سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-خبر از- اف-ال-وی- بی- لیگ- ملت های والیبال—اقای گاربیک –کوچ والیبال- صربستان- پیروزی همیشه خوب است-خبرنگار- هافمن ارستیت-امریکا-16جونر2018-صربستان درکولکسیون خود اش-پنج ست برنده داشتکه دربین انها پیروزی 3-2از ایران بوددر شنبه درلیگ والیبال ملت ها-کوچ صربستان – اقای- نیکولا گربیک-گفت- اسان نبودما به حالت معمول خود باز گشت کنیم که کمتر از بیست وچهار ساعت بعداز انکه ما شکست خوردبوده ایم-ما مدریت باز گشت به حالت معمول خودرا با از دست دادن ست اول با تغیرات زیاد بازی کنان بدست اوردیم- زمانی زیادیگرفت تا یاس ازبین برود- واعتماد بدست بیاید وبرنده شدیم- بهتراینبود که ماد ر سه گیم برنده میشدیم- وسپس بیان میکردیم پیروز ی همیشه خوب است—من رضایت از بازیکننان دارم کهبه باز ی خودشان باز گشت کردند- و-وضعیت را تغیر دادند- وبه ما انرژی مثبت دادند- ما سعی میکنیم که گذشته وحال را فراموش کنیم- و به باز ی فردا-تمرکز کنیم- بازیکن صربستان- اقای –مارکو-پودراسکنین-گفت- این یک پیروزی بسیار مهم برای ما بود- زیرا-بخصوص-ما دیروز- ما 3-0 به امریکا باختیم- ما هنوز در راه رسیدن به رتبه ششم هستیم- واین موضوع برای ما بسیار پر اهمیت است- وهم چنین برای بزرگان ومسئولین ما هم است-زیرا مادو گیم بازی را به 0-3 -با فرانسه وامریکا- باختیم- ماهمچنان باید باتمرکزحصوصا فرداکه ما بازی با لهستان داریم بسیار پر اهمیت است-کوچ ایران اقای- ایگورکولاکویچ-گفتند- بسیار سخت بود- ما باهمان روش های سخت قبل که ماقبلا بازی کره بودیم-بازی کردیم-که صربستان برنده شد—من خوشحال هستم-زیراکه انها فرصت بازی در فینال را دارند- اما همچنین بسیار غمگین هستم- که ما فرصت برنده شدن-دراین شرایط راداشتیم—ماتعدادزیادی مسائل با بازی کننان-مجروح داشتیم-در اثنای بازی یکی از جوانان کلیدی ما-اقای- مرتضی شریفی- مجروح شد-بخاطران من غمگین تر شدم-با این توقفی که درکارمابوجود امد-اما زندگانی ادامه دارد- وما فردا یک بازی دیگری داریم—وما سعی میکنم- که انرژِ ی خود رابرای بازی بعد همچنان حفظ کنیم-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است=نقدی – برمقاله--+ میل این ناقه کوی لیلی نیست-= از استاد جناب اقایحسین شریعت مداری مسئول روزنامه کیهان-نقدی براین مقاله نوشته شده است که ایشان متذکر شدن- که ما میبایست- از کره شمالی یا بگیریم- رف رفرمودند ما کره شمالی نیستیم وخود دارای یک استراتژی منحصربفرد هستیم که تا امروز روغن زده خیلی خوب کار میکند-درحالیکه اگر کمی به تاریخ کره شمالی نگاه کنیم متوجه میشویم –کره شمالی از ما اقتباس میکنئد-هم نرمش قهرمانانه- استراتژی قبلی کره شمالی این بوده است ظاهرا قبول میکرده است تازمان بدست اورد ومخفیانه به پیشرفت نظامی- خوداقدام میکرده است – وتوسعه خود وصنعتی کردن خود ادامه میداده است که اقای بوش نام انر استراتژی صنعتی شدن نامیده است- امروزه صنعتی شده است وبازار اصلی ایشان جهان سوم است که افساران در دست امریکا است ودرثانی بودجه های کلانی درکره شمالی سرمایه گذاذی شود بعنوان نمونه کره شمالی معدن ذغال سنگ دارد- که استخراج ان صنتعتی است واز طرف امریکا خرید ان تحریم شده است تنها سیصدهزاردلار به ویتنام میفروشد که درواقع قاچاق است—ولی این بارروش ایران را بکاربرده است ان مرکز منهدم کرده است اولین مرکز ساخت بمب اتمی بوده است که تاثیرات ان روی گیاهان وفضا شناخته شد ومیبایست زیربنای انرا از نو ساخت- درجاهای دگیر ساخته شده است نه کره شمالی افشا میکند ونه غرب – هرکدام بعلت امنیتی انرا افشا نمیکنند- زمانی که موشک های اخیرا کره شمالی از روی ژاپون رد شدند- یک روزنامه انگلیسی ژاپون نوشت هرکس ان روز درخیابان بود به خوبی ترس مردم ژاپن درچهره ها متوجه میشود- ولی مردم ژاپون برا یانکه دولت فلج نشود وامتیاز ندهد به روی مبارک خود نمی اورند- در کره جنوبی هم ترس است وکم کم این فاشر میاورد ایا به امریکا میتوان درجنگ امیداواربود ویانه امریکا به نفع خود عمل میکند ودثانی بمب اتمی به نفع روسیه وچین هست- زیرا هردو متعهد به کمک نظامی به کره شما لی هستند درنتچه وسعت سرزمین نقش تعین کننده دارد- این بار امریکا که همان بازی که با ما کرد نتجه ان باعث وحدت وابروزی امریکا شد به نفع کره شمالی هم تمام خواهد شد ونمیتوانند بگویند که ایشان نفاق کرد ولی کاربرای غرب بسیار مشکل است وغرب به هیچ وجه نمیخواهد یک کشور صعنتی جهانی شود البته از ایران ترس عمیقی تر دارد تاثیر ایران در منطقه ودر کشورهای اسلامی وجهان غرب ان نخ وحدت دهند بین دانه ها اسرائیل است این اسرائیل اگر یک سر شد هرکشور غربی بدنیال منافع خوداش است حتی امریکا--- رادیو انگیسی زبان صدای ایران- که اخیرا تعدادی نویسندگان برجسته جهانی را به استخدام خود دراورده است بیانی داشت- که فرانسه فرموده است- که باید راه اهن خصوصی شود وزیربنای ان بطورکلی تغیر کند- تا این اعتصابات در راه اهن تمام شود وگرنه اعتصابات است کارمندان راه اهن میفرمایند مادرخواست زیادی نداریم درحد حقوق کارمندان اتوبوس ها راضی هستم- اما متوجه نیستند که اتوبوس زیرذ ساخت کمتری دارند وهزینه برای انها کمتر است ودرنتچه قیمت کمتراست وبه نفع مسافراست- بقول خبرنگار عجیب است که نفس اقتصاد غرب به شماره افتاده است میخواهند راه اهن خصوصی کنند- حال سئوال این است که زمانی غرب درچنین شرایط است این همه هزینه جنگ به جه معنا است- درحالیکه هیچ نتجه ملموسی هم ندارد- ولی علت ان مخفی است که کشورهای جهان سوم هیچگاه صنعتی حتی مانند کره شمالی نشوند وخود کفا نشوند واظههارنظر درجهان نکنند ورای مستقل نداشته باشند واسرائیل هم درامان باشد- ول یانده بستگی دارد مردم جهان سوم به سمت خدا وندمنان بروند ویا به نزد شیطان بروند


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-فراز ی از مقاله تهران تایمز که بسیارهم مفصل است باعنوان کره شمالی – امریکا سندجامع- که بعدازملاقات رهبران- امضا شد- کارشناسان به ان مشکوک هستند- هردو سنگ بزرگی برسر راه دیگری قرار دادند-که راستی ازمائی بسیار مشکل است امریکا جمع اوری بساط اتمی بطور کلی است- کره شمالی جمع کردن چتر اتمی امریکا در کره جنوبی وژاپون است وخروج نیروی اتمی بیست هشتهزار سرباز امریکائی درذ کره جنوبی است- ودرامریکا مشکوک های اتمی کره شمالی هدف قراردارند برچیده شود- اقای ترامپ بیان کردن مسافرت های زیادی اقای کیم به واشنگتن بیاد تا مسائل حل شود واقای کیم هم انرا پذیرفته است- باکمی دقت سروصدای فیلم های هم جنس بازی زنان ومردان تمام شده وخاورمیانه مطرح شده است وحال هم در خاورمیانه درشرف اتمام است کره وامریکا مطرح میشود-ملاقات در جزیره- سنتاوسا-در هتل –کپلا که قبلا پادگان نظامی انگلیسی ها بوده است که به یک هتل با اخرین ستاره تبدیل شده است- ما هم یادبگیریم-اغاز کار بسیار ملاقات طراحی شده بود که بسیارهنرمندانه بهم دست دادند-) اصطلاح- بک دراپ- به معنای ان است که تاتر ویا سینما اولین عکس که تاتر ویا سینما نشان داده میشود-مثلا فیلم درباره نژاد پرستی است- این عکس میتواند بیان کند که این تاتر ویا سینما نسبت به نژاد پرستی دید مثبت دارد ویامنفی دارد- مثلا فردی عکسی از کوه هیمالیا بگیرد که نشان دراماتیک بودن ان است ویا شادی افرین بودن ان است—که غالبا دراماتیک است همیشه فضای معمول ملاک است-اما لغت سنری همیشه مثبت وجذاب است)که نشانه خوش امد گوئی – برخلاف بک دراپ- پرچم های دو کشور که پشت سرانها قرارداشت- ملاقات سران – ترامپ- کیم- بنظر میرسدماه  های گذشته غیر قابل تصور بوده است-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-فراز ی از مقاله تهران تایمز که بسیارهم مفصل است باعنوان کره شمالی – امریکا سندجامع- که بعدازملاقات رهبران- امضا شد- کارشناسان به ان مشکوک هستند- هردو سنگ بزرگی برسر راه دیگری قرار دادند-که راستی ازمائی بسیار مشکل است امریکا جمع اوری بساط اتمی بطور کلی است- کره شمالی جمع کردن چتر اتمی امریکا در کره جنوبی وژاپون است وخروج نیروی اتمی بیست هشتهزار سرباز امریکائی درکره جنوبی است- ودرامریکا مشکوک های اتمی کره شمالی هدف قراردارند برچیده شود- اقای ترامپ بیان کردن مسافرت های زیادی اقای کیم به واشنگتن بیاد تا مسائل حل شود واقای کیم هم انرا پذیرفته است- باکمی دقت سروصدای فیلم های هم جنس بازی زنان ومردان تمام شده وخاورمیانه مطرح شده است وحال هم در خاورمیانه درشرف اتمام است کره وامریکا مطرح میشود-ملاقات در جزیره- سنتاوسا-در هتل –کپلا که قبلا پادگان نظامی انگلیسی ها بوده است که به یک هتل با اخرین ستاره تبدیل شده است- ما هم یادبگیریم-اغاز کار بسیار ملاقات طراحی شده بود که بسیارهنرمندانه بهم دست دادند-) اصطلاح- بک دارپ- به معنای ان است که تاتیر ویا سینما اولین عکس که تاتر ویا سینما نشان داده میشود-مثلا فیلم درباره نژاد پرستی است- این عکس میتواند بیان کند که این تاتر ویا سینما نسبت به نژاد پرستی دید مثبت دارد ویامنفی دارد- مثلا فردی عکسی از کوه هیمالیا بگیرد که نشان دراماتیک بودن ان است ویا شادی افرین بودن ان است—که غالبا دراماتیک است همیشه فضای معمول ملاک است-اما لغت سنری همیشه مثبت وجذاب است)که نشانه خوش امد گوئی – برخلاف بک دراپ- پرچم های دو کشور که پشت سرانها قرارداشت- ملاقات سران – ترامپ- کیم- بنظر میرسدماه  های گذشته غیر قابل تصور بوده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برگرفته از سایت ان لاین- تهران تایمز-تقل از بخشی از بیانات- دکترغلام علی خوشرو- رحمت الله علیه در سازمان ملل متحد—ایشان بیان کردن به نظرحقیر سیاست توطئه وتخریب معاویه علیه العنت وایجاد سر زمین های سوخته درست مانند هیلتر در خاورمیانه درپیش گرفته است- حتی نتوانستهیک مدیریت صحیح دریک دهکده خاورمیانه پیاده کند بیادگفت ماهی به دم اش رسیده استتنها جائی درسوریه باقی مانده است ادلب است که همه انجا فرستادند- یک کارشناس سوری میغرمود- تا زمانی که داعش والنصرت درشهرهای مهم بودند وبخصوص اطراف دمشق- توجه غرب به انهازیادبود چون ارتش سوریه مشغول میکردند واز نزدیک شدن ان به مرزهای اسرائیلی دور نگاه میداشتند- موشک زدن به پایتخت برد سیاسی داشت ومداوم ارتش سوریه را تحقیر میکردند که قوت قلبی برای اسرائیل باشد—حال همگی باید به ادلب بروند سرزمین های پر برکت رازدست دادند وحتی درانجا هم مردم را گرسنه نگهداشتند باید عرض کنم دقیقا تاکتیکامویان وعباسیان را اجرا کردند درهر محله یک مسجد ساختند وفتوای های شام را بیان میکردند- هرکس درمسجد مخالفت میکرد دوسرباز میامد وگردن فرد میزد- درزمان عباسیان دین حنفی درهمه جا گسترش دادند وزمانی ابوحنیفه علم مخالفت بر داشت حنفی ها دوقسمت شدند عدهای مخالفحکومت که نظرشان ان بود که با سیاست انگلیسی با پنبه سرانهارامیبرند ومیگفتند انها ادم با سوادی ندارند وما افرادنخبه باسواد اریم ولی عباسیان بلافاصله دین مالکی را اختراع کردن وگ5فتن حکم حکومتی ودستورات از این پس به ببعد براساس حکم مالکی خواهدبود ومردم بدوقسمت شدند بعضی ها پذیرفتند وبعضی ها نپذیرفتند وانهامجبور به انزوا شدن- .بعدشافعی وسپس حنبلی ومداوم مردم راچند دسته کردندکه بین انها خودبه خود جنگ در گرفت ااقایان زمانی خواستند چنین کنند مردم از دهکده وشهرها فرار کردند .خیلی مسائل رافاش کردن- لذا اقایان گفتند تمام مغازه ها وشغل های مهم مال وهابیت است وشما هفتصد دلار درماه بگیرید وخوش باشید وکم کم قیمتهارا بالابردن وانهارا مجبور کردن که کانال بکنند واسلحه تدرست کنند اخرین مرحلهدرغوطه شرقی دمشق به سیصد دلار رسید که کمبود غذا فراوان بود زنان برای غذا بیرون نبایدبیانند واز سطل اشغال فقط برا یئ هر فرد یک لقمه برای نهار وشام بردارند وداروندارند وهرکس مجروح شددرخانه باشد ومعالجه سنتی کند وفقط داروی ارام بخش ما میتوانم اندکی بدهیم ولی هرگز غذای کفار- یعنی سازمان ملل متحد وغذای مشرکین یعنی غذای سوریه قبول نمیکنیم وهمه جا بگوئید غذا فراوان است حالا درادلب ارزش سیاسی ندارد زیرا موشک های برای رفع محاصره دربیابان فرودمیاید وراه فرار فقط به اسرائیل است- اسرائیل که نمیتواند به انها دهد بیادانهارابه اردن ولیبی وپاکستان وافغانستان اعزام کندکمک به انها باعث میشود که سوریه هم به فلسطین کمک کند- لذا همه گفتند ما پول نداریم اینها به ترکیه میرونند وسر مرز خوب سر کیسه میشوند ودرردوگاه ها بایدخود خودشان هزینه کنند- وافراد داعشی فقط میتوانند به اندازه یک وانت کوچک وسیله حمل ونقل کنند- چناب اقای دکتر خوشرو فرموده است –معامله درباره هسته ای – علت ممکن شدن ان به این علت بود- ریس جهمور اقای اوبا ما-چندین نامه به رهبریت جمهموری اسلامی نوشت که اطمینان میداد که امریکا بدنبال ایجاد اشوب در ایران نیست- وامریکا گفت من میال هستیم که ما وارد گفتمان جدی شویم- با تساوی هردوطرف- و بدنبال برای منافع هستیم- وهرچه مانند ان شامل شود- این اطمینان ها باعث مذاکرات شد- که شامل طرح برجام شد—یک خانم مختصص که درباره زبان بدن کار میکند مال کشور نیوز لند-میفماید ملاقات اقای ترامپ وبا ریس کره شمالی نشان میدهد باسرعت به نزد هم رفتند که نشان علاقه است اقیای ترامپ هم دست داد وهم بازو ایشان گرفت وهم پشت ایشان چند ضربه زد که مفهوم امریکائی ان دوست صمیمی است ونگاه خندان است وایاشن درموردمسائل اقتصادی باکف دست گرفت یعنی من فروشنده هستم وتواضع کرد ودرسیاست دست را ازبالا گرفت که درسیاس باشما همکاری مکینن درضمن برتر هستم ولی برابری را انتخاب- میکنم وباید خدمت اقای ترامپ- گفت سرانجام درخاور میانه هردودست شما از کف خواهدبود انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برگرفته از سایت ان لاین- تهران تایمز-تقل از بخشی از بیانات- دکترغلام علی خوشرو- رحمت الله علیه در سازمان ملل متحد—ایشان بیان کردن به نظرحقیر سیاست توطئه وتخریب معاویه علیه العنت وایجاد سر زمین های سوخته درست مانند هیلتر در خاورمیانه درپیش گرفته است- حتی نتوانستهیک مدیریت صحیح دریک دهکده خاورمیانه پیاده کند بیادگفت ماهی به دم اش رسیده استتنها جائی درسوریه باقی مانده است ادلب است که همه انجا فرستادند- یک کارشناس سوری میغرمود- تا زمانی که داعش والنصرت درشهرهای مهم بودند وبخصوص اطراف دمشق- توجه غرب به انهازیادبود چون ارتش سوریه مشغول میکردند واز نزدیک شدن ان به مرزهای اسرائیلی دور نگاه میداشتند- موشک زدن به پایتخت برد سیاسی داشت ومداوم ارتش سوریه را تحقیر میکردند که قوت قلبی برای اسرائیل باشد—حال همگی باید به ادلب بروند سرزمین های پر برکت رازدست دادند وحتی درانجا هم مردم را گرسنه نگهداشتند باید عرض کنم دقیقا تاکتیکامویان وعباسیان را اجرا کردند درهر محله یک مسجد ساختند وفتوای های شام را بیان میکردند- هرکس درمسجد مخالفت میکرد دوسرباز میامد وگردن فرد میزد- درزمان عباسیان دین حنفی درهمه جا گسترش دادند وزمانی ابوحنیفه علم مخالفت بر داشت حنفی ها دوقسمت شدند عدهای مخالفحکومت که نظرشان ان بود که با سیاست انگلیسی با پنبه سرانهارامیبرند ومیگفتند انها ادم با سوادی ندارند وما افرادنخبه باسواد اریم ولی عباسیان بلافاصله دین مالکی را اختراع کردن وگ5فتن حکم حکومتی ودستورات از این پس به ببعد براساس حکم مالکی خواهدبود ومردم بدوقسمت شدند بعضی ها پذیرفتند وبعضی ها نپذیرفتند وانهامجبور به انزوا شدن- .بعدشافعی وسپس حنبلی ومداوم مردم راچند دسته کردندکه بین انها خودبه خود جنگ در گرفت ااقایان زمانی خواستند چنین کنند مردم از دهکده وشهرها فرار کردند .خیلی مسائل رافاش کردن- لذا اقایان گفتند تمام مغازه ها وشغل های مهم مال وهابیت است وشما هفتصد دلار درماه بگیرید وخوش باشید وکم کم قیمتهارا بالابردن وانهارا مجبور کردن که کانال بکنند واسلحه تدرست کنند اخرین مرحلهدرغوطه شرقی دمشق به سیصد دلار رسید که کمبود غذا فراوان بود زنان برای غذا بیرون نبایدبیانند واز سطل اشغال فقط برا یئ هر فرد یک لقمه برای نهار وشام بردارند وداروندارند وهرکس مجروح شددرخانه باشد ومعالجه سنتی کند وفقط داروی ارام بخش ما میتوانم اندکی بدهیم ولی هرگز غذای کفار- یعنی سازمان ملل متحد وغذای مشرکین یعنی غذای سوریه قبول نمیکنیم وهمه جا بگوئید غذا فراوان است حالا درادلب ارزش سیاسی ندارد زیرا موشک های برای رفع محاصره دربیابان فرودمیاید وراه فرار فقط به اسرائیل است- اسرائیل که نمیتواند به انها دهد بیادانهارابه اردن ولیبی وپاکستان وافغانستان اعزام کندکمک به انها باعث میشود که سوریه هم به فلسطین کمک کند- لذا همه گفتند ما پول نداریم اینها به ترکیه میرونند وسر مرز خوب سر کیسه میشوند ودرردوگاه ها بایدخود خودشان هزینه کنند- وافراد داعشی فقط میتوانند به اندازه یک وانت کوچک وسیله حمل ونقل کنند- چناب اقای دکتر خوشرو فرموده است –معامله درباره هسته ای – علت ممکن شدن ان به این علت بود- ریس جهمور اقای اوبا ما-چندین نامه به رهبریت جمهموری اسلامی نوشت که اطمینان میداد که امریکا بدنبال ایجاد اشوب در ایران نیست- وامریکا گفت من میال هستیم که ما وارد گفتمان جدی شویم- با تساوی هردوطرف- و بدنبال برای منافع هستیم- وهرچه مانند ان شامل شود- این اطمینان ها باعث مذاکرات شد- که شامل طرح برجام شد—یک خانم مختصص که درباره زبان بدن کار میکند مال کشور نیوز لند-میفماید ملاقات اقای ترامپ وبا ریس کره شمالی نشان میدهد باسرعت به نزد هم رفتند که نشان علاقه است اقیای ترامپ هم دست داد وهم بازو ایشان گرفت وهم پشت ایشان چند ضربه زد که مفهوم امریکائی ان دوست صمیمی است ونگاه خندان است وایاشن درموردمسائل اقتصادی باکف دست گرفت یعنی من فروشنده هستم وتواضع کرد ودرسیاست دست را ازبالا گرفت که درسیاس باشما همکاری مکینن درضمن برتر هستم ولی برابری را انتخاب- میکنم وباید خدمت اقای ترامپ- گفت سرانجام درخاور میانه هردودست شما از کف خواهدبود انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- انگلستان متوجه نیست که حقه بازی میکند وجامعه را فریب میدهد- خداوندمنان یک حقه باز قهارترمثل امریکا بالای سراو می اورد که نمی تواتد کاری کند—دراین جنگ سوریه باداعش بی بی سی کمال بیشرمی را انجام داد- به حقایق داخل غوطه شرقی پی میبرد ولی نعل وارونه میزد- وبرای ان جنایت کاران دلسوزی میکرذد چنین وانمود میکرد که هیچ مشکلی ندارند جز بمباران های سوریه همه چیز مرتب است- امریکا صبر میکرد مثلا در ساخت تلویزوین وتحقیقات برجسته کرده بود- انگلستان تلاویزوین- -پای -را ساخت- پدر من یکی از انها رخرید این کانال چرخان اش ار پلاستیک بود مداوم میشکست وفردی خانه می امدی بلاسختی کمپلت انرا عوض میکرد هیچ کس حق دسنت زدن به این کانالا چرخان نداشت جزشخص پدرمن بیشترلامپ داشت مداوم مبیسوخت به محض انکه تلویزیون امریکائی امد مانرا سالم کنار گذاشتیم انگستان مجبور شد تعرفه زیایدبرتلویزوین امریکئی بگذارئد بعدا شرکت چند ملیتی به رهبری امریکادرست شد نبض اقتصاد به نفع امریکا بود بخصوص درمسائل نظامی مجبوربودن با ساز امریکا برقصند- امریکا من قبلا تصور میکردم فانتوم های انها شاهکار است امروزه فهمیدم بسیاراقتصادی است بعضی اسلحه ها ی کمی مدرن است- چون سطح تکنولوژی درامریکا فوقالعاده بالا است وامریکائی به این تکنولوژی- دست پیدا میکند سطح کارشان خیلی بالا است- یک خلبان امریکائی یک جت جنگده ساخته است که بامانورهای سخت علاقمند است البته پانزده برابریک جت فاتوم پنچ هزینه کرده است ولی قدرت مانور پنج برابر فانتوم پنج است- تیراندازی انهم دقیقتراز فانتوم پنچ است یک امریکائی دیگر خلبان زمان جنگ جهانی دوم است یک هوایمای دوملخ ساخته است بهترنی هوایکای دوملخ اسنت ویک چهار ملخ ساخته است انهم همین طور- یک دو.جت ساخته یوکی چهار جت ساخته که جز. بهترین ها است—ناپلئون مدوام به انگلیسی ها واروپا وجهان دروغ گفت کهامروزه کشف این دروغ ها بسیارسخت است ملت های اروپا برعلیه یک دیگر چه جنگ داخلی وچه جنگ خارجی بوجود اورد این کارعباسیان کرده بودند امریکا امروز همین کار میکندنگذاشت اروپای غربی متحد ش.وند وپیشرفت اقتصادی کنند وامروزه دیگرقدرت جهانی شدن نخواهند اشت چهاردرصد درامدناخلص ملی برای ناها کمر شگکن است درحالیکه حداقل باید ده درصد ناخالص ملی برای تحقیقات نظامی هزینه کنند- وکارخانجات انها مانند امریکا بیاد چهل درصد سود را سرمایه گذاری کنند- امروز که درامریکا وضع سهام بهتر شده است برای ان است که سودبیشتری میدهند وسرمایه گذاری کمتری میکنند که مردم پول ها رابیرون نکشند وحتی دربانکاها یبزرگ هم ازترس ورشکستی نمیگذارند وبعضی درخانه انها نگاه میدارند- یک نگاه به رابطه داش والنصرت بیاندازیم- همهچیز روشن میشود کاملا سوریه بدوقسمت تفسیم کردند یک قسمت زیرنظر داعش ویک قسمت زیرنظر النصرت داعش اوا ادعای دنباله خلاف عباسی بود بعداز انکه ترکیه کمک خودرا به ان داد دنبال خلافت عثمانی شد درحایکه مردم عرب وترکیه ضد خلاف عثمانی شدند وبعدا فهمیدنداستعمار غرب بدتراز عثمانی است- النصرت نمونه خلافت امویان است درمرز دو روستا قرارداشتند- روستائی که زیرنظر داعش بود مایل بوزیرنظر النصرت باشد وروستای که درقسمت النصرت بود مایل بود زیرنظر داعش باشد وفاصله انها فقط چند کیلومتربود رهبران این دوروستا توسط داعش والنصرت گردن زده شدند-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99