سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- واقعا حماقت ودسیسه سازی رسانه های انطرف اب -خجالت اور ومشمز کننده است- امروزه چون تنها-مدخل و ورودی ایران درمسئل وسایل مورد نیازاش چین وروسیه است میخواهند این مدخل وکریدور ببندند وایران دست بسته باشد واعلام میکنند که چین دنیارا گول زد-این مسخرترین حرف ها است- اولا ایا ایدز را چینی ها درست کردند ودردنیا مطرح کردند وسارس- ومرس را چینی ها درست کردند- ابولا چنین ها گخش کردندوتب زرد را چنین ها پخش کردند-کنگو هیچگونه روابط زیادی فلیپین نداشت در دهکذه های وسط جنگل تب زرد گرفتند گفتندشایدغرب برای خواباندن چنگهای داخلی که انهم غرب رهبری می کرد-خاموش شود وفقط مهجرت زیاد درخ دارد ازروستا بشهر که انهم بنفع غرب بود- بمب شیمیائی وبمب میکروبی وغیره ایا چین برسرما ریخت؟؟ مواد مخدره- را چینی هی ها درست کردند- دختر من پرشکی میخواند زمانی درسطح عمومی بود ویکتحقیق درباره سرب میکرد وچون زبان گلسی ایشان دیپلم مرکززبان امریکائی – ایرانی بنام کانون زبان گرفته بود- ایشان گفت که استاد ایشان گفته است در امریکا مداوم کنفرانس بین المللی گذاشته میشود درباره امراض وبعضی ازانه اجازه تعدادی محدود به سئوالات درسطجهانی پاسخ میدهد که قرعه کشی میکنند وجواب میدهند ومن دربعضی شرکت کردم ولی من شرکت کردم به سئوالات-من پاسخ ندادند ولی به سئوالات دیگری جواب دادند که بسیارپیشرفته بود وجالب بودودربعد درسایتی انتشارات این کنفرانس چاپ میکنند ومثلا به صدمقاله برجسته انتشارمیدهد واشکلات دیگر سخران یها ومقالات امریکا جواب میدهد وتصحیح میکند شما اینهارا دانلود کن من زیادفرق ندارم وفرصتی-که  بعضی لغات بدست هم ندارم- ومن انگیزه پیدا کردم انها را بطور کلی مشاهد کنم- یک کنفرانس قرابوده است در افریقای جنوبی باشد ودر زمان اخر امریکامنصرف میشود نماینده روسی میفرماید- که کنفرانس دیگر ارزش ندارد زیرا امریکامیتواند به مشکلات ما پاسخ دهد ودقیق ترین تحقیقات را بیان کند در سایتها امریکا ادعا کرد دربعضی امراض بین سی وپنج سال-تا هشتادسال از دنیا جلو استوتمام کتب های اروپائی درامر پزشکی دیگرارزش ندارد-ودتنشجویان سال دوم ببعد پزشک روش تحقیقاتشان از اروپا بشدت پیشرفته تر است- یعنی دنیا—اما این مرض کورنای جدید امریکا وغرب گفتند که این کورنا از لحاظ ساختار وبه اصطلاح ژنوم یهعین دی –ان – ویادی ان –ار فرض کنید یک ساختمان اجرها – اینها اساس ساختمان است همان ژن های سلولی موجودات است بسیارساده است درحقیقت این کورنای -19 جدیدهمه راگول زد اروپا وامریکا قرنطینه چین را اول مسخره کردن گفتند قدرت نمای سیاسی میخواهد بکند – چین هم وو هان یک مرکز مهم تجارتی وجهان گردیدی بود اول تصور کردن که یکمرض تنگی نفس است وبعدرسیدن ه ویروس است ونمیدانستندمرکزان کجا است –و ساختارساده ای داردکم کم رسیدد به بازار حیوان فروشان وامرض این حیوانات گنترول وتحقیق کردندورسیدن حال بخفاش که امریکائی از قبل انرا میشناختند ومعلواست به سادگی براینکه منافع ازدست ندهند شلوغ نمیکنندولی بعد مشخص شد بسیارخطرناک است وادعا میکنند زمانی که همه چیز برای مامشخص شد ما به سازمان ملل متحد گزارش دادیم وبعداز مدتی کمک خواستیم دردونع قبلی کورنا هم همین مطلب درغرب رخ داد چرانجا سروصدا نمیشود سی وپنج درصد کشتار کرد تا امریکا فهمید- وهنوز کار کارستان نکرده است- ای نمسخره نیستکهاخیراامریکا فهمیده است هند که برروی گیاهان داروئی کار میکند کهامریکا میکند باانهم ادعا وهزینه هندتوانستهاست قرصی موثر برای کورنا بوجوداورد وخواهان خرید وتکنولوژِی ساخت ان شده است- این امربغایت پیچیده شده است وامریکا اطعات کامل دارد ولی فاش نمیکند وروزی که فاش شود ماست مالی میکند ولی مشخص است از سوراخی که بتواند اول به ایران وچین وروسیه وارد شود وزخمی بزند- نبایدگول خورد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به سوره کوثر- این سوره که بکوجکترین

سوره مشوهر است علی الظاهر هم مطلب اش بسیار روشن است- معادله انرا نتواستند بیاورند- اینسوره درمدینه ویامکه نازل شده است بحث است بعضی انرا بانشانه ای مکی میدانند وبعضی بانشانه ای مدینه نازل شده میدانند- بنظر حقیر ایه اول مسلم است که درمکه بوده است ایه دوم درمدینه است ومیتواند بنحوی درمکه هم باشد وایه سوم درمدینه- است-کلمه الله جهت ولحاض –صفات هم ازاید یامختاربود صفت ذاتی است مانند انسان تاز مانی که خداوندمنان بخواهد-ذاتی است همه مخلوقات اینچنین هستند- علم وصفت رحمانیت هم ذاتی است- ولی حکمت وتدبیر نسبت به شرایط ازصفات ذاتی بدست میایدهم از ازادی وهم از علم بوجود میاید ممکن است بد باشد- روزی درضمن حرکت حضرت ایت اللهمرحوم استادمعزز جناب اقای کرامت الله ملک الحسینی – رحمت الله میفرمودند خداوندمنان برای مومنین بخصوص طلبه ققطره چنکانی عطا میکندبخصصو درامر درونی کسی پخته نباشد مظاهردنیائی اورا وسوسه میکند ولی بقول حقیر تافته جدا بافته است اشاره کردن که نمد تا پانخورد نمیشود من انزمان پذیرفتم ولی تعجب کردم درحوزه متوجه شدم باعث مسحکم شدن وفیکس شدن ایمان است- دربارگاه عظمتها همین قطره چنکانی است-   کوثر صیغه مبالغه- است کثرت درصیغه مبالغه میشود کوثر یک کثرت تقریبا بی نهایت مانندشنها وستارگان واتم ها- در زبانی بنحوی این مطلب بیان میشود- درزبان انگلیسی – کلمه- مرد میشود =من= هم یکمرد است وهم بهمعنای بشریت است وکلمه- زن- میشود وومن- انهم به معنای یک زن است وباز به معنای بشریت است- درفارس یداریم درس خوان باش هم ییک در ویاهرجند درس – کتاب خوان باشد مودب باشد درتمام حالات یامثلا درانجلسه – حال اگر کوثر را کثرت زیاد بگیریم- چون قبلا اعطا امده است کثرت درعطا است ولی غالبا کوثر را نعمت خوب گرفتند- عطا یعنی بقول خارجیان کادو یک نعمت بسیارویژه کسی تا به ایشان ندهند درک نمیتواند کند- فراعقل است- درقران داریم که نعمتهائی به فرد میدهندکه هرگز تا بان برخوردنکند نمیتواند درک کند- این عطا است- نعمتهای بزرگ تاحدی درجه نزدیک شدن به عطا دارند حال خداوندمنان فرموده است که پیامبراکرم ما صلواته الله علیه واله والسلم کوثر عطادادیدم نه یک عطا بلکه خداوندمنان میداند-چند عطا کوثری داده است ولی دراین سوره مصداقی را که بیان میکیند یک عطا کوثری است که حضرت فاطمه صلواته اللهعلیها است- یک مثال بیاورم به شخصی بگوئیم –وارد دریا شو خوب از مکانهای زیادی میتواند وارد شود اگر گفتیم ازفلان نقطه وارد شو دلیلنیست از جای دیگرهم نمیتواند واردشود-مثلا میگویم بامشاین بند عباس تعدادمشاین زیاداست بعضی مواقع بافلان ماشیبیا بندرعباس دلیلنیست ماشین دیگری نباشد- البته بیان صاحب المیزان رحمتاللهعلیه منطقی ما وجه بهایه قران وحدیث داشته باشیم ونعمتهای دیگر بیجهت کوثرندایم بیست شش تا بیان کردند اما بادلیل عقلانی شایدبتوان به نتجه رسید- اولین عطا به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- اشرف مخلوقات است خوب جواب میدهند ان عظمت صلواته اله علیه واله والسلم- شایستگی داد بهاندازه شایستگی دادند عطا نیست نعمت هاست ولی عطا نیست خداوندمنان یک ظرفیت بیشتری میدهد کهفردهم بایدخودسازی هم بکند وانگاه عطا میدهد درحدیثاست هرلحظه حتی درخواب خداوندمنان به رسول اگرکرم صلواته الهعلیه واله والسلم علم وصفات پربارتر میدهد این عطا است-وهرچهاز علمدیگرصفات از خداوندمنان طلب کندمیدهد- دوم نبوت عامه وخاصه دارد عامه همهموجودات ولوخاک درید هدایت ایشان است- خاصه هدایت انسان وجن است بعضی قران میدانند ولی قران جزو ام الکتاب است که پیامبردرکل ام الکتاب به ایشان تعلیم دادند- بعد حضرت فاطمه سلام اللهعلیها وحضرت علی علیه السلام وسپس فرزندان ایشان- عطا هستند ومومنین کوثر هستند ازان بیست وشش هرکدام دراین عطا هاقرار میگیرد عطا هستند مثلاتوحید شناخت توحید وهرکدام دریان گروه قرار نمگیرنند کوثر-مانندچشمه کوثر رودی عظیم است هستند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یک درحال نوشتن یک مقاله درباره عظمت حضرت ایت الله سیدمعزز جناب سیدحسن نصرالله رحمت الله علیه است-که مصداق کوثر هستند- مقاله ای درشیعه نیوز درباره ایشان نوشته شده مقاله درسطح روزنامه گاری ولی فصل نوشته شده است من خواستم تاحدی انرا باز کنم واقعا از عجایب است- یک نکته بیان کنم-در زمان جوانی من کی از مسائل مهم دربقاع لبنان بود که بسیارخبر ساز بود ان زمان سوریه دست محکمی درلبنان داشت ودراین دره بقاع نیروی قابل ملاحظه داشت بخصوص ضد هوائی بسیارقوی – که اجازه ندهدکه هواپیماهی جنگی اسرائیل وارد سوریه ولبنان کند وهرموشکی انهابه لبنان بزنند پاسخ دهد-کم کم برد هواپیمای های جنگی غرب بالاتراز بود موشکهای ضدهوائی بود وشایع بود ارتش شوروی انجا کارشناس دارد وطرح ما ما شوروی است وهواپیمای اسرائیل یتاحدی به راحتی از ارو بقاع عبور میکنند وموشک به بقاع میزد به هواپیما های اسرائیلی تیراندازی شده است- وحق خوداش میدانست که برروی سوریه ولبنان شناسائی داشته باشد—ومرز بین لبنان باسوریه را مداوم شناسائی میکرد و حتی به سواری که یک مجروح نظامی سوریه ای به سوریه میبردند باموشک هوائی زد که او مسئول تیراندازی به اسرائیل بوده است- منطقه بقاع سنی مذهب بودند  وسران انها بااسرئیل مع مع الواسطه ارتباط داشتند – غرب فشار زیادی میاورد که سوریه میبایست از بقاع عقب نشینی کنند وبه سوریهبرود وگرنه ماکمک های خودمان به لبنان بسیارکم میکنیم واز حملات اسرائیل حمایت میکنیم زیرا شایدسوریه ناگهان به اسرائیل حمله ورشود ودست راستی هم ازغرب حمایت میکردند البتهمنکاری ندارم که سوریه درلبنان خوب عمل میکردویانه- ولی مسلم بود بین دست راستی وسوریه شکراب بود وضدهم بودند-ومردم ازاین لحاظ بسیارناراحت بودند-که مشکلات لبنان فقط ازطریق غرب حل میشود درتنگنابودند متاسفانه بعضی بزرگان سنی بسیارمنحط وحتی پلید اول درمراکش ودوم درلبنان- بدرستی این حدیث صحیح است که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودندشنابعداز من راه یهود ومسیحیت راطی خواهید کرد- یهود البته اکثریت همیشه تاکتیک اش برروی موج بودن وبرتربودن است- بعنوان مثال یهودیان – بخارا زبان فارسی صحبت میکردند وفرهنگ فارسی داریم واصالت ما مال شیراز است-درمراکش –ون اهل لهب ولعب بودندواهل سیاست بازی وختلاس وغیره انها بیشترانها اهل موزیک ورقص وفیم عیره وسخت طرفدارسیایت غرب است امروزه طرفدار ازادی و سکولار وغربگرائی هستند- اما یهودیان ایران اهل علم وجدی بودن ونظامی هستند ولی غرب گرا بیشتر کتب غرب گرادی درسوریه مشخص شدهاست خانمها ی یهودی نوشتند وتاحدی زیراب اسلام رازدند- ازجمله خانم الهام یعقوبیان کتابهای زیایدنوشته است ویکی هم اشک شمع است- ترجمه انگلیسی در تفسیر ان نوشتند بهانگلیسی - =دیس اوردر اف- ویمن اف پرشین یعنی قوانین غیر عقلی زنان ایرانی جمهوری اسلامی شمابروید برای زنان اسرائیل اشک شمع برسید- دراینترنت خواندم عجیبت ترین کاربرعلیه زنان صیهونیست میکنند- پدری با دختراش تضاد میکند ازخانه بیرون اش میکند وایشان بهمنزل دوست عرب اش میرود وباان جوان ازدواج میکند ومسلمان میشود وبههمین علت دوباره خواستم درباره سوره کوثر نگاه ای دوباره داشته باشم- سرانجام درلبنان دست راستی ها برنده شدن ومداوم در لبنان اعتراضات برای بیرون کردن سوریه بود-انزمان شرایطبرای جناب حافظ اسد بسیارسخت بود چون شوروی هم سکولاربود وهم همپیمان امریکابود کهبرعلیه اسرائیل اقدامی نشود ومحتاج غرب بود لذا سوریه تنها میمانند ویهودیان زیادی درسوریه هستند کهغرب بسیاربهانه کمک میکرد وتاجر هستند دست اش خالی بود واز دره بقاع ولبنان بیرون رفت وحضرت ایت الله معزز سیدحسن نصرالله رحمت الله که بااستاد سید عباس موسوی رحمت الله علیه که ایشان سرپرست بسیایراز حوزه لبنان بود وبهد درنجف مسئول یک حوزه بود ودرراه همین بقاع شهیدشتد امل وخوداش راکنار کشید وخوبراهی هم نداشت انچنان قدرتی نبودند-کهتاثیربگذارند واز وپنج نفر به دره بقاع رفتند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-جناب اوکراین شما وغرب بعلت عدم همکاری موثر درموردسانحه هواپیمای مسافر بری جریان ان مورد بتاریخ پیوسته- است ودیگر برای رای جمع کردن خیلی دیر است- اقای ترامپ شماباا ین وضعی که پیش میرود-شاد شانزده میلیون فرد کورنائی خواهی بودمحترمانه کاخ رارهاکنید ابرومندانه است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-در مسجد کوفه در بخش قدیمی ان که اجری استدرشبستان ان نشسته بودیم- ونمازمیخواندیم- خانم ها عدهای چادرها رابه کمر زدند- وبا خود جارو اورده بودند- یکی از اقایان فرودند اینجا تشکیلات دارد اتفاقا تشکیلات مفصل دارد وماهم دونفرا دیدیم که درحال نظافت بودند- یکی از خانم ها گفت- که من ال گذشته نظر کردممساجد ومحل عتبات را- جاروب کنم وخداوندمنان حاجات منرابدهد-یکساله نشده- خداوندمنان حاجات منراداد-امسال خواهرمن یک سوم مخارج منراداده است-کهمن نیابت جاروب کنم وکسای ازمن التماس دعا داشتند جناب استادمعزز حضرت ایت الله کرامت الله ملک الحسینی- رحمت الله علیه فرمودند- زمانی قبر بهشتی منور و سرمدی حضرت علی علیه السلام اشکار شد مردم کوفه میخواستند به نجف مهاجرت کنند- واز مصالح خانه های شان استفاده کنند- سنگ واجر وخشت وچوب- علما گفتند  چون حضرت علی علیه السلام خون مبارکش اینجا ریخته شده است این شهر ملعون است- ودرست میگفتند مدوان جنگ وزد وخوردوافات وبلیه ها میامد- بایدخانه خودرابعد راینجا باخاک یسکان کنید وازنو درنجف خانه بسازید وچنین کردند وچون حضرت علی علیه السلام این موضوع را میدانست فرمودند مساجدکوفه راحفظ کنید وگرنه انراهم میکوبیدند- وت فرمودندنماز دراین مساجد مانندکعبه هررکت ششهزار رکعت محسوب میشود نجف اسم دریاچه اب شیرینی است که نزدیک شهر نجف است-این درچه تاحدی هوا را تلطیف میکند وگاهی هم شرجی میکنند وپشه بسیارخطرناک دارد که براعصا ب وخون تاثیر گذار هستند- درزمان قبل اطراف این دریاچه فقط تعدادی از مستضعفین- یا ماهی گیری میکردند- یا نی ها دراب خیس میکردندومیکوبدیدند وازانها بوریا میساختند واین پشه ها درجدال بودند حکومت های سنی سخت مواظب بودن که کوفه بدست شیعیان نیافتد ومداوم برادران سنی را تشویق میکردند که به کوفه روند ولی بامهاجرت بهنجف شرایط سخت بود هم شرجی شدن وهم این پشه ها - یک دفعه عده ای کنار این دریاچه بودند به حضرت امیرالمومنین علیه السلام گفتندیا علی جان مادرجوار شما هستیم مارا ازگزند این پشه ها شرایط فقر نجات بده - یک شب که اسمان بشدت تیره تار وتاریک بود وابر سیاهی اسمان را پوشانده بود دردل دریاچه ماه درخشان ظاهر شد- انها فهمیدند- که باید شیعه شوند وشدند انزمان من بفراست نبودم که چرا شیعیه شدند-ولی بعد   متوجه شدم حدیث رسول اکرم صلواته الل علیه واله والسلم که ان عظم-من درحالیکه همچی برای من اشکارشد وهمه به من روی اوردند مانند روز ولی برای علی علیه السلام زمان تاریک است وایشان درانزمان تاریک چون ماه برای دوستان خود راهنمائی میکند والبته علما- اضافه کردند که ماه از خورشید نور میگیرد لذا علی علیه السلام نورهدایت رازا رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم گرفته است- انها شیعه شدند و دیدندبکمی ا روشن کردندپشه ها میروندکم کم تاحدی وضعروبهبهودی گذاشت ولی برای برادران سنی چنین نبودوکوفهرا ترک میکردند وبه شیعیان میگفتندشمام ترک کنید ولی عده ای ازانها گفتند شایدسری درکار است ما شیعیه مخلص شویم ببینیم چه اتفاقی میافتد وشیعه شدن وماندند لذاماباید-ا ول-پاکسازی درونی کنیم وهمچنین به فرمایشات عظمت ها عمل کنیم وسم پاکسازی مساجد وعتبات عالیه راانجام دهیم که ر این ویروس کورنا برطرف شد انشا الله-


ارسال شده در توسط علی

 

دیدگاه 10 تن ازمراجع عظام تقلید درباره مقابله با ویروس کرونا

کروناویروس30بهمن ماه در قم با ابتلای دو نفر کشف و شناسایی گردید و بلافاصله باسرعت فوق العاده ای در سطح استان و سپس دیگر نقاط کشور گسترده شد؛ مسئولانکشور از همان آغازین ساعات اعلام شناسایی ویروس در ایران مردم را به جدیگرفتن بهداشت فردی و ضرورت آن و پرهیز از اجتماعات تشویق کردند.

کروناویروس 30 بهمن ماه در قم با ابتلای دو نفر کشف و شناسایی گردید وبلافاصله با سرعت فوق العاده ای در سطح استان و سپس دیگر نقاط کشور گستردهشد؛ مسئولان کشور از همان آغازین ساعات اعلام شناسایی ویروس در ایران مردمرا به جدی گرفتن بهداشت فردی و ضرورت آن و پرهیز از اجتماعات تشویق کردند.

مراجع عظام تقلید نیز از ابتدا بر عمل بهتوصیه های پزشکان وکادر درمانی برای مقابله با کرونا تاکید داشتند، درادامه دیدگاههای ده تن از مراجع جهت اطلاع بهتر و بیشترمردم برای جلوگیریاز شیوع این ویروس را می خوانید:

نظر آیت الله سیستانی

در هر کجا که براى جلوگیرى از انتشار ویروس کرونا اینگونه تجمعات ممنوع است باید این منع جدى گرفته شود

آیت الله سیستانی در استفتائی در موردتجمعات درروزهایی که با کرونا درگیر هستیم، پاسخ دادند: در هر کجا که براىجلوگیرى از انتشار ویروس کرونا اینگونه تجمعات ممنوع است باید این منع جدىگرفته شود.

ایشان همچنین در بیانیه ای گفتند: فراهمکردن نیازهای اساسی خانواده هایی که از اوضاع کنونی آسیب دیده اند، در درجهاول مسئولیت جناح های دولتی مربوطه است اما در سایه عدم اهتمام کافی آنها،جز روی آوردن به دیگر طرف های قادر به مشارکت در این امر مهم که جزو افضلخیرات و قربات است، چاره ای وجود ندارد.

تلاش برای این منظور، همکاری نزدیک گروههای مختلفی را ایجاب می کند:

خیرینی که از لحاظ مالی متمکن هستند تاجایی که برایشان مقدور هست، در این زمینه مشارکت داشته باشند و می توانندهر آنچه را که در این زمینه می پردازند، با رعایت نحوه صرف هزینه ها وتوزیع آن، جزو حقوق شرعی خود برشمارند.
تجار و کسبه که مواد غذایی ومانند آن در اختیار دارند، کالاهای خود را بدون افزایش قیمت بلکه با قیمتسوبسیدی و یارانه ای عرضه کنند.
گروهی از جوانان غیور پس از هماهنگی باطرف های رسمی و در سایه ممنوعیت تردد در بیشتر مناطق، برای شناسایی خانوادههای مستحق و رساندن مواد اختصاص داده شده به آنها داوطلب شوند در حالی کهباید همه تدابیر پیشگیرانه را جهت جلوگیری از سرایت ویروس به آنها رعایتکنند.

نظر آیت الله وحید خراسانی

دستورات پزشکی و بهداشتی را رعایت کنید

آیت الله وحید خراسانی در پاسخ به سئوالجمعی از مومنین درباره پیشگیری از کروناویروس بیان کردند: ضمن رعایتدستورات پزشکی و بهداشتی، هر روز دست خود را روی قلبتان بگذارید و هفتمرتبه سوره حمد را قرائت کنید و نیز هر روز صبح و شب هفت مرتبه آیت الکرسیرا تا «وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ» قرائت نمایید.

ایشان همچنین در پاسخ به سئوالی، مردم را به خواندن سوره یس برای رفع کرونا توصیه کردند.

نظر آیت الله فیاض

پایبندی کامل به توصیه های وزارت بهداشت جهت حفظ جان و کشور خود شرعا و عقلا واجب است

آیت الله اسحاق فیاض توصیه هایی در خصوص ویروس کرونا ونحوه مبارزه با آن ارائه کرد.

آیت الله فیاض در پاسخ به درخواست نیروهایدفاع مدنی عراق که از وی خواسته بودند در سایه مبارزه آنها با ویروس کروناسخنانی را در این خصوص ایراد کند، به موارد زیر توصیه کرد:

پایبندی کامل به توصیه های وزارت بهداشت جهت حفظ جان و کشور خود شرعا و عقلا واجب است.
لزوم پایبندی به توصیه های پزشکان و کادرهای درمانی در همه استان ها.
لزوم پایبندی به توصیه های سازمان جهانی بهداشت و نصایح بشردوستانه آن .
لزومپایبندی به توصیه های دولت و سرویس های امنیتی زیرا مخالفت با این توصیهها و عدم عمل به آنها باعث شیوع این بیماری خطرناک و مرگ امت می شود که اگرشیوع ییابد، مهار آن بسیار سخت است چرا که این ویروس در بسیاری از کشورهایپیشرفته جهان نیز شیوع یافته ولی با این حال از کنترل آن ناتوان بوده اند.

نظر آیت الله مکارم شیرازی

مردم در خانه بمانند و از سفر غیرضروری پرهیز کنند

آیت الله مکارم شیرازی در پیامی به مناسبت آستانه سال نو، مردم را به ماندن در خانه و پرهیز از هرگونه سفر غیر ضروری توصیه کردند.

 متن پیام این مرجع تقلید شیعیان به شرح زیر است:

ملت بزرگ ایران؛

در این ایام که، مردم ما در تلاش و تکاپویتحویل سالی نو و تدارک دید و بازدیدها بودند، بلیه ای عالم‌گیر، آرامشهمگان را سلب نمود. در این شرایط ویژه همه شما عزیزان را به توجه جدی بهخطر این بیماری با حفظ خونسردی کامل جلب می‌نمایم.

از تلاش ایثارگرانه و مجدانه جامعه پزشکی وپرستاری و دیگر تلاشگران عرصه بهداشت و درمان و نیروهای جان‌ برکف نظامی وانتظامی و همیاری‌های مردمی از صمیم قلب تشکر و قدردانی می‌کنم.

از همه ملت عزیز تقاضا دارم نسبت به رعایتتمامی موارد درخواستی از سوی مسئولین بهداشت و درمان، از جمله ماندن درخانه و پرهیز از هرگونه سفر غیر ضروری، دقت ویژه نمایند. از مسئولین محترمنیز می‌خواهم با تلاش‌های بی‌وقفه و اتخاذ روش‌های علمی، مردم کشور را(خاصه در استان‌های به‌شدت درگیر) یاری کنند.

مردم عزیز ما با توبه به درگاه الهی و طلبعفو و توسلات و دعاهای خود در آستانه سال نو به خصوص در شب جمعه آخر سال،امیدوار به لطف خداوند و عنایات امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفباشند.

در پایان، با دعا و تضرع به درگاه ذاتاقدس احدیت و توسل به ارواح طیبه حضرات معصومین(علیهم السلام) ، دفع و رفعاین بلیه را مسألت می‌نمایم.

آیت الله مکارم شیرازی همچنین در پیامیتصویری تاکید کردند: برای مقابله با این بیماری باید بر اعصاب خود مسلطباشیم و از ترس و استرس پرهیز نماییم. در این مقطع زمانی معاشرت‌ها و حضوردر مراکز عمومی صحیح نیست.

ایشان توصیه کردند: در تمام خانه‌ها زیارت عاشورا و حدیث کسا بخوانید و به توصیه های پزشکی توجه کنید.

نظر آیت الله سید محمد صادق حسینی روحانی

بستن آن اماکن به منظور جلوگیری از ضرر لازم می باشد

آیت الله سید محمد صادق حسینی روحانی بهاستفتائی درباره حکم ضدعفونی کردن مراقد ائمه معصومین علیهم السلام در سایهانتشار ویروس کرونا پاسخ گفت.

متن استفتا مورد نظر و پاسخ این مرجع تقلید شیعیان به شرح زیر است:

آیا ضدعفونی کردن مراقد ائمه معصومین علیهم السلام به دلیل احتمال وجود ویروس های کشنده در آنها اشکالی دارد؟

پاسخ: هیچ اشکالی در این موضوع وجود نداردو حتی در چنین شرایطی که ویروس کرونا شیوع یافته، واجب است و در صورتلزوم، بستن آن اماکن به منظور جلوگیری از ضرر قطعی ناشی از اختلاط بین مردمهمانند روزهای فعلی، لازم می باشد.

نظر آیت الله صانعی

بر همگان لازم شرعی و عقلی است که از حضور در اماکن و مجامع عمومی و مذهبی خودداری نمایند

آیت الله صانعی در درس خارج فقه خود بررعایت موارد بهداشتی برای پیشگیری از مبتلاشدن به کروناویروس- بیماری که ازچین- شروع شده است، از نظر فقهی و شرعی تاکید کردند و آن را از لحاظ شرعیچون سبب هلاکت انداختن و اضرار به غیر می شود را حرام دانستند.

بر همه ماست که در حد توان که جلوی ضرر بهخود و دیگران را بگیریم و تلاش کنیم و جهنم مجانی نرویم لذا کسانی کهسرماخوردگی، تب دارند به پزشک مراجعه کرده و در اجتماعات حضور پیدا نکنندهمچنین موارد بهداشتی را رعایت کنند، از دست دادن، معانقه و روبوسی یکدیگرپرهیز کنید.

ایشان همچنین در اطلاعیه ای عنوان کردند: با توجه به توصیه و نظرات بهداشت جهانی و متخصصان داخلی جهت جلوگیری ازگسترش بیماری نوظهور کرونا بر همگان لازم شرعی و عقلی است که از حضور دراماکن و مجامع عمومی و مذهبی خودداری نمایند و چگونه چنین نباشد در حالیکهحضرت امام باقر (علیه السلام) تنها به دلیل خوردن سیر و بوی نامطبوع آن بهجهت اذیت نشدن مردم از حضور در مسجد النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) ـبا همه عظمت و سفارش به حضور در آن ـ خودداری می نمود.

 

نظر آیت الله سبحانی

ملت هم باید به حرف دولت گوش کند تا این بلیه از سر کشور کوتاه شود

آیت الله سبحانی در پیامی تصویری، پدیدههای هستی را دارای مصلحتی دانست که تنها خداوند به آن عالم است و تاکیدکردند: آنچه مسئولان پزشکی در مورد این بیماری می گویند برای ما حجت است ومی بایست در اجتماعات عمومی کمتر حضور یافته و نکات بهداشتی را رعایت کنیم.

آیت الله سبحانی خدمات دولت و ملت درمقابله با کرونا را چشمگیر دانسته و گفتند: ملت هم باید به حرف دولت گوشکند تا این بلیه از سر کشور کوتاه شود.

آیت الله سبحانی هم خدمات دولت و ملت رادر مقابله با کرونا چشمگیر دانستند و ادامه دادند: در داخل کشور، فعالیت وتلاش ها خوب است و ملت هم باید به حرف دولت گوش کند تا این بلیه از سر کشورکوتاه شود.

مرجع تقلید شیعیان ابراز امیدواری کردند: خداوند خدمات پرسنل درمان بیمارستان ها را قبول کند؛ کسانی که در بهداشتخدمت می کنند، فرشتگانی هستند در لباس انسان که خداوند اینها را حفظ کند.

ایشان در پایان تاکید کردند: هرچه در توان دولت باشد، در این راه مصرف کند که مورد رضایت الهی است.

نظر آیت الله نوری همدانی

مردم از سفرهای غیرضروری اجتناب کنند/ در شرایط کنونی صله رحم به صورت حضوری لازم نیست

آیت الله نوری همدانی د پاسخ به سئوالی درخصوص انجام صله رحم در این ایام بر استفاده از روش های غیرحضوری برایایفای وظیفه صله رحم تاکید کردند.

 متن پرسش و پاسخ به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک مرجع عالیقدر آیت الله نوری همدانی دامت برکاته

با توجه به شیوع بیماری کرونا پزشکان ومسولان بهداشتی و متخصصین موضوع سلامت توصیه می کنند که از تجمع در مراکزعمومی خودداری شود و از مسافرتهای غیرضروری پرهیز گردد و به جهتواگیرداربودن این ویروس در ایام نوروز دید و بازدید صورت نگیرد. بر ایناساس چندسوال مطرح می گردد:

1.باتوجه به نظرات متخصصین حکم مسافرت غیرضروری که احتمال آن دارد در این سفر هم جان خودمان به خطر افتد و هم دیگران چیست؟
2.باتوجهبه اهمیت صله رحم آیا می توان برای رعایت نظر پزشکان بطور تلفنی یا پیامکیاحوالپرسی نمود یا باید حتما حضوری باشد تا ثواب آن را ببرد؟

پاسخ
1؛ قبلا هم گفته ایم همانطور کهتوسل به وجود مقدس پیامبراکرم و ائمه معصومین علیهم السلام و خواندن دعا وتلاوت قرآن موثر است و باید انجام شود عمل به توصیه پزشکان و متخصصین لازم وضروریست و مسافرتی که این بیماری را منتقل کند و موجب آسیب به خود ودیگران باشد جایز نیست و توصیه می شود مردم عزیز باید از سفرهای غیرضروریاجتناب کنند.
2. در فرض مذکور لازم نیست احوالپرسی حضوری باشد، می تواندبه وسیله تلفن یا شکل های دیگر از احوال هم مطلع شوند و اظهار محبت خود راداشته باشند و همینطور برای کمک مادی می توانند از طریق های غیرحضوریاقدام نمایند.

آیت الله نوری همدانی همچنین در پیامی بهشیخ محمد مداح طلبه جهادگری که همسر و فرزندانش را براثر ابتلا به کرونا ازدست داده بود، گفتند: امروز مردم کشورهای مختلف از جمله کشورمان موردابتلا و امتحان واقع شده اند که مردم عزیزمان باید با توسل به ذات اقدسالهی و پیامبرانش و حضرات معصومین علیهم السلام خاصه مولایمان حضرت بقیهالله الاعظم عجل الله تعالی از این امتحان و ابتلا عبور کنند و با همت وهمدلی و عمل به توصیه های مسئولان امر درمان و رعایت نکات بهداشت و جلوگیریاز مسافرت غیر ضروری این بحران را سپری نمایند.

نظر آیت الله محمد سعیدحکیم

رعایت دستورالعمل ها و توصیه ها از جانب پزشکان و جناح های مربوطه برای پیشگیری از شیوع کرونا

آیت الله محمد سعیدحکیم مرجع تقلید شیعیانجهان در پی شیوع ویروس منحوس کرونا، بیانیه مهمی در این باره صادر و توصیههایی به مومنان ارائه کردند.

 آیت الله حکیم در این بیانیه بر لزومرعایت دستورالعمل ها و توصیه های ارائه شده از سوی پزشکان و جناح هایمربوطه جهت پیشگیری از ابتلا به این بیماری و شیوع آن تاکید کرده است.

مرجع تقلید شیعیان همچنین نسبت به همبستگی و همکاری همه جانبه میان شهروندان عراقی تاکید کرد.

وی همچنین از مسئولان خواسته است نسبت بهمردمی که از اوضاع فعلی کشور به دلیل شیوع کرونا متضرر شده اند، اهتمامبورزند و مراعات حال آنها را داشته باشند.

متن بیانیه صادره از سوی دفتر آیت الله سید محمد سعید حکیم به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَأَیُّوبَ إِذْ نَادَى? رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ(سوره انبیاء/ 83)

صدق الله العلی العظیم

این روزها در نتیجه شیوع ویروس همه گیرکرونا در بسیاری از کشورهای جهان ، شاهد یک بحران واقعی در جامعه بشریهستیم که زنگ خطر را برای وقوع یک فاجعه انسانی به صدا درآورده است . خداوند بندگان خود را از شر این ویروس محفوظ بدارد.

از همین رهگذر و در چنین شرایطی لازم است بر موارد مهمی تاکید شود:

اولا: رعایت دستورالعمل ها و توصیه هاییاست که از جانب پزشکان و جناح های مربوطه برای پیشگیری از این بیماری وجلوگیری از شیوع آن بین مردم در خصوص خودداری از ارتباط مستقیم و حضور درتجمعات صادر می شود.

دوم: مراجعه سریع افراد مشکوک به ابتلا بهویروس و نزدیکان مبتلایان به پزشکان و مراکز بهداشتی جهت تشخیص وضعیت خود وناگزیر باید افراد مشکوک به بیماری خود را از دیگران جدا کنند تا ناقلناخواسته بیماری نباشند.

سوم: ابتلا به این ویروس عیب نیست کهپوشیده شود بلکه آزمایشی است که اگر مومن بر آن شکیبایی کند، ثواب می برد وهرچه فرد مبتلا سریعتر بیماری خود را خبر دهد، درمان و بهبودی اش آسانترخواهد بود و از ائمه معصومین علیهم السلام نیز تاکید بر مداوای بیماریغیرقابل تحمل روایت شده است.

چهارم: از همه دست اندرکاران مبارزه بااین بیماری همه گیر اعم از مسئولان مخلص، پزشکان، پرستاران و دستیارانشانکه نهایت تلاش خود را در راه مداوای مبتلایان و کاهش درد و رنج آنها صرف میکنند، قدردانی می کنیم و بدانند که چنین اقدامی باعث تقرب به خداوند متعالو اجر و ثواب عظیمی نزد خداوند می شود.

پنجم: دعوت به همبستگی و همکاری میانشهروندان کشور که دچار این بیماری خطرناک شده اند؛ هر کدام در زمینه کاریخود همکاری لازم را به عمل آورد و صاحبان داروخانه ها و انبارهای دارو نسبتبه تهیه ملزومات پزشکی با کمترین قیمت اقدام کنند و کسبه و تجار موادغذایی و نیازهای اساسی هم قیمت اجناس خود را بالا نبرند که باعث ضربه زدنبه مردم شود.

طبیعی است که در چنین شرایطی تهیدستی ونیاز مندی میان مردم زیاد شود زیرا ممکن است بسیاری از کارگران کار و منبعکسب روزیشان قطع شود، بنابراین مسئولان باید رعایت حال آنها را داشتهباشندو نسبت به آنها اهتمام ورزوند و از خیرین در چنین شرایط دشواری امیدانفاق می رود که از بزرگترین صدقه هاست(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللَّهُعَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ).

در پایان با توسل به عزیزترین مخلوقاتخداوند متعال حضرت محمد و اهل بیت مطهران سلام الله علیهم، از خداون مسئلتمی نماییم که خشنودی اش را به همه ما عنایت فرماید و از خشمش دور گرداند وبه برکت وجود امام مهدی (ع) این بلا را از کشور دور کند و شفای عاجل را برمبتلایان منت نهد که اوست پناهگاه ما در سختی ها و برطرف کننده ضرر و زیان ومصیبت و ارحم راحمین و ولی مومنین است و ما را کفایت می کند که بهترینوکیل(کارساز) است.

آیت الله شیخ بشیر نجفی

کشور به واسطه صحت و سلامت بندگان حفظ می شود

آیت الله بشیر نجفی مرجع تقلید شیعیانجهان روز جمعه به استفتایی درباره ویروس کرونا پاسخ گفت و سخنانی خطاب بهپزشکان و پرستاران ایراد کرد.

به گزارش شفقنا متن استفتا و پاسخ این مرجع تقلید به شرح زیر است:

در سایه شیوع ویروس کرونا در جهان و بههدف آگاهی از دیدگاه مرجعیت رشید، توصیه حضرتعالی برای پزشکان و پرستاراندر سایه انتشار بیماری کرونا چیست؟

پاسخ: به نام خداوند پاک و منزه: اقداماتپزشکان و کادر پرستاری برای دفاع از مردم و جوامع ما جز پیام شریفی نمیتواند باشد که خداوند متعال نسبت به آن توصیه فرموده و پیامبران و ائمهمعصوم نیز در مقام دفع ضرر از بندگان و به منظور حفظ کشور نسبت به آن ترغیبکرده اند چرا که کشور به واسطه صحت و سلامت بندگان حفظ می شود. این کادرمبارک هنگامی که تلاشی انجام می دهد و از مسئولیت های خود کوتاهی نمی کند،به شایستگی ثابت می کنند که آنچه یادگرفته، نه فقط شغلی برای کسب درآمدبلکه یک رسالت است برهمین اساس به فرزندانمان از کادرهای پزشکی توصیه میکنیم که در امر خدمت به مردم اصرار بورزند تا آنها نیز در مسیر پیامبران وفرستادگان خداوند(علیهم السلام) برای خدمت به بشریت ثبت شوند وبدانند کهعظمتی که خداوند به آنها اررزانی داشته، از عظمت کار کسانی که در میادیننبرد بوده اند، کمتر نیست. والله التوفیق

نظر آیت الله جوادی آملی

این بیماری خطرناک کرونا که عده ای را درجامعه گرانقدر و عزیز ما درگیر کرده، امیدواریم آنها که مبتلا نشده اند، ازباب دفع بیماری مبتلا نشوند و خدا عنایت کند و آنها که مبتلا شده اند، ازباب رفع بیماری، بر اساس ” و نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَهٌ” شفا پیدا کنند.

شایان ذکر است، حضرات مراجع عظام تقلیدهمچنین ضمن تقدیر و تشکر از کارکنان، پرستاران و پزشکان برای مقابله باکروناویروس، در پیام های جداگانه ای، صرف بخشی از سهم امام را به منظورپرداخت به خانواده های جانباختگان کرونا و نیز آسیب دیدگان ناشی از این

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نکته اساسی حفظ ابروی خداوندمنان است-فرمود هاست لکل القوم هاد زمان ندارد یعی همیشه هدایت الهی موجود است- جناب اقای مالک بن انس – ریس مذهب مالکی یک کتاب دارد- بنام –موطا-مدتها معنی ان مشخص نبود- اخیرا میگوید احادیث ویراستار وادیت شده- ایدشنیعنی تصحیح شده غلط گیری شده وروان شده- به اصطلاح فقهی حدیت درست وسالم وقابل قبول- تعدادان دراصل 49 بوده است این 49 تا حدیث ها یاست مطالب جدید که دران زمان برای حل مسائل زمانی موردتوجه بوده است مثلا مثال احادیثی که برای ولایت فقیه بکار میرود- اما موطا 1729-حدیث کدام استدرمدینه هفت مکتب فقهی بوده است سه تا انها کلمه مکتب به معنای و واقعی کلمه صحیح نیست

- یک شبه مکتب است مکتب براساس ملاکهای عقلانی بوجودماید که بران اساس حدیث درست از غلط مشخص میشو ویا ازروی حدیث بر اساس بازملاک عقلانی استنباط میشود درایت میشود به انگلیس کامپری هنشن- ان سه تا به اصطلاح جمع اوری دیتا- است جمع اوری احادیث است کهبه ان مسند میگویند بهاین جهت شبه مکتب است کهز هرموضوعی بیست وپنج حدیت مختلف جمعمیکند وهیچگونه ملاکی هم بیان نکردند گه چگونه انتخاب میکردد- اینجا است لکل القوم هاد خدای نکرده خداوندمنان زیرسئوال میرود-افراد اول مانند ابحنیفه سه مکتب دیتا دیده وپس ان چهار مکتب رادیده است شصت وپنج حدیث انتخاب کرده است-خدمت امام صادق علیه السلام رفته است بعد ملاک ها امام صادق علیه السلام انتخاب کرده است ودلائل متقن او- دلیل این کاراین بوده است دلیل این کاراین بوده است ایرانیان تا ابد برشما از لحاظ عقل وتمدن برتری دارند حماقت کهاعرابهم داشتند وحتی درجهان تاامروز چنین است- باامدن امام الزمان علیه السلام-تاریخ ورق میخورد- همه متعادل میشوند گرچه تمدن از شرق به غرب میرودبکل جهانم یرسید وهه مانند خورشیدکه جهارن طرف بیست وچهارساعت منور میکند همه منور میشوند- ولی خورشید از شرق به غرب میرود اقای مالک مکتب چهارم مدینه راقبول داشته است پس ان کتاب دم احادیثانمکتب است یعنی درکل 1729 حدیث وجود داشته است- ولیچون مسلمان سنی از اقای ابوحنیفه دور ی کردند- رای ایشان عوض شد احادیث امام صادق علیه السلام جزاندکی مابقیه رایا قبولنکرد ویاتحریف کرد- وحماقت خودرا اشکار کرد- جناب اقای احمدبن حنبل ایشان طرفداریکی ا ز سه مکتب کوفه است- درتحقیقات خوداش برای حل مسائل بهچهل حدیث میرسد کهبنظر میرسد بیشتراز نصف احادیث حضرت علی علیه السلام بوده استولی برای جناب حنبل چنان کاری نکردند ولی مسلم است یکی از سه مکتب راپیروی میکرده است شایداز طریق ابن تیمیه بتوان انرادرک کرد ولیبعدا با عباسیان برسرهمین احایث حضرت لی علیه السلام درگیر شد به زندان رفت وبدستورانها یازده حدیث کلید ی رباره حضرت علی علیه السلام ازمسند خوداش پاک کردومسند بیست ونه حدیث شد- مکتب اقای ابوحنیفه مشخص است که مذهب رای است استنباط عقلانی ولی هوز حقیر مکتب شافعی خوبی درک نکردم- نکته مهم این است ایاحکم عقلانی اقایان دارند ویا خیر- قبلابرادران سنی صفر یاصدبودند ولی کمکم نسبیت به سمت خاکستری شدن سیر کرد ومانند حاکم نیشابوری وسنائئ و دیگران احایث حضرت علی علیه السلام وحتی ائمه اطهار علیهم الاجمعین سلام الله  واحادیث مشترک از رسول اکرم صلواته اللهعلیه اله والسلم وارد مکاتب انهاشد- یک نکته دیگر ان است فرض کنیم فردی مومن صادق است وبیاناتی کرد وعقل زمانه درکنکرد دلیل برغیر عقلانی بودن نیست عقل ظاهری ممکن است علم پایه نداشته بشاد ومتوجه انهم نباشد مگرانکه علم پایه را بخوبی داشته باشد- خداوندنمنان علیم بینهایتدارد لذا مطالب خداوندندگستره بسیاری را دربر دارد- کهممکن است پایه علمی درک ان دراین جهان میسرنباشد-پیجیده به این معنااست-درخدمت استادمعز مرحوم حضرت ایت الله کرامت الله ملک الحسینی بودم- ایشان رمودند از از ل قبر حضرت علی علیه السلام خداوندمنان در نجف معین کرده بود اتفاقا اخیرا کشف شده است از نجف به چهارگوشه دنیا یکسان است- وقبر اماده بوده است حضرت علی علیه السلام درنزدیک رحلت صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند تابوت منرا دوفرشته حضرت جبرائیل علیه السلام وحضرت میکائیل علیه السلام درجول شما حسنین درعقب انرتا جائی که قبرمن اماده شدهب ببرید-انها درحقیقت طی الارض کردند ولی مردمان انهارا نگا ه میکردندتصور میکردند که راه میروندولی پای انها کمی درهوابود-وروی قبر گنبدی از خاک گهگوئی قرنها بوده است ایجاد شد تا زمان هارون الر شید- نجف مرکز اهوان بود وشکارگاه بود فهمیدهبود که زمانی حیوانات وحشی اهوانرا تعقیب میکنند انها بروی د اینتپه میرونند وان حیوانات وحشی برمیگردند ومانی کهایشان اهوان راتعقیب میکند واهوان بروی تپه میروند دیگراسبها جلو نمیروند- خیلی تعجب کرده بود- دروز ی حضرت امام جوادعلیه السلام بازی بچه ها  را تماشا میکرد ونزدیک تپه بودند وهارون الری اهوانراتعقیب کرد وانها برروی تپه رفتند واسبها کنار امام جواد علیه السلام ایستادند هارون ایستااز امام علیهالسلام پرسید چراشما بازی نمیکند فرمودند دینا جای باز ی نیست- البته منظور این است بازی کودکانه این باز ی کودکانه-اگر عمی باشد برای بچه ها لازم است ولی ایشان میخوهدتفهیم کندمن بچه نیستم واصولا انسان ماندبچه ها درحال بقول معروف تست زدن است تست زدن هم یکنوع بازی است ولی بازی بزرگان است ولی امام علیه السلام نیاز ندارد—ایشان پاسخ دادند که انجا قبر حضرت علی علیه السلام-ارامش دهندونجات دهنده استوبیشرم ها نگذاشتندکه حضرت علی علیه السلام یکلوان اب خنک را به راحتی بنوشد- برای انکه این صفت را از علی علیه السلام بگیرنند مداوم جنگ درست کردند-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی
   1   2      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99