سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بخش سوم-  بیانات- اقای دکتر فخر اور- جناب اقای فخر اور ان کردن – که ادله بسیار قوی؟؟ بخوبی میتوان درک کرد که سه بمب گذاری کار حضرت رهبرمعزز وتوسعه دهند اسلام عزیز درسطح جهانی است میباشد تا رقیبان  را از میدان بیرون کند وحذف کند وخودرا مظلوم نشان دهد- واقایان مسعود کشمیری و محمد رضا کلاهی هردو جزو رژیم بوده اند وبعد خواستند انهارا حذف کنند که اسرار انها لو نرود وکلاهی راتوانستند درهلند حذف کنند-د وهیچگاه منافقین انهارا از خود ندانسته  ولی اگر کسانی از انها درامری شرکت کرده باشند ولو کشته شده باشند  انرا اعلام کرده اند- دلیل ندارد که بسیارمهمی مانندان را به خود  نسبت ندهند-که بنفع انان تمام میشد—اما- جواب  منافقین درایران تخمین زده بودند- که بین- یکصهزار  تا سیصدهزار- سمپات دارد یعنی طرفدار- اینان درخانه تیمی نبودند وگروه بندی شده بودند وهرگروه زیر نظر عد ه ای خاص بود کلیه کادر از همه انها مطلع نبودند وبه انها دستوراتی محول میشد چناچه در دستورات بخوبی عمل میشد نمره میگرفت به حدی که میرسید از طرف گروه پیشنهاد میشد- وامتحانان سختر میشد مثلا گربه بخورد دقیقا از روی روش های فیدل کاسترو عمل میشد یا مثلا چند روز بی غذا زیر شیروانی باشند- یکی از انها بعداز انقلاب گفت- من درخانه درجمعی از مسعود رجوی تعریف کردم-  سازمان  انرا خطا گرفت ودستورداد بایک قممه اب ویک کوله پشتی  بامقداری نان ویک نفشه وبایک قطب نما از بیراه از شیراز به کازرون بروم که کسی منرا مشاهده نکند وشبها با چراغ قوه حرکت کنم- من هم کردم- وانواع واقسام- وزمانی که از ایران نرفتند یا ان اسمائ نزد افراد خاصی گذاشتند ویا سوزندان ویاباخودبردند- روز ی یک بچه های انقلابی مذهبی مال گروه دیگری  من را دید فرمودند- که ساواک منرا تعقیب کرده بود تا دم خانه به محض انکه من وارد خانه شدم زنگ زد واردخانه شد وهمه جارا گشت مقداری کتاب واعلامیه از داخل خانه پیدا کرد ومن را به بازداشتگاه برد- من اول تصور کردم از درون گروه لو رفتم ولی درزندان متوجه شدم از داخلذ گروه نیست از بیرون گروه است- اشتباه من این بود-که یک سرهنگ باز نشسته من تصور میکردم که روشنفکر است باایشان- مطالب داغی  ورادیکا ل صحبت میکردم وساواک دستور بود افراد  شاه پرست جلسات دورهای همسایگی بگذارند وافراد داغ را معرفی کنند وساواک روی انها مدتی کار میکرد که شاید سرنخی بدست اورد وتاحدی هم موفق شد من جمله من- مواظب باش- اتفاقا برا ی من عینا روی داد-دردانشگاه پهلوی  من گاهی به رستورانمیرفتیم کهاز معلومات بعضی سال بالائی استفاه کنیم ویا اخباری رادرک کنیم- دونفربودند مداوم بیانات شاه که بعداز مدتی بعداز خردادچهل دو مداوم سمینار گذاشته میشد وچندنفری خدمت شاه میرسیدند وایشان دستورات انقلابی میداد من اوائل متوجه نبودم موضوع چیست کهمیخواهد دور را ازدست حضرت امام خمینی رحمت الله علیه داراورد وطرفداران ایشان داراورد امام راحل عظیم الشان را بهانه جو- بی انصاف- قدرت طلب وخودرا رقیب ویاحریف شاه نشان دهند- اینموضوع جناب مرحوم عباس یمین شریف رحمت الله علیه روشن کرد درقضیه که ایشان برا یامر اموزش وپروش جزو پنج نفراساسی انتخاب شده بود وایشان مقاله خودرا باقیچی- ریز ریز کرد وبه امریکا برا ی معالجه رفت داستانی دارد- از این دونفر یکی شیرازی بود ولیسانس ریاضی گرفت- بعداز مدتی بعداز انقلاب من ایشان دریکمغازه نزدیک خانه دیدم- گفتم یادهست که چه میگفتی برای تو الان حقایق روشن شده است ؟؟ ایشان فرمودند همان زمان هم برای من روشن شده بود من سمپات یک گروه کمونیستی بودم لو رفتم  شرط ازادی من راساواک همین کار قراردارد من مجبوربودم ولی الان دراموزوپرورش استخدام شدم  وازذاین انقلاب سخت مایوس هستم وفکر نمیکنم دست از ارتجاع بردارد ورژیم شاه به مراتب بهتراز اینها است ومن شاگردان به نحوی روشن میکنم وشما هم همین کاربکن- من گزارش ایشان به اداره دادم ویکروزهم اداره ما باهم دریک جلسه رودرو کرد وسپس ایشان اخراج شد-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نظریات شخصی  است- به بهانه  بیانات  دکتر امیر عباس فخراور –بخش دوم- اولادر مذهب شیعه- کودتا برای رهبر اسلامی معنا ندارد وکفر است- احیانا- اگر رهبر به هرعلتی  بایدکنار برود  کار شورای خبرگان است—درثانی حضرت ایت الله دکتر  شهید معززبهشتی رحمت الله علیه نمیتوانست رقیبی برای امام راحل رحمت الله علیه باشد زیرا ایشان فقیه مبرز نبود  وپس از انقلاب شناخته شد وبسیاری دیگر مانند عظمت ایت الله باهنر  رحمت الله علیه- تنها کسانی شناخته شده بودند که کتاب نوشته بودند- روزی من از حضرت ایت اللهمرحوم زبر جد رحمت الله علیه پرسیدم به نظر شما یک نابغه تمام عیار پس از چند سال یک کتاب فقهای میتواند تدریس کند  ایشان پاسخ دادند حداقل پنچ سال بهشرطی کتب ها یمربوطه به خوبی درک کرده باشد ازجمله فقه حضرت ایت الله الظمی مظفر که اخیرا درعراق فوت کرده است بایدکاملا به ان مسلط باشد که بسیاری مشکلی است به اصطلاح علما جابگو باشد وانهم با طلبه های قدر کار کرده باشد- واشاره ضمنی کردند که من فهمدیم شخصی به ایشان گفته است بعداز تدریس پانزده سال- مطالعه وتدریس کتب فقهی من توانستم جوابگو باشم- من دربحث روزه- که اامصادق میفرماید ازکسی به هرعلتی مثلا ابر بود  ازروزی که ابر شروع شد 59 روز بعد روزه بگیرد من اسنباط کردم دوماه است یکی بیست ونه روز ودیگری  سی روز ودرمورد من باز محاسبه کردم دوتا بیستونه روز ویک سی روز- یکی اساتیدفرمودند قریب  به منظور مابقیه نمیتانی براین اساس استنباط کنی مگرانکه دلائل-دندان شکن بیاوری- ثالث- امام راحل  علیه السلام ان عظمت درایران فرمودند هم شاه اشکال دارد وهم صدام اشکال دارد وزمنی که به ترکیه تبعید شدند وحکومت فهمید به راحتی با ایشان میتوان تماس پیدا کرد واز طرفی شیعیان ترکیه به حضور ایشان میرسیدند هردو مایل بودندکه امام علیه السلام درترکیه نباشد وصدام هم قبول نمیکرد به زور غرب وگرفتن –امتیازات از جمله  گرفتن یک میلیارد دلار قبول کرد وباوجودی طلبه  هاانجا گفتند وضع خطرناک است و.مابرای شما گاردتعین میکینم واگر اینکار راقبول نکنید مردم عادی ناراحت هستند واگر خدای نکرده اتفاقی بایفتد روزگارمارا سیاه میکنند ولی امام علیهالسلام نپذیرفتند وفرمودند به علما ومردم بفرمایاد که دعا کنند- وحضرت مصطفی علیه السلام که یک دکتر عراقی گفتند  رنگ شکم سبز شده است ومن میدانم کدام سم را دادند اجازه دهیدمناز ایشان خون بگیرم وانرا مستدل کنم ولی باز امام علیه السلام نپذیرفتند وفرمودن ازالطاف خفیه است وموتور حرکت است-ادامه درد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله  الرحمن الرحیم-اقای ترامپ- روش جدیدی مطرح میکند  که قبلا اقای کسینجر چنین کرد—وسیاست خود را اول بیشتر داخلی مطرح کرد- ولی اکنون جهت خودرا به سمت خارج گرفته است که تا حدی براین تصور است که باعث مشکل افرین مسائل در داخل است- واز سیاست های معروف امریکا پراکماتسیم مثبت-عملگرا ی مثبت به سمت یک نوع نارسیسیم- خودرا بسیارقبول دارد—خودشیفته حرکت میکند- ومنافع دیگران به هیچ وجه مهم نیست- اقای لاورف در مصاحبه اخیر- اشکا کردن –که مدت دوسال است دیپلماتها ی امریکا به همه جای روسیه سر میزنند وتنها با مخالفین تماس میگیرنند وتنها مخالفین به سفارت راه میدهند ودرفکر خرید دیپلماتهای روسی برمیایند- ودر رالی مخالفین دولت روسیه در روسیه شرکت میکنند که بیشتر  این رالی ها  بدون مجوز است- به خوبی چهره خدرا تغیر میدهند- ایشان خطاب به امریکائی فرمودند خودتان کارمحاسبه کنید-کارشناسان هیچ امیدی برای کنفرانس استانه ندارند برای انکه اولا اپوزیسیون سوریه فضائی برای مانور ندارد واگر فضائی بخواهد ایجاد کند موردقبول نخواهد بود ومابقیه هم پراکماتیسیم مثبت نخواهند وشووینیسم0( منافع خواهی بیش ازحد)- باعث هیچگونه وحدتی خواهد شد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- به بهانه  بیانات  دکتر امیر عباس فخر اور-  ایشان کتابی نوشته است- بنام رفیق ایت الله- ودراین کتاب استدلال کرده است- از طریق اسناد ایران  البته بااستنباط واجتهاد پلیسی منطقی که ازامام عظیم الشان الخمینی کبیر فائد بی نظیر زمان رحمت الله علیهتا حضرا ایت اله مجاهد کبیر جناب ذاقای رفسنجانی رحمت الله علیه- کار عوامل دست اول داخلی هستند- که بعضی موارد به کمک روسیه انجام شده است- مقدمه اول علت- انتخاب  این دکترین- دوعامل است- عامل قدرت ابر قدرت به مراتب بیش از این است- مهمترین شخصیتهای روسی به انگلستان میامیدند وتمام نیروی ها اطلاعاتی سفارت روسیه درانگلستان لحظه ای انهارا رها نمیکردند ولی مثلا سر میز ناهار کمی کناربودند انگلستان انهارا میخرید وبعداز مدتی زیادی روسها پی میبردند یکی  یهودی درکاخ کرملین سر خدمتکار بود امریکائی گفغتند یکی ر یس جمهور به کشوری رفته بوده است روسها مب یخواستند انرا بکشند ولی نکشتند- امریکا به این یهودی-هم گفتند تو هم همین کارا بکن ان ریس جمهمور درکاخ اب خواست-  ان فرد یهودی  اب را اورد وسپس کلت را از جیب اش بیرون کشید وچندبار روبه ریس جمهور کرد-وسپس کلت را رو میز  گذاشت- خروشجف- دستور داد یک چنین کاری باشاه ایران بکنید- هوز مشخص نشده است چگونه روسها وارد ایران میشدند- بجز یک بار- ولی رادارهای یک شی ناشناخته در فاصل بسیارزیاد کهاز اسمان ایران رد شده است چند بار ردیابی کردند- اینفرد که بعدا مشخص شد یک فرد اذربایجانی کشور اذربایجان بوده است به تهران امد توسط گروه پشتیابان یک فولکس واگون خرید به احتمال خیلی زیادپلاک اش مشابه دیک پلاک امنیتی ایران بود- دم مجلس  با چند کیلو موادمنفجر  یکروز قبل انکه شاه وملکه برای افتتاح مجلس بروند  کنار خیابان مجلس گذاشت ولی چاشنی نداشت ورفت شاه وملکه انروز با ماشین امدند وکناراین فولکس واگن از ماشین پیاده شدند ورفتند وبعداز مدتها نیروی امنیتی به این فولکس واگن مشکوک شد وانرا بازرسی کردن وتوسط امریکائی تشخیص دادند موادمنفجره روسی است- دروغ اول ایشان این است که شایع شده است حضرت رهبر معززوعظیم الشانوحضرت ایت الله خوئینی ها-رحمت الله علیه اجمعین- در دانشگاه پاتریس لومومبا – انقلابی شهیر کنگو ساخته شده است – ودانشجواین افریاقائی بورس میدادندکه دراین دانشگاه تحصیل کنند  حال انجناب ادعا کرده است این دانشگاه برای تعلیم جاسوسی وایجاد انقلاب بوده است  دروغ ان اینجا مشخص میشود که کشورهای افریقائی طرفدارغرب  دانشجو به انجا میفرستادند مثلا برای پزشکی  امکان این امردارد افرادی از افریقا به روسیه پناهنده شوند ویامخفیانه به انجا برونند وتعلیم بگیرنند- درثانی شرط پذیراش کمونیست بودن  میباشد وروسیه بشدت مخالف مذهبیون ایران بود درجریان مخاافت  اصلاحات ارضی توسط روحانیون بیش ازغرب روحانیت ایران لجنمال- کرد چگونه دوروحانی ایرانی رامیپذیرد- وجناب رهبر معزز رحمت الله علیه زیر نگین ساواک بودند وبعداز انقلاب همیشه درایران حضور داشتند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بخش دوم- کامپیوتر ارزان- سیستم ارزان قیمت توسعه یافت- برد-( صفحه – حاوی قطعات الکترونی)- مانند-( -‘Arduino Mega ADK)- و16x2 LCD- در حدود39 دلاروچهار  دلار برای ساختن نمونه مورد خواست مردم در مجموع چهل وسه دلار-که بسیار کمتر از از نمونه-(Vernier LabQuest)- که برچسب خرید اش- هزار دلارقرار است- قرار دادن سنسور ها در داخل یامتصل کردن به ان- در تحقیقات وتجربه کردن-میزان خطا رادر نتجه گیری  کاهش می دهد- که باعث بالا رفتن اعتبار تحقیقات ودرک تئوریکی وباور دانشجویان میگردد-  با طرح ساده که در توسعه ان بکار رفته است- قدرت  کارائی ان  بسیار خوب وقوی است- وکمتر دچار خطا میشود- وکمتر احتیاج به کنترول وچک مداوم ونیاز به تعمیرات دارد- بکار بردن تلفن موبایل در ازمایشگاه ها باعث جذابیت دانشجویان درتحقیقات انان میشود وه انان شهامت بیشتر وازدیاد علاقمندی به علوم میگردد وهم چنان در ایجاد نواوری میشود—از تمام نرم افزار وسخت افزار  -کد باز- بازار که در انها امکان تغیرات شخصی باشدذ وبتوان انهارا باسیستم ما هماهنگ کرد که مطابق با نیاز تحقیقات ویاخواست کاربرشود- قابلیت انرا دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- علت همجنسگرائی در ایران-در زمانی که قیمت نفت از هشت دلاربه شانزده دلار رسید- وزمانی کوتاه به چهل بودم- مردم بسیار شکایت میکردند- وسیاست مداران بیان میکردند عمده  بخاطر چند کشور است  که دراس ان ایراان است ولی هشتاد درصد ان به انگستان باز خواهد گشت وکالاهائی  انها خواهند خرید که شما نمیخرید- دوست من بعداز من به انگلستان رفت وماهواره داشت وامریکارا میگرفت همین مطلب توسط چند نفر از کابینه امریکا همین مطلب را گفته بودند ایشان مدتی- مسئول بسته بندی موشک بر  ای ایران بود که مسول شرکت گفته بود غیراز موشهای بزرگ تهاجمی هرنوع موشکی ایران بخواهد-به انها خواهیم فروخت وپبیشترپول درامریکا واروپا بود درمجموع قدرت مالی  کم میشد وایرانیان کشتی  بهکشتی محصولات ارزانقیمت میخریدند وبه خاطر انکه قیمت مواد پوشاکی گران میشد محصولات انها ارزان قیمت تربود وشرکتهایکی بعد از دیگری ورشکست میشدند- از متخصصین ژاپون عد های کارشناس به ایران امدند که درحقیقت ببینند که نسل اینده از لحاظ سیاسی درچه دلار رسید- دوبحران بسیارزیاد برای ایران بوجود اورد- درمورد اخیرا من درانگلستان وضعیت خواهد بود ولی ظاهرا برای ااموزش وپروش امده بودند- انها معتقدبودند که شادابترین دوران زندگانی انسان- در زمان  دوره مدرسه راهنمائی است- که ایرانیان یا نفراول غمگینترین ملتها هستند ویادوم هستند وطرح مدرسه راهنمائی دادند وگفتند دراینده ایران رادیکالیزه خواهد شد-  واین جوانان بیکار فشار مقاومت مغزی انها درمقابل فشار اجتماع از خارج توان ایستادگی نخواهد داشت ویک رادکالیزه افراطی خواهند شد- تاکتیکی یا داده بودند اردوهای تابستانی ود دوران مدرسه مثلا پنچشنبه وجمعه- که درای اردوگاه کارهای نقاشی-  تائتر- فرزش  فیلم وغیره برای راهنمائی کهتاحدودی فشارهای مغزی انهارا قوی کند وشادی بیاورد وبرای دبیرستان مخصوصا سال های اخر دوسری خوابگاه یکی بر ای دختران ویکی برای پسران انها کارهای مختلط بکنند- پول دارها امکان ازدواج پیدا میکنند که این امر بسیار موثر است- فقرا ممکن است دوست دختر پیدا کنند که انراهم بنیادیکرد واین هم میتواندموثر واقع شود ودرودیوار سکسی کنید- حکومت اعتنائی نکرد- فقط طرح راهنمائی  را پیاده کرد- زمانی که متوجه شد به نظر میرسد سال 1353 است- درهمین موقع مسلما کار امریکا بوده است به کشورهای این چنینی دستور داده شد محفل مختلط  بخصوص روابط هم جنس گرائی بوجوداورند به شاه گفتند که بعنوان پیش گام نامه ای به سازمان ملل متحد بنویسد که محفل هم جنس گرائی ازاد شود شاه نامه رانوشت که درضمن جواب علمارا بدهد بزرگترین سازمان همجنس گراوی درجهان متعلق به نیویروک- چهار روزنامه داشتند دارای گروه بسیار تحصیل کرده هستند اینان نامه رامتوجه شدند واز شاه بسیارتمجید کردند- شاه سکوت کرد که شاید سازمان ملل متحد انرا تصویب کند- ولی سازمان ملل متحد تصویب نکرد- انها به شاه گفتند جا نزن ما شمارا پشتبانی میکنیم وشاه یک نامه تندی به سازمان ملل متحدنوشت که انرا رادیو ی ایران خواند که نامه من تحریف شده است همجنسگرای ضدعقل  عرف وشریعت است- ان سازمان حملات خودرا برعلیه شاه شروع کرد بسیار حساب شده که سگهای امریگا درمسائل سلامتی وتغدیه  به مراتب بهتراز نیمه مردم ایران هستند- بیسوادی فلان- شاه جاخورد- میابیست به نحوی انهارا ساکت کند-  هتل هیلتون- دواستخر داشت برای مرد وزن- به بهانه اینکه امریکائی ها اعتراض کردند که بایدخانم های ماکنار ما باشند استخررامختلط کرد بالافاصله هتل هما در شیراز چنین کرد وشبها کناراستخر شام میدادند ومسابقه شنا میگذاشتند وجوایز  میدادند کافه گلاسه خداتومان وبعداز مدتی پنجاه خانم از جنوب تهران که اندامی داشتند وچهرهای به اینها شنا یاد دادند که به ترتیب شبها دراستخر شنا کنند وهروقت خسته شدند گروه دیگری برود ودستور امد هرکس لولط کرد بابچه ای وشاکی خصوصی داشت اعتنا نکنند وفقط پلیس مداوم به ان فرد هشدار دهد- وروزنامه ها دوست وپسر ودختر  یکعامل روشنفکری وعلمی به خاطر نظریات اقای فروید شروع شد-داخل حکومت دوپاره شد- ودستور امد هرکس مخالف است کناربرود- علما متوجه شدند وگفتندمسائل جنسی بسیارحاد است وبایدان را مهار کرد- ازدواج موقت قانونی کنید رژیم سخت از مذهبی شدن میترسید- بیان کرد – که ازدواج موقت  همان فحشا است ونقش زیادی نمیتواند عمل کند- علما فر مودند مسلم است نه ازدواج موقت ونه فحشا نمیتوانند کار زیادی بکنند  بایدازدواج دائم بوجود اید انهم لازمه اش وجود کار با حقوق مناسب است درحالیکه سیاست دولت مصرف گرائی وعدم ایجاد کار است- راه حل جواب دهند به مسائل جنسی که بدون دردسرباشد همجنس گرائی بود- اولین تاکتیک- اقای سرهنگ خسروانی که بهائی بودمدتی ریس ژاندامری ایران بود وزمانی فرماندار نظامی بود یک چشن عروسی برای پسرش  واز همه مرد م تهران دعوت کرد- که بایک پسر دیگر ازدواج میکند – مجله فکاهی توفیق نوشت امشب عروس خانم خود دادماد است وتوقیف شد—تاکتیک دوم- دونفر که اسامی انها دراینترنت است که گفته شده دریکی از کاباره که دران زمان- دوکاباره بیشتر درتهران نبود یک شهرزاد دیگری –باکارا- احتمالا درشهرزادبود کهمهمتراز باکارا بود- دوپسر که یکی ارایش کرده است- درکاباره باهم مدتها حال میکنند- وپسرها ادای دختران دراوردن وبرای انها داستان مهین وشهین گفتند نقل مجالس میشد- که به نظر حقیر اقای  امید دانا علامه دهر سعی میکند تا حدودی زنانه صحبت کرد ومانند زنان مدیر درحالیکه از خشم میترکد- قیافه ثابت زنانه داشته باشد ایاشن مدتی در زندان اوین بوده است ومن تصور میکردم که بقول امام راحل علیه السلام زندان دانشگاه است وادم بیرون می اید وحال فهمیدم که هتل است خوب اقا شما مردانه صحبت کند وخشم خودت را نشان بده میبایست خیلی تمرین کرده باشد- پس از مدتی بیان شد که یکجوان زیباروی که ملوط بود خذمت شاه بردند که شاه میخواست همجنسگرائی راتجربه کند وخوشش نیامد- وبعدا گفته شد که فرد سویسی مشاورشاه باا یشان رابطه همجنسگرائی دارد- تکذیب نشد- بعداز مدتی دونفر که نام انها دراینترنت است که هردو مهندس ارشیتکت بودند ومسول دکوراسیون- کاخ بودند وهردو همجنسگرابودند وبا شاه ارتباط داشتند- تکذیب نشد- بعداز مدتی بیان  شدکه خانم اشرف علاوه بر انکه به مردان خاصی  علاقمند است اخیرا با یک خانم دوست قدیمی رابطه همجنس گرائی دارد وتکذیب نشد- وففط به یک نمونه اشاره میکنم یک دوست فرهیخته ازکه امروزه خبرنگار است ولیسانس حقوق هستند از شهرستان نی ریز دراستانفارس فرمودند درزمان شاه این شهزستان چهار خانم فحشا داشت- وشصت پس هم جنسگرا که انها هروزه درگوشه از میدان قرار میگرفتند بسیارشیک پوش ومودب ومردم بعضی به انها فحش میدادندوبعضی ها سنگ  میزدند- بلافاصله پلیس دخالت میکرد وان افرادرا زندانی میکرد وبعداز مدتی همگی میرفتند وبه انها – هوشنگ جان – میگفتند- یکی از انها که بسیارزیبا روی بود با ماشین شیک فرمانداری میامد ومیرفت- دلیا این بیان میکردند کهخانوادهد میخواهد  ایشان رابکشد- ولی من تحقیق کردم- که معشوق فرماندار است- ولی مهمترین نکته که تاثیرجهانی داشت جناب اقای هویدا بود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- هر ایدولوژی یقینی نیست- از کدام منبع معتبر به قول شهید کم بدیل حضرت شهید ایت الله عبدالحسین دستغیب رحمت الله علیه شما مطالعه کردید –فکر نکنید با –یک –هو- میتوانید تغیرات غیر دینی ناب ایجاد کنید- دوم- هر ایدولوژی- نسبی – حتما از قانون – تز –انتی تز- سنتز- تبعیت میکند این هم یک نظریه غلط است- سوم فرمودید هر ایدولوژی نسبی- بخشی ثابت دارد وبخشی متغیر- درحالیکه ایدولوژی که از اصل تز- انتی تز پیروی کند درکل متغیر است- نسبیت  انواع دارد- دربعضی شرایط جواب درست میدهد ودربعضی شرایط جواب درست نمیدهد-  بعضی خصوصیات اش- در ظاهر علمی است ولی باطنش باعلم هماهنگ نیست وغیره یک ایدولوژِی فردی از ان احساس رضایت کند کافی است غلط میباشد باید عقلانی باشد- نمیشود سایتی هم عکس دوهم جنس گرای زن را نشان دهد ودرضمن عکس عظمت حضرت  ایت الله مرحوم رفسنجانی رحمت الله  علیه راهم نشان دهد- این نفاق است- امرهم درایدولوژِی فرد باید به روشنی کامل برسد- اگر جائی مبهم بود وویا دلیل روشن نداشت ویا مشکوک بود ویاشهوات گناه الود را به نحوی تطهیر میکرد این فرد درتاریکی است وفردی که درتاریکی است بایدبترسد- فلسفه شیطان پرستی هیچگونه حقیقتی ندارد- دقیقا یکنوع ماکیاولیست بسیارمنحط است- اگر اخیرا حقایقی رابه ان اضافه کردن خود  این امر یک ریا وحقه است ولو انسان رابقول شما در زمین تنیس برنده کند  باعث تاریک است درتاریکی برنده شده باز تاریکی است وگناه است ودرقبر هم درتاریکی خواهد وبد ودرعذاب هم خواهد بود


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0