سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در کانال صدای امریکا- یک برنامه سریالی است بنام قلب زمین امریکا- این یک اصطلاح است جاهای مهم کشاورزی در امریکا قلب امریکا میگویند ومعرفی میکند- زمانی که من دانشجو بودم یک مقاله بیان میکرد دردنیا امروزه قدرت پنچاه مرتبه نیاز انسان میتوان تولید کرد-وبراور میشد که دراینده جنگ های زیادی انجام بگیرد تا کشورهای برتر قدرت مهار کشورهای کوچک را بدست بگیرند واز پیشرفت انان جلوگیری کند ومجبور سازند از انها حرید شود وبه انها موادخام فروخته شودباقیمتی که انها تعین میکنند-درامریکا ثروتمندان از صنعت به سمت کشاورزی کشیده اند- رقابت تنگا تنگ است- درنتجه قمتها روبه ریزش است- درنتجه مالیات کمتر پرداخت میشود- ونمیتوانند محصولات کشاورزی را مانند سابق مقداری را اتش بزنند ویابه دام بدهند ویابه دریابریزند ومجبور هستند ارزان به فقرابدهند ویابه کشورهای که درقاره افریقا  هستندندبفرستند- وکشور ها –هم درجهت خودکفائی کشاورزی ودامپروی خود هستند-دران منطقه که مورد بحث است دشت عظیمی است که افراد که درصنعت سرمایه گذاری کرده بودند- بعلت مشکلات عدیده که اعصاب خورد کن بوده است به کشاورزی دراین منطقه کشیده بودند که یکخانم وااقی مالک دراین مورد شرح داده بود که اکنون حداقل کمی استراحت داریم ناگهان دراینجایک عامل خشک کننده علوف وگندم وجو درسطحی عظیم- بوجود می اید که مایه تعجب میشود یکی از مالکین میفرمودند ما مداوم-خاک وعلوفه ا واب وغیره را ازمایش وتست میکینم اب را هفته ای یکبار واین عامل قعطا توسط اب منتقل شده است- درحالیکه مخزن هوائی اب سرپوشیده است واب توسط لوله حفاظ شده منتقل میشود عدهای از انجا به جای دیگری رفتند ومیگفتند درهرحال ما باز بکار کشاورزی مشغول میشوند اگر تصور کنند ما پول را درمنزل ویا بانک میگذاریم اینچنین نیست یا در کشاورزی باز سرمایه گذاری میکنیم ویا درفروشگاه های محصولات کشاورزیس ویا در شرکت تبدیل کنند مواد کشاورزی = یک شرکتی معظمی ساختند که پنج نفر تمام محصولات کشاورزی برای خریدن اماده میکند وبسته بندی میکنند وتوسط هواپیما بلافاصله انمحصولی که عصربه انها تحویل دادند درنیمه شب توسط پانزده نفر- هرهوپیما ظرف هشت دقیقه بارگیری میکند برای ساعت صبح به ایلالت مختلف میرسد وبر ای نهار ساعت ده صبح وبرای شام ساعت بین سه تا پنچ عصرمیرسد واز سرا سر دینا وداخل امیریکا افراد برای باز دید یک شبانه روز انجا هستند وتحقیقات میکنند مراکز تحقیقات ظاهراز حل مسئله عذر خواسته است ویک جوان دیپلمه- با یک دوره چند ماه ک ازمایشگاه بسیار ساده که میکروسکب اش درحد اسباب باز ی بود این عامل کشف وراه خنثی نشان داد؟؟ وتوسط نوجوانان که نزد ایشان دوره دیدن انرابرطرف کردند- کاملا مشخص است کارخود دولت امریکا است که بخشی از کشاورزی ازرده خارج کند تا قیمتها به حدتعادلی برسد زیرا ارزان فروختند سبب میشود که انها مالیات کمتر بدهند وافراد وام گرفتند مجبور میشوند به انها کمک کنند وهزینهای بسیار زیادی- که برای سد سازی وزه کشی وبرق رسانی ودانشگاها ومراکز تحقییقاتی کردند پاسخ مناسب بدست نمی ایددرحالیکه از ان طرف انهاهم وبال شرکت ها دیگر میشوند از ان جهت مشکل میسازنند- بحران امریکا واروپا مثلا فرانسه مشکلی نیست یک شبه بوجود امده باشد ویک شبه هم حل شوددرطول یک پروسه طولانی که رهبران سیاسی حماقت کردند امروزه این نتجه را داده است- وفغرانسه مجبور است که وام سنگینی بگیرد وبه مردم وشرکت ها بدهد وکم کم بتواندقرض خود باز پس دهد وگرنه اشوب همچنانبقول حضرت محمد صلواته الله علیه السلم ان اصطلاح معروف عرب رابیان کردند که مار هروقت پوست بی انداز قوی تر میشود البته تاحدی وبعد به سمت افول میرود این یک قاعده کلی است فرمودنددراخر الز مان اشوب های مداوم روبه ترقی هستند اینقدرمردم راه غلط میروند تا راصحیح پیدا کنند واین کارعاقبت خواهند کرد ولی هیچگونه محاکمه ای از این رهبران فاسد درکارنیست وباز فرمودندمومنین اگرخوب عمل کنند انهاهم مانند مار پوست میداندازند وروبه رشد میروند- درمسئله جبر واختیار کهنوز مسئله حل نشده است سئوال این است هرعمل فرد چقدر جبرالهی مدخلیت دارد وچقدر ازادی فرد- عددهای کلا همه جبر دیدند وعده ای کلا- همه با اختیار دیدند وعدهای نسبتهائی دادند حضرت امام الخمینی رحمت الله فرمودند همه انها بافتنی بود ودلیل دقیقی نداشتند اگربافتنی است مابهتر میتواینم ببافیم-!! حضرت ایت الله علامه شهید دکتر مرتضی مطهری رحمت الله علیه فرمودند انهائیبکه جبر گراهستند بهتر فهمیدند زیرا ازادی انسان هم جبری است- یعنی انسان را نمی تواند سلب کند واز بین ببرد همیشه ازاد است البته دراین دینا- دراخرت اگرخوب عمل کردازاد است وباید دقت کنداز این ازادی حداقل ازادی اخرت بدست اورد ومیفرمیاد خداوندمنان سرسوزنی به انسان ازادی داده است که البته زیاداست زیرا انسن نسبت به بچه که میابیست پدر ومادر مواظبت کنند- نسبت به چهانی که دران است بچه تر است- وازادی زیادخطرناک است- از طرفی ارزش انسان درنزد خداوندمنان بقدری است که فرشتگان درک نمیکنند پیامبر ان که شوخی نمیکنند واغراق هم نمی گویند وقتیکه حضرت محمد صلواته اللهعلیه واله والسلم میفرمیاد طفل یتیم وقتیکه میگرید عرش می لرزد- درحدیثی دیدم که خداوند-میفرمیاد- بفرشتگان میفرمایدسریع به زمین بروید وان طفل را ساکت کنیدولبخند بر لبانش بیاورید- وهم هدایت الهی بسیار درنزدالهی سنگین است که فرشتگان به عمق ان نمیرسند امام سجادعلیه السلام میفرمیاد اگر انسان نیک عمل کردیک پاداش های بسیاربزرگ که به مرتب از کاری کرده است بزرگتر است داد میشود که هیچکس نمیتواند جلوی انرابگیرد واگر گناه کرد .ودرفرصت خاص توبه نکرد یک مجازات کهد عادلانه است ولی بهاندازه جرم اوبسیارسنگین است به او داه میشود وهیچکس قدرت جلوی گیری-انرا ندارد شیطان افراد جاهل راگول میزند که میتوانی با اسباب هرکاری خواستی بکنی تمام سرمایه انها راهدرمیدهد- ابرو ی انهارامیرزید وافرادانها دچار تعدادبیش ماری مشکلات میکند- تاعذاب وارد میشود وبعدمیگیوید ای فردبیچاره فکر میکردی از من بهتر هستی نوش جان پناه بر خداوندمنان امید است کمی هم عقلرا بکاربندیم-انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- در اخبار انتخاب شده که برای من ارسال میشود- بخوبی این درک ایجاد میشودیک باز ی سازمان یافته شده بین اقای ترامپ ودمکرات ها ومطبوعات ضد ترامپ است که سعی میکندهردوطرف مردم را مشغول کنند وتا وقت بدست اورند سی ان ان- میگوید مسئله روسیه باعث نفوذ مثلا دمکرات ها است تا اقی ترامپ به لبه پرتگاه ببرد و وتحلیل گر دیگر میگوید- اقای ترامپ دارد از این بهانه توپخانه خودرا مداوم مشغول سازد تا وقت بدست اورد ونفوذ کند ودیکته کند تحلیل گری دیگر میگوید توئید اقای ترامپ را اقای پوتین مینویسد تا نورافکنی دربرای وضعیت بحرانی برایمشکلات اقای ترامپ ایجاد کند وااقی ترامپ مدوام انرا حیله های دمکراتها میداند که پیشرفتهای خیره کننده اقای ترامپ  را سرپوش بگذارند- دراین شطرنج سیاسی میگویندفقط اقای پوتین برنده است- یک خبرنگار دیگر مینویسد که جریان اقای ترامپ داراد رنگ سئوررالیستی میگیرد بنظر میرسد از مقاله بخشی از تاکیتک بحث شده برای شکست اقای پوتین درانتخابات بوده است- ولی تمام شوک ها درزمان انتخابات اقای پوتین نبوده است اقای ترامپ بگوید من چیزی در بقچه قایم نکردم وبسیار مسخره است انها چنین کاری رابرای منمیکنند- ومداوم میگوید کمپینگ انتخاباتی من مداوم درارتباط بودن با روسیه مورد تحقیقت واقع شده است ورفتار غالب انها ساختن یک شک بسیارماهرانه درباره مسکو است بایددقت کردکه دراین دام کسی گرفتار نشود- اما اسرائیل یکی از فرماندهان سابق اسرائیل گفته است من هزاربار جناب ژنرال پرعظمت ایران حضرت اقای قاسم سلیمانی شکست دادم یکیازانها نمیتوانداثبات کند میتوانست بگوید یک میلیون اورا شکست دادم درجنگ با حزب الله- نشان داد که کوچکترین مکتب چنگی بلد نیست افتضاح پشت سرافتضاح کرد- ومردم فرار کردند درحالیکه اولین دهکده به مرز اسرایئل –لبنان از جای خود تکان نخوردند شرایطی بود کهاگر حزب الله داشت نیروی او میتوانست از میانبر به راحتی به تل اویو برود من تعجب میکنم که اترش اعراب چقدر ضعیف بودند که از اسرائیل شکست خوردن


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظرات شخصی است- من خبر رحلت جانسوز حضرت ایت الله مجاهد ومتفکر وروشن دل وضمیر وبا انرژی خاصی که کمتر یافت میشود-جناب اقای عبدالکریم حقیقت را درمنزل ا ز اهل منزل شنیدیم- غمی پربار ویادخاطرات لحظات برخورد با ایشان درمن زنده شد متاسفانه من قبلاز انقلاب ایشان را نمی شناختم—دراتوبوس بودم جوانی کنار دست من بود بسیارشیرین سرحال- جزوه ایرا مرور میکرد- من که دراین وضعیت ها نمیتوانم جلوی خودم را بگیریم پرسید این جزوه چیست-؟؟ خیلی تعب کرد فرمودند جزوه نوشته های من از بیانات فلسفی ایت الله حقیقت  رحمت الله علیه است که در دانشکده پزشکی سخنرانی میکند جا برای بسیاری نیست ومن از شهرستان بسیار دور استان فارس می ایم وبرای اولین بار است که فلسفه را درک میکنم وکاربرد انرا میفهم وهمیشه درس اینده درحول وحوش سئوالاتی است که از ایشان میشود-من خیلی تعجب کردم که هیچگونه تبلیغات درباره ایشان نشده بود اینهم یکی از هنرهای ما است-؟؟ خوشبختانه با داماد ایشان که یکی از مهندسین بسیاردانشمند وپر مطالعه تصادفی فهمیدم که ایشان داماد ان حضرت- رحمت الله است- وفرمودند ایا درمنزل خودیک کلاس برا فرهنگیان وافراد خاص دارند که من شمارا به ایشان معرفی میکنم وادرس رادادند- از لحاظ تاکسی خوردن- خیلی پرت بود من زمانی به منزل ایشان رسیدم که درس تمام شد وافراد درحال خارج شدن بودن گفتم سلامی بکنم وساعت نزدیک یازده ونیم نزدیک ظهر است خداحافظ کنم واگر جزوه دارند انرا به من ازائه کنند- هنردوم این است هیچگونه کار کتبی انجام نمیدهیم برخلاف اعراب- ایشان دراطاق نشسته بودندوبه تلفن پاسخ میداند تا من رادیدند اشاره کردن داخل شد وبلند شدن وتلفن را موکول به وقت دیگری کردند وباهم نشستیم- من جریان گفتم- ومتوجه شدم که داماد عزیز ایشان چیزی هنوز نگفته بود چشمان شفاف وروشن وخندان- ومن گفتم با اجازه من میروم ونوبت دیگر به موقع میرسم ایشانفرمودندمگر برای درس نیامیده اید بنشنید- تلفن به داخل زدند منتظر امدن من نباشید- ایشان از اینجا شروع کرد طرح هدف اول است ساختن ان بعدا است پس فبسفه اول است ساختن ان هدف بعدا است وهدف بر ای ان است که مانند نقشه معمار که نائل شدن به هدف است که ساختن مطابق نقشه باشد وهرکس بگوید هدف مشخص است ولی در طول مسیر ما راه   حل پیدا میکنم این طریق فلسفه نیست وسفسفطه است علم میایست هدف تعین کند وسعی کند که به ان نائل شود مثل کمونیست بهائیت ودیگران وفرمودند من درعلم طبیعت زیادمطالعه کردم واین علم درشناخت حقایق بسیارکمک میکند ودرس ریاضایت هم فرمودند بسیارمهم است خلاصه درس تمام شدمن برگشتم- ان زمان حضرت علامه ایت الله محمدحسین طباطبائی رحمت الله علیه دربحث علم اعتباری ماند جامعه شناسی ومانندان معتقد بودند که این علوم اعتباری هستندویقینی نیستند ولی اساتیداین رشته معتقدبه یقینی ان بودند ولی رسیدن به یقینی مشکل است باوجود انکه به تنوع فطرت معتقدبودند ابته فطرت بخش ازان یقینی است وبرای همه یسکان است وبخش دیگر که سلیقهوانگیزه گفته میشودمتنوع است واصلا امامصادق علیه السلام این تنوع به خداوندمنان نسبت میدهد وغرب با هزنیه های میلییارد های دلار به این نتجه نزدیک شده است- وامام علیه السلام حکمت انرا برای گردش امور انسانها بیان کرده است- فرزند بزرگ امام صادق علیه السلام خدمت پدرپرعظمت اش رسید وفرمودند من میخواهم فقه بخوانم ان عطمت صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند- فطرت تو برای ملوانی است ایشان فرمود من هیچگونه علاقه به ملوان شدن ندارم- امام علیه السلام فرمودند تجربه کن پیدا میشود ورفت وگفت حق با پدر من بوده است- فرزند دوم نزدامام علیه السلام امد وفرمودندکه من میخواهم فقه بخوانم- ایشان فرمودند فطرت توبرا ی تجارت است- به مصربرو از انجا پنبه بیار باز ایشان گفت من علاقه ندارم وباز حضرت اش فرموداین علاقه پیدا میکنی وایشان چنین کرد- حضرت اسماعیل امد وفرمودند من بکار نظامی علاقمند هستم ومیخواهم گروه مبارز تربیت کینم ایشانفرمودند شمابروید فقه بخوایند وایشان فقه زمانی که تدریس میکرد چهرزانومینشست ودردوپای خود یک شمشیر بود نفر دوم درائمه اطهار حضرت هادی علیه السلام بودند که یک شمشیر بالای سرایشان اویزان بود اگر ما این درسی که داده شده است که مومن بیادیک اسلحه درخانه داشته باشم تمام مستکبرینی که بوجود می امدندبرق اسا -نابود میشدند- استاد رضویه رحمت الله علیه فرمودند هرجا قانون باشد فرد به یقین میرسد هرجا به قانون دست پیدا نکند به نسبیت میرسد- حال اگر انسانها مثلا درارتش طبثق دستورات ارتش عمل کنند صاحب قانون میشوند میتوان به یقین رسید وهرجا اختیارباشد ما به نسبیت میرسیم در جامعه های بسیارمحدود امکان رسیدن به قانون است ودرجامعه گسترده این کار تقریبا غیرممکن است ولی نمیتوان گفت که حتی درجوامع گسترده قانون دلیل ان انتخابات امریکا است که سازمان معروفی باروش علمی بسیار پیچیده تا 98 % حدس دقیق زده است درقران مجید برای گروه های مختلف- قانونمندی هیا خاصی داده است- از نظر علامه بزرگوار طباطبائی رحمت الله شناخت مثلا درتوحیدحقیقت ان یقننی است چند حقیقتی نیست ولی شناخت ما از شناخت توحید درحالیکه از جهتی یقینی است ولی از جهتی نسبی است- مثال جالباش متعلق به معلم شهید وعظمت وعلامه ایت الله دکتر مرتضی مطهری علیه السلام- تصور کنید فردی درتاریک باماشین حرکت میکند تا انجا که چراغ روشن میکند یقینی است وبعدمقداری مبهم میشود ومقداری درتاریکی است باز ماشین جلومیرود ان مقداری که مبهم بود روشن میشود وفردای ان روز اگر همان مسیرا از بالا مثلا باهلی کوپترببیند همه یقینی هستند متاسفانه ناگهان کلاس های درس ایشان در دانشکده پزشکی تعطیل شد بودن انکه جوابی وعلتی بیان شود اینهم یکی دیگراز هنرهای ما است- از کلمات قصاران عزیز ازدست رفته این بودکه دردنیا سادات مقامی بالاتراز غیر سادات دارند ولی درقیامت همه جزو سادات هستند یک روز دم منزل ما ایشان درخیابان رویت کردم- وهرچه اصرار کردم که بمنزل بیایند فرمودندمن کار دارم این سئوال کردم فرق اعتباری درفلسفه وعلوم انسانی وفقه چیست وایشان مدت زیادی شرح دادن وفرمودن یکی از دغدعه های من افرادی بیسواد دراینباره ها در روزنامه شرح وبیان میکند- هرگز انهارا مطالعه نکن- اخرین جلسه در گردهمائی ایشان با دانشمند عظیم ایت الله ملک الحسینی رحمت الهعلیه یک کنفرانسی داشتند ومنواقعا احساس کردم که ایشان پیرنشده است وباهمهان شورحال سر زند های سخنرانی کردن- چند بزرگوار از قم به شیراز امده بودند ودریک سخنرانی درسالن جهاد دانشگاهی یکی از بزرگان سخنرانی کرد وخیلی ایشان سفارش حضرت ایت اله مرحوم حقیقت کرد که علم ایشان واشراقات ایشان منرا متحیر کرد وفرمودند من از ایشان سئوال کردم- حضرت علی اکبر علیه السلام- درکجا دفن است- ایشان فرمودند منهم درجوانی بدنبال همین سئوال بودم دریک اشراق دیدم برروی سینه امامحسین علیه السلام غیراز اینهم نمیتواند باشد- امیداست هماکنون درنزد چهارده معصوم علیهم السلام اجمعینباشند واز فیوضات بی حدان سروان در نشنه های الی گونه باشندانشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مجله گرانسنگ چشم انداز ایران یک ویژه نامه در باره شخصیت تاریخی ایران جناب اقای دکتر محمد مصدق رحمت الله علیه به نگارش دراورده است- خریدن کتاب هائی مطرح میشوند همیه باعث میشوند که فرد یک سیاست دقیق مطالعه نداشته باشد- بخصوص کتب خارجی که وقت زیادی میگیرد-و- گاهی انسان بفکر میاندازد- دریک مقاله بی بی سی که برای تدریس زبان انگلیسی نگارش یافته است- مینویسد دانشمندان دانشگاه اکسفورد بعداز مطالعات زیاد متوجه شدن- که ضرری که کشاورزی به محیط میزند چندین برابر ضرری است صنعت به محیط میزند ومیبایست عوامل ضرر ساز کشاورزی ازچرخه تولیدبرداشته شود ونوع مواد غذائی تغیر کند از یک جوان فوق لیسانس کشاورزی – که امروزه کاراصلی ایشان مدیرعامل مونتاژ ژانراتور بر ق است ودرضمن کار پروژه کشاورزی هم انجام میدهد این سئوال کردم – ایشان فرمودندبی عقلی باعث شده است 93 % دشتهای شیراز از چرخه کشاورزی خارج شده است- این کود شییمائی که از طرف زه های اب به زمین فرومیرود- اب رالوده میکند وزمانی که وارد دریاچه بختگان میشد نمک را الوده میکرد وبخار که میشود باعث ایجاد ابر هائی که باران اسیدی فرو میریزد تازه من متوجه شدم چرا اب دریاچه شیراز بسته اند 93% اب ذخیره ما در بخش کشاورزی است سی درصدان بخار میشود میایست اولا قطره ای کنند دوم میزان بهربری زمین بالاببرنند وگرنه قطرهای کردن هم دردی را دوا نمیکند ومفصل بیان کردن-سموم کشاورزی جا خود اتش زدن پس مانده ها انهم موثر هستند- گارهای گل خانه ای هم موثر هستند وزمین بیابان شده که گرد وخاک ایجاد میکند انهم نقش زیادی دارد وغیره جناب اقای مازلو فرموده است اول شکم وپس معرفا ولی اسلام میفرمایداول معرفت وسپس شکم- معرفت جامعه نقش کلیدی داردشکست وپیروز ی به معرفت رهبران ومردم دارد امری که درایران درزمالن قاچار وپهلوی فراموش شد- نکته دوم- راسلام اطاعت جاهل از عالم .واجب است واطاعت عالم از جاهل کفراست واز رهبری می افتد وجاهل بیاد درجای خود قرارداد واورا هدایت کرد- سوم حق الناس –در درس استادعظیم الشان-حضرت مرحوم ایت الله زبرجد رحمت الله علیه والله والسلم- که ایشان مسجد جزو حق الناس است یک فرد بیاید با تیشه به یک اجر بزند میتوان اورا وادارد کرد که این اجرا باید عوض کند ولوبهقیمت خراب کردن دیوار باشد ویا کل ساختمان- اگر فردی اجری از کسی دزدید وانرا به مسجدداد وان اجررا در دیواربکاربردن فرد صاحب اجر میتواندطلب ان اجر کند ولو دیوار خراب شود وان اجر سالم بیرون بیاید وبه صاحباش بدهد- نکته بعد هیچ کس درمقابل قانون اسلامی استثنا نشده است امام حسین علیه السلام فرمودند افرادمومن مانندمن عمل میکنند یعنی بعداز شهادت من مومنین بایدمداوم مبارزه کنند لحظه ای حق کنار کشیدن ندارند تا اسلام به مسیر طبیعی خودباز گردد- پیروزی انقلابر ما از مساجد شروع شد نه از دانشگاه ها حتی دانشگاه ها نمی تواستند حق صنفی دانشجویان طلب کنند باوجود انکه پول زیادی برای این منظور به انها داده شده بود- زمانی من در دانشگا پهلوی سابق دانشجوبودم- اقای علم اعلام کرد علاوه بربودجه دانشگاه من هفتصد میلیون تومام برای دانشگاه گرفتم که عمده ان خرج صنفی دانشجویان خواهد شد من برای دیدن یک دوستان به دانشگاه بهشتی رفتم یک دانشجو به من گفت که این سیصدمیلیون تومانی-که اقای علم برای شما گرفته است اثاری هم تا حال داشته است من پرسیدم شما این مطلبرا کجا خواندید ایشان گفت یکی از اساتید دردانشگاه بهشتی فرمودند من گفتم ان هفتصد میلیون تومان است وهیچ اثاری من ندیدم حتی کتب انگلیسی دروس وسط ترمم میرسد- کم کم دانشجویان اعتراض صنفی داشتند =- یک از اساتید ی که خانم بودند فرمودند من کم کم اعتراضاتی را میشنوم قضیه چیست- یک دانشجویان مفصل بیان کرد وایشان فرمودند هرکس موافق است دست اش رابالا کند همه ما دستانمان بالا رفت-من از کلاس بیرون امدم یک دانشجوی ژنی که اول دانشجوی لیسان روانشناسی گرفته بودوبعد فوق لیسانس وسپس انشجوی زبان انگلیس بود داشت فوق لیسانس زبان انگلیسی میگرفت- که البته بعدا بشدت مومن شد من رادید فرمود چه خبر درکلاس بود من جریان راگفتم ایشان گفت شمانباید دستان را بالا میبرید من گفتم مطلب ایشان یقینی بود فرمودند اشتباه میکنی هیچ دونفر یکسان فکر نمی توانندبکنند نسبیت گرائی همیشه است شما فقط میتوانستی بگوئید تا الان این نظر مطرخ است استاد انگلیسی درس شکسپیر جمله اولرا خواغنده است ونظرخواهی کرده است که این جمله چه میگوید ما توافق به یک معنا کردیم- فرموده است شمابیسواد وعقب افتاده هستید چون مطالعه دارید استباط بلد نیستید یکسان فکر میکند من درنهج بلاغه مطاله کردم متوجه شدم یک جمله حضرت علی علیه السلام باعلم من نمیخواند وانرادرسر کلاس استادانگلیسی رد کردم استادمنرابسیارتحسین کرد وفرمودند وارد عالم روشنفکر ی شدی هروقت حرف خداوندمنانباعلم روز رد کردی انگاه دراوج روشنفکری هستی ولی من درسرکلاس دانشگاه لندن درست برخلاف ان اثبات شد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با الهام از فرمایشات استادگرانسنگ حضرت ایت الله دکتر حسینی قزوینی- درعنوان وهابیت باتمام قدرت برای تخریب جایگاه حضرت زهرا علیها السلام به میدان امده است- یهودیان ان مزخرفات-که- به پیامبران صلواته علیهم اجمعین ان نسبت دادند- به پدران خود نداند- بلکه شان انها-را- بسیاربالا بردند انزمان الگوی بشری یهودیدان بودند- که بعدا هم مسیحیت تا حدی به ان اضافه شد- لذا قران میجید فرمودند همانطور که پدران خودر ا خطاب قرار میدهید پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم موردخطاب قرار دهید بلکه بایادبه مراتب بیشتر مورد خطاب واقع شوند- همانطور که شخص خداوند منان درباره پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم عمل کردند—الگو بسیارمهم است- برادران سنی – متوجه نیستند بقول یک مورخ انگلیسی تاریخ بشریت بیشتر جنایت کاراران ومافیا نوشتهاند وگاهی فرصتی پیدا میشود که اتش حقیقت از زیر خاکستربیرون میاید- وقتیکه خانم عایشه الگو میشود- دیگر جائی برای مادر پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم کهدرحدیث است درقیامت تختی عظیم وجود دارد که پدرایشان ومادرایشان بالباس بسیارباشگوه وتاج های عظیم نشتسه اند واطراف ایشان ملائکه وحورالعین انهارابادمیزنند وجائی برای زن بزرگوار پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- حضرت خدیه سلام الله علیها کهمقام عظیم وصد درصد بهشتی باقی نمی امد ودرعوص هند جگرخوار تناسب باخانم عایشه پیدا میکند- اخیرا فاش شده است که مردان عربستان زنان خودرا طلاق میدادند- بدون انکه بهانه گفته شود برخلاف ایه هاقران واحادیث است یک تقلید کور کورانه از غرب است گرچه انها قبلااشاره میکنند که من درفلان زمان درداگاه منتظر شما هستم نیاید من طلاق را مطرح میکنم وبعضی توسط وکیل این کاررا میکند وخانم هروقت فرصت پیدا کرد ان حکم دادگاه را امضا میکند- درحالیکه دراسلام طلاق اسان نیست مراحل دارد درحدیثی دیدم که مردباید یک ماه به مسافرت برود بعدبیاید شایدتغیرات انجام شود-درغرب هنرپیشگان- ورزشگاران ومانند انها اسوه هستند زنان مدینه خدمت حضرت زهراعلیها لسلام- رسیدند وگفتند ما تابع شما هستیم ولی شوهران ما تابع شما نیستند اجازه میدهید به انها سم بدهیم!! ویا ازانها جداشویم فرمود هیچکدام عمل کنید وبیشتربه انها مهربانی کنید شما به بهشت میروید وانها به جهنم میروند حاضر شدند دراین شرایط خانواده متلاشی شود- حضرت موسی علیه السلام از خداوندمنان سئوال کرد علتی که من رابه پیامبر ی انتخاب کردید چیست –خداوندمنان نفرمود که منرا زیاد دوست داشتهی فرمودندبه خاطر صبر برناراحتی مردمان وحسن اخلاق وعقل- وحضرت موسی فرمودند بهجت من درمناجات های زیاد باخداوندمنان است وحرف دقیقی است کسی مناجات باخداوندمنان نداشته باشد عاقبت مریض روانی میشود علت ان این است- چیزی با ارزش وجودندارد که انسان به بهجت برساند- درزندان امریکا زندانی ککه وقتیکه سخت ناراحت میشد میتوانست بطلبد بجز کشیش- سرانجام انها پافشاری کردن که کشیش بیاید به کشیش گفتند که فرد عقلانی بود از انها حمایت بی خودنکن وکشیش امد وگفت در دین مسحیتمجازات سختی است که بیادتقبل کنید ولی ارامش هم بعداز مجازات است بعداز انکه کشیش رفت گفتند ما به امراش رسیدیم وحقایقی که به شما نگفتیم فاش میکینم وامده اجرای مجازات هستیم- جالب است اقاین میگویند غیرت حضرت علی علیه السلام کجا رفته است ولی نمیگویندغیرت انها که درب اراتش زدن کجا رفته است؟؟!! حضرت ع8لی علیه السلام دست به شمشیرنبد اینهمه برچسب زدند اگر دست به شمشیرمیبرد انوقت چه میساختند-؟؟0 دردین برادران سنی ضعف های بسیارزیادی است که امروز غرب از انها وحشت دارد یکی از انها کشتن همدین خوداست که میگویند باکمال وقاحت همیدیگر میکشنند ومیگویند دین ما برادری وصلح است درحالیکه ما مسیحیان همدیگر ا-نمی کشیم وبه برادران مسحیت ایمان داریم-خداوند منان یک عقل درست حسابی به مسلمان عطا کند ومسلمان تابع عقل شوند-انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- افغانستان داستان سرائی به سبک مسعود بهنود را شروعکرده است هیچ بعید نیست که ااق یبهنود بیانیه ای ریاست محترم افغانستان را ننوشته باشد این داستان سرائی – نتوانست قاجار وپهلوی وصدام رانجات دهد- وتصور میکند که مثل کبک سرش رادربرف کندمسئله حل میشود هرکسی اندکیدرک نظامی داشته باشد میفهمد که ناتو به طالبان باج داده است که کامیونهای ناتو درمرز پاکستان وافغانسان موردحمله واقع نوشد هیچ نروی عظیمی انجا وجودندارد-جلوی حمله رابگیرد وطالبان کمتر به مراکز غربی ها حمله کرده است- امروز کشورهای ایرانو وروسیه وچین مجبور هستند با طالبان برای حفظ علمای اسلامی ومساجد وافرادخود باانها وارد مذاکره شوند هیچ گونه دفاع قابلقبولی موجود نیست وکاری هم حکومت افغانستان نکرده است وظاهرا هم نمیتواند بکند انهابخوبی از کانالی از پاکستان به افغانستان زده بودند مطلع بودندوروس ها مداوم میگفتندامریکائی ها به داعش وطالبان اسلحه میدهد ازمرز سوریه داعش به شما افغانستان کرد وجناب ریاست محترم افغانستان جرئت نمی کند درکابل ظاهر شود چه برسد به قندهار کاملا مشخص است که امریکا میخواهد یککشور سوخته بوجود اوردکه مورداستفاده ایران وروسیه وچین نباشد حتی به نیروی سیاس یسکولار طرفدار غرب هم کمک قابل قبولی نکرده است هرچه کرده کرده است ظاهر وبقول یک خبرنگار هرچه دالار اورده است باز پس گرفته است جنگ بین اوس وخزرج بایدتمام شود وبه یک اجماع لی اسلامی تبدیل شود درست نقش شاه سلطان حسین ایشان داردبازی میکند کمی هم حقایق راقبولی کنید وبرای این مردم فلک زده فکر اساسی کنید که باواقعیت ها وفق داده باشد بی خودبلوف نزیند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظر شخصی است-درخبر ها است-اروپا اخیرا برای انکه به تعهد خوداش عمل کند- مسئله دانمارک را مطرح کرده است وسپس مسئله پاریس واخیرا هلند—که برخلاف حقوق بشراست درباره دانمارک فرموده است یکی انرای بات یک چاقوی کوچک قصد داشته است ریس حزب شیطانی وفرعونی الحوازیه رابکشد- بنظر حقیر اگر چنین میخواسته است کاری درست بوده است- اقایان لبسیاری بی گناه را از سراسر کشورها جمع میکنند که ایشان طرفداری از طالبان ویاداعش کرده است وبشدت شکنجه میدهد وحتی در شکنجه میمیرد وبعد میگویند ما اشتباه کردیم وحتی واردکشورهای اسلامی بر علیه داعش میشوند وبه چجنگ یمن وبحرین میرونند که حقوق بشررا برای ملت خود عمل نمیکنند- اینرا بداند-که قران مجید میفرماید که دشمنان شما دشمن منهم است- ودشمن من هم دشمن شما هم است- من تاحدی به انها اجازه میدهم- صبر شما باید زیاد باشد من تعهد کردم که مومنین وحتی مستصعفین که درباره ان بحث زیاد است بعضی ها گسترش معنا میدهند-خداوندمنان مثال زیادمیاورد مانند فرعون – نمرود قوم صالح قوم ثمود وغیره بخصوص یهود که بیشاز همه اقوام گذشته خداوندمنان به انها کمک کرده است میفرمایدما انها رازیر ضربه میگیرک که همیشه درضمن قدرت ذلیل باشند وبقول حضرت امام سجاد علیه السلام احمق هستند ودرک نمیکنند ودراین دنیا میفرمیاد هرچه رسید برای تکامل وازمایش شما است خوشحال نشوید بیشاز اندازه ولی راه تکاملرا طی کنید درزمانی که واردبهشت شدید خوشحال باشید وهرچه به شما داده نشده است- ناراحت نباشد دراه تکامل زمان کوتاهی میتوان به ان برسید وحتی دربرزخ ویا قیامت ودربهشت به شماداده میشود اساس حکمت است درجبهه یک دبیر اندمیشکی به نزد بچه هادرسنگر ما مده بود که با بچه ها اشنا بود ومن در بیابان که از عراق گرفته بودم تفحض میکردم ارایش انها چگونه بوده است من را صدا کردن ومن با ان حضرت اشنا شدم- ایشان از دانشگاه تهران دریک رشته علوم انسانی تصور میکنم ادبیاتفارسی یا عربی مدرک لیسانس گرفته بود وطبق سنت طلبه ها ی- اندیمشگی به نجف رفته بود قبلا رفتن به قم مشکلتراز رفتن به نجف بوده است وقدرت مالی نجف چندین بر ابر-قم بوده است- پیش عالمی پنچ سال درباره ابن عربی مطالعه میکندئ وبعدبه ایران میاید سه سال درقم ابن عربی امام ال عظمت امام الخمینی رحمت الله مطالعه میکند وچون پدرش درویش بوده است درخانقاد درباره ابن عربی صحبت میکند وایشان از خانقاه بیرون میکند- ایشان میفر ماید چون برادران اهل سنت توحید ایشان را درک نمیکردند وبا ایشان تاز مانی که سنی ب.وده است سکوت میکردند وبه به وچه چه میکرئنئ وزمانی که ایشان شیعه شدند برچسب های ناروا زدند ومتاسفانه این سنت بعضی علمای سنی است وبعضی سیاست مدارن غرب بقول امام الرحل عظمت الله چون نمی توانند خودرتا به ایشان بر سانند این تهمت هار میزنند ودر جهتی هستند که منافع راازدست میدند ایشان میفرمود که ابن عربی فرموده است هرکس نظمی دریک حتی یک ذره پیدا کرد موحد است ولوخوداش نمیداند- ویایک شی زیباراپیداکرد که اور به شگفتی انداخت باز موحد است وحتی شی رابسیارمفید پیداکرد باز ایشان موحد است که امام راحل علیه السلام درسوره حمد این نکته رافرمودند سروصدا شد وعلمای قم درخواست کردند که ایشان ادامه ندهد زیرا برادران اهل سنت این نکته راقبول ندارند وبه اقرارتمام به لسان کنند معتقدهستند- ایاشن فرمودند درعلم من سرانجام ابن عربی رسید به حکمت های الهی ساحلی بس مشکل برای ورودبه دریا- غول میخواهد که تدبیر وحکمت الهی را درک کرد واام راحل علیه السلام تقیه کرد وبحثی نکرد حتی مثلا غیبت امام زمان علیه السلام تدبیرعظیمی میداند لذا مابیادهمیشه این کنته رابدانیم راه خودرا با عظمت وعزت وقدرت طی کنیم-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99