سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش دوم خدا وجود دارد- من یک فرد بسیار باهوشی مانند شما جوانان نیستم- هرگاه قران یاانجیل میخوانم در فلبم خداوند را احساس میکنم شماهم که بهتر ازمن میتوانید کتب دینی الهی را بخوانید چنین احاسی را میتوانید تجربه کنید- پس خداوند هست- وقتیکه خداوند برای من اثبات شد ومن به خداوند معتقدشدم و دستورات . ایشان را عمل کردم بیشتر به به وجود خداوند پی بردم- پس خداوند است- تعداد عقلائی که ادعا میکنند خداوند هست به مراتب بیشتر از کسانیهست که ادعا میکنند که خداوند نیست- نمیتوان گفت تمام عقلا اشتباه کردند- پس خداوند هست- تمام کتب مذهبی حتی کتب دینی هندوان شادی انسان فقط در شناخت خداوند میدانند-پس خداوند هست- اگر من تمام علائم خداشناسی نتوانم بشناسم – پیامبران هستند- پس خداوند است- معجزه موسیقی ودستگاههای موسیقی –ففط کار خداوند است- پس خداوند است- سالها روی وجود خداوند بحث شده است- کتب بسیاری زیادی نوشته است امروزه سایت های زیادی درمورد اثبات خداوند وجود دارد- پس خداوند است- اگر من تصادفی حروفی را پشت سرهم بنویسم- کسی ازان چیزی نمیفهمد ومدالی راهم به من نمیدهند- پس خداوند است- همیشه توسط خداوند عدهای تبهکار به ثروت های کلان رسیدند- پس خداوند است- تمام کتب مذهبی خداوند را معرفی کردند دیگران که خدایان قلابی ویاغیر خدائی را ترویج میکردند دروغ بودنشان اثبات شد پس خداوند است- منکرین خداوند یک معنویت کور دارند- پس خداوند است- هرکس که یک معنویت کور رایجاد کزدند- بعدا خودرا جای خداوند گذاشتند-پس خداوند است- اگرخداوند نباشد فرضیه واحکام پر از نقص وعیب که ایجاد اشوب میکند بوجود میاید وهرکس برای خوداش حکمیدارد-پس خداوند است- اگر هداوند باشد من باید عقلانی وباا خلاقخوب باشما تا کنم-پس خداوند است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم مبعث جبروتی سرشار از حکمت والای الهی که ما ادراک ما پیامبر اکرم صلواتهااله علیه واله والسلم را

برتمام عارفین بر حق ایشان حلوا باد عظمت ایشان بان عالم چنگوله بازی ما قابل درک نیست مگرانسان زمانی که وارد برزخ شود فقط گاهی از سربی اعتنائی به اقیانوس نگاهی میاندازد وبالافصله مشغول به رقص و بازی باچند سنگ کنار ساحل است- با هیچ رمل واسطرلابی هم نمیشود اگاه اش کرد  قبل از مشرف شدن به حج این هنر پیامبراکرم صلوات الله علیه والو السلم که عرب نیمه وحشی اهل اخلاق فاضله شد واهل علم شد وخردمند شد وجهان انروز روشن کرد که امروزه ابر قدرتهای جهان قادر به تکراراش نیستند- بلکه هنوز خودرا ازخوی پلنگی نتوانستند برهانند هارلم وتکزاس سمبل اقایان است ولی عظمت انسان بما هوتسنان درحج نشان میدهد که ماادراکما پیامبر اکرم صلواتالله علیه واله والسلام که درهیج کشوری رخ نمیدهد گرچه حج را باسوغاتیکه انگلستان وعرب جاهلی برای مسلمان به ارمغان اورده است که بخشی از عظمت اش را شکسته است وبخوبی نشان میدهد که این مراسم مال بشر وعرب نیست-در مسجد حرام بایک دانشجوی هندی سر صحبت را باز کردم ایشان فرمودند اول بگو مقیم انگلستان هستی ویا مقیم ایران گفتم استعمار تا کجا کارکردهاست پیامبر اکرم صلواتااله علیه واله والسلم ندا به بشریت دادبیاید با من مناظره کنید ایشان گفت من درانگلستان درس میخوانم ولی به هند امدم وپیش نماز ما فرمودند هرکس هبحج میرود با ایرانیان صحبت نکند واین هم خواست عربستان است وهم اجماع علمای جهان اسلام بعد ایشان گفت روزی سرکلاس درس استادانگلیسی فرمودند- ما از ایران نگران هستیم ایشان گفت من گفتم ایران با شما فاصله زیادی دارد ایشان قرمودند امروزه ایران همسایه ما است ونمیدانیم درمقابل اسلحه انها چه اسلحه ضدی بسازیم- من ایسشان گفتم که به ایشان بگو اگر مخالف اسلام ناب محمدی هستند صلواله اله علیه واله والسلم پس باید بترسند وگرنه ترس احمقانه است جناب اقای هندی گفت من گفتم تمام اسلحه هاکه ضد ندارد مثلا زمانی حضرت عزرائیل میاید ویا زمانی که خداوند حضرت جبرائل رابرای پیروزی میفرستد- جناب استاد گفت باید از خود ایرانی ها به ما کمک کند که چه اسلحهای بسازیم ومن حالا توسط بعثه امام علیه السلام یک کتاب انگیسی گرفتم قاچاقی به انگلستان وبگویم اسلحه این است


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-همامنطور که اطلاع دارید 10 نفرجاسوس روسی درامریکا کشف شدند اخیر اطلاعاتی درباره انها فاش کردند وبعداز چند سطر نوشتند فرض براین است که جاسوس بودند وجالب انکه نوشتند سالها بدنبال انها بودند وانها را تعقیب میکردند تا توانستند به برگه رمز دست پیداگنند اگربه برگه رمز دست پیدا کردند دیگرفرض برانکه انها جاسوس هستند معنا نمیدهد- اما جالب این جااست جاسوس از روسیه سئوال کرده است ایا فلان ماشین رابخرم ویانه جواب امده است که اگر به هدف نزدیک میشوید بخرید- خیلی انگلیسیشد؟ ایا پولشو.ئی بکینم یا نه نکنیم باز همان جواب امده است اگراین جنین است سازمانی که پول شوئی میکرده است چرا اسامی ان فاش نمیشود فقط در دنیا سپاه پاسداران پولشوئی میکند؟ اقلا مینوشتید که ستوردارند جناب اقای اوباما را خراب کنند یا اباد کنند- درضمن بنویسید سانو.یچ را ازکجا میخریدند


ارسال شده در توسط علی
بسم الله الرحمن الرحیم-دلائل وجود خداوند-بحث های جدلی علتهای بسیار متعالی وپیچیده-اگر چنین دلائلی وجودداردپسخ حثهای هستی شناسی-بعضی موجودات برای وجودپیداکردن خود علت میخواهدارد-ایندلائل وجودارد-پس خداوند وجود دارد-2-بند واگرباشند پس علت دارند-جهان هستی یاید علت داشته باشد-پس بنابراین علت دارد-پس خداوند وجود دارد-3-اگرمن بتوانم بخوبی علتالعلل رابخوبی درک کنم پس علتالعللوجود دارد پس خداوند وجوددارد-4-اگرخداوند کامل رابخوبی درک کنم-کمال مطلق دروجود مطلق است- پس خداوند باکمال مطلق وجود دارد-5 – وجود خداوند یا لازم است ویانیست- نمیتواند لازم نباشد-پس خداوند هست-6- نگاهی دقیق به جهان- هستی وزرافه داشته باشید- پیچیده نیستند- پس باید یک علت بسیار پیچده انها رابوجود اورده باشد-پسخداوند هست-7- گل وبچه .درخت ریباهستند- این زیبائی رافقط خداوند میتواند خلق کند پس خداوند وجود دارد-8 عمه من سزطان گرفته است وباید یک روش سختی رابرای معالجهاش رابگذارند –عمه من دعا کرده است سرطان خوب شده است پس خداوند وجود دارد-دوستم دروجود خداوند شک دارد- ایشان یک حالت اضطراب دارد- پسخداوند وجود دارد-من درجوانی به همهم کارهای ناشایست دست میزدم- من مذهبیشدم وتمام ان عادت راترک کردم-پسخداوند وجود دارد- اگرجهش غلط است- ولی خلقت که وجود دارد –پس خداوند وجود دارد-جهش غلط است- ظرفیت عقلم ن انرانمیتاند هضم کند- همیشه حس حقیقت یابیدراین مورد به ارامش و یقین نمیرسد-پس خداوند وجود دارد-اگرخداوند نباشد- معنای اناست که پس ازمرگ ما حیاتی نخواهیم داشت ومن ازان همیشه ترس دارم وناراحت هستم-پس خداوند وجود دارد- استدلالهایوجود خداوند در انجیل مثبت است استدلالهای خداوند درانجیل ازخداوند نیست – جهت مثبت قوی تر از جهت منفی است –پسخداوند وجود دارد- من هرگز جهتی نمیبینم که به یک خدانشناس خرفت اثبات خداوند بکنم-پس خداوند وجود دارد-ادامه
ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- حضرتالعظمی مجاهد سید محمد حسین رحمت الله علیه-بخش دوم-جناب ایت الله دامت برکاته الشریف ازاینکه در رسانه های غرب بعنوان تنها رهبرحزب الله است راتکذیب کرده است زیرا انر جزوظایف همه روحانیون میدانسته است ولی بعلت شاخص بودن وحضور فیزیکی که ایشان درلبنان داشتند ازاین جهت شاخص بودن- ایشان رد کردن انکه تنهاصاحب حزب الله هستند را رد کردند اولین توطئه قتل ایشاندر در ماه مارچ سال 1985رخ داد که یک بمب-ماشینی کنار خانه ایشان در-بیر العابد که درمنطقه جنوب لبنان بود بمب منفجرشد و80 نفر را هم کشت بمب را به نحوی تنظیم کردن که انروز ایشان برای نماز خواندن به مسجد نزدیک منزل میرفتند ولی زمانی که ایشان ازخانه بیرون امدن یک خانم پیری باایشان درباره مشکلات خوداش شروع به شکایت کرد وناگهان پس ازمدتیبمب منفجرشد وان بمب درحدود 200 کیلوبود در لبنان همه معتقد هستند تمام ترور های شخصیتهای اسلامی کار سیا است واقای :"باب وود:"نویسنده کتاب :" نقاب- جنگهای پنهان سیا":مینویسد- ریس سابق سیا- ویلیام کسی:" به عوامل وسازمان سیا در لبنان دستورداده بود که هرکس با منافع امریکا مخالفت میکند ازانها انتقام گرفته شود انهم با بمب- ماشینی (شاید به این علت که زیاد معمول است) واین امر نهضت تحریم اجناس اسرائیلوامریکا رابوجود اورد کهحضرت ایت الله العظمی رحمت الله علیه ازحامیان سرسخت ان شدند و زوابط امریکا ولبنان وارد مرحله بسیار سخت وناگوار کرد ولی با وجود ان ایشان ترور یازده سپتامبر درامریکا را محکوم کرد ودومین درجنگ سال 2006- حزب الله- اسرائیل- هواپیمای اسرائیل خانه دوطبقه ایشان در": حرت حریک:" بمباران کردندکه دران زمان دران خانه نبودند وخانه به تلی از سنگ تبدیل شد- نکته ای شخصا میخواهم اضافه کنم که اخیر درکشورهمسایه مادرحال رخ دادن است که بعضی ازبرداران عرب سنی اولا از ایدولو‍ژی خودشان گویا زیاد دلخوش نسیتند وسخت طرفدارسکولار امریکائی –اروپائی شدناینان تصورمیکنند که حل مشکلات وعزت میرسند ودوم ترس از ایران است بایداینجنابان باید یک تجدید نظر کلی درانتخاب ایدولوژی خودشان بکنند.وگرنه وارد یک منش عبث خواهند شدودرثانی برای پیشرفت سیاست یاد کالج فوتبال درست کنند که برنده شود وبیمارستانهای انان سرگرمی ایجاد کنند که پولش را دربیاورد ومانند ان  وسرانجام واقعا باید حق توحش دهند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
بسم الله الرحمن الرحیم-حضرتالعظمی مجاهد سید محمد حسین رحمت الله علیه که راهش پررهرو باد که ایشان از عظمت های شرق وبلکه جهان بود رحلت جانسوزایشان را به تمام پیروان حق تسلیت عرض میکنم-همان طور که مجلات غربی متذکر میشوند که اسرائیل هم بفهمد لبنان امریکائی راتبدیلئمیکرد به لبنان اسلامی به خط مشی نجف تبریک باید به سیاست امریکا بایدگفت! نه کند فردا  اسلام برای حفظ حقوق اسمانی ودنیائی الهی امریکائیها زین کند برای گرفتن کاخ سفید که کوه های الاسکا از شرم اب میشوند- کسی که در سراسر دنیا طرفدران نیرومندی داشت؟! ایشان از شخصیتهای کلیدی هستند که حزب الدعوت سید قاعدایت الله اعظمی الشهیدسعید سید محمد باقرصدر که یار نزدیک ایشانبودند ودر تاسیس این حزب همکاری همه جانبه داشتند تا به صدام عفلقی امریکائی وارد نبرد همه جانبه شوند واین حزب بارهبری داعیه ایشان تا اخرین لحظات مرگ پرافتخار ایشان جناب مالکی رابراریکه قدرت بنشاند وهمانطور که حضرت ایت الله اعظمی الغریفی رهبر شیعیان بحرین فرمودند پدر معنوی ومذهبی جنبش های اسلامی  درکشورهای اسلامی وجهان بودند- ایشان به امریکائی ها فرمود "«: از کشورهای اسلامی خارج شوید ما دست گل سرخ برای شما میفرستیم":ولی زمانی که پاسخ انان گلوله هست توقع دسته گل سرخ داشتن بسیار وقیحانه است ایا این طورنیست؟ :" ایشان به راحتیبا سخنرانی های مذهبی اش یک سوم مردمان لبنان را که شیعه بودند به حرکت دراورد که انها موتور حرکت کل لبنان شدند این را غرب باید درکامپیوتر سیاسیاش همیشه حفظ کند واز سال 1970 تا سال1980 روی حزب الله کارکرد تاسال1980 بعنوان رهبر معنوی حزب ا لله شدازسال1975 تا سال 1990 رهبری چنگ حزب الله با غرب واسرائیل اشغالگر راغاز کرد که کمک های فراوانی ازاینرا برای پشتیبانی ایشان ارسال شد نباید میشد؟ ودر این مدت 260 امریکائی کشته شدند نه باید انها میمانند وقتیکهدر لبنان میمردند مرقد برای انها درست میشد وماهانه وسالانه وروزانه مراسم مذهبی برای انها اجرامیشد وبرای انها نذر ونماز میخواندند؟- کاهش قدرت نظامی حزب الله درسال1980 به هیچ وچه دال بر غلط بودن حنی تاکتیکهای نظامی حزب الله نیست بسیار منطقی حزب الله جنگید وجهان اسلام وبخصوص ایران مترصد بود که حرب الله چگونه عمل میکند ولی بهترذین نتجه سیاسی را حزب الله گرفت که جناب مجاهد اعظم به راحتی امریکا را با سخنرانی های اتشین بعنوان امریالیسم خون خوار معرفی کردند که هرکس کوچکترین حمایتی از امریکا واسرایئل میکرد درقهر جهنم انشائالله ابجوش نوش جان میکند جناب اقای بیل کلینتون از ژانویه 1995 برای منجمد کردن جنای ایتالله اعظم مجاهد رحمت اله علیه همه اقدامات خوداش را شروع کرد وتمام حسابهای بانکی ایشان رابست- ادامه دارد
ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- از روش ایات الله العظمی بروجردیعلی اله مقامه بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات

شخصی است- از روش ایات الله العظمی بروجردیعلی اله مقامه الشریف بسیار لذت بردم-درغرب

جناب استاد فرمودند بسیار مشکل است بخصوص تلفظ ها ومیبایست به زبان یونانی مسلط باشی مدتی چند کتاب درباره تمدن

الشریف بسیار لذت بردم-درغرب بسیار در روی تاریخ یونان کار کردهاند که نگفتنی است- در دبیر ستان درانگلستان خواستم درباره تمدن یونان مطالعه کنم جناب استاد فرمودند بسیار مشکل است بخصوص تلفظ ها ومیبایست به زبان یونانی مسلط باشی مدتی چند کتاب درباره تمدن یونان مطالعه کن که به نظر ساده میرسیدند یعد هر وقت پیداکردی سرکلاس  بیاومسائلت را سئوال کن- من به کتابخانه مدرسه رفتم ومشگل ترین وقطورترین انها را گرفتم وشروع به مطالعه کردم همان لحظه فهمیدم که از عمقی وحشتنااک عقلی وعلمی دارد به یونان مینگرد ویخواهد یک اسوه عظیمی را بسازد فکر عوض شد بدنبال انرفتم اصول عقلانی وعلمی انرا کشف کنم وجون معتقد هستم که پیچده ترین مکتب هااسلام بتوان اسلام را با ان اصول تحلیل کنم خانم مشاور که زیر چشمی من میپائید مداوم از نزدیک من میگذشت من مدتنها مات به بنچره درفکر بودم این اصلی که زیر بنا ان است چیست از ایشان درخواست کردم که این چمله را بخواند واصلی که ازان نشات گرفته چیست- ایشان گفت من خیلی تعجب میکنم که شما تمدن یونان را میخوانید ما درانگلستان تمام تمدن ها را میخوانیم که با هم خون است ودارای ریشه ای واحد هستیم وما حتی تعجب میکنیم که یک انگلیسی تمدن زاپن یا ایران ویا اعراب رابخواند- شما همین کار بکنید ون نمیتوانم پاسخ شمارابدهم این امر مقدمات زیادی دارد- هنوز هم شناخت تمدن یونان یک شاخص مهم سواد در اروپا محسوب میشودبعدها من درجستجوی این بودم این اصول های پیجده را ازچه طریقی بدست میاورنند که کی از اساتید فرمودند شانسی است- مثلا روی بال مگس کار میکنیم به یک اصل پیچده میرسیم اخیر روسلول انسانی کار میکنند اصول پیچده د یگر روابط ماتریسی بین مولفههای زیاد نیست بلکه فرمتی است که دراین ماتریس است مات هستند در مولفه های یک سلول توزیع انرژی به چه فرمتی است مارپیچی است حلزونی است چه گونه است- ایشان نیم ساعت چگونه من بایک دختر خانم باید تا کنم وچگونه یک مدیریت تحقیقاتی با ایشان داشته باشم تدریس کردند این دختر خانم- دختر یک درجه دار انگلیسی بوده است که دربخش ناتو دریونان کار میکرده است علاقه زیادی به یونان داشته است وارتش هم ایشان درهمانجا مستقر کرده بود وایشان تا عالیتریت درجه ممکن مطالعه کرده بود وبایک خانم یونانی ازدواج کرده بود دختری داشتند که از بچه گی با درباره یونان کار کرده بودند ومایل بودند که متخصص تمدن یونان شودودر دربرستان دریونان رشته یونان را خواند بود وبرای ورود به دانشگاه در انگستان  ساخر به این دبیرستان امده بود سر میزی نشسته بودوکتاب های قطور داشت مطالعه میکرد وکلافه بود وباحالت جنگی به اطراف نگاه میکرد من فهمیدم که شرقی است ولی نمیتوانستم ماهیتاش رامشخص کنم ولی بسیار شیبه ایرانی ها بود خانم مشاور باایشان درباره صحبت کرده بود نپذیرفته بود چون برای کنکور کارمیکرد واستاده گفته بودند که بایدمعلم خصوص بگیری ومتظر مادراش بیاید وپول باخودابیاورد به مدرسه بدهد تا معلمین خصوصی برای او برنامه بریزند من گفتم ازخیر اش گذشتم ایشان یعد از کنکور من ایشان راضی میکنم من به این نتجه رسیدم خداوند بر خلاف مغازده دارای امروزی که جنس قلابی وارزان قیمت کم ارزش زیاد بها میدهند هرکس مذهب قلابی بخواهد به اسم خداوند بخورد ملتها دهد درهم میک.بد وافرادهایانها را مسخ میکند که فکر کنند عالی کار میکنند ولی جماعت میفهمند چه کسانی یکی حدیثی خواندم که حضرت جبرائیل علیه اسلام روزی به ابوذر فرمودند رحمت الله علیه که مادراسمان عبادتها میکنیم بسیار مشکل که شماها طاقت ندارید ولی اگرجای شما در زمین بودیم به مردمان اب میدانیم وغدا میداینم وکمک میکردیمواین کار برتر از عبادتهای ماست روشنفکران واقعی غرب همین هستند انهائی معلوماتی واقعی پیدا میکنند انسان دوستان واقعی میشوند ومابقیه لقمه سیاست هستند واما عبادت های ملائکه وردهای ساده نیست عبارات مغز سوز است که هضم ان کار اسان نیست که انها را مشتعل میکند ونورانیت میدهد ودراوج نورانیت هستند واستاد انان امام عصر صلوالتالله علیه واله والسلم است که معما میکند که امروز درپشت برده غیب است امروزه به نظر من بدنبال شناخت علم سابق مسلمان نباید رفت که ساده اندیش بودند فقط باید از اصول غرب استفاده کرد فکرهای داخلی پاسخ کوچکیدارد وپیشرفت کند است مابیاد روشهائی بکار بریم که به اصول پیچده برسد وچیز عجیب این است که غرب همه تمدن شرق را کنار گذاشته استولی درمقابل قرانی بحثی ندارد ومسلمانها را خوب محک میزند وسئال میکند شما در قبل جلوبودید چرا به یک مدیرت ساده نظامی نرسید ید واین سر وصدای جدید درباره پیامبر اکرم برای این است که اگر منفذی درست شد روی قران هم شانسی مانوری بدهند ولی ترس انان بیشتر از زوشنفکران خود غرب است به این سادگی نمیشود انها فریب داد وکمی هم درعمق سیاهی نوری کم درحال روشن شدن است

 

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99