سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نگرشی بر اخبار اخر الزمان- درروایت درباره اخر زمان امده است که فرمانده سید خراسانی شخصی بنام شعیب بن صالح است- اولا نژاد وشهرایشان رامعین نکرده است ودوم اسم شعیب کمتر گذاشته میشود وبخصوص ابن صالح باشد صالح هم زیاد گذاشته نمیشود کاملامشخص است که یک رمز است-زیرا سفیانی برای گرفتن عراق وایران است وبا مقدمات دقیق وحساب شده حرکت میکند ومیبایست اطلاعات دقیق نظامی داشته باشد ومسلما غرب از سفیانی پشتیبانی میکند وانها عوامل زیادی درایران خواهند داشت شناخت فرماندهان ونوع تاکتیکها واستراتژی نظامی انها بسیارمهم است وبر اساس تاکتیک های دشمن باید طرح ها لحاظ شودو جوابگوباشد- بعنوان مثال زمانی رمزی به ستاد خط زده میشود زده میشود- میگوید فرمانده گروهان فاتح بصره میاید فقط در سازمان رمز پنج نفر حداکثرمیدانند که واحدی بنام واحد فاتح بصره وجود ندارد ومنظور رمز چیست واین رمز را به بایگانی که میدهند ان افراد معنی رمز را نمیفهمند وبعدا رمز میزنند فلان رمز که یک اسم خاص وشماره خاصدارد دریافت شد واگر دشمن مطلع شود اول بایدسر اسرجبهه را بگردد وطوری رمز تهیه میشود که اگر بخواهد حدس بزند یک دهزارم باشد وباز برای فریب این رمز به سه بخش جبهه سرتاسری ارسال میشود وسه واحد کارهای مختلف انجام میدهند تا واحد مربوطه کار اساسی خوداش را انجام دهد- نظریات شخصی است- درجنگ ایران وعراق زمانی که امام عظیم الشان رتحل فرمودند خرمشهر باید ازاد شود عراق چنین فهمید که یک طرحی مانند شضکست محاصره ابادان حداگثر با اتش بسیار سنگین انجام میشود در ابادان نتوانست اتش مارا تحمل کند عقب کشید وفکر میکرد که یک اتش جهنمی میریزند روی سر انها وحتی ده جت با مهمات بر سر انها فرود میاید وچند هزارنفر با تکیتک مختلف توپخانه تا شهادت تیر اندازی میکنند وکار تمام میشود ویک تاکتیک ایذائی کامل لذا تانک ها عقب کشید وبه سربازان گفت سرتان را ازسنگر بیرون نیاورید وتا حدودی انها را عقب کشید که درجاهای امن باشند وایران یک نوع حملات سرخپوستی حساب شده انجام داد که تصور نمیکرد لذا نباید اطلاعات زیادی از طرح های دشمن داشت طرح که افشا میشوند بایدفریب دهند باشند تا دشمن در طرح های خوداش تصور غلط داشته باشد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به روایتهای اخر زمان-بنا بر بیانات خانم استاد در دانشگاه لندن- تحقیقات نشان میدهد به دلائل زیاد علوم جدید اثابت میکند که ایدلوژی های انسان ساز برخلاف علوم قدیم بخشی ازانها ناقص نیست بلکه هسته اصلی ایدلوژی توان حفظ ایدولوژی راندارد به محض انکه بخشی ازان فروریخت به ترتیب مابقیه ساختمان ان فرو میریزد وحفظ ان بسیار مشکل است ودرضمن حفظ ان راباید گفت به نفع طاغوتیان نیست وسازمانهای که برای مردم موردنیاز است در اخر الزمان فرومیریزند زیرا نفعی زیادی برا طاغوتیان ندارند مانندسازمانهای- کشاورزی- بهداشت ومهندسی ساختمانی وغیره وبرعکس   سازمانهای نظامی و شرکتهای وابسته به انها قمارخانه ها ومواد مخدر غیره درست مانند زمان ظهور حضرت مسیح علیه السلام وحضرت محمد صلوالته الله علیه واله والسلم وهمچنان که قبلاز ظهور حضرت مسیح علیه السلام وبعثت حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلمهمه انسانها مایوس بودند جزانکه ان بزرگواران قیام کنند دراخر زمان همین موضوع رخ میدهد که همه مسلمانان ومسحیان تنها نجات را درظهور مسیح علیه السلام وحضرت مهدی علیه السلام میداند- درحدیث خیلی جالب است که میفرماید که بعداز پنج سال بعد از انتخاب سیدخراسانی طرح سفیانی تهیه میشود ولی اسم نمیبرد کجا اسمی از محل ان نیبست زیرا متعلق است به ضهیونیست جهانی .جالب است چون ضهیونیست را دین امام معصوم نمیدادند اسمس ازانها نمیبرد ودموردالقاعاده هم این چنین است انهارابه نام شورشیان ادم کش نان میبرد که درعراق برعلیه امامزمان علیه السلام قیام میکنند واز وهبیت دهم افرادی که درسفیانی جهانی هستندنام میبرد وسفیانی یک ضدجریان است ,بخوبی شکست خلاقی برجسته شده است ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم اله ارحمن الرحیم-تحلیل برکتاب |" نقش روحانیت در اسلام:" از عارف تمام وعقل عظیم امام خمینی رحمت الله علیه- من درجوانی این کتاب راخوانده بودم- تاثیراش دران زمان تائید فرمایشات امام الخمینی ومحکم شدن انقلاب درمن بود- وچندی پیش درمغازه انرابه قیمت صدتومان خریدم ومتوجه شدم که امام علیه اسلام درچه پایه عرفانی بود وچقدر شکست نفسی کرده است- و فرمودند که عرفا کلمه دنیا بعلت انکه این جهانسکولار ارزشی سنگین به انسان میدهد- پارکنیگ یک اسمان خراش گفتند دم دستی است مانند تیکه پارچه هائی در اشپزخانه بکار میرودبا مقایسه بالباسهای فاخر- یک عارف انگلیسی فرموده است معنویت ماند ان است که شما سوار اسانسور شوید وناگهان وبرقب اسا به طبقه نود برسید ودنیا ان است با پله گان حداکثر به طبقه پانزده برسید خانم استادمن درانگلستان میفرمودند قویث ترین مسئله دنیائی که تا امروز پیداشده است وبالاترین افق رامیدهند که درانجیل ضعیف مطرح میشود ودرقران قوی تر است باز شدن وجمع شدن اسمان است که9 درانجیل فقط به سقوط ستارگان بیان کرده است ولی درقران به مراتب عالی تر بحث کرده است وان این است که به زبان امروز درکهکشان مرکزی عالم یک ستارعظیم تحولی پیدامیکند که مداوم قدرت جاذبیت زیاد میشود واین خصوصیات به ستارگان ان کهکشان القا میشود میرسد به حدی قدرت جذباش سه هزارمیلیارد سال نوری بر ثانیه جذب میکند ومداوم این قدرت زیاد میشود وهرکهکشانی جذب میشود درست مانندانکه از وسط یک ملحفه شروع به جمع بکنید مابیقه پارچه خوداش بهمراه میاید وهمه کهکشان بصورت انرژی میایند وسرانجام همان ارزن اولیه رابوجود میاورند بااینهمه تبدیل وتبادل وازدست دادن انرژی هیچ چیزی از دست نرفته است واین افق رابه ما میدهد که امروزه سعی میشود فلزاتی ساخته شود که کمتر انرژی ازدست دهند ما بحدی برسیم که به اهن قراضه انرژی بدهیم که بشود همان اهن اولیه ومهرکس به اسرار اسمان درهمان مورد پی برد چنین تحولی را میتواند ایجاد کند وایشان فرمودند من معتقد هستم که افراد دربرزخ به این اسرار پی بردند وبدنبال اسرار دنیای برزخ هستند که به مراتب عظیم تر ازدنیا است وسپس بهشت اما اینکه میگویند الان انها در برزخ سیب وگلابی میخورنند این یک استراتژی وتکنیک تربیتی است- اولا اختلاف جسم با روح دراین است که جسم درنقل وانتقلات انرژی ازدست میدهد لی روح نه تنها چیزی از دست نمیدهد دقیقا روحیات فرد را میگرد وبعد به یک افق جدید میرسد که استاد ومربی مورد تعجب قرار میدهد- تحقیقات در بچه ها کاملا این امر را تائید میکند اگر به یک دختر خان ازاول بگویند شما مادرمیشوید وباید این سختی هارا تحمل کنید مسلما خواهد گفت من مادرشدن رانمیخواهم ومن این زندگانی های سخت را نمیخواهم ولی عروسک بازی برای اولذت دارد وکم کم پیدا کردن افق در بچه بخوبی میتوان دید ایامادر مریض شود ویا نشود - امپول بزنم ویانزنم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم- هدف امریکا درخاورمیانه-در عراق قچاقچیان تریاک که ازبیست کیلومتری داخل عراق تا هشتاد کیلومتری از نقطه ابادانپراکنده بودند اینها یک سبدخاص درست میکردند وتریلک دران میگذاشتند ویک چاهک حفر میکردند واین سبد داخل انقرار میدادند که هم خنک باشد وهم استتار شود وپیلس عراق هرکس که8 بشدت بدنبال کشف بود صدام سر بنیست میکرد وامکان شانخت در حد صفر بود وصدام گفته هر کدام که ماموریتش تمام شدیک پاداش به اوبدهید وانها یک کیلو تریاک میدادند وان جناب میگفت من کاری ندارم لی بهمن نشان دهیدچگونه استتار میکنید واز ابادان یک رمزمیدادند وفرد تا یک کیلو میتوانست بخرد –امریکا یک سبد سیمی ساخت دقیقا برای همین منظور اول قاچاقچیان تصور میکردند این سبد رمز میزند ولیس بعد فهمیدند مناسبترین همین است ودر بحرین موش زیاد است ویک تله وش محلی بسیار مناسب ساخته بودند امریکا یک تله موش میسازد ووارد بحرین میکند وحکوت بیان میکند قیمت مال خودتان چند برابرکنید خلاصه کار بجائی میرسد که ساخت ان قاچاق بوده است ودروزنامه های انزمان ایران نوشتند که امریکاسالی یکملیون ونیم د لار تله موش در بحرین میفروشد هدف امریکا درجهان سوم فقط مصرف کردن است بهترین جا خاورمیانه است که باچنک ودندان میخواهد بالترین مصرف رابدون انکه خود تولید کند داشته باشد واین بیشترین مصرف درخاورمیانه یک ابهت شده بود ولی درامریکا اول ابهت درتولید است ودوم در مصرف لذا با تولید ایران خودبخود ایجاد ابهت میکند چه امریکا بخواهد وچه نخواهد گرچه سعی میکند ارزش انرا پائین بیاورد ولی کمک هم ایجادقلقک میکند وهم کمی گزش باخود دارد


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-خاطره از جبهه-کنار شخصیت بزرگواری بودم به ایشان گفتم اینفردی مداوم بقول ارتشی ها متر میکند قیافه اش نمیخورد وهمه کار هم به ایشان ندهید- ایشان گفت ایشان فردمورد تائید است ومنهم بعدا علامتی دیدم که دلم ارام شد ایشان تعریف کرد- زمانی میخواستیم که کسی رابرای متر کردن انتخاب کنیم ومن از خداوند استعانت کردم وبچه ها در چادر جمع بودن فردی امد وگفت جناب من نمیتوانم این شغل راخوب اداره کنم مثلا صابون تقسیم کنم- بچه ها گفتن همین فرد ومن مخالفت کردم هرچه گفتم قبول نکردند- هرروز برای ان فرد مسئله جور میشد وایشان میگفت فلان نقطه برای فلان کار ومن میگفتم نیم کیلومتر پائین تر- بقدری این مسئله دراتش حاد شده ب.د که بهیچ وجه به بسیجی اعتماد نمیکردند واگر اعتمادکند سخت دژم بودند وتمام مقرارت   دراین باب را اجرامیکردند ماشیها کیلمترنیاندازند ودرطول راه به کسی کیلومتر نگویند و حیله های لازم میزدندوغیره-ایشان ادامه داد پس از مدتی ایشان امد وگفت به من یکمرخصی بدهید وان فرد شهراش بسیار دور بود ومن هم یک مرخصی دادم تاریخ رابرای یکماه اینده گذاشتم وگفتن بعدا از شهر خودت برو- بچه هاامدند وگفتند فلانی نیست وگفتند خدا کند بیشاز دوهفته نداده باشی ومن جریانرا گفتم مدت زیادی گذشت یک دفعه از اندیمشک مدام به من اطلاعات دادند شخصی سپاهی باشما کار دارد وایشان با موتور سیکلت امد ونشست وگفت یک خانواده من را دیوانه کرده است وکویا ایشان دراین حوالی مدتی مشغول بوده است وخانواده ایشان میخواهند هر اطلاعاتی که دارید برای ایشان بنویسید ومن طبق گفته ایشان درحدود یک کیلومتر ونیمی میشود من همه جا رفتم جز چند جا حال تصمیمگرفتم چند جا بروم ببینم ومن به ایشان گفتم فامیلی اش چه بود ایشان یک فامیلی گفت ومن گفتم صحیح اش این است ولطفا سویچ موتورات رابده ومن ان سویچ درجائی بیرون مخفی کردم ومن جریان راگفتم وایشان گفت مندچند صفحه مارک دار میدهم وبعد کسی میاید از شما تحویل میگرید ولطفا سویج منرابدهید من کار زیاد دارم ومنهم گفتم تابچه هانیامدند شما مهمهان ماهستید وهرچه کرد ومن اجازه ندادم وسپس رفت درشب حمله که بچهه مثلا درکانال هستندو رفتن به کانال واماده برای حمله شدند درنظام ارتش بسیار پیچیده است ودرسنگر قرار گرفتند هیج کس حق انکه سرش بالکند واگر کرد پائین بکشند ودادگاهی شود ممکناست علامت دهد واگر فاصله داشت بلافاصله با کلت بیصدا باید زد- ایشان به من گفت شما کاری به اینکه فردی بلند میشودویانمیشود نداشته باشد اوعلامت را میدهد ولی فردعراقی برعکس میبیند واین بارها اتفاق است وکم کم شما متوجه ان خواهیدشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نگرشی بر حق وباطل-موضوع حق وباطل از موضوعات بسیار حساسی در طول تاریخ بوده است که ذهن مردمان وحکومت مداران وسیاست مدران ودانشمندان رابخوداش جلب کرده است وبقدر حساس برای سیاست مداران بود ه ست در این مورد حتی دست به انواع حیله ها وتحمیلات میزدند وشکاف مصنوعی عمیقی بین نظریات خودشان واهل حق ایجاد میکردند وسرانجام سعی میکردند که مردمان حداقل نسبت به عقاید خودشان بی اعتنا وخنثی کنند ومتاسفانه تاریخ امروز شاهدپیروزی باطل بر حق بوده است وانقلابیون راستین همیشه در اقلیت بودند وان قدرتی که بتوانند حق رابرکسی قضاوت بنشانندرا دارا نبودند- حتی امروزه در کشورها بسیارپیشرفته مانند کاناداکه دانشمندان علوم انسانی از چند نوع اخلاق وفرهنگ استقبال میکنند وفدرال بودن به معنای که هر فرهنگ مسلط دارای چند زیر گروه فرهنگی باشداز ترس انکه یک نوع فرهنگ که ایرادی باقوانین ان مملکت ندارد ودراقلیت زیادی هم هست دراینده جایگاه خاصی پیدا کند دست به اقدامات خاصی میزنند- کینه اعراب باایرانیان ا زمانی اغاز شدکه بعضی ایرانیان طرفدار اهلبیت مکرم شدند وبه ایه قران که سرانجام ایرانیان به حق نائل میشوند وازان دفاع میکنند موردبغض وکینه ونفرت برادران اهل سنت شدند در زمان قبل  از ان هم ایرانیان ومصریان وهم اهل شام بنام عجم مورد نفرت بودند زیرا با برادران اهل سنت همگامی نداشتند بلکه بر عکس موافق با اهل بیت مکرم بودند ولی باغلبه معاویه بر شام وسپس بر مصر تنها ایرانیان بعنوان یک اقلیت مبارز فعال برای اهلبیت مکرم شناخته شدند وهمچنان باقی ماندند و این امر به ایرانیانی که میخواهند مجوس را درقالبی جدید احیا کنند نسبت دادند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم اللهالرحمن الرحیم-گفتمان حسینعلی مشهوربه القاب سکسونی بها الله- جای ما در شکم مادر تنگ بود ومن متعجب چرا مردمام دراین مورد سر وصدا واعتصاب نمیکنند- من هم همراه بامردم سکوت کردیم اگر به مردمان بگویند ای میتوانید حداقل نقش خدابازی کنید اقلا نود صد میگویند "اه مانمتوانیم ومن هم اول همین نظر داشتم- بحران سیاسی همهجا گرفته بود واین انگلیس بی دین- لا مذهب میخواست روسیه را محاصره کند وماخدمت استاد تست صدا محمدعلی باب رفتیم .ایشان فرمود درخدمت ما خوش صدا خواهید شد- ومظاهر اسماالحسنی را ساختمانش در روح ما قرارداد وبار ماغ فکر میکردیم مرد این میدان نیستیم وایشان مداومیفرمود ای متولد شده بی والد ومن کم کم از این جوک خوشمان امد- مردم چیزی بیش ازنکه هستند میخواهند بالا بران وبیشتر وسعت بده – در نیاز مردم تفریحات بگذار ازنوع بازی بافکر وبازی با اندیشهوبازی باسیاست وبازی با پول وباز یبا اخلاق وبازی بامعنویت ومن زمانی که به ولهیت رسیدم شما را ازتمان دروازهای سفارت دنیائی واخروی وشرقی وغربی رد میکنم وبنگ وغلو برای ما ازاد است وشما مداوم دایره میزنید زمانی خواهد امد که مردم کار میخواند وفعالیت میخواهند بدون که درباره اش فکر کند چه سوژه هائی بهتر ازمن وشما خودر مداوم بالاتر بین به مردم بگو شما درباره مشکلات فکر کنید که حی القیوم از سفارت ویزا دارد وما مداوم فکر میکنیم وراه پ

پیدا میکنیم وما هم سدرالمنتی هستیم وهم خالق سدرالمنتهی هستیم ومن مظهر السمایالحسنی هستیم وهم خد اسما هستیم وهم ذات السمای هستیم وبه همینعلت خوب میتوانیم جاسوسی کنیم وجاسوس بپرورانیم وهم لقب سر بگیرم وهم لقب شوالیه شب بگیریم- ما صاحب درد نمیشویم ولی نقش دردمند رابخوبی واحساسی نشان میدهیم وما هستیم حس را وفکر درمغز مردمان جهان میگذاریم وتا نگویند بر اساس ادب نمیگویم وما هم همراه مردمان شادمیشویم ومیخندیم وغصه میخوریم که احساس دوری نکنند وحرف دلشان به ما بزنند ومارا همدرد خویش بدانند ومن از هرچه روانکاو هست بیزارم وهیچگاه انرا صریحا وانمود نمیکنم وما بعداز ختم امدیم که ختم روزگار باشیم وبقه مردم یاد میدهیم خود در عمق خود روانکاوی کنند وخود مشکل روحی راحل کنند ونیازی به غیرنداشته باشند که از معجزات اقله ما است- هرکس ی مار قبول ندارد هم روحش وهم مغز اش دوکپه ای شده است وخود نمیداند وما بخوبی انرا میبینیم- همه چیزرا سه تائی میبیند ومداوم ازنزد ما فرار میکند زیرا درد زیر پوستی داردوزمان مداوم به اوفشار میاورد- وما در ژن او میکرزوم ارتباط باما را نابود کردهایم وهمیشه ارام به سمت پرتگاه حرکت میکند وهرکس با ما باشد هیچگاه خود را گم نمیکند وهمیشه خوبان انگلیسیرا درکنار خودجبرا میبندکه خود بهتر زندگانی کردن واحساس بهتر داشتن است الله ابهی

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99