سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-با قدردانی  عظیم از ارتش عراقکه خلیلی خوب تا امروز جنگیده اند به تعادل رسیدن نیرویئکه قبلا جایگزین شده وامکانتش در یک دامنه بسیارمحدودبکارمیبرد ومیتواند ازان استفاده کند به نقاط دیگر ضربه بزند ولی ارتش مجبور است از موشک وخمپاره به انحمله کند وازمقرهای خوداش خارج نشودمشکلاتی را دربر دارد- اطراف شهر بیادبا پادگانهای مجهز که بخوبیدرمقابل خمپاره وموشک از لحاظ ساختمانی مجهزشده باشد ساخته شود وراه های ورودی به خوبی کنترول شود- در داخل پلیس وارتش خانه های تیمی از افرادمطمنوبه مقدار زیاد شهررا کنترول کند به افراد مشکوک وخانه های مشکوک راباز رسی کند وتعداد انها بایدبسیارزیاد باشد- کم کم کنترول دقیق شهر بدست میاید- انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-با قدردانی  عظیم از ارتش عراقکه خلیلی خوب تا امروز جنگیده اند به تعادل رسیدن نیرویئکه قبلا جایگزین شده وامکانتش در یک دامنه بسیارمحدودبکارمیبرد ومیتواند ازان استفاده کند به نقاط دیگر ضربه بزند ولی ارتش مجبور است از موشک وخمپاره به انحمله کند وازمقرهای خوداش خارج نشودمشکلاتی را دربر دارد- اطراف شهر بیادبا پادگانهای مجهز که بخوبیدرمقابل خمپاره وموشک از لحاظ ساختمانی مجهزشده باشد ساخته شود وراه های ورودی به خوبی کنترول شود- در داخل پلیس وارتش خانه های تیمی از افرادمطمنوبه مقدار زیاد شهررا کنترول کند به افراد مشکوک وخانه های مشکوک راباز رسی کند وتعداد انها بایدبسیارزیاد باشد- کم کم کنترول دقیق شهر بدست میاید- انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحم-خلاصه وتحلیل شخصی از مقاله اکونومیستدرباره عربستان سعودی عنوان- بدون موفقیت_- برخلاف داشتن ثروت کلان- خوشحال نیستند- درست مانند اواخر عباسیان-سئوال –چه اتفاقی بعداز رفتن عبدالله رخ خواهد داد؟- پول فقط میتواند اشیا لوکس-نفوذ وامنیت وامکان دارد که زمان رابخرد- اما زمان ترس وتحقیر باثروتمند بودن نجومی شما نمیتوانید انچه میخواهید بدست اورید- چنین معمائی برای ثروتمندترین خاندان جهان پیش رو امده است برای ال سعود کشورسعودی- درست حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام واله والسلم در زندان درجذب یهودان ومسیحیان بالاخص موفق تر از هاوروالرشید ملعون است—دراین سه سال گذشته پادشاهی عربستان تنهایک تریلیون دلارنفت فروخته است – که سهم خاندان پادشاهی ازان745 میلیارد دلاربوده است- وزیر بناهای پرهزینه ای بجود اوردند- که اگردقیق مطالعه شودمطابق دستور غرب بیشتر دکوری وخدماتی وغیر اساسی است درست مانند جهان سومی که تحت کنترول امریکا است-ضنایع- مراکز بهداشتی-واموزش وپرورش- توزیع ثروت عظیمی که با بلدوزرداده میشد- یک متروی جدیدیدرپایتخت ریاض که درحال کندن ان هستند خط به خط افتتاح نخواهد شدبلکه همزمان باشش خط کامل درسال 2018افتتاح میشود- واین تنها یک پروژه از چندین پروز حمل ونقل ریلی خواهد بود- پادشاهی12 میلیارد دلاردرهزینه نقل و انتقلات برای جاده های پرسرعت باحجم جابجائی عظیم بین شهرجده ومکه ومکه ومدینه با مسافت 450 کلیلومتر واضافه بران 12میلیارد دلارهرینه حمل نقل عمومی با تمامانواع هزینه خواهد کردتایک شبکه کلی رابوجوداورد-عربستان دربهترین شرایط برای جمعیت سی میلیونی است- که یک سوم انها افرادخارجی ویاوابستگان خارجی انها باشد که یکی از مشکلات ودغدغه های عربستان خواهد بود-  وعدم ارامش را بوجود میاورد-حتی ساختمان های پرتللوودانشگاه ها بخصوص مراکزمالی .رشد قارچی تمام شهرها- موتور حکومت-بوی کهنکی وجیرجیراش درامده است-در چاله وچوله افتاده است که اسراران در نوارهای قرمز بصورت درهم پیچدهای ضبط شده است- .این عمل نتجه دقیق وابسته شدن به غرب است-که یادگیررشد سوفسطائی از درون وجهان است- درحدود160000دانشجو که درخارج تحصیل میکنند که این امرباید نتجهتاثیرات مشخص انقلاب اسلامی ایران دانست که توسط بورس دولت تحصیل میکنند- کهانها پشت اینترنت پرسرعت باحجم زیاد که به ان معتاد هستندقرار دارند-درحالیکه افراد سیاست مداران حکومتی بشدتچه از لحاظاجتماعی-سیاسیومذهبی بشدت مخالف این امر ومعتقد به قوانین محکم وشدی ممونوعیت دراین باره میباشند—-حکومت انچنان که یک دیپلمات در ریاض گفته است-مردم توسطقردت مالی خوب درجهت خودنگهدارد-ولی دربعضی موارد کمیاب ونادر این روش کاربردی ندارد ولی این به این معنا است که عربستان جای شادی وسعادت نیست—یکعلت عمده ان این استکهحکومت نمیگوید که درامد دولتدرکجا مصرف میشود- درست مانند زمان شاه روس ها به بچه های کومونیست ایرانی در انگلستان گفته بوده استکه شاه برای مهار توقعات ایرانیان خودرابه گدائی زده است وازپول ایران دربانک منهتن نیویروک کهمتعلق به راکفلرهابود قرض گرفته وانرابه اسم انکه ازامریکاقرض کرده است ونصف سودان به جیب شاه ونصف به جیب راکفلرها میرفته است ودر این مورد حقه بازی ها وتهدیدات جواب نمیدهد- انچه اغلب مردم میبنند-ان است که یک شاهزاده یک پروژه عظیم رارهبری می کند که درمسائل بازرگانی یک ساختمان عظیمی است که اغلب ان خالی است وبا اجناس بنجل خارجی پرشده است- من فکر نمیکنم بیش چهارده درصد کالاهایمصرفی مرغوب خارجی انهم بهقیمت عادلانه درعربستان بدست ایددرحالیکهدرقبرس هشتاد درصد این کالاها بدست میاید که بسیاری ازانهاقیمت انان کمتر از انگلستان است—در دبیرستان انگلستان بعض دانش اموزان ازطریق قدرت مالی اولیا وشرکتها بیسم های اکادمیکی که فقط فرکانس مشخصی درحدود2000میداد میساختند ودرسال اول فیزک دانشگاه2200 بود تمام این وسایل دربازارفرخته میشد ولی هیچ کشورجهان سوم اجازه ورودنمیداد واگرقاچاقی واردمیشد بعنوان جاسوس شوروی زندان طویل مدت داشت حتی یکموس پیشرفته به ایران وجهان سوم نمیامد-تبلغات عربستان بیشتر روی کشورهای است که رابطهخوب ورواز فرست وشرکت معظم خارجی استوار شده است-علی الرغم اختلاف فاحشبین سرانمحافظه کاران مذهبی ونسلهای اگاه در دونکته به تتفاهم رسیدهاند- -1-زمان داغون کردن کشتی حکومت فرانرسیده است-باخفقان بسیارشدید وسفت وسخت گرفتن بر اسرار بیداری کشورهای عربی ولی جاسوسان اطلاعاتی مردم تاحدودی اگاه کردهاند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحم-خلاصه وتحلیل شخصی از مقاله اکونومیستدرباره عربستان سعودی عنوان- بدون موفقیت_- برخلاف داشتن ثروت کلان- خوشحال نیستند- درست مانند اواخر عباسیان-سئوال –چه اتفاقی بعداز رفتن عبدالله رخ خواهد داد؟- پول فقط میتواند اشیا لوکس-نفوذ وامنیت وامکان دارد که زمان رابخرد- اما زمان ترس وتحقیر باثروتمند بودن نجومی شما نمیتوانید انچه میخواهید بدست اورید- چنین معمائی برای ثروتمندترین خاندان جهان پیش رو امده است برای ال سعود کشورسعودی- درست حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام واله والسلم در زندان درجذب یهودان ومسیحیان بالاخص موفق تر از هاوروالرشید ملعون است—دراین سه سال گذشته پادشاهی عربستان تنهایک تریلیون دلارنفت فروخته است – که سهم خاندان پادشاهی ازان745 میلیارد دلاربوده است- وزیر بناهای پرهزینه ای بجود اوردند- که اگردقیق مطالعه شودمطابق دستور غرب بیشتر دکوری وخدماتی وغیر اساسی است درست مانند جهان سومی که تحت کنترول امریکا است-ضنایع- مراکز بهداشتی-واموزش وپرورش- توزیع ثروت عظیمی که با بلدوزرداده میشد- یک متروی جدیدیدرپایتخت ریاض که درحال کندن ان هستند خط به خط افتتاح نخواهد شدبلکه همزمان باشش خط کامل درسال 2018افتتاح میشود- واین تنها یک پروژه از چندین پروز حمل ونقل ریلی خواهد بود- پادشاهی12 میلیارد دلاردرهزینه نقل و انتقلات برای جاده های پرسرعت باحجم جابجائی عظیم بین شهرجده ومکه ومکه ومدینه با مسافت 450 کلیلومتر واضافه بران 12میلیارد دلارهرینه حمل نقل عمومی با تمامانواع هزینه خواهد کردتایک شبکه کلی رابوجوداورد-عربستان دربهترین شرایط برای جمعیت سی میلیونی است- که یک سوم انها افرادخارجی ویاوابستگان خارجی انها باشد که یکی از مشکلات ودغدغه های عربستان خواهد بود-  وعدم ارامش را بوجود میاورد-حتی ساختمان های پرتللوودانشگاه ها بخصوص مراکزمالی .رشد قارچی تمام شهرها- موتور حکومت-بوی کهنکی وجیرجیراش درامده است-در چاله وچوله افتاده است که اسراران در نوارهای قرمز بصورت درهم پیچدهای ضبط شده است- .این عمل نتجه دقیق وابسته شدن به غرب است-که یادگیررشد سوفسطائی از درون وجهان است- درحدود160000دانشجو که درخارج تحصیل میکنند که این امرباید نتجهتاثیرات مشخص انقلاب اسلامی ایران دانست که توسط بورس دولت تحصیل میکنند- کهانها پشت اینترنت پرسرعت باحجم زیاد که به ان معتاد هستندقرار دارند-درحالیکه افراد سیاست مداران حکومتی بشدتچه از لحاظاجتماعی-سیاسیومذهبی بشدت مخالف این امر ومعتقد به قوانین محکم وشدی ممونوعیت دراین باره میباشند—-حکومت انچنان که یک دیپلمات در ریاض گفته است-مردم توسطقردت مالی خوب درجهت خودنگهدارد-ولی دربعضی موارد کمیاب ونادر این روش کاربردی ندارد ولی این به این معنا است که عربستان جای شادی وسعادت نیست—یکعلت عمده ان این استکهحکومت نمیگوید که درامد دولتدرکجا مصرف میشود- درست مانند زمان شاه روس ها به بچه های کومونیست ایرانی در انگلستان گفته بوده استکه شاه برای مهار توقعات ایرانیان خودرابه گدائی زده است وازپول ایران دربانک منهتن نیویروک کهمتعلق به راکفلرهابود قرض گرفته وانرابه اسم انکه ازامریکاقرض کرده است ونصف سودان به جیب شاه ونصف به جیب راکفلرها میرفته است ودر این مورد حقه بازی ها وتهدیدات جواب نمیدهد- انچه اغلب مردم میبنند-ان است که یک شاهزاده یک پروژه عظیم رارهبری می کند که درمسائل بازرگانی یک ساختمان عظیمی است که اغلب ان خالی است وبا اجناس بنجل خارجی پرشده است- من فکر نمیکنم بیش چهارده درصد کالاهایمصرفی مرغوب خارجی انهم بهقیمت عادلانه درعربستان بدست ایددرحالیکهدرقبرس هشتاد درصد این کالاها بدست میاید که بسیاری ازانهاقیمت انان کمتر از انگلستان است—در دبیرستان انگلستان بعض دانش اموزان ازطریق قدرت مالی اولیا وشرکتها بیسم های اکادمیکی که فقط فرکانس مشخصی درحدود2000میداد میساختند ودرسال اول فیزک دانشگاه2200 بود تمام این وسایل دربازارفرخته میشد ولی هیچ کشورجهان سوم اجازه ورودنمیداد واگرقاچاقی واردمیشد بعنوان جاسوس شوروی زندان طویل مدت داشت حتی یکموس پیشرفته به ایران وجهان سوم نمیامد-تبلغات عربستان بیشتر روی کشورهای است که رابطهخوب ورواز فرست وشرکت معظم خارجی استوار شده است-علی الرغم اختلاف فاحشبین سرانمحافظه کاران مذهبی ونسلهای اگاه در دونکته به تتفاهم رسیدهاند- -1-زمان داغون کردن کشتی حکومت فرانرسیده است-باخفقان بسیارشدید وسفت وسخت گرفتن بر اسرار بیداری کشورهای عربی ولی جاسوسان اطلاعاتی مردم تاحدودی اگاه کردهاند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نگاهی به کتاب جناب بخاری-حدیث نمره عمومی-125-نمره بخاری-157-ابن عباس رضی الله عنهما میگوید-نبی اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم وضوگرفت وهرعضووضورا یکبارشست-نمره عمومی -126-بخاری158-عبدالله بن زید انصاری- میگوید: نبی اکرم وضو گرفت وهرعضووضورادوبارشست-نمره عمومی127-بخاری 159-ازعثمان بن عفان- روایت است که حضرتش صلواته اللهعلیه واله والسلم اب خواست ووضو گرفت نخست سه بار اب ریخت ودست هارا تامچ شست سپس بادست راستش از ظرف اب برداشت ومضمضه کرد واستشناق(داخل بینی کردن) کرد یعنی اب رادردهان وبینی خودتمیز کرد وبعد سه بارصورتش راشست. انگاه-دودستش را تاارنج- سه بارشست ودراخر سرش رامسح کرد وپاهایش راتاقوزک سه بارشستودراخر وتا اخر سرش رامسح نمود وپاهایش تا قوزک- سهبارشست وبعدگفت رسول اللهعلیه واله والسلم فرموده است_ هرکس ماند این وضوی من بگیرد وبا اخلاص دورکعت نمازبخواند خداوند تمام گناهان گذشته اش رامورد عفوقرارخواهدداد- نمره عمومی 128- بخاری161-ابوهریره میگوید نبی اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند – هرکس وضو میگیرد- اب دربینی اش میکند وانراتمیز میکند وهرکس با سنگ استنجا میکند(پاک کردن) عدد فرد را رعایت کند-هرچهارتای ان صحیح است بایداولا-دراینجابرای حل مسئله بایدواجب ومستحب کرد که نکردند- بایدگفت که یکبارواجب است ودو بار مستحب است وسه بار از نظرشیعه اسراف است وحتی وضو راباطل میکنئ مگرنکه اب اول محسوب شود- این تحقیق هم نکردند دراین مسئله بعدهادر زمان امویانکهدراواخر بسیارحساب شده کار میکردند-گفتند بر اساس راهنمائی عرف که بیابان یکبار ودرجائی اب زیادتر است دوبار ودربلد های پیشرفته سه بار وبرای رفع نجاست تاشانزده مرتبه میتوان شست


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نگاهی به کتب جناب بخاری ومسلم-اگردقت شوددرمذهب شیعهکه ز لحاظ کارعملی درحدیث شناسی وعلوم اسلامی بهترین است- که دلائل ان بماند-کتب درباره علم رجال بسیارانگشت شمار است وهنوز بح3ث های فراوانی موجوداست-حضرت ایتالله عظمت زبرجد رحمت الله  میفرمودندشناخت از طریق سندبه کمال خودرسیده است ومیبایست ازطریق نیمه پیچیده برای عقولی که اکادمیکی کار کردندکهمداوم دریچه هائی به انها الهام میشودتا سرانجامبه یک نتجه شمع مانندیک دایرهکوچکی روشن میکند که تاحدودی قطعی انسان برسد  البته این نکته بقول استاد دیگری برای این است که ماعقلای گذشته از احمقها تشخیص دهیم ارزش علم اشکار شود وشیفتگی بوجود اید—دردانشگاه لندن استادمیفرمودند که روزی جناب چرچیل درمهمانی خانوادگی ازنوه که دانشجوی دانشگاه اش  بود یک مسئله سئوال میکنم گویابنظرم فرمودند کهایشان دانشجوی دکتری سیاسی بود  ایشان جواب میدهد-چرچیل میپرسد شما این جواب را از کجا بدست اوردید ایشان میفرمایداستاد در سرکلاس فرمودندایشان میپرسدکه جناب استادنفرمودندچگونه به این پاسخ رسیدند-نوه ایشان میفرماید چرا فرمودند پاسخ این سئوال از جناب اقای چرچیل یعنی جنابعالی است- جناب چرچیل میگوید من چنین چیزی را نگفتم-دستور تحقیق میدهد- بعد مشخص میشود دیک جلسه سری  سطح بالا این پیشخدمت های افرادی خاص هستند درضمن دادن مثلا مشروب  یابستنی مانندان جمله ازاقای چرچیل میشنودکه به شخصیتی گفته است وانها این مطلب به یک سیاست دار برجسته کهنه کار میگویند انجناب میفرمایداگر  چرچیل چنین گفته باشد شخصیت بسیار احمقی است بایدچنین گفته باشد این جمله گوش به گوش بجناب استاد رسیده است—دوم- درلندن از یک قبائل -  افریقائی عده ای رادعوتمیکنند که ببینن تاثیر تمدن لندن درانها چه اثری میگذارد این هدف اصلی بوده است ولی درعمل چیزی دیگرراوانمود میکنند یک اپارتمان بسیارمجلل دراختیارانها میگذارنند با ماشین اخرسیستم جاهای مختلف نشان میدهند هیچگونه تاثیرخاصی رامشاهده نمیکنند ولی یکنفراز انها به قفل اطاق کهبهنحو خاصی بسته وباز میشد- توجه عجیبی از خودنشان داد که بصورت مخفی فیلمی که از اوگرفته انداوج شگفتی قبیله راخودرا نشان داده است که سعی میکنند که طریقه عمل رابه ایشان نشان دهند وتعدادی قفل ازهمان نوع به ایشان هدیه میدهند ومتوجه میشوند که درقبیله ایشان- چفت وبندی وقفلی وجودندارد- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-چالش غرب باایران-محور وموتور غرب بخش خصوصی وسرمایه داری است-واین سرمایه داری درجهت منافع خوداشدرتمام شئون غرب دخالت ورهبری میکند- ودانشگاه ها وسازمان ها وحکومت را اداره میکند- ودید وایده او جلب منافع سکولارسیم غرب است-وتحقیقاتی درباره کشورها میکند تنها برای کشف حقایق وپیداکردن راهکارهاوتاکتیک واستراتژی ها برای همان هدف است- کاملانظامند وهدفمند است گرچه ممکن است کشورمانند چک برای اطلاعات عمومی انراخریداری کند ولی هیچگونه کاربردی برای ان کشورندارددرست  مانندما-چالش ما باغرب درانتخاب ریس جمهوری به خوبی هویدا است- ومانند مسابقه ایکه در روم باستان بود که دوگروه ازنردبانها بالامیرفتند ودرضمن سعی میکردند هم زودتر به بام برسند وهم دیگری راسرنگون کنند- وغرب باقانون وایران باشریعت- غرب چنین ازایران تصویر سازی میکردکه همهمردم بالاجبار درقطاری هستند که لکومتیوران ان تنها رهبر معزز  بانی انقلاب است واز پائین به بالا هیچگونه همکاری ویاعلامت مثبتی داده نمیشد- که کاملا درقانون اساسی این امر لحاظ شده است که یک دروغ اشکاری بود لذابراین تصورسعی کرد که حکومت دردست شخصصیتهائی باشندکه محافظه کارنباشند واصلاح طلب باشند که هم به غرب نزدیکتر وهم درمردم ایجاد انرژی وهیچان وحرکت کنند وایران افراطی رابه سمت معتدل بکشاند- ولذا قدرت سپاه واهرم های کنترول بکاربروند- نکته باید اینجا بخوبی تحلیل شودواخیراموردبحث است گم شدن هویت ما-تنها درقبل از انقلاب هویت مذهبی شیعی تنهاهویتیبوده است اصیل بودوهمانگ با فطرت ما که تمام استعدا های مارادراخیتار  میگرفت وجهت مناسب باتعقل وروحیات  وجنبش ما داشت-دریک محور بودن سیاست حضرت امام راحلرحمت الله علیه وحضرت رهبرمعزز حمت الله علیه- وتغیرات مختلف تاکتیکی ریس جمهورهای امریکا- یک نکته مثبت انقلاب ایران بودکه نتجه ان کم شدن ارزش ها ومحوردمکراسی وحقوق بشروقوی شدن- اهرم اقتصاد وسیاست های دیکته شده- درنتجه چالش ما با امریکا روز به روز پررنگ تر میشود وکشورهائی مانندهندوستان – بین اهرم دمکراسی واهرم اقتصاد مجبور میشوند به سمت اهرم اقتصاد بچرخند-درنتجه قدرت رهبریدرایران به مراتب بالاتراز قدرت رهبری درامریکاشده است وامریکامیبایست برهمان اساس بالارفتن از نردبان قدرت رهبری خودرا بالاببرد- ودراینجا کارشناسان معتقد هستندنبرد را کسی خواهد بردکه درسازمان دادن افکارها موفقترباشند وسهم ایران رابالاتر میبیند- که ایران موفق شده است شهامت باز بینی درافکارها رابوجوداورد وغرب نتوانسته جلوی این عمل رابخوبی سد کند ونشانهای موفقیت ان درخاورمیانه مشخص شده است واین امر درسیطره غرب درخاورمیانه مشکلاتی رابوجود اورده است واینموضوع به خاورمیانه تنها بسنده نخواهد کرد ونقش جهانی خودرا پیدا خواهد کرد- رهبران سه قوه بخصص رهبریت مجلس در رسانهای کردن اهداف خودشان درداخل موفق بودندمیتوان به جرئیت گفت از امریکا به مراتب موفقترهستند- ودرمجلس بحثائی از حوزه روستاها بیان میشود ومتخصصین حوزه ودانشگاه تاثیرات سیاسی وعلمی خودرا بصورت انجمن دهای دخاص بخصوص درمسائل انتخاباتی مطرح میکنند وهنر ایران ان است با باز کردن زوایه ودریچه جدید به مسائل جهان مینگرد که درحقیقت خوش ایندغرب نیست- وهیچگونهچالشی بین رهبران مذهبی ودانشگاهی با تصمیمات رهبری وجودندارد ورسانه های غربی اخیرا انقلاب ایران اخرین انقلاب بزرگ جهان نامیدند- نکته حائز اهمیت این است که غرب تصور میکردکه انقلاب مذهبی درایران یک شکست برای انقلاب ایران تمام خواهد شدو رابطه بین مذهب وجمهوریت ودمکراسی عرفا به نتجه کاملی نخواهد رسید ودرعمل تغیرات به سمت دیکتاتوری وعقب گرد خواهد انجامید- ودرنتجه سیاست ایران بدمیخواندند گرچه این انقلاب درتاریخ ایران بی نظیر  است وغرب درچندمورد که اخیر ان مسئله هسته ای است مجبور شده که به تخاصم پایان دهد- وعدم این تخاصم امروزه بخوبی اثبات میشودبضررغرب است-و با وارد شدن جناب اقای گنشئروزیر امورخارجه المان که دربازگشت فرمودندکه ایران به رادیکالیسیممذهبی پایان داده است که کاملا اهداف غرب برای تصورسازیاز ایران بخوبی مشخص میکند درحالیکه ایران یک حرکت محور متعادل اسلامی دارد که دیگران مایل نیستند انرا درک کند ومارابه چالش میگرند وکوچکترین تغیرات باخصوص باغرب سلطه گر همچنان بقوت اش باقی است وهمیه توپ درمیدان انهابوده است گرچه بامهرا میخواستندوانمود کنندکه توپ در زمین ایران است وحقایق ایران همیشه باعث شده است که المانها درمقابل امریکاجبهه بگیرنند واین امرخودچالش بزرگی برای امریکابوجوداورده است لذا امریکاهمیشه مایل است بیان کند ایران درمیز مذاکراتبامادریک جریان بحرانی است وخیلی عجیب است درحالی که اروپا از تحریم استفاده میکند ایران رامتهم میسازد روابط اقتصادی باغرب رادرحال نزول دادن است واین امربخوبی یکطرفه رودخانهای استعمار را نشان میدهد امری که کم کم خاورمیانه را روشن ساخته است -ا دامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99