سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- دعای ابوحمزه ثمالی رحمت الله علیه که از امام سجاد علیه اسلام است دعای شگفت انگیزی است باید قبلا جوشن کبیر را دقیقا راباید مطالعه کرد که در چهارنوع اسمای الهی رابیان کرده است اسمای که رحمت میاورد بیشترین اسمائی است واسمای ترس وعقاب میاورد بسیارناچیز است- ویک هوشیاری هم بکار رفته است که نه اسم برحمت ویک اسم عذاب درکنار اش است درحالیکه امام سجاد علیه السلام ترسیدن از خداوندمنان را یکرحمت وارزش مثبت ونجات بخش میداندودرضمن نشات گرفتن از عادل بودن خداوندمنان است که فضل اش بر عدالت اش بشدت میچربد امام علیه السلام از اسمی به اسمی دیگر میرود بخشی از دعا امام علیه السلام تقلیداز دعای عرفه امام حسین علیه السلام است کهاز کودکی امام علیه السلام لطف خداوندمنان راشرح میدهد تا به امامت وهدایت معنوی میرسد که امروز درجهان بیشترین مسئله ودرد رامطرح است که یکی از روشنفکران برجسته ایتالیا به همین علت مسلمان شده است- تنها پاسخگوی مسائل انسان دوستان هنرمند وروشنفکر هستندکه خودانها هم جواب را نمیدانند- امام دردعا خودرا تاپائین حد خطا وگناه کاریقرار میدهد دران شرایط باخداوندمنان صحبت ودرخواست میکند که بی نظیر استدر دعای ایشان چند اسم رابا الحمدالله الذی شروع کرده است که عینامن ترجمه شخصیت باعظمت الهی قمشه ای رحمت الله علیه راذکر میکنم—ستایش خدای را که من اورا میخوانم واو اجابت میکند وهرچند وقتی که او مرا میخواند کندی وکاهلی میکنم وستایش خداوندمنان راکه چون هرچیزی از او درخواست میکنم به من عطا میکند=- وهرچند هنگامی که او از من قرض میخواهد من بخل میورزم- -ستایش خداوندمنان را که برای هر حاجتی هرگاه اورا خواستم ندا خواهم کرد وهروقتی برای راز ونیاز با او خلوت توانم کرد بدون هیچ وسیله وشفیع حاجتم را روا می سازد- سپاس خداوندی را که تنها اورا به دعا میخوانم نه غیر اورا واگر ازغیر او حاجت میخواستم دعایم را مستجاب نمی کرد- سپاس خداوندیرا که به او چشم امید دارم نه به غیر او واگر بغیرش میداشتم مرا ناامید میگردانید –بعضی علما نام انرا غیرت الهی گذاشتند—ستایش خدواندمنان راکه که کار منرا به حضرتش واگذاشت وگرامیم داشت وبغیر اش وانگذاشت- تاخوارم گرداند- وستایش خداوند منان را که بامن اظهار کمال دوستی فرمود با ان که ازمن بی نیاز بود وسپاس خداوندمنان راکه ازخطا وگناهانم حلم وبردباری کرد چنان که گوئی گناهی ازمن سرنزده است پس خدایمن پیشم محبوبترین موجود است وبهحمد وستایش من اورا سزاوارتر ازهمه عالم است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-باتشکر سپاس فراوان از ارتش ونیروهای ازاد مردمی  در عراق وسوریه- بافیلمی که ارتش عراق در اختیار رسانه ها گذاشته شده است بخوبی نشان میدهد- برخلاف گفته های امریکا-داعش درحال فرار است به کجا مهم است ودو جا بیشتر نیست یارقه است ویا موصل است-احتمال موصل بیشتر است- داعش برای انکه جلوی سرعت ارتش عراق را بگیرد به اصطلاح تاکتیک تاخیری را بکار میبرد انهم غیر علمی-تعدادی ماشین نظامی وسواری ومردمی را اطراف جاده چیده است که به نظر تاکیتکروسی  است ویا تاکتیک قلعه سازی امریکائی است بدون هیچگونه ارکانی که جبهه نیازدارد حتی فاقد توپخانه ومسلسل ضدهوائی است حتی منبع ابی نیست- وافرادی در ماشین هانیستد جز چندنفر وموشک های کوتاهبرد ومیان برد ندارد وبر روی هواپیماهی جنگی هم موشکی پرتاب نمیشود حتی زمانی که ماشین ها مورد ضربت بمبهای هواپیما  قرار میگرد بنزین ندارند گکه اتش سوزی زیادی ایجاد کنند تصور من این است مین فراوانی دراطراف کاشتند- ارتش میبایست دوگروهان تانکودوگروهان پیاد ه میکا نیزه- تعدادی واحد توپخانه وموشکانداز مامورانها میکرد واز در راستای جاده عمده قوا عبور میکرد تا داعش نتواند عمده قوا خودرا بهخارج گسیل دهد وزمین گیرشوند  وتسلیم شوند-انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خانم ناسی پلوسی ریس حزب دمکرات های امریکا اعلامیه ای بدین شرح منتشر کرده است- دوستان گرامی-روز ملی اقدام برای نشان دادن درک وفهم ملت برای جلوگیری از طغیان اسلحه- برای برخاستن وبیدارباش تاریخی خانه دمکراتها یک اعتصاب تاریخی  نشسته در کف ساختمان هفته گذشته شرکت کردند-که به رهبری اقای جان لوئیس نماینده دمکرات در گنگره ترتیب داده شده بود-تمام امریکائی های که درتمام ابعاد پیش گام هستندامروز  گرد هم می ایند-تا خواست خودرا با صدای بلندبرای گنگره بلند کند تاکسانی که از خلع السلاح نفرت دارند بشنود زمانی که خانواده ها وگروه های معترض دستجمعی ترتیب یک اعتصاب مسالمت امیز را بدهند- ودیگر اقدامات برای برای اینچنین درخواست- گنگره اقدام قانونی خوداش براساس خواست دسجمعی برای جلوگیری از طغیان اسلحه انجام خواهد داد اقای جان لوئیس اعتصات تاریخی که درساختمان حزب دمکرات تشکیل شد- پژواک عمیق وبلند وجاودانه ان تا سالها باقی خواد ماند وسرتسر امریکارا پوشش خواهد داد  ویک انرژِی تازه ای برایان دسته مردم امریکا که تحمل صبربیشتری راندارند که هر روزه شاهدیک تراژدی تروربا  اسلحه شاهددر امریکا باشند-مردم را دعوت برای یک اقدام جدی گنگره میکنند-فردا بعنوان بخشی از یک روز ملی جدید-امریکائی هاباز گرد هم خواهند امد-تادر داستان های همدیگر شریک شوند-همراهبا نمایندگان گنگره خواهدبود تا صدای خودرا رساتروبلند ترشنیده شود که مخالف انهای که از خلع السلاح نفرت دارند هستند-انهئیکه برخلاف وجدان عمومی عمل میکند -باید درملا عام شلاق زد- فردا ما گوش میدهیم به داستان های افرادی که افرادی از محبوبین خودرا از دست دادهاند-به گفته قلب شکسته ها-که موج های کوچک انهادرجامعه پخش میشودکه به سبب ترور با اسلحه است- ما به انها بیش ازدعا کردن وتفکر کردن ودقایقی سکوت کردن مدیون هستیم ما به انها مدیون هستیم- که درخانه حزب یک رای بدهیم که نشانگر وجدان عمومی است تا رای حفظ حیات قانونی شود تادراینده جلوگیری کند که تعداد بیشتریرنج را تجربه کنند-امضا نانسی پلسی    


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-پاسخگوئی اقای داوود کامرون در مجلس عوام دربارسیاست های بعداز ترک اروپا مورد چالش قرار گرفت- در مجلس عوام از رهبران کلیدی کمپین ترک بلوک اروپا خبری نبود ودرجاهای دیگر هم انان افتابی نیشوند- که اقایان- بوریس-جانسون- واقای میش گاو میباشد- وصندی انان درمجلس همیشه خالی است-؟؟!!- ایشان فرمودند درجواب سئوال کننده- سیاست باعث ترک انگلستان از بلوک اروپا نشد؟؟؟!!- دمکراسی معظم سی وسه میلیونی که باعث افتخار انگلستان ومجلس عوام انگلستان است شد – ایشان به حرف مردم گوش کردند نه حرف سیاستمداران- ودرادامه –مجلس شش به یک به رای رفراندوم –رای داد—اجازه بدهید-من ماجرا را شرح بدهم- که هدف ان کدام است- هدف درمرحله نخست اقتصاد انگلستان است ومیخواهیم انرا ازتزلزل خارج وبه ان استحکام ببخشیم—مایک کار تدارکی برای مذاکره برای خارج شدن از بلوک اروپا را شروع کردیم- طرح ما درمرحله نخست یک طرح تمام وکمال مهندسی مدیریتی بود- وقدم بعدی که از فردا اغاز میشود- برای مذاکره با شورای اروپائی است-اقای سئوال کننده- مردم انگلستان رای دادند که ما از بلوک اروپا خارج شویم—درحالی که این نتجه مورد خواست مانبود- وحاصل ان هم من معتقد هستمکه بهترین تصمیم برای کشور من که عاشق اشهستم نیست – اما نمیتوان درباره نتجه گیری رفراندوم شک کرد- البته مسلم است که میبایست شخص دیگری این وظیفه ومسئولیت را بعهده بگیرد- من نمیتوانم جای دیگری درباره ریسک های خطر صبت کنم وپاسخگو باشم- وضع دراینده به سمت مشکلات خواهد رفت—به نظر میرسد یک مدیریت انطباقی وتعادل بخش اقتصادی برسیم- یک کمپلس بسیار پیچیده- با ساختاری همه جانبه وهراه با یک چالش سنگین جدید- مذاکراتی که فرد مسئول میبایست انرا بعهده بگیرد با بلوک اورپا وارد مذاکره شود- این مطلب برای من روشن است- وکابینه هم امروز ص3بح موافقت کرده است- که تصمیمات باید مورد تائید واقع شود وجریان برای پیاده کردن ان تصمیمات دربهترین راهحل ممکن از امروز باید شروع شود-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- مجلس امرزو لندن مجلسی بدون روح وسرد بود ومشکلات کم کم قیافه خود را نشان میدهد که راه حل دقیقی برای ان متصور نیست لستگی دارد به نخست وزیر اینده که چقدر درنبرد اقتصادی با اروپا برنده باشد- دقیقا اقای کامرون اقتصاد مقاومتی مارا الگو قرارداد که دانشگاه میبایست مشکلات جدیدراه حل کنند- انگلستان همانطور که ایشان متذکر شده اند یک سیاست دوتیکه  باید بازی  کند بخض هائی مانند اسکاتلند ولز یا ولش یا ایرلند که انها- که مثلا ویلز سهمیه کشاورزی در اروپاداشت میابیست انرا حفظ کند زیاد ریسک بالائی داردکه بتواند درتک بازار انرا بدست اورد وکارخانجاتی که بازار خوبی در اروپا داشتند ومایل نبودن که از اروپا خارج شوند بایدامنیت اقتصادی  انهارا باید حفظ شود- اقای کامرون معتقد است سیاست اروپا ربطی به اقتصاد اروپاندارد وانها همچنان مایل هستنددرمسایل سیاست اروپائی دراروپا حضور داشته باشندواقتصاد دیجتالی گه سرمایه هنگفتی درباره ان هزینه شده است همچنان انگلستان دراه حوزه باقی خواهند ماند وکمک های نظامی انکلستان به اروپا باقی بماند وگاهی ایشان بیان کردند که من به این مشکلات اشاره کرده بودم ودرهرحال وضعیت تغیر کرده است ومیبایست مسائل انرا حل کد


ارسال شده در توسط علی

 -بسم الله الرحمن الرحیم-جسمی مسموم شده روحی که از هفت رنگ به هفت هزار رنگ رسیده است- دریچه ای ازعرفان ناشناخته ای که عارف را ازگیچی ومبهوتی که به مراتب-شدی تر ازدرک اینجهانی است که در واقع خوشی انسان رابه سکوی پرشی میاورد که نام اش درد است-لطفی عظیم با امتحانی شگرف همراه میشود که این قفس دنیائی گنجایش درک انراندارد حال درون بیرون را متبلور ومحک ومعیار میزند وبازیچه به حقیقتی تبدیل میشودکه انسان ازسطح برکه ای به عمق یک اقیانوس رفته است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-اقایان وهابی براساس یک سنت جاهلی تصور کردندکه باید درشخصیت های خودشان غلو کنند که متاسفانه بشر چنین عادت زشتی دارد که به نظرحقیر بعد از شهادت امام حسین علیه السلام- ایرانیان متوجه خطر اعراب شدند بخصوص امویان وایرانیان مقیم کوفه کم کم به سمت اهلبیت مکرم صلواته الله علیهم اجمعین متمایل شدند تا ایران اگاه شود زمان طولانی را طی کرد ومداوم میگفتند مغز ایرانی اول در دنیا است نمونه ان جناب سلمان رحمت الله علیه  است هرگز مانند ان نخواهید داشت وشیعه تابع نجف شد واز سادات وسپس علویان تبعیت کرد- بعدها هم دونوع سنی بوجود امد- سنی عرب وسنی ایرانی- باز ایرانیان تابع ابوحنیفه شدند وگفتندکه ایشان شاهزاده ساسانی است اجداد ایشان شاهزاده ایرانی بوده است چنین مغزی شما پانصد سال دیگر هم نخواهید داشت وسپس بخاری ودیگران وکم کم سنی ایرانی بر سنی عرب پیشی گرفت- تا ابن تیمیه وسپس محمد بن وهاب است- ابن تیمیه سعی کرده است کمتر رای عقلانی دهد وبیشتر ولو یک حدیث مجعول باشد ویا حدیث به نحوی تفسیر کندکه مطابق میل خوداش شود انجام داده است ولی جناب ابن وهاب حتی رعایت مقرارات فقهی ابوحنیفه که چزو مکتب عقلانی است هم نکرده است وتمام طبق یک نقشه انگلیسی برای درهم کوبیدن اسلام واماده ساختن شرایط تجزیه کشورها به نفع غرب عمل کرده است- بحثی ایشان درباره شرک دارند که بسیاربچه گانه واحمقانه است – حتی کی عر ب بیسواد بادیه به ریش ان میتواند بخندند- وتصور کرده است که اگر ایات شرک رادرقران جمع کند وجمع بندی کند مسئله حل است وخوداش متناقض همین قاعده هم دستورداده است- درقران مجید خداوندمنان سه اشکال به بت ودرنتجه بت پرستی وشرک وارد میکند-اولا بتی وجود خارجی ندارد اقایان میفرمودند ارواحی است در اسمان معلق هستند قابل شناخت نیستند وراه پرستش انهارا نمیدانیم چگونه عمل کنیم باتراشیدن مجسمهای ویا قراردادن سمبولی ان ان دران سمبول حلول میکنند ویادران مکان قرار میگیرند وان زمان قابل ارتباط با انان است که این امر متعلق به فرهگ سابق جهانی است شرک یک فرهنگ جهانی دنیای کهن است ودر احادیث داریم که برا ی اولین بارشیطان که بعضی  خاندان حضرت ادم علیه السلام حضرت شیث علیه السلام به پیامبری قبول نکردند شیطان پیشنهاداد که مجسمه حضرت ادم علیه السلام برپا کنند واوراستایش کنند وتنهافرمان حضرت ادم علیه السلام را بپذیرند- دوم اگربت وجود داشت- بت تابع امرالهی بود یعنی درطول فرمان الهی عمل میکرد نه انکه قدرت داشت هرکاری ولو درعرض الهی باشد عمل کند یعنی هرطور که دلش خواست عمل کند ولی اقایان میگویند خلیفه؟؟!!رسول اکرم صلواته الله علیه ازاد است رای خودرا پیاده کند ولوبرعلیه قران وسنت روسل اکرم صلواته الله علیه واله والسلم باشد عدهای که درزمان بعثت متوجه خطا ها ی خود شدند وگفتند این خدایان فقط کارانها شفاعت  از مردم در دنیا واخرت است وعدهای دریونان اخرت را برخلاف نظر کلی تمدنهای کهن رد کردند که تاثیراتی هم در مکه گذاشتند وباز خداوندمنان این مطلبرا رد کرد که شفاعت کننده را خداوندمنان انتخاب میکند وچنین حکمی هم درباره بت ها صادر نکرده است- امادرقران حضرت سلیمان علیه السلامازخداوندمنان خوات حکومتی به ایشان خداوندمنان بدهد که به هیچکس نه درقبل ونه در بعدداده نشده باشد البته امام زمان علیه السلام استثنا هستند خداوندمنان این قدرت رابه حضرت سلیمان علیه السلام داد ولی ایشان بهاندازه خاصی ازقدرت استفاده برد کهمنطقی ومطابق حکمت الهی بودگرچه عوام شایعه کردندتخت جمشید حضرت سلیمان گرفته است دیگرتمدن ها ویرانی انها بعلت قدرت قاهره حضرت سلیمان علیه السلام است ولی این نظریه خامی است وصحت ندارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99