خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دررابطه بامقاله اقای عماد حق شناس در سایت  اسپاتنیک روسی به زبان فارسی –درتحت عنوان- بیاییداز سلاح فرهنگ  استفاده کنیم-سه مقدمه بیان- میکنم- مقدمه اول جوانی تیز هوشخدمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دریک گردهمائیجوانان باحضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم دریک چادری در شهر این سئوال از حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم کردکه قبل از بعثت شیوخ عرب بسیار عقلانی  عمل میکردند وحال بسیار احمقانه عمل میکنند دلیل این امر چیست؟؟ حضرت رسول صلواتهالله علیه واله والسلم فرمودند قبلازبعثت خداوندمنان عقل بزرگی به انهامیدادکه مسائل را حل وفصل کنندولی بعداز بعثت اگر اسلام را میذیرفتند عقل انها بیشتر میشد واگرنپذیرند عقل ازانها گرفته میشود وبچه گانه واحمقانه فکر میکنند-مقدمه دومخداوندمناندرقران میفرمایدمابودیم که برایذشما راه ها برای رسیدن به شهرها وبه یمن وشامرست کردیم وایندوشهر برای شما اباد کردیمودرکوچ خوداز اب خنک ومراتع استفاده بردید ومراکبی ماندشتر غیره برای شمابوجود اوردیم وهمچنان شهر میدهد واگرنافرمانی کنیدمیتوانیم اینهارااز شما بگیریم بعنوان مثال اب قطع شود ویا تلخ شود- مقدمه سوم- یک ایه است درقران که میفرما ید- باعلمی که دارند ان علم باعث بدبختی انهامیشود- درتفسیر این ایه خیلی ها اشتباه کردند وچنین تفسیر کردند ان علم از نظرانهابود درحقیقت علم نما بود که این موضوع صد درصد غلط است از ایه چنین برداشتی نمیشود- انجا که نادان هستند اشاره شده است وانجا کذاب هستند اشاره شده است انجادرباطل هستند اشاره شده است انجا که درسراب هستند تصور میکننداب است ولی اب نیست اشاره شده است پسانجا علم دارند حتما علم دارند یکی علما میفرمودند تفسیراین است شما فرض کنید ماست را در دریا ریختیداین ماست واقعا ماست بودولی درتعامل بادریا ماست تبدیل به مادهای شدکه خوردن اش خطرناک است به ضد خوداش تبدل شد علم اقایانر حوزه بیهایت علم الهی است که باعلم انها درتعامل است میتواندان علم را رشد دهد ومیتواند انر برضدافراداش تبدیل کندمانند ثروت قارون- امریکا ثروت باعث پیشرفت شد امدندبرای بهتر شدن کارسیستم هرمی را درست کردن این سیستم به این معنا استکه هرچقدر علم ودانش ومهارت فردپیدا کندراین سیستم هرمی مرتبه اش بالا میرود وامکانات پولی وحقوقی بالاتری پیدا میکند ول هارچه به سمت هرم بالتر میرودتعدادکمتر میشود لاجرم درجائی متوقف میشود  لذا کسی حقوق بیشترمیگرفت نشانه هوش واستعداد وکار سخت بود- این سمبل افتخاربرای امریکائی شد وگاهی فرد شایستگی بالارفتنداشت ولی پست نبودلذا این شخص به یک شرکتی تازه تاسیس است میرفت وچون تجربه داشتامکن رشد بالاتر پیدا میکرد-کم کم شرکت قبلی با نیروی تازه کاربودبا مشکل روبرو بودلذا برای انکه چنین اتفاقی نیفتد مجبوربود حقوق رازیاد کند-درخانوادها حسادت وهم چشمی نسبت به دیگران شروع شد وخانم ها نق میزدند که مردان کارهای بیشتری کنندیک فیلم ساخته اند که دراول خانم وبااقایمهندس ازدواج میکند که هردو دریک شرکتکار میکردند وزندگانیخوبی داشتند واقا مداوم درجات بالا میگرفت تا جائی که متوقف شد وامکان بالارفتن یک به بیست بودوکاربسیار سخت بود وایشان میگفت من تن اش راندارم وخانم مداوم نق میزد که شرکتراعوض کن وایشان میگفت یک شرکت تازه کار کاربسیارسختر است ایشان اهل دعوا نبود-بیرون می امدبهیک رستورانی که درانهم رقص بود درامریکا انواع رستوراندرست میشود هروز یک طرح جدید می اید ایشان تنها مینشستتماشا میکد یکروز یک دخترخانمی کهانهم کارمندبود  وکسی شایداز ایشان تقاضای رقص نمیکرد نزدایشان امد وپرسید شما چرا همیشه غمگین هستید وایشان مداوم به این اقا راهنمای میکرد ونتجه بخش نشد وگفت نزدمن بیا تا شما باروشی تخلیه روانی کنمیک روز ایشان خانه راترک کرد وبه خانه ایشان امد وتقاضای ازدواج از ایشانکرد وایشان اول قبول نکرد وانجناب گفت تمام پلهای پشت سرمن نابوداست وسزانجام ان دخترخانم قبول کرد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علیبسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دررابطه بامقاله اقای عماد حق شناس در سایت  اسپاتنیک روسی به زبان فارسی –درتحت عنوان- بیاییداز سلاح فرهنگ  استفاده کنیم-سه مقدمه بیان- میکنم- مقدمه اول جوانی تیز هوشخدمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دریک گردهمائیجوانان باحضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم دریک چادری در شهر این سئوال از حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم کردکه قبل از بعثت شیوخ عرب بسیار عقلانی  عمل میکردند وحال بسیار احمقانه عمل میکنند دلیل این امر چیست؟؟ حضرت رسول صلواتهالله علیه واله والسلم فرمودند قبلازبعثت خداوندمنان عقل بزرگی به انهامیدادکه مسائل را حل وفصل کنندولی بعداز بعثت اگر اسلام را میذیرفتند عقل انها بیشتر میشد واگرنپذیرند عقل ازانها گرفته میشود وبچه گانه واحمقانه فکر میکنند-مقدمه دومخداوندمناندرقران میفرمایدمابودیم که برایذشما راه ها برای رسیدن به شهرها وبه یمن وشامرست کردیم وایندوشهر برای شما اباد کردیمودرکوچ خوداز اب خنک ومراتع استفاده بردید ومراکبی ماندشتر غیره برای شمابوجود اوردیم وهمچنان شهر میدهد واگرنافرمانی کنیدمیتوانیم اینهارااز شما بگیریم بعنوان مثال اب قطع شود ویا تلخ شود- مقدمه سوم- یک ایه است درقران که میفرما ید- باعلمی که دارند ان علم باعث بدبختی انهامیشود- درتفسیر این ایه خیلی ها اشتباه کردند وچنین تفسیر کردند ان علم از نظرانهابود درحقیقت علم نما بود که این موضوع صد درصد غلط است از ایه چنین برداشتی نمیشود- انجا که نادان هستند اشاره شده است وانجا کذاب هستند اشاره شده است انجادرباطل هستند اشاره شده است انجا که درسراب هستند تصور میکننداب است ولی اب نیست اشاره شده است پسانجا علم دارند حتما علم دارند یکی علما میفرمودند تفسیراین است شما فرض کنید ماست را در دریا ریختیداین ماست واقعا ماست بودولی درتعامل بادریا ماست تبدیل به مادهای شدکه خوردن اش خطرناک است به ضد خوداش تبدل شد علم اقایانر حوزه بیهایت علم الهی است که باعلم انها درتعامل است میتواندان علم را رشد دهد ومیتواند انر برضدافراداش تبدیل کندمانند ثروت قارون- امریکا ثروت باعث پیشرفت شد امدندبرای بهتر شدن کارسیستم هرمی را درست کردن این سیستم به این معنا استکه هرچقدر علم ودانش ومهارت فردپیدا کندراین سیستم هرمی مرتبه اش بالا میرود وامکانات پولی وحقوقی بالاتری پیدا میکند ول هارچه به سمت هرم بالتر میرودتعدادکمتر میشود لاجرم درجائی متوقف میشود  لذا کسی حقوق بیشترمیگرفت نشانه هوش واستعداد وکار سخت بود- این سمبل افتخاربرای امریکائی شد وگاهی فرد شایستگی بالارفتنداشت ولی پست نبودلذا این شخص به یک شرکتی تازه تاسیس است میرفت وچون تجربه داشتامکن رشد بالاتر پیدا میکرد-کم کم شرکت قبلی با نیروی تازه کاربودبا مشکل روبرو بودلذا برای انکه چنین اتفاقی نیفتد مجبوربود حقوق رازیاد کند-درخانوادها حسادت وهم چشمی نسبت به دیگران شروع شد وخانم ها نق میزدند که مردان کارهای بیشتری کنندیک فیلم ساخته اند که دراول خانم وبااقایمهندس ازدواج میکند که هردو دریک شرکتکار میکردند وزندگانیخوبی داشتند واقا مداوم درجات بالا میگرفت تا جائی که متوقف شد وامکان بالارفتن یک به بیست بودوکاربسیار سخت بود وایشان میگفت من تن اش راندارم وخانم مداوم نق میزد که شرکتراعوض کن وایشان میگفت یک شرکت تازه کار کاربسیارسختر است ایشان اهل دعوا نبود-بیرون می امدبهیک رستورانی که درانهم رقص بود درامریکا انواع رستوراندرست میشود هروز یک طرح جدید می اید ایشان تنها مینشستتماشا میکد یکروز یک دخترخانمی کهانهم کارمندبود  وکسی شایداز ایشان تقاضای رقص نمیکرد نزدایشان امد وپرسید شما چرا همیشه غمگین هستید وایشان مداوم به این اقا راهنمای میکرد ونتجه بخش نشد وگفت نزدمن بیا تا شما باروشی تخلیه روانی کنمیک روز ایشان خانه راترک کرد وبه خانه ایشان امد وتقاضای ازدواج از ایشانکرد وایشان اول قبول نکرد وانجناب گفت تمام پلهای پشت سرمن نابوداست وسزانجام ان دخترخانم قبول کرد-ادامه دارد

                                                                                          

 

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دوباره مقاله او مجله گرانسنگ چشم انداز ایران شماره96 راازنوع بخوانم ویک سری قوانینی درعلوم انسانی اسلامی از ان اخراج کنم- هرعلمی اگر تحقیق ویاتدریس نشودبه مرور از یادمیرود-مقاله باعنوان چشم انداز اینده ایران بود- ایشان بدرستی فرمودند- یک علت پیروز تاریخی انقلاب ایران توان تاریخی مردم ایران بود که من کلمه سیاسی  رابه ان اضافه کردم- روحانیت درمنابرهمیشه انمطالبی گفته میشد که توان پذیرش داشت بحث سیاسی فقط به حادثه مولمه عاشورا بودبحث بیشتراخلاقی بود وهمین موضوع درزمان پهلوی بارها مورد برخورد وچالش قرار میگرفت که تصور میکردند رضاشاه ویامحمد رضا شاه رابایزیدهمطراز شده است- ولی کم کم توان سیاسی مردم بالا ر فت وعلت اساسی ان ازخارج بیشتراز داخل موثر واقع میشدبه هرحال انقلاب مشروطیت رابوجود اورد واسلام وتوحید وعدالت مطرح شد-پیشرفت در انقلاب مشروطیت فقط بعهده حرکت مردمی بود نه حزبی –نه دربار ونه نظامی ونه خارجی –وسرانجام به حال روحانیت مهر امضا داد-مردمانی که نمیتواستند اسم خودشان را بنویسندولی حقایق سیاسی را  تاحدی درک میکردند-بهترین نتجه ان شدکه مرجعیت وقم تاحدی مطرح شدند- نتجه دوم ان است که سکولار حلال مشکلات نیستندنتجه امروز امریکافردی که حزب خودراقبول نداردومستقل ضداحزاب برروی کار امده است-و- درغرب یک اسثتنا است ریشه اش درشکست احزابی است که ادعای براوردن خواسته ها ی مردم دارند-چگونه میتوانند مخالفین ادعا کنند که بایددرایران چندین حزب رنگانگ سکولارباشد؟؟حضرت ایت الله حسینی قزوینی رحمت الله علیه درباره غدیرخم که جوهراصلی  وهسته اصلی واساس وبه قول خاریجا اولین اصول است =پرینسیپال  است که اگرجهت دهنده باشد انرا = اپروچ-میگویند -دلائلی اوردند ومن بااجازه ایشان مقداری را خواستم اضافه کنم- سه روزنگهداشتن دران گرما وگفتندکه حاضرین بغایبین برسانند وچند نفرا زنان پیاممبر اکرم حضورداشتن از جمله حضرت فاطمه علیها السلام وخانم عایشه چرامهم است؟؟ برای انکه حضرت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یکبار برای ان که مردم از زنان دوری نکنند طلب عام کردند ودفعات بعدبرای نظامی بودومسائل نظامی بود هیچگاه نفرمودندمن حکمیرا میخواهم بگویم همه جمع شوند وحکمی را در راهی گفته بودندهرگز تکرار نکردندولی اگرشیخی میگفت غدیرخم برای این بود که پشه ای   اگر زد حکم اش چیست مخصوصا فلان پشه چون من عقب بودم خوب نفهمیدم-عده ای زیادی قبول میکردند-؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دوباره مقاله او مجله گرانسنگ چشم انداز ایران شماره96 راازنوع بخوانم ویک سری قوانینی درعلوم انسانی اسلامی از اخراج کنم- هرعامی اگر تحقیق ویاتدریس نشودبه مرور از یادمیرود-مقاله باعنوان چشم انداز اینده ایران بود- ایشان بدرستی فرمودند- یکعلت پیروز تاریخی انقلاب ایران توان تاریخی مردم ایران بود که من کلمه سیاسی  رابه ان اضافه کردم- روحانیت درمنابرهمیشه انمطالبی گفته میشد که توان پذیرش داشت بحث سیاسی فقط به حادثه مولمه عاشورا بودبحث بیشتراخلاقی بود وهمنی موضوع درزمان پهلوی بارها مورد برخورد وچالش قرار میگرفت کهتصور میکردند رضاشاه ویامحمد رضا شاه رابایزیدهمطراز شده است- ولی کم کم توان سیاسی مردم بالا وعلت اساسی ان ازخارج بیشتراز داخل موثر واقع میشودبه هرحال انقلاب مشروطیت رابوجود اورد واسلام وتوحید وعدالت مطرح شد-پیشرفت در انقلاب مشوطیت فقط بعهده حرکت مردمی بود نه حزبی –نه دربار ونه نظامی ونه خارجی –وسرانجام به حال روحانیت مهر امضا داد-مدمانی که نمیتواستند اسم خودرا بنویسندولی حقایق راسیاسی تاحدی درک میکردند-بهترین نتجه ان شدکه مرجعیت وقم تاحدی مطرح شدند- نتجه دوم ان است که سکولار حلال مشکلات نیستنتجه امروز امریکافردی که حزب خودراقبول نداردومستقل ضداحزاب برروی کار امده است-و- درغرب یک اسثتنا است ریشه اش درشکست احزابی است که ادعای براوردن خواسته ها ی مردم دارند-چگونه میتوانند مخالفین ادعا کنند که بایددرایران چندین حزب رنگانگ سکولارباشد؟؟حضرت ایت الله حسینی قزوینی رحمت الله علیه درباره غدیرخم که جوهراصلی  وهسه اصلی اس وبوقل خاریجا اولین اصول است =پرینسیپال  است که اترتازی جهت میدهد= اپروچ-دلائلی اوردند ومن خواست بااجازه ایشانمقداری اضافه کنم سه روزنگهداشتن دران گرما وگفتندکه حاضرین بغایبین برسانند وچند نفرا زنان پیاممبر اکرم حضورداشتن از جملهحضرت فاطمه علیها السلام وخانم عایشه چرامهم استبرایانکه حضرت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یکبار برای ان که مردم از زنان دوری نکنند طلب عام ئکردند ودفعات بعدبرای نظامی بودمسائل نظامی بود هیچگاه نفرمودندمن حکمیرا میخواهم بگویم همه جمع شوند وحکمی را در راهی گفته بودندهرگز تکرار نکردندولی اگرشیخی میگفت غدیرخم برای اینبود که پشهای اگر زد حکم اش چیستمخصوصا فلان پشه چون من عقب بودم خوب نفهمیدم-عده ای زیادی قبول میکردند-؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم نظریات شخصی است-امروزه درغرب دونوع شخصیت برای مدان توصیف میکنند- شخصیت –الفا وشخصیت بتا- درشخصیت الفا فضا مرد سالاری است-درحقیقت بیان میکندباخانم هااز در جوک وطنز بایدوارد شدزیاد مسائل عقلانی وپیچیده مطرح نشودتاسن هیچده سالگی کم وبیش دختران از شخصیت الفا خوشش شان میاید ولی بعداز شخصیت بتا خوششان میایددرشخصت بتا-مردن دارایاخلاق جالبی هستند وخش اخلاق هستند باهر خانمی ویامردی میتوانند تعامل خوب داشته باشند حتی بافمنیستها یکه ضدمردنیستند بااحترام رفتار  میکنند- وی خطردراینجا است که اعتقادات خودرا فدای این دوستی کنند- ابته جهان ازمایش اتخاب بهترین است درهرکاری بایدبتوانی درکنکور-ان موفق باشی –خانم هاک  انهارابخوبی نمی شناسندتصور میکنند که انها اهل حقه هستنددرحالی کهاینطورنیست ممکن است خانمیاز مردی خوشش بیاید واز مرددیگیری هم خوشش بیاید باهردو هست  وبخش از حقیقت را میگوید ولی بعداز مدتی  متوجه میشود بهاقای الف عشق دارد وبدون او نمیتواند باشدلذاازاین مرد دوم خداحافظی میکند برای گروه الفا سخت است ولی بای گروه بتا بسیاراسان است ایشان بزودی اینخانمرافرموش میکنند وبه ایشان حق میدهندبیادمردان دراقلام زیادمثلا ازعهده خانواندهبرامدند درتربیت بچه هاواردباشندغیرهدرحدی که از نظرخانم بهترعبور کنند انتخاب میشوند- درکل زندگانی اینچنین است- اما شخصامعتقد به نوع سوم گاما هستم کهترکیب خاصی از دوگروه است خداوندمنانهم از ما امتحان درایمان میگیردولو ما تک بمانیم مهم نیست-مهم ارتقاایمان است ازحداستانداردمداوم بالاتر رود


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم نظریات شخصی است-امروزه درغرب دونوع شخصیت برای مدان توصیف میکنند- شخصیت –الفا وشخصیت بتا- درشخصیت الفا فضا مرد سالاری است-درحقیقت بیان میکندباخانم هااز در جوک وطنز بایدوارد شدزیاد مسائل عقلانی وپیچیده مطرح نشودتاسن هیچده سالگی کم وبیش دختران از شخصیت الفا خوشش شان میاید ولی بعداز شخصیت بتا خوششان میایددرشخصت بتا-مردن دارایاخلاق جالبی هستند وخش اخلاق هستند باهر خانمی ویامردی میتوانند تعامل خوب داشته باشند حتی بافمنیستها یکه ضدمردنیستند بااحترام رفتار  میکنند- وی خطردراینجا است که اعتقادات خودرا فدای این دوستی کنند- ابته جهان ازمایش اتخاب بهترین است درهرکاری بایدبتوانی درکنکور-ان موفق باشی –خانم هاک  انهارابخوبی نمی شناسندتصور میکنند که انها اهل حقه هستنددرحالی کهاینطورنیست ممکن است خانمیاز مردی خوشش بیاید واز مرددیگیری هم خوشش بیاید باهردو هست  وبخش از حقیقت را میگوید ولی بعداز مدتی  متوجه میشود بهاقای الف عشق دارد وبدون او نمیتواند باشدلذاازاین مرد دوم خداحافظی میکند برای گروه الفا سخت است ولی بای گروه بتا بسیاراسان است ایشان بزودی اینخانمرافرموش میکنند وبه ایشان حق میدهندبیادمردان دراقلام زیادمثلا ازعهده خانواندهبرامدند درتربیت بچه هاواردباشندغیرهدرحدی که از نظرخانم بهترعبور کنند انتخاب میشوند- درکل زندگانی اینچنین است- اما شخصامعتقد به نوع سوم گاما هستم کهترکیب خاصی از دوگروه است خداوندمنانهم از ما امتحان درایمان میگیردولو ما تک بمانیم مهم نیست-مهم ارتقاایمان است ازحداستانداردمداوم بالاتر رود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله  الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مقاله ای ازسایت اسپاتیک انگلیسی –عنوان مقاله-چگونه رسانه های غرب بطور کامل نکات مهم بیانات اقای پوتین را ازدست دادند-حال-توجه کنید و گوش کنیدبه نکات بسیارمهم ان-اقای پوتین ریس جمهور-نکات مهمی درباره پیشرفتدر اسلحهای اتمی از نوگوش زد کردند-که ترس شعله گرفته درغرب درباره یک طرح فرضی با سو ظن مسابقه  دو تسلیحات سوت اش زده شده است واغاز یک جنگ سرد جدید است- اما انچه یک ناظر غفلت میکنددرباره  هسته اساسی بحث است- وان این است که-غرب باعث این شد که روسیه- بیش از معمول روی این مطلب وقت بگذارد- باظرفیت همه جانبه ان در میان موضوعات دیگری حد بی نهایت دارده میتواند ترس اور ویا شادی اور باشند- اقای والا دییمیر پوتین-بصورت بلورین روشن کردند که مسکو در حالت دفاعی قرار دارد- سالها این چنین بود- بعداز انکه درخواست مداوم بی ثمراز شرکای غربی که مداوم درمطبوعات شان درباره یک توربزرگ از اسلحهای استراتژیک مینوشتند- که برای پایگاه  وتغیر جهت بحران نظامی از خاور میانه به اروپای شرقی را هدف قرار دادند—کامنت وتفسیر  اقای پوتین این بود که- هیچ کس نمیخواهدواقعا به حرف ما توجه کند-!!- بنابراین حا ل توجه کنید-نکات مهم –دراین سیردونفر  سخنرانی ایشان در روزپنجشنبه اسلحه استراتژیک جدیدی پرده برداری شد- روز نامه گاردین وصدای امریکااقای پوتین متهم کردن که توطئه کرده است- امریکا که مسابقه تسلیحاتی را شروع کرده بود مادامیکه روزنامه واشنگتن پست رهبر روسیه متهم میکردکه درحال شخم زدن برا ی کاشت  تخم ::پژواک ملایم جنگ سرد است-پنتاگون  باغرور زیادی گفت- که اماده است به زودی عکسالعمل به هرچیزی که در میان راه ما سبز شود-( خیلی هالیوودی بود- جنگ ویتنام را فراموش کردن؟؟ جنگ باایران راهم فراموش کردن) کاخ سفید مسکو را متهم کردکه درحال اسلحهای سیستمی درحال توسعه ضد تعادل است( از حجاب .اذان  ومسجد تمام این ها ضدتعادل هستند؟؟)-حال به جمله طلائی ؟؟ کاخ سفید توجه کنید-! یک ظعیان مستقیم بر علیه قوانین جبری امضا شده است- پس اقا ی ترامپ کاراقای پوتین را  میکند ولی طغیانی بر قانون جبری امضا شده نیست؟؟!!حال به بازی سبک معاویه روزنامه گاردین توجه کنید-پوتین مسابقهنظامی با امریکارا تهدید کردبا بیانیه رسمی جدیدموشکی –این عنوان نشان میدهد- که سالت دو- که توقف بود معنائی ندارد روسیه دراین مسابقه جلو افتاده است مسابقه است ازکجا معلوم است که امریکادراین مسابقه عقب است؟؟ بعد درسرعنوان ریزمینویسد- ریس جمهور گفت-روسیه خط اسلحه اتمی باتوان ظرفیت (بالا)ازامریکاجلوتراست وانرا به شکست خواهد کشید-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی
   1   2      >