سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-علت عدم قبول باز ی فوتبال تدارکاتی بین ایران ویونان وایران وایتالیا درواقع تحریم امریکا است وبیان کردن که شما منبع یورئی ندارید- هردو اینها ضرر کردن مثلا به جای یورو – پسته وزعفران وفرش وگاز ونفت میگرفتند به نفع انها بود-حضرت ادواردو- پسر میلیاردرمعرو ایتالیائی – ایشان از دانشگاه پرینستون دکتری ادیان شناسی گرفت سری به هند زد ودباره بودا تحقیقات علمی جالبی انجام داد مثبت ومنفی انرادرک کرد ولی بدر زمانه نمیخورد را تشخیص داد هعمه –به به وبه وچه چه کردن همنی طور روی ادیان های هندی کارد وسپس درمسیحیت ویهودیت ایشان تحقیق کردن وهمه تعریف کردند ودرباره اسلام برداران اهل سنت هم بهمین ترتیب ایشان کارکرد وبه تهران امد وبایکی از استاید دانشگاه تهران گفتمان داشت وشیعه شد- بدهی بود که شیعهتحت تاثیر امام راحل صلواته الله علیه بعلت مخالف حضرت اش صلوالته الله علیه برای اسرائیل وغرب خطرناک بود- به ایشان گفتندتنهاوارث این ثروت شما هستید اینده خودرا خراب نکن ایشان فرمود من ضد سرمایه داری کثیف صیهونیستی هستم فکر کردن این سرمایه به باداده میشود وهزینه اسلام عزیز شیعهمیشود لذا ایشان را کشتن وحال روح معزز اش برایتالیا مسلط است تا به اهداف خوداش برسد- وخواهیددید- اخاذ بالثارخواهد شد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-علت عدم قبول باز ی فوتبال تدارکاتی بین ایران ویونان وایران وایتالیا درواقع تحریم امریکا است وبیان کردن که شما منبع یورئی ندارید- هردو اینها ضرر کردن مثلا به جای یورو – پسته وزعفران وفرش وگاز ونفت میگرفتند به نفع انها بود-حضرت ادواردو- پسر میلیاردرمعرو ایتالیائی – ایشان از دانشگاه پرینستون دکتری ادیان شناسی گرفت سری به هند زد ودباره بودا تحقیقات علمی جالبی انجام داد مثبت ومنفی انرادرک کرد ولی بدر زمانه نمیخورد را تشخیص داد هعمه –به به وبه وچه چه کردن همنی طور روی ادیان های هندی کارد وسپس درمسیحیت ویهودیت ایشان تحقیق کردن وهمه تعریف کردند ودرباره اسلام برداران اهل سنت هم بهمین ترتیب ایشان کارکرد وبه تهران امد وبایکی از استاید دانشگاه تهران گفتمان داشت وشیعه شد- بدهی بود که شیعهتحت تاثیر امام راحل صلواته الله علیه بعلت مخالف حضرت اش صلوالته الله علیه برای اسرائیل وغرب خطرناک بود- به ایشان گفتندتنهاوارث این ثروت شما هستید اینده خودرا خراب نکن ایشان فرمود من ضد سرمایه داری کثیف صیهونیستی هستم فکر کردن این سرمایه به باداده میشود وهزینه اسلام عزیز شیعهمیشود لذا ایشان را کشتن وحال روح معزز اش برایتالیا مسلط است تا به اهداف خوداش برسد- وخواهیددید- اخاذ بالثارخواهد شد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظرات شخصی است—اهنگ رسمی مسابقات فوتبال- بنام-لیف –ایت -اپ- به معنای برای خوشی هزینه کن- اولین بار با همین عنوان هالیوودیک البوم درست کرد=-که بعدا تعداد زیادی باهمین عنوان وبا همین سبک- سبک احساسات برانگیز ایجاد شده است- البوم اول  در شرکت سالید گولد دادند که ضبط کنند وچون این شرکت همان زمان ورشکسته اعلام شد- اجازه تولید داده نشد وگروه بدودسته تقسیم شدند- بعدا هالیوود با اقای اسکات کرایر انرا دریک استادیو دراتلانتات وسط شرکت - سانی لیم بو د انرا تولید کردند وحال این ترانه فیفاباهمان اعنوان  باخواندگان جدید وترانه جدید درست کرده است که قراراست فوتبال عشق وهدیه بدهد که هیچکدام از ضربات قلب فراموش نشود-درمتن ترانه میگوید به همه چیز لگد بزن درجائی که مهم نیست کجا است وحدت است وپیروزی را باخود میاورد- نکته مهم این است که شرکت مکدونالد در روسیه کار جدید میکند وماهم باید هم رستوران بزنیم وغذای ایرانی وفیلم هائی از بازی تیم ملی را هم البوم کنیم بفروشیم ودرضمن احادیث وبیانات بزرگوران راهم درباره ورزش ترجمه کنیم بفروش برسانیم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظرات شخصی است—اهنگ رسمی مسابقات فوتبال- بنام-لیف –ایت -اپ- به معنای برای خوشی هزینه کن- اولین بار با همین عنوان هالیوودیک البوم درست کرد=-که بعدا تعداد زیادی باهمین عنوان وبا همین سبک- سبک احساسات برانگیز ایجاد شده است- البوم اول  در شرکت سالید گولد دادند که ضبط کنند وچون این شرکت همان زمان ورشکسته اعلام شد- اجازه تولید داده نشد وگروه بدودسته تقسیم شدند- بعدا هالیوود با اقای اسکات کرایر انرا دریک استادیو دراتلانتات وسط شرکت - سانی لیم بو د انرا تولید کردند وحال این ترانه فیفاباهمان اعنوان  باخواندگان جدید وترانه جدید درست کرده است که قراراست فوتبال عشق وهدیه بدهد که هیچکدام از ضربات قلب فراموش نشود-درمتن ترانه میگوید به همه چیز لگد بزن درجائی که مهم نیست کجا است وحدت است وپیروزی را باخود میاورد- نکته مهم این است که شرکت مکدونالد در روسیه کار جدید میکند وماهم باید هم رستوران بزنیم وغذای ایرانی وفیلم هائی از بازی تیم ملی را هم البوم کنیم بفروشیم ودرضمن احادیث وبیانات بزرگوران راهم درباره ورزش ترجمه کنیم بفروش برسانیم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نظریات شخصی است-درسوره ناس –درتفسیر ان درکتاب تفسیر قران جز سی ام جناب ایت الله اقای محسن قرائتی – میفرماید-در قران مجید سیصد بار کلمه قل امده است-که بسیاری از انها دربارهفرمانها وقوانن الهی هستند ومیتواند درباره مطالب مهم باشدکه هم درباره موافقین امده است وهم درباره مخالفین وهم میتواند بشیرباشد وبشارت دد وهم میتولتد نذیر باشد وانذار وهشدار دهدونکته جالب ان است شخص پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ر دربر میگیرددرجن وانسان نفس اماره بهسو دارد نفسی بسیار امر میکند به سمت گناه کردن – دران زممان انسان ارتباط اش باعقل-و- وحی وخداوندمنان دور میشود با الهام از بیانات مرحوم ایت الله محی الدین شیرازی-رحمت الله علیه-خوبی ها مانند اهن هستند تبدیل به بدی ها که مانند سفال هستندمیشوند- در ازمایش الهی ماننند پتک استکه خداوند منان برخوبی ها میزند ایت پتک برکه برخوبی هازد انسان صبور است وان اهن رافولاد وشمشیرتیز میکند وفرد ارتقا پیدا میکند وزمانی که عقل واحساسات عالی شد انسفال ها خودبخود پودر میشوند ولی اگر خوداوندمنان بر سفال ها بزند این فرد تمام شخصت خوداش را ازدست مدهد درصدد انتقام باخداوندمنا برمیاد وعقلی دیگری وجودندارد- نمونه بارز ان خود شیطان این شیطان اول که مربی ملاکه شد فهمیدخداوندمنان به ایشان لطف کرده است وبه خاطر ان سالهای زیاد که عبادت کرده است درحالکیه ملاکه نیاز به شیطان نداشتند ومستقیم میتوانستنداز خداوندمنان کسب فیض کننددرحالیکه شیطان از اتش بود وملاکه ازنور هستند- کم کم شیط ان بدین نحو تلقی کرد که نیاز است که شیطان تعلیم دهد ان خوبی ها را سفال کرد ولی زمانی که فهمید انسان هم متواند درجه بالاتری پیدا کند ومربی شیطان وملاکه شود تمام شخصیت خوداش را باختدستور سجده امد نه برا حضرت برای برای کار خلاق الهی معلوم میشود خلقت انسان بزرگترین شاهکار الهی است که درحد سجده کردن برای خداوندمنان دارد موقعیت شطان کم نمیشد ولی از جهتی شاگرد حضرت ادم علیه میشد- شیطان میخواهد برخلقت انسان ایراد بگیرد که این چنین موجود برجسته ای نیست ولیاقت این شان راندارد درحالیکه خوداش لیاقت شان مربی ملاکه بودن رانداشت ومالکه ان خوبی های انها چگش کاری شد وارتقا پیدا کردن اقای محمد رضا شاه بعداز جریان چشن های دوهزار پانصد ساله- فرمودند من تمدن با شکوه ایران درسراسر دنیا نشان دادم- اخیرا در یک دانشگاه درالاسکا یک کنفرانسی گرفتند- که درباره این چشن صحبت کردن وهمچننی درباره حافظ وسعدی وفردوسی مقالاتی خواند شد وایران بخوبی به جهانیان شناخته- چند سال اول بعداز انقلاب در بی بی سی-فارسی – باخانمی صحبت میکرد ایشان فرمودند درایرتان حضرت امام خمینی رحمت اللله علیه دستور دادند خانم های کارمند حجاب داشته باشند- نظر شما چیست؟؟ ایشان فرمودند ما که این جا مدیم ودامن ما بالای زانو است مردم انگلستان تصورذ میکنند که ما ایرانیان تمدنی نداریم واز ده کورک امدیم ولذا ما مجبور شدیم می نی ژوپ بپوشیم واین کمار امام رحمت الله علیه وضع ایران رادرسطح جهانی خراب میکند اخیرا بی بی سی باقائی در کانادا گفتمانی داشت که ایشان قبلا نمایده مجلس دریک فدرال کاناد بود وحال وزیر است از ایشان سوائل کرد که چرا شما وارد گود سیاست شدید؟؟ ایشان فرمودندبرای انکه کانادائی ها تصور میکردندما تمدنی نداریم لذا به ما بهائی نمیدادنند لذا مجبور شدیم واردسیسات شویم تا تمدن ایران را نشان دهیم- خیر- این تمدن را ایران اسلامی نشان داده است!!چندی پیش در یک روزنامه انگلیسی کانادائی خواندم- که خبرنگار بسیار متعجب شده بودکه یک فستوال خیابانی در کانادااست که سالی یک بار تشکیل میشود دراین فستیوال مسائل سیاسی بیان شود اازد است وجنبه ای فرهنگی وغیره هم دارد دراین فستوال سیاه پوست بهصورت مستقل نمیتواستند وارد شوند سر سوزنی درضمن سفید پوستان میتوانستند مطالبی بگویند وسرخ پوستان اصلا حق شرکت نداشتند- برای اولین بار اجازه شرکت گرفتند وانها بیانیه سیاسی مهمی را ایراد کردند-که تعدادی اقلامی از مسائل سرخ پوستان مطرح کردند که بصورت لایحه برای مجلس ارسال شود وطومار یبزرگ برای امضا کردن به ان وصل کردند که مردم سفید پوست انهارا امضا کردند- چرا چون امام خمینی رحمت الله علیه مداوم درباره مستصعفیندادسخن داد بود- وحال در حال یکدیوار اهنین برای درور کانادبکشند که اسلام بخصوص اسلام ایرانی واردنشود ولی دیگر گذشته است-چندی پیش به داروخانه رفتمخانم فروشند به یکخانم مشتری فرمودند که ما داروی ایرانی انرا داریم ولی صادراتی ان است -؟؟ روز نامه انگلیسی تهران تایمز خریدم که دران نوشته بود امسال تا حال 120 میلیون دلار داروی ایرانی صادر شده است- به کشور های مانند عراق وسوریه وغیره که طبیعی است واما داروی شیمی تراپی به اوکراین؟؟ شاخ من درامد زیرا اوکراین بعد از روسیه سازنده بمب اتمی است- درعلم پزشکی فوقالعاه پیشرفت دارد حتماهم درداروئی پیشرفت زیاد داردچگونه است درشیمی درمانی نیازمندایران است این سئوال بایدروس ها جوابب دهند البته وضع هرکشوری بقول امام راحل رحمت الله وضع فعلی است نبایددرتاریخ گول غرب راخورد من نمی نخواهم بعضی مطالب را درباره کشورسوئد بگویم ولی شاخ من زمانی درامد که استادمن در دانشگاه لندن فرمود من مردم ایران برمردم سوئد ترجیح میدهم-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در سرکلاس در دانشگاه لندن رزی خانم استاد یک حدیث کلیدی درباره شخصا رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-مطرح کرد که البته علمای ماهم چون معلوملت زیربنائی سنگینی دارند-حدیث های معیار بخوبی میشناسند—روایت این است فردی در یک روستائی با افاصله کمی زیاد وجود داشته است که هر از گاهی به مدینه می امده است وکلائی را از فرد میخریده است وبه روستا میبرده است به ایشان میگویند شخص ی درمدینه ادعای نبوت کرده است وشماهم به ایشان بپوندید ایشان گوید از این دروغ گویان زیادهستند من خودم پیامبر خودم هستم—ایشام به مدینه می امده است- غالبا ان فرد چائی برای ایشان نداشته است وگاهی درحیاط میخوابده است وگاهی هم خودرا درباغی مخفی میکرده است زیرا هرکس را تشخیص میدادند قبیله ای ویاافرادی در مدینه ندارد به باغی دعوت میکردند وایشان را میکشتندوپول واسب وغیره بر میداشتند- وبعداز مدتی خانواده انها به مدینه میامدند ودرخواست کمک داشتند وهمه میگفتند چنین فردی راماندیدم- ایشان به مدینه می اید-خانه ان فرد تغییر کرده بود ومداوم بالای وپتاین کوچه را درمیزد وسراغ ان فرد را میگرفت حضرت رسول اکرم صلواته علیه واله والسلام اتفاقا درهمان محل بود ومتوجه شد که این فرد غریب است ایشان را صدا کرد وجریان پرسید حضرت صلواته اللهعلیه9 واله والسلم فرمودنددرهمان کوچه خانه ای را نشان دادکه شیخ کوچه است برو به شیخ بگو پپیامبر اکرلم صلواته اللهعلیه واله والسلم فرموده است به شما جا دهد واگر جا نداشت به نزدفلان صفه ( سنگ چهارگوش بزرگکه نزدیک مدینه بوده است وفقرا درانجا جمع میشدند ومردم وحضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه به انها کمک میکردند)- حضرت صلواته الله علیه واله والسلم رفتند- ایشان درخانه را زد وشیخ بیرون امد وجریان را گفت—شیخ قسم خورد که مهمان زیاددارم وجا ندارم ولی شما ر نزدیک شیخ دیگری میبرم- وایشان به نزد یک شیخ دیگری برد- وان شیخ ایشان را جا داد واحترام زیادی گذاشت وپذیرائی مفصلی کرد وگفت مدت زیادی شما بایدمهمان من باشید- وان تاجررا پیدا کردوبه ایشان گفت اگربه این پول نیاز داری- من به شما پول میدهم که کم کم به من بدهید وفرمودان شخص پیامبر اکرن صلواته االله علیه ونور چشم مااست  ایشان از نزد ان شیخ خداحافظی کرد به نزد رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وگفت یا محمد چه کردی!!یک کاررویائی کردی که من نمیتوانم انرا هضم کنم ومیگویند شما پیامبر هستید- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلمفرمودند – بلی من پیامبر هستم هرمعجزه ای میخواهی بگو- ایشان یک انسان عاقل است گفت دشمنان من ودوستان من در روستا کی هستند- حضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله السلم فرمودند – بعدگفت من چهار دختر دارم چهارداماد خوب کی ها هستند باز حضرت رسول صلواته اللهعلیه واله والسلم فرمودند پس گفت شغل اینده من چه باشد- باز حضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم فرمودند وباز گفت دین خودرا چگونه بدست اورم با زحضرت رسول اکرم صللواته الله علیه واله والسلم-فرمودند ان شخص مکثی کرد وگفت همه رادرست گفتی وشهادیتن را گفت ورفت- حال هرکس دراین جهت باشد فردی راستین است وهرکس برخلاف این جهت باشد فرد ی ناروا-و- منافق واحمق است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- درباره امراضی کهدرسفارت کوبا وچین رخ داده استبه احتمال زیاد از داخل سفارت است—اگر از خارج بود فرکانس امواج مشخص میشد- احتمال زیاد ی وجود دارد-که امواجکه از داخل سفارت به خارج ارسال میشود با امواجی ترکیب میشود- که هنوز کلاه خود ولباس های خاص ضد موج ان ساخته نشده است وروی مغزوبدن تاثیر میگذارد-- ویا امواجی از مادون قرمز وماورای بنفش برای جستنجوی اطراف سفارت ارسال میشوداین تاثیر دارد- از این نوع تاثیرات در زیر بخصوص اتمی زیر دریائی ها اتمی ذکر شده است وحتی درهواپیمای دورپرواز تجسسی ذکر شده است—واحتمال شکست های در پیشرفت جاسوسی تاثیرا ت افسردگی میگذارد وسعی میکنندبا امواجی انهارامعالجه کنند- یا احتمالا درداخل سفارت میکوفون های مخفی کار گذاشتند وبعضی موقه انارا صدا میکند وحرفی میزندو وانها منشاانرادرک نمیکنند- جن و.فرشته میتوانند – من شخصا انرا تجربه کردن که درخانه کسی ئنبده اتست درحیاط بودن صدای دقیق وروشن از بخشی حیاط گفت پنج دقیقه به نماز ظهر است ومن به سرعت داخل اطاق شدم ودقیقا پنج دقیقه به نماز ظهاربود وا ص2بح با زبیان کردپنج دقیفه به نماز صبح است درحالیکه خانم من درحال رکوع بود واحتمالا بیشتری هم میتواندباشد درحال منشا داخلی است


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99