سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه شهادت پرا فتخار مردان محب خداوند وائمه اطهار به خصوص اماحسین علیه السلام سالار شهیدان ومظلوم ترین انسانها- وقتیکه با انگلستان میرفتم با هواپیما هما بعداز انکه به یونان رسید وتوقف کرد بادزیادی دراتن میوزید خلبان هم انرا اعلام کرد که کمربند ها محکم بسته شود هواپیما تقریبا خالی بود ویک خانم پیرزن امریکائی امد پیش من که جلونشسته بودم نشست- بسیاری جدی واخمو مهماندار یک دختر بسیار جوان بود نمی دانم چرا کمی من راچند بار دید کمی وقیافه اش ناراحت بود ازمن پرسید توریستی میروی انگلستان ویا دانشجو هستی گفتم دانشجو هستم به من گفت مردم انگلستان با غریبه زیاد خوششان نمیاید وکار به انها ندارند زبان بلد هستی گفتم بله تا حدودی بلد هستم گفت من شمارا در فرودگا برای عبور از گمرگ کمک میکنم کفتم متشکرم این کار برای من ساده استایشام دقتر ما درفلان جا است اگر مشگلی داشتی به انجا مراجعه کن من فکرکردم میخواهد منرا کمک کند دلاش برای من سوخته نمیدانستم دارد منرا تست میکند وازمن کمی ترس پیدا کرده است- شاید من زیادخوشحال نبودم ومداوم انچه را میدیدم مینوشتم- هواپییما بسیار تکان خورد یکدقعه به سمت بالاپرتاپ بطوریکه سرهمان مهماندار به سقف خورد واخی کشید من به ایشان گفتم این چه نحو خلبانی است ایشان باعصبانیت گفت ایشان جز بهترین خلبان های دنیا است حتی اگر خلبان امریکائی بود امکان سقوط داشت در ضمن به ما کوتاه ترین خط را دادند ونمی توانیم جز چند درجه تغیر جهت بدهیم من فهمیدم خیلی بچه است خانم امریکائی به کن گفت این چه نحو خلبانی کردن است مگرندید که چه بادی میامد ایشان میبایست جهت را تغیر میداد من هم گفتم جریان به ایشان گفتم چنین پاسخ داد ایشان گفت کاری به این دختر نداشته باش قطعا به ضرر اوتمام میشود خانم مهماندار که پشت من نشسته بود با اصرار پرسید این خانم چه گفت منهم که ادم بی تجربه وساده لوح بودم جریان گفتم- با عصبانیت گفت این پیرسگ چقدر به زندگانی جسبیده است اینهم جوان این جا است چیزی نگفتن بیخود نیست که میگویند هرکه پیرتر شود بیشتر به دنیا میجسبد بالفاصله این میرود وشکایت به دفتر میدهد-امد پیش ان خانم .گفت چیزی نمیخواهید مثلا قرصی نانی ان خانم گفت فقط کمی ماست به من بدهید سرش پائین بود خشم فراوان این جمله گفت وایشان رفت ماست ابکشیده اورد وتوضیح داد رفت به منگفت کمی ماست بخور برایت خوب است- وارد فرودگاه شدم من به نوبت پیبش مسئول گمرگ کار به سادگی تمام شد داشتم به سمت درمیرفتم در طول قدم زدن یک خانم انگلیسی چهل ساله با کلاه شوالیهای لباس ابی خوشرنگی روی صندلی نشسته بود مجله میخواند یک نگاه تیزی به من انداخت وسرش پائین انداخت من کی ترسیدم وزود بر طرف شد یاخود گفتم چقدر بهتر ازما انتخاب افراد میکنند وچه خوب تعلیم میدهند همین موقع یک خانم ایرانی خوداش رابه منرساند .گفت ان خانم رادیدی گفتم کفت من خیلی ازایشان نرسیدم گفتم مهم نیست مامور امنیتی است   برگشتم دیدن همان مهان دار درحال اشاره کردن به همان خانم هست دم در یک پلیس امد فرمود اطاق مخصوص بفرمائید یک بازرسی ساده است گفتم دلیل چیزی ایشان گفت من نمیدانم ققط به شما میدهند شما مشگل سینه نداشتید ومن را به یک اطاق بردند ویم هواپیمای هندی امده بود چند نفر ازانهااورده بودند فردی اوردند که احتمالا روسی بود خوب همه نگاه کرد مدتها فقط به من ایشان باشد عکس سینه گرفتند که کاملا نشان میداد مصنوعی است وبعد ازاد شدم- ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش سوم-اثبات خداوند-پیامبران به وجود خداوند لیمان راسخ داشتند- من هم به پیامبران ایمان راسخ دارم – خداوند وجود دارد-کسی تا امروز نتوانسته است فران مجید را رد کند – پس خداوند است-ا اگرتمام دلائل بشری دارای نقض است- گزاره من این است که خداوند وجود دارد- پس خداوند است- اگره جهان به نحوی دیگری بود- که امکان داشت بدباشد- پس خداوند است—بسیاری از مردمان بدون موجه ملحد هستند- ما هم به ا شتباه اندیشه- انان پی یردیم- این خواسته شیطان است – پس خداوند هست- انسان در خوداش ودر پیرامون زندگانی اش رحمت الهی را پی میبرد- بی انصافی است که به خداوند محبت نداشته باشد- پس خداوند است-پیامبران درتمام عمررنج ویعی فراوان برای انسانها کردند وسودی نبردند- بی انصاقی است بگویم که خداوند نیست – پس خداوند است- درتاریخ بسیار ی ازانسانها دارای درکی متناقض به حقیقت خداوند داشته اند ومطالبی هم که باخداوند نجوا میکردند یاوه بوده است- ولی پس ازمدتیخداوند توسط وحی انها را روشن وعالم کرد- پس خداوند است—روح انسان موجود است – پس خداوند است- خداوند من را با هشدارها وعذاب های برای همیشه به راه اورده است- من این روش را بر بسیاری از روشها ترجیح میدهم –پس خداوند است—مخلوق به خالق نمیتواند دستور دهد- پس خداوند است- اگر عروسکهای باربی ساخته شدهاند- پس درخت هم ساخته شده است –پس خداوند است- از فرد ملحد درباره بینگ بنگ سئائل میکنیم علت ان از لحاظ مادی چه بود- هرچه جواب داد میگویم مگر شما انجا بودید؟- پس خداوند است-نطفه انسان به راحتی مسیر خوداش را پیدا میکند وبر مشگلات اش چیره میشود ویک بچه بیاد ماندنی در قلب مادراش واطرافیان میگذارد وانسان میتواند بر مشگلات اش چیره شود وتوانائی های زیادی را بدست اورد- پس خداوند است- انسان بی خداوند ضعیف ترین مخلوق وانسان با خداوند ثوی ترین مخلوق است – پس خداوند است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه پذیرش مجدد گروه مجاهدین خلق از طرف امریکا- امریکا دارد تئوری جنبش های بشری اقای": چالرز تیلیی:" راثبات میکند وازحرکت گروهی وبه حزب وسپس به سقوط تبدیل میشود امریکا درایجاد یک حزب تمام موفق باشکست مواجهه شده است واشتباه فکر کردن وعمل کردن بیشتر از موفقیت های اواست ودیگر نمیتوان ویسا نمیخواهد رویاهای مردم جهان را درک کند وحتی مال مردم خوداش وحالت ( ایمرچ) که بعنوان یک پدیده پاسخ دهند به این رویاها را ازدست داده است غرب بخوبی میداند که حزب نقش همین است وورود به یک حزب نه دلیل ان است که ان فرد- فرد خوبی ومقدس است ونه خارج ازان دلیل بر ان است که ادم بدی است حزب فقط عدهای طرفدار برنامه های حزب میشوند مثل ماشین خریدن میماند- هم طرازی خوداش با حزب بزرگ دنیا را درحال از دست داده است بیا اقایان بدانند که دنیا امروز همگی بر اندیشهای اومانیستی وحدت نظر دارنند واقایان بدانند مه اولین گزینه اندیشهای اومانیستی جهان به نظر کارشناسان جهاتن که درسایت یاهو کارمیکنند متعلق بخ یکی ازجهار مکتب اومانیستی هند است که حملات زیادی به اومانیستی عمیق انگلستان دارد- تمام ظهور وبروز احزاب شما درباره بورکراسی است که رکود نشانه بارز ان است وکم کم اومکتب اومانیستی امریکا را به حرکت درمیاورد ولی شما غریبان همیشه حرف ملا نصرالدین میزنید که مرغ یک پا دارد وکم کم درحال نزول به سیاست های فردی وخانوادگی وهزار فامیل میشوید مثل شاه وبه سمت انار شیست سیاسی تبدیل میشوید واندیشه ونظریات شیعه وایران سلامی ایران را دردنیا به اثبات خواهید رسانید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بحثی ازرسانه امریکائی سی ان ان- سی ان ان درشناخت خوداش بیان میکند معظم ترین سازمان خبری دنیا است ودانشکده خبری اش که باید گفت دانشگات خبریاش بی نظیری ترین دانشگاهای خبری دنیا است بطوریکه بعد از یک کنکوربسیار سخت ازبهترین دانشگاه های امریکا نیرو میگیرد مدتی انها را تعلیمات جدید میدهد که دردنیا وجود ندارد درحدوددو ملیارد عکس دارد یک میلیارد ان درانترنت است و700 غکس خبرنگاری دارد که درجهان بی نظبر است بهترین کتابخانه دنیا دررشنه خوداش دارد که با قدرت وسرعت به تمام مقلات وکتب دست پیدا میکند وگره های مختلف مداوم درحال تحقیق هستند تا مطالب را برای سردبیران اماده کنند وهر سردبیر وخبرنگار مکان خاصدارد ودرگنجه اخرین اطلاعات ونوارها ویودها وفیلم گذاشته میشود وبک سیستم خاص درست کردهاست که از سزاسر دنیا با موبایل میتوان با سازمان سی ان ان تماس گرفت ویا ز ماهوارهای سی ان ان برنامههای انرا تماشا کرد-بی طرف است وموشکاف است وبسیار انسانی است- ولی وقتیکه انسان برنامه های اورا تماشا میکند بسیار بازاری است تماما بدنبال اقتصاد وسازمانهائی هستند که پول گلان به این سازمان میدهند تا برای ایشان تبلیبغ کند- مهمترین کارهای انقلابی ایشان مال افریقا است انهم کشورهای بسیار کوچک افریقا پس ازمدنها یک برنامه ربع ساعت درست میکند که باید گفت همه میتوانند بکنند وخطری هم ندارد بعنوان مثال به کشور افریقائی رفته است در یک دهکده جائی که جندین خانم انجا هستند وهمه نگران وناراحت ایشان میگوید اخیر رئیس جمهور فرمان داده است که هرکس به زنان ظلم کند حق شکایت دارد وبه کار اورسیدگی میشود واین زمان قبلا شکایت کردهاند ولی ترتیب اثر داده نشده است وهم معتق هستند که ماست مالی میشود ایشان وارد دادگستری کوجکی میشود که دوجوان مسئول رسیدگی هستندویک خانم که بایک دختر 11 سال تعقیب میکند واین خان میگوید که کارفر ما به من گفته است که اگر روابط جنسی با من نداشته باشید شما را اخراج میکنم ومن با ایشان داشته ام وبعد ازمدتی رها کردم وحال میگوید باید این دختر کوچک را بفرستید ومن شرکت را رها کردم وحال برای شکایت امدهام وان جوان میگوید ما تمام حرف ایشانرا ضبط میکنیم وسپس تحقیق میکنم وایشانپیش ریس جمهور رفته است وریس جهمور با عصبانیت میگوید با تحقیق شودزیرا دروغ زیادمیگویند ومسئله تمام میشود درحالیکه بخوبی قدرت دارد که سران حکومت امریکا تحت فشار قرار بدهد وسازمان ملل را وبسیاری ازنهاد را درامریکاویاجریان اسرباز فوتبالیست معروف امریکائی درافعانستان سی ان ان نیض امریکا دست اش است ومیدانست دوستان ان مرحوم ودوست دختراش که زن او شده بود ساکت نمینشیند ونامه ایشان را بادوستناش را فاش کرده بودند که هشدار داده بود نیایئد وایشان هم برای تخلیهروانی باانها مصاحبه کردهم ایران میتوانست بکند یک وحشت ایجاد کردند که نباید پنتاگون را عصبانی کرد- با تعدادی زیادی از سران دنیا وشخصیت های دنیا مصاحبه کرده است وانها را تازمانی که زنده هستند فاش نخواهد کرد ولی پی ازمرگ انان با اچازه خانواده انها فاش کرد منجمله با یک رئیس جمهور افریقا ایشان خواسته بود که یک روز درکاخ باشد وبه او اجازه نمیدادند خوب سئوال این است که اول یمسوزن بخودت بزن وبعد یک سوزن به دیگران مکر اجازه میدهند که در کاخ سفید امریکا کسی یک ساعت بنشیند وهر سوالی خواست پاسخ دهند این قدرت امریکا است اگر بااو کنار بیائی انسان رادلیل میکند واگر با او مخالفت کنید پدر درمیاورد خلاصه اجازه دادند این رئیس جمهور سالم رئیس جمهور شده است وکاخ با وجود انکه دور از شهر است همیشه پردهها باید کشیده شود وتمام اشیای داخل کاخ سیاه رنگ هستند خلاصه باخانمهای کاخ اشنا میشود که به ظاهر دوتا زن داشته است وبا خان منشی کاخ اشنا میشود که ایشان اعتراف میکند که معشوقه رئیس جمهور است که ایشان میگوید این وضع برای شما زیبنده نیست وباید انرا سامان داد وخانمها دعوت میکند وتفهیم وتفهم میکند- دستوراتی میدهد که مورد خوشایند ریس حمهور است من نمی گویم که ایشان بی سواد است ولی با چند اصل ولو ملیارد دلار هم خرج شده باشد تا بدست بیاید نمیتوان گفت که ایشام مربی افریقا وبشریت هستند که بعضی از دوستان لبنانی من بگویند که ان معز بزرگ وبرزگوار پیامبر اکرم صلوالتالله علیه واله والسلم چرانتوانست مشگلات ماغ را حدس بزند .وراحل نشان دهد وتنها راه نجات ما غرب است باید دوستان لبنانی بدانند که اگر لبنان فقط یک خانه بود وتوکل برخداوند بکنند پیرو.ز میشوند ویا هرنوع مصیبت برانها وارد شود به نفع انان است وپیامبر اکرم صلواتالله علیه واله والسلم همه نوع راهنمائی کرده است وگول غرب را نخورنند که مداوم میکوید حل مشکلات بشر بسیار پیجیده است وفقط امکانات اندر دست غرب است وهوش فقط مال انسان غربی است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- - نوشتاری به بهانه اخراج اشوب انگیزخانم"اوک تاویا نصر": از رسانه سی ان ان امریکا- بخش دوم- دونکته خاصی ایجاد کدورت بین حضرت ایت اله العظمی سید محمد حسین فضل الله رحمت الله وحزب الله- اول ان بود که به ایران اندرز دادند که دمکراسی وسعت اش بیشتر کنند ودوم پست های کلیدیرا کمتر به روحانیون بدهند- به نظر با شناخت فضای اجتماعی سیاسی لبنان این پیام بیشتر برای لبنان است مقدمتا اسلام شیعه یک مذهب استثنائی که درجهان شناخته شده نیست وغرب نمیخواهد انرا انطورهست بشناسد وبگذارد که دیگران انار بخوبی بشناسند چون متضاد بامنافع انان است وتوجیهایت انان به ظاهر علمی است که شکستن ان فضا کاری بسیار مشکل است وماهنوز نتوانسته ایم از عهده ان براییم گرچه زمان به بنفع ماست وخوشبختانه غرب سوتی های بزرگی داده است وبتدریج عظمت تفکر اسلامی ناب مشخص میشود غرب مدهب شیعه واسلام یک دگماتیسم کور معرفی میکند مانند کل مذاهب درغرب سابق که سرانجام جهان به جنگ اقلیتها ودانشمندان خواهد کشاند ودارند پیامبر عظیم الشان اسلام را به همین نحو میخواهند معرفی کنند لبنان سه مذهب که دارای پیروان تقریبا مساوی هستند مسئله دوم لبنان بالاتریم متخصصین به نسبت جمعیت دارد وبه راحتی میتواند از متخصصین اعراب وجهان استفاد ه کند ومیتوان گفت یم عمدی بوده است که این امر اتفاق افتاده است وغالبا این افراد مسیحی هستند من روز ی در نزدیکی شب از نزدیکی یک میدان میگدشتم فردی کنار میدان که معلوم بود مشت شده است درحال مسخره کردن حضرت مسیح علیه السلام بود من بشدن نارحت شدم وبه مزد ایشان رفتم وگفتم چرا حضرت مسیح را مسخره میکنی خنده کرد وباز کار خوداش را ادامه داد یک دفعه متوجه شدم درمحاصره عده ای مسیحی هستم یک دختر خانم امد جلو وبالعصبانیت به من گفت چرا با ایشان اینطور صحبت کردید ایشان ازاد است هرچه میخواهد بگوید واگر دفعه دیگر درانگلستان چنین عمل کنید باشما برخورد میشود ویک جوان ارام شیشیه از اوگرفت که او اول میخواست مقاومت کند وبعدازمدتی به او گفت حالت جا امد .انمرد گفت بله حالم جا امد وان دختر خانم یک کارت به ان فرد مست داد که یکشنبه درساعت فلان درجا مشخص منتظر شما هستیم ویک کارت هم به مانند ایشان هم به من داد یک فضای هیتلری واسنتالینی برای ایران درست کردند ودنیا را بمباران میکنند بخصوص اعراب را عرب دارد مداوم متخصص بخصوص ار لبنان ومصر تعلیم میدهد ودرنیویروک دفتر تحقیقاتی دارند ومداوم مقاله اول برعلیه ایرانا ودم حزب الله لبنان به راه انداخت ودبدبه وکبکبه برای اقایان بوجود اوردند یک گروه ازانان چهار مقاله درماه دروزنامه مصری ولبنانی چاپ میکند که نوشته است ایران ژنوپلتیک علمی قبول ندارد ویک استرارتژی جدیدی من دراوردی ایجاد کرده است ونظم جهانی را به هم زده است بعد اسمام ریسمان بافته است که اول اعراب منطقهرا درجه دو بکند دلار را پائین بیاورد وپول خوداش را بالاببرد قدرت مصر درخلیج همیشه مصر را پائین بیاورد ونوریمالکی بالا برد وحزب الله الت دستاش کند ومداوم غرب تهدید کند واز دنیا باج بگیرد ومسلم است که این مقالات اثر میگذارد- یک روزنامه لبنانی با دوجوان درخیابان بیروت مصاحبه کرده است خلاصه این است که ازجلسه مخفی یک استاد برجسته برمیگردیم که ایشان نظر مبارک ایشان این که ایران میخواهد همان اشتباهی که درایران کرده است وهرچه ما نوشته ایم گوش نکرده است به بیچارگی افتاده است میخواهد درلبنان هم پیاده کند وان این است دوساله به کسی درس دینی عمامه بگذارد ووزیر شود ودیگر علم دراین کشور ارزشی نخواهد داشت اینکته من با اضافه کنم که درهرسازمان امروزه ارزش علوم انسانی حداقل کمی از ارزشهای فنی بالاتر است ودراینده به مراتب پیجیده تر هم خواهد به تجرب اثبات میشود که روحانیت درایران بهترین گزینه برای مسائل علوم انسانی این سازمانها خواهند بود وهرگز تضادی کور بین دوگروه انسانی وفنی بوجود نخواهد امد بلکه برعکس هردو میتوانند دیک سیسنم واحد بخوبی عمل کند واین امر برایغرب هم درکاش دشوار است وهم مخالف منافع استراتژیک انان است که میبایست بادقت وظرافت وقدرت وبا اگاهی زیاد با ان برخورد کرد که دل نگرانی ها وتشویش ها ازبین برود که خوشبختانه دراین مسیر درحال گام زدن ومحبوبیت رئیس جمهور ایران وشخص حضرت ایت الله سیدحسن نصر دامت بقاه نشان میدهد که اسلام ناب حرفهای زیادی برای گفتن دارد- غربی نوشتند که شخص ایتالله سید حست نصر شبانه ومخقیانه برای خواندن سوره حمد وعرض تسلیت به بیمارستان رفتند تا ازترور اسرائیل در امان باشد واین امربخوبی تمام یاوه های غرب را پنبه میکند – نکته جالب اسرائیل گفته است که شخصیت حضرت الله العظمی سیدمحمد حسن فضل الله هیچگونه شایستگی که قابل تمجید باشد نداشت واما درجواب مقاله خانه مطبوعات استرالیا نوشت تمام مطالبی برعلیه خانم نصر نوشته شده است فاقد نور درخشان عقیقی بوده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نوشتاری به بهانه اخراج اشوب انگیزخانم"اوک تاویا نصر": از رسانه سی ان ان امریکا- این اخراج بسیار در رسانه ای غرب پر سرصدا شد حتی خانه مطبوعات استرالیا دربخش تجزیه وتحلیل مطبوعات ورسانهای جهان نیز مقاله دراین باره نوشت – که همچنان بنزین بحث کردن درمیان تماشاگران میریزد ومفسرین برجسته دانشگاهی ومطبوعاتی تصمیم سی ان ان را ترسوئی وبدون دل وجرات نامیدهاتد که ایشان بعنوان مفسررسانهای هوائی خاورمیانهای بود .که از موقعیت خوداش خارج شد بنا برگفته خانم پریسا خسروی چنین بیان کرد که خانم اعتبار وخوشنامی خانم نصر به خاطر عبور از حالت صلحجویانه وارامشدهنده عبورکرده است ؟ به خاطر نوشتن یک مقاله با اهمیت در بخش شخصی خوداش در تیوتر که با بیان اخترام انگیز درباره ایت الله العظمی محمد حسین مقضل الله قلم فرسائی کرده است ایشان تاسف خوداش که سعی میکرد با بیان یک مسئله پیچیدهای ؟مانندانهائی که ذکرشئ بیان کند-صیهونیت هاهم یچیزرادرغرب برد وباختی کردتدمتاسفانه حتی سیاست را من یک دوست ژنی انگلیسی دردانشگاه لندن داشته امایشان بیان میکرد علاوه بردوست دخنر انگلیسی یک دوست دختر فرانسویدارم ویک اسپانیائی ویک پرتقالی وهرکدام هوس میکنم دعوت میکنم وبا مدتی باهم هستیم حالا تصمیمگرفتن دوست پرتفالی دعوت کتم که چند واحدبیشتر برایگرفتن لیسانس زبان انگلیسی از دانشگاه لیسبون ندارد مدرک ایشان را به دانشگاه لندن بردم که چون قرار است دوسالی در لندن باشد دانشگاه لندن هیچکدام از واحد ها راقبول نکردپس از زد وخورد بیست درصدپذیزقت باز من زد وخورد کردم گفتمچرا ایشان گفت انها به جهنم بروند زبان که انتها ندارد همین امتحان را ازخوداین استاد بکنند ردمیشوند وازمثل منی هم بکنند رد میشوم البته ده درصدی لیسبون مقصر است بالاخر تادوسال را قبول کردن که بعضی درسهاهم کلاس تکمیلی ببیند مشخص بود که لیسبون ان اشتیاقی که جهان سوم به زبان انگلیس نشان میدهد نمیخواهد نشان دهد- جناب اقای والت همراه با اقای جان میر شیمر از دانشگاه شیکاگو که یک کتاب بسیار جنجالی با این عنوان:" لابی اسرائیل وسیاست خارجی امریکا درسال2007رانوشتند البته نضادهائی بین امریکا واسرائیل درحال شگل گرفتن است ولی به این زودی پاسخ نخواهد داد ولی با قدرت گرفتن مسلمانها که یک روزنامه امریکائی به ان اشاره کرده است با ورود نمایندگان قم ونجف والازهر نشانی از شگل کرفتن قدرت دراسلام است ولی نکته مهم این است که روزنامه غربی اشاره کردن که بمب گذاریهای برعلیه شخص ایت الله العظمی فضل الله با همکاری عربستان سعودی بوده است واین یار غار امریکا واسرائیل دروزطه باخت قرار مگیرد ولذا میبایست که یک نبرد سیاسی را شگل داد بخصوص نویسنگان مزبور تاثیرات بسیار عظیم لابی ها طرفدار اسرائیل در شگل گیری سیاست امریکا وکنترول رسانها وجامعه امریکا بخوبی نمایان است اسرائیل اختاپو.سی که از قعر دریای مدیترانه بیروت امده است وپای های درغرب وشرق درحال نفوذ دادن است واین همان امتحان سخت الهی است که درظهور حضرت ولی عصر ارواحنا فدا مدخلیت تمام دادرد- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش دوم خدا وجود دارد- من یک فرد بسیار باهوشی مانند شما جوانان نیستم- هرگاه قران یاانجیل میخوانم در فلبم خداوند را احساس میکنم شماهم که بهتر ازمن میتوانید کتب دینی الهی را بخوانید چنین احاسی را میتوانید تجربه کنید- پس خداوند هست- وقتیکه خداوند برای من اثبات شد ومن به خداوند معتقدشدم و دستورات . ایشان را عمل کردم بیشتر به به وجود خداوند پی بردم- پس خداوند است- تعداد عقلائی که ادعا میکنند خداوند هست به مراتب بیشتر از کسانیهست که ادعا میکنند که خداوند نیست- نمیتوان گفت تمام عقلا اشتباه کردند- پس خداوند هست- تمام کتب مذهبی حتی کتب دینی هندوان شادی انسان فقط در شناخت خداوند میدانند-پس خداوند هست- اگر من تمام علائم خداشناسی نتوانم بشناسم – پیامبران هستند- پس خداوند است- معجزه موسیقی ودستگاههای موسیقی –ففط کار خداوند است- پس خداوند است- سالها روی وجود خداوند بحث شده است- کتب بسیاری زیادی نوشته است امروزه سایت های زیادی درمورد اثبات خداوند وجود دارد- پس خداوند است- اگر من تصادفی حروفی را پشت سرهم بنویسم- کسی ازان چیزی نمیفهمد ومدالی راهم به من نمیدهند- پس خداوند است- همیشه توسط خداوند عدهای تبهکار به ثروت های کلان رسیدند- پس خداوند است- تمام کتب مذهبی خداوند را معرفی کردند دیگران که خدایان قلابی ویاغیر خدائی را ترویج میکردند دروغ بودنشان اثبات شد پس خداوند است- منکرین خداوند یک معنویت کور دارند- پس خداوند است- هرکس که یک معنویت کور رایجاد کزدند- بعدا خودرا جای خداوند گذاشتند-پس خداوند است- اگرخداوند نباشد فرضیه واحکام پر از نقص وعیب که ایجاد اشوب میکند بوجود میاید وهرکس برای خوداش حکمیدارد-پس خداوند است- اگر هداوند باشد من باید عقلانی وباا خلاقخوب باشما تا کنم-پس خداوند است


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0