سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم - فاطمه سلام الله علیها وا لها وبعلها –بخش -دوازدهم-حضرت فاطمه علیها السلام در خطبه فدکیه خویش میفرماید در باره اخلاص بعد ازانکه فرمودند روح وحقیقت وجوهر عبودیت وایمان است میفرمایند با تفکر وخرد وعقل میتوان معنای صحیح ان را روشن سازد- میبایست اخلاص را با تعقل صحیح انرا درک کرد مشگل بشر یک سرش یه همین مطلب باز میگردد- حالا که دانشگاه زیادی در دنیا بوجود امده است چرا باید اینهمه تضاد باشد؟ چرا بسیاری از اساتید ممتاز دانشگاه های جهان بفکر ایدولوژِی نیستند فقط خود را انسان دوست میداند – چرا جناب اقای انیشتین بفکر شناخت ایدولوژِی برحق نبود ایا ایشان به خاطر انکه نازیسم یهودیان را کودن ترین انسانها وشریر ترین انها میدانست سعی کرد که خودی نشان دهد؟ جناب اقای مارکس چرا در کشورهای اروپائی پرسه زد یک بار هم شده با دانشمندانی که دلائل روشنی بر وجود خداوند داشتند مباحثهای نداشته است- سطح عقل وعلم دارای این خطر است که کشش محدودی دارد ولی نفس انسانی ان محدودیت را یا نمیداند ویا قبول ندارد ولذا حقایق زیادی را نمی پذیرد وبا ان دشمنی میکند وازهمه مهمتر هم انسان عجول است صبر نمی کند ومجاهدت هم نمی کند وهم شهوات بر او حاکم میشود- حضرت ادم که از افتخارات خداوند است خداوند درباره او چیزی میداند که فرشتگان نمیدانند وعلمی دارد که فرشتگان نمیدانند ومربی فرشتگان میشودهمین جناب معظم دربهشت یک لحظه علم ودانش وعقل خود را رها میکند وشهوت براو غلبه میکند وسقوط میکند وشاگردانش از فرشتگان باید راه را به او نشان دهند واین داستان را خداوند اورده است که به علم وعقل صحیح باید همیشه متوسل شوید واز غلبه عقل وعلم ناقص سخت به پرهیزید واز مربیان ممتاز کمال استفاده را بکنید وگرنه سقوط وحشتناک خواهید کرد- حال اگر بدنبال نعمت های بیشتری هستید همانطور بی بی دوعالم سلام الله علیها والها وبعلها فرمودند از طریق سپاسگذاری وحمد وثنای الهی ان نعمت های دنیائی ومانند ان را دراخرت از خداوند طلب کنید ودر طول تعلیمات حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه واله والسلم تعلیم دادند که بهترین نعمت ها عافیت در دنیا ودراخرت است و بعد ازان بشاشیت ومهربانی ومنطقی بودند ومنطق را قبول کردن واز طریق ایات نورانی شدن که تنها راه حل است- نه تنها ثروت اندوزی وپست ومقام دنیائی ومانند ان وانسان باید بفهمد که یک سرنخ باریک وضعیف در اختیار دارد وبه غره نشود وهزاران سرنخ نیرومند در دست خداوند است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم - فاطمه سلام الله علیها وا لها وبعلها –بخش یازدهم-خطبه حضرت زهرا علیها السلام- به حق یک مانیفست عرفانی- سیاسی است که از مدرن ترین بیانیه های مدرن سیاسی بسیار جلو تراست- حقایق انر بقول جناب شکسپیر نمیفهمد به تئاتر نیاید وبقول حافظ درخانه بماند وبه خرابات درنیاد وبقول ان شاعر انگلیسی افتابی دیگر باید تا این کلام به بازار اید مگر انجیل برنابا به جایگاه خوداش نائل شده است ؟ درهر حال با وجود انکه بضاعتی نیست ولی مایل هستم جزو تماشاچیان چشنواره افراد شارح منتخب این خطبه باشم- قبل از ان بگویم که باقی ماندن این خطبه خود معجزه است بایک حساب سرانگشتیحضرت حداقل 50 ساعت با بانوان مدینه دربراه احکام به صورت عمده ودیگر مسائل صحبت کرده است که امروزه بخش بسیار ناچیز ان باقی مانده است که امکان دارد بدشت طرفداران ایشان رسیده است واز احادیث ایشان بخش ناچیز درکتب اهل سنت است وخاصتا این خطبه بیانات سیاسی بسیار شکننده ودرحقیقت هجو کنند دارد- یک عربی خدمت جناب علی علیه السلام امد وفرمود که پیامبر اکرم صلواتالله علیه واله والسلم به من قول یدادکه یک شتر بهتو خواهم دارد وچناچه من نبودم علی علیه السلام وصی من است وایشان خواهد داد ورفت پی از رحلت جانگدار حضرت به خدمت علی علیه السلام وجریان را گفت وحضرت فرومودند اسم تو درلیست است ولی شتر درنزد جناب ابوبکر است و65 تفر میباشید – ایشان به ابو بکر رفت ووگفت لطفا شتر منرا بدهید ایشام مخالفت کرد وگفت جرو بیتالمال است ایشان فرمود پیامبر اکرم صلواتالله علیه واله والسلم به من قول داده است چگوه این شتر جزوبیت المال است از ارث خویش داده است ایشان حدیثی را خواند وگفت به این دلیل ان عرب جواب داد پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله والسلم دروغ نمیگوید معلوم میشود تودروغگو هستی وسارق هستی ایشان دروغگو نمیتواند باشد وتو میتوانی باشی ایشان باز حدیث بیان کرد ان عرب فرمود اگرتو حدیث میاوری من هم میتوانم حدیث بیاروم بخصوص که همه میدانند من نزد پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله والسلم رفتم جناب ابوبکر سراسیمه شد ورفت وشتر اورد وگفت به کسی نگو وایشان البته میگویم تعداد انها 65 نفر هستند در دنیا امروز که مسائل سی سیاسی بسیار پیچیده شده است باید بیانات سیاسی بسیار کامل وحقایق به خوبی روشن کند به برخورد سیاسی زمان خانم ناچر با بلوک شوروی مراجعه کنید ورزنامه های پرودا ان روز مطالعه کنید- بیاینا سیاسی اول یک اناتومی طرز فکر ونییات واخلاقیات است ودوم اسیب پذیری این نیات وغلط بودن است ونمونه ها ئی را بیان کردن ودرجامعه نمونه های زیادی را منتشر کردن وطرف را به عدم صدق ومنافق بودن متهم کردن وعلت پیشرفت خود دراثر زحمات زیادی درعلم کوشیدن وبیش از طرف مقابل به جهان کمک کردن وارزشهای زیادتری به جامعه دادن و وجوامع درتحت اختایر ش را باظاهر سازی فریب دادن مسائل دیگر بیان میکند که همه سکولا ر است- حضرت در خطبه شرط ایمان اخلاص که روح حقیقت ایمان به خداوند میداند ونداشتن ان یعنی نفاق- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم - فاطمه سلام الله علیها وا لها وبعلها –بخش یازدهم-خطبه حضرت زهرا علیها السلام- به حق یک مانیفست عرفانی- سیاسی است که از مدرن ترین بیانیه های مدرن سیاسی بسیار جلو تراست- حقایق انر بقول جناب شکسپیر نمیفهمد به تئاتر نیاید وبقول حافظ درخانه بماند وبه خرابات درنیاد وبقول ان شاعر انگلیسی افتابی دیگر باید تا این کلام به بازار اید مگر انجیل برنابا به جایگاه خوداش نائل شده است ؟ درهر حال با وجود انکه بضاعتی نیست ولی مایل هستم جزو تماشاچیان چشنواره افراد شارح منتخب این خطبه باشم- قبل از ان بگویم که باقی ماندن این خطبه خود معجزه است بایک حساب سرانگشتیحضرت حداقل 50 ساعت با بانوان مدینه دربراه احکام به صورت عمده ودیگر مسائل صحبت کرده است که امروزه بخش بسیار ناچیز ان باقی مانده است که امکان دارد بدشت طرفداران ایشان رسیده است واز احادیث ایشان بخش ناچیز درکتب اهل سنت است وخاصتا این خطبه بیانات سیاسی بسیار شکننده ودرحقیقت هجو کنند دارد- یک عربی خدمت جناب علی علیه السلام امد وفرمود که پیامبر اکرم صلواتالله علیه واله والسلم به من قول یدادکه یک شتر بهتو خواهم دارد وچناچه من نبودم علی علیه السلام وصی من است وایشان خواهد داد ورفت پی از رحلت جانگدار حضرت به خدمت علی علیه السلام وجریان را گفت وحضرت فرومودند اسم تو درلیست است ولی شتر درنزد جناب ابوبکر است و65 تفر میباشید – ایشان به ابو بکر رفت ووگفت لطفا شتر منرا بدهید ایشام مخالفت کرد وگفت جرو بیتالمال است ایشان فرمود پیامبر اکرم صلواتالله علیه واله والسلم به من قول داده است چگوه این شتر جزوبیت المال است از ارث خویش داده است ایشان حدیثی را خواند وگفت به این دلیل ان عرب جواب داد پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله والسلم دروغ نمیگوید معلوم میشود تودروغگو هستی وسارق هستی ایشان دروغگو نمیتواند باشد وتو میتوانی باشی ایشان باز حدیث بیان کرد ان عرب فرمود اگرتو حدیث میاوری من هم میتوانم حدیث بیاروم بخصوص که همه میدانند من نزد پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله والسلم رفتم جناب ابوبکر سراسیمه شد ورفت وشتر اورد وگفت به کسی نگو وایشان البته میگویم تعداد انها 65 نفر هستند در دنیا امروز که مسائل سی سیاسی بسیار پیچیده شده است باید بیانات سیاسی بسیار کامل وحقایق به خوبی روشن کند به برخورد سیاسی زمان خانم ناچر با بلوک شوروی مراجعه کنید ورزنامه های پرودا ان روز مطالعه کنید- بیاینا سیاسی اول یک اناتومی طرز فکر ونییات واخلاقیات است ودوم اسیب پذیری این نیات وغلط بودن است ونمونه ها ئی را بیان کردن ودرجامعه نمونه های زیادی را منتشر کردن وطرف را به عدم صدق ومنافق بودن متهم کردن وعلت پیشرفت خود دراثر زحمات زیادی درعلم کوشیدن وبیش از طرف مقابل به جهان کمک کردن وارزشهای زیادتری به جامعه دادن و وجوامع درتحت اختایر ش را باظاهر سازی فریب دادن مسائل دیگر بیان میکند که همه سکولا ر است- حضرت در خطبه شرط ایمان اخلاص که روح حقیقت ایمان به خداوند میداند ونداشتن ان یعنی نفاق- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-ب سم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- کجا حضرت فاطمه الزهرا علیه اسلام را دفن کردهاند- دلیل انکه حضرت زهرا علیها السلام-دو علت دارد- علت اول ان است که میدانست مخالفین ایشان تا روز ظهور حضرت مهدی سلام الله ادم های بسیار زرنگی هستند که دست شیطان را ازپشت میبندند ومردم بسیار ساده لوح- بخوبی بلد هستند همه گناهی را که قلبا به ان هم اعتقاد ندارند که گناه است با کارهای ساده لوحانه عوام فریب حود را تطهیر کنند- انسان زمانی که تاریخ اسلام را تا امروز میخواند مات ومبهوت میشوند- حضرت به خوبی این امر میدانست- جناب خلیفه اول که علنا حضرت فاطمه علیها سلام را دروغگو نامید وجمع سه نفری هم فرمودند که پیامبر دراخر ساعات فرموند هرکار دلتان میخواهد بکنید- خداوند هم کسی را برای خلافت تعین نکرد که برای انها سوائل است چرا خداوند این چنین کرد؟ بعدها که دیدند که بد شد فرمودند که خداوند به عهد خود امت اسلامی گذاشت که از اول باید این حرف میزدند نمیدانیم چرا که معنا نمی دهد-حضرت زهرا علیها السلام فرمودند که زنان چرا به نزد من نمیایند که مسائل خودشان را یادبگیرنند- خانمی امدنزد ایشان امد وفرمود که شما یک پرده بزنید ما مردان خودمان را بفرستیم مسائل زنان رایادبگیرنند به ما درس بدهند این شان ومقامی بود که برای زن درنظر داشتند حضرت فرمودند خیر زنان پیش ما بیایند ومردان به نزد علی علیه السلام بروند روز دو سه ساعت تذریس کردند تا روز این خانم فرمدوند شوهر من ناراضی است ایشان فرمودند اعتنا نکنید تا روز امد که شوهر ایشان فرمودند برای ایشان ضرر دارد وایشان فرمودند من میدانم از کجا اب میخورد ورفت جناب بلال که عاشق امیر مومنان وشش بانو از زنان پیامبر اکرم صلوا ت الله وعلیه واله والسلم که طرفدار حضرت علی علیه السلام از ترس به شام رفتند انجا برای انها امن تر بود وهیچ کدام از مردان جرئت نمی کرد که نزد علی علیه السلام بیاید- پس تا ان زمان مقصر اصلی شیعیان نیستند بلکه خود معصومین هستند- واین امر تا زمانی که امویان بودند این اصل همچنان باقی ماند بعدا در زمان عباسیان معصومین که شاگردان حضرت عباس عموی بزرگوار پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله والسلم بودند تا حدودی تبرئه شدند ولی شیعیان مقصر اصلی شدند که جایگاه انها درته قعر جهنم هست وبا وجود ان از کشتن معصومین هم ابائی نداشتند- لوث کردن انها به حدی است که اگر یک اهل سنت یک اهل سنت رابکشد هردو دربهشت هستند وجالب انکه قبل از کشتن هم دیگر را کافر ودشمن خداوند خطاب میکنند- واز هرنوع بیرحمی وازار واذیت خود داری نمیکند وحتی میتوان گفت از هیچ نوع جنایت خوداری نمی کنند- من درنماز جمعه مدنیه منوره شرکت داشتم ویک دوست ترجمه خطبه را بعهده گرفته بود- ایشان فرمودند چرا مداوم دم از امام حسینعلیه میزنید چرا تفلید از امام حسن علیه السلام نمیکنید خواستم همان لحظه به ایشان بگویم قافیه تنگ امده است که نام امام حسن راوردید تا به امام حسن علیهالسلام معتقد هستید ارایشان هیچ استفاده علمی کردهاید این همه برادران اهل سنت از دانائی اهلبیت مکرم داد سخن میزنند از چند حدیث ایشان استفاده کردهاند وچرا به جناب معاویه نمی گوئید چرا با امام حسن علیه السلام جنگیدی- درحالیکه معاویه ودیگران را درخدمت به اسلام حتی برتر از ام حسن علیه السلام میدانند- مداوم میفرمایند چرا شما شیعیان میخواهید مومنان را که یک خطائی هم کردهاند درته جهنم جای دهید خوب اشتباه کردند وسپس توبه کردند وجبران کردند ولی درحقیقت شیعیان هرچه بکنند باز اهل جهنم هستند- مشت اهنین حضرت فاطمهشلام به انها زد تنها کسانی اسامی انها درست که تا اخر با علی علیه السلام بودند درمرحله اول دوم حضرت فاطمه علیه السلام مایل بودند نزد پدرشان دفن شوند ومیدانستند اگر این رابیان کنند با مشکلاتی ممکن است رخ دهد ودیگران هم بعدا مایل میشوند که درانجا دفن شوند لذا پس از دفن حضر فاطمه علیها سلام حضرت علی علیه السلام یک تابوت قلابی درست کردند وبه سمت بقیع رفتند وهم تصور کردند که حضرت درانجا دفن است دلیل این مدعی این است زمانی که حضرت امام حسن علیه السلام را خواستند دفن کنند تصمیم بران شد که درکنار جد اطهر شان دفن کنند پس همین خواسته هم برای جضرت زهرا علیهالسلام که باید اشتییاقی مانند امام حسن علیه السلام وجود داشته باشد ولی براساس نامه امام حسن علیه السلام ازجنگ کردن منصرف شدند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- فاطمه سلام الله علیها وا لها وبعلها –بخش-دهم-چند مقدمه دیگر-استادم دردانشگاه لندن بیان میکردند که روح ناسیونالیسم وتبعیت از بزرگان سیاسی درانگلستان فوق العاده بالا است گرچه در دانشگاه ها مداوم دانشجویان را به مستقل فکر بودن تشویق ودعوت مکینند بطوریکه ایشان میفرمود نمیتواند افرادعادی را درموردی متقاعد کند بایداضافه کرد چناچه سرشان به سنگه م بخورد باز عده کمی متوجه میشوند وکه ازانهاهم عده زیادی دوباره باز میگردند درسراسر دنیا مردم طرفدار حکومت هستند واشراف وتئوریسینهای حکومت ها که قران انهارا": ملا:" نامیده است دارای یک سیستمی که روز به روز نیرومند تر میشود واهنین هست را بعنوان رهبران خودشان سر انجام انتخاب میکنند ولی باتمام این خصوصیات بعلل زیادی جهان در سمت مستقل فکر کردن میرود ولی باسرعت بسیار کم- این روند را میشود از اخبار اخر زمان بدست اورد که قبل از ظهور فرد صبح دارای یک ایده است ظهر ایده دیگری دارد حال رهبران دارای چنین عقیدهای باشند ویا خود فرد ومیابیست این امر پیش بیاید وگرنه ظهور بامشگلات زیادی مواجهه میشود وازدلائل میتوان دروغگوئی رهبران وورشکستگی سیاسی انان وحیله ها حقه های که زدند جناب استاد میفرمودند 80% در پولی که احزاب درانگلستان بدست میاورند خرج منطقی نشان دادن برنامه های انهامیشود واین کار بسیار مشگل میکند وبا احاطه که به بسیاری ابزار دارن باید صبر کرد تا حقایق روشن شود نمونه ای رابیان کنم- امریکا دستورداده است که تمام منابع مکتوب امریکاتاسال 1937( مال چند سال پیش است) میتوان دراینترنت استفاده کرد بودن انکه احتیاج به اجازه داشته باشد ویا حق گپی رایت داده شود وحتی گفته است که سازمانها اگر مدارکی دارن که انتشار ان برای انها ضررندارد انهم هم اسناد خودشان را به اینترنت بدهند ولی سازمان هائی رامنع شده اند ازجمله اسناد احزاب امریکا است که هیچ سندی را بروز نداند- حال برگردیم 1400 سال واندی که جامعه مرید ومخلص یک پارچه صنادید عرب وشیوخ قبائل هستند وبه همین علت کوشش پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله والسلم درمکه عده ای ناچیز را بیشتر نتوانست جدب کند وانهم بعلتوجود بعضی قوانین وپشتیبانی حضرت ابوطالب علیه اسلام بعنوان رهبر قریش وبنی هاشم وحضرت خدیجه سلام الله علیها بود – انهم موقتی بود چناچه سران قبائل یهود که سنتا اول پیامبران میپذیرند وسپس میگویند سکوت کنید ما خودمان رهبری میکنیم وچناچه انان به کار خود ادامه دهند ملا انهارا میگشتند ومردم هم ساکت بودند وسپس پذیرش جناب سعد بن معاذ رهبر قبیله برزگ اوس که تنها فردی از شیوخ هست که به راستی به پیامبر اکرمصلواتالله علیه واله والسلم ایمان اورد وجناب سعد بن عباد که رهبر خزرج بود روی چشم وهم چشمی ایمان اورد اسلام از نابودی نجات پیداکرد برای درک دقیق قضیه یک جا پیامبر اکرم صلوات الله علیه در یک مسئله سیاسی قاطع ومحکم ایستادند که مطابق میل بعضی از اصحاب کبار نبود وانهم رفتن افراد به فرماندهی اسامه بن زید است پیامبر اکرم مداوم شایسته سالاری میکردند وبیشتر به جوان توجه میکردند که قدرت بیجهت شیوخ وپیران را بشکنند وهمه را ازاد فکر وازاد اندیش کنند- وحتی فرمودند که هرکس از سپاه اسامه تخظی کند لعنت خداوند بر ان باد وچون این امر مطابق رای شیوخ نبود مجبور شدن برونند ومداوم به اسامه ایراد گرفتند وتقاضای مرخصی کردند وسرانجام رها کردند ونکته مهم این است بسیاری ازجوانان که رفته بودند انها هم به همراه شیوخ باز گشتند وحضر به اسامه دستورداد روز معین حرکت کم شاید افرادباز گشت کنند ولی کسی نیامد واسامه جریان را گفت وحرکت سپاه ملغی شد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99