظیم است منداشتم کانالهای ماهوار ه را مرور میکردم- درامریکا یک سالن که ده تا بیشتر جامبوجت-دران قرار گرفت

 مثل چوب کبریت کنارهم صندلی بود وافراد دران بودند یک بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خانم مهشید امیرشاهی- میفرماید-تنها درگروه چپی روشنفکر درایران وخارج تنها من بودم که از جناب اقای بختیار دفاع میکردم-ازاخلاق ایشانتعریف وتحسین کرده است ودرضمن فرمودند که اقای بختیار یک سکولار مادی لیبرال دمکرات بود که نشانه بالای روشنفکری ایشان است- ایا عق حکم میکند برای کشوری-که- حداقل نودوهشت درصد- خداپرست هستند وحتی بسیاری از سکلولارهای مادی هم ایشان راقبول ندارد حاضرشودبه رهبری این ملت برگزیده شود- کهبه خاطر خداباوری خودرابه کشتن داده اند وزجر کشیدند متحمل زحمات عدیده ای شدند- ایا ایشان فقط شعار دادند ویا امدند درحوزه مدتها بحث علمی کردن- درست است ایران از جهاتی جهان سوم است ولی بالاترین تمدن معنوی درایران است که ذرهای ازان درخارج نیست- اخیرا سایتی مذهبی مسیحی ادعا کرده است- که توانسته ایم از طریق ژن ودی-ان –ا- انسان امروز به ژن ودی-ان-ا- حضرت ادم وحضرت حوا دست پیدا کنیم وهمیچنین خون ایشان را که بسیارپیچدیه است از خاک تبدیل به این خصوصیات شده است اعجاز عظیم است منداشتم کانالهای ماهوار ه را مرور میکردم- درامریکا یک سالن که ده تا بیشتر جامبوجت-دران قرار گرفت

کشیش سیاه پوست داشت سخنرانی میکرد بخشی از انجیل را میخوان میخواندکه میفرمود حضرت مسیح علیه السلام درگهواره همچنان که رشد میکرد مردم ر رشد میداد-ایشان گفت من بدنال رشدحضرت عیسی علیه السلام بر امدم که چه بوده است- رسیدک به این نکات سلامت عقل – سلامت نفس- ارامش واطمینان بهخداوندمنان اطمینان به دستورات الهی وبه تعدادی بیان کرد- من درسکولار- هرچه گشتم به انها دست پیدا نکردم تناها مذهب است که انهارا درکف دست شما میگذرد ومردم بدون توجه به دوربین سرتکان میداد- بالاتراز ژن وخون وغیره – نفس انسانی است که از خاک بوجود امده است- شما به زبان فارسی – کشور قزاق ستان را سرچ کنید-یعنی جستجو کنید 2/70 مسلمان- درحالیکه قزاق ها 63 در صدهستند- مسیحی ارتدوکس 9/23- ئیگر شاخه های مسحیت3/2-درصد هستند- درحایکه روس تبارها -7/23 درصد هستند –نامشخص-هنوز ایدولوژی انتخاب نکردهاند-0/5% نیم درصد هستند- خداناباور-%8/2- غیره کهمن معنای انرا نفهیدم- شاید کمونیست باشد-%3 است- ایه قران میفرماید در روی زمین سیر کنید که عاقبت مکذبین کسی که خداوندمنان راقبول ندارند قران میفرماید مکذبین هستند یعنی دروغگویان که اثارانها نابود شده است یعنی ما ل حال م نابود میشود- یعنی مردم اگاه میشوند سیطره کمونیست در قزاق ستان بر باد رفت- ریس جهمور محترم ایشان فرمودند زبان مردم از خط سیرلیک به خط لاتین مانندترکیه تبدیل میشود وفرمودند شما نمیدانید چقدر سود دارد-بعضی ها فکرکردند که به معنای دوری از روسیه ونزدیکی به غرب است اینطورنیست میخواهد دریای کتاب کمونیستی راا ز انتفاع بردن بی اندازد- شما خانم با به سن گذاشتید باید کمی محتاط باشید هم از لحاظ درمقابل عقلا وهم خداوندمنان


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-روزنامه ها مقداری مطاب مایه دار تر بنویسند- که جنا ب اقای بهنود-وار بحث اهای اکادیمیکی شود ومدوام نگوید کارتون خوشگل است وایشان سه سدوالمطرح کرده است ونویسنده میفرمایدکدام است- وان طنزی که نوشته است وایرانیان طنز نویس خوب هستندمنظورفلان است- اقای اوباما همین ایراد را گرفته بود که با بیان استراژی درکلیت مسئله ای حل نمیوشد بایدوارد خط مشی وتاکیتک هی عملی شد –تاکتیک های عملی چرا خود را از استراتژیک میگیرد استراتژیک قوانین دارد واز فرهنگ جامعه الهام میگیرد فرهنگ امریکائی به سمت خشن شدن زیادنمیرود وهرکس این رانفهمد ابروی فرهنگ امریکائی ودرکل نظریات اکادمیکی را نمیداند وطرف انهم به سمتخشن تر میرود ووکره شمالی به همین ترتیب به بمب هیدرژنی دست یافت وروسیه مداوم اسلحهای خوداش را در سوریه تقویت کرد لذا مادر مقابل داعش مجبور به سکوت شدیم وتاکتیک سئولات – چگونه وچه میزان درچه وقت وباچه استعدادوغیره باید پاسخ عملی دهد وگرنه استراژیک بلورین به سفال ترامپی تبدیل میشود البته اقای ترامپ حرارت ایجاد میکند یک چرخش عمیقی میدهد تا مسئله کمی خنک شود- روی خط قرمز خیمه نمیزند وازشفافیت به ابهام میرود وعلوم نیست کجا استراتژی شخصی است وکجا دولتی است- واستراتژی همشه بایدیک گلوله بلورین پر قدرت نشان داد وعمل انرا تاید باید بکند- دوم اعراب اول یک ادبیات غنی درست کردن ودرقالب ان یک ایدولوژی قوی بوجود امد واین ایدولوژی یک ارتش قوی ارتش رابوجود اورد واین ارتش قوی ایران رافتح کرد- جای ابهام ندارد میزان زیادی لغات عربی وارد زبان فارسی شود-

جای ابهام ندارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-روزنامه ها مقداری مطاب مایه دار تر بنویسند- که جنا ب اقای بهنود-وار بحث اهای اکادیمیکی شود ومدوام نگوید کارتون خوشگل است وایشان سه سدوالمطرح کرده است ونویسنده میفرمایدکدام است- وان طنزی که نوشته است وایرانیان طنز نویس خوب هستندمنظورفلان است- اقای اوباما همین ایراد را گرفته بود که با بیان استراژی درکلیت مسئله ای حل نمیوشد بایدوارد خط مشی وتاکیتک هی عملی شد –تاکتیک های عملی چرا خود را از استراتژیک میگیرد استراتژیک قوانین دارد واز فرهنگ جامعه الهام میگیرد فرهنگ امریکائی به سمت خشن شدن زیادنمیرود وهرکس این رانفهمد ابروی فرهنگ امریکائی ودرکل نظریات اکادمیکی را نمیداند وطرف انهم به سمتخشن تر میرود ووکره شمالی به همین ترتیب به بمب هیدرژنی دست یافت وروسیه مداوم اسلحهای خوداش را در سوریه تقویت کرد لذا مادر مقابل داعش مجبور به سکوت شدیم وتاکتیک سئولات – چگونه وچه میزان درچه وقت وباچه استعدادوغیره باید پاسخ عملی دهد وگرنه استراژیک بلورین به سفال ترامپی تبدیل میشود البته اقای ترامپ حرارت ایجاد میکند یک چرخش عمیقی میدهد تا مسئله کمی خنک شود- روی خط قرمز خیمه نمیزند وازشفافیت به ابهام میرود وعلوم نیست کجا استراتژی شخصی است وکجا دولتی است- واستراتژی همشه بایدیک گلوله بلورین پر قدرت نشان داد وعمل انرا تاید باید بکند- دوم اعراب اول یک ادبیات غنی درست کردن ودرقالب ان یک ایدولوژی قوی بوجود امد واین ایدولوژی یک ارتش قوی ارتش رابوجود اورد واین ارتش قوی ایران رافتح کرد- جای ابهام ندارد میزان زیادی لغات عربی وارد زبان فارسی شود-

جای ابهام ندارد


ارسال شده در توسط علی
   1   2      >