سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-منجی ناب الهی-برادران سنی حدیثی نقل میکنند-که یک خانمی به پیامبرا کرم صلواته اله علیه واله والسلم خبرداد که پسرنوجوانش به حضرتش ودین حضرتش صلواته علیه واله والسلم فحاشی میکند یاایشان راادب کنید ویا دستورقتل دهید- حضرت صلواته الله علیه واله والسلم بچند نفراز اصحاب به ان وادی رفت- دیدند نوجوانی در درخت نشسته است زمانی که مادرش انر به حضرت صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند نوجوان به توحید اقرار کن –نوجوان شروع به فحاشی کرد واصحاب خواستند ایشانرا تادیب کنند حضرت صلواته الله علیه واله والسلم مخالف ذکرد ونهیبی زد وان نوجوان به داخل اطاق فرار کرد وسپس حضرتش صلواته الله علیه واله والسلم روبه مادرش کرد فرمودند که بهاین نوجوان برس وسایل انراتهیه کن وکاری به کاران نداشته باش زیرا ایشان یک مسئولیت سترک دارد که تا زمان ظهور زنده است؟؟؟!! وسپس سواربر خری میشودکههر موان خراهنگی میزند ومفغصل بیان کردندکه توسط حضرت مهدی موعود علیه السلام کشته میشود وبه اصحاب فرمودن اینجارابه کسی نگوئید وکسی از وضع این نوجوان مطلع نشود اگثر دانشمندان اسلامی بیان کردند این یک حدیث جعلی وساختگی است کهمیخواهد مقام حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بشدت پایئن بیاوردکه حضرتش صلواته الله علیه واله والسلم بلدنیست با یکنوجوتن چگونه بیادصحبت کند ولی اگر اقایان بودند خیلی زیبا مسئله راحل میکردند که الحمدلله جز کوبیدن وتحقیر کردن ودیگر اعمال جاهلی چیزی بلد نبودند- این حدیث تا امروز مانده است واحادیث اسرائیلات تا امروز مانده است که هیچکدام تواتر ندارند چطور احادیث حضرت مهدی موعود سلام الله علیه واله السلم بان تواتر مفصل جعل وساختگی امروزه است؟؟- دوم  بیان میشود عمربن عبدالعزیز بیان کرد که من مهدی موعود هستم وبعد مهدی عباسی تا مهدی سودانی که مال اخیر است خودرا مهدی موعود میداند که زفرزندان امام حسن عسگری است اگر امامت به امام حسن عسگری ختم میشد واژه امات هم تقدس داشت میشود امام دوازدهم بعد امام سیزدهم تا مثلا امام بیستم ونیازی نبود که خودرا به امام حسن عسگری علیه السلام  منتسب کنند؟؟- مانندامام ابوحنیفه- واسم انها مهدی است-؟؟-درانگلستان یک فردیهودی به من گفت این یهودیان احمق هستند- دست خودرا بسته اند تا حضرت عیسی علیه السلام بیاید وهیچ کارمهمی نمیکنند- ومن از یک یهودی دیگر همین سئوال کردم- ایشان دوایراد بر ان فرد وارد میشود-یک همیشنه به اندازه ستارگان اسمان منجی است تمام انها یا مارابعقب بردند ویار کارکوچکی انجام دادند وتوحیدانها  دارای خلل است- وتنها منجی های ناب الهی کاری کارستان میکنند حرف دقیقی است بشر تمام منجی هارا یک یک ازمایش کرده است تا رسیده است که بایدمنجی ناب الهی باشد .


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-وصف پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-بخش دوم-حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم اطمینان بدون هیچگونه اضطراب بااعتماد کامل دربیان حقایق اثرات مطلوبی در مخاطبین داشت گرچه انهارا اضطراب ونگرانی زیادی درمراحل نخست به انها رخ میداد- بادرک این مطلب حضرتش صلواته الله علیه واله والسلم سعی فراوانی درانتشار حقایق مبذول میداشت- مخاطبینش هیچگونه اطلاعات دقیق وعلمی نداشتند- و وارد یکسری بحث های غیر منطقی میشدند حتی حضرتش صلواته الله علیه واله والسلم را دیوانه تصور میکردند- وکلمات درشتی رابیان میکردند-حضرتش صلواته دالله علیه واله والسلم باشرح مطالب نردبانی برای درک بهتر بوجود میاوردند-بابیانی  که بسیارغنی وشگفت انگیز است که بخلق شرایط جدیدی رامنجر میشدباهمرا درک هنری بسیار متعالی موفقیت زیادی در کسب میکردند- وکم کم جایگاه خودشانرا برای رهبری اینده در میان رقبای سرخت فراهم میاوردند- برای نسل های گذشته واینده وحتی برای جهان موقعیت خدشان در زمان تثبیت میکردند-که بسیاری این امرراباورنداشتندکه پس از  رحلت جانسوز شان کم کم پی به حقایقان بر ده شد ولی در زمان خودشان اهداف خودرا بخوبی وشفاف بیان کردند که مورد درک همگانی واقع شد-که در زمان خودشان منحصربفرد بود- وبسط زیادی بزودی پیدا کرد-وجودی بسیار گسترده- بیسار با نشاط-بسیار شایسته-بسیار منطقی- اسوه هرانسان مرد وزن-یک شخصیت-ازاده- غنی-وحقیقی وفادارا به پیمانهای الهی- بشدت حسابگر- کهقابل مقایسه به هیچ شخصیتی نبود وتمام مظاهرزیبای شخصیتش درگفتار وکردارش هویدا بود- از اغاز تا انتها-روح پرانرژی  روزها وتاریخ را ساخت –ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الحیم الصلوات فی رحالکم- یعنی الصوات فی حربکم- یعنی نماز در دخمه های یکه در سوریه کهمانند کهف هستند انان مانند اصحاب کهف گرفتار شدن میباشد خوب انرا اضافه میکردید ولی خواستند تاسی وتقلید از خلیفه دوم کنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-گفتمان بابرادران اهل سنت-درلندن باخانمی درباره اسلام بحث شد وایشان میفرمودند که معجزه بودن قران برای ما اثبات نشده است وما اعراب رابسیارساده لوح ونادان میبینم- ولی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هوشی درحدی که سرش بعرش میساید میدانم- پرسیدم چگونه به این مطلب رسیدید ایشان گفت که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- در زن شناسی بی نظیر است باز پرسیدم چگونه به این موضوع پی بردید ایشان فرمودند من خودم- متخصص رشته زن شناسی هستم—ایشان فرمودند جهان باسرعت به سمت ارزشهای راستین دارد پیش میرودماند لیبرالیسم ودمکراسی وحقوق بشر ومانند ان که موتوران سکولاریسم است گرچه جاده کمی ناهموار است ولی دراینده فاتح جهان خواهد شد گرچه روبنا دیکتاتوری بتون ارمه است ولی زیربنا اب روان است وان دیکتاتوری سرانجام فروخواهد ریخت- البته ا مروزه توجه به معنویت مطرح است ودرسکولاریسیم بادقت پنجره ان میلمتری در حال باز شدن است- یکخانم دیگر فرمودند تمام کسانی که مذهبی هستند انسانهای ساده لوح هستند مسلمانان هم استثنا نیستند دلیلاش این است درانجیل دریک موضوع ده مطلب مختلف ومتضاد وجود دارد هرپاپی یکی راانتخاب میکند دلیل عقلانی هم نمیاورد وما برفرض قبول میکنیم ولی اشن میفرماید کل انجیل درست است واین امر مسئله راخراب میکند وتکنیک ما این که روایانیکه دریک موضوع حرف غیر واقعی زدند کل انهارا کنار میزنیم چه مسیحیت وچه اسلام ویامذهب دیگری-لذا برادران اهل سنت میبایستاز پانزده کتاب معروف خودیک کتب تهیه کنند که منبع اصلی باشدکه درا تضاد واختلاف فاحش ومانندان نباشد یکبازی موش وگربهای که یهود ومسیحیت بازی میکند عینابرادران اهل سنت هم بازی میکنند واین امر چهان نخواهد پذیرفت لذا تعصب این چنینی هرچه زمان بگذرد بیشتر نخ نما خواهد شد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-اقایان که درسایت های وهابی- تفسیرهای غلط ودروغ های فراوان میگوئید-فکر میکنید چون معاویه علیه العنت میتوان دروغ گفت وهمیشه برنده شد- اینچنین نیست-  همانطور گفتید خداوندمنان به منافقین زن ومرد ومشرکین فرمود قدرت دردست خداوند منان است انهادردلشان گفتند سهم ما کی خواهد درسید وهمانطور که گفتهاید اگر روزی سهم انهاهم بشود برای ان است که عذاب بیشتری پیدا کنند- شمامیفرمائید اگرکسی به حکمت های الهی ولطف الهی سو ظن داشته باشد- عذاب خواهد دید- شما به خدواندمنان وپیامبر اکرماش واهلبت مکرمش که صلواته الله علیهم اجمعین سوئ ظن نداشته اید؟ همانطوذ که گفتید منافقین به بت حسن ظن داشتند وبه خداوندمنان سوئظن داشتند امروزه چنین نیست شمابه اسرائل وامریکا که بت هستند حسن دارید نشانه اش اسلحه امریکائی واسرائیلی وپولهای دلاری که پیداشده است- وحمایت اسرائیل وامریکا از شمااست وبقول شما شیخ اسیری قلب انان رادیده است که پاک است ولی قلب حزب الله سیاه است مهم قلب است حرفهای معاویه وعمروبن عاص را میزنید وشیعیان را چون امویان وعباسیان رافضی میخوانیدکه امرذوز به کمک سوریه امده اند یعنی حکمتهای اهلبت مکرمرسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم شیطانی است؟؟ واحکام وهابی رحمانی است؟؟؟!! تاکتیک پیچیده میزنید که اگر حزب الله بازنده شد خداوندمنان دشمن خودراشکست داده است واگرب به دروغ میگویئد که جناب بشراسد به خداوندمنان ورسولش ودین اسلام فحش داده است واهل سبعه یعنی هفت امامی ها به خداوندمنان ورسولاش وائمه اطهارفحش میدهند وشمابه انها ایمان دارید عمل شما چه چیزی را مشخص میکند- شما میگوئید کهدین درزمان پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه اله والسلم کامل شدپساینهمه استنباط های جنایت بار واحمقانه را چراوضع میکنید وبدانید چناچه به اهلبیت مکرم رسول اکرم صلواته علیه واله والسلم=- حسن ظن نداشته باشید قطعا عذاب بر شماوارد خواهد شد که نمیتوانیدانرا کتمان ویا تحریف کنید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بحثی برادران اهل سنت درباره چشن گرفتن میلاد ائمه اطهار علیهم السلام اشکال میکند که حدیثی در این باره وجود ندارد اگر قرارباشد همه9 چیز توسط حدیث حل شود که وضع شما زار است وهمچنان مجبور شدید به عقل ناقص وروشهای بچه گانه وتقلید راازغر ب دنبال کنید از یک دانشجوی سعودی دردانشگاه لندن پرسیدم که نظر شما دربارعبدالعزیز چیست وایا کشتار ایشان راقبول میکنید- ایشان بشدت ناراحت شد وفرمود که من کشتار ایشان رابی جهت میدانم ولی ایشان یک سیاستدار بینالمللی عربستان است که عربستان رابه سمت مدرنیسم برد- دراسلام عزیز هرچه حرام نیست وعقلانی است جایز است- ثانیا چراشمافقط احادیث خودرا قبول دارید واستنباط های خودتان که غالبا از دویاسه حدیث بیشترعبور نمیکند- زمان تولد پیامبر اکرم صوالته اله علیه واله  چهار فرشاه عظیم عرشی وارواح پیامبران اکرم صلواته الله علیهم اجمعین امدند وفضای شهر از گرما به خنکی تغیر کرد ونورانیت عجببی براسمان حاکم شد که همه توچه شدند وپساز فهمیدن ماجرا ذوق کردند همان زمان دربهشت حورالعینها زینت کردند وغلمان وحورالعین سرودخواندند ومیوه جات وشیرینی جات بهم دادند وحضرت عبدالمطلب تعداد زیادی شتر کشت ومهمانی داد وحدیث است از کفر اقتباس نکنید همچنان ایت العظمی علامه الدهرحضرت اقای بروجردی ر حمت الله علیه  ودوم اسلام غنی است مطالب عظیم دارد نیازی به کفر نیست چرا گفته ند قبرستان مسلمانان ماندقبرستان اهل کتاب نباشد زیرا مسلمانان اولا ابتکاربخرج دهند قبرستانی بامعیار وملاک اسلامی وبادرنظرگفتن معنویت ومطالب عمیق اسلامی وهدف قبرستان که ایجادمعنویت وعبرت وبخودامدند رالحاظ کنند نه انکه مانندقبرستان سوریه یک بینظمی کهفرد مجبور است صندلی خودرا روی قبر قرار دهدوتپه وماهوراست درهمه چیز  مسابقه است ساختن اطاق درقربستان هم از لحاظ بهداشتی وهم ازلحاظ مراعات کردن فرد درموقعیت مختلف جوی وبهتر اجرا کردن مراسم مذهبی وبسیار مطالب دیگر مفید است حضرت علی علیه السلام فرمودند غدیر راچشن بگیرید لباس نوبپوشید به مهمانی هم بروید وشیرینی بدهید ویک دلرهم شمارامن تضمین میکنم که فلانمیزان خداوند منان دردنیا واخرت به شمابدهد در انفاق کوتاهی نکیند این یعنی چشن گرفتن ولی بامعیار اسلامی –یک المانی درباره اسلام تحقیق میکند به یک نتجه عجیبی میرسد- یهودیان شکوه وجلال پیامبران وخودرادیدند ولی عبودیت انها ر الحاظ نکردند وتمام ملل رابه سمت باشکوه کردن حکمران خود کشاندن ومسیحیت گرچه ان غلو را نکردن ولی مسیح را تانجا که میتوانستند ازحدمخلوق بالاتر بردن وگوش به فرمانها ودستورات حواریون نکردن-تحقیقات ایشان درجامعه شناسی سیاسی اعراب نشان دادکه9 خودرا درحد بندگان شیخ میدیدند دست به لباس میزدند دست به شکم شتر میزدند وحتی خاک پای انها را تویتای چشم میکردند باوجود انکه پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم مقام منیع وعظیم خودرا بیان کردند- یک فروتنی عظیمی رانشان دادند که نظیر ندارد ایشان به حدیث برخورد کرد که حضرت درحلقه ای دریک جائی روباز نزدیک مسجدنبی نزدیک به سالهای اخر یک عربی امد که به اوگفته بودند پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دربین انها است ومردم دراطراف انجا رفت وامد میکردند ویا کار میکردند هرچه نگاه کرد که ازطریق مردم بفهمد پیامبر اکرمصلواته اله علیه واله والسلم  کیست متوجهنشد چون همه یکسان بودند وازمردم اطراف هم متوجه نشد ومجبور شد که سئوال کند واین روحیه تا امروز باقی مانده است لذا به حکمران اسلام جزیکفرد ثروتمند باقدرت نگاهی دیگر نیست واین نشان ازیک تربیت اصیل وعظیم است که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم انجام داده است کهدرجهان بی نظیر است ومسلمان شد این سادگی وپراز معنویت شعار اسلام است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-برادران وهابی- همان راه را میروندکه یهود ومسیحیت میرود تعصب احمقانه-بن گورین وگلد مایر عظیم ترین انسانهای انسان دوست جهان؟-عجیب است که تکفیری ها که من بطور اجمال میدانم تمام خلفای راشدین وشخصیت های صدر اسلام ئرا زیر سئوال میبرند هیچگونه انتقادی نمیکنند کاملا درسوریه  برای من مشخص شد که انها زیر نظر امریکا عمل میکنند-شاهزاده سعودیکه دراوقاف کار میکرد وبسیارجانماز اب میکشیددریکی از کاراباره های سوریه مداوم میزاش درمیان امریکائی ها بوده است وهرگز به غرب نمیرفته است وبا انها مشروب میخورده است وبه علمای وهابی وغیر وهابی که پول از عربستان میگرفتند گفته بودند ودرمقابل فیلم های بسیارمستهجن سکسی ایتالیائی فتواندهید وگرنه مقرری شماقطع میشود-یک بحث کودکانه ای را بیان میکنند- که اگر همه مرتد شده باشند که قبلا بیان میکردند وحالا فهمیدندبه ضرر انها است اکرمشصلواته الله علیه واله والسلم زیر سئوال میروند؟؟؟!! هم خداوند منان وهم پیامبر اککه اصحاب وای وای راه میانداختند وقبول نمیکردند وپیامبر اکرم صلواته الله9 علیه واله والسلم بالای منبر  باخشم می فرمودند همین شما انهارا انجام میدهد-برای من مسلم استکه جز استثنا افرادی مابقیه بشر 90درصد توسط اعجاز وکرامت وباده درصد عقل به حقیقت میرسد بقول بعضی طلبه های محترم امازادهای ملاک است که مسائل فقهی رابخوبی روشن کنداین هشتاد درصد وبیست درصد مسائل دیگر را- حضرت لوط سلام الله علیه واله والسلم  رااول پذیرفتد وسرانجام خوداش ودو دختر ش باقی ماند انجاراهم ملاحظه کنی؟؟ ودیگر انبیا- حضرت ادم سلام الله علیه واله والسلم مگرسقوط نکرد؟ رسالت فقط ابلاغ میخواهد واعجاز- درشورای اقای عمر ان ششنفر که تشکیل شد جناب اقای عمر فرمودند هرکس مطابق رای واستنباط که بعدا ساختندعمل کند رهبر میشودچرا حضرت علی علیه السلام نپذیرفت اگر ان رای ها مطابق سنت نبی اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بود کهد حضرت میپذیرفت- حتی ام المومنین رای های عثمان رانپذیرفت وفرمودند هنوزکفن رسول الله صلواته الله علیه واله والسلمخشک نشده استولباس وکفش ایشان تازه است مذهب معاویه مذهب ابوهریره است بعدا ز پیروزی مطلق معاویه که خفقان ایجاد کرد ابوهریره را به مدینه فرستاد وگفت ظرف سه روز از سه نفر که ازیاران مخلص معاویه بودند که اسم دومردرمن فراموش کردم وسومی ام المونین عایشه بود هرحدیثی که انهابه مردم گفتند از طریق مردم نه خودشان جمع کن وبیاور ام المومنین عایشه ودیگرام المومنینسلمه درحال بحث بودند که درباره یک امرحقوقی درمود حدیثی که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم درباره نگفتند درحامناظره بودنددوحدیث بیشترنبود حدیث ام المومنینعایشه باحدیث ام المومنین سلمه فرق داشت دراین زمان که ازپنجره بیرون نگاه میکردند ابوهریره رادیدند که مانند دیوانگان میدو.ید اورا صدا کردند وداخل امد وجریان گفتند وفرمودند کدام از انها صحیح است ابوهریره چیزی دیگری گفت ام المومنین عایشه سخت عصبانی شدندوگفتندچرا مزخرفی میگوئی ابوهریره چیزی گفت که من تعبیر میکنم شما سیاست مدارنیستی وام المومنین فرمودندکه دیگر  ابوهریره به خانه راه ندهید ئلی پس از مدتی فهمید که ابوهریره –چراازخودم نپرسیدی- ایشان جواب داد دستورمعاویه بود- به شام رفت اولین کسی دراسلام مبلمان داشت معاویه که به دلائل مختلف طرز حکومتاش تقلیداز ساسانیان است چه مرد وچه زن-ابوهریره ومعاویه دوریک میز درباره احادیث جمع شده فکر میکردند تا کتاب کنند- ابوهریره دید که معاویه درفکر فرورفت فهمید درولایت حرف اول راعلی علیه السلام میزند وهمان جا یک حدیث جعلی بر خلاف علی علیه السلام جعل کرد وهفتادهزار سکه طلا گرفت این بهترین سند است که حق باعلی بوده است-


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99