سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یک هتل مجلل در هر دوبلین استفاده از اسنتا گرام وتویتررا برای سن بالاترا بیست ودوسال ممنوع کرد-دوم- ریس یک دفتر اقای ترامپ استعفا داد بعداز انکه برنامه رادیوئی که قبلا ریس برنامه صدای ازادی بود-به-مسلمان گفت به چاه فاضلاب بروید- ونوار انرا سایت – سی ان ان  -امروزه منتشر کرده است ریس یک دفتر که اقای ترامپ او را  منصوب کرده بود استعفا داد-بعدازانکه فاش شد-درحال نشر ترس از همجنس گراها- وتشویق نژآدی پرستی- وترس از اسلام هراسی- اقای کارل هیقبیمدیریک دفتر درباره روابط خارجی  که هدف ان ایجاد همکاری کشورها با سازمانهای ملی وانجمنهای خدماتی بوده است-سی-ان-سی-اس که نوارپرشده ایشان به مسلمانان میگویدمسلمانانبه چاه فاضلاب اسلام باز گردید-اقای هیق بی- بعنوان ریس کمپیندرسال2016 انتخاب شد- بعنوان سخنگوی سازمان امریکای بزرگ پک که از اقای ترامپ پشتیبانی میکردمنصوب شد-بعداز انکه  سازمان- سی –ان-ان ان کلیپ رابه جریان انداخت-کهانرا از یک شوی رادیوئی گرفته شده بودبنام صدای ازادی-ایشان استعفا داد- خانم سخنگوی ان سازمان-که دولت فدرال انجارا هدایت میکندتعدادزیادی برنامه های داوطلبدرجهت تخفیف دادن  وپانین اوردن مشکلات اجتماه-مانند فقر- بیان کرد استعفا تاثیرات فوری خواهد داشت-در شوی گفتمانی =تاک شو-که مفسر محافظه کار انکهاز سال2013تا2014ایشان نارضایتی خودرااز مسلمانان  سیاه پوستان وهمچنس گراها توصیف کرده است—گفته است من مسلمانان را دوست ندارم- مردم همیشه باعث رنجش وازار من میشوند برا ی انکه-میگویند-کارل تویک نژاد پرست هستی- تو-توانی نداری-توزناکار هستی من حضرت مسیح علیه السلام را دوست دارم-من هم اکنون مسلمانان را دوست ندارم-برا یانکه ایدولوژی انها-بد- است- یک نکنته اش را بگویم-اسلام اهل لواط وبچه باز است-درجای دیگر گفته است مسلمان به فاضلاب اسلام بروید –برویدکار بی معنا کنید-بروید با بچه هادرشب جمعه ان کارا بکنید- اتفاقا ااقی کارل نکته های پنهانی را اشکار کردید تنهابعضی مسلمان چنین میکردند وشمانام انهارا که داعش بافتوای عربستان بودنیاوردید ونام افراد ی مسیحی  که چنین کردند نیاوردید  درست زمانی که داعش وعربستات درحال سقوط بود زمینه را درست کردیئدیکسال قبلاز انکه ا قای ترامپ بفکرانتخابات باشد شما کم کم زمینه را اماده کردید-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-در امریکا درچهل وپنچ ایالت از پنجاه ایالت-هم ریس دولت دارند وهم سخنگو ومعاون دولت دارند درست مانند اعراب هم شیخ دارند وهم خلیفه شیخ دارند که درضمن سخنگوی دولت هم است-دربعضی ایالت ازاین چهل وپنج ایالت- ریس دولت ومعاون ایشان هردو دریک رای گیری انتخاب میشوند وازهردو  یک حزب باید باشند- ودربعض ایالت انتخاب ایندو جداگانه است ومیتواند از دوحزب مختلف باشد- ایالت نیوجرسی از یک حزب باید باشد-که امسال خانم شیلا اولیور-به ریاست دولت رسیدواقای فیلیپ مورفی به مقام دوم رسید اقای مورفی قبلا سفیر امریکا در المان بوده است اخیرا با روزنامه اشپیگل یک مصاحبه داردکه ترجمه میشود-در این مصاحبه به سیاست اقای ترامپ حمله کرده است وبه اینده خوش بین است وگفته است ما از پس این موضوع برخواهیم امد-اقای ترامپ کشورهارا- چاه فاضلاب وبالاترین انتقاد – ایشان دروغگو بودن وخودرا نابغه نامیده است- اقای ترامپ بعنوان ریس جمهور امریکا- با توئیت های خود دراینده به حواشی سیاسی خواهدبرد- .دراین روز های اخیرا کاملامشهود شده است-سرانجام حزب دمکرات- به سمت بهره خوداز قدم های اشتباه زمانی که انتخابات-میان دوره ای برپا میشوددرماه نوامبرخواهدبرد-گفتمان انتقادی ایشان که قبلا سفیر امریکادرالمان بود وجز حزب دمکرات است- اقای فیلیپ مورفی دریک مصاحبه با اشپیگل ان لاین-گفتند پایگاه ما درحال انگیزه را ایجاد کردن است-دراین مصاحبه-کسی که مقام دولتی رانیوجرسی در ماه نوامبر که بسیار به اقای اوباما نزدیک بوده است برده است-که احتمالا درسطح سرتیپ دو سیاسی است- ایشان اقای ترامپ را متهم-به مشکل سازی وبحران( درغرب بسیارمهم است) وبدتر کردن اوضاع ودراینده تقسیم کردن مردم- اقای مورفی گفته است- به خوبی احتمال میدهد—که گفتمان سیاسی در تلویزیونبا جرای –خانم اپراه- وین فری یک چالش سنگین وبیادماندنی درانتخابات 2020 خواهد بود- من تصور نمیکنم- بهصورت احمقانه باشد- ایشان گفت- این خانم هوش بسیار زیرکانه وقدرت مندانه قابل ترسیدن است وغیر قابل محاسبه تیز هوش است- وبسیار مطلع است- من با ذکرکنم میابیست برای ترجمه به سایت نیوروک تایمز تماس میگرفتن ولی براسا قوانین یاهو تازمانی که بهره مالی نداشته باشدازاد است- جناچه اعتراضی است لطفا-با )E-MAIL-ali_greest@yahoo.com )  )-تماس برقرار کنید-مصاحبه-در واشنگتن- با اقای مورفی توسط اقای –رولاند نلس انجام پذیرفته است-اش-مردم امریکا احساس میکنندکه درحال تقسیم شدن هستند- چرا این اشتباه رخ داده است؟مور- این درست است- ما تقسیم شدهایم-شما مقداری نشست کرده ایدیعنی خود سانسوری کرده اید درباره ضد دولت-ضد جهانی شدن- ضد احساست های روشنفکرانه-که تنها دربرگیرنده-حقایق سیاسی نیست-بلکهدرباره واقعیتهای فرهنگی هم است-مت تصور میکنم واحتمال میدهم تعدادزیادی دراینده خواهد امد-برای مدت های زیادی پابرجا خواهد بود- بانتجه گیریازمسائل-مانندجهانی شدن ممکن است که شدد پیدا کند-باتوجه به کمبود شدیدسال-2008-مادامیکه-اقتصاد بهبود پیدا کرده بود- شاید شمامجادلهکنیدکه جامعه هنوزبهبود پیدا نکرده است-اش- ایا دراینده تقسیم مردم-حتی بدتر خواهد شد-؟مورف-من ادمی خوش بین هستم—منمعتقدم هستم بنیادهای فرهنگی ما قوی است-و قوانین اساسی ما-قوی است- هنوز تعداد زیادی از رهبران سیاسی هستندکه درانها علم منطقی سیاسی وجود دارد- وبرای ارزش های امریکا قیام میکنند وقوانین اساسی مارا برای اش احترام میگذارند-وبسیاری از مردم امریکا بیشترازکسانی که ازروابط جهانی بخصوص بامتحدین خود ماند المان که تمجیدی وعشق وعلاقه نشان نمیدهند-هستند- بنابراین من خوش بین هستم وما دراینده ازپس ان برمیایم-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-در امریکا درچهل وپنچ ایالت از پنجاه ایالت-هم ریس دولت دارند وهم سخنگو ومعاون دولت دارند درست مانند اعراب هم شیخ دارند وهم خلیفه شیخ دارند که درضمن سخنگوی دولت هم است-دربعضی ایالت ازاین چهل وپنج ایالت- ریس دولت ومعاون ایشان هردو دریک رای گیری انتخاب میشوند وازهردو  یک حزب باید باشند- ودربعض ایالت انتخاب ایندو جداگانه است ومیتواند از دوحزب مختلف باشد- ایالت نیوجرسی از یک حزب باید باشد-که امسال خانم شیلا اولیور-به ریاست دولت رسیدواقای فیلیپ مورفی به مقام دوم رسید اقای مورفی قبلا سفیر امریکا در المان بوده است اخیرا با روزنامه اشپیگل یک مصاحبه داردکه ترجمه میشود-در این مصاحبه به سیاست اقای ترامپ حمله کرده است وبه اینده خوش بین است وگفته است ما از پس این موضوع برخواهیم امد-اقای ترامپ کشورهارا- چاه فاضلاب وبالاترین انتقاد – ایشان دروغگو بودن وخودرا نابغه نامیده است- اقای ترامپ بعنوان ریس جمهور امریکا- با توئیت های خود دراینده به حواشی سیاسی خواهدبرد- .دراین روز های اخیرا کاملامشهود شده است-سرانجام حزب دمکرات- به سمت بهره خوداز قدم های اشتباه زمانی که انتخابات-میان دوره ای برپا میشوددرماه نوامبرخواهدبرد-گفتمان انتقادی ایشان که قبلا سفیر امریکادرالمان بود وجز حزب دمکرات است- اقای فیلیپ مورفی دریک مصاحبه با اشپیگل ان لاین-گفتند پایگاه ما درحال انگیزه را ایجاد کردن است-دراین مصاحبه-کسی که مقام دولتی رانیوجرسی در ماه نوامبر که بسیار به اقای اوباما نزدیک بوده است برده است-که احتمالا درسطح سرتیپ دو سیاسی است- ایشان اقای ترامپ را متهم-به مشکل سازی وبحران( درغرب بسیارمهم است) وبدتر کردن اوضاع ودراینده تقسیم کردن مردم- اقای مورفی گفته است- به خوبی احتمال میدهد—که گفتمان سیاسی در تلویزیونبا جرای –خانم اپراه- وین فری یک چالش سنگین وبیادماندنی درانتخابات 2020 خواهد بود- من تصور نمیکنم- بهصورت احمقانه باشد- ایشان گفت- این خانم هوش بسیار زیرکانه وقدرت مندانه قابل ترسیدن است وغیر قابل محاسبه تیز هوش است- وبسیار مطلع است- من با ذکرکنم میابیست برای ترجمه به سایت نیوروک تایمز تماس میگرفتن ولی براسا قوانین یاهو تازمانی که بهره مالی نداشته باشدازاد است- جناچه اعتراضی است لطفا-با )E-MAIL-ali_greest@yahoo.com ))-تماس برقرار کنید-مصاحبه-در واشنگتن- با اقای مورفی توسط اقای –رولاند نلس انجام پذیرفته است-اش-مردم امریکا احساس میکنندکه درحال تقسیم شدن هستند- چرا این اشتباه رخ داده است؟مور- این درست است- ما تقسیم شدهایم-شما مقداری نشست کرده ایدیعنی خود سانسوری کرده اید درباره ضد دولت-ضد جهانی شدن- ضد احساست های روشنفکرانه-که تنها دربرگیرنده-حقایق سیاسی نیست-بلکهدرباره واقعیتهای فرهنگی هم است-مت تصور میکنم واحتمال میدهم تعدادزیادی دراینده خواهد امد-برای مدت های زیادی پابرجا خواهد بود- بانتجه گیریازمسائل-مانندجهانی شدن ممکن است که شدد پیدا کند-باتوجه به کمبود شدیدسال-2008-مادامیکه-اقتصاد بهبود پیدا کرده بود- شاید شمامجادلهکنیدکه جامعه هنوزبهبود پیدا نکرده است-اش- ایا دراینده تقسیم مردم-حتی بدتر خواهد شد-؟مورف-من ادمی خوش بین هستم—منمعتقدم هستم بنیادهای فرهنگی ما قوی است-و قوانین اساسی ما-قوی است- هنوز تعداد زیادی از رهبران سیاسی هستندکه درانها علم منطقی سیاسی وجود دارد- وبرای ارزش های امریکا قیام میکنند وقوانین اساسی مارا برای اش احترام میگذارند-وبسیاری از مردم امریکا بیشترازکسانی که ازروابط جهانی بخصوص بامتحدین خود ماند المان که تمجیدی وعشق وعلاقه نشان نمیدهند-هستند- بنابراین من خوش بین هستم وما دراینده ازپس ان برمیایم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اقای سیسی- ریس جمهور مصر گفته است-به خاطر انقلاب عربی-درسال2011-900میلیار دلار خسارت وارده شده استبیش از یک میلیون کشته –وپانزده میلیون اواره- ایجاد کرد- ایشان اضافه کرده است- هدف از انقلاب های غربی تغیر اوضاع به سمت- شرایط بهتری بود- اما طرف هایی که چشم طمع داشتند گمشده خودرادرسوءاستفاده از این انقلاب ها یافتند—شیعه نیوز سر ی هم به پادکست ان بزنید ودانلود کنید-امریکا سهم همه را درفساد چه درشرق وچه درغرب کف دست  شانپذاشته است ولی ازهمه سودبرده است وتنها امام زمان علیه السلام میتواندفسادرا درعالم ریشه کن کند-گرچه سیاست اکریکا زنگ خورده ودرحال خوردگی است واندکی جاذبیت فرهنگی دارد-فکر میکند بانیروی قهریه میتواند حتی این کمبودراهم حفاظت کن وتقصیرخودمردم است-  وتازه باید شکر گذرارباشند افرادی نزد امام صادق علیه السلام امدند- قزیب به این مضمون- که ما شیعیان- کشته میدهیم- امام علیه السلام- فرمودند- این امرمهم نیست- مهم این است یک کافرحربی گشته شود-چرا برای انکه این کافرحربی فکرراهم مسموم میکند تنها مستضعفین دران دنیا متوجه میشوند- اگرزمان حضرتنوح بود کهدعا میکردخداوندا من مایوس هستم چه میشد؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی خصوصیات- قران-من بدنبال- دانلود کردن –کتابی بودم- که این کتاب  توسط غولی ادبیات انگلیس بنام اقای نرومن-ا-بریتین است البت کتاب جزو کتاب های- بهزبتن انگلیسی—اپرنت یس شیپ- است  ترجمه فارسی- شاگرداموز است- کتابهادی است درسطح لیسانس- اگر کسی نخوا ومیزانی ازنمره به ان عمل کند انجام ندهد مدرک نمیگیرد-درفارسی میشود گفت تکست بوک است—شرط اول ان نوشتن دستجمعی است- مانند پزشکی عمومی دائرتالمعارفی است وگروهی نوشته میشودکه از غولها درسطح جهانی استفاده میشود- خودایشان درمقدمه میفرماید- این یک کتاب دستجمعی است-برای سال اول- وسعی شدهاستعملی باشد-قصد بران بوده است که دانشجویان  یادبگیرند وعمل کنند- هدف عینی اینبوده است- که مهارتهای لازم را یادبگیرند- با درنظر گرفتنیکخواندی پراز ادبیات تخیلی ودرک کند ولذت ببرند—ایشان مینویسد-هزاران سال ادبیات نوشتاری بود برای لذت بردن- ودیگرعوامل چه باشدوچه نباشد فوفقالعاده سنگین ونقادی  وفلسفی ونگات اخلاق وغیره است وتخصص ایشان درشعر ائینی ومذهبی است = هالی فیلد- اینکتاب در دانشگاه شیراز توسط یک استادانگلیسیتدریس میده است ومادربچه هادررشته زبان انرا خوانده است-عدهای ایکتاب خواسته بودند وچون-من مطالعه-میکردم نمیدادم-  بع این فکرافتادکه انرااز طریق اینترنت-دانلود کنم وبخصوص اخیرین نسخه باشد-ااخرین نسخه شرکت امازون قیمن فقط پن دلار زده است حال یک ایرانی-چند صفحه درباره جوانان تهران نوشته استقیمت رافرموش کردم مثلا نوزده دلار تمام کتاب درسی انگلستان هیجکدام مجانیدانلود نمیشودالبته حق دارند برخلاف امریکائی ومن نمیدانم چگونه پول بفرستم سپس یک متاب معادل این کتاب درباره ادبیات امریکا وشعرائینی را دانلود کردم که مختصراست نزدیک به پنچاه غول تعدادزیادی اساتیدی انگلستان دردرنوشتن این کتابکمک کردهاند که خصووصیات انهارانوشته است لطف کردن تحقیقات خود ودیگران وقوانینی که کشف کردن به من کمک کردن- البته کتاب مختصراست وایشان فرموده است اگراستادمن بهمن امرنکرده بودهرگز بدنبالان نمیرفتم وچندین سال زحمت کشیدم تاانرا فراهم کردم-ایشان میفرماید اولین انگلیسی که مهاجرت کرده است به امریکا وکتاب ادبی نوشته است میگوید مردم بشدت مذهبی هستند ولی اطراف ما شیاطین هم امدهاند-که باعث رنج اش ما میشوند-کتاب عنوان اش تاریخ مختصر ادبیات امریکا است- مال اقای ریچارد – گری میباشد- اولین مسئله این است کسی به تنهائی بودن داشتن افراد واجدالشرایط  که کارتخصصی کرده باشند ودرمذهب وارد باشند وادیان الهی رابخوبی بشناسندبخصوص منابع انهارادرعربستان وجودنداشته است- درثانی انتخاب وگلچین کردن- کاری بسیار مشکل است  واگر پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نمیفرمودند که قران از طرف خداوندمنان است این سئوال مطرح میشد چرا شما به میزان زیادی از حضرت موسی علیه السلام بیان کردید ولی از حضرت مسیح علیه السلام زیادصحبت نکردید  وچراز پیامبران دیگر مثلا حضرت حزقیلعلیه السلام ویاحضرت شمعون ویا از حواریون مخصوصا پطروس حکیم علیه السلامصحبت نکردید درکتب سابق بهمیزان کهدرباره برزخ وبهشت وجهنم وغیره صحبت شدهاست درکگتب سابق اصلاموجودنیست- پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلمبنام امین وراستگو  شناخته شده بود ومیباسیت دلیل بیاورد- ونمی توانست که دلیل بیاورد بجزانکه بفرماید از جناب الهی است وحضرت یانمیدانست ویاچون از طرق الهی یادگرفته بود درباره قوانین فصاحت وبلاغت چیزی نفرموددکتباقای برتین درباره یک اسمی که  دریک شعر است ویک علامت تعجب دارد وبعد مطالبی بیان میکند  ایشان تحقیق علت ان این است میابیست یک حادثه انفرد رخداده است-که شرم اور بوده است وشاعر فقط اکتفا بهاسم ایشان وعلامت تعجب کرده است ومعلوم نیست ان حادثه چه بوده است- اقای گری میفرمایدشعر بقولاقای رافل-والدو-امرسون- درباره امریکا بااین عنوان- امریکایک شعر در چشمان همه است ایشان تبین کردهاست که منظور جغرافیای خیرکننده امریکا است که برای تصور کردن ان احتیاج به مترهای طولانی برای نوشتن ندارد-اماقران مکه درخشان وخیره کننده تعریف میکند زیرا عظمتی چون پیابر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم- ونازل شدن قران درمکه برایشان است تبین این مطلب به بزرگان محول میکنم- انها نویسندگان وشعرای اولیه امریکا-جمع بندی کردن- که ارزوهابه سمت جهانی نو-درکلماتی که تصویرها-به دام میاندازد وتسخیر میکند ولی کلمه امریکا یکی از اسما ی امریکا است یک کلمه رویائی برای رویا دارهادراولین قم که اروپائی ها وارد امریکا شدن من قبلا چندین نام مکه را میدانستم- که یکی بکهداست محل گریان ودیگری بهمعنای شوخی کردن وتفریح کردن ودیگرنام که عظمت مکه رامشخص میکند –میفرمیاداین کلمه امریکارا اختراع کردن- ومعنا کردن یعنی یکمرد بزرگ- که منظور انها خصوصیات دیده شده از اقای کریستوفرکلومبوس است واین موضوع- درنوول اقای هنری جمس امده است- دقیقا مکه بهخاطر پیامبران قبی سلام الله اجمعین وبخصوص حضرت رسول اکرم صلواته الله عیله واله واجمعین وحضرت علی علیه السلام وبی شک بخاطر مابقیه ائمته اطهار علیهم  سلام


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی خصوصیات- قران-من بدنبال- دانلود کردن –کتابی بودم- که این کتاب  توسط غولی ادبیات انگلیس بنام اقای نرومن-ا-بریتین است البت کتاب جزو کتاب های- بهزبتن انگلیسی—اپرنت یس شیپ- است  ترجمه فارسی- شاگرداموز است- کتابهادی است درسطح لیسانس- اگر کسی نخوا ومیزانی ازنمره به ان عمل کند انجام ندهد مدرک نمیگیرد-درفارسی میشود گفت تکست بوک است—شرط اول ان نوشتن دستجمعی است- مانند پزشکی عمومی دائرتالمعارفی است وگروهی نوشته میشودکه از غولها درسطح جهانی استفاده میشود- خودایشان درمقدمه میفرماید- این یک کتاب دستجمعی است-برای سال اول- وسعی شدهاستعملی باشد-قصد بران بوده است که دانشجویان  یادبگیرند وعمل کنند- هدف عینی اینبوده است- که مهارتهای لازم را یادبگیرند- با درنظر گرفتنیکخواندی پراز ادبیات تخیلی ودرک کند ولذت ببرند—ایشان مینویسد-هزاران سال ادبیات نوشتاری بود برای لذت بردن- ودیگرعوامل چه باشدوچه نباشد فوفقالعاده سنگین ونقادی  وفلسفی ونگات اخلاق وغیره است وتخصص ایشان درشعر ائینی ومذهبی است = هالی فیلد- اینکتاب در دانشگاه شیراز توسط یک استادانگلیسیتدریس میده است ومادربچه هادررشته زبان انرا خوانده است-عدهای ایکتاب خواسته بودند وچون-من مطالعه-میکردم نمیدادم-  بع این فکرافتادکه انرااز طریق اینترنت-دانلود کنم وبخصوص اخیرین نسخه باشد-ااخرین نسخه شرکت امازون قیمن فقط پن دلار زده است حال یک ایرانی-چند صفحه درباره جوانان تهران نوشته استقیمت رافرموش کردم مثلا نوزده دلار تمام کتاب درسی انگلستان هیجکدام مجانیدانلود نمیشودالبته حق دارند برخلاف امریکائی ومن نمیدانم چگونه پول بفرستم سپس یک متاب معادل این کتاب درباره ادبیات امریکا وشعرائینی را دانلود کردم که مختصراست نزدیک به پنچاه غول تعدادزیادی اساتیدی انگلستان دردرنوشتن این کتابکمک کردهاند که خصووصیات انهارانوشته است لطف کردن تحقیقات خود ودیگران وقوانینی که کشف کردن به من کمک کردن- البته کتاب مختصراست وایشان فرموده است اگراستادمن بهمن امرنکرده بودهرگز بدنبالان نمیرفتم وچندین سال زحمت کشیدم تاانرا فراهم کردم-ایشان میفرماید اولین انگلیسی که مهاجرت کرده است به امریکا وکتاب ادبی نوشته است میگوید مردم بشدت مذهبی هستند ولی اطراف ما شیاطین هم امدهاند-که باعث رنج اش ما میشوند-کتاب عنوان اش تاریخ مختصر ادبیات امریکا است- مال اقای ریچارد – گری میباشد- اولین مسئله این است کسی به تنهائی بودن داشتن افراد واجدالشرایط  که کارتخصصی کرده باشند ودرمذهب وارد باشند وادیان الهی رابخوبی بشناسندبخصوص منابع انهارادرعربستان وجودنداشته است- درثانی انتخاب وگلچین کردن- کاری بسیار مشکل است  واگر پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نمیفرمودند که قران از طرف خداوندمنان است این سئوال مطرح میشد چرا شما به میزان زیادی از حضرت موسی علیه السلام بیان کردید ولی از حضرت مسیح علیه السلام زیادصحبت نکردید  وچراز پیامبران دیگر مثلا حضرت حزقیلعلیه السلام ویاحضرت شمعون ویا از حواریون مخصوصا پطروس حکیم علیه السلامصحبت نکردید درکتب سابق بهمیزان کهدرباره برزخ وبهشت وجهنم وغیره صحبت شدهاست درکگتب سابق اصلاموجودنیست- پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلمبنام امین وراستگو  شناخته شده بود ومیباسیت دلیل بیاورد- ونمی توانست که دلیل بیاورد بجزانکه بفرماید از جناب الهی است وحضرت یانمیدانست ویاچون از طرق الهی یادگرفته بود درباره قوانین فصاحت وبلاغت چیزی نفرموددکتباقای برتین درباره یک اسمی که  دریک شعر است ویک علامت تعجب دارد وبعد مطالبی بیان میکند  ایشان تحقیق علت ان این است میابیست یک حادثه انفرد رخداده است-که شرم اور بوده است وشاعر فقط اکتفا بهاسم ایشان وعلامت تعجب کرده است ومعلوم نیست ان حادثه چه بوده است- اقای گری میفرمایدشعر بقولاقای رافل-والدو-امرسون- درباره امریکا بااین عنوان- امریکایک شعر در چشمان همه است ایشان تبین کردهاست که منظور جغرافیای خیرکننده امریکا است که برای تصور کردن ان احتیاج به مترهای طولانی برای نوشتن ندارد-اماقران مکه درخشان وخیره کننده تعریف میکند زیرا عظمتی چون پیابر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم- ونازل شدن قران درمکه برایشان است تبین این مطلب به بزرگان محول میکنم- انها نویسندگان وشعرای اولیه امریکا-جمع بندی کردن- که ارزوهابه سمت جهانی نو-درکلماتی که تصویرها-به دام میاندازد وتسخیر میکند ولی کلمه امریکا یکی از اسما ی امریکا است یک کلمه رویائی برای رویا دارهادراولین قم که اروپائی ها وارد امریکا شدن من قبلا چندین نام مکه را میدانستم- که یکی بکهداست محل گریان ودیگری بهمعنای شوخی کردن وتفریح کردن ودیگرنام که عظمت مکه رامشخص میکند –میفرمیاداین کلمه امریکارا اختراع کردن- ومعنا کردن یعنی یکمرد بزرگ- که منظور انها خصوصیات دیده شده از اقای کریستوفرکلومبوس است واین موضوع- درنوول اقای هنری جمس امده است- دقیقا مکه بهخاطر پیامبران قبی سلام الله اجمعین وبخصوص حضرت رسول اکرم صلواته الله عیله واله واجمعین وحضرت علی علیه السلام وبی شک بخاطر مابقیه ائمته اطهار علیهم  سلام


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برنامه افق بخش عصری مطالب جالبی داشتند ومیابیست pdf انهاراتهیه کنند که گاهی با اینترنت امکان پذیر نیست-چندنکته ذکر کنم- دیروز دریک سایت نظامی امریکا-نوشته بود به جای هواپیمای b1برای گشت زنی دراطراف مرزهای امریکادراقیانوس ازامروز ببعد هواپیمای-b-52  اخرین هوایپیمای راهبردی سنگین امریکا است- مدتها میخواستندبطور کل انرا کناربگذارند- ولی بعلت انکه روسیه روی هواپیماهای راهبردی خود سرمایه گذاری کلان کرد انهابفکر جان نشین شدند ولی بعلت انکه روسیه هرچهل روز  چه درتاکتیک وچه در تکنیک هواپیماتغیرات راهبردی ایجاد میکند  سعی کردن انهاهم دربی-52 چنین کنند-ولی درجنگ سوریه رادارهای ماهواره  ای موشکهای اساس-400 و300نشان داد که فاصله دونوک بال هواپیمای امریکائی با روسی به میلمتر اندازه میگیرد وقدرت موتور وغیره وحتی دوربین هواپیمای روسی ضربان قلب خلبان های امریکایئ اندازه میگیرئ وقیافه انهارابخوبی نشان میدهد که ترسیدند-درنتجه این موشکها برای نوع ناوها ساخته شده استکه برد رادارانها فوق العاده زیاداست- لذا هواپیماهای –بی-1- وتنوعد ان بی-16وبی-19وبی22و23 وغیره دیگر کاربردنداردولی امریکانمی خواهد به تعادل برسد ونمی خواهد اسرائیل به تعادل برسد- ازطرفی یک پارک فناوری وتاکتیکنظامی اخیرین افتتاح کرده است-که هدف اش دفاع از اروپادرمقابل شرق است این شرق فقط مسلمانانهستند کهچناچه اروپابخواهد به تعادل با مسلمانان برسید جلوی انهارابگیرد-چندرهبرمعظم رحمت اللهفرمودند لشگرحضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم نزدیک است به نظرمیرسدانراقبول کردن- سه شنبه خانم ترزامی به پاریس رفت وحاضر شد پنجا ه میلیون یورو به فرانسه بدهد که فرانسه درمرزکاله یکنوع صفحات خاص  توری مانندبکشد که کمهاجرین وارد انگلستان نشوند که حتی فرانسویانبشدت تعجب کردند که قبلا انگلستان حاضربه کمک نبودن بوده است وفقط درمرزخوداقدام میکردهاست وگفتن بهنظرمیرسد هرچقدرفرانسه بخواهد انها حاضربه پرداخت هستند وهمکاری برای  ضداتروریست بافرانسه شروع کردن-کهمیتواند فشار امریکاباشد میتوان نتجه گرفت حرکت انقلابی ایران-که مستقل از غرب است وبر ضدغرب است وبدنبال باز گشت  تمدن اسلامی  وایجادامت واحده در درون مرزهای اسلامی است- که ازتوان بسیاربالا برای جذب مسلمانان ونوشتن کتب وتبلیغات وسرانجام جهاد بی پایاندرحالیکه غرب به سمت تششت وتقسیم وتنزل های سیاسی دردرون وعدم کاریزما واختلاف نظرهای زیاد وبحرانهای اخلاقی که مسلمانان کم کم این نوع معایب را درحال تصحیح کردن وپاکسازی کردن است واقای ترامپ برای همین منظورامده است تک شوالیه غرب است که میخواهدریسک بالا وچالش سنگین باجاه طلبی زیاد بتواند رقیب سرسختی برای اسلام باشد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0