سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امروزه درامریکا بعضی فرق مسیحیت- بشدت به اسلام میتازند چون بخوبی تشخیص دادند که ازجهت اسلام زیرفشار واقع شدن وهمه نوع دروغ پردازی به رسول اکرم صلواته علیه واله والسلم انجام میدهند ومیگویند بهترین دین پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم مذهب وهابی است- که هرکس ضد اسلام باشد چه طفل باشد وغیره از دم تیغ بایدبگذرد-درحالیکه عظمت گسترده و وسعت بی نظیر رحمت پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم برکسی پوشیده نیست وخداوند پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم بر ای رحمت الهی ارسال کردهاند کهاین بیاره به کتب ا راستین بایدپی ببرنند وان مطالبرا درحوزه ای رستین اسلامی مطالعهه کنند ودست از لجالت بر دارند دن اسلام یکسری سخت گیر یهای منطقی دارد- منندانکه اجکام باداز طرف الهی باشد وتحریف وتغیرکرده است وبدون اجازه وحی حتی استنباط امکان  ندارد یهود گفتند ما فرزندان خداوندمنان هستیم قرا در قیامت میفرمایدسندی از طرف من دارید اگر دارید اشکار کنید کهمن هیچگاه تعهد خودم رالغو نمیکنم وانها اهل چهنم میشوند وبه حضرت مسیح علیه السلام در قیامت میگوید شما گفته ایدکهمن خدا هستم حضرت مسیح علیه السلام میفرماید هرچه من گفتم شمامی دانید وتقاضای عفو افرادمسیحی میکند ولی خداوندمنان نمی پذیرد وانها اهل جهنم میشوند تحریفات دردین بسیار رخ داده است ولی بقول حضرت سجادعلیه السلام باتمام زیرکی نتواستند- احمقانه تحریف کردهاند که بخبی قابل شناخت است- اقایان یهودی ومسیحی جنایات یهودیان ومسیحیان رادرطول تاریخ بخوبی میشناسند چگونه انهارا مطرح نمیکنند جنایات مسلمان را مطرح میکنند ومیگویند طبق خواست پیامبر اکرم صلواته االله علیعه واله والسلم- ابن تیمیه- یک حرف درست داد ولی جنایات ز یادی کرده است- کها ن حرف درست بخوبی مذاهب اهل سنت را رد وباطل میکند ومطالب بسیاراحمقانه ای هم داردبعداز انکه حضرتعلی علیه السلام اهلبیت مکرم رسول اکرم صلواته الله علیه واله السلم میفرمیاید کسی به گرد-انها نمیرسد ولی حضرت علی علیه یک اعوذباالله حماقت کرد که اجماع مسلیمن- درانتخاب خلافت قبول نکرد واین یک نقطه ضعف بزرگ ایشان است؟؟ درک ضعیف واحمقانه ایشان بخوبی مشخص میشود پیامبر ان عظام صلواته الله علیه واله والسلام- یک ستنباط –کوچکی کردند موردمواخده قرار گرفتند چگونه ممکن است احکام الهی راافراد استباط غلط کند وانها هم درموردمطالب وموضوع کلیدی وخداوند به انها پاداش دهد- پیامبران گذشته بسیارقواین ساده اوردن ومدوام پیامبران امدند ودرموردمطالب ساده انهارا اهنمائی کردند ولی درزومان یامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- بحثهای پیچیه فلسفی ودراحکام موضوعات متنوع وپیچیده احکامی که قابل درک درزانهای مختلفحتی نیست وبسیارکم درباره اطلاعات جزئی علمی درک شده است- مثلا درحلا ها وحرام ها انرابه استباط افراد واگذار کنند مانندان است معلم ی بحث های ساده ریاضایت رایاد دهد ولی مسائل بغرنج وپیچیده ریاضی رابگوید خودتان حل کنید انچه کهامروزه بسیار ی از دانشمندان رحل ان عاجز هستندولی عجیب است که بعضی از انها بقدری شیفته شدند که میگیود کاشی مرگ مارسد ومابخدمت رسول اکرم صلواته الله علیه دربهشت نائل شویم وحقایق ناب را بفهمیم- ابن تیمیه مکوید درشناخت حدیث هیچ راه ای جز این نیست- که بهردیار شهر وروستا- درگذشته مراجعه کنیم وعقلای انشرح هرحدیثی که صحیح میداندقبول کنیم از بین نها انتخاب کینم که مثلاعقلانی تراست حال دربسیاری درقبل بعلت سیاسی تحریفاتی کردندکه تصور میکردندبنفع ان دیار شهراست انهارا صحیح قلم داد که تعدادانکی ازانهارتواستند درک کنند وازمیرات امویان وعباسیان که بعضی مواقع بالاجباربوده است یافریب خوردن هوز ئهم مطرح است حضرت استادعظمت ایت الله زبرجد رحمت الله- علیه درباره اقا بخاری میفرمودند اگر اقای بخاری کهتنها بخش یا جغرافیای برداران سنی را گشت- دراخر سفر پولاش درحال تمام شدن بود ومیخویاست بعض ی شهرها وروستا نرود بزور ایشانمیبرئند یکده ساعتی انجا بود احادیثی داشت میکرد کهانها میگفتنداینها صحیح هستند وتعدای هم میکفتند اینهامثلاجسن وموثق هستندویا ضعیف هستدفرصتی پیدا نمیکردبحث کند که به چه دلیل شرعی اینها صحیح هستند وتا به مکه رسید دودفتر داشت یکی احادیث صحیح بود ویکی احادیث غیرصحیح وانهمبلاختصار ومیفرموداینهمه حدیث حفظ کردم بعدایاشن رفته است به مکه تنها شصدهزار حدیث ظبط کرده است درحالیکه احادیث بیشاز یکیمیلون بوده است تصور میروید کاغذ کم اورده است بعد یک روش انتخاب کرده است که احادیث صحیح را انتخاب کند ومقدایربشتراز احادیث صحیح است ومقئاری از احادیثی غیر صحیح است که تشخیص داده است که انها صحیح تعدادانتخاب 60 هزارتا بوده است بعدابرای هرکدام دورکعت نماز در مسجد حرام خوانده است- براساس الهام اشراق 6000 اتخاب رده است که اینششهزار براچه اساسی عددمناسب است تازهاین کتاب رابه خدمت عباسیان اورده است- انها مطالعه کردن وگفتنداین کتاب تو شیعه را اثبات میکند این برای خودت برای ما بایداهل سنت راثبات کند وبعدایشات تغیرا عمده است وابز شدهاست شش هزار تا است معلوم میشوکه عباسیان فقط بریشش هزز حدیث پول میدادنند- وجناباقیا بن تمیه هممیفرمیادغیراز این راهی دیگرنیتالبته ایشان شایدکمی بهتردرک کند- درفقه اسلامی یک اصطلاح بنام عذر داشتن- یعنی دلیلی که قابل قبول است حتی اگر اشتباه باشد درک واستنباط بایدعذر بیار باشدتاخداودمنان بپذیرد- حضرت اش رحمت اللهعلیه میفرمودند اگربخار ی کل جغرافبا اسلامی گشته بود فقط پنچاه حدیث-کل فریقین به ان ایمان داشته باشند ومنظور دانشمندان فرق است هربیسوادی که شعاردهت این پنچاه حدیث درقیامت عذراوراست ولو باطن انهابرفرض محال درست نباشد چون راهای دیگر هم نیست این اجماع درست است وفرمودد من این پنچاه حدیث راپیدا کردم دراصول ودرفروع زلزله ایجاد میکند وتنهافقه شیعه اثبات میکند باقبول این پنچاه حدیث مطالب زیادی هم اثبات میشود- ولی اقایان بر اس احساس وسلیقه منافع وکینه ها وغیره چنین کاری نمیککنند وبر جسب میزنند برافراد پاک ومحققق ودانشمندان خود که درزمن خودبوخبی وعلم شهره بودند ومدارک خاصی با دلیل داندان شکن از افرادسنی شاهداوردند که عدم قبول انان اینهم یکجرم عظیم است وبخوص حادیث ائمه اطهارعلیهم السلام باترفندهای بچه گانه ومضحک وخنده ار نپذیرفتند که جنایتی عظیم است وبخصوص عقل یک ملاک شرعی هم است کهجناب علمای سابق در دلیل اوردن بسیارازان استفاده کردن بخصوص علامه شیخ اصاری برای هرحکم شرعی دلیل عقلانی هم اورده است که دربرداران سنی بقدراندکی از عقل استفاده شده است

                                                                                 


ارسال شده در توسط علی

بوده است اما ایشان متهم به خطاوجنایتی نشده اند-؟؟!!- ایران به دستگیری خانم مرضیه هاشمی که درامریکا بدینا امده است ومجری در پرس تی وی که یک کانال انگلیسی زبان ایران است درمیاناختلافات وتنش های بسیار بالای بین کشور قراردارد- در واشنگتن شنیده شده است اقای بریرل هوول- ریس دادگاه عمده بخش کلمبیا- دستور داده است- که بخش حکم متعلق به خانم هاشمی  که مربوط میشود به زمانی که ایشان خانم هاشمی بانام قبلی ایشان که ملانی-فرانکلین بوده است اشکار شود ومعلوم میشد این قضیه سر دراز دارد-؟؟ حکم میگوید که خانم هاشمی- بعلت مسئله مادری  که نیاز مند حکم جلب بوده است که مربوط به شهر واشنگتن میشده است دستگیر شدند- ایشان پس از کامل کردن شهات اش را که به هیت عالی تحقیقات های غیر جنائی ازادخواهند شد- خانم فرانکلین- به وکیل خود متذکر شدند که متهم به هیچ نوع جنایت نشدند-خانم هاشمی بایک مرد ایرانی ازدواج کرد- وبدین اسلام مشرف شد- ایشان تهیه کنده تهیه کنند مستند انتقادی- سیاست امریکا در خاورمیانه ورفتارسرتاسری دولتی ورسمی با مسلمانان وافریقائی امریکائی ها- بود- ایشان یکشنبه در فرودگاه سنت لوئیس- که برای ملاقات ودیدار دیدیکی از فامیل مریض خود براساس گفته پرس تی وی امده بود دستگیر شد- ایران عموما دریافت کنند اخرین حد انتقادی بوسیله امریکادرباره ازادی مطبوعات وحقوق بشر-سوگند بسیار قوی خوردن در دفاع از خانم هاشمی – معلوم میشود خودایشان هم موضوعیت خاصی دارد- که ایشان شامل یک فرد ایرانی   به جهت ا زدواج اش شده است—جناب اقای محمدجوادظریف وزیر امور خارجه فرموده است- دستگیر کردن خانم مرضیه هاشمی – بوسیهامریکا- یک عمل غیرقابل قبول سیاسی است-که- زیر پا گذاشتن – ازادی بیان میباشد-پایگاه اصلی روزنگاران ازادی خواه و-معترض نیو یورک باخطاب با توجه کردن ونگران بودن جریان اول صبح جمعه درباره دستگیری – اظهار داشتند- که- دولت امریکا- نیازمند شفاف سازی  درباره علت دستگیری ایشان میباشد-گروه حمایت گر وپشتیبان مردمی گفت ایران حداقل هشت خبرنگار را بازداشت کرده است که یکی از کارهای نامناسب – ایران خبرنگار روزنامه واشنگتن-پست –را- اقای جانسون رضائیان بای 544 روز بازداشت کرده بود واو ازد شد دربخشی ازقرارداد مصالحه که با اقای دولت ریس جمهور بارک اوباما منعقد شده بود

 


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- به گرجستان بامردم خوش اخلاق ودوست داشتنی رفتید با ارم لوگی ایرانی مداوم ضشراب درخیابانها وابجو درپارک هابخورید که متجه شوندشما دارید خوش اخلاق میشوید شنگول به معنا ومفهمو م خوش اخلاق گرجی تبدیل شده اید – وتتمه ان درارمنستان هم سرغذا مداوم مشروب بخورید وبگویئد احمق نیستیم که درباره سیاست صحبت کینم هنوز جاهای دیدنی را زیارت نکردیم—دراذربایجان شبها درخیابان با کنسرت امریکائی برقصید ومدوام بگوید گریت گریت هاریکا هاریکا یعنی عالی است وسربه موزه های جدید بزنید بگویئد همه چیز رافهمیدم ادم های خوش شانسی هستید ومداوم انگلیسی صحبت کنید-با پلیس از سیصدمتری مسجد کبود رد شویدودرهوپیما بر روی هرمسجدی که رسیدید سوره فاتحه مع الصلوات بفرستید انشا الله اهل معرفت وحقیقت وبه روز شوید- انشاالله-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است پلیس امریکا فقط یک کامنت برای   بی بی- سی درباره مجاهد راه امربه معروف ونهی از منکر خانم مرضیه هاشمی که بعنوان یک جنایت کارشناخته شده است ارسال کرده است وومسئل –پرس تی وی ایران یک بیانیه مفصل اعتراض بسیارشدید بیان کرده است پلیس ایان درشرایط غیر انسانی قرار داده است- وبه سازمانهای   زندان های امریکا  دستور داده است هیچگونه اطلاعاتی به خبرنگاران رسانه ها ندهند-خانم هاشمی درتلفنی که به خانوداه کرده است- فرموده است مورد هجوم بسیار شدید همراه با رفتار غیرانسانی واضطراب اور بوده است- یک حسن کتابهای لغت انگلیسی واخیرا امریکائی کلمات درجملات مختلف بکار میبرنند که ماهم بایدچنین کنیم وبیشتر از جملات بزرگان گرفته است-کتاب لغت انگلیسی – میریام – وبستر میگوید زمنی که شما به سمت پرتگاه هجوم می اورید درهمان زمان یک نیروی مخالف درشما بوجود میاید وبا شما گلاویز میشود که شما از اضطراب وخطر دور کندمثلا درزمانی که چاپلوسی میکنید- که میتوان زمانی که انسان دروغ میگوید- تعمیم داد جمله دیگر از اقای جف مکلین است انالیز کننده معروف سینمای امریکااست-در سایت فلیلی- فیلمی ساخته شده است بنام- چراعقاب ها- منظور تیم فوتبال امریکائی عقاب هااست که برنده سوپر جام شدن دلیل اش ان است که این تیم از یک دفاع برجستهترین ومحکمترین دفاع بود دستبه حمله زد یعنی حمله بدون دفاع مستحکم فایده ای ندارد اتفاقا مسئول محترم پرس تی وی میبایست از ایات قران واحادیث وضرب المثل ایرانی وخارجی وجملات بزرگان ایرانی استفاده میکرد این کار بعضی مجاهدین قبلاز انقلاب بابازجو های خشن انجام میدادند وموثرهم واقع شد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- علم مفید یک ارزش والائی است ولو فرد منکر خداوندمنان باشد این ارزش را دارا است واگر به مسلمانان ومردم جهان خدمت کند خداوند منان در مجازات او دراخرت تخفیف قائل میشود ودردنیا هم برکاتی پیدا میکند- یک از غول های اسلام وشیعه حضرت سید مرتضی رحمت الله علیه است- ایشان یک حکمی کرده بوده است- که هرکسی غیر مسلمان تا پیری درکشور مسلمان باشد ومسلمان نشود معاند است یعنی مخالف دین اسلام است از او دوری کنید- ایشان یکفرد یهودی استاد-ریاضی ایشان بوده است- یک روز خانواده ان فرد یهودی پیامی برای ایشان میاورد که ان فرد فوت است ومنتظر امدن ایشان نباشید حضرت سیدمرتضی ازانفرد سئوال میکند چه ساعتی واز کجا انفرد را تشییع میکند وانها میگویند ده دقیقه به ان ساعت ایشان با طلبه ها درخیابان منتطر ایشان میشوند تابوت می اید وحضرت سیدمرتضی- هفت قدم تابوت را بدرقه میکند وبر میگردند به سر درس طلبه ها اشکال میکند هنر طلبه اول اشکال فنی گرفتن که براساس هوش باشد نه عدم مطالعه اشکا بعلت عدم مطالعه جایز نیست دوم درس راخوب جابی اندازد وبتواتد درسطح فرد خوب تفهیم کند واستادی خوب است اگر طلبه اشکال به ذهن اش نرسید اورا یاری کند وبگوید به ظاهر این اشکال رادارد که درغرب مطرح است وجواب داندان شکن بدهد کاری علامه ایت الله العظمی طباطبائی  رحمت اللهعلیه در نفیه مادی پرستی کرده است وجالب است اخیرا پوچی گراها میفرمیاند- از طریق مثلا چهش کهراصل تصادف است ودرجهش منطقی شده است غلط است هیچگاه منطقی نمیشود حکمتی پیدا میکند پس این دینا خوش باشضد وانسان برای رفع نارحتی خودمنطقی جور میکند ولی ااس برپوچ گرائی است هرلحظه ممکن است اتفاقی رخ دهددر این مدت کم خوش باش – به جناب سیدمرتضی رحمت الله علیه طلبه ها گفتند- شما برعلیه حکم خودتان عمل کردید ایشان اول پیربود ودرثانی چندنوبت باشما ذاکره وگفتمان کرد ولی قبول نکرد ایشان از دیگرافراد وضعاش بدتر است- ایشان پاسخ داد من بخاطر مذهب ایشان بدرقه نکردم بهخاطر علم مفیدی به من یاد داد از این جهت صاحب کرامت شد واین هفت قدم خداوندمنان درمجازات اوتخفیف داد-حال اگرمن بودم درشک بدم گرچه میپذیرفتم از شخصیتی چون ایشان گفته است وبدنبال سندمیرفتم اتفاقا سند دارد شخصی کهتاخرعمراش مشرک مرد ولی به حضرت رسول اکرم از غار حرا پناهدنگی داد تا پیامبر اکرم راصلواته الله علیه واله والسلم رانکشند وحضرت فرمودند صلواته الله علیه واله والسلم ایشان درجهنم است ولی اتش درنزدیکی او است وازبهشت برای او مائده میاورند- دو روز گذشت- پسر ان یهودی نزد سید مرتضی رحمت الله علیه امد- .گفت پدرم را درخواب دیدم به من گفت نزد سیدمرتضی برو هرچه گفت بپذیر خداوندمنان بعلت انکه  ایشان هفت قدم منرا تشییع کردند درمجازات من تخفیف داد وایشان گفت من مسلمان شدم حال چه کنم- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحن الرحیم-نظریات شخصی است- اقای ترامپ یک سخنرانی امروز کردند- دقیقا مطاب میل استراتژیستهای – فضای مجاز ی است- کار شناسان انها ادعا دارند – که دراینده سیاست مدران باید استراتزی انها- تعقیب کنند وکمک کنند وضربه به انها نزنند واین امر به نفع غرب است—ومیگیند ما دراینده افکار جهانرا کنترول میکنیم وبه سمت اهداف خودمان هدایت میکنیم بودن انکه افرادمتوجه شوند وانها درحقیق برده فکری ماهستند ودرجهت منافع ما اقدام خواهند کرد- یک اصطلاح در زبان خارجی بنام - دایت- که دراصل یعنی رژیم غذائی گرفتن است ولی ان اصطلاح امروزی درهر امری که از حدتعادل بگذرد بکار میرود مثلا درارتباطات- درفضای مجازی واستفاده کردن از صنعت وغیره تاکتیک انهافرد را دریک بمباران مطالب که هم جذاب است وهم ظاهرا استدلال دارد چه مثبت باشد وچه منفی ولی بقول اعراب فقط استدلال به اندازه ای است لب راتر کند واگر کسی بخواهد دلیل را پیدا کند یاهرگز پیدا نمیکند ویا بسیار مشکل است انهم بیشتر باددرذفضای مجاز پیداکند که هرکلیکی میکند از لحاظ مادی بنفع غرب است ودراین دریا غرقف میشود نه انکه فربه شود وعاملی میشود که اینمطالب به دیگران بعنوان علم ویا سئوال جالب نشر دهد وانهاراهم متبلا بهاینعادت میکند وهرگز نمیتواند درجهتی از فضای مجاز یاستفاده کند که علم واگاهی دارد ودربسیاری موارد زیادمقالات درباره انها نیست- درکتابها است که برای ایشان جاذبیتی ندارد وحتی اسم انها نمیداند- در صدای امریکا یکبرنامهای دارندبنام اکران- مسئول انرفرمودند فردی بیست سال روی اختلاف موی مرد وزن تحقیق کرده است وخلاصه ان درسه دقیقه ونیم ونشان میدهد وبهاینتجه رسیده است اختلافی نیست وزنان میتواند موی خودرا ظاهر کننددرست مانند مردان من منتطربودم که دلیل ایشان علمی درک کنمزن ومردی را نشان داد از نژادهای مختلف مرد موی زن رابدست لمس کرد وموی خودرا لمس کرد وگفت اختلاف ندارد وزنهم همین کار کرد ونژادهای مختلف هم همین کار کردند گس نتیجه گرفتند که باید رفع حجاب کنند درباه همین خانم مرضیه هاشمی که اخیرا ایشان باز داشت کردند وبه دست ایشان زنجیر بستند به تمام زبانهای دنیا این امر منتقل کردن اینخبر رسانی کردند ونوشتندفقط سه خانم دیگر که اسامی انهارا گفته اند- یک شرح مختصری دادند قضیه تمام شده است اما علتی که درغرب بامسلمانان ها برسرگوشت خوک چالش دادند شرح میدهند که انها گفتندمسلمان گوشت خوک نمیخورند اشکال ندارد ونبایداز مذهب بطور کلی برعلیه گوشت خوک شعار دهند- یکجناب ایرانی فرمودند گوشتهئی که از گاوهای افغانستان به ایران بوده است فلان مرض را داشته است ولی خوک های غربی فارغ از هرنوع مرض هستند ان گاوها حلال هستند این خوک ها حرام هستند- دردانشگاه لندن خانم استادفرمودند اسلحه ساز ی بدون انکه جنگی شود کشورهای جهان رابه خاک ذلت میکشاند یک استاد انگلیسی فرمودند درانگلستان کشتی جنگی کم ساخته میشود برای انکه اگر ساخته شودبه سرعت نابودمیشود چراماباید دریان مورادهزینه کنیم وپیش بینی کرد که فرانسه جلوتراز ما است وروزی چوب اش را خواهدخورد ویک مشکل اساسی انگلستان – و-فرانسه همین بودجه نظامی بوجود اورده است روسیه هم به همین علت- باز با مشکل روبرو شد و- امریکاهم همین طور اقای ترامپ بعلت پرتاب موشک اخیر ماهواره بر ومشک چین که به سمت ماه پرواز کرد دال بران است درموشک نظامی مسلما کاربرد گرفته میشود از این بهانه که ما مقداری عقب هستیم- پول توی جیب مافیای نظانی بریزند وبه همینعلت هم ایشاان تخاب شده است درحالیکه گور اقتصاد امریکاراخواهد کند وروز ی انسانها از ان وضعیت خسته خواند شد وبدنبال یک کشورپاک از اسلحه ومافیائی خواهند بود- من دریک فروم به معنای سایتهای چت کردند مال انگلستان راموردتوجه قراردادم که چند درصد درباره اسلام مطرح میشود کلا پنچ نفر بودند یکی از نها دختر خانمی بود که خانواده توانسته بود مقیم شدن درانگلستان بدست بیاورد وبه انگلستان مهاجرت کرده بود وخیلی دقیق نکات مثبت ومنفی مقایسه بین مصر وانگلستان نوشته بود که ما هرسه ماه چندروز بیادر مصرباشیم واقوام وپدربزگ ومادربزرگ ودیگراقوام ملاقات کنیم وتابستان ها من به مصر خواهمرفتم ولی هم مجبور هستم وهم دوست دارم- که بی حجاب باشم وتاحدی ازاد باشم- یک خانم- انگلیسی بود بیار جذاب وبه ظاهر منطقی هربحثی جواب میداد از سکس گرفته شده است تا وضع دانشگاه ودروس دانشگاه غیر وصدای همه درامده بود که کوتاه صحبت کنید که نوبت به دیگران ههم بر سد من هم درنوبت بودم تا نوبت من شد ومن پرسیدم شما اطلاعاتی درباره اسلام هم دارید- جواب دادم اگرمن این سئوال پاسخ بدهم بعد درخواست شماچیست حالا مکن است یک احمقی مثلا گفته است عکس برهنه خودرا بفرستید ولی به نظرمن ایشان کارش همین است یک مامور مانندمامورین سازمان سیا افکارخاصی بامهارت تزریق کند که تشخیص ان کاری سخت است ومطالعات زیاد ی میخواهد- درنتجه بجای انکه فرد یکسری ا طلاعات سیستماتیک بخواندوبه جائی برسد وقت خودرا داردتلف میکند درحالیکه فکر میکند داردمطلع میشود واین امربنفع غرب است وخوداش نمیداند که داردغربی فکر میکند- درحالیکه سواد غربی هم ندارد از ان طرف به غربیان گفتند زبان های ولهجه دنیا یادبگیرید وداستانهائی درباره انها بنویسید چون شمامتخصص هستید در اینترنت بفروشید امروز این مطلب مال چندی سال قبل استچند کتاب پژشکی خریدان سیصدهزار دلاربود ولی دراینترنت فردی فقط انهارابخواند ومیتوانداز روی ان بنویسد هفتاد وپنچ دلاربود ویک باراز انها کپی کند 150 دلار بود- از این کیفیت میخواند مطالب اینترنتی بفروشند که دراینده سودفراوانی خواهد داشت ودرضمن افکارغرب زده کنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-خانم مرضیه هاشمی – که درامریکا که متولد شدن- ودر کانال پرس تی وی ایران فعالیت میکننید وبیشتر درارتباط باخارجیان خارج از ایران هستند .در ضمن سر دبیر مجلهم محجوبان هم هستند- وبعوان یک روشنفکراسلایمی منتقد نسبت به جریانهای سیاست های جاهلی  غرب بخصوص سیاستهای امریکا  تفرقه انگیز امریکا مابین یهودیان ومسیحیان وتنش با ایراین اسلامی مسلماان را تجزیه وتحلیل میکند دریک خانواده امریکائی - افریقای بدنیا امدندودر مذهب پروتستان رشد کردند- . مدتها درمجلات اسلامی درامریکا فعالیت داشتند- ودر امریکا بدین اسلام عزیز مشرف شدند- ودر امریکا درشته رسانه های تصویر وصوتی تحصیل میکردند- واز سال 2008 به ایران امدند ودرایران مقیم شدند وبعنوان خبرنگار ومجری ومستند ساز ومیزبان گروه میز گرد بودند-که درشبکه زبان – انگلیسی کار میکردند- ایشان میگوید- علت اصلی من برای تغیر مذهب- وپذیرش دین اسلام- انقلاب اسلامی وشخصیت بر جسته –حضرت امام الخمینی رحمت الله علیه است- میفرماید-زمانی که من دانشجو درامریکا بودم شاهد بودم که دانشجویان ایرانی بسیار فعال بودن ومن هم بسیار به فعالیت های سیاسی علاقمند بودم- وعادت داشتم که از انها مداوم درباره جریانهای سیاسی انها واهداف انها وهمچنین چرا چالش سیاسی معترضانه داشتند سئوال میکردم- انها مداوم درباره جنایات بیشاز حد شاه صحبت میکردند-و درباره امام الخمینی رحمت اللههم صحبت میکردند- واین به مثابه اولین قدم به سمت مسلمان من شدم بود-من بدنبال کشف حقیقت بودم- واز مذهب قبلی خودم من راقانع نمیکردمن هیچگونه راه حلی برای اثبات انکه که خداوند سه قسمتی است – پدر- پسر وروح القدس- درحالیکه هرسه یکی میشوند- و پاسخ های که زمانی من از دیگران- دراینمورد- درخواست میکردبخصوص زمانی که دراین موضوع در دانشگاه رخ میداد-قانع کننده نبود-من شروع به مطالعه-نه تنهادرباره اسلام-بلکه درباره ادیان مختلف کردم- و فورا انها را با قوانین ایدولوژِی- و تئوری هائی که از زمان- ما کس وبر تا امروز مطرح است- مقایسه میکردم-شکرخداوندمنان را که پس از ان مسلمان شدم –وا یشان بعداز انکه مسلمان شد-نام خود را مرضیه هاشمی تغیر داد- هاشمی نام فامیلی همسر ایشان است- ونام مرضیه را برای خود انتخاب کرد کهان یکی از القاب حضرت فاطمه سلام الله علیها وبعلها وبنی ها وابی ها است-بنا بر گزارش خبر گذاری - بی بی سی- در سیزده ژانویه ایشان بر ای ملاقات فامل خود- بخصوص برادر مریض الاحوال ایشان به امریکامسافرت کرد- وایشان درفرودگاه سنت لوئیز لامبرت- بین المللی – درشهر میسوری دستگیر شد- و به یک باز داشتگاه در شهر واشنگتن ارسال شد- وبعداز 48 ساعت اجازه داده شد که به خانواده خود زنگ بزند پرس تی وی ایران از قول ایشان گفته است-که خانم هاشمی باخوردن غذای حلال مخالفت شده استوپیشنها داه شده است که غذای از گوشت خوک میل کنند-که میدانستند در اسلام خوردن گوشت خوک غیر قانونی است- اول این یکنوع تحمیل است وازادی فرد درانتخاب غذا سلب میکند- ویکنوع دیکتاتوری هیتلری است- ر ثانی اگر یک امریکادی به چین برود حتما بیادگوشت سگ وگربه وماربخورد وگرنه بی احترامی به چینب ها کرده است؟؟ دردنیا سنتهای مختلف غذانی است بعنوان مثال بسیاری از سیک ها گوشت نمیخورند ومانندان اخیر مهمترین عامل برای مبارزه با سلام خوردن گوشت خوک است وای نشانمیدهدحرفی برای گفتن ندارند واستدلالی هم ندارند از این طریق تشخیص دادن که تاثیر ممکن است داشته باشد-دریان مدت ایشان کراکر بیسکویت ویا نان خشک خوردن-در ضمن بالاجبار روسری ایشان رااز سر ایشان بر داشتند- کهدایشان بایکی تی شرت استین دارد سرخودرا پوشانده است شباهتی با کارهای یزید ملعون دارد- که این کارهم درتضاد با ایمان اسلامی است واین عمل بیانت رهبر معظم ومعزز اسلامی ایران را موردتائید قرار میدهد کهمخالفتانهابه خاطز مسائل از قبیل موشک واتمی ومانندان نیست با اصل اسلام مخالف هستند که منافع نامشروع سران کفر و ودروغهای شاخدارانها وتخت سلطنت انهارابه لرزه درمیاورد وباعصر بیداری مردم امریکا وجهان میشود انها که از خود بت ساختند- امروز اقتدار خود درامواج رسانه های ایران بخصوص پرس تی وی درحال غرق شدن میبیند- از ضعف مهم انها ان است که به ایشان علت دستگیری راهنوز مشخص نکردهاند یک رسانه گفته است امریکا به اینران پیشنهاد داد مانند سنتی که با شوروی داشتند تبادل جاسوسان با ایران هم داشته باشد وایران انرا نفیه کرده است- واین امر درجواب انان است که ایشان از داخل ایران دارد درامریکا جاسوسی میکند وپیشرفت موشکهای ایران هم حتما به همین علت است- ایشان درشهری قراردارد که یهویدان درنجا زیادهست که طرفدار اسرائیل میباشند وپیشرفت اسلام درانجا به معنای نابودی صیهونی است وپشت قضیه به احتمال بسیارزیاد صیهونیست ها هستند مردم امریکا بخصوص روشنفکران درانجا هیچگونه یاوری ندارند اما بایدبداند این اقتدار کوتاه مدت است وباعث بیداریمردم امریکا وجهان میشود واین سئوال مطرح میشود که قای ترامپ چرابه رهبران   عربستان سعودی نفرمودند که من گوشت خوکمیخورم وانها تشویق به خوردن گوشت خوک چرا نکردند – چرا برای دمکراسی نفرمودند زنان عربستان سعئدی حجاب خودرابردارند؟؟


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0