سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- از لمعات کتاب مسلم-ابوهیره ازپیامبراکرم صلواته الله علیه واله والسلم- روایت میکند از نشانه های قیامت- کنیز بی بی خودرا بدنیا میاورد؟؟!!-راوی میگوید-سپس ان مرد برخاستورفت ورسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودنداورابرگردانید- مردم خواستند.اورا برگردانند- اما اثری از ندیدند- رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند": این جبرائیل علیه السلام بود وبه خاطر این امده بود تا دین مردم به انها بیاموزد؟؟!!-ابوهریره یا ابوسعدمی گوید- هنگامی که مردم درغزوه تبوک دچار گرسنگی شدند": گفتند ای رسول خدا اگر اجازه دهید- ماشتران خودرا ذبح کنیم-گوشت انرا بخوریم واز چربی انان روغن میگریم- رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند :"اچازهدارید": این حدیث منفرد است کسی چنین چیزی را ذکر نکرده است- درضمن درتمام ملل درسفر این عمل رانجام میدادند یک شتر رافوق اش میگشتند وانرا بین افراد تقسیم میکردند وتا مسافات ها بییش از دوماه ازان استفاده میکردند- راوی میگوید-": عمربن خطاب امد وگفت= ای رسول خدا- اگر چنین  اجازهای بدهید با کمبودسواری ربرو میشویم؟؟! یک نفر دوپشته سوار میشود- ا زمردم بخواهید- باقیمانده غذاهایشان بیاورنند؟؟!! اگر غذا داشتند که شتر را نحل نمیکردند – انگاه از خداوند بخواهید تا به انها برکت وعنایت فرماید- رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند ": بلی" یعنی کارخوبی است":در شاخت جناب معاویه وجناب عمر بخوبی تا حدودیحقایق   پشت پرده کشف میشود- درهوش  هیچکس اگربنی هاشم کنار بگذاریم به پای معاویه نمیرسد- درسن هیچده سالگی قریش از ابوسفیان خواست که معاویه خلیفه ورهبر اینده قریش شود—معاویه براساس سیاست نوظهور ابو سفیان- که بردباری زیاد وحلم وبخشش های حسابشده داشته است ومانند ساسانیان هر روز صبح بزرگان را دعوت میکرده است وابدارخانه داشته وبا انها مشورت میکرده است- معاویه حلم ومشورت ومردم داری فقط برای خودتبلیغ میکرد وبرای دیگران منکر بود-بلکه دیگران بخشونت وعدم مردم دارای وخودبرتربینی معرفی میکرد ولی چون خلیفه دوم عامل حکومت اوبود ایشان درطرح ورای بالاتر ازهمه حتی از  پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم معرفی میکرد البته چناب خلیفه دوم خیلی میخواست خودرامیدیر ومدبر نشان دهد ویک متعصب افراطی درل قوانین مذهب وانمود کند وهمچنان علما بیان کردندبه کوچکترین رای مخالف فردی درجلوی پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم فرد رامنافق وبله سختی زمین میزد واچازه میخواست که اورابکشد ولی ایشان این حق رابخوداختصاصا قبول داشت چون یکسر وگردن ازهمه خود بهتر میدانست؟؟!!ونبه تذکرات رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم اثری نمیداد—پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بدعای ایشان چندنفر مقام  عظیم هعوش واستعداد رابدست اوردند که منجمله سلامان فارسی وجناب ابوذر ومقداد وعمار ویاسر صلواته اله علیهم اجمعین ودیگران- درباره حضرت فضه سلام الله علیها که ایشان خدمه حضرت زهرا علیها اسلام است روایت شده است باشتر پسرش تنها به مسافرت میرفته است واین یعنی علمی عظیم درزمان خوداش استکه دقیقا مانند حرکت ماهوارهای است بودن حتی قطب نما تعداداندکی میتوانستند چنین علمی داشته باشند وهوش ومهارت سرشاری میخواست وکافی بوده است دریک راه پانزده درجه منحرف شوندمرگ حتمی بوده است وحرکت درشب باستاره گان کار افرادی انگشت شماربوده است-  نزدیک سه بعداز ظهر اکثریت قریب به اتفاق سکنا پیدا میگردند ودرشب جهت راباستاره میزان میکردند ووشتررا حدسی خوابانده بودند باطناب ویاپارچه ویاچوب های خاصی به کشف اب بوده است جهت دقیق را مشخص میکردند وفرداصبح بران اساس حرکت میکردند وبیشترین نشانه ها ما روز است- تنها امام کاروان بوده است که میتوانسته است درشب کاروان دقیق با ستاره هدایت کند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-درصدر اسلام در عربستان باتکنیک بسیار پیشرفته زمان خودشان بدنبال کشف معادن حضرالموت برامدند که البته انزمان فقط میتوانستند درحاشیه حضرالموت کاوش کنندکه چهارعلت برای این کار متصور است-اول معادن که مهمترین ان  گچ ونمک بوده ات که میتوانستندانرا حمل کنند- دوم دشمن چه استعدادی میتواند از حضرالموت به بلد ووادیه انها حمله ورشود- سوم یک قاتل تاچند روز درچه حدودی میتواند مخفی شود- وچهارم یک جاده به موازات وشاید میانبر تاحدودی به شهر بزرگپیداشود که ترافیک راسبک کند ودرنتجه سرعترا بعلت اب زیاد کند- ولی هنوز از گچ ونمک حضرالموت خبری نیست- سران داعش درالنبار برسم عصرجاهلیت لباس سیاه میپوشندکه زوددربیایان شناسی شوند؟ چهره های متحیر وگیچ ووامانده- بیجهت جوانان مردم را بکشتن ندهید وحتی از فنون نظامی عصرجاهلیت هم عقب افتاده تر هستید- سیاست راچه عرض کنم ازسودکه هیچ ازسرمایه عظیمی که بودن کار کردن هنوز درسطح فوق مدرن هونز قابل حرف داشتن است  انهم رشته کردید-ویحکم انشالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-کامل شدن دین-درانگلستان میفرمایند که تکنولوژی مدیریت پیچیده میطلبد- ومدیریت پیچیده هم ایدولوژی پیچدیده میطلبد- انسان سئوالات پیچیده ونوظهور پیدا میکند که میبایست به اجواب داد وگر نه امکان منحرف شدن ومایوس شدن دارد- برای قوم یهود نودهزار پیامبر صلواته الله علیهم اجمعین که دین مندرس ومنحرف نشودوحقایق دینی وتکامل ان که ان زمان بطئی بود ادامه پیدا کند- حال باظرف پانزده سال عمر رسالت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- چگونه ممکن است تکامل قطعی تا اخرقیامت بتواند جوابگو باشد انهم دورهای درحال رشد بسیارسر یع وپیچیده است- امام رضا علیه السلام  واله والسلم فرمودند که برای امام معصوم مدیرت این جهان مانند انگشتر درکف دست است دقیقترین تعریف برای مدیریت همین است گرچه امام معصوم بر ای کل مخلوقات است که برای ماورا برای امام کاری سهل است وبرای عالم تکوینهم کاری سهل است مهم ربوبیت انسانها است که تک تک افراد به جایگاه فردی وجمعی مناسب برساند واین کاری سخت است که انشااله بحث هائی ولومختصر خواهد امد- امام زمان علیه السلام شاهکار الهی است جهان درپس پرده غیب مدیریت میکند وکسی نمیتواند انراکشف کند ویا مخالفت کند-یکروزجمعه دردعای ندبه مسجدقائم علیه السلام فلکه اطلسی شیراز بودم- ده نفر ماندیم که اش بخوریم یک جوان زیباروی وبایک لباس قهوهای رنگ حریر  سبک ایشان بامانشست حضرت ایت مرحوم خادمی رحمت الله حضور داشتند من از کتاب ایشان سئوالی کردم وایشان جواب داد وخواستم سئوال دوم رابکنم یکدفعه این جوان صورت ماه مهتابی شد وبه اسمان نگاه درحالیکه حالت حزینی داشت به چپوراست مجلس نگاه میکر د وجملاتی حزین وار ام وشمرده میگفت وگاهی چشمانش رامیبست حضرت ایت مرحوم خادمی رحمت اله سرش پایئن انداخت ومن به اینجوان خیره شده بودم وبهد ازنکه جملات پایان یافت باحالتی قوی به من نگاه کرد بعد از یکی از موثقینمسجد باتاسف من گفت میخواستم باشم ولی کاری پیش لمد حضرت ایت الهرحمت اله علیه فرمودندکه ایشان پسر امام  زمان علیه السلم بوده است- دوکم یکچنین حادثهای برای تایئد حضرت ایت العظمی خوئیرحمت الله  رخ داد- یک شخصیت درشیراز بودبنام اقای عدلو رحمت الله علیه ایشان نجار بودندمداوم برای حضرت امام راحل علیه السلام طلب صلوات میکردند وبلافاصله دستگیر میشدندواز مسجد توسط ساواک خارج میشدند وسپس بچه ها که بدستور حضرت ایت الله العظمی شیخ به الدین محلاتی رحمت الله علیه که دستور داده بو.دند- ابهت ساواک رابشکنیدوبعدا درحوزه من فهمیدم که ائئمه اطهارعلیه السلام تماما چنین دستور میدادند- ولی البته بعضی تکنیک ها قطعمیشد ولی افشای علم مداوم بود ولوخطراتی داشته باشد – بچههادرهمان مکان اعلامیه عظمت امام الخمینی رحمت الله را پخش میکردند- بعداز انقلاب  اسم بسیاری از بزرگان بود ولی ازاسم ایشان چیزی گفته نمیشد وبسیاری ایشان را نمیشناختند- یکروز درخانه اداری امام جمعه محترمجناب ایت الله حائری رحمت الله عزیز شهر شیراز جلسه عمومی بود من وارد شدم ایشان با کس دیگری دم درب بود ومن جریان گفتم- ایشان یک حالت عجیب وبسیارترسیده ونگفتنیبخود گرفت وفر مودند تر ابخدا کاری نکیند ومنانرابدمیدانم وبرای حال من بد است ظرفیت ندارم وبه همه گفتم کاری نکنید

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—درکتاب جناب مسلم درفصل ایمان-حدیثیاز جناب ابوهریره  روایت میکند-": ما اطراف رسول االله صلواته الله علیه واله والسلم- نشسته بودیم: ابوبکر وعمر رضی الله عنهما وچند نفر دیگرنیز همراه ما بودند-تحلیل- اعراب درجمع که باشند همیشه انجمع بانام شخصیتها معرفی میکنند- بعنوان مثال کاروانی رامیدیدند باز یکی از عوامل شناخت شخصیتها دران کاروان بوده است-جاسوسانبریا تشخیص کاروان دشمن که از کنارانها رد میشدند باز یکی ازعوامل شخصیتهابوده است- ودرجه هوشی شخصیتها بسیارمهم بوده است-رسول الله از میان ما برخاست ورفت وتاخیر نمود- تحلیل از همین موضوع بخوبی میشود جعلی بودن انرا تشخیص داد این امر از هرفردی بی ادبی است درروایت داریم که هرفقط حضرت صلواته الله علیه واله والسلم به هر علتی جمع را ترک میکرد-میفرمودندبنشنید من پس از مدتی کوتاه بر میگردم- که باشخصیتی متخصص=امام= درباره موضوعی گفتمان کنند- درثانی از این جلسه هیچ حدیثی ذکر نمیکند- برای انکه تخیلی است- ": ماترسیدیم که درتنهائ (رسول ا لله) دچار مشکل شود- این مسئله برای ما مهم بود( تبلیغات میکند) به همین خاطر برخاستیم- من اولین کسی بودم که به کمک شتافتم- لذا بیرون رفتم به جستجو پرداختم تا اینکه به باغی از بنی نجار رسیدم که انصاری بودند( بنی نجارمدتها درمدینه در زما رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بت پرست بودند وجز ذمه محسوب میشدند)-رسیدم- باغ را دور زدم تاببینم ایا دروازه ای دارد- دروازه نیافتم- تحلیل چنین چیزی اصلا رخ نمیدهد- ایشان برای پیچیده کردن ومشکل کردن مسئله این طرح رازده است- اما نهر کوچکی دیدم که ازچاهی بیرون از باغ به داخل میرود- تحلیل -اینهم برخلاف عرف بوده است- خودراجمع کردم ووارد باغ شدم نزدرسول الله  صلواته اله علیه واله والسلم رفتم-انجضرت صلواته اللهعلیه واله والسلم پرسید:" ابوهریره هستی":؟ پساز مدتها که حضرتش سلامالله علیه واله والسلم هنوز شک دارد؟؟ گفتم بلی-ای رسول الله –فرمودند": کاری داشتی": گفنمشمادرمیان مابودید-ازمیانبرخاستید وتاخیرنمودید- ماترسیدیم که درغیاب ما دچار مشکل شوید- لذا به موضوع اهمیت دادیم –من نخستین کسی بودمکه برخاستم وبه این باغ امدم وخودرا ماند روباه جمع کردم و وارد شد-تحلیل- سقف تونل بسیارکوتاه بوده است –مردم نیز پشت سرمن هستند- انحضرت صلواته الله علیه واله والسلم کفشهایش رابه من داد تحلیل بعنوان یک نشانه از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم که افراد راگیچ کنند وجناب عمر را مفتضح سازد-چون شلاق زده است معلوم میشود این حدیث پس از رحلت خلیفه دوم ساخته شده است—وفرمودند ای ابوهریره کفشهایم را راباخودببر وهرکس رابیروناز این باغ دیدی که ازته دل گواهی میدهد که هیچ معبودی بجز الله وجود ندارد اورابه بهشت بشارت دبده تحلیل ایشان متخصص شناخت ضمیر انسانها هستند وشهادت به رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم شرط نیست- - ابوهریره میگوید: اولین کسی که باوی ملاقات کردم خلیفه دوم عمر بود- اوگفت ای ابوهریره! این کفشها چه هستند- گفتم اینها کفشهای رسول الله صلواته الل علیه واله والسلم هستند- مرابااین کفشها فرستاد-  وفرمود": باهرکس برخوردنمودی کهگواهی میدهد هیچ معبودی بجز الله وجود ندارد وقلبش به ان یقین دارد اورابه بهشت بشارت ده- تحلیل چراحضرت دران جلسه این مطلب رانفرمودند- لبوهریره میگوید عمر طوری به سینه ام زدکه پشت سر افتادم وگفت : بر گرد ابوهریره ومن گریان نزد رسول الله صلواته اللهعلیه واله والسلم باز گشتم- نکته اساسی همین جا است که میخواهد از جناب عمر انتقام بگیرد که مردی بشدت عصبی است وحرف هیجکس راجز حرف خودقبول ندارد- ولو فرد از پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم شنیده باشد- درحالیکه اینطورهم جناب خلیفه دوم نبوده است- درمسئله بحرین که تهمت دزدی از بیت المال به ابوهریره زدند ایشان انرارد کرد وگفت این پول بعلت وکالت بین افراد وبیان تاریخ اسلام وشرح حال پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم ودعوت برا ی بیان شرح حال پیامبر اکرم ویاددادن حدیث بهمنازل میرفتم حداقل یک سکه طلا میگرفتم واین سنت بعد برای ایشان باب شد وخودفرموداینهمه مرارت وسختی برای ان بود که پولدارشوم واین وامردراسلام حلال است ولی جناب عمر نپذیرفت شلاق زد نکته مهم همینئجا است راه بدعت وباراه استنباط یکی نیست وتداخلی هم ندارند وگرنه همهچیز بایک کلمه بشرط مفیدبودن حلال میشود-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظری به کتاب بخاری-منبع کتاب بخاری دری اینترنت-حدیث1401- بخش ایمان- از انس- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند-": اکربنی اسرائیل نبود گوشت فاسد نمیشدواگر حوا همسرادم علیه السلام نبود هیچ زنی به شوهرش خیانت نمیکرد-  ؟؟!!-1406----- از ابن عباس (رضی الله عنه)از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-روایت شده است که فرمودند------ومردمانی از صحابه ام بطرف چپ کشانده میشود( سمت جهنم) میگویم: اینها صحابه های من هستند: اینها صحابه های من هستند- گفته میشود: ازروزیکه از انها مفارقت نمودی به عقب رجعت کردند-حدیث-1408- از ابوهریره----- پس از  اصل عرب میپرسید- بهترین شان دراسلام بهترین شان درجاهلیت اند اگر مسایل دین را بیاموزند-درحدیث دیگری حضرت صلواته اله علیه واله والسلم فرمودندکهخداوندهمه قبائل بشری رانگاه کردبهترین انها بنی هاشم بود کهدربین انها من بهترین بودم وسپس اهلبیت من-حدیث 1411-از ابوهریره-از پیامبر ارکم صلواته اله علیه واله والسلم فرمودندکه حضرت ابراهیم علیه السلامدرسن هشتادسالگی باتیشه خودرا ختنه نمود معلوم میشود پست الهی دیر رسیده است؟؟!!حدیث1412- از ابوهریره روایت کرده استکه پیامبر ارکم صلوالته الله علیه واله والسلمفرمودند حضرت ابراهیم علیه السلام بجزسه بار دروغ نگفته است دو دروغ از سه دروغ درباره خداوندجل وجلاله بود—حدیث 1414-حدیث از ام شریکاز پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- به کشتن چلپاسه امرنمودند: وقبلا گذشت:ودراین روایت اینهم امده است که: وهمین چلپاسه بودکه به اتش حضرت ابراهیم علیه السلام پف میکرد؟؟!!-حدیث1415- ازابن عباس------ پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودندخداوندمادرحضرت اسماعیل را رحمت کند- اگر زمزم رابه حالش میگذاشت زمزم چشمه روانی میگردید-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-عرفان مسیحیت- ترجمه علوم مسیحی کاری اسان نیست ومیابیست دقیقا دردانشگاه ای معتبرغرب تحصیل تا بتوانددقیقا مطلب رابهخوبی درک کند وشخصیت های ممتاز را بشناسد- مقالهای که ازاسکات- دیویس نوشته است انحرافات واباطیل وعدم درک دقیق از عرفان مسیحیت واقعی دارد- وخوداش هم گیچ است- عرفان باعقل فرق دارد- درعرفان بایدتوکل کرد توکل عقلانی است ولی بعدا نتجه های های کلی وتعداد جزیات را درک اجمالی میکند که راهبردی است- بعنوان مثال جناب حضرت سلمان از طریق عقل به پیامبری حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم نائل شد ولی حضرت ابوذر سلامالله علیه واله والسلم میخواست پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم رابکشد ولی از طریق عرفان به شناخت نائل شد- درانگلستان یک تحقیقی برای ساختن یک ماده ترکیبی اغاز میشود65 شرکت کار میکردند بعدا همه انها جز یک شرکت متوجه میشوندکه امکان ساخت ندارد- ان شرکت پس از مدتی همه بجز یک نفر کار رارها میکنند ان یکنفرمعتقد بوده است که چون این کار برای همه سود دارد حضرت مسیح علیه السلام کمک خواهد کرد وبهتنهائی عمل میکندتا یکروزکهصبح زودبرای تحقیق بیرون میاید درخیاباننی رااشتباهای میرود وراه راگم میکند پیرمردی عبور میکند وجریان رابه اومیگوید ان پیر مرد اول سئوال میکند وضع تحقیق به کجا رسید ایشان فکر میکندعوالی است که جریان میداند شرح میدهد ان اقا میفرمایدراه  شما اشتباه است این فورمول واین هم راه حل همه میخندند ولی درعمل به جواب میرسد کهان شخص مهمعتقد هستم یاامام زمان است صلواتهالله علیه والسلم است ویا ازجانب ایشان است- هرعلمی ملاک عقلانی میخواهد- مسیحیت بر اساس تحقیقات هیچ شعبه ایده ال ندارد بخشی ملاک عقلانی دارند وبخش ملاک ظنی دارد وبخشی ملاک ندارد بهترین انهادرانگلستان از نظرمحققین فرق میکند درغرب کتاب سقراط بعضی مطالب ان پادرهوا است وبعضی مسائل ان مال چند قرن بعد است- ازلحاظ چهارچوب فکری وعقلانی بایدنگاه کرد-وحی ناب درجزیات درست است ولی عقل وعلم وتجربیات بشری نبست به وحی جهت رانشان میدهدبشرطی که به ملاکهای نزدیک به عقلانی رسیده باشد بیشتربشر گذشته را موردکنکاش قرارمیدهد وانچه درک کرده است غلط است سعی میکند  تغیرمطلوب دهد ولی دلیلی ندارد که به حقیقت رسیده باشد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اقایان بحث میکردند که شخصی به اقای ابی هریره درمدینه- برخورد کرد واندوستاش گفت که هم اکنون از طورسینا باز میگردم- جناب اقای ابوهریره فرمودند اگر موقع رفتن به طور سینا من میدانستم از رفتن شما جلوگیری میکردم- زیرا پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند زیارت فقط سه جا است انهم سه مسجد مهم بیت الله الحرام ومسجدنبی ومسجداقصی- ومابقیه سیاحت است؟؟ وجناب اقافرمودند ایرانیان را به کوه حرا وقبر شهدای احد بعنوان زیارت میبرندکه سیاحتهم شایدنباشد؟؟ البته جناب اقای ابوهریره بهمه احادیث رسول اکرم  صلواته الله علیه واله والسلم دست پیدا نکرده است چه برسد به احادیث ائمه اطهار علیهم السلام که کمال بخش دین هستند- خداوندمنان درقران نفرمودند که من الله اسوه هستم فرمودند رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم اسوه هستند- درروانشاسی اثبات شده است خاطراتی که انسان ازگذشته دارد وجنبه مثبت دارد پرش های شدیدی ایجاد میکند وهرچه بیشترباشد بهتر است ازمایش های فراوانی هم شده است- واز همه مهمتر خداوندمنان ازاین تجربیات بسیار استفاده کرده است- فلسفه صفا ومروه – فلسفه مقام ابراهیم صلواته الله علیه واله والسلم  درکعبه- دفن قبر حضرت هاجر علیها السلام وحضرت اسماعیل علیه السلام درکعبه- قربانی کردن گوسفند درمنی- تابوت حضرت موسی علیه السلام که ایجاد ارامش وپیروزی میکند وشما شایدانرا تکفیر کنید؟؟ عصای حضرت موسی علیه السلام وزره حضرت داوود وشمیشیر حضرت علی علیه السلام درنزد حجت زمان علیه السلام وتهنیت این ها برای چی هست؟؟ رفتن حضرت رسول اکر م بر سرقبر  مادر مطهر وعالمه اش سلامالله علیها وگریستن- شخص پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم در اواخر عمر شریف اش که وجوداش راغم فر ا گرفته بودشبها به قبرستان بقیع میرفتندوبه شهدا میگفتند خوب به حال شما که دچار پاره ابر های فتنه که که پیش اهنگاش درحال امدن است نشدید بر سر قبر شهدای احد انسان به فلسفه-عرفان اشراقی میرسد که همه چیز جزوجودان عزیزان چیزی دیگر درمغزانسان کانون نمیدهد وخودرا کوچک میبیند وکم ارزش این سیاحت است یازیارت است غارحرا که جهانی را زیر  رو کرد حبل میتن الهی دوباره بر زمین افکنده شددر مغز جوانی بنام مهندس شهید کمال ظلانوار انقلابی عظیمی ایجادکردکه هنوز من از ایشان بهره میگیریم-کمی از دایره تنگی که خودر ادران اسیر کردید که هیچگونه ازادی وکمالی دبرای شمابوجود نمیاورد واستعداهای شمارابه هرز میبرد خارج شوید  ودشناخت دین از پیامبر اکرم لواته الهعلیه واله والسلم واهلبیت مکرمش صلواته الله علیهم اجمعین افق فکر معنوی –اشراقیفلسفی- عرفانی وسیعی تر رادرک کنید-انشالله


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99