سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جملاتی از مارک تواین نویسنده شهیر امریکائی –شما از بیست وسه از امروز- باهمه چیز درچالشی سخت خواهید بود- وشما نمیتوانید- به اسانی گذشته باانها کار کنید—شما خودتان را از خط شکست خورده به به بیرون پرتاب کنید—( چون کشتی های بادبانی تجارتی) از بندر ارامش به سمت بدست اوردن تجارت درمسیر باد مناسب دریانوردی کنید= ریسک کنید—البته با توکل به خداون الرحمن -باز مارک تواین من همیشه این ضرب المثل چینی را درحافظه خود مرور میکنم بهترین زمان بیست سال پیش یود که این درخت کاشته شده بود- دومین بهترین زماان الان است = که از ان سود میجوئیم- با الهام از اوا سامر- یک عکس نزدیک به غروب افتاب را درخانه دراطاقتان بگذارید وهمیشه به ان نگاه کنید که بسیارزود محو میشود-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جملاتی از مارک تواین نویسنده شهیر امریکائی –شما از بیست وسه از امروز- باهمه چیز درچالشی سخت خواهید بود- وشما نمیتوانید- به اسانی گذشته باانها کار کنید—شما خودتان را از خط شکست خورده به به بیرون پرتاب کنید—( چون کشتی های بادبانی تجارتی) از بندر ارامش به سمت بدست اوردن تجارت درمسیر باد مناسب دریانوردی کنید= ریسک کنید—البته با توکل به خداون الرحمن -باز مارک تواین من همیشه این ضرب المثل چینی را درحافظه خود مرور میکنم بهترین زمان بیست سال پیش یود که این درخت کاشته شده بود- دومین بهترین زماان الان است = که از ان سود میجوئیم- با الهام از اوا سامر- یک عکس نزدیک به غروب افتاب را درخانه دراطاقتان بگذارید وهمیشه به ان نگاه کنید که بسیارزود محو میشود-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جملاتی از مارک تواین نویسنده شهیر امریکائی –شما از بیست وسه از امروز- باهمه چیز درچالشی سخت خواهید بود- وشما نمیتوانید- به اسانی گذشته باانها کار کنید—شما خودتان را از خط شکست خورده به به بیرون پرتاب کنید—( چون کشتی های بادبانی تجارتی) از بندر ارامش به سمت بدست اوردن تجارت درمسیر باد مناسب دریانوردی کنید= ریسک کنید—البته با توکل به خداون الرحمن -باز مارک تواین من همیشه این ضرب المثل چینی را درحافظه خود مرور میکنم بهترین زمان بیست سال پیش یود که این درخت کاشته شده بود- دومین بهترین زماان الان است = که از ان سود میجوئیم- ب الهام از اوا سامر- یک عکس نزدیک به غروب افتاب را درخانه دراطاقتان بگذارید وهمیشه به ان نگاه کنید که بسیارزود محو میشود-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خبر از- اف-ال-وی- بی- لیگ- ملت های والیبال—اقای گاربیک –کوچ والیبال- صربستان- پیروزی همیشه خوب است-خبرنگار- هافمن ارستیت-امریکا-16جونر2018-صربستان درکولکسیون خود اش-پنج ست برنده داشتکه دربین انها پیروزی 3-2از ایران بوددر شنبه درلیگ والیبال ملت ها-کوچ صربستان – اقای- نیکولا گربیک-گفت- اسان نبودما به حالت معمول خود باز گشت کنیم که کمتر از بیست وچهار ساعت بعداز انکه ما شکست خوردبوده ایم-ما مدریت باز گشت به حالت معمول خودرا با از دست دادن ست اول با تغیرات زیاد بازی کنان بدست اوردیم- زمانی زیادیگرفت تا یاس ازبین برود- واعتماد بدست بیاید وبرنده شدیم- بهتراینبود که ماد ر سه گیم برنده میشدیم- وسپس بیان میکردیم پیروز ی همیشه خوب است—من رضایت از بازیکننان دارم کهبه باز ی خودشان باز گشت کردند- و-وضعیت را تغیر دادند- وبه ما انرژی مثبت دادند- ما سعی میکنیم که گذشته وحال را فراموش کنیم- و به باز ی فردا-تمرکز کنیم- بازیکن صربستان- اقای –مارکو-پودراسکنین-گفت- این یک پیروزی بسیار مهم برای ما بود- زیرا-بخصوص-ما دیروز- ما 3-0 به امریکا باختیم- ما هنوز در راه رسیدن به رتبه ششم هستیم- واین موضوع برای ما بسیار پر اهمیت است- وهم چنین برای بزرگان ومسئولین ما هم است-زیرا مادو گیم بازی را به 0-3 -با فرانسه وامریکا- باختیم- ماهمچنان باید باتمرکزحصوصا فرداکه ما بازی با لهستان داریم بسیار پر اهمیت است-کوچ ایران اقای- ایگورکولاکویچ-گفتند- بسیار سخت بود- ما باهمان روش های سخت قبل که ماقبلا بازی کره بودیم-بازی کردیم-که صربستان برنده شد—من خوشحال هستم-زیراکه انها فرصت بازی در فینال را دارند- اما همچنین بسیار غمگین هستم- که ما فرصت برنده شدن-دراین شرایط راداشتیم—ماتعدادزیادی مسائل با بازی کننان-مجروح داشتیم-در اثنای بازی یکی از جوانان کلیدی ما-اقای- مرتضی شریفی- مجروح شد-بخاطران من غمگین تر شدم-با این توقفی که درکارمابوجود امد-اما زندگانی ادامه دارد- وما فردا یک بازی دیگری داریم—وما سعی میکنم- که انرژِ ی خود رابرای بازی بعد همچنان حفظ کنیم-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خبر از- اف-ال-وی- بی- لیگ- ملت های والیبال—اقای گاربیک –کوچ والیبال- صربستان- پیروزی همیشه خوب است-خبرنگار- هافمن ارستیت-امریکا-16جونر2018-صربستان درکولکسیون خود اش-پنج ست برنده داشتکه دربین انها پیروزی 3-2از ایران بوددر شنبه درلیگ والیبال ملت ها-کوچ صربستان – اقای- نیکولا گربیک-گفت- اسان نبودما به حالت معمول خود باز گشت کنیم که کمتر از بیست وچهار ساعت بعداز انکه ما شکست خوردبوده ایم-ما مدریت باز گشت به حالت معمول خودرا با از دست دادن ست اول با تغیرات زیاد بازی کنان بدست اوردیم- زمانی زیادیگرفت تا یاس ازبین برود- واعتماد بدست بیاید وبرنده شدیم- بهتراینبود که ماد ر سه گیم برنده میشدیم- وسپس بیان میکردیم پیروز ی همیشه خوب است—من رضایت از بازیکننان دارم کهبه باز ی خودشان باز گشت کردند- و-وضعیت را تغیر دادند- وبه ما انرژی مثبت دادند- ما سعی میکنیم که گذشته وحال را فراموش کنیم- و به باز ی فردا-تمرکز کنیم- بازیکن صربستان- اقای –مارکو-پودراسکنین-گفت- این یک پیروزی بسیار مهم برای ما بود- زیرا-بخصوص-ما دیروز- ما 3-0 به امریکا باختیم- ما هنوز در راه رسیدن به رتبه ششم هستیم- واین موضوع برای ما بسیار پر اهمیت است- وهم چنین برای بزرگان ومسئولین ما هم است-زیرا مادو گیم بازی را به 0-3 -با فرانسه وامریکا- باختیم- ماهمچنان باید باتمرکزحصوصا فرداکه ما بازی با لهستان داریم بسیار پر اهمیت است-کوچ ایران اقای- ایگورکولاکویچ-گفتند- بسیار سخت بود- ما باهمان روش های سخت قبل که ماقبلا بازی کره بودیم-بازی کردیم-که صربستان برنده شد—من خوشحال هستم-زیراکه انها فرصت بازی در فینال را دارند- اما همچنین بسیار غمگین هستم- که ما فرصت برنده شدن-دراین شرایط راداشتیم—ماتعدادزیادی مسائل با بازی کننان-مجروح داشتیم-در اثنای بازی یکی از جوانان کلیدی ما-اقای- مرتضی شریفی- مجروح شد-بخاطران من غمگین تر شدم-با این توقفی که درکارمابوجود امد-اما زندگانی ادامه دارد- وما فردا یک بازی دیگری داریم—وما سعی میکنم- که انرژِ ی خود رابرای بازی بعد همچنان حفظ کنیم-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است=نقدی – برمقاله--+ میل این ناقه کوی لیلی نیست-= از استاد جناب اقایحسین شریعت مداری مسئول روزنامه کیهان-نقدی براین مقاله نوشته شده است که ایشان متذکر شدن- که ما میبایست- از کره شمالی یا بگیریم- رف رفرمودند ما کره شمالی نیستیم وخود دارای یک استراتژی منحصربفرد هستیم که تا امروز روغن زده خیلی خوب کار میکند-درحالیکه اگر کمی به تاریخ کره شمالی نگاه کنیم متوجه میشویم –کره شمالی از ما اقتباس میکنئد-هم نرمش قهرمانانه- استراتژی قبلی کره شمالی این بوده است ظاهرا قبول میکرده است تازمان بدست اورد ومخفیانه به پیشرفت نظامی- خوداقدام میکرده است – وتوسعه خود وصنعتی کردن خود ادامه میداده است که اقای بوش نام انر استراتژی صنعتی شدن نامیده است- امروزه صنعتی شده است وبازار اصلی ایشان جهان سوم است که افساران در دست امریکا است ودرثانی بودجه های کلانی درکره شمالی سرمایه گذاذی شود بعنوان نمونه کره شمالی معدن ذغال سنگ دارد- که استخراج ان صنتعتی است واز طرف امریکا خرید ان تحریم شده است تنها سیصدهزاردلار به ویتنام میفروشد که درواقع قاچاق است—ولی این بارروش ایران را بکاربرده است ان مرکز منهدم کرده است اولین مرکز ساخت بمب اتمی بوده است که تاثیرات ان روی گیاهان وفضا شناخته شد ومیبایست زیربنای انرا از نو ساخت- درجاهای دگیر ساخته شده است نه کره شمالی افشا میکند ونه غرب – هرکدام بعلت امنیتی انرا افشا نمیکنند- زمانی که موشک های اخیرا کره شمالی از روی ژاپون رد شدند- یک روزنامه انگلیسی ژاپون نوشت هرکس ان روز درخیابان بود به خوبی ترس مردم ژاپن درچهره ها متوجه میشود- ولی مردم ژاپون برا یانکه دولت فلج نشود وامتیاز ندهد به روی مبارک خود نمی اورند- در کره جنوبی هم ترس است وکم کم این فاشر میاورد ایا به امریکا میتوان درجنگ امیداواربود ویانه امریکا به نفع خود عمل میکند ودثانی بمب اتمی به نفع روسیه وچین هست- زیرا هردو متعهد به کمک نظامی به کره شما لی هستند درنتچه وسعت سرزمین نقش تعین کننده دارد- این بار امریکا که همان بازی که با ما کرد نتجه ان باعث وحدت وابروزی امریکا شد به نفع کره شمالی هم تمام خواهد شد ونمیتوانند بگویند که ایشان نفاق کرد ولی کاربرای غرب بسیار مشکل است وغرب به هیچ وجه نمیخواهد یک کشور صعنتی جهانی شود البته از ایران ترس عمیقی تر دارد تاثیر ایران در منطقه ودر کشورهای اسلامی وجهان غرب ان نخ وحدت دهند بین دانه ها اسرائیل است این اسرائیل اگر یک سر شد هرکشور غربی بدنیال منافع خوداش است حتی امریکا--- رادیو انگیسی زبان صدای ایران- که اخیرا تعدادی نویسندگان برجسته جهانی را به استخدام خود دراورده است بیانی داشت- که فرانسه فرموده است- که باید راه اهن خصوصی شود وزیربنای ان بطورکلی تغیر کند- تا این اعتصابات در راه اهن تمام شود وگرنه اعتصابات است کارمندان راه اهن میفرمایند مادرخواست زیادی نداریم درحد حقوق کارمندان اتوبوس ها راضی هستم- اما متوجه نیستند که اتوبوس زیرذ ساخت کمتری دارند وهزینه برای انها کمتر است ودرنتچه قیمت کمتراست وبه نفع مسافراست- بقول خبرنگار عجیب است که نفس اقتصاد غرب به شماره افتاده است میخواهند راه اهن خصوصی کنند- حال سئوال این است که زمانی غرب درچنین شرایط است این همه هزینه جنگ به جه معنا است- درحالیکه هیچ نتجه ملموسی هم ندارد- ولی علت ان مخفی است که کشورهای جهان سوم هیچگاه صنعتی حتی مانند کره شمالی نشوند وخود کفا نشوند واظههارنظر درجهان نکنند ورای مستقل نداشته باشند واسرائیل هم درامان باشد- ول یانده بستگی دارد مردم جهان سوم به سمت خدا وندمنان بروند ویا به نزد شیطان بروند


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-فراز ی از مقاله تهران تایمز که بسیارهم مفصل است باعنوان کره شمالی – امریکا سندجامع- که بعدازملاقات رهبران- امضا شد- کارشناسان به ان مشکوک هستند- هردو سنگ بزرگی برسر راه دیگری قرار دادند-که راستی ازمائی بسیار مشکل است امریکا جمع اوری بساط اتمی بطور کلی است- کره شمالی جمع کردن چتر اتمی امریکا در کره جنوبی وژاپون است وخروج نیروی اتمی بیست هشتهزار سرباز امریکائی درذ کره جنوبی است- ودرامریکا مشکوک های اتمی کره شمالی هدف قراردارند برچیده شود- اقای ترامپ بیان کردن مسافرت های زیادی اقای کیم به واشنگتن بیاد تا مسائل حل شود واقای کیم هم انرا پذیرفته است- باکمی دقت سروصدای فیلم های هم جنس بازی زنان ومردان تمام شده وخاورمیانه مطرح شده است وحال هم در خاورمیانه درشرف اتمام است کره وامریکا مطرح میشود-ملاقات در جزیره- سنتاوسا-در هتل –کپلا که قبلا پادگان نظامی انگلیسی ها بوده است که به یک هتل با اخرین ستاره تبدیل شده است- ما هم یادبگیریم-اغاز کار بسیار ملاقات طراحی شده بود که بسیارهنرمندانه بهم دست دادند-) اصطلاح- بک دراپ- به معنای ان است که تاتر ویا سینما اولین عکس که تاتر ویا سینما نشان داده میشود-مثلا فیلم درباره نژاد پرستی است- این عکس میتواند بیان کند که این تاتر ویا سینما نسبت به نژاد پرستی دید مثبت دارد ویامنفی دارد- مثلا فردی عکسی از کوه هیمالیا بگیرد که نشان دراماتیک بودن ان است ویا شادی افرین بودن ان است—که غالبا دراماتیک است همیشه فضای معمول ملاک است-اما لغت سنری همیشه مثبت وجذاب است)که نشانه خوش امد گوئی – برخلاف بک دراپ- پرچم های دو کشور که پشت سرانها قرارداشت- ملاقات سران – ترامپ- کیم- بنظر میرسدماه  های گذشته غیر قابل تصور بوده است-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی
   1   2      >