سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن  الرحیم-نظرات شخصی است –اخیرا توجه شدید غرب بخصوص امریکا درباره خاور میانه پیدا کرده است-هرسرباز ی به خا.رمیانه به امریکا بازگشته است یک کتاب نوشته است-یکی از کتاب های جالب دربار هویت عراق-که البته چند صفحه مطالعه کردم مال اقای –شرکو- کیرمانج استبنام هویت وملیت در عراق است که البته  بسیارخلاصه ان کتاب است-که یک تحلیلسیاسی از زیربنای –جغرافایئی – فرهنگی- مذهبی  وتاریخی است—کلمه مسوپوتمیای زمانی که یونانی بر عراق مسلط شدن به عراق دادندکه به معنای سرزمین بین دو رودخانه است-هراز گاهی یک نژاد برمنطقه غلبه میکرد-مانند اشور- اکاد-سومر  وغیره  نژادهای دیگر- یک وحدت صوری پیدا میکردندبرعلیه ان نژادغالب- کم کم به این نتجه رسیدند هرکس درقلمروی خود یک دیواراهنی بکشد-تا دوتا امیپراطوری بوجودامد اول ایران ویونان ودوم ایران وروم نبردهای انها بر سرعراق برسر عراق فاجعه اورد وسرانجام ایران پیروز شد لذایک وحدت صوری را بوجود اورد ایرانیان اجازه ورود اعراب رابه عراق نمیدادند ولی به نژادهاخوداجازه میدادند- به همین دلیل کردها – وایزدی ا که انهاهم کرد هستندوارد شوند  ودر زمان عثمانی ترک هاتواستند وارد شوند ودرزمان اسلام اغعراب تواستند واردشوند- ولی امویان وعباسیان اسلام راتبدیل یک حکو مت نژادی کردند وهمان روش امپراطوری درانجا  بکاربردند- تمام اقوام به دو دسته کلی تقسیم شدند-یک گروه اصل را نژاد گرفتند ویک گروه اصل را مذهب گرفتند- ودراین اساس تعصبزیادی بخرج دادند  وبیجهت نیست که به  انها عراق – یعنی خون دار- واهل حمیت وپایداری است هرزمان منافع انهااز طریق خارجی تامین میشد گروه نژادی ساکت بود- وهروقت تامین نمیشد وحتی چپاول میشد گروه نژادی سربلند میکرد ولی یک وحدت صوری هم وجود داشت-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- خبر از – عراقی نیوز-نیروهای موتوریزه-واکنش سریع محبوب وابسته به شیعه در روز چهارشنبه-برای شهادت رهبر طرازاول جنبش انصار الله یمنی(حوثی)-عزاداری کردند-دریک بیانیهتوسط –رسانه های گروه—پی-ام-اف- قائم مقام واحد- ابو مهدی ال مهندس برای شهادت صالح  ال صمد ریس تشکیلات هیت عالی سیاسی  عزاداری کرد—فردی از حکومت-حوثی-که مسئول بخش هائی از یمن بود- وهم چنین درهماهنگ کردن اعضادر گنگره عمومی- از اغاز حکومت حوثی ها نقش داشت- صمد همراه شش نفر همراه خوداشدر استان حدیده دریک حمله جنگد های هوائی –ائتلاف به رهبری عربستان که با حوثی ها میجنگنددر روز سه شنبه به شهادت رسید—شهادت ایشان رارسما روز دوشنبه اعلام کردند—دربیانیه جناب اقای-المهندس  شهادت صمدرا یک فقدان عظیم برشمرد-که برای تمام ملت هائی که-مواجه باتوطئه و تهاجم غرور های بیجهت وگستاخانه ددمنشی- وهابیسم  وترورسیم واقع شدند—که منبع انبازگشت میکند-به اصول  اساسی سیاست های بخش سنی عربستان سعودی است-مهندس بیان کردترور صمدهرگز باعث تضعیف اراده مردم یمن نخواهد شد- که مواجه با اعمالی هستند-که برچسب تهاجم عربستان را دارا میباشند- عربستان سعودی  وامارات متحد عربی – رهبری دراز مدت-برای یک موافقتدر وحدت عمل-سیاسی – نظامی  بر علیه –حوثی هااز سال2015را بوجود اوردند- برای پشتیبانی ازمسئله پیچیده ریس جمهورسابق  عبد ربو منصور برای باز پس گیری سرزمین هائی که  بوسیله حوثی ها اشغال شده است-از ان زمان ببعد-اعضای اتلاف ایران را متهم میکنندکه حوثی ها به موشک های بالا ستیک مجهز کرده است-که باعث جلوگیری از پیشروی وجابجائی نیروهای ائتلاف میشود وبالای سرانهادرمنطقهای مختلف منفجر میشود-عربستان علت تگرانی ونارضایتی خود را-به سمتحرکتهای موتوریزه-عراقی درمواجهه شدن- با نیروی های داعش از سال 201÷4 بیان میکند-( عجب وقیح وپرور هستند بایدبداند این جهنمییان بهتراز بهشتی  های شماهستند)- بخش رسانه ای –پی-ام-اف بصورت عمیق باور دارد-(عراق)دریافت کننندهیک تعلیمات سخاوتمندانه  وکمک مالی این چنینی  از ایران داشته اند-که بوجود اورندهیک دستورعمل قانونی همیشگی از طریق یک روحانی درصدر از سال 2014 بر علیه داعش سازمان یافته است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- خبر از – عراقی نیوز-نیروهای موتوریزه-واکنش سریع محبوب وابسته به شیعه در روز چهارشنبه-برای شهادت رهبر طرازاول جنبش انصار الله یمنی(حوثی)-عزاداری کردند-دریک بیانیهتوسط –رسانه های گروه—پی-ام-اف- قائم مقام واحد- ابو مهدی ال مهندس برای شهادت صالح  ال صمد ریس تشکیلات هیت عالی سیاسی  عزاداری کرد—فردی از حکومت-حوثی-که مسئول بخش هائی از یمن بود- وهم چنین درهماهنگ کردن اعضادر گنگره عمومی- از اغاز حکومت حوثی ها نقش داشت- صمد همراه شش نفر همراه خوداشدر استان حدیده دریک حمله جنگد های هوائی –ائتلاف به رهبری عربستان که با حوثی ها میجنگنددر روز سه شنبه به شهادت رسید—شهادت ایشان رارسما روز دوشنبه اعلام کردند—دربیانیه جناب اقای-المهندس  شهادت صمدرا یک فقدان عظیم برشمرد-که برای تمام ملت هائی که-مواجه باتوطئه و تهاجم غرور های بیجهت وگستاخانه ددمنشی- وهابیسم  وترورسیم واقع شدند—که منبع انبازگشت میکند-به اصول  اساسی سیاست های بخش سنی عربستان سعودی است-مهندس بیان کردترور صمدهرگز باعث تضعیف اراده مردم یمن نخواهد شد- که مواجه با اعمالی هستند-که برچسب تهاجم عربستان را دارا میباشند- عربستان سعودی  وامارات متحد عربی – رهبری دراز مدت-برای یک موافقتدر وحدت عمل-سیاسی – نظامی  بر علیه –حوثی هااز سال2015را بوجود اوردند- برای پشتیبانی ازمسئله پیچیده ریس جمهورسابق  عبد ربو منصور برای باز پس گیری سرزمین هائی که  بوسیله حوثی ها اشغال شده است-از ان زمان ببعد-اعضای اتلاف ایران را متهم میکنندکه حوثی ها به موشک های بالا ستیک مجهز کرده است-که باعث جلوگیری از پیشروی وجابجائی نیروهای ائتلاف میشود وبالای سرانهادرمنطقهای مختلف منفجر میشود-عربستان علت تگرانی ونارضایتی خود را-به سمتحرکتهای موتوریزه-عراقی درمواجهه شدن- با نیروی های داعش از سال 201÷4 بیان میکند-( عجب وقیح وپرور هستند بایدبداند این جهنمییان بهتراز بهشتی  های شماهستند)- بخش رسانه ای –پی-ام-اف بصورت عمیق باور دارد-(عراق)دریافت کننندهیک تعلیمات سخاوتمندانه  وکمک مالی این چنینی  از ایران داشته اند-که بوجود اورندهیک دستورعمل قانونی همیشگی از طریق یک روحانی درصدر از سال 2014 بر علیه داعش سازمان یافته است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-خبر از سایت –عراقی نیوز—خانم نهال مصطفی –مقاله ازسایت- هنلی و شرکا-ترجمه کرده است- که این موسسه کیفیت روانی –کشورها را رتبه بندی کرده استکه 209کشور را شامل میشود—که167-رتبه شده است- که بعضی کشور ها  باهم دریک رتبه هستند-فرانسه اول درجهان شده است- وامارا ت متحده عربی- دربین کشورهای عرب وخاور میانه اول شده است-  سومالی دراخر خط است- که قبل از ان عراق وافغانستان است ؟؟- این لیستبر پایه سه عنصر وعامل است—اول ویزای مجانی برای مسافرات؟؟-دوم-توانائی اقامت ویافت کار درخارج- وفارغ از مقرارت های دست وپا گیر وسخت—ایشان اضافه میکند- که این مرتبه برای اولین بار نیست—بادرنظر گرفتن جنگ چندین ساله باداعش ومشکلای در سرتاسر عراق را ناگهان بوجودامد-اما این معیار  ها برای غربیان معنی دارد ومعیارهای صحیحی نیست-چه میزان انسان ازته قلب میخندند—چقدرخودا در ارامش احساس میکند- چقدر امیدوار است- چقدر قانع است-مناز ریس کاروان سئوال کردم وضع کربلا قبلا خوب وبود ویا حالا- ایشان قبلا اکثریت بی کاربودند والحمدالله امروزه همه سرکار هستند- وانسان میداند از کجا امده وبه کجا میرود  وصراط کدام است-درصحن حضرت امیرالمومنین شرف حضور داشتمیکی عرب کنار من برای نماز روز جمعه نشست—یک زیارت برای امیرالمومنین سلام الله علیه وصلوالت الله است-که بعداز زیارت خواندنسربه سجده گذاشته میشود وصدبار شکر گفته میشود وسپس حاجات خودرا ازخداوندمنان میطلبد- ایشان این کار کرد وبعداز شکرفقط یک جمله گفت خداوندا  من گم شده ام- وسرسجدهبرداشت ورفت-خداوندمنان درباره صراطمستقیم یک علامتی میدهدکه صراط را گم نکنند-میفرماید درسوره حمد صراط یهود را نرویدکه درعذاب رها هستند- صراط مسیحیت را نروید که درگمراهی رها هستند صراز دیگران هم ارزش ندارد-که موردخطاب واقع شود انها گم شدن ونمیدانند درتاریکی هستند ودرک نمیکند ان نعمتها- خداوندمنان نعمت هار نعمت خطاب نکرده است- گرچه فرموده است لطف من است نعمتهای اهل صراط المستقیم نعمت خطاب کرده است- که بسیاروالا وبالا است حبلی است که انسان رازیاد بالا میکشد بیش از گذشتگان این مطلب در زیارات امام مهدی علیه السلام امده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-تبریک وتهنیتبرامام منصور که همیشه خندان هستند بجز زمانی که یادامام حسین علیه السلام یافردی درجهان مشکلی بیجهت از جانب ظالمین خود خواه پیدا میکند—ناگه ای مختصربه زی امام زمان علیه السلام- روز جمعه مخصوص ایشان است ودر روز جمعه ظهور مبارک ایشان است سمبلی از اجتماع جهانی را متذکر میشود القابی کل ائمه اطهارعلیهم السلام دارند-السلام علیک یا حجته فی ارضه-در این مورد انها که رفتند وتحقیق کردندبه این نتجه رسیدند ودیگران چون انان حکیم وعادل هستند باید انرا تقلید کنند وقبول کنند وگرنه خود اجتهاد کنند- هم چنان ما حضرت علی علیه السلام بعنوان اولین امام میشناسیم—الذی یهتدی به المهتدون ویفرج به عن المومنین امام هادی است ولی از طریق قلب وباطن برای خواص از طریق ظاهر استکه غالبا اهل اجتهاد بودند ومداوم برای مومنین وحتی بشریت فرج میکنند راهشگائی میکنند وگره ها وبن بست هاراباز میکنند—اسلام علیک المهذب الخائف المذهب یعین فقط برای عصمت چنین کلیتی را میشود گفت- الخائف دومعنا داردیکی انکه شناخته بشود- دوم که بهنظرحقیر درست تر است میترسد بانبوداش دیگران گمره شوند مانند ترس حضرت موسی علیه السلام دریوم زینت که مسابقه بود کهمردم تحت تاثیر  ساحران وفرعون واقع شوند وبه ایشان ایمان نیاورند—السلام علیک ایهاالولی الناصح سلام برتو باد هم ولی هستی وهم نصیحت کننده حقیر شخصا دراین موردتجربه دارد- اسلام علیک یاسفینه النجات  ودیگرصفات- تا السلام علیک-صلی الله- این کلمه صلی الله درعرب یک عنوان تشریفاتی  بالای است-من میخواستم وارد بقعه نوراعظم امام  حسین علیه السلام شوم – به خاطر ترافیک وحشتناک که ماشین یکدقیق جلومیرفت وچند دقیقه ماشین راننده خاموش میکروباران سیل اسا امد وگفت دعا کنید که شب مارا راه نمیدهند راه میبندند- فقط مسیربه کربلا وبه سمت ایران امنیت دارد- خوشبختانه رسیدم ومن پس از مدتی استراحت به سمت بقعه رفتم  هیچگونه تفتیش نبود فردای انروز پنج تاشد چهارتا با افراد وپنچمی جوانی در ویل چر نشسته بودیکی اسبابی مانند کلت اسباب بازی اشت ماشه تکان میداد یک انتن خوابیده راست میشدبهسمت نشانه میرفت بعدفهمیدم دروبینهادی داردحتی درون بدن انسان را کنترول میکنند که درسرتاسر حرم واطراف هست یک دفعه منازیکی از گیته ابرای کنترول امدم که دوبار چک میکرد من به ایشان سلام گفتم- ایشان  سلام گفت واضافه صلوات-من دیدم افرادشاخ دراوردند فردی بعدی با حالت تعجب بهمن نگاه کرد واین بارمن هم هم سلام گفتم وهم صلوات گفتم حیرت کرد حال به چه نحوی بودسه بار صلواترا تکرار کرد-علیک-و علی ال بیتک الطیبین والطاهرین وهمین سلام وصلوات رابرای اهل بیت ایشان راهم بکاربرده است پس ایشان متاهل هستند—السلام علیک عجل الله هم مومنین وهم حتی بشریت با درامدن ایشان تقاضای تعجیل کنند وهم خداوندمنان درایمن مورد تعجیل کند—لک ما وعدک من انصر وظهور الامر- میفرماید خداوندمنان به وعده خود درمورد نصرت ایشان وظهور حکومت ایشان ان تعجیل رابکارببرند- ایا میشد چندین قرن شیعیان به این زیارت نامه معتقدباشند وهیچگونه تحقیقی نکنند کهدرست است یانیست- مطلبی درحد بسیار پیچیده ودرظاهر نا ممکن-؟؟- وانتضر ظهورک  ودر انتظار ضهور ایشان باشند وهمهنوع ریشخند ومضحکه وضربات وسختی ها را تقبل کنند—وظهور الحق علی یدک- حق بصورت کامل دردستان ایشان است این هم یک مسئله مهم است که فرق اسلامی به سختی متیوانندانراقبول کنند- المتوقع فیه ظهورک والفرج فیه للمومنین مونین علی یدیک وقتل الکافرین بسیفککه این هم مورد مسخره اقایان است توقع بی جائی است مومنین یعنی شیعیان مومن فاتح بشوندبرهمه وهمه شیعه ناب شوند!!-اما درمورد کافرین-خداوندمنان درصدر اسلام فرمودند تا افرادازارهای میرسانند وکاری حربی نمیکنند تحمل کنید واما زمانی که دست به کشتن زدن نصیحت کنید واگرادامهدادند پیش گیری کنید که شدت وقدرت انها زیادنشود وجنگ بدربرای همین موضوع بود-لذا کافرین کشته میشوندلجاجت دارند – وسنگ دل هستند وخودرا برتر میدانندواصولا مخالف مذهب راستینهم هستند وبوئی از انسانیت نبردند ومردم را اسیرخود میکنند وتنها رای طاغوتی خودرا میپذیرنند—وانا یا مولا فیه ضیفک وجارک وانت یامولای کریم من اولا الکرام وماور بالضیافته- والجارت-فاضفنی واجرنی – میفرماید ای مولا ی من درمهمانخانه شماهستم وبه شما پناهنده شدم یعنی همه کارمن باشما است- شما مولای کریمی هستید واولاد اهل کرامت هستید ومامور هستید که از مهمان خود ضیافت کنید اگردقت کنیم خواهیم فهمید اینهمه پیشرفت ونعمت ها که سابقه نداشته به خاطر وجود ذی الوجود ایشان است درحدیث است که خداوندمنان میفرماید من میابیست برای هرگناه مقداری از استخوانهای شماراخورد کنم- بهخاطرتوبه وفرزندان شما وپیرمردها وپیر زنان های شما باوجودانکه خیلی رامیخشمصرف النظر میکنم وباز درحدیثی به خاطرا چهارده معصوم علیم السلام است بهخاطر وساطت وشفاعت میبخشم—پس من رامهمان خود کن وپناهم بده- درزمانی که امام علیه السلام حاضربودن این مطلب درک ش اسان وعیان بود ولی درغیبت کمی مشکل است که بوسیله هائی چنین میکند-که تشخیص کمی مشکل است- خداوندا مارا جز یاران و وتابعین ایشان وناصزین ایشان قرار بده بهحق ایشان برشما انشا الله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-تبریک وتهنیتبرامام منصور که همیشه خندان هستند بجز زمانی که یادامام حسین علیه السلام یافردی درجهان مشکلی بیجهت از جانب ظالمین خود خواه پیدا میکند—ناگه ای مختصربه زی امام زمان علیه السلام- روز جمعه مخصوص ایشان است ودر روز جمعه ظهور مبارک ایشان است سمبلی از اجتماع جهانی را متذکر میشود القابی کل ائمه اطهارعلیهم السلام دارند-السلام علیک یا حجته فی ارضه-در این مورد انها که رفتند وتحقیق کردندبه این نتجه رسیدند ودیگران چون انان حکیم وعادل هستند باید انرا تقلید کنند وقبول کنند وگرنه خود اجتهاد کنند- هم چنان ما حضرت علی علیه السلام بعنوان اولین امام میشناسیم—الذی یهتدی به المهتدون ویفرج به عن المومنین امام هادی است ولی از طریق قلب وباطن برای خواص از طریق ظاهر استکه غالبا اهل اجتهاد بودند ومداوم برای مومنین وحتی بشریت فرج میکنند راهشگائی میکنند وگره ها وبن بست هاراباز میکنند—اسلام علیک المهذب الخائف المذهب یعین فقط برای عصمت چنین کلیتی را میشود گفت- الخائف دومعنا داردیکی انکه شناخته بشود- دوم که بهنظرحقیر درست تر است میترسد بانبوداش دیگران گمره شوند مانند ترس حضرت موسی علیه السلام دریوم زینت که مسابقه بود کهمردم تحت تاثیر  ساحران وفرعون واقع شوند وبه ایشان ایمان نیاورند—السلام علیک ایهاالولی الناصح سلام برتو باد هم ولی هستی وهم نصیحت کننده حقیر شخصا دراین موردتجربه دارد- اسلام علیک یاسفینه النجات  ودیگرصفات- تا السلام علیک-صلی الله- این کلمه صلی الله درعرب یک عنوان تشریفاتی  بالای است-من میخواستم وارد بقعه نوراعظم امام  حسین علیه السلام شوم – به خاطر ترافیک وحشتناک که ماشین یکدقیق جلومیرفت وچند دقیقه ماشین راننده خاموش میکروباران سیل اسا امد وگفت دعا کنید که شب مارا راه نمیدهند راه میبندند- فقط مسیربه کربلا وبه سمت ایران امنیت دارد- خوشبختانه رسیدم ومن پس از مدتی استراحت به سمت بقعه رفتم  هیچگونه تفتیش نبود فردای انروز پنج تاشد چهارتا با افراد وپنچمی جوانی در ویل چر نشسته بودیکی اسبابی مانند کلت اسباب بازی اشت ماشه تکان میداد یک انتن خوابیده راست میشدبهسمت نشانه میرفت بعدفهمیدم دروبینهادی داردحتی درون بدن انسان را کنترول میکنند که درسرتاسر حرم واطراف هست یک دفعه منازیکی از گیته ابرای کنترول امدم که دوبار چک میکرد من به ایشان سلام گفتم- ایشان  سلام گفت واضافه صلوات-من دیدم افرادشاخ دراوردند فردی بعدی با حالت تعجب بهمن نگاه کرد واین بارمن هم هم سلام گفتم وهم صلوات گفتم حیرت کرد حال به چه نحوی بودسه بار صلواترا تکرار کرد-علیک-و علی ال بیتک الطیبین والطاهرین وهمین سلام وصلوات رابرای اهل بیت ایشان راهم بکاربرده است پس ایشان متاهل هستند—السلام علیک عجل الله هم مومنین وهم حتی بشریت با درامدن ایشان تقاضای تعجیل کنند وهم خداوندمنان درایمن مورد تعجیل کند—لک ما وعدک من انصر وظهور الامر- میفرماید خداوندمنان به وعده خود درمورد نصرت ایشان وظهور حکومت ایشان ان تعجیل رابکارببرند- ایا میشد چندین قرن شیعیان به این زیارت نامه معتقدباشند وهیچگونه تحقیقی نکنند کهدرست است یانیست- مطلبی درحد بسیار پیچیده ودرظاهر نا ممکن-؟؟- وانتضر ظهورک  ودر انتظار ضهور ایشان باشند وهمهنوع ریشخند ومضحکه وضربات وسختی ها را تقبل کنند—وظهور الحق علی یدک- حق بصورت کامل دردستان ایشان است این هم یک مسئله مهم است که فرق اسلامی به سختی متیوانندانراقبول کنند- المتوقع فیه ظهورک والفرج فیه للمومنین مونین علی یدیک وقتل الکافرین بسیفککه این هم مورد مسخره اقایان است توقع بی جائی است مومنین یعنی شیعیان مومن فاتح بشوندبرهمه وهمه شیعه ناب شوند!!-اما درمورد کافرین-خداوندمنان درصدر اسلام فرمودند تا افرادازارهای میرسانند وکاری حربی نمیکنند تحمل کنید واما زمانی که دست به کشتن زدن نصیحت کنید واگرادامهدادند پیش گیری کنید که شدت وقدرت انها زیادنشود وجنگ بدربرای همین موضوع بود-لذا کافرین کشته میشوندلجاجت دارند – وسنگ دل هستند وخودرا برتر میدانندواصولا مخالف مذهب راستینهم هستند وبوئی از انسانیت نبردند ومردم را اسیرخود میکنند وتنها رای طاغوتی خودرا میپذیرنند—وانا یا مولا فیه ضیفک وجارک وانت یامولای کریم من اولا الکرام وماور بالضیافته- والجارت-فاضفنی واجرنی – میفرماید ای مولا ی من درمهمانخانه شماهستم وبه شما پناهنده شدم یعنی همه کارمن باشما است- شما مولای کریمی هستید واولاد اهل کرامت هستید ومامور هستید که از مهمان خود ضیافت کنید اگردقت کنیم خواهیم فهمید اینهمه پیشرفت ونعمت ها که سابقه نداشته به خاطر وجود ذی الوجود ایشان است درحدیث است که خداوندمنان میفرماید من میابیست برای هرگناه مقداری از استخوانهای شماراخورد کنم- بهخاطرتوبه وفرزندان شما وپیرمردها وپیر زنان های شما باوجودانکه خیلی رامیخشمصرف النظر میکنم وباز درحدیثی به خاطرا چهارده معصوم علیم السلام است بهخاطر وساطت وشفاعت میبخشم—پس من رامهمان خود کن وپناهم بده- درزمانی که امام علیه السلام حاضربودن این مطلب درک ش اسان وعیان بود ولی درغیبت کمی مشکل است که بوسیله هائی چنین میکند-که تشخیص کمی مشکل است- خداوندا مارا جز یاران و وتابعین ایشان وناصزین ایشان قرار بده بهحق ایشان برشما انشا الله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-به بهانه شرکت در یک چشن  حضرت مهدی علیه السلام-درشیراز-مسلمان وغیر مسلمان که اولی ایدولوژی خود را ازخداوند منان میگیرد ودیگری از ارباب سیاست میگیردر این امر مشتر کهستند که میابیست یک اعتقاد پیچیده ودهن پر کن ومسحور کننده بوجودبیاورند که پشت خصم را خم کنند  وسپس افراد ی که براده اهن باشندیعنی اتم اهن باشندکه به هیج وجهضربه روحی وجاخوردن وضعف نشان ندهند واز وسیله برای نگاه داشتن درقلمرو خود وضعیف کردن دشمنان خود بکارببرند—وپیامبران علیهم السلام اجمعین دراین را گام میزدند- بقول استاد محود زاده رحمت الله علیه ساست انها ایجاد جنگلی است که هرکس هرکاری را که بخواهدبکند ولی باجناب شیر درنیفتد ومطاع باشد وجناب شیردنیای انهارا به هرطریق شده فراهمکندورضایت انهارابدست اورد وخودهم بدنبال نیا استدرحالیکه مومنین به خداوندمنان بدنبال لقا الله هستند که میابیست دراز مایش عنوان صالح را بدست اورند- ودنیا هدف نیست و وسیله  است وانهم از راه طیب بدست میاید- درصحن مظهروفا وشجاعت واطاعت از ولایت حضرت ابولفضل عباس رحمت الله وصلواته علیهکه ناگهان سه هندی درکنار من نشستند-دوتا جوان ویکی پیر- از جناب پیر که مهندس کامپوتیر بودکه در یک سازمان منهدسی ساختمان کار میکرد- پرسیدم وضع شیعه در انجا چطور است- ایشان فرمودند که درحال گسترش ورسیدن به ارامش هستند ومشکل ما فقط برخوردهای پاکستان باهندوستان است- از ایشان پرسیدم شما از کدام حوزه علمی درهندوستانبهره میبرید ایا از لکنو- ایشان فرمودندمن اهل مدرس هستم واروزه شیعه در تمام ایلات درحال ایجادحوزه علمیه است وما از شهرگاتن که مرکز بزرگ حوزه علمی شیعه است بهره میبریم- نظر ایشانرا درباره وهابیت سئوال کردم- ایشان فرمودند درحال رشد هستند- دلیل انرا پرسیدم- فرمودند پول در هند کم است وپول های زیادی برای انها روانه میشود که انها در ساختمان سازی جای میدهند- جناب اقای موریس نخست وزیر –من تعجب میکنم چرا درایران به ایشان مورای ؟؟گفته میش.ددرزبان انگلیسی  ایشان را موریس میگویند-مگرانکه دواسم داشته باشدکه اسم هندی ایشان مورای باشد؟؟ یکی از جوانان اگاه شیراز که مکعبر نماز جمعه در زمان حضرت عظمت شهید ایت الله دستغیب بود میفرمودند – موریس درحقیقت مو وریش بوده است وان هم عنوان ایرانیانبوده است که به نظر میرسد دراویشی برای تئسعه اسلام بخصوص شیعه چنین وضعیتی داشتند وبه جزیره  موریس رفتند انها برای راحتی نلفظ به سبک خودانرا تبدیل به موریس کردند وسسپ این اسم به غرب رفته است-انگلیسی ها ماشینی بنام موریس دارند- ایشان فرمودند که جناب اقای موریس خوداش برای پول نخست وزیر شده است وتنها سعی ایشان فراهم اوردن پول برای هند است-اگر شماهم پول گردن کلفتی داشتید نخست وزیر میشدید-؟؟ این فرهنگ متاسفانه فرهنگ غالب تاریخ استلذا سرانجام بین این دوایدولوژی از طرف-پول پرستان باخدا پرستان جنگ بوجود میاید که قدرت معنوی تاثیری درمردم ساده لوح دربعد معنو ینگذارند بلکه افرادیهم از خداپرستان به سمت خود  جلب نمایند- ائمه هطهارعلیم السلام اجمعین همیشه در پیچده کردن مطال بادرنظر گرفتن شرایط اجتماعی همیشه از پیچیدگی مخالفین خود برتری داشتند وبه همین دلی سرانجام جام شهادت سر میکشیدند وغیبت امامزمان یک علت هم برای پیچده مذهب-از طریق استباط است زیرا  محفوظات-هرچند پر ارزش باشدانسان رازیادپیچیده نمیکندبعدعقلی درشناخت مسائل پیچیده انسانرا پیچیده میکند هم براده اهن شوند-ادا بنا برتقسیم حضرت حجت اسلام نیری رحمت الله علیه- درمرجله اول اسلام میکوشد اانسا ن را ازتاریکی بهنر بیاورد ودرمرحله دوم به انه یک وضعیت مطلوب بدهدتا اماده شو.ندبه وضعیت ارمانی اسلام برسند که کار حضرت موعودعلیه السلام وصلولته الله ومخالفین بنابرگفته استادمحمد زاده  رحمت الله زاده این است که این روند شل وضعیف وناتوان کندکند وحرف ایشان دقیقاست که یک مکرز تحقیقتی درغرب در علوم انسانی اخیرا درباره حجاب تحقیقات مفصل کرده است- ایشان اشاره کردند به سمنیاری دراسرائیل که درباره اسلام وایران نظر دادبودند که امام حسین علیه السلام ایرانیان را رادیکل میکند وامام زمان علیه السلام ایرانیان را انقلابی میکند هردو رابایددر ایران حذف کرد واگرنشد متوقف کردبرگردیم به هنددرمدرس کسی که به خواهد به عراق مسافرت کند- ویزا یکماه طول میکشد وهواپیبماششماه درنوبت باشد درحالیکه دربمبی به سرعت میشود وهواپیما فراوان است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99