سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- انقلاب مصر درسال1919 توسط سعید زغلول نشان داد کخ مصر هرگاه روحاش راازجسم اش جدا میکنند با ناسیونالیسم بعلاوه تفکرات شافعی وکمی هم بارنگ کمرنگ فاطمی دوباره روح اش را باز میگرداند وغرب با احساس ناسیونالیستی دوباره روح اش را ازبدنش جدا کردند وغرب هم به این ناسیونالیسیم هم رحم نکرد وقافیه ناسیونالیسیم باخته شده است ودر میدان تحریر یک امتحان بزرگی برای ناسیونالیسیم مصر بود در ست مانند قیام تبریز در ایران وسفیده تخم مرغ رابرای گرفتن اشغال در دیگ شکر اشغال داررا زدند وهمان پاسخی که ملت ایران به انرسید انها هم رسیدند که وزنه مذهب را باید قوی تر کنند در مسجد مولا در شیراز من قراربا یک افراد تیز هوش انقلابی مذهبی داشتم وساعت دوبعداز ظهر انجا بودم اتفاقا یک ربع به ساعت چهار فرد ساواکی معروفی امد من خیلی تعجب کردم زیرا سه نفر درمسجد بودیم من ودوستم ویک دانش اموزی خود رابرای کنکور امده میکرد سر ساعت چهار یک طلبه میان سالی که اهل ابده بود امد ورفت منبر بعدا فهمیدیم که یک نفر بانی این قضیه است ایشان یک درگیر لفظی با ساواکی پیدا کرد سر یک خبر درباره حادثهای دراباده وایشان نامه نوشته بوده به روزنامه اطلاعات که ان خبر کذب است وقضیه راهم شرح داده بود براساس تحقیقات دقیق شخصی تلویزوین در باره ان گرد وخاک بود وفرد ساواکی این مسئله از ایشان پرسید وجواب رد به ایشان داد وایشان کمی عصبانی شدند وادرس فرد رادادند وجریان راشرح دادند باز ساواکی قبول نکر وایشان فرمودند من دورغگو قلمداد کردی درحالیکه من ادرس میدهم وشما حتی تلویزوین نگاه نمیکنی دیشت انرا تکذیب کرد ایشان گقت من شب اخر ساعت به منزل امدم حوصله تلویزوین کردم نداشتم ایشان گفت معلوم است سر کار بودی ومشعولیات زیاداست این دفعه خانم ات مامور کن که جای تو تلویزوین را ببیند- من یکدوست دانشجوداشتم هر وقت پیش من میاید خبرهای داغ داشت من جمله اشرف با شمس دعوای ومرافعه کرده است وشاه گفته به جفت انهاکه ابروی مارانبرید ویا انکه هویدا هشتادملیون دلار برای قبر پدرش به عکا دادهاست ودومیلیارد دلار به اسرائیل داده است که حافظ بهائیت است وچهار میلیارد دلار به امریکا داده است که حافظ اسرائیل است منهم باور میکردم ایشان گویا میدانسته که ساواک جرئت سئوال کردن دراین موضوعات از شاه وهویدا نیست ساواکی پس از رفتن طلبه شریف رو کرد به من وگفت چه کسی منبع نشرعوای شاه با شمس واشرف هست بایک حالت معصومانه من درانجا فهمیدم این شایعه عجب پیچیده است واینها چه میترسند که از شاه بپرسند درست است یاغلط است رفیقم بعدا متذکرشد من خودم به کوچه علی چب زدم که انرا نشنیدهام گفتم منبع اصلی باید شما پیدا کنی- الیشان مت ومبهوت شد باز پرسید که قضیه بحث افتائی بین حضرت ایت اللهالعظمی شهید دستغیب رحمت الله علیه باحضرت ایت الله العظمی بهاالدین محلاتی چیست من گفتم من این را شنیدم انراهم از یک رفیقی در زندان بوده است واو را درزندان خواسته بودند واین سئوال پرسیده بودند وایشان هم این جواب داده بود که امام رحمتالله دریک نماز حکم به احتیاط واجب داده است حضر ایت اللهالعظمی شهید دستغیب رحمت الله علیه فرموده بودندذ به چناب حضرت ایتالله العظمی محلاتی که به نظر ایشان این حکم درست است چناب ایت العظمی محلاتی رحمت الله علیه فرموده بودن دراین قضیه من حکمی ندارم وبرای من قابل تامل است دراین اوین فرصت خدمتشان خواهم رسید ومدت ششماه هم گذاشتم که درباره ان با ایشان بحث کنم ساواکی رنگ به رنگ شد وگفت اقای خمینی که مرید زیادندارد من دیدم هرجوابی بدهم بازنده هستم سکوت کردم وایشان سر معنادار تکان داد ورفت دوستم فرمودند متوجه قضای که شدهای من به زودی دها موضوع میسازم گفتم من هم را خبر کن وتلفن بزن ایشان گفتند تلفن صلاح نیست ولی من در فترچه در بغلم هست هروقت درخیابان شما رادیدم بهت میگویم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- انقلاب مصر درسال1919 توسط سعید زغلول نشان داد کخ مصر هرگاه روحاش راازجسم اش جدا میکنند با ناسیونالیسم بعلاوه تفکرات شافعی وکمی هم بارنگ کمرنگ فاطمی دوباره روح اش را باز میگرداند وغرب با احساس ناسیونالیستی دوباره روح اش را ازبدنش جدا کردند وغرب هم به این ناسیونالیسیم هم رحم نکرد وقافیه ناسیونالیسیم باخته شده است ودر میدان تحریر یک امتحان بزرگی برای ناسیونالیسیم مصر بود در ست مانند قیام تبریز در ایران وسفیده تخم مرغ رابرای گرفتن اشغال در دیگ شکر اشغال داررا زدند وهمان پاسخی که ملت ایران به انرسید انها هم رسیدند که وزنه مذهب را باید قوی تر کنند در مسجد مولا در شیراز من قراربا یک افراد تیز هوش انقلابی مذهبی داشتم وساعت دوبعداز ظهر انجا بودم اتفاقا یک ربع به ساعت چهار فرد ساواکی معروفی امد من خیلی تعجب کردم زیرا سه نفر درمسجد بودیم من ودوستم ویک دانش اموزی خود رابرای کنکور امده میکرد سر ساعت چهار یک طلبه میان سالی که اهل ابده بود امد ورفت منبر بعدا فهمیدیم که یک نفر بانی این قضیه است ایشان یک درگیر لفظی با ساواکی پیدا کرد سر یک خبر درباره حادثهای دراباده وایشان نامه نوشته بوده به روزنامه اطلاعات که ان خبر کذب است وقضیه راهم شرح داده بود براساس تحقیقات دقیق شخصی تلویزوین در باره ان گرد وخاک بود وفرد ساواکی این مسئله از ایشان پرسید وجواب رد به ایشان داد وایشان کمی عصبانی شدند وادرس فرد رادادند وجریان راشرح دادند باز ساواکی قبول نکر وایشان فرمودند من دورغگو قلمداد کردی درحالیکه من ادرس میدهم وشما حتی تلویزوین نگاه نمیکنی دیشت انرا تکذیب کرد ایشان گقت من شب اخر ساعت به منزل امدم حوصله تلویزوین کردم نداشتم ایشان گفت معلوم است سر کار بودی ومشعولیات زیاداست این دفعه خانم ات مامور کن که جای تو تلویزوین را ببیند- من یکدوست دانشجوداشتم هر وقت پیش من میاید خبرهای داغ داشت من جمله اشرف با شمس دعوای ومرافعه کرده است وشاه گفته به جفت انهاکه ابروی مارانبرید ویا انکه هویدا هشتادملیون دلار برای قبر پدرش به عکا دادهاست ودومیلیارد دلار به اسرائیل داده است که حافظ بهائیت است وچهار میلیارد دلار به امریکا داده است که حافظ اسرائیل است منهم باور میکردم ایشان گویا میدانسته که ساواک جرئت سئوال کردن دراین موضوعات از شاه وهویدا نیست ساواکی پس از رفتن طلبه شریف رو کرد به من وگفت چه کسی منبع نشرعوای شاه با شمس واشرف هست بایک حالت معصومانه من درانجا فهمیدم این شایعه عجب پیچیده است واینها چه میترسند که از شاه بپرسند درست است یاغلط است رفیقم بعدا متذکرشد من خودم به کوچه علی چب زدم که انرا نشنیدهام گفتم منبع اصلی باید شما پیدا کنی- الیشان مت ومبهوت شد باز پرسید که قضیه بحث افتائی بین حضرت ایت اللهالعظمی شهید دستغیب رحمت الله علیه باحضرت ایت الله العظمی بهاالدین محلاتی چیست من گفتم من این را شنیدم انراهم از یک رفیقی در زندان بوده است واو را درزندان خواسته بودند واین سئوال پرسیده بودند وایشان هم این جواب داده بود که امام رحمتالله دریک نماز حکم به احتیاط واجب داده است حضر ایت اللهالعظمی شهید دستغیب رحمت الله علیه فرموده بودندذ به چناب حضرت ایتالله العظمی محلاتی که به نظر ایشان این حکم درست است چناب ایت العظمی محلاتی رحمت الله علیه فرموده بودن دراین قضیه من حکمی ندارم وبرای من قابل تامل است دراین اوین فرصت خدمتشان خواهم رسید ومدت ششماه هم گذاشتم که درباره ان با ایشان بحث کنم ساواکی رنگ به رنگ شد وگفت اقای خمینی که مرید زیادندارد من دیدم هرجوابی بدهم بازنده هستم سکوت کردم وایشان سر معنادار تکان داد ورفت دوستم فرمودند متوجه قضای که شدهای من به زودی دها موضوع میسازم گفتم من هم را خبر کن وتلفن بزن ایشان گفتند تلفن صلاح نیست ولی من در فترچه در بغلم هست هروقت درخیابان شما رادیدم بهت میگویم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه درک فلسفه وعرفان- امروزه به خوبی اثبات میشود که فلیسوفان ار مبنای های مختلف حرکت میکند تا به فلسقه برسند واین امر درک فلسفهای مختلف برای فیلسوفان مشگل کرده است چون نتایج فلسفی بر مقدمات های خاص ان پایه گذاری شده است گرچه امروزه کوشش میشود ملاک های عقلانی که نردبان ترقی فیلسوف است کشف شود ومورد مقایسه واقع شود فیلسوف مشعلی را پیدا میکند که وارد یک عالم جدیدی شود که که مرز خیالبافی وحقبقت یابی عقلانی است وباید ازتخیل عبور کند وارد یک دنیا روشنائی خاصی شود این جا است که با علم تجربی اختلاف پیدا میکند این مبنا میتواند هنر باشد مسائل اجتماعی باشد وغیره چون مقدمات بسیارمهم است بحث دوفیلسوف که مقدمات مختلف را دارند کاری مشکل است- سئوالاتی برای فلیسوف مطرح میشود که این سئوالات خاص اورا فلیسوفی میکند مثلا فلیسوفی بدنبال ان بوده است که وقتیکه حضرت مسیح علیه السلام فهمید پیامبر است تاز مان قبل ار ÷امبری جه تغیراتی درمنش ورفتار وفکر او رخ داد وچرا در سوئد پادشاهی افسرده میشود وناتوان از حل مشکلات اجتماعی شده است به اومیگویند دهی است که خوش اب هوا دارد ومردمان فکور وشاه دوست وارام دارد به انجا میرود وبا جوانی که هم چوپان است وهم شکارجی به شکار میرود ودرضمن بحث ها متوجه میشود که اوپسر شجاع وفهیمی است بعضی مشکلات جامعه را میتواند به خوبی حل کند وارا به کاخ میبرد فیلسوف بدنبال این مسئله میرود متوجه میشود که شکارچیان این مسائل راحل کردند فردی در حین بحث های مسائل اجتماعی به راه حل دست پیدا کرده است فلیسوف به نظم معتقد است نظم را هم به سه قسمت میکند نظم ساده ونظم متوسط ونظم پیچیده همان فلیسوف در یک قهوه هانه با یم فردی که معدن کار خبرهای بود است بحث میکند درضمن بحث معدن کار یک گوی نقره فامی را به موقع به گردش میاندازد که یک مسئله فلیسوف حل میشود اینجا است که فلیسوف چند پله بالارفته است این نظم را فلیسوف پیچیده طبقه بندی میکند حالا سئوال این است که این درک عقلانی بوده است یا یک اشراق بوده است چناچه اشراق بگذاریم طبقه جدیدی نام گذاری میشود بنام عرفان ایا عرفان دنبال فلسفه است که برای بعضی فیلسوفان به همین معنا است وچون عرفان طبقه بندی کردند ومرز انرا مشخص نکردند چه فلیسوف خوداش به اشراق برسد ویا از عالم غیب باشد همان عرفان است حال فلیسوق بدنبال درک این نظم بر میاید درمسائل مذهبی ما همیشه باهمان سطحی که بیان شده است نائل میشویم تصور کنید که خانمی را درجهنم به یک موی اوبه درختی اویزان کردند- ومیانیم دلیل ان از نظر شرعی این است که موی خودش را از نامحرم نپوشانده است شاید ایشان مو را بالاترین معجزه الهی وهنر الهی میدانسته است وهیچ چیز دیگری وجود ندارد که بالاتر ازان باشد وشاید به خاط انکه مادر بزرگ خوداش را عصبانی کند که میتواند اور ا درعصاب خوردن شکست دهد وانواع مختلف-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه دین پروری تو خالی بعضی از ادیان جدید بودائسیم- دین پروری کار خداوندمنان است- تنها بقول علامه شهید ایت الله معزز جناب ایت الله محمد حسین طباطبائی ما میتوانیم فقط نکات منفی را درک کنیم ولی نکات مثبت را باید مستقیما از دین بگریم مثلا جائی به تضاد بربخوریم در طول تاریخ بعضی ها دین ساختند وبعضی ها زمانیکه متوجه شدند مردم نسبت به دین سرد شدند-ویا نواقصی در دین پیدا میشود وانرا میخواهند با شعاری برطرف کنند ودر تمدن اسلامیهم فراوان پیداشده است وحتی مکاتب فلسفی منحطی خواسته است اصول دین را تبین کنند در بودائیسیم برداشت های مترقی بخوبی روشن میکنند که حضرت بودا هیچگونه معجزی نداشته است واساس دین بر اساس خردمندی بوده است که دردین هندو متاسفانه جنگها رنگ مذهبی گرفته بوده است وخرافات زیادی وارد شده بوده است وکاملا یک دین طبقاتی مخوف بوده وبعضی نژاد هارا نجس میدانسته است وبیسار دعا ها ودرخواستها از خدواند غیر منطقی بوده است ودر طول تاریخی هیچگاه پاسخی برای ان ازطرف خداوند منان داده نشده بوده است وتوحید در دین بودا وهندو هم ساده بوده است وهم در بسیاری مواقع غیر علاقی بود وسعی میشود که یک خداوند یه صورت ساده –خالق ومهربان وخردمند وپاسخ دهند به خواست بشر و مانند ان صفات بوده است- اخیرا دین جدیدی بودائی به نظر حقیر امده است توحید اسلام را برای حضرت بودا مونتاژ کرده است بقول علما قرار دادن شی درغیر محل- اولا بود نگفته است من علم غیب دارم .یا درروح انسانها هستم در روح انسانها بودن ودرهمان زمان در همه جا بودن مختص خداوندی است که جسم ندارد ویک روح مطلق غنی است وحتی فرشتگان نمیتوانند در روح انسان باشند گرچه برروح انسان اشراف دارند وبقول حضر ایت الله شهید استادمغزز جنای مطهری تنها این معارف توسط حضرت علی علیه السلام بیان شده است- جناب بودا هم اکنون در برزخ هستند ودارای جسم برزخی هستند وبر این دنیا اشراف دارند ولی دررح نمیتواند باشند زیرا اولا جسم دارند وروح انها ازطریق جسم میبیند جسم که نمیتاند هرچقدر رقیق باشد دروح قرار بگیرد اقایان بیان میکنند چناچه مانند اساتید روحانی بودائی طبیعت حضرت بودا درروح واقع شد فرد درست مانند بودا میشود یعنی خداوند میشود وقدرت خداوندی پیدا میکند واز این طریق مسئله اعجاز را میخواهند حل کنند کدام استاد روحانی بودانی تا امروز چنین ادعائی کرده است؟ مگر میشود خداوند شد واعجاز نداشت؟ این صرف یک شعار توخالی است وبهتر است دین راستین را بخوبی بشناسند وبه ان عمل کنند زیرا این مطالب به زودی ضعف خودرا اشکار خواهد ساخت ومجبور خواهند شد راه چاره ای دیگر فراهم کنند- امروزه که بخصوص در غرب میکوشند در دین مسیحیت گسترش حقوق بشر را بوجود اورند وبرای مشاغل های جدید شان ومرتبه بسازنند ونوع دعا ها را بسط وتغیرات به نظر انها مناسب بدهند بیادخیلی مواطب بیادباشند که از و ومواردی که که فکر میکنند با علم امروز درتضاد است از کلیلات عقلانی خارج نشوند در بسیاری جاها هم محل تامل است


ارسال شده در توسط علی

   بسم الله الرحمن الرحیم- دعا چیست؟ دعا کلماتی است که انسان به خالق مقدس اش درحالیکه روح دراوج عروج- صاف شده وزلال یافته در بالاترین ظرفیت روحی اش تنها خوداش زمانی که خداوند را در روحاش درکاخ اش ملاقات میکند وخداوند خود را به او مینمایاند میگوید بالاترین ظرفیت ها متعلق به انبیای اعظام واولیاهالله ها کرام هستند که بیادانهان استادان اعظم والگوها عظیم وبسیار

گرانسنگی هستند که درهروجشان فاصله انان باخداوند کمتر از دوکمان است وتجلی الهی درهستی عام نمیگنجد روح در دعا به شیفتگی وپاکی و وخلوص وخواستن میرسد وبالاترین وبیشترین صفتی که خداوند دوست دارد بخشیدن است- لذا خداوند یک حالت نیاز داشتن یک حالت جذب شدن ویک روشنائی ضمیر ویک ظرفیت متعالی یک تقدس و واوج زیبائی های اخلاقی ودرک حقایق برای سنخیت پیدا کردن به این انسان میبخشد دراین وقت تاده دقیقه بگریید گریه اوج خواستن را بوجود میاورد وتمام موانع را بر طرف نیکند ونشانه ایمان راستین به خداوند است وبوجوداورنده یک رابطه صمیمی است- این افاضه ملکوتی که درانسان حلول کرد به پر وبال میبخشد – دعا بایداز درون ایما ن نشات گرفته باشد تا اجازه ملا قات دادشود تا روان انسان پذیرش الهی را پیدا کند- دران شاریط بهترین حالت بندگی انسان به خداوند است- واشگ شوق را زیاد میکند- خداوند از شما طلب صفت بخشیدن الی را میکند وتوکل به خداوند بالاترین سرمایه اجابت دعا است- دلیلی برای شک کردن نیست شک از ان انسان است نه ازجانب خداوندمنان هم لحظه  همه چیز سازمان دهی شده است انسان راه حل را نمیداند ولی خداوند بخوبی میداند خداوند راه بهشت وراه جهنم را میداند برای انسان بدست اوردنش سخت است ولی برای خداوند اسان است درانسان تشویش ونگرانی است ولی درخداوند ارامش است- هر لحظه که حیات داری به خواست او وبه کمک او است واما بالاترین بخشش الهی ملاقات خداوند درکاخاش درروح تواست


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم – نقدی به بهانه فلیم:" ورورد اقایان ممنوع:"نهضت فمنیستی در غرب یک نعمت عظمی است ازامام صادق علیه السلام واله والسلم راوی از اخبار اخر زمان سئوال میکند امام همام میفرمایند دراخر زمان اگر مادرها مار میزائیدند برای انها و( دیگران) بهتر بود روای سئوال میکند پس چه فایده دارد که انها را بزائیند وسرانجام به جهنم بروند( مانندحضرات قوم لوط ونوح) امام علیه السلام قریب به این مضمون که خودشان را دراخر زمان عقیم میکنند وشخصی مثل هاکسلی پیدا میشود که به خداوند جل وچلاله الشریف کمک میکند که خودشان را به نحوی عقیم کنند ما بیادبدنبال ساختن فیلمی از مصر وتونس باشیم – مصر مدرن ! را بخوبی بشناسیم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم – نقدی به بهانه فلیم:" ورورد اقایان ممنوع:"نهضت فمنیستی در غرب یک نعمت عظمی است ازامام صادق علیه السلام واله والسلم راوی از اخبار اخر زمان سئوال میکند امام همام میفرمایند دراخر زمان اگر مادرها مار میزائیدند برای انها و( دیگران) بهتر بود روای سئوال میکند پس چه فایده دارد که انها را بزائیند وسرانجام به جهنم بروند( مانندحضرات قوم لوط ونوح) امام علیه السلام قریب به این مضمون که خودشان را دراخر زمان عقیم میکنند وشخصی مثل هاکسلی پیدا میشود که به خداوند جل وچلاله الشریف کمک میکند که خودشان را به نحوی عقیم کنند ما بیادبدنبال ساختن فیلمی از مصر وتونس باشیم – مصر مدرن ! را بخوبی بشناسیم


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >