سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن ارحیم-نظریات شخصی است زیرساختهای فکری باید تغیر کند وبه روزشود-دریکی ازهتل های معروف نیویروک که دوشعبه دارددر ستوران ان شخصیت های برجسته- اقتصادی مثلا هفتگی برپا میشود وریس هتل سئوالات اساسی رامیپرسد- این بار از شخصیتها که بعضی از انها خانم بودن- درباره عدم سرمایه گذاری در ساخت اسمان خراش های نیویروک شد- جواب کلی این بود- که دیگر جواب اقتصادی ندارد وخانمی فرمودند زیر ساختهای امریکا کهنه شده وجواب نمیدهد ومیبایست سهمی قابل ملاحظه ریر ساخت هارا تغیر دهد- فرض کنید باهواپیمائی که باکمترین باد زیاد میلرزد کسی مسافرت دور نمیرود زیرا درهواپیما نمیتواند یک فنجان قهوه بخورد زیر ساخت فکری هم به همین قاعده است- اقای اوباما در ورشو فرمودند پس از این قتل ها عدهای معتقد هستند که جنوب از شما جدا شود وجنوب دراختیار سیاه پوستان قرار بگیرد- دلیل طرفین بر ای کشتن یک دیگر نفرت ازهم است- اقای اوباما این نظریه را رد کرد وفرمودند ما دبه شورش سالهای 60 باز نمیگردیم- که فرمودند اقای جو بادن معاون ریس جمهوری قبلا گفته بوده است امریکائی ها حتما وظیفه دارند که درمقابل بی عدالیتها- مقاومت کنند؟؟!! اما باید اضافه همچنین مردم نیازمند کمک به پلیس هستند که مداوم این مطلب را شع8ار میدهند ودرعمل هیچگونه تغیر قابل ملاحظه نیست- یک فرد سیاه پوست به خبرنگار بی بی سی میگوید من میابیست به نو های خود بگویم ازخانه کمتر خارج شوید وهرگز با ماشین خود جابجه نشوید- طرفین کدهای از نفرت طرف مقابل بیان میکنند وجریان به لحاف ملا نصرالدین تبدیل شده است .ولی تاغ امروز پلیس یک بیانیه قابل قبولی ارائه نداده است-اقای اوبامامیخواهد از حادثه دالاس بهنفع خود اش بول=( بال= توپ) بگیرد وامتیاز بدست اورد- میفرماید که همه نژآدها وباهز زمینه فکری از جریان دالاس شوکه وخشمگین هستند خوب مردم هم از علت ان که کشتن دوسیه پوست بود بیشتر شوکه وخشمگین شدند-شما دربرخورد بااین واقعه-انصاف وعدل را لحاظ نکردید-مثال بسیارجاها لذا مشکلات زیاتر میشود وفقط به شعار برای خاموش کردن شوکه وخشم مردم اظاهار میکنید- ایشان دست به سفسطه زده است که ملاحظه میکنید که پلیس هیچگاه با تظاهرات صلحطلبانه کاری خلاف انجام نمیدهد وبخوبی مدیریت میکند کهمراه اوزش های حرفه است عجب تمام این تظاهرات نبرد مسلحانه بوده است که پلیس اقدامات  وخشونت زبادی کرده است؟؟! و همچنین عملکرد بسیار سخت وبسیار خشونت امیز وناراحت کننده که شاهد ان  در این هفته بودیم- ما میبایست یک زیرساخت جدیدی برا ی ساختن برروی ان ایجاد کنم- واکنون میایست این اعتماد که میتوانیم چنین کنیم- بوجود بیاید که حقایق را با زاویه بهتری بنگریم- اقای اوباما باید بداند که شعار مطلوبی که می دهد اگر از روی ریا وفریب باشد وبهان عمل نکند خداوندمنان چوب سختی خواهد زد

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-در حدیث است اخر زمان –زمان ظهور زمانی است که همه چیز بی ارزش شده است- حتی فلسفه- تنها شهوات است- که شیطان پرچم اش را بلند میکند-شناخت حقایق بقدری دشوار میشود بقعلت فضای الوده است که فردی درتاریکی درشب در نقبی بدنبال کشف چیزی باشد ولی از جائی تصور نمیشود نوری درخشش پیدا میکند وصحنه جهان را روشن میسازد که نمی توانند انراخاموش کنند حتی باکشتن حسرتی عجیب بردل نمرودیان زمان ایجاد میشود تغبیر جالبی کردند ماند یکقطره مرکبرکهردر کاغدی سفید ریخته شود از هرطرف حرکت میکند کانالیزه نمیشودکه بتوان ارا مهار کرد که قبلا همه ایدولوژی هار امهار کرده بودندجناب اقای بلر باتمام مهارت اش دونکته اساسی گفتند- یکی حسرت خوردند که نتوانستند ان زمان ازادی ودمکراتیک وارد سوریه کنند؟؟!! هیچکارنتوانستند بکننددرثانی چهل کشوراتئلاف شدبرضدتروریست اسلامی وارد معرکه شوند کهپس ازمدت کوتاهی انگلستان باید خارج میشود ونوبت به دیگران میرسید ولی جز امریکا واسرائیل وانگلستان تاحدودی کمی هم فرانسه کسیدیگری مشتری نشد زیرا اقایان نمیخواستند شریک پیدا کنند سهمی ازنفت وبازار بدستان انان بیفتد روسیه بشدت کنار زدندکه دمکراسی ندارد وسهم هم میطلبد انگلستان 147نفر کشته داد مردم دعوت به پیشوازیکفردمهم سیاسی غرب کردند وسپس به بهانه نفوذ کردند طالبان مردم زیادی را کشتند برای انکه زهر چشم بگیرنند هرکاری مایل هستند ودم نزنند- .ازادی را مصادر کردند وخواستند دوباره حزب بعث راسر کار بیاورند-همه ضرر کردند جز اسرائیل که سود برد اسرائیل درخطراست هفتصد میلیون دلار کمک امریکادرسال به چندین میلیارد  دلاردر سال  رسید- شیعیان افراطی هستند بخش سنی طرفدارغرب مظلوم ومعتدل هستند-بگذریم-امریکا زمانی که از کمونیست وحشت پیدا کرد یک تئاتر خاصی را- درامریکا پیاده کرد- تا انکه مردم منزجر شدند ومجبور شدند کنار بیایند- حال نوبت اسلام است- این استقبال ازجنازه محمد علی کردندکه ایشان امریکادی به حقه بازی که مدوام میگویند محمدعلی کلی سخت ناراحت بود زیرا فامیلی اش قبلا کلی بده است وحال فامیلی اش علی است میبایست  یک عکس العمل  را نشان دهند- این اقا که سیدی دیک سوپر مارت مشهور میفروخت به احتمال زیاد دلیل اش این بود کهدنبال فیلم هاس مستهج نرود حراف جناب اقای محمدعلی را گوش کنید- اخیر درایمیل یاهو تبلیغی شروع شده است-که شماداروی اسپارتاگ ایکس را استفاده کنید ودستورا مارا بکار بندید درسن هفتاد سالگی هر دختر خشک راتر خواهید کرد وعد های انتخاب شدند براس اس تبلیغات امریکائی این دارو رامجانی برای انها ارسال شود چنان نتجه همان بود گزارش دهند واگربخلاف بود باز گزارش دهند تا نمام افراد موفق رامداوم کتاب کنند وچاپ کنند زهی اندیشه باطل؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم- جناب اقای-بلر- نوبت شما هم میرسد برسر شما فلان- تا دنیا امن تر شود- من نمیدانم تشخیص جناب حضرت اقای علی قاضی رحمتالله علیه درست بوده است ویانبوده است دستور ام زمان علیه السلام بوده است ویانبوده است ولی باید زمان بیشتر میگذشت-انشالله امام زمان علیه السلام اثر بگذارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم-بحثی در تغیرات جنسی از مرد به زن- اخیرا کشف شده است جنس دستگاه تناسلی مردان وزنان یکی است- اخیرا از سردستگاه تناسلی مردان بیرو از بدن که به ان –گلنس- گفته میشود به خاطر انکه ازمشابه ان درزنان که -کلتئوریس –میشود وبیش از هزاربارقویتر است- تراشه های نازکی ازان به مهبل-واژن- زنام بخیه میزنند ایا این عمل از لحاظ شرعی اسلامی چگونه است!!؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- کیفیت باز های – یوفا یورو2016- این تورنمت- که بازی رقابتی فوتبال است از  ماه ستامبر2014 تا نوامبر2015- ادامه پیدا کرد و23 تیم ملی را برگزید که ما متصل شدن اتوماتیک میزبان  با اقتدار فرانسه- تعداد تیم ها  نهائی تورنمنت کامل شد درمجموع 53 تیم ملی برای تعین کیفیت داشتن شرکت کردند در این سنجش بری اولین بار تیم –گیبراتار- هم شرکت کرد- این تیم درماه می -2016- ئر 66 مین کنفرانسی که در مکزیکو سیتی انجام گرفت جمعیتی کهدر حدود سی هزار نفر هستند بعنوان کوچکترین عضو یوفا پذیرفته شد گرچه انها جزیره نیستند- ولی در سال -1993-در رقابت فوتبال جزیره ها شرکت رسمی داشتند- ودر سال – 2007- انتخاب شدند-درمجموع 53 تیم ملی در این تورمنت با شرکت –گیبراتار انجام شد ودر کاخ کنگره اکرو پلیس- نیس-در 23- فوریه2014 یک چیدمان دانه بندیشده مطابق اطلاعات –یوفا- که هماهنگی موثر سنجش هابرای عملکرد ترسیم شد- جدول بندی  مسابقات نهائی بعد از ملاقات در نیون-23-24 ژانویه کمتیه اجرائی  انرا نتظیم کرد-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیمنظریات شخصی است – من شخصا به این تجربه رسیدم که مداوم پاسخ دادن به اراجیف ان ور اب زیاد کار امدنیست- در جوانی جناب اقای صادق هدایت که عرق مذهبی داشت- تحت تاثیر روستائیان پدر از اوضاع نامناسب بود وداستان های زیادی از انها شنیده بود وهم چنین از فرهخیتگان که به منزل پدری  می امدن از اوضاع بد-ان روزمطالبی میگفتند- ولی یک جناب ارمنی معلم فرانسه بود که شناخت ایرانیان از زبان فرانسه بسیار ناچیز بود مثلا اصطلاحات حسابداری بلد نبودند اگر جناب صادق هدایت عربی بلد بود درفرانسه توسط مسلمان عرب که فرانسه میدانستند میتوانست زبان فرانسه خودرا رشته حسابداری به پیش ببرد ایاشن از اوضاع ایران بسیاربد تعریف میکرد- یک طلبه جوان ایشان خواست که به جناب هدایت عربی ودین بیاموزد جناب طلبه متوجه روحیات جدید اقای هدایت شد که بسیار نازک نارنجی بارامده است بقول شیرازی-عزیز نازی- است- به ایشان فرمود الحمدالله وضع که خوب است شاکر باشید وضع مر دم درطول تاریخ دربهترین است تامردم بیدارنشوند کاری نمیشود کرد وماکه  نمیتوانیم شمشیر برسرمردم بگذاریم که مسلمان ویاسیاسی شوند بایدفرهنگ اصیل را بایدترویج کرد وجناب اقای پایت درهدایت گول تفکرات غربی راخورد وخواست منش انها درایران پیاده کند که انشا الله روزی خواهم نوشت- شخصی در غرب بنام اقای –شاهی که من به این مقدارمطلب رسیدم که میفرمودند در صدا وسیمابودند انقلاب که پیروز شد یکی از کار گردان های معروفدو درب ساختمان به پیش واز من امد وفرمودند این خون شهید است که جلوی پله ریخته است - پایت را درخون بگذار وبالا بیا درحالیکه –ودکا-ریخته بودند ایشان گویبا اهل مشروب الحمدالله نبودند ونمیدانستند کهودکا عرق است وسفیداست وبوی الکل بخوبی مشخص است اقلا میفمودند خون بره یا خروس ریختند- بعدفرمودند این جناب کارگردان تا قبلاز انقلاب شاه پرستبود بلافاصله انقلابی شد واینها حزب باد هستند وبه نرخ روز تغیر میکنند فرض کنیم این چنین است طبق قانون اسلام ظاهر ملاک است همانطور زمانش شاه بوده است- البته من مثل ایشان از صدا وسیمای شاه بی اطلاع هستم ولی ظاهر وجه باطن است ولی یک داستانی رامیدانم- من دوستی درتهران داشتم که مادرایشان اهل اراک بودندواین خانواده مادری همه خوش صوت وخوش لحن بودند بخصوص خاله ایشانکه بارها امده بودند به ایشان گفتند شماممتاز نیستید وعالی هستید باتمرین بسیار پیشرفت خواهی کذد ولی ایشان نپذیرفت دختر کوچگ ایشان بسیار خوش اواز بود هم کلاسی ایشان درخانهجلسه میگذاشتند واصرار میکردند که اایشان بخواند واصرار داشتند که ایشان تعلیم بگیرد بالاخره ایشان نزدفردی شروع به تعلیم گرفت درسال 51 کارشناسان ضد اطلاعات ومستشاری هردو به این نتجه رسیدند- درپنج سال اینده اینقلاب درایران حتمی است 65 درصد بدنه ارتش نظر ایشان این بود که اگر انقلاب نشود- ایران محومیشود برای مشکلات غرب شروع به چاره جوئی کرد برای بیکاری فرمودند دانشگاه زیاد کنید شرکت نفت سه برابر نیاز بگیرد وادارتدیگر دوبرابر نیاز بیگیر به جای کارافرین کردند من یک دوستی داشتم که ایشان بعدمتوجه شدیم که هوش سرشاری داشته است  نجاربود وبسیار مذهبی   بسیاری ازجریان های  مرکز پیاده ودیگر جاها مطلع بود ومن گاهی ازایشان کسب اطلاعات میکردم درمغازه ایشان بودم یک جوان یل چهاشانه بسیاززیبا وبایک لباس گرانقیمت که میابیست از روستاهای بیضا باشد- نزد ایشان امد که ایاکار داری ایشان ازان جناب پرسید چه کاری از نجاریبلد هستی ایشا جواب داد رنده کردند ومقداری اره کردن ایشان جعبه ای داشت دران همه اش دوتومانی بودیک دوتومانی به ایشان داد وهر چه اصرار کرد ایشان نپذیرفت وایشان رفت وایشان فرمودند هروز درحدودبیست نفر تاسی نفر میایند ونزدیک ظهر مامیزان زیادغذا درست کردم که حداقل انهارا به یک غذا دعوت کنم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای جان کری شما کم کم علائم یک بحران روحی مزمن را نشان میدهید که درواقع تعادل روانی پایداری را دارانیستید- لطفا با یک خنزر پنذری چینی ملاقات کنید تا به اسراری واقف شوید –انشالله رو به بهبودی خواهید بود

ودی وسلامت گام خواهید زد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99