سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به هنر یهود- خصلت عجیب قوم یهود که در هیچ قومی نیست وحدت نژادی است ومطیع رهبران هستند تقریبا درعقاید به یک نتجه میرسند وان نتجه دنیا مداری است وخلیی خوب میتواند نقاط ضعف افراد وگروه ها وملت ها را بدست اورند وتفرقه ودشمنی ایجاد کنند ویکی از متخصصین اینه ها خانم گلد مایر بود- که حتی یهودیان روشنفکر در کارها یایشان درتفرقه ودشمنی بین فلسطین ایجاد میکرد اعتراض کرده بود گفته بود – تو از سیاست هیچ چیز نمیفهی- سالهای قبل من روزنامه کمونیست اسرائیل موردتوجه قرار دادم یک صفحه بیشتر نبود ودران نوشته بودما هیچ نوع کمونیست دنیاراقبول نداریم بسیاری هم از افکار شخصیتهای کمونیستی راقبول نداریم وچند سطریمطلب نوشته بود باجودانکه خیلی ساده بودهیچ چیز من نمیفهمیدم جز یک جمله که رهبران حکومت به گارگران کمک کنیدوهمین وبا تجربهای در ارتش داشت وپس ازتفکرات زیاد داشتم به نتجه میرسدمکه یک جناب سرهنگ منرا روشن کرد- که در ارتش از سازمانهای سیاه ومستشاری بترس که شاه هم میترسد واز انها یک غول ساخته بودند که ر بقول اعراب یک خبر به اندازه چوب کبریت به کسی بدهید انها میفهمندووبعدا انشاالله تاکیتک انهارا که چگونه افت پتانسیل وترس ایجاد میکنند وعجیب است قدرت الهی را بخوبی درک میشود دقیقا صیهونیست ها گفتند فلانی تو کمونیست باش بااین خصوصیات ودیگری حزب کارگر باش با این خصوصیات ویک خیمه شب بازی راه میاندازند که همه فکر میکنند مهد ازادی هستند کاری که شاه احمق با نادانی انجام میداد زمانی درحوزه بحثی راجع مسائل انجا شد من بخوبی فهمیدم که معنای حدیث یهود به لباس عرب سعی میکند قبر پایمبر اکرم صلوالتهالله علیه واله والسلم را تخریب کند لذا مسلمان باید مداوم به حج بروند وان یهود همین وهابی است ودرنزدیکی ظهور میخواهد کعبه رانابودکنند وسه سال سعی کنند کسی نرود ولی بقدرت امام زمان علیه السلام این خطر بر طرف میشود- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-ای روح سبزطلوع اشتیاق-تمام فرشتگان خسته ومجروح در مسیر سبز تو به انتظار ایستادهاند- اسم رمزارامش سفید فام نجاتدر نزد جبرایل که همراه تواست- تخت ها سیاه هروزه به اسمان دود میشوند وفجر همچنان در تاریکی است وزمین منتظر نوشدن ودگرگونی استواقتصاد داروینی حتی ابرها راسیاه کرده است وانسان درمسخ حیوانیت امید بهروزی ندارد- زمان ومکان برای تو قیدی ندارد مرزها دراختیار تواست- اشکها دره ها وبیابانهاراسیراب میکند که منتظر قدوم توهستند تا سیل هاراجاری سازند- تا ظاهر نشوی کسی را قدرت بر طرف کردن حجاب ازشمانیست کوهها منتظر هستند تا تعظیم کند وت دریای بی ساحای واسمان بی کرانه- ای رویای تمام نشدنی که هرکس امرزوه فقط قطعه ای از انرا درحافظه خود دارد- ای شمعل فروزان اسمان انسانیت ومهربانی- اب ها بی تو فرومیخشکند ومیمیرنند وابر ها اندک رمقی از انها باقی مانده است- وجنگلها به ارامی زمزمه وناله وشکایت میکنند- مکانهای مقدس سیاه پوش شدند وپشت زمین خمشده ودردورنج میکشد تاریخ وحشت زده است وافتخارات مال گذشته ها است روح ها در اضطراب وگیچی است وروزها با حیرت وغم میگذرد وزمین وبهشت واسمان در غم ورنج هستند وما درتاریکی گام میزنیم اردوگاه دشیر بچه هایت در انتظالر وامادگی است وترانه های انتظارات ما درحال پایانی است ذوق وشوق ما در سیلاب اشکهاوقلبما درهوای برف الود به انتظارات لحظه شماری وشعله ور است- غم مارا پایانی نیست- رنگ ماه وصستاره روه به تیرگی است به اشتیاق تواست که درشب تا سحر گام میزنیم- ای روح سبز بهشتی زمین را بهشتی ساز


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم-صحبتی با برادران بهائی-دراخبار امده استکه جنابان در تظاهرات فرموده اید که به جای الله اکبر بفرمائید الله ابهی- خواستن بی سوادی شمارا برایتان مشخص کنم- درجاهلیت بت را درعرض خداوند در بخش از خلقت که انسانها بشند بطور مشخص یکسان میشناختند فرض کنیم که خداوند قدرت وعلم خودرا به فرشته لوح بدهد باز خداوند ابهی است زیرا خالق فرشته ایشان است ولی دیگرالله اکبر نیست- الله اکبر همانطور امام صادق علیه السلام فرمودند خداوند را تنها میشود تصور مفهومی کرد یعنی وجودی بینهایت وبا تمام این تصور باز تصوراش ضعیف است این امر درعلم درغرب اثبات شده است وهرچقدر علم داشته باشید این تصور بینهایت بهتر میشود ولی هیچگاه به کمال نمیرسد لذا امام صادق علیه السلام فرمودند تصور شما مخلوق است یعنی میتواند چنین مخلوقی راخداوند خلق کند- در جامعه کبیر که متعلق به عظمت بی پایان امام هادی علیه السلام است که درمقام امامت صحبتی میکنند که فرشتگان اعظم به کنه مطلب ایشان نمیتوانند پی ببرند چه برسد انسان- شما فکر میکنید که انزمان مردم بره بودند وبدنبال کشف مسائل نبودندوبرای تک تک افراد امامت عظمت خوداش را اثبات کرده است ویا به ایشان لقب ساحر دادند ویافرمودند صرف نمیکند من یک داستانی را که به وقوع پیوسته است بیان میکنم- در اولین انجم اسلامی در دانشگاه به رهبری استادمعظم جناب اقای حداد عادل رحمت الله علیه پنج نفر بودیم ویک دانشجوی بر جسته اصفهانی داشتیم ایشان فرمودند که اسم انجمن اسلامی روی خودمان نگذاریم زیر ممکن است ازاین گروهی خطائی سربزند- مسئله بسازد اتفاقا درست میگفت بعد ساواک دوگروه از دانشجویان ساواکی که گروه اسلامی تشکیل داده بودند یکی طرفدار بعضی از روحانیت به نفع کتاب شهید جاوید ودیگری مخالف ان ود رکتابخانه یگ گروه کتاب شهید جاوید بزور میفروخت که بخوانند واز ازرشهای ان دفاع کنند ودیگری نعره میکشید که اینها مرتد هستندودر جلوی بچه همدیگر را کودن وروزی همدیگر سر به نیست خواهیم کرد وبعدا به وساطت بچها که به بچه ها میترسند باهم اشتی کردند وسرگروه انان در اطاق خوابگاه پیراهن قرمز میپوشید ویک زنچیر خرکی نقره ای در گردن داشت وبا ماشین با به بچه ها به چشم چرانی و کار های ناشایست میرفت—ایشان فرمودن کارهای سیاسی شدید در دانشگاه انجام نگیردوحتی بچه ها به جلسات مخفی خطرناک نروند وبیشتر کارهای علمی دقیق انجام شود واز حقوق بچه ها دفاع شود وکتاب معرفی شود وبحث ها رو کتابهاباشد وبه سئوالت بچه ها جواب داده شود وبیشتر بچه ها به مساجد بروند وهر مسجدی باب عدهای بود بچه ها راتشویق کنند به ان مسجد بروند وبا شخصیتهائی که مطابق علاقه هستند درخارج بخصوص درمسجد ارتباط پیدا کنند- یک گروه به مسجدی درجنوب شهر پشت خیابان طالقانی که یک مسجد ویرانهای ولی باصفا وتا حدودی خنک که تنها چهار پیرزن میرفتنذد انجار مرتب میکردند ولی بعلت دنج بودن بچه های کنکوری میرفتند تعدادی انجا درس میخواندند فقط نمازدو وعده انجام میشد وامام مسجد یک سید روشن ومسن بود بچه ها انجا با این جوانان اشناشدند کمک فکری وعلمی میداند وکم کم بچه های دیگر ان محل به انجا امدند وان جناب سید فرمودند که کلام من فسیل شده است واز رده خارج است ولی من یک روحانی جوان جاذب خواهم اورد وبچه ها نزدیک غروب میرفتند وپس ازمدتی جناب سید بزرگوار بحثی درباره عظمت علی علیه السلام ومظلومیت ایشان شروع کردند کسبه محل پس ازدیدن این جریان امدند در مسجد رانو کردند وراهرو رادرست کردند وحوض درست کردن د ودستشوئی تاانکه تصمیم گرفتند شبستان رادرست کنندوتا یازده شب معمار کار میکرد- این معمار به یکی از بچه ها درس خوان میگوید ما وسایل گران قیمت رامداوم باخود میبریم وکاری سخت است شما حاضر هستید که شب اینجا بخوابید وخبری نیست وایشان قبول میکند که یازده شب بیاید وتاصبح انجا باشد ساواک متوجه جریان میشود وبدنبال بدل بوده است سه تا ازعمله را مامور میکند که چون حوض قبلا ار پاشورحوض اب وارد یک کانال سنگی میشد ووارد باغچه میشد ولی بعدا بعلت لوله کشی یک درذسنگی طرف حوض وطرف باغچه چسبانده بودند که سوسک وموش وگربه داخل ان نرود وگفته بود داخل انها  راخوب پا ک میکنید که بعدا مقدار زیادی اعلامیه امام رحمت الله داخل کیسه های سیاه نایلونی داخل انها قرارد دهد د رسوراخ فتیله هائی در دست شوئئدرست کرده بودند که اعلمیه بگذارند وچون جریان مفصل است من مختر میکنم یک گونی پراز اعلمیه در رهارو میگذارد که افراد فکر میکردند که وسایل معمار است وحتی درروی درخت کهنسال گیرهای که داخل چند اعلامه لایه بر گ ها میگذارد وتمام چراغها یا بر میدارد ویا سوخته میگذارد درحالی ان جوان در خواب بوده است زیرانزدیک صبح به خواب رفته بوده است بچه ها میروند- جلسه سوم سخنرانی ان جناب بزرگوار در ضمن سخنرانی سه جوان که با ساواک همکاری میکردند ومیروند به دستشوئی اعلامیه ها راداخل کیسه سیاه میکنند وبر میگردند وبه فرد یک اعلامیه میدهند وکنار دیوار بسته ها اعلامیه میچننند وبیرون میروند که درمحل پخش کنند اتفاقا یکی از بچه های معصوم میرود در دسشوئی مقداری اعلمی میاوردن وباز به افراد میدهد ومیثرود درمحل شروع به پخش کردن میکندساواک میریزد ودر میبندند وگونی میاورد ودرانرا باز میکندوازکاناله وجاهای مختلف اعلامیه ها رابیرون میاورد وبچههای تا دوم دبیرستان را ازاد میگذارد که برونند وبه انشجواین وافراد دیگر میگوید بایدبه ساواک بیائید وباز جوئی پس دهید دانشجویان اعتراض میکنند که امتحان داریم به یک عده میگوید بعد از امتحانبیائی وبه بعضی میگوید ماقیافه شناس هستیم شما دیگر نیاز نیست بیائید وافراد به ساواک میبرنند وافراد از دوساعت و وبیسست وچهار ساعت ازاد میکنند وهرکس از بچه ها بشدت ترسیده بودن میگوید دیگر انجا نروید ودیگران هم بترسانید و لی دانشجویان فردا تعداد زیادی رفتند وجناب سیدبزرگوار وروحانی معزز منبر میرونند ومیفرمایند برایمن مسجل شد که کار ساواک بوده است ودلیل ان یک سخنرانی بوده ودوم اقبال جوانان واین امر اثبات کردکه علی علیه السلام الان هم مظلوم است ومدتی ایشان گریه میکنند وخداون میداند که این عمله ها شضرکت داشتند ویانه ساواک به معمار گفته بوده است عمله را اخراج میکنی وعمله هائی که ما معرفی میکنیم به کار میگیری- جناب سید بزرگوار میفرمایندکه نترسید این کارل ساواک برای دفعه اول واخرش است ومن چهار نفر مامور میکنم که هر گروه چهار ساعت درشب در داخل مسجد باشد ودر بیرون به همین نحو وعدهای هم در شب ناشناس حرکت کنندوبروید به بچه ها بگوئید نترسیدوبه مسجدبیائید- نکته حائز اهمیت اینجا است که عدهای میایند وجریان راهم میگویند یک روز خانمی که همیشه اول میامده است وارد مسجد میشود بروی دیوار که افتاب تابان بوده است عکس یک سید تنومند روی دیوار بوده است وبیرون میرود ومردم دعوت میکند به داخل بیایندعدهای میگویند ممکن اسن این سایه بعلن فلان وسیله روی فلان پشت بام است همه فن ها رامیزنند ولی تاثیر نداشته است وشخص من بعد ازمدتی درشگفت شدم وهمان تجربه رابه نحوی دیدم ومردم استقبال از مسجد شروع شد وچرا از جناب بهاالله عده ای علومی رایاد نگرفتند؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی بر مقاله اقای":پیتربروکس:"مشاور بر جسته نظامی اقای بوش در اقیانوس ارام—این مقاله نمونه جالبی استکه نشان میدهد که امریکائی ها در گرداب عمیقی از خود خواهی بچه گانه فرو رفتند وتنها کاری بلد هستند بقول قران عزیز خوض کردن است یعنی از طرف مقابل ایراد بنی اسرائیلی گفتن است-مقاله متعلق بهزمانی قبل از پرتاپ موشک ناموفق کره شمالی است عنوان مقاله ":اشوبی که از کره خواهد امد:" گوئی اینان هیچ اشوبی را بوجود نمیاورند؟؟!! میفرماید-انتظار میرود که یک موشک بلند- برد با یک ماهواره پرتاب شود به نظر میرسد این اولین زخم زبان ها از سریال انها است که پیونگ یانگ برای اینسال درنظر گرفته اند – طفل های معصوم زبان بریده هستند وجز اشک ریزانکاری بلد نیستند؟؟!! که بعدا شامل یک ازمایش اتمی زمین لرزه ایجاد کن هم همراه ان است-ماتعداد زیادی هشدار به انها دادهایم؟؟ دلیل منطقی این هشدارها چیست؟؟ - این همه هشدار به جناب اسرائیل- به عربستان سعودی وشخص امریکا داده شده است کدام یک ترتیب اثر پیدا کرده است؟؟ -ادامه میدهد-مضافا- ولیعهد-اقای :" کیم جونگ اون": بعنوان جدیدترین شاه از خاندان-کیم تبلیغات چی های با سعی فراوان ودقت ومهارت زیاد درحال نقاشی کردن سال جدیدکه کره شمالیبعنوان یک کشور مقتدر وغنی وبا رفاه بروز وظهور میکند- اول انکه ایشان شاه نیست در دوم شما داستان مانند هم مثل قران عزیز است که به مثابه سگی هستید که کشوری فقر باشد ویا غنی باشد ویا دوست باشد ویا دشمن باشد مداوم پارس میکنید وادامه میدهد- که موشک ستاره فروزان به نظر میرسد برای برای تهیه چند علت برای براق وصفا دادن شخصیت مذکور است(موسس کره شمالی – (اقای کیم ال سونگ) است- خوشبختانه ریس جمهور های امریکا تا زمانی که در قدرت هستند چیزی برای ارزش فوق العاده به انها بدهند ندارند ولی همینکه فوت میکنند طوماری عظیم از خدمات انان نوشته میشود- ادامه میدهد بعضی کارشناسان معتقد هستند که کره شمالی در پیشرفت برنامه های اتمی ایران شرکت دارند بودن انکه سندی رو کنند درحالیکه درکشتار مسلمانان امریکا قعطا شریک هست واین امر ( پرتاب موشک) ممکن داست کمک کند که مردم بشدت گرسنه را به یک وعده غذای روحیکه دربر گیرنده غرور ملی است- کره شمالی انچه توانسته درمسدله غذا انجام داده است- این امر مسلما درانجام ان موضوع مهم خللی ایجاد نمیکند- ایشان اضافه میکند با کمال شرمندگی پرتاب یک ملیارد دلاری؟؟ انسان راقانع میسازد؟؟که میتواند به طور حتم کافی باشد برای غذا دادن ملت برای یکسال بر اساس بعضی متخصصین- پس چرا خودشما این عبرت را نمیگیر یدمگر شما گرسنه ندارید از کمک کردن به مردم خوداری کرده اید وبر بودجه نظامی اضافه کردهاید وحالاهم جنگ را در سوریه به کلکسیون خودتان الصاق کردهاید- ایشان ادامه میدهدمهمترین مسئله این است چناچه این موشک با موفقیت پرتاب شود- ساحلهای غربی امریکا با دقت ممکن است بتواند هدف قرار دهد- شماها فکر میکردید هوش واستعداد فقط در شماها هست وهرچه گفتند در ساخت جنگ افزار سعی نکنید گوش نکردید واز برتری نیروی نظامی خودتان هم مثبت وهم منفی سودجستید – شما اولین بمب اتمی را پرتاب کردهاید کره شمالی که هنوز چنین کاری نکرده است-قصاص قبل از جنایت که نمیشود کرد- شما بجای انکه روش حضرت مسیح علیه السلام راد رپیش بگیرید وسعی کنید به کشورها کمک کنید واگر کمک نمی کنید لا اقل تهدید بی جا هم نکنید ودست به چپاول وتحقیر – تهدید – زور گفتن هم نکنید- ایشان میگوید کره شمالی دوموشک با بمب اتمی درسال 2006 و2009 تجربه کرده است وامسال هم تجربه های جدید اتمی خواهد کرد- ایران پس از انقلاب کوچکترین خطری رابرای شما فراهم نکرد گرچه برای نابودی انقلاب ایران از مهد ان تا امروز انچه میتوانستید کرده اید وهمه کشورهای میخواهیدزیر سلطه خود دراورید وهمه راهم اول محاصره میکنید وعجیب است درحال محاصره شدن هستید وبا تبلیغات زهر اگین ونیش دار ملتها را ترسانده و وادار به تسلیم کنید- ولی هروز بر دشمنان شما اضافه میشوند ومستحکم درمقابل شما میایستند واین رجز خوانی ها دیگر ارزش ندارد وشیطان راهم به خنده میاندازد وایشان با کمال بی شرمی میفرماید چه بهتر که به این خاندان نقطه پایان بزنیم وانتقال حکومت به دیگری انجام دهیم تا ذشاهد یک بیگ بنگ نباشیم؟؟اضاف5ه میکند که روزنامه های ژاپونی طرفدار کره شمالی ضمنی بیان کردهاند که دلیل پیشرفت های اخیر به اینخاطر است که کره شمالی در سوگندی که امریکا برای دادن غذا یادکرده بود که به شرط متوفق شدن موقتی مشکهای دور –برد وازمایشات اتمی وارد معامله شود- اما زخم زبانها وطنزهای نیش دارد به مشوک واتم بسنده نخواهد کرد بعضی کارشناسان بسیار ماهر امریکائی؟؟ معتقد هستند که امسال هم ریاست جمهمور کره جنوبی وهم ریاست جمهور امریکا ازنو انتخاب میشوند صحنه سیاسی را براینها مشنج ومخدوش ولرزان کند- ایا امریکا مداوم درحال انجام دادن چنین اقداماتی نیست!!! ادامه میدهد بعلاوه ازجمله کارهای معمول وسنتی کره شمالی حملات سایبری تا انجا که بتواند –عجب معمائی شد؟؟!! ومداوم ترس افکنی میکند ودراین حملات سایبری ارتش هاس امریکا وکره جنوبی به موازات هم در بخش های نظامی ودولتی واموزشی واقتصادی مورد هدف قرار میدهد- -عجب ؟؟؟!!!- با این همه باید گفت –دلیلی برای خوشبینان منطقی و وسواسی وجود داردداردکه این خاندان سرانجام تغیر خواهند کردوبه نظر میرسدکه امسال با اطمینان وامید اغاز چنین شدنی باشد- یکبار دیگر- ( باید گفت)که پیورزی بر تجربه فائق نمیگردد؟؟؟!!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به انقلاب بحرین عزیز-تمام کارشناسان انقلاب معتقد هستند سه عامل مهم انقلاب تا امروز شناسائی شده است که به نتجه میرسد- انقلاب کارگری ومستعضعفین- دوم انقلاب سرمایه داری وسوم انقلاب فرهیختگان گرچه سومی یگ حلقه بسیار ضعیف دراوائل خواهد بود وامکان شکستهای اولیه زیاد دران است ولی با صبر حوصله سرانجام به پیروزی خواهد رسید وهرسه در انقلاب ایران وامروزه دربحرین ویمن رخداده است وعلت عدم پیروزی ان وجود عئوامل استعماری نو هستدند که ارتش را سر پا نگه داشتند ومقداری تعصبات قبائلی بسیار احمقانه که از قرون وسطیتا امروز تغیری نکردهاند ودلیل انهم باز نقش استعمارکه بسیار پررنگ است همچنان المان وفرانسه یورو راباچنگ ودندان راحفظ میکند که بضرر دیگر کشورهای اروپائی است انهاهم بخصوص دراین شرایط باچنگ ودندان درحال حفظ موقعیت وابستگان بخودشان هستند- وامروزه مجله انگلیسی اشپیگل که متخصص مسائل استعمار وانقلاب است خفه خون گرفته است وبخوبی مدلهای استعماری را میشناسد- اگر قرار استعمار مداوم به پیروزی برسد شوروی میوانست تجدید حیات کند ویا استعمار کهنه دوباره تجدید حیات کند فرق علوم تجربی با علوم انسانی یک مورد این است که هزار میتوان اکسیژن را باهیدرژن ترکیب کرد واب را بدست اورد وهزاربار نمیشوذ استعمار کهنه را تجربه کرد مگر حیله جدیدی را بکار برد که کار ساز باشد وبه همین جهت است که عمروبن عاص بایزید علیه العنت مخالفت میکردلذا ما نباید بر خلاف حرکت تاریخ گام زنیم درثانی اسلام قوانین ان بسیارجاها متضاد باقوانین عرف جهانی است وازلحاظ حرکت تاریخی امروزی که جهان بادید به تعادل برسد نه تنها کشورها ودر هرکشوری عدم تعادل ایجاد شود تنها به خوداش ضربه نمیزند بلکه همامن طور که پیامبر عظیم الشان صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند جهان دریک کشتی است نمیشود یک جای کشتی عدم تعادل داشته باشد بخصوص بخوبی روشن میشود که مسئله تنها اقتصاد ویا مسائل امنیتی نیست بلکه مسئله جهان بینی وایدولوژی دراس ان است وبه همین علت اسلام که تنها مکتب تعادل بخش درجهان امروز است موردبغض وخشم قرار گرفته است- دیر ویازود مسئله حل خواهد شد وانگاه تفکرات ما درجهان ثبت میشود ودراینده ایجاد شبهه میکند سیاست نباید بقر ایدلوژی بچربد بلکه بر عکس است واین امر بخوبی درقوانین اساسی ما منعکس است- بخصوص فقه ما بیادجهان رامنور سازد امید است که تحلیل دقیقی که موافق فقه عظیم الشان شیعه است در رسانه ها جهان را بیدار کند


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به بازی های فوتبال هوشمند زیبا- امروزه بازی زیبایهوشنند وبازی فانتزی سخت موردتوجه واقع شده است وکتب زیادی دراین باره نوشته شده است-مقاله از اقای":درک لئونارد:" استاد مدرسه روجستر در ایالت اوکلوهما امریکا استکه بیشتر دربخش یک چهارم عقب را مورد توجه قرار میدهد- ایشان مقالاتی درباره": حیله های سرد با ساخت پاسهای که خالی از پاسهای سریال شده است میباشدمقاله ایشان تحت عنوان"(متدمحبوب در دودیدن وپاس دادهای در عرض کم ویازیاد در برگشت میباشد- متد بسیار ساده است من این متد رادوست دارم برای انکه این برگشت تداعی حس یک حیله واقعی را ندارد-ولی درمقابل شما میتوانیدکه تعداد مهاجمین را بشمارید وتعداد یاران خودرا افزایش دهید ونوک حمله را فراهم کنید وباهمکاری قدرت نفوذ را پیدا کنید وماند یک اهرم راه باز کنید وفشار لازم را بیاورید بخصوص برای نوک حمله- نکات بسیار ساده است- به صورت غیر هوشمندانه به داخل نفوذ کنید واز داخل به سمت کناری حرکت کنید درنتجه در بازگشت هم میتوانید غیر هوشمندانه باشد در نتجه فردی که مسئول بستن فرد مهاجم هست در راس قرار میگیرد وفرد عقب کشیده در تیر راس لبه پاس دادن اوقرار میگرد-نکته دوم-فرصت رابرای نیروی های یک چهارم عقب ایجاد میکندکه به جای انکه به کناره نزدیک شوند به داخل نفوذ کنند- ود رنتجه نیروهای عقب کشیده جلو بکشند-نکته سوم -نیروی یکچهارم عقب میتوانید یک از این دوتاکتیک بکار بندد-یک حرکت غیرهوشمندانه به صورت یک حرکت جبابی سریع که بصورت دایره کامل ویا نیم دایره وموجی انجام دهد وی ابر اسرعت یک حرکت دقیق هوشمندانه به کنارهها پاس نمیدهد- وپاس به عقب میتواند انجام دهد وبعضی حرکات به این عمل کمک میکند- که میتواند این باشد بایک حرکت گلوله ای به جلو عقب دکه درمرحله عقب بسیار به عقب بر میگردد تا یک راهروی باریکرا پیدا کند وغالبا افراد دیک مدار دایره ای هستند –که بیاد در یکچهارم عقب قرار گرفته باشند وافراد باید از کنارها دور باشند ومیتواند چند بار این عمل تکرار شود-نکته چهارم- در بازگشت بازیک کنانی که میتواند از راهای باریک استفاده کنند با شکاف کوچکی ایجاد میکنند سریه این شکاف هارا به افراد دیگر میسپارند میابیست زملنی این کار را انجام دهند که دویارد از عقب جلو هستند وبلافاصله نوک به داخل زمین مقابل نفوذ میکند- غالبا در این تاکتیک نمیتوان تمام راه را بست وافراد مدافع غالبا درجای مناسب نیستند بجزدرکنارها-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی برمقاله اقای |"بسل عودت": از مجله هفتگی الاهرام انگیسی زبان- مقدتما علت پیشرفت غرب در اولیت قرار دادن فن مدیریت است اگر فرد علامه دهرباشد وفن مدیریت ضعیف داشته باشد هرکس به اوشغل مناسب نمیدهند- واز مهد کودک به این امر توجه دارند پیشرفت المان وسپس درامریکا را درفن مدیریت میدانند که امروزه المانوفرانسه حرف اول ودم میزنند وانگلستان سوم است واسپانیا جزو اخرها است محال است یک فرد خارجی در انگلستان به سمت قابل توجه برسدوغول مدیریت نباشد انها به هرشرایطی سرانجام جذب میکنند در دانشگاه شیراز یک دفعه یک فرد امریگائی قد بلندی که بعد فهمیدیم یک متخصص برجسته پزشکی است ظاهر بعنوان پرفسور پروازی بر ای دوسال امده بود ویکی ترم بیشتر نماند وخوداش گفته بود برای تجزیه تحلیل سه دانشجوی پزشکی بوده است که در ضمن متوجه میوشد یک دختر خانم بافاصله باانها وجود دارد وسپس بر روی روش تدریس پزشکی در دانشگاه شیراز وبهداشت درسطح بیمارستان شیرزا کار کرده بود بچه هاپزشکی بر جسته بودن انها سئوال کردند ایشان گفت اول مدیریت بر هوای نفس عالی حاکم شده است ومنزوی شده که درغرب ما انها را تعلیم میدهیم وشما در شرق بر عکس تعلیم میدهید واین امر بشدت برای مدتی دانشجویان عمل میکردند- یکی از مدیریت های بر جسته امریکا مدیریت ساخت سپر ماشین استکه یک دانشجوی میکانیک بعلت انکه پدر ومادر ودائی وعموی تحصیل کرده میکانیک از امریکا بودند وعمه وشوهر لیسانس برق از امریکا بودند از بچه کی درخانه انه زبان امریکائی یادگرفته بودووسپسمدیریت درس خواندن ایشان جزواتی در باره مدیریت سپر ماشین بداست اورده بود   من را صدا کرد که برای انکه در انجمن اسلامیتنها بحث این نباشد که به همدیگر السلام علیکم بگوئیم ویا السلام علیکم ورحمته الله وایشان معتقد بود بایدکارها تقسیم کنید- همه دربخشی تخصص پیدا کنند ویک بخش عموی قوی همه داشته باشند هم مدیریت بخش عمومی ومدیریت بخش تخصصی وایشان گفتند من امروزه هفت اصل مدیریت سپر ماشین یادمیدهم وجزوات انگلیسی را به شما میدهم وسیزده اصل دیگر جزوات انگلیسی میدهم که لغات واصطلاحات انرا دراوردم وبعضی جای ابهام دارم وزمانی که ان هفت را یاد داد من دیدی عجیب پیدا کردم جزوات را گرفتم وشروع به خواندن کردم وجاهائی گیر کردم وباخودم گفتم مزاحم ایشان نشوم واز استادامریکائی بپرسم خانم استادخیلی تعجب کرد وگفت مگر شما رشته میکانیک میخوانید گفتم نه ایشان پس مدریت علوم انسانی بخوان ومن خیلی تعجب کردم وایشان فرمودن من یک کتاب میدهم ورفع مشکل شمار امیکنم ومشکلات ان جزو راحل کرد ومن به نزد ان دانشجو رفتم ومسائل راگفتم مات زد وتعجب کرد که ان خانم استادچقدر خوب فهمیده است وگفت من حتما بایدبه امریکا بروم- ترابه خدا هرچه به تو یاداد به منهم یاد بده وحالا باز به تو جزوه بدهم گفتم نه من میخواهم مدیریت علوم انسانی بخوانم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99