سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- جنابی فرمودند- اسلام چند نقطه ضعف دارد- اول براساس متدیک علمی نیست- یعنی مطالب روشمند تحقیقاتی علمی ندارد- دوم نمیدانند از کجا شروع کنند وبه کجا ختم کنند- سیر ازمبدا به هدفرا ندارند که اصطلاحا به ان طرح پروژه- مثلا میخواهند پالایشگاه بزنند واین هدف نیازمند طرح پروژه است- امروز درهرعلمی وعملی بایداز طرح پروژه استفاده کرد—حال حکومت ازکجا شروع کند وبه مجا ختم کند- قران از دوبعد اصلی تشکیل یافته است درحدیث درسطحی پائین تر این چنین است-اول فصاحت وبلاغت است-که درایران تشبیه به شعر جناب حافظ میکنند که کلام موزون ومسیقیدار وگوشنواز وبلاغت درکمترین لغات معنارابخوبی تفیهمکند که برای خواننده درک مطلب چه میگوید ابهامی نداشته باشد ولی ایا ایمحتوا درست است ویانیست مطلبی دیگر است- دوم محتوا استدرمورد اول اعراب خبره روزگاربودند- درمورد دو اخرین جهان بودند وعلم ودانش جز انجا که مجبوربودند سعی دیگری نکردند درمورد اول قران میفرماید تحدی کنید- از حد به معنای مرزکه میتوان به اندرجه که قران از لحاض فصاحت وبلاغت استشمام لب بگوئید ومیتوایند محتوای قران را با فصاحت وبلاغتخود بگوئید چنانچه همطرازشد شماهم برنده هستید- اعراب دقیقا براساس درک متدیک درفصاحت وبلاغت به قوانین ان دست پیدا کرده بودند وحتی تاحدی به قوانین علت فصاحت وبلاغت قران هم پی برده بودند-که امروزه دردانشگاهی معتبر اعراب بخث فصاحت وبلاغت کلی وقرانی مطرح است- واز لحاض علم تدریس شاهکار است- حتی بهترین معلم پیامبراکرم صلواته الله علیه است که نمونه ای خواهم اورد-دوم محتوا- است محتوا است محتوا بردوقسمت است اول علوم پایه است حقایق نابرا بیان میکن انهم روش تدریس بسیارزیبا داردکتابی از حضرت ایتالله العظمی عظمت سبحانی رحمت الله علیه درباره مفاهیم قران از جلد-چهارم ایشان جزوهای سیصد صفحه ای گرفته شده استیکی از شعارها ویا اصل ها- این است پیامبران صلواته الله علیهم اجمعین ازمردم مزد رسالت نمیگرفتند-دراینمورد ایات خاصی هست که از ساده به سمت مفصبل وپرمعنا حرکت میکند- بگو من از شمااجری نمیخواهم بعد اضافه میکند که اجرمن باخداوندمنان است- اجر رسول کرم صلواته علیه واله والسلم خمس است که هرگز به ان افتخار نکرد وازان بهره ناچیزی بیش استفاده نکرد- ودراخرت هردرجه بهشتی نسبت به درجه پایئنترمانندیک حلقه است دربیابان بالاترین درجه متعلق به رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وخاندان ایشان است وگاهی کله مومنان را بهانجا برای شنیدن بیانات خداوندمنان جمع میکند وسپس ایشان انرتبین میکند عندملیک مقتدرامداوم به مطلب اضافه میشود- انواعدرک ها خداوندمنان جواب است درجائی میفرماید – ایاتو ازانها پاداشی میطلبی- که در زیربار گران قراردارند؟؟- مفصل است ولی درجائی میفماید میخواهم به شمایاد بدهم- چیزی جز ذکر خداوندبرای عالمین نیست حضرت استاد چه زیبا تبین کرده است- خیلی جوامع هستند حاضر هستند برای منافع خودشن ویا سیاست ویا انسان دوستی وازهمه مهمتر برای ایدولوژِی مجانی مطالبی یادبدهند ویاحتی پول بدهند خدواندمنان یفرماید ذکرمنرا با ذکرانها مقایسه کنید- یکی از مصداق ها تحدی است- همین که عقل تشخیص دادبراسا گفته حضرت جبرائل علیه السلام ازچندین سال عباتهای سنگینه بالاتر است حتی ابدادن به کسی ازعبادت سنگین حضرت جبرائیل علیه السلام بالاتر است—در کلاس درس در دانشگاه لندن دومطلب بیان شد- روانشناسی گفتار امروزه بسیارمهم است- خانم استاد سرکلاس بیاناتی از روانشاسی گفتار جناب شکسپیر بیان کرد-دانشجویان جوان درانگلستان اول شیفته جناب شکسپیر هستند وحتی درتاتئر شرکت میکند یک دانشجو دست بلند کرد وجنبه اعتراض داشت-کهما دوسال است میخوهیم یکتاتئر درباره یکینمایش های شکسپیر بنویسیم واجرا کنیم ودوسالتحقیق کردیم وبرخلاف رای شما رسیدیم ایشان فرمودند شما چند کتاب خواندید وباچه کسانی گفتمان داشتید-گفتند ششصد کتاب خواندیم ولی باخودمان گفتمان داشتیم- ایشان فرمودند من دوهزار کتاب خواندم وبا اساتید فن گفتمان داشتم- دوتافرمول است یکی وقتیکهمیخواهن مساحت دایره حساب کند از ضریبی بنامم پی استفاده میکنند- دردبیستان میفرمودند 14/3 استفاده کنید دانشمندان برای کشف دقیق یکیازانه اساتد دانشگاهتهران بوده است به 22 عد رسیدند هنوز کامل نیست دومی گی یجی است اول کلمه گروتیی به معنای جاذبه است انهم درایران میگفتند هشت واندی درانگلستان سرکلاس فرمودند بدرحدود یک کیلومتر ویا کیلومتر ونیم عدد است معلوم است هرکدام طرفدرانی دارد برگه ا پهن کامپوتر میزند انها جمع میکنند وبههم میچساباند میشود یک کیلومتچگونه بدست ماید از طریق شبیه سازی کامپوتری ازمایشهادرکامپوتر باز سازی میکنند وسپس کامپوتر انرا حل میکند برای رفتن به مریخ هم همین کارا میکنند هنوز به حدنهایت نرسیدندکاری بس مشکل است زمانی که امام زمان علیه السلام بیاید- شاید این عدد هزارکیلومتر باشد وفلسفه اش را هم بیان میکند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- با تسلیت وتبریک به ساحت حضرت شهید معظم.معزز جناب اقای فخری زاده- چه فامیلی مناسبی داشتند- ان مرحوم دانشمند ایمانی معصوم رحمت الله علیه که مسلما درشته خود مسبب فتحی خواهد شد- وبه جایگاه- ربیون الهی نائل  امد اما نشانمیدهد خلاهائی درامنیت ما-وجود داد- قانون این است کهمنزل ایشان در جاهای پرت که چندین راه وجود دارد وکوچه وپس کوچه است باید انتخاب کنند کاملا درحدود پانصدمتری مراقب باشند چنانچه افرادمشکوکی – ویا همسایه میخواهند کنکجکاوی کنند دقت کرد وتا اطمینان حاصل نشده است به   شناخت امنیتی – ادامه داد قانونا براساس تجربه حداکثر ششماه منزلرا تغیرداد وگاهی سوژه را  شبها درخانه امنی دیگر باید باشند وتغیرات منزل باید بااسا تجربه تغیر کند وهمسایگان شناخت جعلی ای داشته باشند وکنترورفت وامد باید هرچند ماه مدتی انجام بگیرد وافرادمشکوک بازرسی شوند وگاهی در کلانتری بزرگ ومجهز شبها بیتوته کنند- بشرطی که شبها سروصدا وبقول معروف ماننداعراب- میکروفن قورت نداده باشند امیداست در تعدادکافی نیروی زبده وخلاق کم نداشته باشیم انشاالله اخبارخوش دراینده باشد


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است – شبی که ماه دربدربود—من در پائین ترین سایه ها بودم-باد دراب دریاموج می سا خت-ونور در بیابانهای وسیع وصاف حرکت میکرد- درب زده شد خواستم درب را بشکنم- ان دختر چون بت عیر دم درب ظاهر شد وا وای ازاین زندگانی- واوای وای از این زندگانی -تشکرازخدایک دختر خاص برای من خلق کرده است-چیزی زیادتر طلب نمیشد- هرچه داشتم غارت کرد- درچشمان اهوئی اش چون چشم مارزنگی مسحور کرد ومن درچشمان او تیر را دیدم- که نمی توان ازان رهایی خواب را برای همیشه ازمن گرفت واوای وای براین زندگان ی وای وای براین زندگانی-


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی – پناه بر خداومند منان- گاهی شما میخواهید که یک انتی ویروس امریکائی را دانلود مجانی کنید-   بعدکه صفحه ان انتی ویروس می اید درقسمت سمت راست بالا یک کادر هستند که دران نوشته است دانلود ازاد- انرا که کلیک کنید- یک صفحه میاید که نوشته است متاسفانه شما اجازه دانلودندارید- شما انکادررا جای اش را یادبگیرید وبه حافظه یسپارید-  صفحه گوگل سرچ را بیاورید- پاین کادر سمت راس – یک کلمه نوشته است به انگلیسی – لنگویچ- یعنی زبان- انرا المانی کنید – یعنی به انگلیسی جرمنی- همان صفحه انگلیسی – با کلمات المانی میاید.-همان کادرقبلی را کلیک کنید وبه راحتی نتی ویروس دانلود میشود-


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است  - -یک نگاه کوتاه درباره اسلام دراسپانییای امروزی-حضرت علی علیه السلام فرمودند- هرکس ازتاریخ درس نگیرد –ازهیچ چیزی درس نخواهد گرفت- وبهترین درس تاریخ را باید از قران اموخت-درقران بارها تکرارکرده است که ازشیطان وطاغوت پرهیز کنید- واگرعقل خودرابکارنیدازید- دراین سه مورد خداوندمنان اعتنائی به شما نمیکند ودعا شما  را پاسخ نمیدهدد وشما رادر چنگال دشمنانان خودتان رها میکند-دران زمان به مسلمانان نام- موریس کوس گفته میشد-که به معنای مراکشی است- درقرن بیستم به انهامسلمان گفته شد- امویان   افرادی احمق وضد دین اسلام ناب بودند برای خودشان یک مذهب جعلی وساختگی را بوجوداورده بودند- سرزمین اسپانیا یک سرزمین بکر ودست نخورده بود- مادرید یک دهکده کوچک بود بردگان اروپائی بخصوص المانی به انجا فرار میکردند شهرسازی وتمدن اسپانیا مال مسلمانان بود که بهانجا رفته بودند اوائل امویان تابع علما وعقلابودند وشهرسازی شروع شد وپیشرفت زیادی کردند وبردگان زیادی از افریقا وارد کردند-که به انها موروس کورتادوس گفته میشد که اسم شهری در اسپانیا است انها ان شهررا ساختند  وهمه بردگان مسلمان شدند- بخاطر جریان تفتیش عقاید درایتالیا تعدادزیادی از مسیحیون-به اسپانیا مهاجرت کردند ومسلمان شدند ولی کمکم امویان انخوی احمقانه را درپیش گرفتند ومسیحیون از مسلمان شدن-خود داری کردند وطبق قانون اسلام دین اراهیمی ازادبودند وهیچ اجباری برای مسلمان شدن نداشتند- یهودیان ومسلمانان نقش بسیارزیادی درپیشرفت اسپانیا بازی کردند-تا مسحیت مقداری جان گرفت اما ازلحاظ جمعیت که مسلمان به پانصدهزار میرسیدند درحدود چهل وپنچ درصد بودند ودیگرمذاهب بخصوص مسحیت به پنچاه وپنچ درصد رسیدند- پاپ ها تعدادزیادی مسحیون متعصب را از المان وفرانسه و اطریش وایتالیا که معتقد به کاتولیک طرفدارپاپ بودند به اسپاینافرستاد که شهر ک های مسیحیی ایجاد کرد وسپس ازبحرانی که اسپانیا بوقوع پیوست استفاده کرد وارتشی از المانها فرانسوین واطریشی هاکه درانزمان پیشرفته ترین ارتش ها متعلق به- اطریش بود وارد جنگ با مسلمانان شدند ودطی سالها جنگ امویان نتواستند اقتار خودرا بدست اورند وتسلیم وفرار کردند- درمرحله اول تصمیم گرفتند-همه مسلمانان را اخراج کنن تعداد زادیرا اخراج کردندوبعد تصمیم گرفتند که اخراج نکندواز وجودانان استفاده کنند ولی دین اسلام رابیرنگ وضعیف کنند وانهارامجبور کنند که مسیحی شوند- درطولتاریخ اسلام تا امروز منحط ترین- کشورهای اسلامی اول عربستان است ودوم مراکش است که بسیاری جهات بدتراز عربستان است- انها از اسپا نیا به مراکش امدند ثروت عظیمی از طلا ونقره باخوداوردند وخواستندشهرسازی کنند ولی بانها- اجازهداده نشد ومیبایست درچادرها زندگانی کنند که قدرتی نشوند وحکومت را از چنگال انهابیرون بیاورند- وکتابهای علمی انهاراهم سوزاندند- ولی مسیحیون اول کتب علمی مسلمانراسوزندند وبعدمتوجه شدن انهارااحیا کردندودرعلوم ترقی دادند درعلم تشریبح بدن بهترین کتب مال مسلمانان بود ولی انراترقی دادند- ولی افراد کشور ماکش تا 1985 بدون ویزا میتوانستند وارد اسپانیا شوند با وجودامدن طالبان- مهاجرت مسلمانان   مشکل شد ومجبوربودن قاچاقی شوند ودیگر هیچگونه مزایا وحقوق مکفی نداشتند وهرزمان کارفرا میخواست اخراج میشدند-درسال 1936 تا 1939-جنگ داخلی اسپاینا است شیطانی پیدا شد- بنام فرانسسکو فرانکو که یک استواربود به مسحیون ومسلمانان قول داد که حقوق انهارا لحاظ کند وبه انها دراینده قدرت دهد- بهترین سربازان فرانکو مسلمان بودند که به رهبری سردار محمد میزین- که قبرستان سربازان مسلمن اسپانیا یک قبرستان مشهوری است- همین که فرانکو به قدرت رسید وکمونیست را حذف کرد وغیره ایشان گ6فت فقط دین کاتولیک- را به رسمیت میشناسد- برای دین کاتولیک الگوئی درست کرد که سکلولاریسیم برانها مسلط میشد-ومبارزات سیاسی مسلمان شروع شد ومجبور شدن وانینکهن اسلامی سه دین ابراهیمی به رسمیت بشناسند- با بوجودامدند داعش تحقیقات گستردهای درنتایج عملکرد داعش انجام گرفت وبهایننتجه رسیدن برایااسپاینابسیارخطرناک است وسپس برای قاره اروپا بسیارخطرناک است وبعد جریانرا بینالملی کردند- متاسفانه برادران اهل سنت یاساکت بودند ویا تاحدی حمایت کردند ومسئله اسلام هراسی را تقویت کردند اسلام هراسی دو بعد دارد- بعد حکوکتی وبعد مردمی – حکومت برای حفظ خودعمل میکند ولی مردمی واقعا میترسند ولذا کاررا مشکل میکنند- درحقیقت ابروی داین وعظمت دین اسلام واژگونه میشود وبدترین دین میشود دیروز دریک سایت اسلامی اهل تسنن عالم ان نوشته بود اصحاب باید مدح ونعت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم کند- ولی هرکس رسول اکرم صلوته الله علیه واله والسلم راتمجید کرد دلیلی ندارد فد خوبی باشد سرسزونی – فهمیده است یاازروی اجبار ویا واقعا به ین نتجه رسیده است- درهرحال باید شیعیان دراسپانیا ظاهرشوند وفعال شوند وابروی ازدست رفته را دوباره برگردانند -انشاالله


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است  - -یک نگاه کوتاه درباره اسلام دراسپانییای امروزی-حضرت علی علیه السلام فرمودند- هرکس ازتاریخ درس نگیرد –ازهیچ چیزی درس نخواهد گرفت- وبهترین درس تاریخ را باید از قران اموخت-درقران بارها تکرارکرده است که ازشیطان وطاغوت پرهیز کنید- واگرعقل خودرابکارنیدازید- دراین سه مورد خداوندمنان اعتنائی به شما نمیکند ودعا شما  را پاسخ نمیدهدد وشما رادر چنگال دشمنانان خودتان رها میکند-دران زمان به مسلمانان نام- موریس کوس گفته میشد-که به معنای مراکشی است- درقرن بیستم به انهامسلمان گفته شد- امویان   افرادی احمق وضد دین اسلام ناب بودند برای خودشان یک مذهب جعلی وساختگی را بوجوداورده بودند- سرزمین اسپانیا یک سرزمین بکر ودست نخورده بود- مادرید یک دهکده کوچک بود بردگان اروپائی بخصوص المانی به انجا فرار میکردند شهرسازی وتمدن اسپانیا مال مسلمانان بود که بهانجا رفته بودند اوائل امویان تابع علما وعقلابودند وشهرسازی شروع شد وپیشرفت زیادی کردند وبردگان زیادی از افریقا وارد کردند-که به انها موروس کورتادوس گفته میشد که اسم شهری در اسپانیا است انها ان شهررا ساختند  وهمه بردگان مسلمان شدند- بخاطر جریان تفتیش عقاید درایتالیا تعدادزیادی از مسیحیون-به اسپانیا مهاجرت کردند ومسلمان شدند ولی کمکم امویان انخوی احمقانه را درپیش گرفتند ومسیحیون از مسلمان شدن-خود داری کردند وطبق قانون اسلام دین اراهیمی ازادبودند وهیچ اجباری برای مسلمان شدن نداشتند- یهودیان ومسلمانان نقش بسیارزیادی درپیشرفت اسپانیا بازی کردند-تا مسحیت مقداری جان گرفت اما ازلحاظ جمعیت که مسلمان به پانصدهزار میرسیدند درحدود چهل وپنچ درصد بودند ودیگرمذاهب بخصوص مسحیت به پنچاه وپنچ درصد رسیدند- پاپ ها تعدادزیادی مسحیون متعصب را از المان وفرانسه و اطریش وایتالیا که معتقد به کاتولیک طرفدارپاپ بودند به اسپاینافرستاد که شهر ک های مسیحیی ایجاد کرد وسپس ازبحرانی که اسپانیا بوقوع پیوست استفاده کرد وارتشی از المانها فرانسوین واطریشی هاکه درانزمان پیشرفته ترین ارتش ها متعلق به- اطریش بود وارد جنگ با مسلمانان شدند ودطی سالها جنگ امویان نتواستند اقتار خودرا بدست اورند وتسلیم وفرار کردند- درمرحله اول تصمیم گرفتند-همه مسلمانان را اخراج کنن تعداد زادیرا اخراج کردندوبعد تصمیم گرفتند که اخراج نکندواز وجودانان استفاده کنند ولی دین اسلام رابیرنگ وضعیف کنند وانهارامجبور کنند که مسیحی شوند- درطولتاریخ اسلام تا امروز منحط ترین- کشورهای اسلامی اول عربستان است ودوم مراکش است که بسیاری جهات بدتراز عربستان است- انها از اسپا نیا به مراکش امدند ثروت عظیمی از طلا ونقره باخوداوردند وخواستندشهرسازی کنند ولی بانها- اجازهداده نشد ومیبایست درچادرها زندگانی کنند که قدرتی نشوند وحکومت را از چنگال انهابیرون بیاورند- وکتابهای علمی انهاراهم سوزاندند- ولی مسیحیون اول کتب علمی مسلمانراسوزندند وبعدمتوجه شدن انهارااحیا کردندودرعلوم ترقی دادند درعلم تشریبح بدن بهترین کتب مال مسلمانان بود ولی انراترقی دادند- ولی افراد کشور ماکش تا 1985 بدون ویزا میتوانستند وارد اسپانیا شوند با وجودامدن طالبان- مهاجرت مسلمانان   مشکل شد ومجبوربودن قاچاقی شوند ودیگر هیچگونه مزایا وحقوق مکفی نداشتند وهرزمان کارفرا میخواست اخراج میشدند-درسال 1936 تا 1939-جنگ داخلی اسپاینا است شیطانی پیدا شد- بنام فرانسسکو فرانکو که یک استواربود به مسحیون ومسلمانان قول داد که حقوق انهارا لحاظ کند وبه انها دراینده قدرت دهد- بهترین سربازان فرانکو مسلمان بودند که به رهبری سردار محمد میزین- که قبرستان سربازان مسلمن اسپانیا یک قبرستان مشهوری است- همین که فرانکو به قدرت رسید وکمونیست را حذف کرد وغیره ایشان گ6فت فقط دین کاتولیک- را به رسمیت میشناسد- برای دین کاتولیک الگوئی درست کرد که سکلولاریسیم برانها مسلط میشد-ومبارزات سیاسی مسلمان شروع شد ومجبور شدن وانینکهن اسلامی سه دین ابراهیمی به رسمیت بشناسند- با بوجودامدند داعش تحقیقات گستردهای درنتایج عملکرد داعش انجام گرفت وبهایننتجه رسیدن برایااسپاینابسیارخطرناک است وسپس برای قاره اروپا بسیارخطرناک است وبعد جریانرا بینالملی کردند- متاسفانه برادران اهل سنت یاساکت بودند ویا تاحدی حمایت کردند ومسئله اسلام هراسی را تقویت کردند اسلام هراسی دو بعد دارد- بعد حکوکتی وبعد مردمی – حکومت برای حفظ خودعمل میکند ولی مردمی واقعا میترسند ولذا کاررا مشکل میکنند- درحقیقت ابروی داین وعظمت دین اسلام واژگونه میشود وبدترین دین میشود دیروز دریک سایت اسلامی اهل تسنن عالم ان نوشته بود اصحاب باید مدح ونعت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم کند- ولی هرکس رسول اکرم صلوته الله علیه واله والسلم راتمجید کرد دلیلی ندارد فد خوبی باشد سرسزونی – فهمیده است یاازروی اجبار ویا واقعا به ین نتجه رسیده است- درهرحال باید شیعیان دراسپانیا ظاهرشوند وفعال شوند وابروی ازدست رفته را دوباره برگردانند -انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- شعر  بانوی باران- از جناب اقای  رضا اسماعیلی- رحمت الله علیه- من از تو میخواهم بگویم- واژه ها پر- از اسمان سبزه- از فصل کبوتر- من از تو اری – ازتو بانوی  باران- - باید بهاری سبز  بنویسم به دفتر- باید غزل- اینه ات- رامن برقصم—امروز  یا فردا- وفردهای دیگر—اماچگونه؟ ازتو گفتن-کار سختی  است—با اینزبان الکن- واین روح ابتر—من شاعری  تاریک تاریکم—چگونه—درمحضر اینه  بنشینم منور؟- شاعر؟ دروغ است- این نه شاعرنیستم من- درمضرنورشما ؟ الله اکبر-!  گاهی دلم- لک میزند- ران- بخوانم—قران- سه رکعت-داغ یعنی فصل کوثر- گاهی دلم لک میزند شعری بگویم—شعری شبیه-نورتان- سبز ومطر- دست ودلم می لرزد اما—کارمن نیست- غمگین- قلم را میگذارم روی دفتر- شعرتو  را-اری –خدا بایدبگوید- شعرتو  را -قران  ناطق کیست؟حیدر---اینخط خطی ها ترجمان روح من نیست- این خط خط خطی ها- شعر هرگزنیست بگذر- انا--- واعطیناک- بانو عاشقم کن- تادر هوایت پربگیرم چون کبوتر--- بشکن طلسم ظلمت دیرنیه ام را- بلطف نورت –شاعر م کن بار دیگر- شعر  درکوچه کوفه ازجناب اقای رضا رفیع- رحمت الله علیه تا نام عشق در دلم امشب  خطور کرد- دل رفت کوفه- کوچه به کوچه عبور کرد- وقتی رسید مسجد کوفه کبود شد- چون خاطرات سرخ (علی) رامرور کرد- --بشکوه روح جاری دربستر زمان-ک عصر ونسل خویش فراتر ظهور کرد—ان قامت بلند- عدالت- که تاابد-مفهوم عدل-همره نامش ظهور کرد- اه- ازدمی- که ضربت جهل  زمانه باز- شق القمر- به سجده خونین نور کرد- فردا دراخرت –مگر اورا طلب کنیم-دنیا اگر- چه درحق مولا قصور کرد—افسوس- چشم خلق ندید اوج نور را- ما را کدام غفلتی اینگونه –کیست این درویش -خو –کز- حشمت سالطانی اش--- کرده- حق -جبرائیل را مامور بر دربانی اش---- اب وخاک وباد و اتش میکند هم خوانی اش- کیست این مردی که از یک بند نای گرم او- هفت پشت عرش لرزد وقت قران خوانی اش—این قلندر- خاک پرورد چه – ایل –عاشقی است---کاسمان دف میزند- با شروه عرفانی اش-پیش او شرقی ترین سقرا ط زانو میزند-تا بنوشد-قطره ای- از حکمت ربانی اش- کیست این کلبه نشنینی-کز-در-جود کرم- گشته حاتم ریزه خوار سفره مهمانی اش- - با برات خاک- پایش- بذر عالم سبز شد--- خوش بهجا باشد- اگر عالم شود- قربانی اش- شد شروع- از کعبه- واخر-به- مسجد ختم شد- انچنان –اغاز- باید این چنین –پایانی اش- جای زخم  تیغ زهرالوده است  این؟ یاکه –نه--- گلزده خورشید عشق از مشرق پیشانی اش—کیست – این- که- زورقش افتاده بر سالحل-ولی—عزم صدگرداب دارد همت توفانی اش

 


ارسال شده در توسط علی
   1   2      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99