سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسمالله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برادران وخواهران-جسجوگر به سایت-www.nasime marefat.parsiblog.com-لطفا سری بزنید-لاهیجان پرچم شیعه است درسرتاسر عراق- ارم موکب شیر ایران درشهر بردیاوار مزین است است که به مردم عراق ورواز خدمت رسانی میکردند- خبر شهدای نور در پاسگاه ایران وشهادت دوبسیجی در حمله به پایگاه بسیج شهرستان باوی-که بسیارناجوانمردان همانند شهادت ائمه اطهارعلیهم السلام الله وصلواته الله اجمعین- بسیاردرد اور است که انها برای قتیلالعبرات به شهادت رسیدند-چند –نکته تاکتیکی که الهام-از   تکتیکیهای داعش است به سمع مبارک میرسانم- اول داعش درعراق وسوریه از جوانان خام سود جست زیرا استارت انقلابی شدن درمنطقه توسط ایران زده شده بود وطرفداران زیادیپیدا شده بود که مداوم تک میزدند وغربهم پاتک انرا فراهم کرد این اشتیاقرا برعکس انقلابیون کرد—کی از راها قبائل وخانودهای مستعد وهابیت باید جا بهجا کردهماغنطور که عراق کرده است مثلا به لاهیچان وقم وجاهی گرم دیگربرد وانها به سمت بقعه های امامام صلواته اللهعلیه واله والسلم وامازاده هابرد وکاری هم به انهایاد داد وهسران شایسته برای انها انتخاب کرد-واز خودانها سخنران وخطیب ساخت-امادرمرز هاطول مرزرا که نیاز است بایدسنگر یک ردیف عقب تر یک مکعب مسطیل بلندمانند سطل توخالی بادیوار پنج سانتمیتر از سیماندراخل ان خاک ریخته شود ویا از برزنت ساخته شوددو انهاراتروری ه سیمی خاردارد کشیده شد که کسی نتواندبدزد انها را وبهم جوش بدهند مخصوا دور پست برق یک دایره بزنند- چند متر عقب تر یک ضد شیب درست کنندکه تانک ونفربر ووانت خمپاره هذروقت مقتضی شداز شیب بالا بیاید وپشت ان خط دفعائی دوم تیرانداز ی کنددر خط مقدم برای هر واحدچند یک معب مستطلی از اهن مانند تریبون- جعبه با سطح بالائی پهن یک نیمدایره منحیبه سمت داخل بهان جوش بدهند که فرد درروی ان داراز کش کند ومیتواند هم دیده بانی کند وهم تیراندازی کند وان بخش را منحنی با موکت خاک مانندپوشش داده شود از هیچ علام تپارچی وغیره استفادهاز طریق چهارگو ش کردن شیشه های اب مدنی ومانند درطول جاده ریخته شود وهرجا اغاز یک واحد است بامقداری ظروف کمچوت وماهای وشیهای درست ابمدنی که بهم متصل هستند قرارداده شود وهر جا نیرونداریم یک خندق بهعرض یکمتر کشیده شود دو طرف خندق میله های سرکج وتوسط سیم خادر به صورت طوری بهم وصل شد ووسط ان مین باشدهرچند کیلومتر یک اطاق روی ان یکبرجک به طول سهمتلر تا چهارمترذ چهار گوش کهاز چهار طرف دریجه دیده بانی داشته باشد وربرو ی انها اطاقک که به سه میله لوله اهنی ویک صفحه بر سران کهک تفتیش کند وهم اجازه عبور ماشین دهدی ووروبری ان باز یک چنین پناهگاه که در زیرا ن یک نفربر روبه سمت جبهه باشد بیشتر سعی شود که جلو تا دوکلیمتر چیزی نباشد وسپسدرختان باشد که دربین انها دیده بان های مخفی قرارداشته باشند ونیاز همنست که همیشه واردجنگ شوند وبخش از خط مقدم-بهانداز مغازه های کوچکا اهن باقطر زیادکه درش به سمت داخل باشد وشسته بهم جوش داده شود وتاننه تا بهم جوش داد شود وکنار انهایک فضای کوچه برا عبور ومرور ودیده بانی قرار داده شود که درداخل انها موادهای لوجستکی واردنانسی وغذائی وهرچه مورد دنیا زاست قرارداد واز بام انهاهم متواند بر ای دیده بانی وتیراندزای حتی استفاده از خمپاره امکان پذیر است هرچند کیلیمتر یک گودال مسطیل به عمق یزهسه متر نیم برا یا تیراندزای موشکها وتوپ ها ی دورزن ساخت که درو ان از کیسه خاکی بهحدنیاز کار گذاشته شودجادهمحل توقف نداشته باشد چناچه جائی اب است ویادکانی است ویامنزلی است ویا ازجائی منشعب میشو به جای دگری یک راه سوم انجا کشیده شود ویکتعداد تریلی که یک سری برجک اطاقی دارد هم حمل نقل کند وهم دیده بانی کند- انشاالله کار ساز خواهد بود


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برادران وخواهران-جسجوگر به سایت-www.nasime marefat.parsiblog.com-لطفا سری بزنید-لاهیجان پرچم شیعه است درسرتاسر عراق- ارم موکب شیر ایران درشهر بردیاوار مزین است است که به مردم عراق ورواز خدمت رسانی میکردند- خبر شهدای نور در پاسگاه ایران وشهادت دوبسیجی در حمله به پایگاه بسیج شهرستان باوی-که بسیارناجوانمردان همانند شهادت ائمه اطهارعلیهم السلام الله وصلواته الله اجمعین- بسیاردرد اور است که انها برای قتیلالعبرات به شهادت رسیدند-چند –نکته تاکتیکی که الهام-از   تکتیکیهای داعش است به سمع مبارک میرسانم- اول داعش درعراق وسوریه از جوانان خام سود جست زیرا استارت انقلابی شدن درمنطقه توسط ایران زده شده بود وطرفداران زیادیپیدا شده بود که مداوم تک میزدند وغربهم پاتک انرا فراهم کرد این اشتیاقرا برعکس انقلابیون کرد—کی از راها قبائل وخانودهای مستعد وهابیت باید جا بهجا کردهماغنطور که عراق کرده است مثلا به لاهیچان وقم وجاهی گرم دیگربرد وانها به سمت بقعه های امامام صلواته اللهعلیه واله والسلم وامازاده هابرد وکاری هم به انهایاد داد وهسران شایسته برای انها انتخاب کرد-واز خودانها سخنران وخطیب ساخت-امادرمرز هاطول مرزرا که نیاز است بایدسنگر یک ردیف عقب تر یک مکعب مسطیل بلندمانند سطل توخالی بادیوار پنج سانتمیتر از سیماندراخل ان خاک ریخته شود ویا از برزنت ساخته شوددو انهاراتروری ه سیمی خاردارد کشیده شد که کسی نتواندبدزد انها را وبهم جوش بدهند مخصوا دور پست برق یک دایره بزنند- چند متر عقب تر یک ضد شیب درست کنندکه تانک ونفربر ووانت خمپاره هذروقت مقتضی شداز شیب بالا بیاید وپشت ان خط دفعائی دوم تیرانداز ی کنددر خط مقدم برای هر واحدچند یک معب مستطلی از اهن مانند تریبون- جعبه با سطح بالائی پهن یک نیمدایره منحیبه سمت داخل بهان جوش بدهند که فرد درروی ان داراز کش کند ومیتواند هم دیده بانی کند وهم تیراندازی کند وان بخش را منحنی با موکت خاک مانندپوشش داده شود از هیچ علام تپارچی وغیره استفادهاز طریق چهارگو ش کردن شیشه های اب مدنی ومانند درطول جاده ریخته شود وهرجا اغاز یک واحد است بامقداری ظروف کمچوت وماهای وشیهای درست ابمدنی که بهم متصل هستند قرارداده شود وهر جا نیرونداریم یک خندق بهعرض یکمتر کشیده شود دو طرف خندق میله های سرکج وتوسط سیم خادر به صورت طوری بهم وصل شد ووسط ان مین باشدهرچند کیلومتر یک اطاق روی ان یکبرجک به طول سهمتلر تا چهارمترذ چهار گوش کهاز چهار طرف دریجه دیده بانی داشته باشد وربرو ی انها اطاقک که به سه میله لوله اهنی ویک صفحه بر سران کهک تفتیش کند وهم اجازه عبور ماشین دهدی ووروبری ان باز یک چنین پناهگاه که در زیرا ن یک نفربر روبه سمت جبهه باشد بیشتر سعی شود که جلو تا دوکلیمتر چیزی نباشد وسپسدرختان باشد که دربین انها دیده بان های مخفی قرارداشته باشند ونیاز همنست که همیشه واردجنگ شوند وبخش از خط مقدم-بهانداز مغازه های کوچکا اهن باقطر زیادکه درش به سمت داخل باشد وشسته بهم جوش داده شود وتاننه تا بهم جوش داد شود وکنار انهایک فضای کوچه برا عبور ومرور ودیده بانی قرار داده شود که درداخل انها موادهای لوجستکی واردنانسی وغذائی وهرچه مورد دنیا زاست قرارداد واز بام انهاهم متواند بر ای دیده بانی وتیراندزای حتی استفاده از خمپاره امکان پذیر است هرچند کیلیمتر یک گودال مسطیل به عمق یزهسه متر نیم برا یا تیراندزای موشکها وتوپ ها ی دورزن ساخت که درو ان از کیسه خاکی بهحدنیاز کار گذاشته شودجادهمحل توقف نداشته باشد چناچه جائی اب است ویادکانی است ویامنزلی است ویا ازجائی منشعب میشو به جای دگری یک راه سوم انجا کشیده شود ویکتعداد تریلی که یک سری برجک اطاقی دارد هم حمل نقل کند وهم دیده بانی کند- انشاالله کار ساز خواهد بود


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برادران وخواهران-جسجوگر به سایت-www.nasime marefat.parsiblog.com-لطفا سری بزنید-لاهیجان پرچم شیعه است درسرتاسر عراق- ارم موکب شیر ایران درشهر بردیاوار مزین است است که به مردم عراق ورواز خدمت رسانی میکردند- خبر شهدای نور در پاسگاه ایران وشهادت دوبسیجی در حمله به پایگاه بسیج شهرستان باوی-که بسیارناجوانمردان همانند شهادت ائمه اطهارعلیهم السلام الله وصلواته الله اجمعین- بسیاردرد اور است که انها برای قتیلالعبرات به شهادت رسیدند-چند –نکته تاکتیکی که الهام-از   تکتیکیهای داعش است به سمع مبارک میرسانم- اول داعش درعراق وسوریه از جوانان خام سود جست زیرا استارت انقلابی شدن درمنطقه توسط ایران زده شده بود وطرفداران زیادیپیدا شده بود که مداوم تک میزدند وغربهم پاتک انرا فراهم کرد این اشتیاقرا برعکس انقلابیون کرد—کی از راها قبائل وخانودهای مستعد وهابیت باید جا بهجا کردهماغنطور که عراق کرده است مثلا به لاهیچان وقم وجاهی گرم دیگربرد وانها به سمت بقعه های امامام صلواته اللهعلیه واله والسلم وامازاده هابرد وکاری هم به انهایاد داد وهسران شایسته برای انها انتخاب کرد-واز خودانها سخنران وخطیب ساخت-امادرمرز هاطول مرزرا که نیاز است بایدسنگر یک ردیف عقب تر یک مکعب مسطیل بلندمانند سطل توخالی بادیوار پنج سانتمیتر از سیماندراخل ان خاک ریخته شود ویا از برزنت ساخته شوددو انهاراتروری ه سیمی خاردارد کشیده شد که کسی نتواندبدزد انها را وبهم جوش بدهند مخصوا دور پست برق یک دایره بزنند- چند متر عقب تر یک ضد شیب درست کنندکه تانک ونفربر ووانت خمپاره هذروقت مقتضی شداز شیب بالا بیاید وپشت ان خط دفعائی دوم تیرانداز ی کنددر خط مقدم برای هر واحدچند یک معب مستطلی از اهن مانند تریبون- جعبه با سطح بالائی پهن یک نیمدایره منحیبه سمت داخل بهان جوش بدهند که فرد درروی ان داراز کش کند ومیتواند هم دیده بانی کند وهم تیراندازی کند وان بخش را منحنی با موکت خاک مانندپوشش داده شود از هیچ علام تپارچی وغیره استفادهاز طریق چهارگو ش کردن شیشه های اب مدنی ومانند درطول جاده ریخته شود وهرجا اغاز یک واحد است بامقداری ظروف کمچوت وماهای وشیهای درست ابمدنی که بهم متصل هستند قرارداده شود وهر جا نیرونداریم یک خندق بهعرض یکمتر کشیده شود دو طرف خندق میله های سرکج وتوسط سیم خادر به صورت طوری بهم وصل شد ووسط ان مین باشدهرچند کیلومتر یک اطاق روی ان یکبرجک به طول سهمتلر تا چهارمترذ چهار گوش کهاز چهار طرف دریجه دیده بانی داشته باشد وربرو ی انها اطاقک که به سه میله لوله اهنی ویک صفحه بر سران کهک تفتیش کند وهم اجازه عبور ماشین دهدی ووروبری ان باز یک چنین پناهگاه که در زیرا ن یک نفربر روبه سمت جبهه باشد بیشتر سعی شود که جلو تا دوکلیمتر چیزی نباشد وسپسدرختان باشد که دربین انها دیده بان های مخفی قرارداشته باشند ونیاز همنست که همیشه واردجنگ شوند وبخش از خط مقدم-بهانداز مغازه های کوچکا اهن باقطر زیادکه درش به سمت داخل باشد وشسته بهم جوش داده شود وتاننه تا بهم جوش داد شود وکنار انهایک فضای کوچه برا عبور ومرور ودیده بانی قرار داده شود که درداخل انها موادهای لوجستکی واردنانسی وغذائی وهرچه مورد دنیا زاست قرارداد واز بام انهاهم متواند بر ای دیده بانی وتیراندزای حتی استفاده از خمپاره امکان پذیر است هرچند کیلیمتر یک گودال مسطیل به عمق یزهسه متر نیم برا یا تیراندزای موشکها وتوپ ها ی دورزن ساخت که درو ان از کیسه خاکی بهحدنیاز کار گذاشته شودجادهمحل توقف نداشته باشد چناچه جائی اب است ویادکانی است ویامنزلی است ویا ازجائی منشعب میشو به جای دگری یک راه سوم انجا کشیده شود ویکتعداد تریلی که یک سری برجک اطاقی دارد هم حمل نقل کند وهم دیده بانی کند- انشاالله کار ساز خواهد بود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درباره دین واسلام-خداوندمنان در اوائل به نظر میرسد یک سری جزئیات اسلام ودین الهی به صورت مطلق بیان کند- واعتقادات دیگران  هم دین میداند-لک دینکم- ولی دیت- شمابرای خود دین دارید- ومن هم برای خودین ادارم تا دین یم مسئله وموضوع عمومی شود چیزی عجیب وشگفت اور نباشد یک سری اعتقادات است همانطور که میگویم هرجا فرهنگ خودرادارد قوانین خودرا دارد-مراسم خودرادارد-درمرحله اول توحید را مطرح میکند عدهای مخالفت میکنند تک تک جواب انهارا میدهد- درجائی برخلاف ادیان قبل میفرماید –زودبه حساب شما رسیده میشود-انها خط ونشان میکشند  خئاوندمنان هم خط ونشان میکشد ولی باید با احتیاط کرد- زیرا کافرین عجول وزودخشمگین میشند- جالب مخالف دین الهی کافرین خصوصیات نامناسب اجتماعی انهامطرح میکند مثلا یتمیان باتندی از خود میرانند که این امر درجامعه مشهود بوده است ونمیتوانستند انرا تکذیب کنند نتجه انکه موحدین برعکس هستند به یتیمان توجه ونوازش میکنند ودیگرنقاط ضعف وفسادانرا مشخص میکندکه علت ان همان دین غیر حقیقی است وکم کم دین حقیقی کسنداشته باشد خسران دارد درحال ضرر کردن است وعمل صالح ندارد- این مموضوعات کاملا برای مردم اشکار شده بوده است- بعداز بیان دین های قبلی که نمایندگان انهادرعربستان بوده است بخصوص یهوئد که انها هم این حقایقرا دراوائل انکار نکردن بلکه بسیاری از ان ایا راتصدیق کردن- بعد هم کتابرا مطرح کرد از کتب اسمانی یهوید ومسیحیت به حد کافی مطلب وبحث کرد وسپس ارسالپیامبران  وداشتن معجزات بحث کردیعنی ان اجزا بهخوبی معرفی کرد وخصلت خوب واعمال صالحممومنان شرح داد ودرمقابل بیانات کافرن رد کرد وخصلت های پلید انهارا اشکار ساخت-در سوره ال عمران- اسم این دین را قبلاز انکه دیگران نامی برای او انتخاب کنند دین درنزدمن نام اش اسلام – است بنابرگفته تفسیر قران حکیم—روح همه ادیان تسلیم شدنمحض دربرابر خداوند ودستور او است- حضرت علی علیه السلام-درتعریف اسلام مفصل صحبت کرده است- فرموده است حققت اسلام همان تسلیم بودن  دربرابر حق است وتسلیم بودن  بدون یقین  ممکن نیست- یقین همان تصدیق است وتصدیق همان اقرار است- حضرت علی علیه السلام-درخطبه152- میفرماید-اسلام را کانونبزرگواریمعرفی کرده است –دراین خطبه به ریشه کلمه اسلام  اشاره داردکه هم خانوادهواژه سلامت دانسته است- انتخاب اسلام به عنوان طریق ومنهج- روش وراه- از دیگرمواغردی است که دراین خطبه ذکر شده است جالب است اعراب تسلیم شدن در راه ای میدانستند که به سلامت وبزرگواری برسند ومیبایست یقینی باشد-لذا قران برهان انها برای همین جهت از انها طلب کرد ودرخطبه160 فرمودند که اگر کسی به جز دین اسلام دینی دیگر بپذیردبا سقوط روبرو میشود- اعراب عربستان از رفتن به یمین وشام خوداری میکردند که انهارابه بردگیمیگرنند واز نظرانها افرادی بدبو وخشن وجاهل هستند ونبایدازاد باشند- لذا برای انکه سقوط نکنند برای سفرکوتاه میرفتند وسعی میکردند خوش لباس وخوشبو وخوشاخلاق باشند ولی باز ترس داشتند وزود بر میگشتند—ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درباره دین واسلام-خداوندمنان در اوائل به نظر میرسد یک سری جزئیات اسلام ودین الهی به صورت مطلق بیان کند- واعتقادات دیگران  هم دین میداند-لک دینکم- ولی دیت- شمابرای خود دین دارید- ومن هم برای خودین ادارم تا دین یم مسئله وموضوع عمومی شود چیزی عجیب وشگفت اور نباشد یک سری اعتقادات است همانطور که میگویم هرجا فرهنگ خودرادارد قوانین خودرا دارد-مراسم خودرادارد-درمرحله اول توحید را مطرح میکند عدهای مخالفت میکنند تک تک جواب انهارا میدهد- درجائی برخلاف ادیان قبل میفرماید –زودبه حساب شما رسیده میشود-انها خط ونشان میکشند  خئاوندمنان هم خط ونشان میکشد ولی باید با احتیاط کرد- زیرا کافرین عجول وزودخشمگین میشند- جالب مخالف دین الهی کافرین خصوصیات نامناسب اجتماعی انهامطرح میکند مثلا یتمیان باتندی از خود میرانند که این امر درجامعه مشهود بوده است ونمیتوانستند انرا تکذیب کنند نتجه انکه موحدین برعکس هستند به یتیمان توجه ونوازش میکنند ودیگرنقاط ضعف وفسادانرا مشخص میکندکه علت ان همان دین غیر حقیقی است وکم کم دین حقیقی کسنداشته باشد خسران دارد درحال ضرر کردن است وعمل صالح ندارد- این مموضوعات کاملا برای مردم اشکار شده بوده است- بعداز بیان دین های قبلی که نمایندگان انهادرعربستان بوده است بخصوص یهوئد که انها هم این حقایقرا دراوائل انکار نکردن بلکه بسیاری از ان ایا راتصدیق کردن- بعد هم کتابرا مطرح کرد از کتب اسمانی یهوید ومسیحیت به حد کافی مطلب وبحث کرد وسپس ارسالپیامبران  وداشتن معجزات بحث کردیعنی ان اجزا بهخوبی معرفی کرد وخصلت خوب واعمال صالحممومنان شرح داد ودرمقابل بیانات کافرن رد کرد وخصلت های پلید انهارا اشکار ساخت-در سوره ال عمران- اسم این دین را قبلاز انکه دیگران نامی برای او انتخاب کنند دین درنزدمن نام اش اسلام – است بنابرگفته تفسیر قران حکیم—روح همه ادیان تسلیم شدنمحض دربرابر خداوند ودستور او است- حضرت علی علیه السلام-درتعریف اسلام مفصل صحبت کرده است- فرموده است حققت اسلام همان تسلیم بودن  دربرابر حق است وتسلیم بودن  بدون یقین  ممکن نیست- یقین همان تصدیق است وتصدیق همان اقرار است- حضرت علی علیه السلام-درخطبه152- میفرماید-اسلام را کانونبزرگواریمعرفی کرده است –دراین خطبه به ریشه کلمه اسلام  اشاره داردکه هم خانوادهواژه سلامت دانسته است- انتخاب اسلام به عنوان طریق ومنهج- روش وراه- از دیگرمواغردی است که دراین خطبه ذکر شده است جالب است اعراب تسلیم شدن در راه ای میدانستند که به سلامت وبزرگواری برسند ومیبایست یقینی باشد-لذا قران برهان انها برای همین جهت از انها طلب کرد ودرخطبه160 فرمودند که اگر کسی به جز دین اسلام دینی دیگر بپذیردبا سقوط روبرو میشود- اعراب عربستان از رفتن به یمین وشام خوداری میکردند که انهارابه بردگیمیگرنند واز نظرانها افرادی بدبو وخشن وجاهل هستند ونبایدازاد باشند- لذا برای انکه سقوط نکنند برای سفرکوتاه میرفتند وسعی میکردند خوش لباس وخوشبو وخوشاخلاق باشند ولی باز ترس داشتند وزود بر میگشتند—ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- فیلمبودا از شرم فرو میریزد- ساخته- خانم حنا مخلباف- فیلم خوبی است وفقط دونکته انحرافی دارد-یکی سنگسار را تقبیح کرده است-؟؟!! ودوم دخترخانم کوچکی که  در سرکلاس ابتدائی ماتیک به گون های ولبان دخترانمیکشد که برخلاف عرف افغانستان حتی جهان غرب است- وسمبلی از غرب گرئای است وخانم های افغانستان زیربرقهامکان دارد مایک کشیده باشند وفقط برای محرم  قابل رویت است- سنگسار هم درداین یهود ومیبایست دردین مسیحیت  باشد وهیچنین دردین اسلام است فقط برای حفظ قوام خانواده است- انسانی که از عذاب اخرت نمیترسند- ولی از مجازات های دنیائی- وحشت دارند درمسائل خانوادگی اسلام تاحدی شدت عمل داده است- وتاحدی هم در ادیان ابراهیمیدرقبل تاثیر گذاربوده است وحتی امروز این نوع مسائل بسیار پلید تلقی میشود-ولی متاسفانهدرغرب ارزش این نوع مجازات نه تنهابی اثر شده است- بلکه برای خانم های فحشا که کارت خاصی داده میشود وبعضی از انها دارای همسر هستند ومیابیست درمسائل خانواده هم چنان با دقت کافی عمل شود وترس از مجازا ت باعث یکنوع مصونیت وغیرت وحفاظت گردد-نکته دیگر مسئله ازدواج موقت است- دردائیترالمعارفی از متعه به بدی یاد شده است ویک خانم ایرانی انرا برابر با فحشا میدادند؟؟ اما ایشان درغرب حضوردارند  ومیدانند درانگلستان دوست دختر  که یک امر شناختهشده وپذیرفته شده است گاهی یکخانم هفتادنفر به مرض سوزاک برای تجربه مردان وانتخاب همسر مبتلاکرده است وخود نمیدانسته است که به این مرض مبتلا بوده است- حال جای سوزاک مرض ایدز امده است ونسل سوم انخانم درغرب  همان فرهنگ غربی خواهد داشت- ومعلوم نیست ان زمان امراض مقاربتی در چه وضعیتی هستند-کهامروز بعضی از ترس به تجاوزبه  بچه پسر ها  وهم جنس گرائی روی اوردند- خداوندمنان اجر عظیمی درازدواج موقت که دلیل لازم انرا دارد داده است خم استاد نگلیسی در دانشگاه لند ن میفرمودند-بعضی سفیرهای امریکا مثلا به فرانسه خانم ایشان به دلائلی به فرانسه نمی اید وبیشتراین سفیرن که دوره های خاصی دیده اند اظهار خستگی میکنند ومایل به بازگشت هستند برای انها امریکا چند دختر خان ویا خانم های بعنوان منشی  وغیره تهیه کردند وحتی فرانسه که هرسفارت   سفارت  خانه ای  به چند ازاهالی  بومی نیاز دارد وانهاهم عکس چهار دختر خانم به ااقای سفیر نشان میدهدکه بعنوان رابط سیاسی با سفارت کار کنند وایاشن یکی را میتواند انتخاب کند وسربازان یا دوست دخترخود را  از امریکا میاورد-که هزینه ایشان امریکا پرداخت میکند وبسیارهم تشویق میکند ویا یک دوست دختر در فرانسه پیدا میکند ویا از فحشا استفاده میکند- این مسائل نادیده میگرنند درحالیکه در متعه  هم زندگانی خودش .حتی برای چندماه اینده تضمین میکند ومدتی برای صبر کند چناچه ابستن بودویا مرضی داشت مشخص میشود ومیزان امراض به خوبی کنترول میشود- البته سیاست درغرب بخصوص انگلستان-هرکس مدتی دانگلستان عجیب است پی به رندی اقایانبرده است وهرانگلیسی واردکویت شده است رندی خودرا مشخص کرده است ولی مردمان درانگلستان بسیارباهوش ورندی اقایان بخوبی میدانند- ولی کسی سری کتب ومقالات وروزنامه وبامردم عادی بحث کندمتوجه بسیارحقایق میضشود- امید است خداوندمنان این چنی افرادبه فطرت وعقل بازگرداند که درواقع درمسیر حق گم شده اند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-لطفا سری به org).islamwhy.www)-بزنید-دراین سایت-پنچ نوع حجاب مطرح شده است-که شدیدترین نوع ان- برقه (برکه) نمایندمیشود که به اندازه بسیار کم حتی چشمان هم ندیه نمیشوند کودراندازه بسیار کم برای چشمان ازیک تور هم استفاده میشودنقاب تاحدی صورت وچشمان دیده میشود-در استرالیا برقه داردمطرح میشود- که حجاب زنان داعشی است؟؟!! متاسفانه این توهم ایجاد میکند زنان الگوی داعش را انتخاب کردند وبه نظر حقیر میابیست از این نوع حجاب مدتی صرف النظر کنند- وغرب بایدبداند-نیت ومعنویت پشت سر حجاب – چیست وکسی  نباید فریب زنان داعشی رابخورد-خوارج هم بسیاراهل عبادت بودند-ناصبی ها که بعدا درزمان عباسیان به یک ایدولوژی تبدیل شدند- .قبائل ناصبی بوجودامد-که درسامرا واستان صالحالدنی به مرکزیت تکریت-تجمع زیادانها انجا بود وبه همین دلیل با داعش یک سنخیتی داشتند این دواستان خلیی زود به تصرف  داعش درامد- انها اگر روز به پنج رافضی دشنام نمیدادند خودرا جهنمی میدانستند وغذا نمیتوانستند بخورند-ولی دراه اسلام خلفا جان فشانی میکردند-لذا درغرب برقه فرمودند که ریسک امنیتی ان زیاد است وپرچم اصول گرائی از نوع داعشی را بلند میکند وبه همین علت تبلیغ میکنندکه این حجاب را قدغن کنید-که اترباط با ترورسیم میتواند داشته باشد- وغرب بدنبال درک فلسفه حجاب است-خانم دکتر ریحانه اسماعیل- که امروزه استاد سیاستهای خاور میانه ومطالعات اسلامی در دانشگاه ملی استرالیادرکانبرا است واخیرا نقاب میزند-در رادیوی666 ا- بی –سی- کانبرا به سئوالات دربارحجاب وبرقه پاسخ داده است—ایشان بیان کرده است که مردوزنان نبایدلباس تن نمای سکسی داشته باشند- وان زینهای بدنی باید پوشیده باشد-در مجسه های که نماینگر   فرهنگ های گذشته است-درمقوله لباس که در طول تاریخ وقرن ها درملتهای مختلف-قابل بحث وتجزیه وتحلیل است- قران به صراحت هیچگونه مدلی رامشخص نکرده است—بعضی از علما مجادله دارند-واجب مذهبی بخصوص از نوع بسیار محافظه کارانه-که بخش بسیار کوچک از امت اسلامی هستند-(نظرخودرامیخواهند تحمیل کنند-)- درحالیکه انواع حجاب است که هرکدام تفسیرخودرا دارد- ایشان بیان کردن که از بچگی من حجاب داشتم—من با حجاب درپوشیدن ان بسیار راحت هستم- وهرگز بدون حجاب نمی توانم خودرا تصور کنم—من برای پوشیدن حجاب دلا ئل فرهنگی مختلف دارم- ولی بسیاری از زنانکه حجاب میزنند به دلیل مذهبی است-ایشان پس از انکه حجاب های مختلف که درکشورهای مختلف بکار میرود شرح میدهدکه چادر مخصوص  خانم های اراین معرفی میکند-که انواع ان تحت تاثیر فرهنگ  ومد-مذهب انها بوده است-بعضی خانم ها بعلت ایمان قوی-که رمذهب انها این امر واجب است-حجاب میزنند- خانم دکتر اسماعیل این مطلب را قبول داشت-که بعضی خانم ها بعلت فشاروتحمیل حجاب بزنند وممکن است بعضی از همسران به خانم خود بگویند  لطفا نقاب بزنید-زیل من نمیخواهم که دیگران شمارببینند- که دیگران با نگاه کردن شمارا تصاحب کننند-نظر شخصی است- تنها زیبائی بدن- نیست که خط قرمزدارد  درتمام مواردفرد داری  خط قرمز است- درهمین غربکه میخواهد ازادی را به حد ممکن گشترش ده درابطه  افراد با نا محرم درگفتمان از خواهر وبرادری گذشت زن وشوهری است-؟؟!!-همه جا بایدیک خط قرمز  منطقی وجود داشته باشددرغرب فرد نمیتواند درمقابل بیمارستان ومدرسه وخانه سالمندان واحدهای نظامی وغیره بوق ماشین بزند-جریمه سنگین دارد- وووو—قران مجید درجنگ-که سخت ترین شرایط ضد ارامش است ومیتواند بالاترین ترس را ایجاد کند- میفرماید چون براده اهن- باشید که امروز بایدگفت اتم اهن باشیدیعنی قابل شکستن نباشید- ومسلم است که شهوات سختراز میدان جنگ هستند- انجاهم میبابیست براده اهن بود- وبالاتر درمقابل حق وامر منطقی انجاهم براده اهن باشیدضعف خودتانرا به غنی تبدیل کنید  وخودتان را نبازید-وفشارها چه از بیرون وچه از درون را خنثی کنید- این خانم درماشین نشسته بوده استخانم پشت سرش به دوست اش گفته است این خانم مریض است واز پشت ایشان راهل داده است وخندیند ایشان فرمودن من حالت سکته به من دست داد- گرچه من از خودم دفاع کردم درحالیکه افسرده بودم-ولی بسیاری از خانم هادرخیابان بالبخندی بامن مواجهه میشدند که خیلی زیبابود- امامن عرض کنم درمقابل-خداوندمنان یک شادی میدهد که فرد مقاب مات ومبهوت میشو سحت عصبانی میشودوراه اش را کج میکند—مادرنجف منوربه شهرکوفه رفتیم-بعداز مراسم مسجد کوفه که بسیاربزرگ وزیباساخته شده است وبیان میکرد که شخصی پول انرا یک هندی داده است وقبر مبارک  حضرات مسلم عقیل وهانی بن عروه رحمت الله علیهادرداخل مسجد افتاده است-جالب انکه این مسجد دومحراب دارد یکی درصحن بسیاربزرگ ویکی دراطاق بسیار کوچک که بالای محراب نوشته است محراب نماز ای نافله امیرالمومنین علی علیه السلام- است پشضت این مسجد عمارت کوفه ابن زیادبوده است- پشت دارالعماره- خانه ام هانی خواهر حضرت ام البنین سلام الله علیها بوده استکه به حضرت علی علیه السلام وصلوالت الله کرایه داده است- این خانه بحثهای جنجالی از منهای بینهایت تا بعلاوه بی نهایت دارد-که بعدامن شخصا نظرخودم خواهم داد—ما از مسجد کوفه به سمت این خانه حرکت کردیم- یک قبری بود با فاصله درحدود دهمتراز مسجدکوفه ودرحدود 130 مترتابقعه مبارک مسلم عقیل علیه السلاماین قبر تنها است واطراف هم خالی است وبا ضریح میله اهنی درست شده است وروی ان نوشته است خدیجه بنت علی علیهالسلام کهمن دفعه اول بود که این مطلب رادرک میکردم- ایشان همسرحضرت  مسلم بن  عقیل رحمت الله علیه بودند- از خانم حضرت  ام البنین رحمت الله علیها   هستندکه بعداز شهادت حضرت مسلم بن عقیل علیه السلام به کوفه مهاجرت کردندودرخانهای یک اطاق کرایه کردند که همین جا است که دفن شدند تا دم مرگ انجا بودند وپساز مرگ درهمان اطاق دفن شدند ولی ساختمان بعداخراب شده است-درکربلا یک جزوات راه خدا که ماداریم- بزبان عربی برای یک جوابدرسن راهنمائی که کهج.ان بسیار زیبروی وتقریبا شبیه ایرانی ها- که مثلا فوت کرده است ولی مسلما شهید شده است اهل قطیف بود ودران زیارت نامه ای بود بنا م خوله بنت حسین که گویا علمای شیعه عربستان این امرا قبول دارند ومانداریم-؟؟وارد محوطه خانه ای شدیم که نمادین ساخته شده استکه تصورمیرودکه اخانه امام علیه السلام وصلواته الله علیه اینجنین بوده است بحث اش بماند-بین خانه حضرت علی علیه اسلام  مسجد کوفه درحدودیک زمین چهارصدمتربع- این دارالعماره بوداست که امروز صاف شده است ودرخت کاری کردند-من از مسئول این خانه که تصور مکینم نژادا ایرانی بود وفارای بدون لهجه صحبت میکرد- ومن پرسیدم که ایا افرادی انراخراب کردند وا دئلت های فعلی انرا خراب کردند ایشان فرمودند هیچ کدام-وبیان کردند کاوشگران فرانسوی  بستان شناسن اینجا حفاری کردند این ساختمان پینداشتهاست مانندارگ کریمخانی  شیراز قبلا  زیربنا درست نمیکردند رویخاک دیوار چنینی شروع میشد- وفقط چند تا خشت بدست امده است- ودرتاریخ به صراحت نقل شده است کسی درخرابی اینجا کاری نکرده است ولی بعداز عاشورا متروک شده است وکسی حاضربه تعمیرهم نبوده است وخوداش خراب شده است—درهمین موقع یک گروه کوچک درحدود-داوزده دختر سه پسر وبایک راهنمای جوان که یکی از پسرها پرچم کشوراذزبایجانرا دردست داشت وارد شدندمن پرچم رامیشناختم-جوان راهنما معلوم بود دوره دیده بود شروع کردبه سخنرانی  وچون نمن بچکی از سن پنج سالگی تا هشت سالکی درتبریز بودم ویک لله ای داشتیم که اصرار داشت بما ترکی یادبدهد ومن ترکی راخوب یادگرفته بودم وملی متاسفانه فراموش کردم- دختران حجاب چادر کاملی داشتند ویک دوره من با ایشان داخل خانه شدم-یکی از دختر خانم ها به دست شوئی رفت که اتفاقا زیباروی بود که نظیر هم درایران هم پسرهاداشتند وهم دخترها داشتند- ایشان عصبانی شد وفرمود این زودامدند بودی یک جوکی گفت- تمام حضرات  مدتهاازته قلب میخندیند- درحالیکه درکشور اذربایجان ضد حجاب هستند ومسخره میکنند وفشار می اورندبایدافسرده باشند درحالیکه اقایانی کهحکومت میکنند میبایست شادباشند به زور میخندند این اعجاز الهی است-اقای راهنما بالای پله رفت شروع کردبه سخنرانی کردن ومن نزدیک یکی از جوانان شدم وگفتم شما از کشوراذربایجان امدیددست مرا گرفت امد بغل کندمن نگاهی به ان جوان راهنما کردم .وایشان نگاه کرددرهرحال تیز نگاه کرد من وایشان خودمانرا کنار کشیدیم ومن دستم را خارج کردم وشوکه شدم-شناخت انسانهاباهرمرامی  به شرط انسانیت واجب است قران میفرمیاد همدیگر بشناسید تای از لحاظ ابعاد مختلف پی به توحید ببرید وازهم چیز یابگیرید- این دیواراهنین درست کردن ودشمن تراشی کردن واز بیگانه ترساندن وغیره فقط برای چند روز حکومت استکه کار طاغوتیان وبخصوصومعاویه علیه العنت بود وهیچ دلیل منطقی ندارد-وخداوندمنان بهانهاعقی وشرافتی وانسانیتی را ببخشد -انشالله-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99