سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم –حزب حاکم –حزب بی-جی پی- باهمکاری حزب محلی غرب ایالت اواتا پرداش- حزب -ار-اس-اس -برای انکه درمنطقه کیرانا-که اکثریت انان امروزه مسلمانان هستند رای بیاورد زیرا وجه حزب حاکم درمیان مسلمانان ازبین رفته است-یک اتهام بدون دلیل به مسلمانان زده اند که مسلمانان  346 خانواده را ازاین منطقه مجبور به مهاجرت کرده اند درحالیکه خبرنگار مجله شیعی –هندوستان- د میلی گازت- بافرستادن یک تیم خبرنگاریمتوجه شده است این اتهام کذب محض است وانها برای زندگانی بهتر انجارا ترک کرده اند ومتوجه شدن هم چنین دهکده نزدیک انجارا بنام-کانزالا-هم که 163 خانواده کهحزب حاکم وتسوط خانواده های دست راسی همین اتهام را میزنند هدف این بوده است دوقطب مخالف رابوجود اورند تا قدرت تبلیغاتی شدیدی مجلات وروزنامه طرفدار دوحزب به راه بی اندازند ئسپس سیاستمدران بتواند وارد کارزار شوند وبه اهداف  خود نایل شوند-درحالیکه قبلا این تاکتیک برعلیه مسلمانان در روستا مظفر نگار رخ داده بوده است اقایان سعی نکنند تقلیداز صیهونیست وغرب خون خوار کنند واین بامنش هندوها که به مهربانی وسلامت نفس است ضربه میزند واتفاقا سرانجام بهنفع مسلمانان تمام خوهد شد انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نکات قرانی-قران میفرمایدمطلق تمجید وسپاس ازان خداوندی است که الفرقان-یعنی تشخیص حق از باطل-نورازتاریکی رابربنده خود رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- وسپس ائمه اطهارعلیهم السلام نازل کرد که از مقوله علم است-بدیهی است که باید-قوه عقل انسان باشد- تا تشخیص نور ازتاریکی بدهد-منبع نورانی راتشخیص دهد-اولوالباب صاحبان خرد واین استوانه خردمندی بایدعبدی تمام عیارباشد-وداعیا الی الله باذنه-اجازه نامه ومدرک تبلیغ داشته باشد وسراجا منیر نورالهی دران عظمت قراردارد-باان نور است که فرقان راتعلیم میدهد مبشر یعنی بشارت دهند به نور است ونذیرا پرهیزدهنده ازتاریکی ها است واذهب عنهم الرجس این نور باتاریکی هامخلوط نمیشود بارجس هرچه نورنیست ترکیب نمیشود-طهرهم وتطهیرا همیشه نورانی کامل باقی میماند-پاک ومنزه ازتاریکی ها روجس خواهدبود وبقل اسات ومعزز حضرت ایتالله اقای محمدحسین طباطبائی رحمت الله چنیتعریفی بغیراز چهارده معصوم درباره هیچکدام ازاصحاب ودیگرانسانهانشده است- چناچه افراددیگری میتوانستند به این مقام ودرجه برسند-حتمادر قران ذکر میشد-لذا استثناهای تاریخ هستندکهما دلیلی برانورنیت انها نمیخواهیم وهیچگاه عقل سلیم در نورانیت انها به شک نخواهدافتاد وعلم انان مداوم ازطرف بارتعالی حمایت وتائید میشود- علوم قرانی تعلیم مدهند- تزکیه میکنند انسانرا ازتاریکیها و وبسوی نور توسطکتابالهی وحکمت های الهی یعنی به سمت نورسوق مدهند وعقلمتواند بخاطرداشتن میزانی ازنورالهی انرا تشخیص دهد-انحرافات منشا ان تاریکی ها است که ازمنبع تاریکیگرفته شده است-اختلاف نشانه ترکیب حق وباطل است درهرامری که عقل به یقین نرسید بایدانرا رها کند وتعصب نورزد-کسانی که عقلراتعطیل میکنند وتقلیداز گشتگان ملاک میاورند خود درتاریکی هستند کسانی که عقل راتعطیل میکنند انسانهای مداربسته هستند کههم جوامع عقلا رانمیپذیرند وهم جوامع دیگری که انها همچنین مدار بسته هستند وچون نمیشودمنزوی بود با بحرانهای زیادی روبروهستند-وحدت کامله بین انسانها بوجود نمیایدیک حالت غریبه بربشریت مستولی میشود

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است اخیرا مجله نیویوروک تایمز مقاله درباره حوداث اخیر پاریس وامریکا با این عنوان-": چگونه میتوان-تروریست های اینده را متوقف کرد درحالیکه علت یک فکر است:"؟؟!!وعکسی از برج ایفل انداخته است- که یک سرباز فرانسوی از محافظت میکند- وزیر عکس نگاشته است این یک سرباز فرانسوی در ماموریت حفاظتی در ماه ژانویه است کهبرای فرانسه خدمت میکند   ملتی که بیشترین عد جنگجوی؟؟!! برای داعش فرستاده است که نیروی گیری با پتانسیل جهادی که عملی شده است که قابل مدیریت نیست؟؟!! جریان سه نفر اقایان عمر متین- و لاروسی ابالا کسی دوزوج پلیس را درفرانسه گشت واقای امدی کولیبالای که قبلا اقای ابلا ریس گروه تیم فرانسوی در خدمت طالبان درپاکستان بودند وجزو سازمان اکتشاف ترویست فرانسه بودند از طرف سازمان معزول میشود ودیگرحق رفتن به پاکستان نداشت است وقای کولیبالی ریس میشود به نظر میرسد که انخانواده پلیس فرانسه فرمانده ابلابوده است وتعلیمات لازم به انها میداده است ودرضمن استاد کن فو اقای ابلا بوده است به همین علت انها از ایشان ضربه ناگهانی خوردند عمر متین یک چنین سرنوشتی داشته است – کاملا مشخص است یهودعنود صلبیون خون خوار جریان رادراختیار دارند-طرح دقیقی کشیبده شده وده است که این اقا درفرانسه عدهای جوانرافریب میدهد که میبایست بهداعش بپوندند ودرجنگلهای شمال فرانسه تعلیمات چریکی انجام میدهند وخرگوش سرمیبرند بعدا سربریدن برا ی انها عادی شود وسپس درپاریس درخانه ای تعلیمات میگیرنند وخرگوش مداوم سرمیربیدند از تمام کارها انان با موبایل عکس گرفتند که بعد توسط سازمان اکتشاف تروریست فرانسه دستگیر میشوند وسپس ازاد میشوند وتیمی برای طالبان پاکستان فراهم میکنند ومدتی درپاکستان دست بکشتار میزنند ووخودرا تشنگان خون مینامند ومشخص است که اخلاق عالی اسلامی را که یک عامل بسیارعظیم وتاثیر گذار در غرب است خدشه دار کنند- پرفسورالین بااوئر- استاد جنایات شناسی میفرمایددر مسائل جنایت های داعش ما مشکل اساسی داریم- که فرانسه نان ده هزار نفرکه ایمان دارد افراد انقلابی طرفدار داعش هستند ولی انهارا خطرناک نمیداند؟؟واین ده هزار نفر هیچگونه کنترول ومدیریت نمیشوندجمله کلیدی را یک قانون دان میفرماید به نظر میرسدکه این رادیکالهای ( غربی)میخواهند رادیکال های اسلامی راتغیر دهند کاری که درطول تاریخ طاغوتیان اسلامی میخواستند انجام دهند وبقول امام راحل عظمت الله ورحمتالله واسعه فرمودند اسلام امریکائی را درمقابل اسلام ناب محمدی علم کردند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به حافظ علیه السلام- بعضی بزرگان عرفان رابا اخلاق وفلسفه وفلسفه احکام ویا فلسفه سنتهای اجتماعی یکی گرفتنددر حالیکه این طور نیست گرچه عرفان مانند دیگر اصطلاحات عموم وخصوص دارد وکاری نمیتوان کرد عرفان همچنان استاد معزز حضرت ایت اله العظمی اقای جوادی عاملی رحمت الله علیه فرمودند دیدن ودرک عینی بعضی مسائل است که یا واقعیت میبیند ویاجلوه ای که دقیقا مانند واقعیت است که این که شناخت دقیق عدالت عرفان است بطورعموم مطرح است- ویا درک وحدت انسان باطبیعت ومانندان- حافظ خودرا –رند – نامیده است به نظر حقیر رندان اوباشان تاحدودی منصف ومعرفت دار بودند وکسی باانها چالش میکیرد وقیافه میگیرد وتحکم میکرد ناگهان ایشان چماغی جائی مخفی کرده بود ویا اشاره میکرد عدهای روی سرایشان میرختند وکتک مفصلی میزدند که امروزه به ان کمین میگویند- شعر حافظ هم کمین دارد- راز درون پرده( عرفان) زرندان مست پرس- کاین حال-نیست زاهد عالی مقام را- یعنی باطن شعر برخلاف ظاهر شعر است – درقران لغتی است بنام –القیت- این ایه درلندن ارامش ای عجیب به من داد ظاهر ایه این است این اصطلاح در بعد منفی بکار رفته است القیت یعنی تور برروی پرندگان درشب انداختن ویاتور درشب برای ماهیگیری انداختن است ماننداصطلاح –مرصاد است که حیوان به نقطه شکار کردن میرسد خداوندمنانهشدارمیدهدمغرور از قدرت ستمگران نشوند من انهارا شکار میکنم ولی معنای مثبت دارد از حضرت علی علیه السلام به خانمی یا فردی فرمودند ناراحت نباش چنان ضمیر خوبی داشته باشد خداوندمنان انهار تور میکند—این شعر—میخواست گل دم زنداز رنگ وبوی دوست- ازغیرت صبا نفس شدر دهان گرفت- بادصبا هردووجه مثبت ومنفی تعریف کردند بعضی دوستان گفتند والد سختگیر یافرد طاغوتی- بخاطر انها نمیتواند حقایق بگوید- ولی دربسیارجاها جناب حافظ رحمت الله منتظربادصبا درصبح است تاجام شراب بزند ویاباد صبا پیک خوش خبر است- بهنظر حقیر ازغیرت بادصبا یعنی اندوست مخالف بوده است که حقایق رابگوید- شعر- بارها گفته ام وبار دگر میگویم- که مندلشده این ره-نه به خودمیپویم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-انسانها درمعرض بحرانهای روحی مختلفی قرار میگیرند ودر طول تاریخ افرادی سعی کرده اند که برای انها راه چاره ای پیدا کنند- نفرت انسان از انسان یکی از مهمترین بحران ها انسانی است-که گاه به کشتار دست جمعی میزند- خشونت میبایست تحت قوانینی منطقی کنترول شود وبکار گرفته شود- اصل اول خشونت ذاتا یک ارزش دائمی نیست بلکه یک ارزش موقتی است که در شرایط خاصی پدیدار میشود اساسا ارزش محبت وصلح ونوع دوستی یک ارزش واقعی ودائمی است- به همین علت سازمانهای امنیتی کشور ها محدود است که یکی از وظائف انها جلوگیری از خشونت ها ونفرتهای غیر منطقی است ولی سازمانهای کمک رسانی وانسان دوستی ومحبت کردن حدی ندارد- هم چنان که محبت کردن وانسان دوستی فرد را وادار میکند که بدنبال وسایل موردنیاز اش راسعی وتلاش کند خشونت هم بدنبال وسایل وابزاری که مردنیاز خوداش است بر می اید اصل اول این است که چرا انسان از صلح ودوستی به مفارقت وخشونت تغیرجهت میدهد- ومسلما باید علتی داشته باشد چون فطرت وعقل براساس ارزشهای والا ومتعالی ساخته وپرداخته شده است-زمانی که فرشتگان تصور میکردند که انسان از جن ضعیفتر است وشهوت های زیاتری دارد لاجرم میبایست خطرناک تر از جن باشند ولی خداوند منان فرمودند من ": نفخت فیه من روحی:" من از روح خودم دراین انسان دمیده ام بقول مفسرین این روح انسان از عظمتی بسیار بالاتر از جن دارد- همان عقل وفطرت منظور است وشما ها عظمت انرا درک نمیکنید- سکولاریسم- اسنان ذاتا پاک وبی عین وبی نقص میداند که هرعمل او هدفمند وعقلانی است مگرانکه یک ایدولوژی اورافریب دهد ویابراو تحمیل کند لذا قبلا معتقد بودن درازادی انسان به امنیت مطلق میرسد- نفس اماره یعنی نفسی کهانسان رابه ضدارزش ها سوق میدهد ویا شیطان انها افسانه است- این تئوری امروزه رد شده است انسان به امنیت مطلق نمی رسد به امنیت نسبی میرسد که باید سعی کرد دامنه ان را زیاد کرد- لذا کنترول وسایل خشونت ازجمله اسلحه باید مورد توجه واقعه شود- .وعلل بحران های خشونت زا مورد توجه واقعه شود- درقران مجید میفرماید چناچه جنان کار هائی انجام دهید امکان دارد که رستگار شوید روزی حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم با اصحاب بقول امروزی ها به پیک نیک به صحرا رفتند وقرار شد غذا دران بپذنند-انمحل صحرا بود از درخت ودرختچه خبری نبودحضرت صلواته علیه واله والسلم فمودند این خرده چوبها وخارها که احتمالا باد میاورد راجمع کنید انبوهی ازان راجمع کردند وناگهان حضرت صلواته اله علیه واله والسلم شروع به گریستن کردند علت را از حضرتصلواته اللهعلیه واله والسلم پرسیدند فرمودن قریب به این منظور که بعضی   افراد گناهان عمده نمیکنند ولی مملواز این گناهان کوچک وارد قیامت میشوند که جهنمی میشوند همین است که امنیت مطلق وجودندارد این روح نسبت به ارزش های مثبت وضد مثبت حساس است لذا بایدروح راخاص کرد تا ایمان خالص وتقوای خالص وعمل خالص ونیت خالص پیداشود تاقرد به امنیت وایمام متعالی دست پیدا کند وهرشب بایدمراقبت کند برا ی همین منظور است- این گناهان کوچک بی اثرنخواند بود موتور بعضی تمایلات واندیشه ها میشود ولودر بحث گفتگو روشن شود اول خودر ا میچرخاند ودوم فرد مقابل میچرخاند- شیطان به حضرت موسی علیه السلام درچالشی وگفتمانی – گفت من خداوندمنان قبول داشتم ولی مقام نفخت فیه من روحی –حق من بود نه ادم-علیه السلام- اگر قرار است اسلحه ازاد باشد برای ان است که امنیت بیشتری رابوجود اورد!! اگر ازادی اسسلحه امنیت بیشتری نیاورد- یک ارزوی بچه گانه ویک برنامه بی هدف است بلکهفقط برای پر کردن جیب شرکتهای اسلحه سازی است- ملت های امروزی یک ملتهای رنگنین کمانی هستند-از نژادهای مختلف واز عقاید ونظریات های مختلف تشکیل شدند- حشوند به خاطر ابعاد مختلف بوجود می اید وتاثیرات وتراژدی های مختلفی هم ایجاد میکند—جوامع بشری دارای خصوصیات منحصربفرد هستندکه برای دیگران عجیب نادر محسوب میشوند وافرادی از جوامع درسطنازل روحی ودرحالت نزدیک به شکنندگی قرار میگیرند- عظمت اسلام ناب درهمین جا است که تفکرات وایمان واعمل صالح ونیت های انسانی رایک سان وعقلانی ومطابق فطرت میکند- ودر ضمن انسان راصبور میسازد وقانون پذیر وسرخود عکسالغمل نشان نمیدهد همه کارهای او برای خداوندمنان وبدستور او است وتنها از خداوندمنان اطاعت میکند واورا میپرستد- وجریان روزگار انسانها درمقابل هم قرار میدهد درحالیکه چنین حالتی دراسلام بوجود نمیاید بلکه همدلی وهم فکری وهم اهنگی است- زمانی تبعیض قانونی شود وبخصوص انسانهای ضعیف رامورد هدف قرار دهد- زمانی افراد ضعیف علایق واندیشه مختلفی داشته باشند-دران جامعه یخ میزنند وبا قیافه های سردو سخت روبرو شوند- انهاهم نسبت به ما قیافه سرد در مقابل اینه برای ما قیافه خشن میگیرند-بخصوص معلوم نیست چرا سیاست امریکا مردم را مملو از پیشداوری مکند وتمام سیاست اش ایجاد این است که میتوان حدس زد که برابری وبرادری با ملل جهان وحشت دارد- قران اشاره دارد که امویان درمکه خدمت رسول اکرم صلواته الخعلیه واله والسلم رسیدند که برابری افراد سیاست درستی نیست؟؟


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99