سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- فاطمه سلام الله علیها وا لها وبعلها- بخش بیست ودوم-  نظریات شخصی است-عظمت انبیا علیهم السلام دران است که مطیع محض خداوند هستند وخداوند هوش سرشار به انان داده است وحکمت های پیچیده خوداش را برای انان تشریح کرده است وچنانچه خداوند حکمت های خوداش را هم بیان نمیکرد هم چنان مطیع امر الهی بودند چون از جانب خداوند است- این امرمخ عبودیت است  واین امر هم عقلانی است-ولی به این سادگی ها درعمل نیست در زمان جاهلیت- شیخ بودن یعنی منبع حکم صادر کردن ودیگران به منزله انسانهایکه مقلدهستند هیچ چیز نمی دانند وبدنبال شناخت هم نبودند- وجامعه برای شیخ اهمیت فوق العاده قائل بود وبرای افرادعادی ارزشی قائل نبود لذا میبایست شیوخ از ان برج عاج پائین بیایند وهرجا نمیدانند سئوال کنند بپرسند وعیبی راهم ندانند وافراد عادی اگر چیزی میدانند به گویند وندانستن عیب نیست ونپرسیدن عیب است وجامعه راهم روشن کنند وتحت تاثیرات جامعه نباشند- امروزه جهان سوم دچار همین مسئله است اگر شما با یک خانم دبیر بعناون مثال مراکشی دوتا سئوال کنید که بلد نباشد غضب را درچهره ایشان میبینید واول قرمز شدن ورنگ به رنگ شدن را مشاهده میکنید باید باسیاست روانشاسی برخورد کرد واول از ایشان درموردهائی تعریف کرد وسپس سئوال کرد وگفت دردانشگاه اینطور میگویند ولی مخالفینی دارد – درجهان سوم حتی روسیه وچین تا زمانیکه حزب کمونیست بالانیامده است خیلی خوب عمل میکنند ونظم دارنند ولی همینکه درسیاست درسطح جهانی مطرح میشوند بخصوص درغرب یک خبرنگار انگلیسی میرود با ریس صحبت کنند همه میخواهند بگویند اعلامیه را عمدهانرا انها نوشتند واگر نقطه ضعف گرفت میگویند ما گفتیم ولی طبق شرایط حاکم بر حزب به خاطرحزب اطاعت کردهایم این اتفاق درانگلسان برای نگارنده برای یک شعبه حزب توده رخ داد- علت کشتار جناب استالین بسیار موارد دراینمسئله است مثلا انکلیسی میگفتند فلانی که متخصص جامعه شناسی است وجناب استالین فردا دستور کشتن انرا صادر میکرد- رضا شاه همین است- زنان پیامبران صوالت الله علیهم اجمعین انهائی که مطیع بودند مسئله بوجود نمیاوردند ولی انهائی که ادعا داشتند وغالبا علمبقول معروف بازاری روز دارند زیر بار نمی رفتند وهمراه فکر رایج میشدند وتا اخر عمر هم تغیراتی درانها مشاهده نمیشود- روزی سر کلاس در دانشگاه لندن استاد یک تئوری را فرمودند که بسیار ساده وروشن بود وچون فرمودند از انیشتین است که البته گویا روی ان هم کار شده است من پرسیدم واقعا به همین سادگی است چون میانستم انیشتین انسان فوق العاده پیچیده است ایشان فرمودند یک کتاب است درکتابخانه ادرس دادند درحدود بیست صفحه ولی مغری به اندازه کوه همیالیا میخواهد واستادی بااین خصوصیات که سالها کار کرده باشد وبیست مطالعه میخواهد بچه ها بعدا از این طرز گفتار نارحت شدند ولی خوشحال شدم که حداقل عمق انرا بدانم قران به طرز های گوناگون همین نکته تعلیم میدهد وبارها رسول اعظم صلواتاالله علیه واله والسلم فرمودند به اهلبیت من یادندهید واز انها بیاموزید ومسلما خودشانهم هستند ولی برای عدهای در موقعیت ممتاز قرار گرفتند قابل قبول نیست جناب ابوحنیفه به نظر حقیر اولین دستوری که از حکومت گرفت فقه امویان را درهم بکوبد وایشان با ردکردن احادیث جعلی زیادی امویان ساخته بودند موفق شد به خصوص زمانی که شام تسلیمشد وقبول کرد که بسیاری از احادیث جعلی است .سپس ایشان با یک قیاس ساده   یونانی که میسنجید که بین کداوم دوحکم است یک تخمین بازاری میزند واندازه انرا مشخص میکردوسپس شخصا در جدال فقه شیعه سعی کرد جوابهای خوداش را به همین ترتیب پاسخ دهد وچون قبل ازانکه فقیه شود بازاری بود وبازار هم ار قیاس زیاداستفاده میکند وافکار جامعه را دردست دارد استفاده میکرد وبعد از مدتی تکنیک جدیدی باب کرد که احادیث امام صادق راسلام الله علیه اگر مثبت بود منفی میکرد واگر منفی بود مثبت میکرد دلیل اش ان بودکه انها نمیشد قیاس کرد و وبا فکر ان زمان هیچ سنخیتی نداشت   ومتاسفانه تاریخ نشان میدهد – این طرز تفکر یکی ازدلائل مشکلات ائمه اطهارعلیهمالسلم بوده است- ادامه داردا                                   


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-   فاطمه سلام الله علیها وا لها وبعلها- بخش بیست ویکم- نظریات شخصی است- مقداری از عظمت این زوج بی نظیر حضرت فاطمه سلام الله علیها والها وبعلها وحضرت علی علیه السلام بیان شود- وفتیکه حضرت علی علیه السلام برای خواستگاری حضرت فاطمه علیها السلام امدند حضرت به نزد بی بی دوعالم رفت وسکوت ایشان رادید وبرخاست فرمودند الله اکبر سکوت ایشان نشانه قبول ایشان است این الله اکبر واین تکبیر به جا است یعنی محل یک شگفتی فوق العاده عظیم است- قبول ایمان وتقوا به جای مظاهر دنیائی خود جای تکبیر دارد وبدنبال ان تبعاتی از رنج های فراوان وکم نظیر نه به خاط رانکه خدمت به خلق هرچند دشوار باشد چون به خاطر خواند وسبب ارامش انسانها میشود قابل تحمل بلکه دارای شادی هست ولی رنج ها از مردم نامرد وشیطان صفت که طاقت حظراتی چوت حضرت نوح وحضرت ایوب علیهم السلام را طاق کرده است بدنبالش هست کمترین اش زخم زبان ها است که شروع میشود وباعث دوری افراد جاهل میگردد وتصورشان از علم وحکمت وزرنگی وعقل متضاد با واقعیتها وحقایق این صفات وارزشها است وتشخیص انان این است که حداقل حضرت رسول الله اعظم صلوا تالله علیه واله واسلم یک ازدواج باشکوه وانچنانی به راه بیاندازد – این جا است که خداوند برای رفع شبهه میفرماید یک چشن عروسی هم دراسمان گرفته شده است در یک یکی از کتب اهل سنت حدیثی را ذکر میکند به این مضمون که خداوند به حضرت جبرائیل را مامور میکند که دراسمان چهارم به ایستد وفرشتگان صف بزنند وخطبه عقد را بخوانند وسپس درختان بهشتی رامامور کرد تا جواهر بر خود حمل کرده بر فرشتگان نثار کنند وهر فرشتهای که بیشتر از دیگران از ان جواهر برگرفت تا روز قیامت بر دیگران افتخار میکند حال چرا اسمان چهارم اسمان هفت اسمان دارد مقام حضرات درسن نه سالگی وهیجده سالگی درحد اسمان جهارم است وسه اسمان دیگر را باید ارتقا پیداکنند ولی غالب بشر این حرفها را ازاین گوش میشنود واز ان گوش بیرون میکند بلکه این فضیلت ها را میخواهد بودن انکه رنجی را بکشد وپس از مدتی هم انرا هرطور خواست تغیر دهد هرچند قران بفرماید مسئولیت پذیرش قران درحد کمال اش کوها را ذوب میکند وهچگاه هم سعی مطالب دشوارانرا بخوبی درک کند ووقت بگذارد- وتمام تمدن ها هم به همین علت که میبایست مداوم بر سعی وکوشش خودشان دردو جهت که امروزه جهان غرب به ان رسیده است وحضرت زهرا علیها السلام والها وبعلها بیان میکند که نقش ومسئولیت ولایت است نظم ورشد میباشد امروزه اثابت شده است که در الوژی دریاها چناچه پیس ازمدتی موجود جدید خلق الساعه بوجود نمیامد نظم الوژیکی دریاها ازبین میرفت وبسیار کار سختی است وبه همین دلیل بسیاری ازتمدنها حداقل از قدرت موقت خود رو به اضمحلال گذاشتند وخواهند گذاشت وان دستورات مشعشع الهی که توسط انبیا اعظام سلام الله علیهم اجمعین اورده شد کنار گداشتند برای حفظ خود مجبور شدند دست به شمشیر ببرند وباهزران حیله وطرفند بتوانند گلیم خود را از اب بیرون بکشند ودرهزاران گرداب خلق الساعه ویاازدور قابل دیدن نبوده است گرفتار شوند وهمچنان حضر فاطمه علیهالسلام والها وبعلها لرمودن درست مانند انکه سوار بر شتری شوند که پشت ان شکسته ویای اش زخم دارد ومسلم است میابیست خون جگر خورد وسختی های زیادی راتحمل کرد ومعلونیست سرانجام به مقصد هم برسد بخصوص نفرین الهی هم بدرقه انان است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-   فاطمه سلام الله علیها وا لها وبعلها-بخش- بیست- جناب ابابکر می فرماید که حضرت رسول الله اعظم صلوات الله علیه واله والسلم- میفرمایند": ان اموالی که از ما به جای میماند اختیاراش به دست خلیفه مسلمانان است که هرگونه مصلحت بداند انرامصرف کند:" اولا اختیار باغ فدک متعلق به حضرت فاطمه علیها السلام است ودیگر حتی ارث محسوب نمیشود ثانیا حضرت در غدیر خم حضرت علی علیه السلام را به خلافت وامامت انتخاب کردند صحیح نبود با وجودانکه ایشان درغدیر خم شرکت داشتند وبه حضرت علی علیه السلام تبریک گفتند باز برای شناخت رهبر اینده اسلام از حضرت رسول اللهاعظم صلواتالله علیه واله والسلم باز سئوال کنند این به معنای خواست تغیر در انتخاب فرد است وچناچه بعضی برادران اهل سنت با وجود  واقعه غدیر خم باز با وجود ان معتقد هستند حضرت درحال سختی خواستند که جناب ابا بکر نماز بخواند دال برانتخاب ایشان برای رهبری اینده است پس چرا زمانی که حضرت فرمودند نامه وقلمی بیاورید نیاوردند اگر تمام احادیث برادران اهل سنت  واحادیث برادران شیعه مذهب درست متقابل هستند عقل حکم میکند که احادیث واقعه غدیر خم ملاک واقع شود اگر این مطلب حضرت به صورت مخفی به جناب اباکر فرموده باشند معنای ان این است که ایشان مورد توجه حضرت اش واقع شدند درحالیکه مدتها قبل از واقعه غدیر خم همه میدانستند من جمله شخص جناب ابا بکر که داماد حضرت رسول اعظم صلواتالله علیه واله والسلم وهمچنین وصی وهم چنین جانشیناش حضرت علی علیه السلام ومعاویه حاضر شده بود روی ان شرط ببندد ودوستانش هم نظر اورا تائید کردند ایشان اضافه میکند که همه مسلمانان موافق با ایشان دراین مورد هستند درحالیکه درواقعه خدیر خم 120000 نفر حضرت را تائید کردند ولی تعداد افرادی که درسقیفه بنی ساعده بین 5یا7 نفر بوده اند – ومابقیه مردم را با سلطه شمشیر رای گرفتند وایشان فرمودند که انرا برای تجهیز قوای نظامی بکار خواهد برد که نبردند واز همه مهمتر حضرت سید سادات هستند وبه خمس معتقد بودند وباید خمش انرا به سادات داده میشد بسیار به جا بود که درهمان جلسه اخر که به خدمت حضرت ختمی مرتبن جانها به فدای ایشان باشد این مطلب بسیار حائز اهمیت را درحضور جمع مطرح میکردند وچه نیاز به به کودتا هم نداشتند بابیان انکه حضرت رسول الله اعظم صلواتالله علیه واله والسلم ایشان را انتخاب کرده است مسئله را به راحتی حل میکردند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-   فاطمه سلام الله علیها وا لها وبعلها-بخش نوزدهم- در دنباله حدیث بیان میشود که ما انبیا طلا ونقره ویاخانه ومرزعه ای از خودبه ارث نمیگذاریم وانچه به ارث میگذاریم تنها کتاب وحکمت وعلم ونبوت است- حضرت رسول الله اعظم صلوات الله علیه واله والسلم خیلی مایل بودند که منزل حضرت فاطمه سلام الله علیها والها مرکز وماوای فقران وبی چیزها ودرماندگان باشد ونکته طریفی هست که نمیفرمایند به تهیدستان که به منزل علی علیه السلام بروید میفرمایند به منزل فاطمه سلامالله علیها بروید- زیرا درروانشاسی اثابت شده است که اولا زنان   یک تاثیر ذاتی شدید میگذارنند بخصوص بر مردان ولی به صورت ارام که خودشان هم متوجه نیستند ومردان دردرون خودشان وارد یک نوع پرورش خاصی میگردند- تاثیر مردان بر مردان میتواند شدید وبرق اسا ولی زنان حداقل ده برابر مردان درنهایت تاثیر میگذارنند درغرب برای برطرف کردندتبعیض درحقوق گارگران مردان وارد میدان شدند وتعدادزنان دراوائل تقریبا صفر بود وزنان را به خدمت گرفتند وزنان هم توجیه میکردند که این بیچارهها مجبور هستند حقوق کمتر بدهند وان زمان دستگاه ها مداوم جراحت حتی ناقص العضو کردن وبه مرگ هم منجر میشد در کانادا 18 زن شروع به مبارزه گرفتند یک دفعه متوجه شدند تعداد زیادی ازمردان مرفه هم امدند به میدان مبارزه وشدت زیادیمبارزه پیدا کرد مجبور شدن جنگ را رها کنند ولی دیگر امکان کنترول نبود البته زنان هرچه فرهیختتر ومردمی تر وجدی تر وبا دانش بیشتری باشااین اثر شدیدتر است .یامبر اکرم سعی میکردند که حضرت فاطمه سلام الله علیها چنین باشد مدنیه امالقری اسلامی بود وطبیعی بود که از سراسر کشورهای اسلامی برای شناخت اسلام به انجا سرازیر شوند ومیامدند درایران خاندان منسوب ساسانی هرچه میتوانستند در ایجاد شبهه ونشاندادن اهداف پلید اعراب ودروغگو بودن که میتوان گفت تا امروز سعی بلیغ میکردند وهمچنین درشام وشهر های دیگر وافرادی به مدینه میامدند وبا کمال تعجب متوجه میشدند که دو اسلام مختلف است وخیلی تعجب میکردند وانان بخصوص ایرانیان به سمت اهل بیت مکرم رسول الله اعظم صلواتالله علیه واله والسلم جدب میشدند امویان د راوائل بردو جا قدرتی زیادی نداشتند یکی کوفه ودیگری بخشهائی از ایران بعلت بزرگ بودن ونیروهای مخالف ومبارز درانجاها ولی افراد دیگری بعنوان مثال از مصر راهی مدنیه میشدند به شام که میرسیدند خوب فریب میدادند وزهر چشم هم میگرفتند بعدا به کوفه مسلط شدند گرچه با قیام سالار شهیدان بساط انان درانجا باضعف هائی که سرانجام انها را به هلاکت انداخت منجر شد ولی نتواستند بر کل ایران تسلط کامل پیدا کنندتنها مسئله مادی نبود واز مسله مادی مهمتر مسئله حقایق دینی بود  لذا توجه اسلام به خاندان اهلبیت مکرم و.دادن امتیازات زیاد مادی صرفا برای همین منظور است چون جز خاندان اهلبیت مکرم وشاگردان راستین ایشان کسی نمی توانست از عهده این امر مهم براید وهمچنان که مسیحیت پس از مدت کوتاهی که گذشت ساده زیستی مسیحیت که نشانه ان درحضرت پطروس بود بنابر قولی اولین حواری بود تبدیل به مردان بیزنس من وجمع اور ثروت انبوه شد وگروه های تجارت بر واتیکان حکم فرماشدند ومیتوان حدس زد که مسلمان هم دراینده ازانها تقلید خواند کرد- چه زیبا خانم ژانت مارتین ان زمان را بخوبی تشریح میکند که دقیقا مدنیه انز مان است رنگین کمان محبتها تشکیل شود بر وری زخم های رهبری مداوم مردم وبزرگان مرهم بگذارنند وچون قلب های انان مثل برگ گل رز شکنده هستند در التیام انان بکوشند وانها کارهای ساده خودر بال وپر بزرگ بدهند وجوان خام ورقیق قلب را با اوهام بسیار ماهرانه به اسمان های لذت های ساختگی پروازدهند وگوش انان کلمات حق را نشنود ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الحمن الرحیم- وجود غیر مادی فقط میتواند بالذات باشد وهمچنین بینهایت وبی نیاز ودارای صفات مطلق وجود باشد از ماده اولیه تا انسان خود ماده نمیتواندخالق انسان باشد- یک نقاش بروی بوم اول لایه های اولیه میگذارد وسپس لایه های بعدی میگذارد تا اتصویر مورد دلخواه اش ترسیم شود پس ان نقاشی مخلوق است وازان نقاشی بیادبرگردهایم به عقب درست مانند قطار مترو است زمان اخر ساعت کثیف بود ولی فردا تمیز به ایستگاه اول امد پس یک پارکنیگ باید قبل از ایستگاه اول باشد هیچ علمی نمیتواند تصویر ماده اولیه را زمانی که خلق شد نشان دهد وماده اولیه وبقل جناب انیشتین تمام ذرات بسیار پیچیده است  که با هیچ وسیله ازمایشگاهی عظیم نمیتوان انرا به موجودات دلخواه نبدیل کرد وتنوع عظیم مخلوقات درسیت در سطح محدود مانند انتخاب ان نقاش درتمام رنکها وقلم موها ونوع بوم انتخاب شده است وانهم محصول دانشمندان وهنرمندانی هست که سالها زحمت کیشدند تا انها را فراهم کردند تا میتوان دران سطح نقاشی کرد درنتجه یک علامت به ما میدهد امکان ندارد که ماده از اول چنین بوده است وشانسی خداوند هرچه میخواسته است میتوانسته از درون بیرون اورد پس مخلق خداوند است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- -  فاطمه سلام الله علیها وا لها وبعلها-بخش هجدهم-نظریات شخصی است- اصحال سر رسول الله اعظم صلوالت الله علیه واله والسلم طبق عقل وعرف باید اشخاص خاصی باشند که عموما بد ودسته نقسیم میشوند گروهی که حق بیان سرر ا ندارنند فقط ان سر برای انها است وگروهی طبق دستور میتوانند انرا افشا کنند- بیشترین اسرار الهی ورسول اعظم صلوات الله علیه واله والسلم را هلبیت مکرم ایشان فاش کردند حال اگر کسی جزو اصحاب سر نباشد وواقعا اهلیت انرا هم نداشته باشد سری رابیان کند که از رسول اعظم باشد بطور یفین باید کاسه زیر نیم کاسه باشد سری را که هیچ کس انرا نداند چنین امر این نتجه الزاما دارا است که مقام قرب ایشان بالاتر ازهمه است درحالیکه خود ایشان اذهان داشته باشد که دیگران برتراز ایشان هستند یک پاردوکش وپازلی بوجود میاد که عقلا را حیران میکند وفقط نادانها هستند ویا انهائی که خود را به نادانی میزنند سریع میپذیرند ومیبایست چنین فردی هم از علوم بسیاری هم اگاه باشد وجالب انکه زمانی که جناب ام المومنین عایشه پیش حناب عثمان رفت که فدک را به حالت اول دربیاورد که ایشان فرمود همانطور که شما از چنگ حضرت فاطمه علیها سلامالله در اوردید ومنهم با همان دلیل از چنک شما درمیاورم ایشان ابراز داشت یک عربی این حدیث رابرای پدر من نقل کزده است ایشان جواب دادند عربی که صورت خود را با شاش شتر میشورد پول بهاو بدهی همه چیز میگوید واقع جالب است عدالت جناب عثمان رای را قبول ندارد ولی فعل را میپذیرد وبعدا رندان به همین دلیل ساختگی جناب ابوبکر از اصحاب سر ومقام ایشان را بالاتر از همه دانستند- اما حدیث با ": نحن معاشر انبیا": شروع میشود چند حدیث داریم که با همین کلمات شروع میشود که احتمالا حضرت برای تاکید بیشتر مطلب انرا بیان کردهاند ویک نوع شکست نفسی هم دارا است ودرتمام موارد تاکید بران مطلب بوده است که مسلمانان انرا مهم دانسته وبه انعمل کنند کاملا مشخص است که ساختگی است قبل از انقلاب هرچه به جوانان که بعضا دانشگاهی بودند ولو میخواستند یک کار ساده ضد شاه کنند به انها گقته میشد سر خود عمل نکنید به دام میافتید میگفتند همه جوانب را درنظر گرفتهایم ویک نکته را بدشانسی میاوردند وفکر ان را نکرده بودند وبه دام میافتادند- نکته حائز اهمیت این است اولا بایدانرا عقلانی میکردند مثلا به این ترتیب که پیامبر اکرم از خداوند وحضرت فاطمه سلامالله علیها خواسته است که موافقت کنند ان ملک را بهد از رحلت ایشان به بیت المال واگذارنند که صرف تهیه.وسائل ارتش شود وجناب ابا ابکر هم یک نامه بامهر امضا بگیرد تا دهانها بسیته شود وبهتر انکه چند شاهد عادل راهم همراه خود کند چرا برای انکه قباله وصیتنامه پیامبر اکرم صلواتالله علیه واله والسلم این بند دران نیست واز لحاظ شرایط فقهی تازمانی که سند معتبری نداشته باشد معتبر خواهد بود حالا فرض کنیم همین حدیث مورد بحث را پیامبر اکرم صلوا ت الله علیه واله والسلم فرموده باشد جناب ابابکر باید سئوال بفرماید که من جواب مغایر بودن را با قران چه جواب دهم ایا ایشان این مسئله در قران نمیدانستند بعید است یا مردم را نادان ویا مطیع علی اطلاق میدانستند؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- -  فاطمه سلام الله علیها وا لها وبعلها-بخش هجدهم-نظریات شخصی است- اصحال سر رسول الله اعظم صلوالت الله علیه واله والسلم طبق عقل وعرف باید اشخاص خاصی باشند که عموما بد ودسته نقسیم میشوند گروهی که حق بیان سرر ا ندارنند فقط ان سر برای انها است وگروهی طبق دستور میتوانند انرا افشا کنند- بیشترین اسرار الهی ورسول اعظم صلوات الله علیه واله والسلم را هلبیت مکرم ایشان فاش کردند حال اگر کسی جزو اصحاب سر نباشد وواقعا اهلیت انرا هم نداشته باشد سری رابیان کند که از رسول اعظم باشد بطور یفین باید کاسه زیر نیم کاسه باشد سری را که هیچ کس انرا نداند چنین امر این نتجه الزاما دارا است که مقام قرب ایشان بالاتر ازهمه است درحالیکه خود ایشان اذهان داشته باشد که دیگران برتراز ایشان هستند یک پاردوکش وپازلی بوجود میاد که عقلا را حیران میکند وفقط نادانها هستند ویا انهائی که خود را به نادانی میزنند سریع میپذیرند ومیبایست چنین فردی هم از علوم بسیاری هم اگاه باشد وجالب انکه زمانی که جناب ام المومنین عایشه پیش حناب عثمان رفت که فدک را به حالت اول دربیاورد که ایشان فرمود همانطور که شما از چنگ حضرت فاطمه علیها سلامالله در اوردید ومنهم با همان دلیل از چنک شما درمیاورم ایشان ابراز داشت یک عربی این حدیث رابرای پدر من نقل کزده است ایشان جواب دادند عربی که صورت خود را با شاش شتر میشورد پول بهاو بدهی همه چیز میگوید واقع جالب است عدالت جناب عثمان رای را قبول ندارد ولی فعل را میپذیرد وبعدا رندان به همین دلیل ساختگی جناب ابوبکر از اصحاب سر ومقام ایشان را بالاتر از همه دانستند- اما حدیث با ": نحن معاشر انبیا": شروع میشود چند حدیث داریم که با همین کلمات شروع میشود که احتمالا حضرت برای تاکید بیشتر مطلب انرا بیان کردهاند ویک نوع شکست نفسی هم دارا است ودرتمام موارد تاکید بران مطلب بوده است که مسلمانان انرا مهم دانسته وبه انعمل کنند کاملا مشخص است که ساختگی است قبل از انقلاب هرچه به جوانان که بعضا دانشگاهی بودند ولو میخواستند یک کار ساده ضد شاه کنند به انها گقته میشد سر خود عمل نکنید به دام میافتید میگفتند همه جوانب را درنظر گرفتهایم ویک نکته را بدشانسی میاوردند وفکر ان را نکرده بودند وبه دام میافتادند- نکته حائز اهمیت این است اولا بایدانرا عقلانی میکردند مثلا به این ترتیب که پیامبر اکرم از خداوند وحضرت فاطمه سلامالله علیها خواسته است که موافقت کنند ان ملک را بهد از رحلت ایشان به بیت المال واگذارنند که صرف تهیه.وسائل ارتش شود وجناب ابا ابکر هم یک نامه بامهر امضا بگیرد تا دهانها بسیته شود وبهتر انکه چند شاهد عادل راهم همراه خود کند چرا برای انکه قباله وصیتنامه پیامبر اکرم صلواتالله علیه واله والسلم این بند دران نیست واز لحاظ شرایط فقهی تازمانی که سند معتبری نداشته باشد معتبر خواهد بود حالا فرض کنیم همین حدیث مورد بحث را پیامبر اکرم صلوا ت الله علیه واله والسلم فرموده باشد جناب ابابکر باید سئوال بفرماید که من جواب مغایر بودن را با قران چه جواب دهم ایا ایشان این مسئله در قران نمیدانستند بعید است یا مردم را نادان ویا مطیع علی اطلاق میدانستند؟


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99