سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در طول تاریخ تا امروز این حس ناسیونالیست که بیشتر جنبه مخرب دارد تا سازندگی – ومتاسفانه غرب نادان وشرق کم تجربه یا ازروی عمد ویاازروی ناچاری اب به اسیاب ان میریزند بیجهت نیست که تمام پیامبران اعظام صلواته الله علیهم از پیامبر اخرالزمان تمجید وتعریف کر دند وحتی خودرا درحد شاگر بودن ان عظمت هانمیدانستند وبیان میکردند که اگر ما درانزمان باشیم تابع انان خواهیم بود ولی این مسائل بشریت به هیچ میگیرد ومتاسفانه غرب وشرق تا حدمشعل ناسونالیست فروزان میکند وانرادرجهان سوم توسعه میدهند پان ایرانیسم – پان ترکیسم پان عربسیم بیان خلیج عربی کهمدتها جناب اقای ناصر اناقبول نداشت به خلیج الفارسی ویا بحرفارسی مکاتبه میکرد ولی بعدا به گروه خلیچ العربی پیوست ودلیلاش راهم بیان نکرد شاید دردرون مصر امت فریب خورد- درحالیکه پیامبر اکرم صلواته الله واله والسلم فرمودند هرچه میتوانید از اقوام بسیاردورازدواج کنید زیرا هرنژادی یکسری بر تری خاص دارد همین ناسیونالیست قومی باعث ضربه شدید به قوم یهود زد ویک علت عدم پذیرش افرادی مانند فرعون همین ناسیونالیست بود- وامروز با بیان هلال شیعی حس ناسیونالیست راتزریق میکنند که کلا به رهبری وچپاول ایرانیان منتهی میشود عدم پذیرفتن حضرت علی علیه السلام بعلت ازبین رفنن قهرمانهای زمان عربستان است وحس ناسیونالیستی – درهر کشوری یک عده حال درست ویانباشد قهرمان میشوند شکست انها امکان پذیرنیست من دراداره بودم- قبلا بحث بود ریس سپاه میخواهدتغیر کند سه نفری ملت کاندید کرده بودند من برای کاری از اداره بیرون رفته بودم وبر گشتم دیدم در سرسرا افرادی زیادی جمع شدن ویک سری تابلو های که بچه های بسیچی کشیدن کناردیوار است وتعدادبچه های بسیجی با لباس بسیچی کنار انها ایستادند وکیسری لفرادی من نمیدانستم مال کدام اروگان هستند فکر میکنم یا ازتهرابودندویا متعلق بهه استانداری ویک جوان بسیار زیبارروی وبالباس شخصی بسیارهنرمندانه وخنده رودارد به حرف جوانان گوش میکنم راه من باز کردن ومن بهیکاقای قدبلندی کنار ایستاده بود پریدم چه خبر- فرمودند ریس سپاه عوض شده این جناب هستند ودم گوش من گفتنداز اصفهان هستند ومن گفتم کدام از سه نفر بودند- شاید ایشان فکرکرد من ناسیونالیست هستم جمله معروف اقای مصدق فرمودند از فارس مردبرنخاست؟؟ من کریز کردمو درخودم فرورفتم گرچه همه مار مقداری دریان موارد چون تجربه قبلی نداشتیم کمی خلاف فهم ودرک است من به نزد ایشان رفتم وتبریک گفتم وگفتم یک نکته خدمت شما میخواهم بگویم وان ایست است درجبهه تحصیل کرده دانشگاهی بسیارکم است؟؟ ایاشن درگوش من فرمودند دستوراز بالا است- گرچه بعدا هماز شیراز وهم ازجهرم تانجا که من اطلاع دارم افرادی از سپاه به تهرا ن رفتند اگرقراراست اینچین باشد بایدهمه مراجع ازتهران باشندگرچه مردم متاسفانه درانزمان توجه ای به این نوعمسائل نداشتند درضمن این مطلب توسد روحانیت معزز خوب جا افتاده بوده است که هرکس شابستگی دارد دارد بایدبه رهبری برسد من یک مدتی  دربحث های فقهی ایشان خدمت حضرت عظمت ایت الله کرامت الله ملک الحسینی رحمت الله علیه میرسیدم ایشان دربحث فقهی یم مرجع بر مرجع دیگری برتری میداد وایشان مثلا دریک مسئله نمازر بحث میکردند این جناب بهتر از جناب دیگری وارد غور شدن چنیدن نکته اورد وکمی هم برای من اشاراتی داشت وقتیکه درس تمام شد دوتاتفسیر قرانی بیرون کشید وفرمودن حجم ایندوکتاب را ملاحظه کن- خانمی بنام شادی صدرا که حقوق دان است حال درغرب بقول قران بازی درست میکند- به سه نکته من اشاره میکنم- در روانشناسی اثبات شده است- که خانم ها تا سن دوم دبیرستان- داری جنب وچوش زیای هستند وبقول خارجیان ماجرا جو ولی کم کم به حالتی بر میگردندکه درایران بنام مرحله خانمی گفته میشود وم متین وساکت هستند وباوقار وبیشتر درباره محیط خوصی خود ودرابطه بامسائلیکه بان درگیر هستند میپردازند ونوع شجاعت که یک صفت ممدوح ومهم   است دارا هستند بهترین نمون که مردان هم به گرد ان نمیرسند حضرت فاطمه سلام الله علیها وحضرت زینب کبری سلام الله علیها است واگرجوانان چه دختر وچه پسر تحت تربیت واقع نشوند انچان سرورکائنات صلواته الهعلیه واله والسلم فرمودند جوتنی شبعهای از جنون است ولی درمردان تاسن سی وپنچ سالگی دراین جنون هستند وکم کم ماجراوگئی انان تاحدی راه منطقی را طی میکند واین کته درغرب سخت موردتوجه سیاست مدران است که رای بیاورند ایشان فرمودند روح مجراجوئی مداوم درمن رشد بسیارزیادی کرد وهنوز هم رشد میکند که دست پسران از پشت ایاشن بسته است ومردان بیشتر درسطح جهانی میخواهند فکر کنند وماجراجوئی داشته باشند در فکر حل مشکلات به اصطلاح تکنولوژیکی مردان بیشتر علاقه دارند تا خانم ها همین مطلب حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر رحمت اللهعلیه فرموده است دست مردان درکارهی خصوصی باز کنید انها ازراه بسیار خطرناک احتیاجات مردم لرطرف میکنند وانچه نیازمردم است ابداع واختراع میکنند این مطلب سرچشمه گرفتن ازهمان روح ماجراجوئی است- درغرب بعلت مشکلات زیاد بخصوص درامریکاسعی میکردند زنان هم پای مردان جنگی باشندذ وجدی باشندوماجراجو باشند نیاز بود درارو پا بعدازانکه مقداری به توانمندی رسیدند تاحدی این روح ماجراجوئی زنان کم شد وجدی بودن باسکسی بودن ومقداری لطافت ترکیب شد ولی هنوز اثار رومی بودن دارد- شرم وحیا وعفاف باشجاعت داشتن منافات وتضادندارد ولی درغرب اندورا متضادهم میدانند- یک عکسی از این خانم شادی در غرب من دیدم پشت تریبون است وسرش مانند سزبازان المانی که ازرومی گرفته شده است زده ولباس دامن بالای زانو وتوصر کرده است که هم امریکائی ها وهم ایرانی هارا مجذوب میکند کههیچ کدام مجذوبنکرد وبعدبه لاباس تاحدی ایرانی وبابیان ایرانی وتاحدی لطافت ایرانی باز گشت- انتخاب ایشان ازجهتی درست است چهاز لحاظ فیزیک بدنی وچهره وطرز بیان وظرافتهائی که به بدن وصورت وخنده خاص خیلی مقدمات هنری دارد پیری ارتیست است وتاحدزیادی میتواندجوانان را جذب کند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با الهام از کتاب گرانسنگ ولایت علوی به نگارش حضرت ایت الله العظمی جاب اقای جوادی املی – رحمت اللهعلیه—6-به عالم خواست ذات لا یزالی ---نماید زاینه امکان مثالی- علی گردید تمثال جمالش – وز اینه پیداشد مثالش- از علامه وعارف بالحق ایت الله مهدی الهی قمشه ای- محبوب دل پیامبراکرم  صلواته الله علیه واله والسلم- درجنگ تبوک حضرت رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم بیرون دروازه شهر محل تجمع بود- حضرت اش علی علیه السلم ازترس منافقین ویهود که مانند سامری بلوائی ایجاد نکنند به عنوان خلیفه خود درشهر قرار داد- نافقین ویهود فهمیدند تیرشان به سنگ خورده است من از وهابیت بسیارمتعجب هستم که اختیارخود در دست یهود وامریکا گذاشتند وانهارا موحد میدانند مگر خداوندمنان رسول ا ش صلواه اللهعلیه واله والسلم نمیدانستند که انها موحد هستند؟؟؟ پس چرا ازدوستی وسلطه انها مسلمانان رانهی کردند وهرکس دین اسلام راقبول نکند درسن مانندان است که حکم خداوندمنان راقبول نکرده است ودرتضادباحکم الهی است- منافقین شبهه ای ایجادکردندبرای ان استکه حضرت علی علیه السلام درجنگ کشته نشود- درحالی که بخوبی درک میکردندعلت ابقای حضرت علی علیه السلام درمدنیه بچه علت است- حضرت علی علیه السلام خودا ش رابه سپاه رساندند وفرمودند من شمارا رها نمیکنم- وجریان را گفتند وجالب است که فرمودند که قریش چنین میگوید یعنی باند وداردسته معاویه ویهود- لعنت الله علیهم اجمعین- حضرت همه را-ندا وجمع کرد- فرمودند- هرکدام از شما درامور خانواگی کسی دارید- که به شما بسیارنزدیک ومورد اطمنیان شما باشد( که مثلا درسفرها ایشان عهد دار مسائل خانواده شما میشود) حضرت علی ابن ابی طالب رحمتالله واسعته علیه – نسبت به من چنین است- او از بستگان نزدیک ومحبوب دل من است—علت این محبوب بودند در بیت شعر نقل شده مشخص است وحضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم باز فرمودند (یا علی) ایا راضی نمی شوی منزلت تو نسبت به من مانند منزلت هارون بهحضرت موسی علیه السلام باشد- حضرت علی علیه السلام من راضی شدم- که از جانب خداوند منان وسولش (بود) خیلی مطلب دراین جمله- نهفته است اولا مقام امامت را ایشلان پذیرفتند ازروبی عقل که میدانستند که میتواند امانت انرا بخوبی حفظ کند ازروی شهوت وهوای نفس نبود وبعد اشاره میکنند که این پیشنهاد از طرف خداوند منان وحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بوده است که اندوعظمت بی جهت این پیشنهاد به علی علیه السلام نمیکنند- وبارها پیام این گفته را بصورت های مختلف حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم بیان کردند در غدیر خم- فرمودند--- خدایا هرکس دشمن این علی ( که دستش در دست پیامبر اکرم صلوا ته الله علیه واله والسلم است- توهم دشمن او باش- اوج غضب است کسی که خداوندمنان دشمن او است اسلام او فایده ای ندارد اسلام ان فرد فقط ارزش دنیائی دارد نجس نیست وخون اش حلال نمیشود ودرجامعه اسلام  میتواند زندگانی کند وهر کس که علی را علیه السلام را یاری کند –تو اورا یاری کن ومسلم این فرد بهشتی میشود- وهرکس علی را تنها گذارد توهم اورا خوار وتنها بگذار بودندعده ای خشک مقدس درجریانات خودرا بی طرف مطرح میکردند اینها مورد لعنت هستند- به تاریخ رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم اگر بادقت نگاه کنیم هر صحابی که علی علیه السلام دوست داشت حضرت بااو یک رفتار باعطوفت ومهربانی داشت وهرکس باحضرت علی علیه السلام کدورتی داشت حضرت صلواته اللهعلیه واله والسلم حتی باغضب بااو رفتار میکرد وا نچنان اعتنائی به منافقین نداشت- که مخالف حضرت علی علیه السلام بودند- حدیث شهر حکمت- رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم به امیرالمومنین صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند- من شهر حکمتم  واین حکمت بهشت است ( فردی بهشتی میکند وفضاار بهشتی میکند) بشر تصور میکند یک جای خوش اب وهوا ونعمت فراوان باشدانجا بهشت است ان بهشت دنیائی است که تاثیرزیادی نداردبهشت درک حکمت ها بهشت واقعی است وای علی ود درب این بهشت هستی وعجیب است هم دردنیا وهم دراخرت یعنی از طریق تو میتوان پاسپورت واردشدن به بهشت را دریافت کردایشان ویز ا میدهد وشرط ان است که علی علیع السلام به صاحب حکمتهای عظیمه قبول کند یعنی همانطور که استادمعزز و مرجع بزرگ شیعی میفرمیاد تمام اطراف شهر حکمت درب است به شرطی معرفت وشناخت کامل به حضرت علی علیه السلام داشته باشد تا وارد شود اما بعد بر این درب دربی دیگراضافه میشود وان درب امام حسن علیه السلام که عارفی فرمودنداخلاق امامحسن علیه السلام درحد معجزه عظیم پیامبران گذشته است والی اخر- تمام معصومین پدر این امت هستند وبهشت منزل این پدران است دردنیاهم بهترین منازل منزل پدران است هرکس نقش فرزندی این گدران را ایفا کرد واردبهشت میشود درحدیث است- از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وقتی بهشتیان وارد قیامت میشوند واجازه ورد به بهشت پیدا میکند بهشت مانندیک قلعه است باید درب بزنند درب رامیزنند واز حلقه در صدای یاعلی یاعلی بلند میشوند پس طریقت به بهشت رسیدن مخصوص اهلبیت مکرمصلواته الله علیه واله والسلم است ومظلوم ترین انها وشاخص ترین انها علی علیه السلام است انشاالله همه مسلمین به رویت فرزند پر عظمت وشخص ئخودایشان دراین جهان خاکی نائیل شوند

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب کانال –ایران فردا- یک مقوله فلسفی – دینی است- بنام قضا وقدر- قضا-اشی است خداوندمنان تهیه میکند- قدر-اشی است که خداوندمنان تهیه میکند که انسان درتهیه واندازه ان دخالت دارد- در قضا قابل درک فقط درسطح اش میتوانیم بفهمیم ولی عمق ان هرگز قابل درک نیست مگر زمانی که به سطح بیاید وحتی فرموده شده کنکاش نکنید چون به مرز دیوانگی میرسید- ولی قدر تاحدی بیشتر قابل درک است نمونه ان درقران داستان حضرت خضر علیه السلام با حضرت موسی علیه السلام به شهری رفتن که قبلا مذهبی بودند ولی پیامران را رایا کشتند ویااخراج کردند باامدن حضرت خضر وحضرت موسی علیه السلام که بعدا مادرک نمیکنیمکه چه جریاناتی درانجا رخ داد حضرت خضر سلا م الله علیه باکمک حضرت موسی علیه السلام دیوار یک خرابه درست کردند که ارث یک پیامبر یهود به فرزندان ایشان برسد واندو نوجوان بعدا پیامبران ان شهر شدند وشهر را مذهبی کردند درتاریخ معاصر هجوم استعمارخشن غربی درخاورمیانه که همه انرا قدرت غرب وشیطنت انها میدانست وهیچ امیدی به راه نجاتی بود مخصوصا برای مسلمانان- دوکشور پاکستان وبنگالدش ازدرون همین ایام سیاه بوجودامدکه هیچ کس تصور نمی توانست بکند وملت مثلاهندبشدت از ان رخوت وسستی بیرون امد ناگهان سربراورند وهمچنین چین وکره یک تحول بسیارنادر پیدا شد صدای امریکا مطالب جدیدی دردفاع از خلیچ فارس تهیه کرده است ودرضمن دروغ های شاخدار هم بیان کرده است ازجمله که شهرابادان مدرن ترین شهری ایران بعداز تهران بوده است مدرن بودن تهران درچه چیزی بوده است تا شهرابادان نفردوم باشد از شهرهای ساحلی خلیج فارس کلیپ هائی نشان میدهد اتفاقا همان کلیپ ها که خانمی درانباری پراز کالا زندگانی میکند قبلا چنین انباری وجودنداشته است اتفاقا هرکسی به شهرهای ساحلی جنوب رفته است بیان میکند اگرهمین روند اگر ادامه پیدا زیبا تراز شهرغرب خواهد شد پیشرفت شهرهای ماننددوبی که دروضع اسفناک بودند علت اساسی ان ترس از ایران تاثیرایران است درضمن ایبان فرمودند دوازده میلیون توریست از ابادان بازدید میکرد بودم توریست ها همگی ملوانهای کشتی بودند وکسانی برای جهان گردی باکشتی ها باری مسافرت میکردند وعدهای درکشورهای اطراف خلیج فارس کار میکردند چند روزی مرخصی میگرفتند وبه ابادان میامدند ویک تعدادهم توریست بودند بسیارناچیز قران مجید میفرماید زمانی که شمامومنین درمکه نماز میخوانید واطراف شمامشرکین باچشم دریده شده نگاه میکنند نترسید اینها بعلت تعجب است که شکوه نماز شمارا انهابه تعجب انداخته به عبادت انها نگاهکنید دو زمان عبادت بتها دست میزنند وسوت میزنند وگاهی هم حرفهای ناشایست به بت میزنند اینهمه تحریم ولشگر کشی نشان هاز اتعجب وقدرت وشکوه اسلامی است- درهرحال ما بقدرت الهی وعلم وحکمت الهی سخت باور داریم واینده درهرحال به سمت نور خواهد رفت انشااالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نقدی بر کتاب اقای هنری مارتن- نویسنده- ورا-اردلی مترجم اقای سهیل اذری – قرون هفدهم وهیچدهم میلادی انگلستان فاصله کمی از قرون وسطی گرفته بود- سلاطین انگلستان بخوبی درک کرده بودند که مذهب جایگاه ویژه دارد وتاث4یرات شگرف درجامعه دراینده خواهد گذشت وکارانهارا اسان خواهد کرد ورهبری این مذهب هم باانها خواهد بود وجنبه مقدس به سلطنت انها خواهد داد- باوجود انکه بخش انگلیسی بریتانیا عقب مانده ترین بخش انگلستان بود وایرلندی ها بسیار مترقی تر بودند چون انگلستان در مرکز تقاطع اروپای شرقی وغربی بود ازاین موقیعت استثانی بهره زیادی برد ومشکلاتی که جزیره ایجاد میکرد سعی زیادی را مطلبید وکمتر مورد هجوم واقع میشد ومیبایست بسیاری از مشکلات راخودشان از طریق داخل حل کنند درخاور میانه مانند شرایط مصربودن لا دست به ساختن کلیساهای بزرگ حتی درمرکز یلاقی پادشاه زدند ودر مرکز لندن هم کلیساهای باشکوه ساختند ومراسم ها درکلیسا انجام میگرفت الان هم همین طور است- اما شاهان نگون بخت ایران مانند رضا شاه ومحمد رضا شاه که درکشوراسلامی انهم شیعی حکومت میکردند بقول عرب حتی یک مسجد به اندازه لانه گنجشگ در کاخ نساختند – گرچه به حضرت ایت الله العظمی عظمت بروجردی رحمت الله علیه قول دادند که شاهز که تامدتی این کاررا کرد ولی کم کم ازجاده منحرف شد- ولی حضرت ایت الله العظمی رحمت الله از طریق علمای دیگر نصیحیت میکردند تا انکه ریس جمهور سابق امریکا اقای کارتر گفتند که من به تهران میروم تاشخصی متین وکاردان از داخل کاخ به پادشاهی برسانم ولی زمانی که به تهران امد شاه نظر ایشان تغیر داد که هرکس به حکومت برسد سرانجام تابع روحانیت خواهد شد ومن فقط طرفدارغرب وسکولار هستم- ولذا بر سرسفره عکاس عکسی که گرفته است به وضوح مارک مشروب وپپسی را مشخص میکند وشاهزاده خانم ها دکلته یعنی کمی برهنه هستند که درجوامع مذهبی اترا تلقی دهن کجی به حضرت ایت الله العظمی -عظمت بروجردی رحمت الله علیه تلقی شد واستارت انقلاب زده شد- میزان افراد مذهبی درانگلستان درحد کمترین نسبت به اروپا بود وخوشنام هم نبودند ومارک ارتجاعی بهانه زده میشد افرادی تاریکفکر تلقی میشدند وبه کندی رشد میکردند در زمان اقای مارتین کسی ان جرئت را نداشت که درکتب دینی اصلاحات کند ویا مسائلی مانند خیر وشر را تبین کند انچنان ایشان درجمع بعضی طلب ها درشیراز بیان کرد که نمیداندکه شر را چه خداوند بوجود اورده است ودانشی دراین مورد ندارد وبسیار قضایی پیچیده بدین نحو بود بعنوان مثال از جناب مجتهد شهرشیراز درباره اسلام وقران سئوال میکند ایشان میفرماید که قران معجزه است ایشان سوئال میکند سنداین معجزه چیست جالب ان است هرگاه درصحت بیانات انجیل سند خواستند ایشان سکوت کرد جناب حضرت مجتهد رحمت الله علیه سند معجره قواعدشعری وقافیه وسنجش ادبی است که شما مطلع نیستید ایشان فرمودند که این سند نمیشود ونوشتن اند که باوجود انکه مردی بسیار شریف وبسیارخوش صحبت وشیوا صحبت میکند از نظرایشان یک جواب مزخرف گفته است؟؟ من اختصارا درباره مسئله خیر وشر اندکی صحبت کنم که بر گرفته از بیانات- استادمعززحضرت ایت الله مرحوم زبرجد رحمت الله علیه است- نظر ایشان درموردخیر امر مطلوبی به انسان اضافه میشود وشر امر نامطلوبی   خیری را از انسان میگیرد همان سودوضرر که درتجارت مثلا مصطلح است بعنوان مثال فرد زحمت میکشد وانرژی مصرف میکند این ضرر است ولی پول بدست میاورد واین نعمت است مادر زحمت میکشد این ضرر است ولی بچه بدنیا میاید این نعمت است- این شر وخیر باهم دراین دینا هستند شر هشدار میدهد که این امر نامطلوب نمیتواند جز ازطریق الهی باشد واین امر سئوال برانگیز است ایجادشک میکند وشک یقظه یا بیداری رابوجود میاورد دربهشت نعمت نسبی است ولی درمطلق زمان ودرجهنم شر نسبی است است در مطلق زمان لی شرها در زمان خود از بین میرونند ونعمتها مدتها یبیشتری باقی میمانند که اساس پیشرفت هستند اواخر قرن هفدهم- پروتستانها بقدری منشعب که شدند وباهم درنبرد وخصومت قرار گرفتند بفکر اصلاحات افتادند وکم کم مسائل علمی مطرح شد که میبایست مذهب باان سازگارباشد ولی کار زیادمهمی انجام نگرفت ولی بدنبال دین راستین حضرت مسیح علیه  السلام السلام برامدند که به انها خالصین یا به انگلیسی پیوری تن – گفته میشد-درکاتولیک که مذهب پادشاهان انگلیس  بود وانهابرای دوری از پاپ وندادن سرباز ومالیات  دینی جدی که منشعب از کاتولیگ بود- بنام انگلیکان بوجود اوردند که هیچگونه چهارچوپ منظم وعقلانی نداشت ومانند امویان وعباسیان هرنوع پادشاه بخواهد عمل میشود تا نکه تعداد مذهبی محدود در دانشگاه بخصوص در دانشگاه اکسفورد- تعدادی دانشجوی مذهبی برای مذهب رسمی یک چهارچوب برای کشف حقیقت تهیه کردند یعنی متد کشف حقیقت که به انها متدیست میگفتند که تاحدی یک سیستم منطقی وعقلانی به مذهب رسمی بدهند که مشهورترین رهبرانها شخصی بنام اقای جان وسلی بود وبرادرش چالرز دران زمان کلیساهای رسمی طبقاتی بود وکلیسای وابسته به دربار واشراف نقش – تفسیر مذهبی را بعهده داشت وانهاراباطل ومرتد شناخت- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امروز برای گرفتن برگ ارجاع برای ازمایش قند خون برای چشم پزشگی به درمانگاه اما م رضا علیه السلام میرفتم برای اولین بار از چهاره ملاصدرا به اخر خیابان بسیارخلوت بود جوان شیکی پشت تاکسی زرد بود ما واردقرن بیستم اروپا شدیم درانگلستان ریس کارگران ساختمانی داری دکتر تاریخ اروپا دارد- دراینده ایران هم به همین نحومیشود امروزه جوانان تحصیل کرده مغازهارا اداره میکنند من دوستی دارم مهندس کامپیتور است وخواهراش ارشیتکت از دانشگاه شیراز حسابدار است شهر شیراز که قبلا گل وبلبل بود حال شهرمانتو وتی شرت است هروز مثل قارج میرویند واسم مغازه کانسپت است یعنی تفکربه انگلیسی بازگشت به اصل- چون فرد تحصیل کرده است- از جناب راننده پرسیدم این خیابانکه سکون بیشتراز حرکت بود چرا امروز اینقدرخلوت است؟؟ فرمودند اول مدارس برای امتحانات تعطیل است- درثانی ماه رمضان هم است وگرکا هست گفتم درست میگوی جوانان ساده لوح این مملکت برای خوش گزارانی سره به کافه شاپ وشهر گردی ودختران برای رفع بیکاری بی حوصلگی برای دین مانتو وغیره پرسه میزدند ایشام فرمودند-که –حاج اقا – دختر بازی هم تعطیل شده است خدا کند همیشه همین جور باشد چندین سال پیش یک اشنا از امریکا امد از ایشان پرسیدم درانجا ترافیک هست یا نیست ایشان فرمودند امریکائی یک قانون دارند که ملشین پشت چراغ قرمز بیش از سه دقیقه نبایدباشد وسعی خودشان راهم میکنند وبین ایالت هاهم رقابت است مگرانکه نتوانند انجام دهند- در درمانگاه روی یک خانم دکتر بحث بود وخانم هامیگفتند ایشان با خانم ها خوشاخلاق نیست با اقایان خوش اخلاق است-واقایان هم بااقایان وهم باخانم ها خوش احلاق هستندوایشان نبودندفکر میکنم مرخصی رفتن- من کاغد ارجاع گرفتم به درمانگاه ولعصر عج که مومنین انرا ساختند رفتم متصی پیش خوان فرمودند یارانه تخفیف تمام شده است شما باید کامل پرداخت کنید ومن گفتم بسیارخوب وخانمی پشت دستگاه کمپوتر نشست باخنده فرمودندیک نفر جا است ومنخواستم بگویم خدا با افراداست وهوای مردم رادارد- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است به بهانه داستان خانم ارس امیری جاسوسه انگلستان- خانم ترزا می فرمودند –حکم زندان ارس امیری بی نهایت تکان دهنده است!!؟؟- نکته اول این خانم درانگلستان عضو ارشد شورای فرهنگی به اصطلاح بریتیش کانسیل میز ایران درانگلستان بوده است درحالیکه برتیش کانسیل انگلستان درایران وجودندارد قبلا وجود داشت که بیشترزبان انگلیسی کمک به پذیراش دانشجویان فارغ التحصیل بر ای مدارک بالاتر معرفی کتب زبان وفرهنگ بخصوص کتاب های مطرح انگلستان درباره ایران وانگلستان ودیدن فیلم های اموزشی ومستند وغیره بود وهیچگاه یک ایرانی بعنوان ریس ویا عضو ارشد انتخاب نمیشد بیشتر درسطوح خاصی تدریس زبان انگلیسی انجام میدادند- فرد باید خیلی به سیاست ها انگلستان درابعادی گفته شد  اشنا باشد ومعلوم است انگلستان همچنان درفکر رشد وشناخت فرهنگ خود است نکته دیگر ایشان با بنیاد تامسون رویترز همکاری میکردند مشابه خانم نرگس زاغری که احتمالا یک اطاق بدون عنوان دربالترین طبقه دارد پروند ه ها انجا مورد بازدید وکنکاش قرار میگیرد- میتوان از را ه های مختلف به هدف خاصی رسید کهان وسیله غلط انداز است مانند فرهنگ فولکوریک رقص های سنتی- تاتیر خیابانی- مهمترین مسئله پیدا کردن خوراک ذهنی برای جلب توجه افراد است واین امر مشکلی شده است وجریانات جهانی غرب باعث ریزش میشود مثالی بیاورم کاراکاس درحدودهشت سال گذشته تظاهرات خیابانی برضد حکومت درحدود سیصدهزار بودحال بین سیزده تاسی هزار است دلائل زیاد دارد یکی ازانها اقا ترامپ ان امتیازاتی که اقای اوباما به کوبا داد پس گرفت ومیزان کمک کوبا به ونزوئلا وبرعکس بیشترازامریکا بود برزیل مداوم درحال رفتن به سمت ورشکستگی تمام عیار است تمام شهر مهم صنعتی که قبلا بسیارفعال بود امروزه سیدرصد حاشیه فقیرنشین مطلق دارد ازالطاف جناب اقای امریکا است-نیروی چپ که میخواست به سمت شرق برود وچین مایل بود که سرمایه گذاری کلانی کند مجلس به دستورامریکا مخالفت کرد حال طرفدارامریکا روی کار امدند کوچکترین کمکی به برزیل نکردند مسائل خاور میانه مسائل باچین با اسیای جنوب شرقی وغیره کم کم مردم بیدارشدند لذا باید یکنوع خوراک روحی وروانی پیدا کنند که تاثیر گذارباشد-مخصوصا نسل جوانباشد ازطرفی پیاده روی مسلمانان درانگلستان جلب توجه مردم را کرده است مسائل تکنو لوژی وبخصوص نظامی گرچه تا اندازی میتوان روی انها مانور داد ولی اهمیت جلب افراد بسیارمهمتراست بحث ان است که ماباید بقول استادمعزز حضرت ایت الله العظمی جوادی املی رحمت الله علیه هم باید لذت جسمانی باشد وهم لذتهای روحانی وعقلی نکته مهم ان است که از حقایق سترگ غافل نباشیم که خانم ترزا می هستند کمترین لذت لذت گیاهی است بعد لذت حیوانی است ولی ایندو لذت اگرتنها باشد فرد درغفلت است حدیث از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میفرمیاد هرگاه بهارا که دیدید که هدف چهارفصل است بایدمعادباشید که هدف خلقت انسان وجن است اخر خط معاد است چون معاد اخر خط است بایداز بدو خلقت در راهی که مارابهمعاد راستین میرساند حرکت کرد واین راه توسط رب انسان ربوبیت نه جهانی الله بلکه ربوبیت خاص الله درباره انسان درتحت تدبیر وتعلیم رب الارباب قرار بگیرد مثال زیبائی خداوندمنان میزند که استاد بادقت زیادی انرتبین میکند درزمستان زمین وگیاه به حالت مرگ نزدیک میشوند مرگ زمین دریک سانتیتر مکعب از خاک موجودات وعناصری بیش از هزاروجود دارد که به حالت خواب میروند گیاه هم به خواب میرود با بهار اب که از انسان نازل میشود خاک زنده میشود یعنی ان موجوداتدر درون خاک زنده میشوند وخاک رابرای احیا ورشد درخت اماده میکنند به همین علت قران نمیفرمایئد مادربهار گیاهان را زنده میکینم میفرمیاد ما خاک را زنده میکینم وگیاهان میرویانیم بهار انسان درمعاداست عرفا معتقد هستند انسان از این دنیا که میرود واردبرزخ میشود جسم خاکی را ازدست میدهد وجسم برزخی قبلا درانسان رشد کرده است وباان زندگانی میکند اما رشد این جسم برزخی بدست انسان بسیاری ناقص الخلقه به ان

دنیا میروند به کمک الطاف اهل بیت رحمتااللهعلیهم اجمعین شیعیان وبعضی تاحدی کامل میشوند ولی خیرات واعمال صالحه کم کم به کم انسان میرسد وبعضی بیشاز دنیا زیبامیشوند وصفات های بزرگی پیدا میکنند ودرجات دارند وهمین نحو درقیامت رخ میدهد لذا نبایدگول غافلین راخورد وزندگانی خودرا تباه کرد بیادحقایق بخوبی درک شود کهالحمدالله ایرانیان درحال رشد فکری ومعنوی هستتدبالترین لذت هم در معنویات است امید نسل غافل فریب ظاهر سازی سادهلوحانه غرب را نخورد ورا کمال انطور که قران واحادیث بیان میکند طی کند انشاالله

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سئوال از ریس استراتژِیک راهبردی عربستان-با یک خبرنگار ایرانی وقاضی انگلیسی ایا تنش بین عربستان وایران قابل حل است- نماینده عربستان عربستان تمام کوشش خوداش را کرده استکه از طریق گفتمان باایران مسائل راحل کند واین ایران است که میگوید مرغ یک پا دارد- ما در زمان ریاست اقای خاتمی بسیاربه حل مسائل نزدیک شدیم این ایران بود که در کشورهای اسلامی منطقه دکترین جاه طلبانه خودرا پیش میبرد ایرانی اگرشما اهل گفتمان بودید چرا دریمن وبحرین وسوریه وعراق باحالت خصمانه پیش امدید وان هم جنایت کردید شما اهل مذاکره نیستید واهداف خودتان را با جنگ طلبی میخواهد پیش ببرید عربستان این برای ان است که ایران میخواهد درمنطقه ایدولوژی خودرا پیش ببرد واز جنایت کاران دیکتاتور حمایت میکند ایرانی بعنوان مثال بحرین اکثریت انها شیعه هستندهیچگونه حقی ندارند حتی درانتخابات ودولت- عربستان مردم انجا وهابیت راقبول دارند وایرتن وهابیت راقبول ندارئد واین امر برخلاف دکترین خلیفه دوم است که اسیاب به نوبت- حال نوبت ما استوهمه دول جهان از ما حمایت میکند وبخصوص ریس جهمور ای امریکا وسازمانملا متحد که دکترین حضرت خلیفه بهترین خلیفه است همه قبائل عرب فردی مانندحضرت علی علیه السلام دارندبلکه بهتر دلیلندارد شیعه تک تازی – کند قبلا همه ازماحرف شنوی داشتند این ایران است کهمعادله به نفع افراطیون یعنی رافضی بهم میزندوهمه رافریب میدهد- هرکسی کشتهاست طبق قانون سازمان ملل متحد ودین وهابیت ذی حق بوده است هیچ بی گناهی کشته نشده است واگر کشتهاست مقصرایران است همه دنیا گفته اند بهترینریسجهمور یمن اقای هادی منصور است همه نوع فداکاری برا ی یمن کردهات وقانونی بئده است وحوثی یکقبلئل طاغوتی وغیرمتمدن هستتدوحق رای تا مدتها نخواهند داشت- ماز حکمت قانونی دفاع میکنیم – ایرانی پسچرا امریکاونزوئلا از حکومت قانونی حمایت نمیکند وکودتا میخواهدبیاندازد عربستان انجاهم ایران دخالت کردهاستبر خلاف عرف دانشگاه هاروارد که بهترین تشخیص میدهد طاغوتیان بر انسانهای شریف حاکم میکند ودنیا باما است نه باایران وشورشیان شما بینید اقای ایراین از حق رای صحبت می کیند وهمهحرف انهاهمین اغست متوجه نیست بر خلاف رای دانشگاه اکسفورد تاریخ رانمیتوان به عقب برد وسنتغالبدربحرین همین حکومت وهابی است کهاز طرف سراسر جهان شناخته شده وموردپذیرش بوده است وایران میخواهدتاریخ منطقه به نفع خود ورق بزند قاضی انگلیسی چه زمانی این تنش حل میشود زمانی که ایران حق رای عربستان در منطقه بپذیرد ومطابق نرم جهانی عمل کند و.خطا خودرا جبران کند


ارسال شده در توسط علی
   1   2      >