سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- - فاطمه سلام الله علیها وا لها وبعلها- بخش سی ام—انسانهائی که مداوم دم ازتغیر وانتقاد وعیب جوئی میکنند واصولهائی را باور ندارند بدودسته کلی تقسیم میشوند گروه ای برحق هستند وگروه ای هم فرصت طلب میباشند- از نشانه های گروه دوم این است که زمانیکه به قدرت رسیدند باز به دودسته تقسیم میشوند یاانهائی که از قبل ادعا کرده بودند که دارا ی برنامه از پیش تعین شده هستند و یا برنامهای ندارند فقط شعور درک برنامه جدید رادارند وبه سرعت میتوانند برنامه ریزی کنند هردو گروه دروغ میگویند دست به تنوع تغیرات میزنند ولو بعضی از برنامه های سابق منطقی ودرست بوده است ومطابق با قوانین قرانی وسنت متقن الی بوده است کاملا مشخص است که حکومت رایک میدان بازی سیاست گرفته اند ووارد چالش سیاسی میشوند وخود را مرد این میدان میدانند ومابقی ولو حضرت علی علیه السلام باشد یک فرد ناپخته وساده لوح که یک لقمه چپ جناب ابوسفیان میشود میدانند که مرعوب نیرویها فشار میشود وتحت تاثیر بزرگان قوم هم واقع نمیشود وبه جوانان میدان میدهد که چیزی سرشان نمیشوند ولو بسیار خلاق باشند و وانهاخودشانرا میخواهند سپر فتنه بکنند اصولا کسی که هرچند خلاق هم باشد بودن تجربه ودانستن اطلاعات تخصص برای رهبری نمیتواند رهبر شود ولو از جمله اصحاب کبار باشد با دانستن چند حدیث وچند اصول وتچارب درتجارت ویا مشاور مردم بودند که نمیشود امت اسلامی را به سرمنزل مقصود راهنمائی کرد یا نه از اول ادعا میکنند که برنامه ازپیش تعین شده دارند ولی همینکه وارد سیاست میشوند مانند خلبانی که درچاه هوائی افتاده است چه این چاه هوای نفس باشد ویا فشار گروهها دست به اقاماتی میزندکه قبلا خوداش مخالف باان بود اولا در اسلام اول ازهمه باید خداوند برنامه تائید کند ودرثانی عقلا هم درنحوی اجرای ان مهر تائی بزنند ودر ثالث درعمل هم درست از ابدراید- درنتجه باید گروهی کار کنند درحالیکه خدواند همیشه نماینده اش تک است وچارهای نیست جزانکه رهبر از طرف خداوند تعین شده باشد کار گروهی کاری است بسیار تخصصی جای تصفیه حساب ها نیست چناچه مشاهده شد- در ثانی در اسلام حکومن باید دمکرات منش عاقل باشد ونمیتوان دیکتاوری کند ویا امر به معروف ونهی از منکر تعطیل کند ویا مخصوص عدهای از لابی های قدرتند نماید درضمن نصیحت وپند هملازمه حکومت اسلامی است ونمیتوان جامعه باز اسلامی را به جامعه مدار بسته تبدیل کرد درحالیکه حضرت تصور کردند که جای ربالنوع نشستهاند وهرکاری کهانها میکندکه هنوز نکرده مورد تائید الهی است وبه نصایح وپند های حضرت علی علیه السلام وحضرت الزهرا علیها السلام ت.جهای نکردند وگوئی انان بادیوار صحبت میکنند وپرت وپلا وسیاست مدارانه معاو.یه مسلکی پاسخ میدادند- تمام حوادث صدر اسلام خلفای نشان میدهد که فرصت طلبی اسا س کار بوده است ود رتمام موارد اصولها وقوانین قرانی وسنت نادیاه گرفته شد وهرچه میگفتند توجهای نمیکردند ویا مغالطه میکردند وکامل نشان میداد این برنامه عمدی است درحقیقت یک شورش بر علیه برنامه های الهی بود که قبلا مطرح شده بود وشکل گرفته شده بود ومعرفی شده بود جامعه که بعدا علل انئمشخص میشود به سمت چند حزبی حرکت میکرد وچالش ها کمکم بوجود میامد که جز با تحقیر وتهدید وگاهی تحبیب وبا طرفدارن خوداش که به خاطر همراهی با افکارانان گروه اکثریت را دارا بودند مهار وخاموش میکرد- در این نوع سیاست تنها هدف بالا رفتن ار پلکان ترقی وموفقیت است که به هر قیمتی بدست بیاید- وسرانجام سیاست وارد یک حوزه پیچیده بی جهتی میشود که معنای اصلی مدیریت تعریف شده را ازدست میدهد وسرانجام درک صحیح انرا ازدست میدهد- وچون گروهای مخالف جهت حرکت سیاست بوجود میاید سیاست گاهی به میخوگاهی بنعل اغاز میشود- وچون شاخصهای رسمی برداشته شده است هرکس مایل میشود که شاخص خوداش جهت مدیریت ورهبر ی را تعین کند وگروههای فشار بوجود میاید که گاهی متضاد همدیگر هستند وبدنبال ان سنت وتفسیر قران دستخوش بحران وچند پارگی میشود که بسیار خطرناک است وغالبا سیاست مدار فرصت طلب سرانجام مجبور میشودسر تمکین به با نفوذ ترین گروهها فرود اورد ودر این موقع است که رهبران جوان خلایق بعلت کم تجربگی فرضیه ها ودادخواهی خود را مطلق کرده ومستحکم از ان دفاع میکنند که بر شدت بحران را اضافه میکند دو راه دراین مواقع موجود است یا روش بی اعتنائی ودیکتاتوری پیش گرفت ویا حک.مت را به فرد شایسته که بتواند از بحران خارج کند داده شود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نهر کوثر-یک رودخانه اشک برای حوروش انسیه گفتار پیامبرجلال وجبروت کم است- یک دشت تشنه را که سیرا ب میکند ازبرای دعائی که درحق من بیگانه کرد- دستهای ملائک پرشکوفه برای فزش قدم اش تا جبروت- قلبها حیران شده درجستجوی دخت پایمبر رفته به ملکوت از مسجد پدرش- خونها ما ازرگ بیرون میزند- انگا ه که فرمود فاطمه در پشت دراست- کجا بودند دستها وزبان ما- تا مانع شوند از اشک ریزان واستغاثه ان یاس طوبائی جبروتی که پشت دراست- تمام حبلهای پلید جمع شده بود دران مرد سیاه- دیده میشد حقدها ودشمنیها در مشت وسرش- هنوز اشکهای ما ازادند که جاری شوند-= چونبرگهای یاس طوبائی پرپرشددر پشت دراش


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- خانم لیونی ریئی خزب گار گر اسرائیل که اخیرا از حقوق هم جنس گرایان میخواهد حمایت کند مطمن باشید این حقوق را هم جنس گرایان دارا هستند احتمالا میخواهد دیکتاتوری خشنی که اخیرا مجبور شدند اعمال کنند کمی با این جریان کمی تلطیف کنند ویک فسشار به کشورهای مخالف مخصوصا مسلمانان بخصوص اعراب ایجاد کنند که مقدمات ان در بی بی سی وصدای امریکاشروع شده بود تا بتوانند پایگاهی دربین مردمان این سرزمینها ایجاد کنند که یک ترمزی برای ایجاد دمکراسی واسلام خواهی شود- یک مسجد ضراری رادرست کنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- - فاطمه سلام الله علیها وا لها وبعلها- بخش بیست - نهم- انسانها به دو گروه برجسته وقابل تامل تقسیم میشوند- گروه نخست گروه پیامبران هستند وطرفداران انها که جهان هدفنمد میدانند که این هدف را خداوند برای خلقت این دنیاانتخاب کرده است که زندگانی اساسی انسان در اسمان ودرنزد خداوند منان است وانسان درجوار الهی .انس با خداوند است که به مملو وغنی میشود ومشتاق وفقیر این این مقام است- وهمیشه بدنبال راهی است که از دروازه ان عبور کند ودر ان کاخ که سعادت اش دران است مستقر شود ومانند خدمتکارانی که از بعدی خدمت گذار هستند واز بعدی ارباب هستند ارزشهای انان از اسمان به زمین نزول میکند وسیر انان از زمین به اسمان است ود ردنیا به نعمتهائی دست پیدا میکنند که در استراتژی انان انها رابه این هدف میرساند ومداوم درطلب ان هستند وهیچ چیزی را سزاوار تمجید وستایش وکسب کردن نمیدانند- مرغ قطا هستند که ازانکه به محبوب خود نمیرسند واشیانه انها را ویران میکنند میکنند مینالند وچون به یادمحبوب میافتند درارامش ابدی هستند وشعفی که ثروت جهان را نمیتواند اندکی از ان را برای انها به ارمغان اورد گروه دوم که سر سلسله ان قوم بنی امیه وخسرو وپرویز ها هستند تنها برای خود کارمیکنند وکساندیگر رابه بارگاه خصوص انان راه نیست درحالیکه گروه اول میخواهند دست همگان را گرفته وبه منزل معهود برسانند وانها ار از فقز به غنی- فقر برسانند گروه دوم در اثر شرایط وارد تعامل با گروه های دیگر میشوند ولی سعی میکنند امتیازی ندهند وانان همچنان درفقر نگهدارند ومگر انکه مجبور شوند درجاتی از اربابی به انها بدهند تا از خطرنابودی نجات پیدا کنند مریض روانی ثروت وقدرت وریاست هستند واین عطش روانی انان هم سیری ناپذیر است یکی از اهداف عمده پیابمران معالجه وبهبودی انان است ودر حقیق جامعه ای میخواهند که شیقته ثروت وقدرت باشند وبرای بدست اوردن ان کوشش کند ولی همیشه خدمتکارا انها باشند وار حدی هم بالاتر نروند هم در انجیل وهم درقران وصف انان اماده است- که چناچه به انان گفته شوند خانهای برای شمادربهشت درنظر گرفته شده است به شرطی که از دروازه این خانه خاکی ریاست بیرون روید ومردمی باشید وبدنبال ان خانه اسمانی رفتن برنامه ریزی کنید هرگز نمی پذیرنند درست مانند عمر بن سعد علیه العنت ومیگویند پس خداوند میخواهد ما فقیر بی چیز توی سرخور وخادم مردمان باشیم چون هانه سعاد انها این دنیائی است که ستونهایش ثروت واشیائ لوکس اش قدرت وریاست است وبچشمان بر نفرت وغصب وتحقیر به این افرادنگاه میکنند وروح شیطانی انان اجازه هیچگونه معالجه ای به انها نمیدهد وجز دراین راه در راه دیگری حاضر به سیر وحرکت وجستجو نیستند ومقام را فقط دنیائی میدانند وگفته پیامبران علیهم السلام وتهنیت را افسانه میدانند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—درانگلستان این شرکت ": بی پی:" بود چون غولی باقی مانده بود ویکی از افتخارت هلندی ها همکاری انان با" بی پی:" بود امکورد خیلی زود درانگلستنان رسوا شد گرجه مداوم مردم را گول میزد ومالیات هارا میبلعید- سرانجام با یک حادثه نشان داد که چقدرمهندسی ضعیفی داشته است وجالب انکه هیچگونه کمک جهانی نپذیرفت که ادعای غول بودن بکند وهم اسرارهای عظیمی را حفظ کند ولی ": بی پی:" خوب توانست بود مردم را فریب دمد وبعلیدن مالیات هارا اسان کند وای امروزه نشان داد که از چه ضعفی برخورد اراست- گرچه به ظاهر به نفع امریکا تمام شد ولی درباطن انها هم شریک این رسوائی هستند وبقول انگلیس ها بادشدید نمی اید تا بفهمند کی کشتی ران ماهری است- وحال میابیست از سطح جهانی دعوت بعمل بیاید وان خود وخودخواهی پایان بپذیرد-


ارسال شده در توسط علی

:: تفسیر وشأن نزول یکى از آیات سوره مائده ::

v سؤال: تفسیر این آیه مبارکه قرآن چیست: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ؛ (مائده،90) شراب وقمار وبتها وتیرهاى قرعه پلیدند واز عمل شیطان هستند، پس از آنها دورى جوئید». همچنین شأن نزول این آیه چیست؟
? جواب: امام فقید، آیت الله العظمى سید محمد شیرازى قدس الله سره در تفسیر این آیه فرموده اند: این آیه کریمه براى بیان برخى از پلیدى ها نازل شده است، وبر اساس آن، هرآنچه سکرآور باشد، چه از انگور گرفته شده باشد، وچه از چیز دیگر، «خمر» به شمار مى آید، و«میسر» به معناى قمار با تمامى انواع آن است. «انصاب» به معناى بتهاست، که برایشان قربانى مى کردند وآنها را آغشته به خون قربانى مى نمودند، و«ازلام» چوبهایى بوده اند که با آنها لاشه قربانى را با قرعه تقسیم مى کردند، که نوعى قمار به شمار مى رفت وبه جهت این که آن در زمان جاهلیت از سایر انواع قمار مشهورتر بود، ذکر شده است. «رجس» نیز به معنى خبیث، پلید وپلشت است، «من عمل الشیطان» واز عمل شیطان به حساب مى آید، شیطان همان است که به پرداختنِ به این کارهاى پلید امر مى کند، در برابر عمل رحمان. شیطان به آن امر وعمل کرده است، یعنى همین پلیدى  ها را انجام داده، خواه به صورت حقیقى، چنان که از روایات برمى آید، وچه به صورت مجازى که عبارت است از وسوسه اى که در دل بدکاران وفاسقان انجام مى دهد. «فاجتنبوه» از آن پرهیز کنید وداد وستد وپردازش این اعمال پلید را ترک کنید. یعنى نه شراب بنوشید ونه به قمار نزدیک شوید ونه بتها را بپرستید ونه با ازلام قرعه کشىِ وتقسیم کنید، «العلم تفلحون»باشد که با ترک این پلیدى ها به رستگارى برسید. ـ تفسیر تقریب القرآن الى الاذهان، ج2، ص12 ـ.

25/آبان/1387


ارسال شده در توسط علی

قرآن وجوانان ::

v سؤال: مسئولیت ما جوانان در برابر قرآن کریم چیست؟ وآیا برنامه هایى هست که ما را همیشه با قرآن در ارتباط قرار دهد؟
? جواب: تمام مسلمانان به ویژه جوانان وظیفه دارند قرآن را فراگیرند وبه آموزش هاى آن عمل کنند. در این زمینه امام صادق علیه السلام مى فرماید: «هر جوان مؤمنى قرآن بخواند قرآن با گوشت وپوست او درمى آمیزد وخدا او را با نیکوکاران قرار مى دهد، قرآن روز قیامت مدافع او خواهد بود وخواهد گفت: خدایا هر عاملى پاداش خود را دریافت کرد جز عامل به من. گرامى ترین پاداش را به او عنایت فرما. خداى عزیز جبّار با دو پوشش بهشتى آن مؤمن را مى آراید وتاج کرامت بر سر او مى نهد وبه قرآن گفته مى شود: راضى شدى؟ قرآن مى گوید: خدایا برتر از این انتظار داشتم. امنیت به دست راست او وجاودانگى به دست چپش داده مى شود، سپس وارد بهشت مى شود وبه او گفته مى شود: یک آیه بخوان ویک درجه بالاتر برو آن گاه به قرآن گفته مى شود: راضى شدى؟ مى گوید: بله. امام فرمود: هرکه زیاد قرآن بخواند وبراى فراگیرى اش به رنج بیفتد خداى عزوجل دو برابر این به او پاداش خواهد داد». وسائل الشیعه، ج6، ص178.
ونیز در روایت دیگرى امام صادق علیه السلام فرمود: «رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمودند: قرآن را فراگیرید، قرآن روز قیامت به صورت جوان زیبایى نزد دوستش مى آید وبه او مى گوید: منم آن قرآنى که شب ها به خاطرم شب زنده دار بودى وروز گرم را روزه به سر بردى، گلویت برایم خشک شد واشکت سرازیر گشت ـ تا آن که فرمودند ـ سپس تاجى بر سرش نهاده مى شود، امنیت به دست راستش وجاودانگى به دست چپش داده مى شود ودو پوشش به او مى پوشانند وبه او گفته مى شود: بخوان وترقّى کن، هر آیه اى که بخواند یک درجه بالاتر مى رود وپدر ومادرش اگر مؤمن باشند دو پوشش به آنان مى پوشانند وبه آن دو گفته مى شود، این به خاطر آموزش دادن قرآن به اوست». کافى، ج2، ص603.
وامام باقر علیه السلام فرمود: «هرکه در نماز ایستاده قرآن بخواند خدا به هرحرفى صد حسنه وهرکه در نماز نشسته قرآن بخواند خدا به هرحرفى پنجاه حسنه وهرکه در غیر نماز قرآن بخواند به هرحرفى ده حسنه برایش مى نویسد». وسائل الشیعه، ج6، ص187، باب استحباب کثرة قراءة القرآن، بله مطالعه این گونه روایات شریفه که بسیار است، توجه به زیبائى وجذابیت سخن خدا، آرامش نفس ومعنویت والاى حاصل از تلاوت قرآن، جوان را شیفته ودل باخته قرآن مجید مى سازد، بنابراین بسیار قرآن بخوانید وبه فرامین آن عمل کنید وبه اخلاق آن آراسته شوید ونیز تفسیر قرآن مثل:
مجمع البیان و راهى به سوى قرآن وهمانند آن را بخوانید که شیفته تر ودل باخته تر نسبت به قرآن مجید خواهید شد ان شاءالله تعالى.

:: تفسیر وشأن نزول یکى از آیات سوره مائده ::


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99