سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- انگلستان متوجه نیست که حقه بازی میکند وجامعه را فریب میدهد- خداوندمنان یک حقه باز قهارترمثل امریکا بالای سراو می اورد که نمی تواتد کاری کند—دراین جنگ سوریه باداعش بی بی سی کمال بیشرمی را انجام داد- به حقایق داخل غوطه شرقی پی میبرد ولی نعل وارونه میزد- وبرای ان جنایت کاران دلسوزی میکرذد چنین وانمود میکرد که هیچ مشکلی ندارند جز بمباران های سوریه همه چیز مرتب است- امریکا صبر میکرد مثلا در ساخت تلویزوین وتحقیقات برجسته کرده بود- انگلستان تلاویزوین- -پای -را ساخت- پدر من یکی از انها رخرید این کانال چرخان اش ار پلاستیک بود مداوم میشکست وفردی خانه می امدی بلاسختی کمپلت انرا عوض میکرد هیچ کس حق دسنت زدن به این کانالا چرخان نداشت جزشخص پدرمن بیشترلامپ داشت مداوم مبیسوخت به محض انکه تلویزیون امریکائی امد مانرا سالم کنار گذاشتیم انگستان مجبور شد تعرفه زیایدبرتلویزوین امریکئی بگذارئد بعدا شرکت چند ملیتی به رهبری امریکادرست شد نبض اقتصاد به نفع امریکا بود بخصوص درمسائل نظامی مجبوربودن با ساز امریکا برقصند- امریکا من قبلا تصور میکردم فانتوم های انها شاهکار است امروزه فهمیدم بسیاراقتصادی است بعضی اسلحه ها ی کمی مدرن است- چون سطح تکنولوژی درامریکا فوقالعاده بالا است وامریکائی به این تکنولوژی- دست پیدا میکند سطح کارشان خیلی بالا است- یک خلبان امریکائی یک جت جنگده ساخته است که بامانورهای سخت علاقمند است البته پانزده برابریک جت فاتوم پنچ هزینه کرده است ولی قدرت مانور پنج برابر فانتوم پنج است- تیراندازی انهم دقیقتراز فانتوم پنچ است یک امریکائی دیگر خلبان زمان جنگ جهانی دوم است یک هوایمای دوملخ ساخته است بهترنی هوایکای دوملخ اسنت ویک چهار ملخ ساخته است انهم همین طور- یک دو.جت ساخته یوکی چهار جت ساخته که جز. بهترین ها است—ناپلئون مدوام به انگلیسی ها واروپا وجهان دروغ گفت کهامروزه کشف این دروغ ها بسیارسخت است ملت های اروپا برعلیه یک دیگر چه جنگ داخلی وچه جنگ خارجی بوجود اورد این کارعباسیان کرده بودند امریکا امروز همین کار میکندنگذاشت اروپای غربی متحد ش.وند وپیشرفت اقتصادی کنند وامروزه دیگرقدرت جهانی شدن نخواهند اشت چهاردرصد درامدناخلص ملی برای ناها کمر شگکن است درحالیکه حداقل باید ده درصد ناخالص ملی برای تحقیقات نظامی هزینه کنند- وکارخانجات انها مانند امریکا بیاد چهل درصد سود را سرمایه گذاری کنند- امروز که درامریکا وضع سهام بهتر شده است برای ان است که سودبیشتری میدهند وسرمایه گذاری کمتری میکنند که مردم پول ها رابیرون نکشند وحتی دربانکاها یبزرگ هم ازترس ورشکستی نمیگذارند وبعضی درخانه انها نگاه میدارند- یک نگاه به رابطه داش والنصرت بیاندازیم- همهچیز روشن میشود کاملا سوریه بدوقسمت تفسیم کردند یک قسمت زیرنظر داعش ویک قسمت زیرنظر النصرت داعش اوا ادعای دنباله خلاف عباسی بود بعداز انکه ترکیه کمک خودرا به ان داد دنبال خلافت عثمانی شد درحایکه مردم عرب وترکیه ضد خلاف عثمانی شدند وبعدا فهمیدنداستعمار غرب بدتراز عثمانی است- النصرت نمونه خلافت امویان است درمرز دو روستا قرارداشتند- روستائی که زیرنظر داعش بود مایل بوزیرنظر النصرت باشد وروستای که درقسمت النصرت بود مایل بود زیرنظر داعش باشد وفاصله انها فقط چند کیلومتربود رهبران این دوروستا توسط داعش والنصرت گردن زده شدند-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-داستان از گاردین که در تهران تایمز امده است- عنوان- بیران وند- از خواب درجاهای ناهموار تاجام جهانی با ایران- بعد از اولین بازی جام جهانی سال2014- درمقابل نیجریه دروازه بان- اقای علیرضاحقیقی( که به بایگانی اسطوره ای کهن پیوست) که در سطر عنوان های خوش سیما ها جای گرفت- وایشان بغتدا یک ثمره فوادی برای هزاران نفردرجهان شد- کاندید نفر اول برای درواز بانی برای جام جهانی روسیه درسال2018- اقای علیرضا بیران وندشد البته ایشان به خوش سیمائی اقای حقیقی- نیست-اما دوران پر رنج ایشان میتواند منبع الهام برا ی میلیون ها نفر در جهان باشد( بخصوص برای امریکائی که به شهرت وثروت رسیدند وخودکشی کردن که اخیرا یک سراشپز شمهور ویک خانم طراح لباس مشهور خود کشی کردن) ایشان در سارابایس- لرستان بدنیا امد- که در یک خانواده عشایری که همیشه درحال کوچ بود- واقای علی رضا فزرند ارشد بود که طبق سنت عشایری از زمان کوچکی به دیگران کمک میکرد و-اولین شغل ا یشان- چوپانی بود- وهرگاه وقت فراغتی پیدا میکرد به باز ی فوتبال می پرداخت وبازی دال پران بادوستان خود باز ی میکرد—دال پران – یک بازی محلی است- که دربر گیرند پرتاب سنگ به مسافت بسیارزیاد میباشد- شاید شما نتوانید تصور کنید- که این بازی با باز ی فوتبال همراهی دارد-ولی بعد از سال ها- این بازی به ایشان کمک کرد- در سال دوزاده سالگی خانواده ایشام درسارا بایس- سکنی گرفتند- وبا هم بازی های انجا تمرین را شروع کرد- با پست- استایکر=نوک حمله-شروع کرد- اما زمانی دروازه بانمجروح شد- ایشان بین دو میله قرار گرفت- ویک حفظ درخشان کافی بود که دراین جایگاه باشد- ایشان تصمیم گرفت که در این سمت باشد وکار کند- ولی پدر ایشان سخت مخالفت میکرد-پدر ایشان –مرتضی بیران وند- مانند بسیار از پدران ایران فکر میکردند که فوتبال نمیتواند یک شغل باشد- وترجیح میداد که ایشان یک کارگر ساده باشد-میگوید- پدر من فوتبال را دوست نداشت- واز من میخواست که به کار خود ادامه دهم- علی رضا به روزنامه گاردین گفت—پدرم حتی لباس های ورزشی ودستکش های منرا پاره میکرد- -و من- همیشه با دست های خودم برای سالهای بازی میکردم—دروازه بان جوان تصمیم به فرار از منزل کرد- وبه تهران رفت- تا شانس خود را درانجا جستسجو کند-که بتواغند دربزرگترین باشگاهدر پایتخت بازی کند- ایشان مقداری پول از فامیل گرفت وبا اتوبوس به تهران رفت- فرشته موفقیت ساز-( همیشه این فرشته با خوبان است) خیلی زود رحمت خودرا به ایشان نشان داد—دراتوبوس ایشان با یک کوچ فوتبال- جناب اقای حسین فیض که یک تیم محلی داشت ملاقات کرد- ان جناب به ایشان گفت به شرطی 200000- تومان به من پرداخت کنید من اجازه شرکت درتیم ویادگیری را به شمامیدهم-=سی پوند= اما دروازبان جوان نه این پول را داشت ونه جائی برای سکونت-وخواب-!! ایشان شبها- اطراف برج ازادی که افراد فقیر مهاجر درانجا گرد میامدند سپری میکرد- -یک شب- یک جوان فروشنده به ایشان پیشنهاد داد-که درخانه اش به ایشان یک اطاق بدهد- که دروازه بان انرا پذیرفت بشرطی که فکراش را عوض کند وبه باشگاه برود- ودرانجا مرتب تمرین کند—ایشان شب در دم در باشگاه خوابید- صبح که بیدار شد متوجه شد مردم سکه هائی دراطراف ایشان انداختند ایشان گفت انها تصور کرده بودند که من یک فقیر هستم—خوب من برای اولین بار یک صحبانه دل چسب خوردم- نهایتا اقای فیض – یک شانش وفرصت داد که بدون پراخت وجهی به تمرین بپردازد وباه کاپیتان گفت ایشان راحمایت وکمک کنید—ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-داستان از گاردین که در تهران تایمز امده است- عنوان- بیران وند- از خواب درجاهای ناهموار تاجام جهانی با ایران- بعد از اولین بازی جام جهانی سال2014- درمقابل نیجریه دروازه بان- اقای علیرضاحقیقی( که به بایگانی اسطوره ای کهن پیوست) که در سطر عنوان های خوش سیما ها جای گرفت- وایشان بغتدا یک ثمره فوادی برای هزاران نفردرجهان شد- کاندید نفر اول برای درواز بانی برای جام جهانی روسیه درسال2018- اقای علیرضا بیران وندشد البته ایشان به خوش سیمائی اقای حقیقی- نیست-اما دوران پر رنج ایشان میتواند منبع الهام برا ی میلیون ها نفر در جهان باشد( بخصوص برای امریکائی که به شهرت وثروت رسیدند وخودکشی کردن که اخیرا یک سراشپز شمهور ویک خانم طراح لباس مشهور خود کشی کردن) ایشان در سارابایس- لرستان بدنیا امد- که در یک خانواده عشایری که همیشه درحال کوچ بود- واقای علی رضا فزرند ارشد بود که طبق سنت عشایری از زمان کوچکی به دیگران کمک میکرد و-اولین شغل ا یشان- چوپانی بود- وهرگاه وقت فراغتی پیدا میکرد به باز ی فوتبال می پرداخت وبازی دال پران بادوستان خود باز ی میکرد—دال پران – یک بازی محلی است- که دربر گیرند پرتاب سنگ به مسافت بسیارزیاد میباشد- شاید شما نتوانید تصور کنید- که این بازی با باز ی فوتبال همراهی دارد-ولی بعد از سال ها- این بازی به ایشان کمک کرد- در سال دوزاده سالگی خانواده ایشام درسارا بایس- سکنی گرفتند- وبا هم بازی های انجا تمرین را شروع کرد- با پست- استایکر=نوک حمله-شروع کرد- اما زمانی دروازه بانمجروح شد- ایشان بین دو میله قرار گرفت- ویک حفظ درخشان کافی بود که دراین جایگاه باشد- ایشان تصمیم گرفت که در این سمت باشد وکار کند- ولی پدر ایشان سخت مخالفت میکرد-پدر ایشان –مرتضی بیران وند- مانند بسیار از پدران ایران فکر میکردند که فوتبال نمیتواند یک شغل باشد- وترجیح میداد که ایشان یک کارگر ساده باشد-میگوید- پدر من فوتبال را دوست نداشت- واز من میخواست که به کار خود ادامه دهم- علی رضا به روزنامه گاردین گفت—پدرم حتی لباس های ورزشی ودستکش های منرا پاره میکرد- -و من- همیشه با دست های خودم برای سالهای بازی میکردم—دروازه بان جوان تصمیم به فرار از منزل کرد- وبه تهران رفت- تا شانس خود را درانجا جستسجو کند-که بتواغند دربزرگترین باشگاهدر پایتخت بازی کند- ایشان مقداری پول از فامیل گرفت وبا اتوبوس به تهران رفت- فرشته موفقیت ساز-( همیشه این فرشته با خوبان است) خیلی زود رحمت خودرا به ایشان نشان داد—دراتوبوس ایشان با یک کوچ فوتبال- جناب اقای حسین فیض که یک تیم محلی داشت ملاقات کرد- ان جناب به ایشان گفت به شرطی 200000- تومان به من پرداخت کنید من اجازه شرکت درتیم ویادگیری را به شمامیدهم-=سی پوند= اما دروازبان جوان نه این پول را داشت ونه جائی برای سکونت-وخواب-!! ایشان شبها- اطراف برج ازادی که افراد فقیر مهاجر درانجا گرد میامدند سپری میکرد- -یک شب- یک جوان فروشنده به ایشان پیشنهاد داد-که درخانه اش به ایشان یک اطاق بدهد- که دروازه بان انرا پذیرفت بشرطی که فکراش را عوض کند وبه باشگاه برود- ودرانجا مرتب تمرین کند—ایشان شب در دم در باشگاه خوابید- صبح که بیدار شد متوجه شد مردم سکه هائی دراطراف ایشان انداختند ایشان گفت انها تصور کرده بودند که من یک فقیر هستم—خوب من برای اولین بار یک صحبانه دل چسب خوردم- نهایتا اقای فیض – یک شانش وفرصت داد که بدون پراخت وجهی به تمرین بپردازد وباه کاپیتان گفت ایشان راحمایت وکمک کنید—ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-ظریفی میفرمودند—سردرسی در دانشگاه شریف- یک دانشجو. پسر میخواسته شماره تلفن به یک دختر خانم بدهد وشماره تلفن ایشان را بگیرد ومدت نیمس اعت تلاش میکرده وخانم موافق نبوده است- جناب استاد یک دفعه بیان میکند کودن!!!؟؟نیم ساعت است روی اعصاب من را ه میروی ونمیتوانی یک شماره تلفن بدهی- زمانی که من دانشجو بودم- ظرف چهار دقیقه انرا انجام میدادم= مسئله این است که امروزه علما باید راه رانشان دهد—یک روز یکی استاد من درحوزه که ایشان هم درس خارج میخواندند فرمودند سری به مسجدمن هم بیائید که نزدیک فمیدان استانه بود وباهم به مسجد رفتیم- در نماز ده نفر زن ومردپیر بودند ولی چند دختر جوان وپسرجوان درمسجد کار میکردند نمیدانم برای چه منظوری – نماز ودعا تمام شد ان حضرت فرمودند ما یک دفتر خیریه درمسجد باز کردیم سری به انجا بزنیم- در دفتر دوفرد مسن ویک فرد سی وپنچ ساله نشسته بودند- که ان جوان حسابدار یک شرکت بود ایشان فرمودند ما این دفتر مدت کوتاه ای راه انداختیم- از همسایه های مسجد شروع کردیم- تا امروز به همسایه ای چهلم رسیدم که حداقل کاری میتوانید کمک کنید ولی چون انها فامیل دور دارند ویا دوستان دوری هم دارنداز انهاهم ما کمک امده است بطوریکه انبار کوچک ما جای ندارد وما کالای   را به منزل میبریم وبدنبال یک انبار بزرگتر هستیم- وحتی از مساجد دیگر پیش ما امده اند که را ه حل را یادبگیریند- جناب استد یک بیاناتی مختصر فرمودند- ان جناب فرمودند شما هم بیاناتی بفرمایئد- ومن گفتم بیانات به خوبی ادا شد ومن مطلبی ندارم ایشان اصرار کرد وکمی خشمگین شد-وفرمودند من درخواب بودم شخصی را دیدم واز ایشان راه وچاه سئوال کردم ایشان شما را درخواب به من نشان داد وفرمودند از ایشان سئوال کن من مات ومبهوت بودم که این فرد کیست وجریان-را با استاد مطرح کردم- ایشان فرمودنددقیقا شمایل دوست من است- من ایشان به کنار میدان میاورم ومدتی صحبت مکینم شما از ان طرف میدان نگاه کنید ومن نگاه کردم دیدم خودشما هستید—من هم صحبتی کردم- ایشان فرمودندیک جرقه- در ذهن من زد- که ما این دختران وپسران بسیار از روی حساب وکتاب انتخاب شدند- اگراینان باکسی دیگر ی ازدواج کنند محققا مومن ومومنه خواهد ولی ممکن است مدتی زاویه پیدا کنند ورنج بکشند چه بهتر که ما انهائی که مناسب یک دیگر هستند وتاحدی زیاد افق انها به هم نزدیک تر است هم افوق تر کنیم که رنجی نکشند وانشا الله چنین خواهیم کرد خوب است که ایشان به غرب برود وبین امریکا واروپا هم افقی ایجاد کند-خبری از تهران تایمز- این خبرمنبع اصلی ان از یک شبکه فوتبال هندوستان گرفته است این شبکه جوانان مشهور تازه نفس فوتبال جهان نام میبرد که در جام جهانی موردتوجه جهانیان واقع شود وزیبائی فوتبال نشان دهند- که از کلمه اقا فاکتور میگیرم- علی رضا جهان بخش از ایران- کریستین پاون- از ارژانتین- ویلفرد ندیدی- از نیجیریه—یوری تی ل مانس از بلژیک- روبن لوفتوس – چیک- از انگلستان- کیتابلید- از   سنگال- ماکسی گومز- از اوگویه- ایروینگ لوزانو- از مکزیک—پیترو-زیلیانسکی- از لهستان—الکساندر گولوین- از روسیه- که میباست درجام جهانی موردتوجه ودقت واقع شوند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-ظریفی میفرمودند—سردرسی در دانشگاه شریف- یک دانشجو. پسر میخواسته شماره تلفن به یک دختر خانم بدهد وشماره تلفن ایشان را بگیرد ومدت نیمس اعت تلاش میکرده وخانم موافق نبوده است- جناب استاد یک دفعه بیان میکند کودن!!!؟؟نیم ساعت است روی اعصاب من را ه میروی ونمیتوانی یک شماره تلفن بدهی- زمانی که من دانشجو بودم- ظرف چهار دقیقه انرا انجام میدادم= مسئله این است که امروزه علما باید راه رانشان دهد—یک روز یکی استاد من درحوزه که ایشان هم درس خارج میخواندند فرمودند سری به مسجدمن هم بیائید که نزدیک فمیدان استانه بود وباهم به مسجد رفتیم- در نماز ده نفر زن ومردپیر بودند ولی چند دختر جوان وپسرجوان درمسجد کار میکردند نمیدانم برای چه منظوری – نماز ودعا تمام شد ان حضرت فرمودند ما یک دفتر خیریه درمسجد باز کردیم سری به انجا بزنیم- در دفتر دوفرد مسن ویک فرد سی وپنچ ساله نشسته بودند- که ان جوان حسابدار یک شرکت بود ایشان فرمودند ما این دفتر مدت کوتاه ای راه انداختیم- از همسایه های مسجد شروع کردیم- تا امروز به همسایه ای چهلم رسیدم که حداقل کاری میتوانید کمک کنید ولی چون انها فامیل دور دارند ویا دوستان دوری هم دارنداز انهاهم ما کمک امده است بطوریکه انبار کوچک ما جای ندارد وما کالای   را به منزل میبریم وبدنبال یک انبار بزرگتر هستیم- وحتی از مساجد دیگر پیش ما امده اند که را ه حل را یادبگیریند- جناب استد یک بیاناتی مختصر فرمودند- ان جناب فرمودند شما هم بیاناتی بفرمایئد- ومن گفتم بیانات به خوبی ادا شد ومن مطلبی ندارم ایشان اصرار کرد وکمی خشمگین شد-وفرمودند من درخواب بودم شخصی را دیدم واز ایشان راه وچاه سئوال کردم ایشان شما را درخواب به من نشان داد وفرمودند از ایشان سئوال کن من مات ومبهوت بودم که این فرد کیست وجریان-را با استاد مطرح کردم- ایشان فرمودنددقیقا شمایل دوست من است- من ایشان به کنار میدان میاورم ومدتی صحبت مکینم شما از ان طرف میدان نگاه کنید ومن نگاه کردم دیدم خودشما هستید—من هم صحبتی کردم- ایشان فرمودندیک جرقه- در ذهن من زد- که ما این دختران وپسران بسیار از روی حساب وکتاب انتخاب شدند- اگراینان باکسی دیگر ی ازدواج کنند محققا مومن ومومنه خواهد ولی ممکن است مدتی زاویه پیدا کنند ورنج بکشند چه بهتر که ما انهائی که مناسب یک دیگر هستند وتاحدی زیاد افق انها به هم نزدیک تر است هم افوق تر کنیم که رنجی نکشند وانشا الله چنین خواهیم کرد خوب است که ایشان به غرب برود وبین امریکا واروپا هم افقی ایجاد کند-خبری از تهران تایمز- این خبرمنبع اصلی ان از یک شبکه فوتبال هندوستان گرفته است این شبکه جوانان مشهور تازه نفس فوتبال جهان نام میبرد که در جام جهانی موردتوجه جهانیان واقع شود وزیبائی فوتبال نشان دهند- که از کلمه اقا فاکتور میگیرم- علی رضا جهان بخش از ایران- کریستین پاون- از ارژانتین- ویلفرد ندیدی- از نیجیریه—یوری تی ل مانس از بلژیک- روبن لوفتوس – چیک- از انگلستان- کیتابلید- از   سنگال- ماکسی گومز- از اوگویه- ایروینگ لوزانو- از مکزیک—پیترو-زیلیانسکی- از لهستان—الکساندر گولوین- از روسیه- که میباست درجام جهانی موردتوجه ودقت واقع شوند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-علت عدم قبول باز ی فوتبال تدارکاتی بین ایران ویونان وایران وایتالیا درواقع تحریم امریکا است وبیان کردن که شما منبع یورئی ندارید- هردو اینها ضرر کردن مثلا به جای یورو – پسته وزعفران وفرش وگاز ونفت میگرفتند به نفع انها بود-حضرت ادواردو- پسر میلیاردرمعرو ایتالیائی – ایشان از دانشگاه پرینستون دکتری ادیان شناسی گرفت سری به هند زد ودباره بودا تحقیقات علمی جالبی انجام داد مثبت ومنفی انرادرک کرد ولی بدر زمانه نمیخورد را تشخیص داد هعمه –به به وبه وچه چه کردن همنی طور روی ادیان های هندی کارد وسپس درمسیحیت ویهودیت ایشان تحقیق کردن وهمه تعریف کردند ودرباره اسلام برداران اهل سنت هم بهمین ترتیب ایشان کارکرد وبه تهران امد وبایکی از استاید دانشگاه تهران گفتمان داشت وشیعه شد- بدهی بود که شیعهتحت تاثیر امام راحل صلواته الله علیه بعلت مخالف حضرت اش صلوالته الله علیه برای اسرائیل وغرب خطرناک بود- به ایشان گفتندتنهاوارث این ثروت شما هستید اینده خودرا خراب نکن ایشان فرمود من ضد سرمایه داری کثیف صیهونیستی هستم فکر کردن این سرمایه به باداده میشود وهزینه اسلام عزیز شیعهمیشود لذا ایشان را کشتن وحال روح معزز اش برایتالیا مسلط است تا به اهداف خوداش برسد- وخواهیددید- اخاذ بالثارخواهد شد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-علت عدم قبول باز ی فوتبال تدارکاتی بین ایران ویونان وایران وایتالیا درواقع تحریم امریکا است وبیان کردن که شما منبع یورئی ندارید- هردو اینها ضرر کردن مثلا به جای یورو – پسته وزعفران وفرش وگاز ونفت میگرفتند به نفع انها بود-حضرت ادواردو- پسر میلیاردرمعرو ایتالیائی – ایشان از دانشگاه پرینستون دکتری ادیان شناسی گرفت سری به هند زد ودباره بودا تحقیقات علمی جالبی انجام داد مثبت ومنفی انرادرک کرد ولی بدر زمانه نمیخورد را تشخیص داد هعمه –به به وبه وچه چه کردن همنی طور روی ادیان های هندی کارد وسپس درمسیحیت ویهودیت ایشان تحقیق کردن وهمه تعریف کردند ودرباره اسلام برداران اهل سنت هم بهمین ترتیب ایشان کارکرد وبه تهران امد وبایکی از استاید دانشگاه تهران گفتمان داشت وشیعه شد- بدهی بود که شیعهتحت تاثیر امام راحل صلواته الله علیه بعلت مخالف حضرت اش صلوالته الله علیه برای اسرائیل وغرب خطرناک بود- به ایشان گفتندتنهاوارث این ثروت شما هستید اینده خودرا خراب نکن ایشان فرمود من ضد سرمایه داری کثیف صیهونیستی هستم فکر کردن این سرمایه به باداده میشود وهزینه اسلام عزیز شیعهمیشود لذا ایشان را کشتن وحال روح معزز اش برایتالیا مسلط است تا به اهداف خوداش برسد- وخواهیددید- اخاذ بالثارخواهد شد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99