سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با الهام از فرمایشات استادگرانسنگ حضرت ایت الله دکتر حسینی قزوینی- درعنوان وهابیت باتمام قدرت برای تخریب جایگاه حضرت زهرا علیها السلام به میدان امده است- یهودیان ان مزخرفات-که- به پیامبران صلواته علیهم اجمعین ان نسبت دادند- به پدران خود نداند- بلکه شان انها-را- بسیاربالا بردند انزمان الگوی بشری یهودیدان بودند- که بعدا هم مسیحیت تا حدی به ان اضافه شد- لذا قران میجید فرمودند همانطور که پدران خودر ا خطاب قرار میدهید پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم موردخطاب قرار دهید بلکه بایادبه مراتب بیشتر مورد خطاب واقع شوند- همانطور که شخص خداوند منان درباره پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم عمل کردند—الگو بسیارمهم است- برادران سنی – متوجه نیستند بقول یک مورخ انگلیسی تاریخ بشریت بیشتر جنایت کاراران ومافیا نوشتهاند وگاهی فرصتی پیدا میشود که اتش حقیقت از زیر خاکستربیرون میاید- وقتیکه خانم عایشه الگو میشود- دیگر جائی برای مادر پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم کهدرحدیث است درقیامت تختی عظیم وجود دارد که پدرایشان ومادرایشان بالباس بسیارباشگوه وتاج های عظیم نشتسه اند واطراف ایشان ملائکه وحورالعین انهارابادمیزنند وجائی برای زن بزرگوار پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- حضرت خدیه سلام الله علیها کهمقام عظیم وصد درصد بهشتی باقی نمی امد ودرعوص هند جگرخوار تناسب باخانم عایشه پیدا میکند- اخیرا فاش شده است که مردان عربستان زنان خودرا طلاق میدادند- بدون انکه بهانه گفته شود برخلاف ایه هاقران واحادیث است یک تقلید کور کورانه از غرب است گرچه انها قبلااشاره میکنند که من درفلان زمان درداگاه منتظر شما هستم نیاید من طلاق را مطرح میکنم وبعضی توسط وکیل این کاررا میکند وخانم هروقت فرصت پیدا کرد ان حکم دادگاه را امضا میکند- درحالیکه دراسلام طلاق اسان نیست مراحل دارد درحدیثی دیدم که مردباید یک ماه به مسافرت برود بعدبیاید شایدتغیرات انجام شود-درغرب هنرپیشگان- ورزشگاران ومانند انها اسوه هستند زنان مدینه خدمت حضرت زهراعلیها لسلام- رسیدند وگفتند ما تابع شما هستیم ولی شوهران ما تابع شما نیستند اجازه میدهید به انها سم بدهیم!! ویا ازانها جداشویم فرمود هیچکدام عمل کنید وبیشتربه انها مهربانی کنید شما به بهشت میروید وانها به جهنم میروند حاضر شدند دراین شرایط خانواده متلاشی شود- حضرت موسی علیه السلام از خداوندمنان سئوال کرد علتی که من رابه پیامبر ی انتخاب کردید چیست –خداوندمنان نفرمود که منرا زیاد دوست داشتهی فرمودندبه خاطر صبر برناراحتی مردمان وحسن اخلاق وعقل- وحضرت موسی فرمودند بهجت من درمناجات های زیاد باخداوندمنان است وحرف دقیقی است کسی مناجات باخداوندمنان نداشته باشد عاقبت مریض روانی میشود علت ان این است- چیزی با ارزش وجودندارد که انسان به بهجت برساند- درزندان امریکا زندانی ککه وقتیکه سخت ناراحت میشد میتوانست بطلبد بجز کشیش- سرانجام انها پافشاری کردن که کشیش بیاید به کشیش گفتند که فرد عقلانی بود از انها حمایت بی خودنکن وکشیش امد وگفت در دین مسحیتمجازات سختی است که بیادتقبل کنید ولی ارامش هم بعداز مجازات است بعداز انکه کشیش رفت گفتند ما به امراش رسیدیم وحقایقی که به شما نگفتیم فاش میکینم وامده اجرای مجازات هستیم- جالب است اقاین میگویند غیرت حضرت علی علیه السلام کجا رفته است ولی نمیگویندغیرت انها که درب اراتش زدن کجا رفته است؟؟!! حضرت ع8لی علیه السلام دست به شمشیرنبد اینهمه برچسب زدند اگر دست به شمشیرمیبرد انوقت چه میساختند-؟؟0 دردین برادران سنی ضعف های بسیارزیادی است که امروز غرب از انها وحشت دارد یکی از انها کشتن همدین خوداست که میگویند باکمال وقاحت همیدیگر میکشنند ومیگویند دین ما برادری وصلح است درحالیکه ما مسیحیان همدیگر ا-نمی کشیم وبه برادران مسحیت ایمان داریم-خداوند منان یک عقل درست حسابی به مسلمان عطا کند ومسلمان تابع عقل شوند-انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- افغانستان داستان سرائی به سبک مسعود بهنود را شروعکرده است هیچ بعید نیست که ااق یبهنود بیانیه ای ریاست محترم افغانستان را ننوشته باشد این داستان سرائی – نتوانست قاجار وپهلوی وصدام رانجات دهد- وتصور میکند که مثل کبک سرش رادربرف کندمسئله حل میشود هرکسی اندکیدرک نظامی داشته باشد میفهمد که ناتو به طالبان باج داده است که کامیونهای ناتو درمرز پاکستان وافغانسان موردحمله واقع نوشد هیچ نروی عظیمی انجا وجودندارد-جلوی حمله رابگیرد وطالبان کمتر به مراکز غربی ها حمله کرده است- امروز کشورهای ایرانو وروسیه وچین مجبور هستند با طالبان برای حفظ علمای اسلامی ومساجد وافرادخود باانها وارد مذاکره شوند هیچ گونه دفاع قابلقبولی موجود نیست وکاری هم حکومت افغانستان نکرده است وظاهرا هم نمیتواند بکند انهابخوبی از کانالی از پاکستان به افغانستان زده بودند مطلع بودندوروس ها مداوم میگفتندامریکائی ها به داعش وطالبان اسلحه میدهد ازمرز سوریه داعش به شما افغانستان کرد وجناب ریاست محترم افغانستان جرئت نمی کند درکابل ظاهر شود چه برسد به قندهار کاملا مشخص است که امریکا میخواهد یککشور سوخته بوجود اوردکه مورداستفاده ایران وروسیه وچین نباشد حتی به نیروی سیاس یسکولار طرفدار غرب هم کمک قابل قبولی نکرده است هرچه کرده کرده است ظاهر وبقول یک خبرنگار هرچه دالار اورده است باز پس گرفته است جنگ بین اوس وخزرج بایدتمام شود وبه یک اجماع لی اسلامی تبدیل شود درست نقش شاه سلطان حسین ایشان داردبازی میکند کمی هم حقایق راقبولی کنید وبرای این مردم فلک زده فکر اساسی کنید که باواقعیت ها وفق داده باشد بی خودبلوف نزیند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظر شخصی است-درخبر ها است-اروپا اخیرا برای انکه به تعهد خوداش عمل کند- مسئله دانمارک را مطرح کرده است وسپس مسئله پاریس واخیرا هلند—که برخلاف حقوق بشراست درباره دانمارک فرموده است یکی انرای بات یک چاقوی کوچک قصد داشته است ریس حزب شیطانی وفرعونی الحوازیه رابکشد- بنظر حقیر اگر چنین میخواسته است کاری درست بوده است- اقایان لبسیاری بی گناه را از سراسر کشورها جمع میکنند که ایشان طرفداری از طالبان ویاداعش کرده است وبشدت شکنجه میدهد وحتی در شکنجه میمیرد وبعد میگویند ما اشتباه کردیم وحتی واردکشورهای اسلامی بر علیه داعش میشوند وبه چجنگ یمن وبحرین میرونند که حقوق بشررا برای ملت خود عمل نمیکنند- اینرا بداند-که قران مجید میفرماید که دشمنان شما دشمن منهم است- ودشمن من هم دشمن شما هم است- من تاحدی به انها اجازه میدهم- صبر شما باید زیاد باشد من تعهد کردم که مومنین وحتی مستصعفین که درباره ان بحث زیاد است بعضی ها گسترش معنا میدهند-خداوندمنان مثال زیادمیاورد مانند فرعون – نمرود قوم صالح قوم ثمود وغیره بخصوص یهود که بیشاز همه اقوام گذشته خداوندمنان به انها کمک کرده است میفرمایدما انها رازیر ضربه میگیرک که همیشه درضمن قدرت ذلیل باشند وبقول حضرت امام سجاد علیه السلام احمق هستند ودرک نمیکنند ودراین دنیا میفرمیاد هرچه رسید برای تکامل وازمایش شما است خوشحال نشوید بیشاز اندازه ولی راه تکاملرا طی کنید درزمانی که واردبهشت شدید خوشحال باشید وهرچه به شما داده نشده است- ناراحت نباشد دراه تکامل زمان کوتاهی میتوان به ان برسید وحتی دربرزخ ویا قیامت ودربهشت به شماداده میشود اساس حکمت است درجبهه یک دبیر اندمیشکی به نزد بچه هادرسنگر ما مده بود که با بچه ها اشنا بود ومن در بیابان که از عراق گرفته بودم تفحض میکردم ارایش انها چگونه بوده است من را صدا کردن ومن با ان حضرت اشنا شدم- ایشان از دانشگاه تهران دریک رشته علوم انسانی تصور میکنم ادبیاتفارسی یا عربی مدرک لیسانس گرفته بود وطبق سنت طلبه ها ی- اندیمشگی به نجف رفته بود قبلا رفتن به قم مشکلتراز رفتن به نجف بوده است وقدرت مالی نجف چندین بر ابر-قم بوده است- پیش عالمی پنچ سال درباره ابن عربی مطالعه میکندئ وبعدبه ایران میاید سه سال درقم ابن عربی امام ال عظمت امام الخمینی رحمت الله مطالعه میکند وچون پدرش درویش بوده است درخانقاد درباره ابن عربی صحبت میکند وایشان از خانقاه بیرون میکند- ایشان میفر ماید چون برادران اهل سنت توحید ایشان را درک نمیکردند وبا ایشان تاز مانی که سنی ب.وده است سکوت میکردند وبه به وچه چه میکرئنئ وزمانی که ایشان شیعه شدند برچسب های ناروا زدند ومتاسفانه این سنت بعضی علمای سنی است وبعضی سیاست مدارن غرب بقول امام الرحل عظمت الله چون نمی توانند خودرتا به ایشان بر سانند این تهمت هار میزنند ودر جهتی هستند که منافع راازدست میدند ایشان میفرمود که ابن عربی فرموده است هرکس نظمی دریک حتی یک ذره پیدا کرد موحد است ولوخوداش نمیداند- ویایک شی زیباراپیداکرد که اور به شگفتی انداخت باز موحد است وحتی شی رابسیارمفید پیداکرد باز ایشان موحد است که امام راحل علیه السلام درسوره حمد این نکته رافرمودند سروصدا شد وعلمای قم درخواست کردند که ایشان ادامه ندهد زیرا برادران اهل سنت این نکته راقبول ندارند وبه اقرارتمام به لسان کنند معتقدهستند- ایاشن فرمودند درعلم من سرانجام ابن عربی رسید به حکمت های الهی ساحلی بس مشکل برای ورودبه دریا- غول میخواهد که تدبیر وحکمت الهی را درک کرد واام راحل علیه السلام تقیه کرد وبحثی نکرد حتی مثلا غیبت امام زمان علیه السلام تدبیرعظیمی میداند لذا مابیادهمیشه این کنته رابدانیم راه خودرا با عظمت وعزت وقدرت طی کنیم-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظر شخصی است-درخبر ها است-اروپا اخیرا برای انکه به تعهد خوداش عمل کند- مسئله دانمارک را مطرح کرده است وسپس مسئله پاریس واخیرا هلند—که برخلاف حقوق بشراست درباره دانمارک فرموده است یکی انرای بات یک چاقوی کوچک قصد داشته است ریس حزب شیطانی وفرعونی الحوازیه رابکشد- بنظر حقیر اگر چنین میخواسته است کاری درست بوده است- اقایان لبسیاری بی گناه را از سراسر کشورها جمع میکنند که ایشان طرفداری از طالبان ویاداعش کرده است وبشدت شکنجه میدهد وحتی در شکنجه میمیرد وبعد میگویند ما اشتباه کردیم وحتی واردکشورهای اسلامی بر علیه داعش میشوند وبه چجنگ یمن وبحرین میرونند که حقوق بشررا برای ملت خود عمل نمیکنند- اینرا بداند-که قران مجید میفرماید که دشمنان شما دشمن منهم است- ودشمن من هم دشمن شما هم است- من تاحدی به انها اجازه میدهم- صبر شما باید زیاد باشد من تعهد کردم که مومنین وحتی مستصعفین که درباره ان بحث زیاد است بعضی ها  گسترش معنا میدهند-خداوندمنان مثال زیادمیاورد مانند فرعون – نمرود  قوم صالح قوم ثمود وغیره بخصوص یهود که بیشاز همه اقوام گذشته خداوندمنان به انها کمک کرده است میفرمایدما انها رازیر ضربه میگیرک که همیشه درضمن قدرت ذلیل باشند وبقول حضرت امام سجاد علیه السلام احمق هستند ودرک نمیکنند ودراین دنیا میفرمیاد هرچه رسید برای تکامل وازمایش شما است خوشحال نشوید بیشاز اندازه ولی راه تکاملرا طی کنید درزمانی که واردبهشت شدید خوشحال باشید وهرچه به شما داده نشده است- ناراحت نباشد دراه تکامل زمان کوتاهی میتوان به ان برسید وحتی دربرزخ ویا قیامت ودربهشت به شماداده میشود اساس حکمت است درجبهه یک دبیر اندمیشکی به نزد بچه هادرسنگر ما مده بود که با بچه ها اشنا بود ومن در بیابان که از عراق گرفته بودم تفحض میکردم ارایش انها چگونه بوده است من را صدا کردن ومن با ان حضرت اشنا شدم- ایشان از دانشگاه تهران دریک رشته علوم انسانی تصور میکنم ادبیاتفارسی یا عربی مدرک لیسانس گرفته بود وطبق سنت طلبه ها ی- اندیمشگی  به نجف رفته بود قبلا رفتن به قم مشکلتراز رفتن به نجف بوده است وقدرت مالی نجف چندین بر ابر-قم بوده است- پیش عالمی پنچ سال درباره ابن عربی مطالعه میکندئ وبعدبه ایران میاید سه سال درقم ابن عربی امام ال عظمت امام الخمینی رحمت الله مطالعه میکند وچون پدرش درویش بوده است درخانقاد درباره ابن عربی صحبت میکند وایشان از خانقاه بیرون میکند- ایشان میفر ماید چون برادران اهل سنت توحید ایشان را درک نمیکردند وبا ایشان تاز مانی که سنی ب.وده است سکوت میکردند وبه به وچه چه میکرئنئ وزمانی که ایشان شیعه شدند برچسب های ناروا زدند ومتاسفانه این سنت بعضی علمای سنی است وبعضی سیاست مدارن غرب بقول امام الرحل عظمت الله چون نمی توانند خودرتا به ایشان بر سانند این تهمت هار میزنند ودر جهتی هستند که منافع راازدست میدند ایشان میفرمود که ابن عربی فرموده است هرکس نظمی دریک حتی یک ذره پیدا کرد موحد است ولوخوداش نمیداند- ویایک شی زیباراپیداکرد که اور به شگفتی انداخت باز موحد است وحتی شی رابسیارمفید پیداکرد باز ایشان موحد است که امام راحل علیه السلام درسوره حمد این نکته رافرمودند سروصدا شد وعلمای قم درخواست کردند که ایشان ادامه ندهد زیرا برادران اهل سنت این نکته راقبول ندارند وبه اقرارتمام به لسان کنند معتقدهستند- ایاشن فرمودند درعلم من سرانجام ابن عربی رسید به حکمت های الهی ساحلی بس مشکل برای ورودبه دریا- غول میخواهد که تدبیر وحکمت الهی را درک کرد واام راحل علیه السلام تقیه کرد وبحثی نکرد حتی مثلا غیبت امام زمان علیه السلام تدبیرعظیمی میداند لذا مابیادهمیشه این کنته رابدانیم راه خودرا با عظمت وعزت وقدرت طی کنیم-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به کانال گوناز کشور اذربایجان-در سریال- بانوی عمارت- بانوی عمارت به دختر خدمتکار فرموده است که این خلچی ها زبانشان را خر میفهمد وزبان تورامن میفهم- الفبای زبان ترکی چهار مرحله گذارنده است ز بان ترکان خلجی از جهتیدجزو زبانهای – اولیه ترکی است هنوز ان لغات بکار میرود مثلا کردها وبلوچی ها از لغات بسیار قدیمی استفاده میکنند-= فرض کنید که که زبان باستانی راساسانیان رابکارببریم- قاجار ترک هستند اینبانوی عمارت وان دختر خانم ترک است ولی مسلم است زبان خلجی ها که احتمالا زمانی که کشور اذربایجان بوجود امد انها به ایران مهاجرت کردند ودراطراف اراک ساکن شدند زبان ترکی انها برای ترکان ایرانی قابل فهم نبود ودرضمن روشنفکر بودند ایشان میگوید زبان انهارا خر میفهمد-زبان تورامن من میفهم من اینقسمت را مشاده نکردم که علت این بیان چیست خوب بود ایران ویا کانال گوناز انرا مشخص وبیان میکرد- تعصب ترکی نداشته باشید قاجار مردم ایرن بخاطر جنایت ها انها که هیچ چیزی حالیشان نبود به انها ترکان خر میگفتنئد نه به عظمتی مثل جناب اقای شهریار رحمت الله علیه که نور چشم ایرانیان است- حالا ان بانو بهانها میگوید ترک خر- واین شخصیت دربار قاجار مشخص میکند کشور معزز ترکیه الا مشاالله کانال تلویزونی دارد که هیچ کدام جزمحدودی درایران باز نمیشود مثلا کاانال خانواده کانال فکر وکانال اسلام وغیره یکی رامن بسختی باز کردم اسم ان به ترکی –خرس بود یک کانال افیون بود که نمیدانم- ضدافیون است که باور نمیکنم یا چیز ی دیگری است- یک کانال باز کردم- یک خانواده خانم ترکی که اسوه خواندن راک ویکنوع دیگر لباسی تن ایشان است که حدیث حضرت علی علیه السلام که پوشیده برهنه است – رقاصه درخارج هم ممکن استاینطور باشد ولی خواننده هیچ دنیا فقط درکاخ یزید ملعون وجود دارد لباس طرح شرقی دارد ولی احتمالا طرح شیشه ای خارجی باشد کخه برای رقص های قفقازی مناسب بادش درکاخ عثمانی چنین نبوده است که خر میفهمد اما نمونه ایرانی – در لندن در یک دبیرستانی درس میخواندم بچه مدرسه همه روز ه تااخرین ساعات ولو درس نداشته باشند به مدرسه می ایند پسران کمتراز دختران خرخونی میکنند وبیشتر بدنبال ورزش و بخصوص فوتبال هستند واهل مطالعه مجلا ت ورزشی وبحث کردن ویک عامل ازادی دختر وپسر است که بوسیدن ورقصین ازاد است- دراین مدرسه یک رستوران بسیارکوچک شخصی بود همه از ستوران دولتی استفاده میکنند وهمیشه برای غذا باز نیستواینجا است که قاغئی که بازنشسته یک سازمانی بود انرا اداره میکرد وبه من میگفت باوجوداانکه دولت یارانه میدهد باز من ضرر میکنم ولی به عشق این بچه ها هستم- من ظرفیت انگلیسی خواندم دراوائل - یک ساعت ونیم بود وسری به این رستوران میزدم- حالا من نمی دانم چرا چند پسر ویک دختر هرجا باشد دختر باید روی میز بنشیند- همه اینها گیتار داشتند من متوجه شدم پسر ودختر تیزی هستند وجدی هستند وکمی نارذحت هستند نگاه تند وتیز معنی دار داشتند من سفرش نیمرو دادم یک از انها مانندافسر ارتشی رو به من کرد وگفت ایقن دختر خام بخاطر شما یک اهنگ رقص معروف اسپانیا فلامینگور را میزند من را سحر کرد انگلشتان درحالیکه که به سیمها نگاه نمیکرد مانند پا های میگوحرکت میکرد وقف وحرکت خیلی دقیق بود یک صدای دلنواز ی بسیار لطیف ومتین زد که ایشان هیج اعرابی در انگلسنتان نداشت مسئله خلاقیت است جنابی درایران خوداش گیتار خود رو یادگرفته است- خودرا نابغه گیتار میداند یک چیز هائی سرهم کرده وملودی اختراع کرده است با ایشان دراین برخورد نا متاسب شده است واز ایران به کانادا مهاجرت کرده است وبعدا از ایشان دعوت امده است وایشان رنجیده است؟؟- من وسط بحث به ان کانال رسیدم- یک دختر خانم ایرانی که رنگ وبوئی دارد والحمد الله از سواد وعلم بری است واز دانش وهنر موسیقی هیچ چیز نمیداند- ژ ست درستی هم ندارد درحالیکهدرغرب از خبرنگاران استادهای دانشگاه هم میترسند- در رژیم منحوس پهلوی برای انکه بگوید ازادی هم است- یک دیپلمه متخصص همه چیز میشد بدین نحو مثل درباره دستگاه زلزله سنجی مخصوصا ازچند استادسئوال میکرد که ضد هم باشند وایشان از یکی اساید سئوال کرده بود بهترین روش چیست این امر مشخص است ولی به اسم خوداش تمام میکرد که به چینی ده بگویئم یک سری دستگاه باین مشخصاتن که بخشی از ان مال امریکا است دستگاهی درست کنندوبه ما بفرشند ومردم فکر میکردندازادی است این اقا نوازده به این دخترخان فرمودن به شما یکملئی ساده که ایشان اختراع کرده است یادمیدهد- دختر خانم که نیم رخ نشسته بود جای خودراعوض کرد که دوربین تمام وکمال نشان دهد- ایشان فرمودند یک بار دست به بالابکش ویگبار به پائین بکش ودفع بعد با کف دست محکم به سیم هابزن- دختر خانم درکف زدن ارام میزد چند با ایشان تکرار کرد محکم بزن دفعه اخرشصت گرفته ومحکم زده به سیم ها ودختر خان بق کرده به تلویزون تما شا میکند واتیشان میخندند یعنی جوانها کمی ته صدا داشته باشید وکمی موسیقی بدانید به کانادا بیائید هم سکس است که حرف اول جوان است وهم پول است وهم شهرت است درحالیکه درهمین شرایط ایران دخترباز ی اسان تر است غرب است- فقط پول وشهرت نیست


ارسال شده در توسط علی

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- حدیثی درد که ازان یک ضرب المثل ساخته شده است- چاه نکن بهر کسی وگرنه اول خودت بعدا کسی- یک جناب سروان درمرکز زرهی که درامریکادرس خوانده بود- به ریس یک بخش علم نظامی به من گفت اگر همه مردم جهان به استخدام ارتش امریکا بیایند وفردی از مریخ هم بیاد ما سعی میکنیم اوراهم جذب کنیم- زیرا هرجا عامل انسانی وارد شودپنچاه مرتبه از تحقیق دریک موضوع مادی که انسان دران   دخالات نداردپیچیده تر است ودرعلوم انسانی علوم انسانی نظامی پنچاه مرتبه از دیگرعلوم انسانی پیچیده تر است ودراجنگ های امروز نقش انسان بیش از هشتادوپنج درصد است- ما درجنگ ویتنام شکست خواهیم خورد زیرا علوم انسانی انها قویتر از علوم انسانی ما است ولی تجارب زیادی را پیدا خوایهم کرد- این اصل تاریخ انرا اثبات میکند- انقلا ب ماهم انرا اثبات کرد- شکست شوروی درافغانستان که خیلی سعی کرد انرا به گردن تجهیزات نظامی امریکائی قلمداد کن حرف مفتیبود بسیارهم قوی بود بعداز جنگ بقدری تانگ واسلحه درافغانسان بودکه بازارمکاره بودندبرای فروش انها وایران مقداری تانگ غیره – خرید- امروز طالبان فقط بعلت نیرویانسانی مبارزه میکند وبه پیشرفتهائی دست پیدا میکند- نبرد کربلا هم همین موضوع اثبات میکند یک خانم عرافه دراشراق به خوابی کسی امد که لباس سفید بسیارزیابائی با یک عباری ابری رنگ بسیار زیبائی تاج گلی برسر فرمودند من مایل بودمبه جای قم درکنار دیوار امام حسین علیه السلام دفن میشدم- شوروی درجنگ علوم انسانی بازنده شد وبه همین علت هم انقلاب روسیه پایه گذاری شد- درانگستان وغرب مردم میگفتد سیاست مدران میگویند به تخصص بایداحترام بلگذارید- مشکلات مختلفی درکشوراست مثلا درانگستان باوجودانکه نظامی طبقاتی بسیار کم رنگ شده بود- ولی کم کم فقر واختلافات مادی داشت پیشروی میکرد وبحرانها شروع شده بودجوانان از شهردیگر می امدند ودرلندن دزدی میکردند اگر صاحبخانه وارد میشد اورذا میششتند که بدام نیافتند وپلیس ادعا میکرداینکارابرای انها تفنن است ولی کم کم حقایقرا که وضع مالیگفت انهاخوب نیست سیسات مداران انگلیس بیان کردندبر ای رفع مشگل انگستان جهان سوم بایدکالاهارا گرانتر بخرد ونفت را ارزان کند دقیقا حرف اقای ترامپ- اقیا بران زد که ایران وکویت بزودی تاک چیفتن به تعدادزادی خواهد خ0رید وتانکر لی لاند را تاحد مشکلات ماحل خواهد شد وگرنه خودشان بروند اختراع کنند—ولی اجازه هیچگونه تحرک علمی نمیداند وسایل ازمایشگاهی اجازه فروش نمیدادند باجریانهای انقلابی درجهان سوم که فاش میکردند استعمار درجهت عقب ماندگی کشورها عمل میکند- انگستان بیان کرد مانن برمه اگرانگلیسیبروند وضع انها بدتر خواهد شد وهمه نوع فشار ایجاد کردند وانها جواب میدادند این امر درست است ولی ماجزو کشورهای ازاد هستیم- ولی دراوائل یشرفتهای بسیارخوبی کردند وبی لیاقتی رهبران باعث رکود وعقب ماندگی شد—امروزه امریکا دیگر قدرت چپاول مثل سابق ندارد که مدوام حقوق ها زیادکندیکی علت ان هزینهای عظیم نظامی است ودیگد پول تحقیقت بشدت پایئن امده است وکشورهای  کوچک به سمت خودکفائی حرکت میکنند- اینحرق اقای ترامپ درست است دریان مدت گنگره امریکا هیج غلطی نکرده است ودلیلاش بیان کرد وبایدحال سرگاو بزرگ مافیائ ببرد ویا از ران ها بکند- ولی هیچاگاه چننین نخواهد کرد زیرا نوکر انها هستند درای برحه از زمان نقش معلمین نقش استراتژیک- توانمندی انها چاره ساز است من درجبهه بودم از شهرستانها افرادی به رهبر جوانی میامد ذاتا دارای یک استعداد رهبری ومعلمی بود من از ظریفی پرسیدنقش انها با نقش معلمین که بیشتر طلبه ها ومعلمین اندیمشکی بود چگونه ارزیابی میکین فرمودند بهترین ان افرد درحدودسه درصدمعلمین هستند انها استادانه معلم هستند- من اطلاع پیدا کردم چند کیلومتر بالتر یک جلسه هائی است بعداز نماز مغرب وعشا حرکت کردم مثلا ساعت ده رسیدم- با سیم خاردار یک محوطه رادرست کرده بود مانند مسجدهای اولیه اسلام خاک بود ودور ان باتوری یک سقف نیمتری زده بودند روی ان توری نخل بر گ ریخته بودند ویک لامپ وسط است این محوطه بود بچه های روی خاک نشته بودند یک طلبه اطراف تهران باسن درحدود چهل وپنچ سال رو ی دو زانو نشسته بود-تامنرادید بلند ش به سمت امد وخوش امد گفت رویپیشانی من رابوسید ودستهای منرابوسید وخواست پای من رابوسید که من درحقیقت غافلگیر شدم واجاز ه ندان وفرمودند تو الان درتششع امام الاخمینی هستی قدرخودت رابدان- بعدایشان به جای خودرفت وفرمود- درجنگ قبل خوب جنگیدید ولی به حدی نبود که رضایت ولبخند امام رابرلبش بگذاریئد دراین جنگ جدید که جنگ الفجر مقدماتی بود باید چنین کنید-حضرت استاد مرحوم ایت الله زبرجد فرمودند- که درحدیث که اینطوری درک میشود که خداوند کارابدست معلمین وقدرت سازان میدهد کسی که درحال علم اموزی ویا علم یاد دادن بمیرد- دیگران بیادبه میزانی قران بلدهستند پرواز کنند ولی به اینها کل قران رایاد میدهد برق اسا وت اوج میرونند ودرقیامت فوتیکه نامه اعمال میدهد- میبیند هفتادجلد کتاب قطور نوشته است- که سطح ممتازی دارد میگوید من این کتاب هاراننوشتم- ندا میرسد که این کتاب هارا فرشتگان نوشتند به اسم شما وبه انعمل کردند واجر انها برای شما وانان تمام ان مطالب درحافظه اش قرار میگرید وبعدا هرگتاب دردنیا بوده است بخواهد درحافظه اش قرار بگیر وهر شغلی مایل بوده است درضمن درنیا بلد باشد درسطح ممتاز یادمیگیرد وبه ان عمل میکند- ایشان فرمودند روز ی دوکمونیست قمی نزد من امدند وفرمودنداین چه حرفی که میزنند- دربهشت دکتر شدن چه فایده ای دارد- من گفتم شما هنوز ارزش علم را نمیفهمید- همه اش بدنال پول هستید- به این سئوال من جواب بدهید- علم خداوندمنان که بینهایت است به چه خداومند میخورد کدام مسئله برای ایشان حل مکیند کفتن فایده ای ندارد هرچه است برای مخلوق است وقدرت هم همین طور است بدرد خداوندنمی خورد ولی خداوندمنان درحدیث فرموده است من از این لحاظ که کسی به علم وقدرت من نمیرسد-شاد وخندان هستم اگر خداوندی باشدنه علم داشته دباشد ونه قدرت به هیچ دردی نمیخورد لذتی ندارد تمام پختگی وداشتن شخصیت والا- مال علم وقدرت است بعدکار بردان مهم است انفرد دربهشت شخصیت اش به خاطرعلم بالا میرود-دربهشت درحقیقت برای بالابردن کمالا ت وپختگی مداوم روزافزون است تا شایستگی درجاورالهی وچهارده معصوم صلواته الله علیهم اجمعینقرار بگیرد وحرف شایسته ورفتار شایسته که فردسرمیزدداشته باشد- لذا معلم بقوا انگلیس یها چشم گنجشگی نباید داشته باشد وبیادچشم عقابی داشته9 باشد وازبالا بنگرد ودرای علم به دانشجونشان دهد وتواتد استعدداهای اورابرا او ظاهر کند وعقلاورا به اونشان دهدتا او به حرکت دراید لذا کمیت بیادفدای کیفیت شود ولی دردانشگاه ای ما کیفیت فدای کمیت میشد وعلت پیشرفت حوزه دراین است کمیت فدای کیفیت میشود واین سنت باید پابرجا باشد من گاهی سر به شهر نبوغ پرور نیریز میزنم یکیاز دانشجواین تربیت معلم درانجا یک مغازه در خیابان مهم این شهر زده بود- کارهی هنری میکرد خط یاد میداد وطربیان وبا کامپیوتر که تصور درباره هنر بوده است میکنم که تا پاسی از شب کار میکرد وعجیب فروش داشت ودانش  اموز داشت ایشان رابرای که بتواند انرژی لازم داشته باشد قرص انرژی میخوردمثل نقل ونبات مشکل جسمانی پیدا شدونزد دکتر رافت ایشان فرمودند غدد شما بیش از اندازه کار مکیند وخدا کند اول کارباشد چون اگر ادامه پیدا کند به حالت اول باز نمیگرد ومیبایست جراحی کرد شما دوماه مغازه را تعطیل کنید- انشالله به حالت اول با زگردد- ولی میفرمودند مردم من را رها نمیکردند ومداوم من میگفتم باید استراحت کنم- وبعدمن فرمودند من ا زدانشگاه پیام نر مدرک گرفتم این برای دستگرمی است خواهید دید که از چه دانشگاه ا ئی من مدرک خواهم گرفت این خود اعمتادی واین تحرک ما ل معلم است- درجنگ فرد باید به تاکیتک که به نظرمحال استکه بین دو دیواراتش قرار بگیرد که تاکتیک معروف المانهاان بود که بعد روسها استاد شدند - وبه موقع از دو دیوار عبور کند ودرو کند- جناب عظمت حسین فهمیده رحمت الله علیه- داستان این است- عراق علمی ماراگول زد- تانک ها به چای دیگر رفتند وفقط دوتانک باقی بود که مواجه شدندباچهل تانگ ونیروی عظیبمی- رهبران گفتند اینها مشغول کند تا ما تانک ودیگر تجیهزات را بیاوریم فقط خمپاره داشتیم ومسلسل دولو که هم افقی میزند وهم تاعمودی میزند وبقدری خاک کنید که جلوی خودرانتواند بیبنند-مداوم تیراندازی کنید بقول فرمانده امریکائی سرباز انچنان مجهز روانی کرد که زمان حمله مانند شب عروسی برای او باشد- جناب حضرت حسین فهمیده از فرمانئه خوئ خواست یک کمربند انفجاری به اوببندند- وسینه خیز درجائی گردغبار همه جارا گرفته است وتنفس ودید سخت میشود با کمال ارامش به زیریک تانک رفت ویاحسین گفت ومنفجر کرد عراقی فکرکردند این تاکتیکی جدید است تانک هافرار کردد باید دید که استادان ایشان کی هابودند

 

ارسال شده در توسط علی

ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- حدیثی درد که ازان یک ضرب المثل ساخته شده است- چاه نکن بهر کسی وگرنه اول خودت بعدا کسی- یک جناب سروان درمرکز زرهی که درامریکادرس خوانده بود- به ریس یک بخش علم نظامی به من گفت اگر همه مردم جهان به استخدام ارتش امریکا بیایند وفردی از مریخ هم بیاد ما سعی میکنیم اوراهم جذب کنیم- زیرا هرجا عامل انسانی وارد شودپنچاه مرتبه از تحقیق دریک موضوع مادی که انسان دران   دخالات نداردپیچیده تر است ودرعلوم انسانی علوم انسانی نظامی پنچاه مرتبه از دیگرعلوم انسانی پیچیده تر است ودراجنگ های امروز نقش انسان بیش از هشتادوپنج درصد است- ما درجنگ ویتنام شکست خواهیم خورد زیرا علوم انسانی انها قویتر از علوم انسانی ما است ولی تجارب زیادی را پیدا خوایهم کرد- این اصل تاریخ انرا اثبات میکند- انقلا ب ماهم انرا اثبات کرد- شکست شوروی درافغانستان که خیلی سعی کرد انرا به گردن تجهیزات نظامی امریکائی قلمداد کن حرف مفتیبود بسیارهم قوی بود بعداز جنگ بقدری تانگ واسلحه درافغانسان بودکه بازارمکاره بودندبرای فروش انها وایران مقداری تانگ غیره – خرید- امروز طالبان فقط بعلت نیرویانسانی مبارزه میکند وبه پیشرفتهائی دست پیدا میکند- نبرد کربلا هم همین موضوع اثبات میکند یک خانم عرافه دراشراق به خوابی کسی امد که لباس سفید بسیارزیابائی با یک عباری ابری رنگ بسیار زیبائی تاج گلی برسر فرمودند من مایل بودمبه جای قم درکنار دیوار امام حسین علیه السلام دفن میشدم- شوروی درجنگ علوم انسانی بازنده شد وبه همین علت هم انقلاب روسیه پایه گذاری شد- درانگستان وغرب مردم میگفتد سیاست مدران میگویند به تخصص بایداحترام بلگذارید- مشکلات مختلفی درکشوراست مثلا درانگستان باوجودانکه نظامی طبقاتی بسیار کم رنگ شده بود- ولی کم کم فقر واختلافات مادی داشت پیشروی میکرد وبحرانها شروع شده بودجوانان از شهردیگر می امدند ودرلندن دزدی میکردند اگر صاحبخانه وارد میشد اورذا میششتند که بدام نیافتند وپلیس ادعا میکرداینکارابرای انها تفنن است ولی کم کم حقایقرا که وضع مالیگفت انهاخوب نیست سیسات مداران انگلیس بیان کردندبر ای رفع مشگل انگستان جهان سوم بایدکالاهارا گرانتر بخرد ونفت را ارزان کند دقیقا حرف اقای ترامپ- اقیا بران زد که ایران وکویت بزودی تاک چیفتن به تعدادزادی خواهد خ0رید وتانکر لی لاند را تاحد مشکلات ماحل خواهد شد وگرنه خودشان بروند اختراع کنند—ولی اجازه هیچگونه تحرک علمی نمیداند وسایل ازمایشگاهی اجازه فروش نمیدادند باجریانهای انقلابی درجهان سوم که فاش میکردند استعمار درجهت عقب ماندگی کشورها عمل میکند- انگستان بیان کرد مانن برمه اگرانگلیسیبروند وضع انها بدتر خواهد شد وهمه نوع فشار ایجاد کردند وانها جواب میدادند این امر درست است ولی ماجزو کشورهای ازاد هستیم- ولی دراوائل یشرفتهای بسیارخوبی کردند وبی لیاقتی رهبران باعث رکود وعقب ماندگی شد—امروزه امریکا دیگر قدرت چپاول مثل سابق ندارد که مدوام حقوق ها زیادکندیکی علت ان هزینهای عظیم نظامی است ودیگد پول تحقیقت بشدت پایئن امده است وکشورهای  کوچک به سمت خودکفائی حرکت میکنند- اینحرق اقای ترامپ درست است دریان مدت گنگره امریکا هیج غلطی نکرده است ودلیلاش بیان کرد وبایدحال سرگاو بزرگ مافیائ ببرد ویا از ران ها بکند- ولی هیچاگاه چننین نخواهد کرد زیرا نوکر انها هستند درای برحه از زمان نقش معلمین نقش استراتژیک- توانمندی انها چاره ساز است من درجبهه بودم از شهرستانها افرادی به رهبر جوانی میامد ذاتا دارای یک استعداد رهبری ومعلمی بود من از ظریفی پرسیدنقش انها با نقش معلمین که بیشتر طلبه ها ومعلمین اندیمشکی بود چگونه ارزیابی میکین فرمودند بهترین ان افرد درحدودسه درصدمعلمین هستند انها استادانه معلم هستند- من اطلاع پیدا کردم چند کیلومتر بالتر یک جلسه هائی است بعداز نماز مغرب وعشا حرکت کردم مثلا ساعت ده رسیدم- با سیم خاردار یک محوطه رادرست کرده بود مانند مسجدهای اولیه اسلام خاک بود ودور ان باتوری یک سقف نیمتری زده بودند روی ان توری نخل بر گ ریخته بودند ویک لامپ وسط است این محوطه بود بچه های روی خاک نشته بودند یک طلبه اطراف تهران باسن درحدود چهل وپنچ سال رو ی دو زانو نشسته بود-تامنرادید بلند ش به سمت امد وخوش امد گفت رویپیشانی من رابوسید ودستهای منرابوسید وخواست پای من رابوسید که من درحقیقت غافلگیر شدم واجاز ه ندان وفرمودند تو الان درتششع امام الاخمینی هستی قدرخودت رابدان- بعدایشان به جای خودرفت وفرمود- درجنگ قبل خوب جنگیدید ولی به حدی نبود که رضایت ولبخند امام رابرلبش بگذاریئد دراین جنگ جدید که جنگ الفجر مقدماتی بود باید چنین کنید-حضرت استاد مرحوم ایت الله زبرجد فرمودند- که درحدیث که اینطوری درک میشود که خداوند کارابدست معلمین وقدرت سازان میدهد کسی که درحال علم اموزی ویا علم یاد دادن بمیرد- دیگران بیادبه میزانی قران بلدهستند پرواز کنند ولی به اینها کل قران رایاد میدهد برق اسا وت اوج میرونند ودرقیامت فوتیکه نامه اعمال میدهد- میبیند هفتادجلد کتاب قطور نوشته است- که سطح ممتازی دارد میگوید من این کتاب هاراننوشتم- ندا میرسد که این کتاب هارا فرشتگان نوشتند به اسم شما وبه انعمل کردند واجر انها برای شما وانان تمام ان مطالب درحافظه اش قرار میگرید وبعدا هرگتاب دردنیا بوده است بخواهد درحافظه اش قرار بگیر وهر شغلی مایل بوده است درضمن درنیا بلد باشد درسطح ممتاز یادمیگیرد وبه ان عمل میکند- ایشان فرمودند روز ی دوکمونیست قمی نزد من امدند وفرمودنداین چه حرفی که میزنند- دربهشت دکتر شدن چه فایده ای دارد- من گفتم شما هنوز ارزش علم را نمیفهمید- همه اش بدنال پول هستید- به این سئوال من جواب بدهید- علم خداوندمنان که بینهایت است به چه خداومند میخورد کدام مسئله برای ایشان حل مکیند کفتن فایده ای ندارد هرچه است برای مخلوق است وقدرت هم همین طور است بدرد خداوندنمی خورد ولی خداوندمنان درحدیث فرموده است من از این لحاظ که کسی به علم وقدرت من نمیرسد-شاد وخندان هستم اگر خداوندی باشدنه علم داشته دباشد ونه قدرت به هیچ دردی نمیخورد لذتی ندارد تمام پختگی وداشتن شخصیت والا- مال علم وقدرت است بعدکار بردان مهم است انفرد دربهشت شخصیت اش به خاطرعلم بالا میرود-دربهشت درحقیقت برای بالابردن کمالا ت وپختگی مداوم روزافزون است تا شایستگی درجاورالهی وچهارده معصوم صلواته الله علیهم اجمعینقرار بگیرد وحرف شایسته ورفتار شایسته که فردسرمیزدداشته باشد- لذا معلم بقوا انگلیس یها چشم گنجشگی نباید داشته باشد وبیادچشم عقابی داشته9 باشد وازبالا بنگرد ودرای علم به دانشجونشان دهد وتواتد استعدداهای اورابرا او ظاهر کند وعقلاورا به اونشان دهدتا او به حرکت دراید لذا کمیت بیادفدای کیفیت شود ولی دردانشگاه ای ما کیفیت فدای کمیت میشد وعلت پیشرفت حوزه دراین است کمیت فدای کیفیت میشود واین سنت باید پابرجا باشد من گاهی سر به شهر نبوغ پرور نیریز میزنم یکیاز دانشجواین تربیت معلم درانجا یک مغازه در خیابان مهم این شهر زده بود- کارهی هنری میکرد خط یاد میداد وطربیان وبا کامپیوتر که تصور درباره هنر بوده است میکنم که تا پاسی از شب کار میکرد وعجیب فروش داشت ودانش  اموز داشت ایشان رابرای که بتواند انرژی لازم داشته باشد قرص انرژی میخوردمثل نقل ونبات مشکل جسمانی پیدا شدونزد دکتر رافت ایشان فرمودند غدد شما بیش از اندازه کار مکیند وخدا کند اول کارباشد چون اگر ادامه پیدا کند به حالت اول باز نمیگرد ومیبایست جراحی کرد شما دوماه مغازه را تعطیل کنید- انشالله به حالت اول با زگردد- ولی میفرمودند مردم من را رها نمیکردند ومداوم من میگفتم باید استراحت کنم- وبعدمن فرمودند من ا زدانشگاه پیام نر مدرک گرفتم این برای دستگرمی است خواهید دید که از چه دانشگاه ا ئی من مدرک خواهم گرفت این خود اعمتادی واین تحرک ما ل معلم است- درجنگ فرد باید به تاکیتک که به نظرمحال استکه بین دو دیواراتش قرار بگیرد که تاکتیک معروف المانهاان بود که بعد روسها استاد شدند - وبه موقع از دو دیوار عبور کند ودرو کند- جناب عظمت حسین فهمیده رحمت الله علیه- داستان این است- عراق علمی ماراگول زد- تانک ها به چای دیگر رفتند وفقط دوتانک باقی بود که مواجه شدندباچهل تانگ ونیروی عظیبمی- رهبران گفتند اینها مشغول کند تا ما تانک ودیگر تجیهزات را بیاوریم فقط خمپاره داشتیم ومسلسل دولو که هم افقی میزند وهم تاعمودی میزند وبقدری خاک کنید که جلوی خودرانتواند بیبنند-مداوم تیراندازی کنید بقول فرمانده امریکائی سرباز انچنان مجهز روانی کرد که زمان حمله مانند شب عروسی برای او باشد- جناب حضرت حسین فهمیده از فرمانئه خوئ خواست یک کمربند انفجاری به اوببندند- وسینه خیز درجائی گردغبار همه جارا گرفته است وتنفس ودید سخت میشود با کمال ارامش به زیریک تانک رفت ویاحسین گفت ومنفجر کرد عراقی فکرکردند این تاکتیکی جدید است تانک هافرار کردد باید دید که استادان ایشان کی هابودند

 


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3      >