سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- اقای امین بزرگیان مینو یسد-": دفاع از مشارکت در انتخابات پیشرو- با مختصات و ویژگی هایی  که لازم به باز گفتن اش نیست – دفاعی کاملا نیهلیستی(پوچ گرایانه) است. کسانی که قائل به مشارکت در انتخابات حاضر هستند ونیز به مطلوبیت دموکراسی باور دارند می باید بپذیزند که دفاع شان ومنطقشان ونیهیلیستی است-؟؟؟!!- نیهلیسم یعنی رد کردن مبانی واصول- باور نداشتن به ارزش ها وچاچوب های  موجود توافقی در هر حوزه ای انتخابات- ابدا چنین معنای ندارد!! معنای دقیق اش این است- که کلیه مذاهب را رد میکند وقبول ندارد برضد شیاطین حکومت های گذشته است وبر علیه انها مبارزه میکند که سرنوشت جامعه را رقم زدند نسبت به حکومت های قبلی شکاک است وباورمنفی دارذ وبدبین است وبه انها ایمان ندارد- به عرفان مذهبی ایمان ندارد وسرانجام انسان را پوچ شدن میداند وبه اخرت ایمان ندارد ول ینیهلیسم را جزو شکاکین قلمداد میکند ولی در دنیای غرب وشرق وهمه جا خداوندمنان غول های رابوجود میاورد که پاسخ دندان شکن میدهند- من درطفولیت تا سن شش سالگی در بخش زرین لعل تهران زندگانی کردم وبعدا به چهاراه گرگان تهران منتقل شدم- این زرین نعل یکی جا بسیار پیچیده وعجبیی است خطرناک ترین داش ها انجا بودند .قهرمانان مذهبی هم انجا بودند  بیشترافراد انجا به غرب رفته بودند وبا زنان غربی ازدواج کرده بودند وزنانی با برقعه انجا بودند از شمال تهران برای دختر بازی  به انجا میامدند- من درکلاس چهارم درمدرسه ترغیب زرین نعل درس میخواندم مدیر مدرسه مارا به صف کرد بر اساس قد  ونیمکت مارا مشخص کرد ته نیمکت نزدیک به پنچره اقای صمد سرپله بود که بعداز انقلاب  اعدام شد جوانی زیباروی  موی بور وصورت بسیار سفید وزیبا ومرنگ جشم اش ابی بود وده سال از کلاس درک اش بالاتر بود وتوده ای بود وپدراش وبرادراش تودهای بودند ودائی اش از سران حزب توده بودکه زیرنظر ایشان رشد کرده بود وخبرنگارمحل بود برای روزنامه مردم وداستان های جالی راتعریف میکرد حزب توده درست مانند منافقین از نکات منفی بهره میگرفت باسوادترین انها چهار سطر از کتاب دکتر ارانی را نمیتوانتند هضم کنند ودیگر کتبی که ترجمه میشد- دبیر  تاریخ وجغرافیا وعلوم اجتماعی ماهم توده ای بود که مداوم میفرمود که حزب توده جدید غیراز ان حزب توده سابق است واز مشکلات کارگران ومستصعفان مداوم بحث میکرد ومداوم اخر زنگ صمد را میخواست که سلام  اش رابه دائی برساند وبحث های درگوشی میکرد- همان سال کیهان بچه هادرست شد وبر ای همه یک شماره اورد کهمجانی داد وفرمودند عجب هم کاری هم شد ودشوروی چهار مجله کودکان است درسطح ممتاز- انرا بخرید وبخوانید ویک روز درحالیکه یک کیهان بچه در دست اش بود وارد کلاس  شد وروی تخته سیاه نوشت – بسم الله الرحمن الرحیم- صمد گفت اینهم جا زد وپشت تریبون قرار گرفت ومقاله ای که جناب مرحوم دکتر عباس یمنی شریف که ان زمان سردبیر مجله بودند یک مقاله از یک غول امریکائی که متخصص تعلیم مذهب به کودکان بود ودریکنشریه دویست هزار نسخه مقلات ایشان چاب میشد خلاصه ترجمه کرده بود که بعدا من از ایشان را جع به مقاله پرس وجو کردم وجناب دبیر مقاله راخواند وشرح وبسط داد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-در  سایت بی بی سی- مقاله ای از اقای امین بزرگیان است – ایران- فعالیت های انتخاباتی ونیهلیسیم- مقاله درست مقاله ای است که اروپائیان واخیرا روشنفکران پرتقال واسپانیا درباره انتخابات اروپا نوشتند وقرون وسطی دقیقا مال انگلستان است نصف نمانیدگان لرد ها بی سواد هستندوعامل ملکه مافیا درخط امریکا- ودیگران نوکر هرکس که  پول بدهد انگشت شماری افراد قابل ملاحظه هستند وحزب کارگر هم بعداز انقللاب روسیه نوکر امریکا شده است  ومملکت را به سمت بدبختی سوق میدهد وجالب ان که محقیقین میگویند همه چیر درباره انتخابات انگلستان قابل پیش بینی است انشا لله بعدا درباره خواهم نوشت به تحقیق انتخابات ایران الگو جهانی خواهد شد انشا الله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب اقای رضا پهلوی- که فرمودند را ی ندادن خود یک رای است-؟؟ اما من رای میدهم چون افراد رامیشناسم  وچون مسائل جامعه را میشناسم چون تاریخ را میشناسم وچون اسلام میشناسم وجون امیریالیسم میشناسم- یک نکته عرض کنم- سرگروه سیاسی  در زما ن شاه درسن  نوجوانی که سیکل  اول را تمام کرده بود خانواده بامشکل مالی روبرو شد پدر شما کمک نمیکرد همین  یارانه را نمیداد بله ا اش اندک است ولی همین میزان اندک بعلت چپاول غرب به سختی تهیه میشود – ایشان چون در همه کشورها اشپزی وشیرینی سازی سخت مود نیاز است ایشان شاگرد شیرینی سازی شد وکمک به حسابداری میکرد که این شغل بسیار کم یاب بود ودرجهان هم همین طور است تا روز ی دژبانی به مغازه امد وفرمودند شما سر باز هستید خود ات را  برومعرفی کن ایشان به یک واحدی ارسال شد که واحداش دروسط یک بیابان بود ومداوم در گشتها شرکت میکرد وچون سینه ضعیفی داشت مداوم مریض میشد ودرضمن همه کس بجز فرمانده درواحد دزدی میکردند!! فرمانده به ایشان میگوید بیا حسابداری بعهده بگیر وبه توحسابدار  یاد خواهد داد ایشان درقبل مطالعات اسلامی داشت ودر واحد شروع وعظ کرد ونماز خانه واحد نداشت فرمانده گفت که انبار همیشه پر نیست انجا نماز بخوانید وکم کم دزدی کم شد وافراد نماز خوان شد- بعداز پایان خدمت به ایشان فرمود درهمین پست باش وحقوق مناسب دریافت خواهید کرد بعد از شش ماه حکمی امد که نماز درداخل واحد نباید بخوانند؟؟ حال برا ی این واحد ویا درکل بوده است- وفرمانده ترسید وگفت دربیابان بخوانید وایشان بافرمانده درگیر شد که برای دزدی نمیایند بر ای نماز بیاند؟؟ وان جارا ترک کرد وازان موقع انقلابی شد دفعه اول که ایشان به زندان رفت ومداوم به زندان رفت  اینبود که حسبدار یک شرکت مواد شیرینی میفروخت وایشان هرکس بر ای پرداخت میاید یک مقوای سفید کوچکی که دران حدیثی درباره طاغوت بدست اش میداد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نگاهی به کتاب-اشکهای پراکنده- به نگارش خانم سارا باستانی- روایت گونه از خانم اقدس کشاورزی  ارشدی مادر سه شهید بنام های- جنابان محمد حسن-محمد جواد-محمد محسن روزی طلب رحمتالله علیهم اجمعین- صفحه75- همسرم پس از شهادت محمد حسن به عنوان مددکار افتخاری وارد بنیاد شهید شد- اوبر ای خانواده ی شهدا احترام زیادی  قائل بود وهمهی دغدغه ی زندگانی اش رابر ای ان ها گذاشته بود دوست نداشت . بچه های شهدا به دلیل نداشتن پدر- احساس کمبود محبت کنند- روز های عید فطر –عید قربان- وایام تعطیل-  با برنامه ریزی انهارا همراه خانوده هایشان سوار اتوبوس میکرد وبه تفریح به بیروناز شهر میبرد- محسن به دلیل هوش اش- کارخودرا درگروه اطلاعات وشناسائی شروع کرد وروزهای قبل از عملیات برای شناسائی مناطق عملیاتی تا نزدیک ترین سنگر های عراقی پیش میرفتند-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-در سایت  شیعه نیوز – امده است-": با این حال – متاسفانه داعش پاکستانی های طبقه متوسط وتحصیل کرده راجذب میکند؟؟ هرچند تعداد":  انها اندک باشد-": سعد عزیز-:" عامل تیراندازی گسترده بر شیعیان پاکستان0 فارغ التحصیل یکی از معتبرترین دانشگاه  های پاکستان بود ویا مثلا": عدیل مسعود:" فارغ التحصیل دانشگا ه های ": ایندیانا  امریکا  بوده است ؟؟ جناب اقای راسل فلیسوف معروف جزو نبوغ از نوع بوعلی سینا بوده است ولی جناب اقای انیشتین جزو این گروه نیست ودرایران- تا اجا کهمن اطلاع دارم دکتر علی اکبر حسینی سروری بوده است که تقریبا هر دوهزار سال یک مانند ایشان بوجود میاید که درمقدمه هرشته که میخواند کهمتنوع اس ت از پزشکی ومهندسی وغیره کشفیات مهم میکند دلیل ایشان روانشناسی راخواند علت اش این بود که درحوزه به اجتهاد رسید وبه این نتجه رسید که درایران عدم استقبال از مذهب شیعه دلیل عقلانی ندارد دلیل روانشناسی دارد ودر امریکا هم همین است وچون درامریکا طلاق مهمترین پدیده اجتماعی بود در روی طلاق درامریکا کرد در دانشگاه های غرب به تقلید از اندلس که بعضی مطالب درمسجد مهم شهر که جسبیده به حوزه است مطرح میشده است لذا همه داشنگاهی غرب یک امفی تاتری میدان فوتبالی دارند که بندرت پر میشود ولی ایشان درباره علت طلاق ونحو طلاق بامقایسه با اسلام بر ای اولین بار درچهار جلسه نه نتهاپر شد بلکه درروی داخل در راهروی بیرون هم عظیم بود که جریان ایشان مفصل است- راسل در سن دوازده سالگی بقدری درریاضیات قوی بودکه تمام فورمول های ریاضی کتاب را از طریق دیگر اثبات کرد- دران سال برای اولین بار علم ژنتیک بصورت مدرن که ریاضیات استفاده میبرد که بقول راسل منطق ریاضی داشت وارد کتب اموزش وپروش شده بود وبر ای جناب اقای راسل بسیار ایجاد انگیزه کرد که دراین رشته کار کند ویک کنفرانس دردبستان داد وخداوندمنان از ان طریق اثبات کرد ویک کشیش برای ایشان هدیه اورد وفرمودند وبیا درکلیسا انرا شرح بده ورفت وشرح داد ولی خانواده ودوستان پدری ومادری وفامیل همگی از دین برگشته بودند وسکولار شده بودند- ویک جزوه تهیه کردند که انجیل وجزوات کلیسا ضد علم است جناب راسل فرمودندمهم نیست ان خرافات بکار گذاشته میشود واقایان اهل علم ودانش هستند اسمان به زمین نیمی اید وایشان به کلیسا رفت وفرمودند اگرقدرت کلیسا باز گردد شاماین خرافات را کنار میگذارید ویانه گفتند کنار نمیگذاریم وما با استنباط علم که بگوید حقیقت جهان این چنین است مخالف هستیم هیج کس نمیتواند اسرار الهی بفهمد وتمام اسرار دروغ وانحراف است وفقط میتوان از هستی کاربرد گرفت- دوسال ایشان انهاچالش کرد وسرانجام اعلام کردمن سکولار هستم- ایشان وارد دانشگاه شد که علم ژنتیک بخواند عوامل خاص ایشان راخواستند که شما ریاضیات ونجوم بخوانید وبتوانید در راهبر کشتی ها وزیر دریائی به قطب نماهای پیشرفته دست بیابد  وسپس رادار وبعد موتور های کشتی .زیر دریائی وسپس هواپیما که همه انها بیان نشده است سرانجام ریس کشفیات بمب اتمی کهبار اصلی بردوش ایشان بوده بالاترین ژن جسمی وعقلانی وهوشی داشته است وبه اندازه پنجاه دانشمند امریکائی در ساخت اتمی کار کرده است- جناب اقای ژآن پل سارتر فیلسوف فرانسوی نهضت ضد اتمی را بوجود اورد باانفجار بمب اتمی در ژاپن توسط امریکا جناب راسل یک نامه به دولت انگلستان نوشت که این انفجار را محکوم کنید ولی دولت انگلستان طفره رفت ودرنتجه  ایشان از تحقیقات در باره بمب اتمی خارج شد ونهضت ضد اتمی را درانگلستان بوجود اورد-  ایشان سه تا زن گرفت که همه انهابر اساس یک اندیشه است- زن سوم ایشان دکترای فلسفه داشت بر سر چگونه فلسفه تحقیق میشود اختلاف پیداشد وسرانجام به طلاق منجر شد که شکست بزرگی است ولی ایشان بدنبال کشف حقوق زن  ویابهتر بگویم –همسر ومرد بعنوان همسربود- وایشانبهخان شان فرمودند من فکر میکردم که دکتری فلسفه به شما براساس حساب وکتاب بوده است درحالیکه این دانشگاه قلابی است؟؟!  مختصری ازتز ایشان من بیان میکنم- زمان سقراط گروه های مختلف فکری ایجادشد تمام این گروه فرمودند ایده ما براساس منطق وعقل وتجربه است- جناب سقراط متوجه شد اینان به منطق نرسیده اند- تصور میکنند که به منطق وعقل رسیدند باید منطق را مجرد از یافته انها کرد این مطلب درغرب به یک بطن کلی رفتن میگویند- علم درواقع رابطه دوجزی  ویابیشتر باهم است ولی باید  به کلی ترین قوانین هرچز وارتباط رسیدند تاحقیقت ترکیب دو.جز مشخص شود وقانون مند شود- جناب اقای راسل فرمودند این کار ضمیر خوداگاه نیست واصلا  کار :" من:" نیست یک سری اصول درضمیر ناخوداگاه است ویک سری اصول انسان کشف میکند باید این اصول ضمیرناخوداگاه که بالقوه است بالفعل کرد که جناب اقای سقراط هم به همین نتجه رسیده است دیالوک وبه نظر حقیر مباحثه طلبگی کار  اساسی اش همین است وخواندن کتب های مختلف دریک موضوع ولی راسل معتقد است اصول ضمیر ناخوداگاه که امروزه میگیوند حداکثر بیست وهفت است غلط است ومیل به بینهایت دارد وزمانی که ان اصول بالفعل شد علوم اکتسابی ارزشمند میشود وان ضمیر ناخوداگاه علم رامیسازد-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای ترومپ- شما وامی از مافیای موادمخدره بگیرید وکم بهره به مکزیک بدهید- وزندان گوانرا از رهبران مواد مخدر پر کنید- که بسیار نامرد هستند وبر ای مردان مرد  طرح ترور میریزند  واگر برنامه مذهبی ایجاد میکند برای مصادربه مطلوب است! وبدنید مسئله حساس است خدای نکرده انقلاب امریکارا استارت نزد؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- دکتر ایدا نعمت الهی- نامزد مجلس شورای اسلامی-": زندگیم رامدیون جچریان خون در رگهایم نیستم- مدیون وجدانی هستم که روحم را ارامش میبخشد": اخرین درسایت بی بی سی-مقاله ای بنام": 140 کشته درانفجار های دوشهر بزرگ سوریه:" نگاشته است---- گروه دولت اسلامی(داعش) مسئولیت انفجار های دمشق را به عهده گرفته است-هردوشهر دمشق وحمص قبلا هدف حملات داعش بوده اند---خبر گذاری اعماق(عمق ها) که به داعش مرتبط است- گفت که پیکارجویان یک اتومبیل بمب گذاری شده وبعدکمربندهای انفجاری خودرا انجا منفجر کرده اند": یعنی اول ماشین را پارک کردند وسپس انرا منفجر کردند وهمین که مردم برای  کمک به زخمی ها هجوم اوردند افراد داخل انها شدند وکمربند های انفجاری را منفجر کردند که به بالاترین عمق بهشت برسند ودیگران به بالترین عمق جهنم نائیل شوند؟؟ درحالیکه دراحادیث اسلامی مفصل داریم که کی به مردم رحم نمیکند وارد بهشت نمیشود وبا این طریق جلب قلوب مردم نخواهد شد –بله کسی که رهبر نظامی- سیاسی او خالدبن ولید باشد چنین انتظاری  دور از تصور نیست- در ادامه حمص که یکی از اولین کانون های قیام علیه حکومت بشاراسد ریس جمهوری بود وزمانی ": پایتخت انقلاب": خوانده میشد- اما شورشیان اواخر سال گذشته پس از اتش بس شهر را ترک کردند وانرا بدولت سپردند- حمص در دوران جنگ داخلی سوریه از جبهه های مهم مخالفان دولت بود واز اوایلسال2011 کهساکنان حمص برای سرنگونیجناب دکتر بشار اسد برخاستند- شهرلقب": پایتخت انقلاب": گرفته بود- با گذر زمان- نیروی های مخالف دولت بیشتر شهر را تصرف کردند از روزسه شنبه 9 دسامبر-اتوبوس ها یکی یکی رسیدندومردان مسلح  راهمراه خانواد هاش  ازمحله الوعر درحومه سومین شهربزرگ سوریه بردند- حمص از دیرباز شهری مهم بوده-هم به لحاظ جغرافیائی-هم اقتصادی وهم استراتژیک- بیش ازهمه خود بی-بی-سی باید عبرت بگیرد که اتش بیار معرکه بود ودیگران که سرانجام  افتاب حقیقت از ابر توطئه بیرون خواهد امد ودیگران که هنوز در خواب های شیطانی هستند که ازعمق لانه شیطان-کاخ سفید- به انها شبانه وحی میشود

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99