سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- جهان بقدری عظیم است که اگر سر سوزنی از ان رادرک کنید وحشت میکنید- خدا.ند هیج احتیاجی به ملائکه و انبیا واولیا ندارد ولی از جهتی از وجود این عظمت ها استفاده میکند- من در لندن تصور میکنم به منزل میامدم مقدمه اول- قدرت الهی هم اکنون درجهان وهدایت تزدیک یک محله تا حدودی اشرا فی یک ساباط درست کرده بودند درخیابانکه بجای ایستگاه اتوبوس بود زن مسنی که یک کلاه برزنطی شکارچیان ازنوع زنانه در سر داشت وبه سمت اخر خیابان نگاه میکرد ولی زیبا مانده بو د من باخود گفتم این بیچاره از مذهب اسلام بیخبر است- ناگهان برگشت به من خیره شد درست مثل خیره شده حضرت عزرائیل علیه السلام بسیار مردانه ولی من درونم استحکام داشتم وخنکی احساس میکردم وبشدت زیادشد بلطوریکه من میخکوب شدم مدتی نگاه کرد ولی من نمیدانم چرا ارام خندهام گرفت ارام ارام سرم ژائین انداختم وشروع کردم جلوی خندهام را بگیرم باورکنید قیافه اش تبدیل بیکی از فامیالهای زنانه من شد ولبخند برچهراش امد وارام مثل من شروع به لبخند زدن کرد یک خانمی انگلیسی سر  پائین به سمت ایشان امد ودوباره ایشان تبدیل به همان پیرزن شد وان خانم نزد ایشان امد وگفت ایستگاه اتوبوس کجا است ایشان فرمودند همین الاچیق است- ومسائل دیگر ولی فقیه وظیفه اش ان است که اهداف امام زمان علیه السلام را در عصر حاضر تحقق بخشدوهدایت ایشان با شخص امام علیه السلام است ومیتوان به حکمتهای زیادی دست پیدا کرد در انتخاب حضرت ایت الله بروجردی اعلی الله مقامه برای من مشخص است که شخصیتی از لر درمقابل رضا شاه شخصیتی که علی حساب باید باتمدن تر ازلر باشد وحتما ادعا داشته است به ثروت وقدرت برسد کاری کارستان برای ایران واسلام میکند- خداوند این دو را برای مقایسه نشان میدهد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله ا لرحمن الرحیم—زیبا ئی های اسلام- در زبان عربی تمام موجودات جنسیت دارند یعنی دوجنسی هستند یا مذکرهستندویا مونث هستند حتی ربالنوع ها همین قسم هستند اله- الهه در زبان انگلیسی هم ودیگر زبانها خداوند بدو قسم امده است مانند اله والهه(god ,goddess) ولی درقران( ال اله) ال دومعنا دارد- معنای اول یعنی فقط ومعنای دوم یعنی خاص این خاص بودن یعنی بدون جنسیت است درحالیکه درمسیحیت خداوند مرد است حال برای ضمیر برای خداوند ضمیر (هو) بکاررفته است ضمیری برای مرد اما چون خداوند جنسیت ندارد یک معنای جدیدی به ضمیر هو داده است که برای وجود غیر جنسی هم بکاررود یعنی دومعنای دارد یا مذکر وغیر جنسی


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه نقد سریال فارسی وان- غرب زمانیکه یک کشوربقول غربی درمنطقه داغ سیاسی قرار میگبرد مانند ایران سابق وکلمبیای امروزی- وعقب افتاده است سیاست کلی انها این است که نخبگان ورسانه ها وسازمانهای حکومتی ووزرات خانه وشرکت های معظم سعی میکنند با سزگرم کردن مردم وباز کردن راهای عیاشی ها جاوی سیاسی شدن وجدی شدن رابگیرنند ومردم یکنوع دلزدگی از عیاشی پیدا میکنند وجامه به سمت فکر کردن وکشف رازهای عقب ماندگی وتحولانی درجامعه برای رفع عفب ماندگی بوجود میاید درتمام کارهای فرهنگی سیاست بطور کلی قیچی میشود مبانی ایدولوژی هم سانسور میشود اینطور به جامعه القا میشود جامعه دزد است وعیاش است ودر مقابل سیاست حقه بازی جهان ناتوان است فساد دنیا را گرفته است تنها شاه ویا ریس جمهور است که دلسوز جامعه است با زرنگی عجیبی شیشه را کنار سنگ نگه میدارد امریکا راهم سمبل فکر وبیطرف وانها هم مدافع این کشورهستند واز پیشرف های این کشور مات ومبهوت هستند وانسان ها را به سادگی با مسائلی که از طرفی بسیار عادی وبچه گانه وحتی عاری از درک های پیچده ملت خوداش هم هست به ابری میگبرنند وانها درسن در لذت های بچگانه یرگرم میگنند اگر کسی بخواهد فردی از ریاضی متنفر کند یاباید ریاضی بسیار اسان وکم ارزش نشان دهد ویا انقدر ریاضی راسخت و عیر قابل درک کند جامعه از لحاظ فطرت دنبال تعادل است وهمه ابعادی که شناحته است مایل است دریک سیستم منطقی انها جمع شده ببیند در این فارسی وان دو اقای خانم مسن خانم ادای درختر بیست ودوساله درمیاورد واقای هنوز مانند پسر بچه های جوان مسائل روزهای اول زندگانی شان هنوز حل نشده است تصور میکنند باتبلیغات میتوان هرنوع چهار چوبی را مدل کرد ودرذهن مردم جای داد اشکال مهم یزید علیه العنت درحالیکه این فیلم بیانگر حقایقی درکلمبیا میگذرد چیزی دیگری است بعنوان مثال ان نگهبان سازمان است در سراسر دنیا بخصوص درغرب دارای رشد فکری بالائی هستند وبسار ادمهای جدی ونسبت به سازمانهای خودشان بسیار وارد هستند در لندن یکی از شرکت معظم ان شرگت فونیکس است که از تولید کاغذ شروع کرد و درحوزه دستگاهای چاپ وارد شد بچه های ایرانی در انشگاه لندن درس مدیریت میگرفتند ومیرفتند این شرکتها رامیدیدند یکی از انها گفت اولا برو داخل شرگت ویک گشتی بزن وبگو که درس میدیرت گرفتم ویا میخواهم بگیرم واین درس با پروژه گرفتم وانها مدرک نمیخواهند وسازمان نگاه کن درانگلستان مسائل تا انجا ممکناسن مخفی میماند واین سنت انگلیسها است وزمانی که مسائل مطرح میشود از مرحله متوسط عبور کرده است ومن نسبت این شرکت حساس شدم وروزنامه هارامطالعه کردم متوجه شدم که شرکت دارد به دولت چنگ ودندان نشان میدهد وکه اگر سر به سرما بگذارید فنویکس انگلسان به فنیکس امریکا میفروشیم که حالاتان جا بیادبایدمالیات کمتری بگیرید وما هم دنبال کاردیگری میرویم وبالاخر یکروز من رفتم داخل شرکت از نگهبان گفتم من میتوانم از شرکت یک بازدید کنم گفت بله بفرمائید ولی بهتر است حوزه دیدخودتان راتخصصی کنید من گفتم مسائلی مطرح است- خیلی باهوش بود گفت کسی شماراترغیب کرده است ولی شاید مسائل این شرکت هنوز خوب درک نکردید- شروع کرد به بحث کردن کهاین شرکت نه چپاول کردهاست ونه استعمار کرده است اینعظمت با تکنولوژی کاغذ بوجود اورده است ودراین کار سعی بلیغ کرده است وازخود گذشتی کزده است وخیلی کارهای عامالمنفعت کرده است که هیچکس نمیداند امروزه هیچ شرکتی حتی خو فینکس نمیتواند این را باکاغذ مانند این بسازد دوتل گوش به حرف متخصصین نمیدهند وضع کاغذ را بجائی رساندن که امروز چیره بندی است وایندهاش مشخص نیست- یکی از نارحتی این است وکاغذها بزرگامان را دیگر تولید نمیکنیم ومابا بقیه سایزها به اندازهای میزنیم که بازار نیاز دارد که دولت مخالف است تصورمیکند که میتواند دربازار اعمانفود کند ومه هرچقدر تولید کنیم ماباید بتوانیم بفرو شیم ومنحنی فروش ما مداوم صعودی باشد وما وارد چاپ شدیم نه تنها حمایت نمیشویم مداوم مالیات مارازیاد میکنند هیج بفکر پرسیتیژ شرکت نیستند درحالیکه موسس ان گفته است فقط بفکر پرستیژ باشید وگرنه من از برزرخ اتش سوزنده را میفرستم ویک بخشی داریم که سعی میکند با تولید کالاهای جدید مشکلات راحل کند ومن تصورمیکنم انجا بهترین مکان برای بازدید شما باشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه تغیر ژنرال مک کریستال- درجنگ ویتنام سربازان امریکائی برروی لبه جلوئی کلاه شان مینوشتند ":جنگ جهنم است":جنگ هر پدیده دیگری که باانسان درگیر میشود دوحالت کلی دارد یا به هویت انسان اعتبار میبخشد ویاهویت انسان را از اعتبار میاندازد وبقول غربی ها متزلزل میکتد درحالت اول تاحدودی قابل قبول بهمین علت است که جنگ دراسلام اولا ناماش جهاد است تلاش برای رسیدن به خداوند نور محض است یعنی هویتی که فرد مسلمان میخواهد به ان برسد فنا فی الله وباز به همین دلیل است که جهاد نور است وحتی عامل برکت است یعنی اقتصادانسان راحتی تقویت میکند که امر اقتصاد درهویت بخشیدن به انسان نقش اساسی دارد- غربی درچالش برای دادن هویت درواقع شکست خوردند وانرا امر شخصی قلمداد میکنند ولی بعضی ابعاد هویت بخشی را بعهده گرفتند ازجمله مسائل اقتصادی ورفاهی وپاسخ دادن به نیازهای عموی درمرحله اول و وخصوصی در مرحله دوم- که امروزه اثبات شده است جرایم ومشکلات روحی باضعف اقتصاد رابطا تنکاتنگی دارد- جملات کوبنده وبسیار شعاریملی اقای اوباما هم نشان ازهمین امر است با قبول استعفای جناب ژنرال فرمودند-": که باکمال تاسف ازاین امر ولی بادرنظر گفتن این حقیقت مسلم این یک کار به حقی درجهت ماموریت ما در افغانستان وبرای ارتش ما وکشورمااست": بلافاصله ایشان را باجناب ژنرال پطروئس معمار سازنده پیروزی درعراق جای ایشان راگرفت- من کاری که ایا ایشان درعراق پیروز شدند ویانشدند واگر شدند دلیل واقعی ان کدام است کاری ندارم- جناب اقای اوباما بعد از 22 دقیقه که با جناب ژنرال مک کریستال بود بعداش سه ساعت با ژنرال پطروئس بود فرمودند جنگ بزرگتر از هر فرد مرد وهر فردزن است- چه فردی شخصی وچه فردژنرال ویا رئیس جمهور باشد.(دولتی)—اگر به نقشه جغرافیائی منطقه نگاه کنیم این منطقه از مرزهای روسیه به پائین ومرزهای چین به پائین را نام اش رابگذاریم اسیای کهن که این نام بهتر حقایق را روشن میکند چنگ بر اسم نیست این منتطقه در طول تاریخ باهم تنیده شدن وتمدن انها برگرفته تمدن ایران عراق وافغانستان است که ختی روسیه وچین را تحت الشعاع قرار میداند ولی بارشد روسیه وغرب وضعف تمدن های مادر بخصوص مسائل - اقتصادی- سیاسی که منجر به ضعف سیاسی- نظامی واب ورنگی که غرب وشرق اروپائی به خود دادند ایجاد تزلزل هویتی کرد کم کم نان اروپا بقئل حضرت مطهری ایت الله شهید وتفکر ناب اسلامی رحمت الله علیه نام انها طنین پیداکرد افقهای طلائی را جلوه گر کرد وغرب به راحتی میتوانست نقوذ کند ومستقر شود وهویت دهد وایجا اعتبار کند یک روزنامه امریکائی به درستی دریک جمله گفته است ایاباتغیر صدای قندهار خفه میشود؟ ومسلم بود شکست امریکا درایران ودر عراق ودرافغانستان دوباره تمدن کهن را زنده خواهد کرد درحالیکه دست غرب خالی است- نکته ای یک روزنامه نوشته است مقاله ژنرال درمجله ": رولینک استون_ که منجر به یکاخراج بی وقار شد – که ایشان ودوستان بی نام نشان نوشته بودن؟ اسم مجله بسیار با مسمی است کلمه ": رولینگ استون:" در غرب معنی خاصی دارد وتنها به حضرت مسیح علیه السلام بر میگردد به معنی سنگ غلطان است مفهوم ان این است شخصتیی بتواند سنگ عظیمی حرکت دهد یعنی توده را به حرکت اورد امروزه نشانه از یک قدرت کاریزمائی میخواهد وکاری عظیمی میکند ویک کشیش درانگلستان بیان کرد که مقداری حرکت وبعد بازگشت بیشتر به عقب سنگ غلطان مفهوم نمیدهد بلکه کسی سنگ غلطان است مداوم تووده را دراهی که میخواهد حرکت دهد وان فقط حضرت مسیح علیهالسلام بوده است اولا این تغیر از لحاظ نظامی غلط است ورفتن مداوم ژنرال مک کریستال به سوی ارامش همانطور ایشان بیان کردند نیمی ازان متعلق به سیاست مداران روباه صفت هست که نمیخواهند واقعیت رادرک کنند ونوز فکر میکنند که زمان زمان اوائل زمان جناب چرچیل است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-باتشکر از سایت- ایت الله العظمی بروجرودی رحمت الله علیه   که مطالب بسیار ارزنده ای د ارند که بسیار قابل تامل است- نکته اول انکه ایشام شیعه شده اند بسیار جالبی که درباره جناب انیشتین رحمت الله علیه نوشتند- باوجود انکه من در خارج که بودم سعی میکردم که انهائی که شهرت به هوش زیاد ودانشمند هستند نظر انها را درباره اسلام جویا شوم- بعد ازمدتی فهمیدم یک ترس شدید پنهانی است جناب برادسکی جمله جالبی دارد که اگرت افراد برجسته راه سکوت راطی میکنند که فکر میکنند خوداش یک جستجو است- در باره جناب انیتشین من خیلی از استادم سوئال میکردم وایشان سکوت میکرد ویا اظهار بی اطلاعی میکردند- در زمان قبل اسلام زمان قوم صالح علیه السلام فرد یا مومن بود یا کافربود وجبهه ها مشخص بود حداکثر این بود که مومن بودند وبعد بر میگشتند وعلنا کارهای خلاف میکردند ومداوم میگفتند این خلافهارامیکنیم واگر راست میگوید عذاب را بیاورید و وهرکس به خوبی جبهه هارا تشخیص میدادند روز معین عذاب میامد به میزانیکه مومنین را زجردادند زجر میکشیدند- ولی امروزه نفاق – حقه- مرعوب کردن و پنهانی –کشتن انواع تحریفات کردن- انواع تاکتیک ها زدن   سالها تحقیقات میخواهد تا انسان حقایق را بفهمد- خداوند هم صبر میکند وهم زجر کش میکند وهم حقایق را روشن میکند- ولی نمی داند قدرت الهی چگونه عمل میکند ازاین که دست بازی دارد فکرمیکند احمق ه کار برفق مراداست- درلندن بودم ازدوست لیبائی میپرسیدم داستان تونس چیست ایشان میفرمود انگلسان درباره مردم تونس شکر خورده است مردم خواستند جوابش رابدهند که شماکاربه کارمانداشته باشید بلافاصله دلسوزی انگلستان شروع میشد کفش ندارند پای انها بو میدهد وچه وچه حکومت وحشت میکرد بگیر وببند ی درست میکرد وترس انگلستان این بود که این سر وصداها به یک انقلاب تبدیل نشود وبعدازمدتی در مجلات جهانگردی مینوشتند انگلیس ها با ماشین خود بروید فلان دهکده درتونس مرکز تمدن زیبائی تمام ومردم مهربان وچه وچه- کم کم چون من دراتش بودم وبه تاکتیک انها اشنا بودم ومیدانستم تماما غربی است همین که جائی یک دفعه دکل برق اتفاقی میافتاد من میفهمیدم یک کاسه زیر نیم کاسه است بعد قضیه کشف میشد عداهای جوان کمی عصبانی گویا به یک فرد کمونییست اشنا شدهاند بسیاری ازاین کمونیست قلابی هستند هرکدام گفتند نابغه است بادنید قلابی که یک دفعه یک موج کمونیست ایجاد کرده اند که اساس انها در بی بی سی بود واستادمیفرمود بسیار بی سواد هستند وبعد من دراینترت مطالب بسیار ساده نوشتند وخودشان متوجه شدند که چون بی بی سی سخنگوی کمونیست نیست ومقرارات دارد نمیتوانند درحد نبوغ بنویسند وفکر میکردند شوروی گول میخورد واین کارها را ازادی میداند ومجبور میشود به دیکتاتوری خوداش اذعان کند ویا موج سرمایه داری ایجاد کند وخروشجف اب پاکی روی دست انها ریخت فلسطین وایران کنگو وغیره را مطرح کرد ودیکتاوری اقایان به رخشان کشان کشید واین امر قران بخوبی بیان میکند که بالاترین وخطرناکات حملات وضربات به سمت مومنین خواهد بود ولی خداوند منان وجل وجلالهالشریف بسیاری ازانها را دفع میکند- پس جای تعجب ندارد که نامه جناب انیشتین را بایکوت کنند وانرادرسطح وسیع منتشر نسازنند وافرادی که دراین رابطه کار میکنند سر به نیست نمایند ولی مسلما نتجه برعکس میشود که شاخشان درمیاید-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- راهای مبارزه بابی حجابی- بایداولا خلاق برخورد کرد وما بهاندازه کافی دراین مورد خلاق فکر نکردهیم- به نظر این جانب- اولا باید به مردانی که زنان ان باحجاب هستند- درادارات دولتی امتیاز بدهیم- دوم ایرانسل درخیابانها به خانم باحجاب نیم بها ایرانسل بدهد- سوم در دانشگاه ها – خانم هادی که حجاب را رعایت نمیکنند عکس شان را باخانم البرایت البریخت منتاژ کنند که از سرشان چشمه های جهنم بشکل مو وصورت انها بیرون میاید وزیر ان بنویسند- ": قصاب ها": ویک عکس با ام جمیل = هند جگرخوار درجهنم که کنارهم ایستادند وکوهائی ازجهنم بشگل صورت وموهای انها به سمت انان حرکت میکند بکشند وزیر ان بنویسند": حریصها:" دفتر خاطرات انها درجهنم نوشته شده وپرتاپ شده به زمین راه بکشنند ومقداری ازخاطرات انها رابنویسند- پرونده انان درکنار ترازوی عدالت تراز نامهاش رابنویسند- ویک عکس بکشد ار ایشان که دورسرش تمام موجوداتی که در ارایش ایشان نقش داشته است ومیکاپ ایشان ازانها استفاده شده است دارند ایشان رالعنت میکنند- عکسی شیاطین انسی مانند سارکوزی وهمپیالکی ایشان سینه چاک با دسته گل بدنبال ایشان هستند- جوکهای ملانصرالدین برای ایشان بسازنند وجوکهای که از ایرلند و ولش شروع میشود ودور دنیا دور میزند برایانان مونتاژ کنند واشعار دقیقی ولی بروزن ناصر خسروی برای ان بسازنند- وعکس هائی ازمردان که انها رانگاه میکنند بکشنند وزیر این بنویسند برای ان است که از روبرونند؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی برنویسنده وشاعر وایدولوگ برجسته روسی برنده جایثزه نوبل-": اقای جوزف برادسکی:" مدتها درترید بودم که این نفد رابنویسم ولی درهر حال احساس کردم مطالبم رابایدبگویم- واین نطلب بعضی عظمت های اقای برادسکی را بیان میکند وبعضی نقاط انرا هم باز میکنم- متاسفانه درجهان بخصوص شرق دو امر بسیار وحشتناک بارامده است که درغرب امروز برای خودشان کمتر بوده است اولی دیکتاتوری وحشتناک بوده است که برخلاف فطرت بوده است فقط برا افراد حکومتی دارای خوبی ودرخشان بوده است گرچه ان حکمرانها ازادی را رها کردند ولی بااختیار بود است وهیچگاه فطرت دیگر انسانها را نپذیرفتند وایدولوژی خود رابهترین ایدولوژی میدانستند ودیگرارایا نادان ویااحمق ویامغرض میدانستند وحتی حاضر نبودند با بزرگان اندیشه واندیشه های سلیم افراد وارد گفتگو شوند همین جا باید شاهکار خداوند رابیان کرد تنها ایدلوژی که واقعا بی ایراد است اسلام ناب محمدی است ولی میدانم اثبات ان برای جهانیان بسیار سخت خواهد بود زیرزا واقع انسان احساس میکند که میخواهد دران مسیری که بیان میکند شنا کند گرچه افراد درموازت هم هستند واین یک امر طبیعی است_( نظریه اقای برادسکی) بسیار لذت بخش است- ولی هیجکس نمیخواهد در خط دیگری شنا کند زیرا انرا نه درک میکند ونه قبول داردذ – نمیدانم شما شعر گفته اید یانه اگر اولین شعر خودتان رابگوئید دیگر شعر هیجکس راقبول ندارید ولو پراز اشتباه باشد وبقول اقای برادسکی شعر دیگران درروح شما سایه میاندازد باعث عدم ارامش شما میشود- چرا براین انکه ازدرونترین لایه هاش ما مداوم فیلتر میشود وساخته میشود تا به بالاترین لایها میرسد شما تمام مواردان مطابق فطر ت خودتان میسازید مثل عسلی که زنبور میسازد مطابق روحیات وعقل ودرک وفهم وعلایق شماست ولی شما مهارت لازم راندارید که به اوج کمال فطرت خودتان بسازید ولی فطرت دیگران برای شماناشناخته است- برای این کار باید شعاران لایههای درونی خودشان رااول اشکار کنند چگونه انراساختند- کمونیست روسیه با ازادای تمام کمونیست را انتخاب کردند وتصور میکردند بهترین الگو است ولی برای دیگران اجبار کردند ومیگفتند انطور که مافکر میکنیم شماهم همین طور باید فکر کنید درحالیکه دیگران هرگز نمیتوانستند واقعا مانند انان فکرکنند وقضا رابرای انها تنگ کردند- حلا متوجه قضایا میشوند- لذا اقای برادسکی به همین دلیل میگوید هر هنرمند برای خوداش شعر میگوید وهرنویسنده برای خوداش مینویسد نه برای دیگران ولی به نحوی درگروه خاصی قرار میگبرد البته بخوبی روشن است که افراد ازاهم میتوانند الهام بگیرنند که دیک خط هستند ولو در پاره موضوعات هم ولو درکل مسائل متضاد هم باشند ومیتوان ازنوع برداشت وانتخاب کلمات ونحو بیان استفاده کرد ولی ممکن است بیان برای کسی عالی باشد ولیفرد ان بیان رای انیدشه خوداش وبیان احساس ودرک خوداش ناقص ببیند- یک فیلسوف امریکائی بسیار ساده به عالم کودکی خوداش بر گشته در دهکده با چند کودک پسر ودختر بازی میکرده است در روی یک دامنه کوه بسار پهن وبسیار سبز وافق چه زیبا بوده است دشت وچمن بهشتی بوده است بسیار شاد بوده است وبازی به این طریف بوداست که باید توپ را به دره عمیقی شوت میکردند ویرفتند ومی وپیدا میکردند وباید به اسانی ازدست هم بگیرنند وبه بالا بیاورنند وچاده های میان بر وهیزم شکنی ومزارع وگاوداری وهمه چیز زیبا رویائی وارام ارام برای یک رشته بسیار سخت علمی تجربی کنکور میدهد با نمره طلائی قبول میشود وشهر-سکلولار- هوس- شهوت تعقل وووو- حالا باز گشتهاست درحالیکه فلسفه راهم خوانده است تردید نمگید چرا تردید ولی مشخص است چرا فیلسوفان ومردمان انها را قوبل دارد ودرروی پرچین چوبی مزرعه مینشنید وبه افق خیره میشود وسئوالات فراوان است .وباز گشته است به همان کارهای سابقاش با کول باری ارتردید تفکر وشناخت حالا بروی صاعقه دیدی دیگر دارد- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99