سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن البرحیم-در دعای  فتح که اولین دعا ازتعقیبات مشترکه-پارگراف- اول مانیفیست (برنامه)وقانون الهی است- بعد میفرماید بگو-استغفر الله  الذی لا اله الا هوالحی وال قیوم واتوب الیه-از نظر حقیر- استغفار طلب بخشش استیعنی به عمد گناه کرده است تصور کنید فردی بامشین مست بوده است ومقرارات را لحاظ نکرده وتصادف کرده است- اول یک بخشش دارد از طرف مقابل وقانون وپلیس- دومیک توبه دارد باز گشت به قوانین- دراین جا هم یک طلب بخشش باید بکند ویکی به مانیفست باز گشت کند اینها چه کسانی هستند-در مدینه همه درمقابل رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلمساکتبودند جز چند شیوخ-که مداوم ماده وتبصره میزدند- این ها با نبرد با ابوسفیان را خسارت میدیدند ومیگفتندقریش پشت سر ابوسفیان است وجنگ بیشترانهارا لجوج میکندبگذاریدتا زمانی ئکخ ابوسفیان عشقش گل کند ومسلمان شود واعتبارایشانرا لحاظ کنیدچون ابوسفیان رهبری شیوخ راقبول داشتنمیشد یک شبه شیوخ بکناریبروند اینهاتحمل نداشتندلذا عدهای تحت تثایراینها واقع میشدند واین نوع تفکرنابو اجتهاد انها واعلمیت انها بعدا پذیرفته شد- خداوندمنان  میفرمیادمن هم زنده هستم یعنی همه چیز رابخوبی درک میکنم وهم القیوم هستم قیوم دومعنا کردند یکی ذات به خداش وابسته است قیم است ایستاده است ومعنای دیگر همه موجودان به ایشان قائم هستن اگرایستادند بخاطران است که خداوند منان انهارا بر پا کرده استمثل سقف که لوستر را نگه داشته است- اقایان میفرمایند ای شیوخ بعد حق داشتند زای اجماع وکلیت افرادباانها است اجتاعی اکه علم را قبول نکند اجماع احمقانه است اعلم یعنی بهترین بخصوص درعلم-چه دلیلی برای اعلمیت اقایان ذکر شده است درحالیکه اقایان خود به جعل خودمعترف شدند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن البرحیم-در دعای  فتح که اولین دعا ازتعقیبات مشترکه-پارگراف- اول مانیفیست (برنامه)وقانون الهی است- بعد میفرماید بگو-استغفر الله  الذی لا اله الا هوالحی وال قیوم واتوب الیه-از نظر حقیر- استغفار طلب بخشش استیعنی به عمد گناه کرده است تصور کنید فردی بامشین مست بوده است ومقرارات را لحاظ نکرده وتصادف کرده است- اول یک بخشش دارد از طرف مقابل وقانون وپلیس- دومیک توبه دارد باز گشت به قوانین- دراین جا هم یک طلب بخشش باید بکند ویکی به مانیفست باز گشت کند اینها چه کسانی هستند-در مدینه همه درمقابل رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلمساکتبودند جز چند شیوخ-که مداوم ماده وتبصره میزدند- این ها با نبرد با ابوسفیان را خسارت میدیدند ومیگفتندقریش پشت سر ابوسفیان است وجنگ بیشترانهارا لجوج میکندبگذاریدتا زمانی ئکخ ابوسفیان عشقش گل کند ومسلمان شود واعتبارایشانرا لحاظ کنیدچون ابوسفیان رهبری شیوخ راقبول داشتنمیشد یک شبه شیوخ بکناریبروند اینهاتحمل نداشتندلذا عدهای تحت تثایراینها واقع میشدند واین نوع تفکرنابو اجتهاد انها واعلمیت انها بعدا پذیرفته شد- خداوندمنان  میفرمیادمن هم زنده هستم یعنی همه چیز رابخوبی درک میکنم وهم القیوم هستم قیوم دومعنا کردند یکی ذات به خداش وابسته است قیم است ایستاده است ومعنای دیگر همه موجودان به ایشان قائم هستن اگرایستادند بخاطران است که خداوند منان انهارا بر پا کرده استمثل سقف که لوستر را نگه داشته است- اقایان میفرمایند ای شیوخ بعد حق داشتند زای اجماع وکلیت افرادباانها است اجتاعی اکه علم را قبول نکند اجماع احمقانه است اعلم یعنی بهترین بخصوص درعلم-چه دلیلی برای اعلمیت اقایان ذکر شده است درحالیکه اقایان خود به جعل خودمعترف شدند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن البرحیم-در دعای  فتح که اولین دعا ازتعقیبات مشترکه-پارگراف- اول مانیفیست (برنامه)وقانون الهی است- بعد میفرماید بگو-استغفر الله  الذی لا اله الا هوالحی وال قیوم واتوب الیه-از نظر حقیر- استغفار طلب بخشش استیعنی به عمد گناه کرده است تصور کنید فردی بامشین مست بوده است ومقرارات را لحاظ نکرده وتصادف کرده است- اول یک بخشش دارد از طرف مقابل وقانون وپلیس- دومیک توبه دارد باز گشت به قوانین- دراین جا هم یک طلب بخشش باید بکند ویکی به مانیفست باز گشت کند اینها چه کسانی هستند-در مدینه همه درمقابل رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلمساکتبودند جز چند شیوخ-که مداوم ماده وتبصره میزدند- این ها با نبرد با ابوسفیان را خسارت میدیدند ومیگفتندقریش پشت سر ابوسفیان است وجنگ بیشترانهارا لجوج میکندبگذاریدتا زمانی ئکخ ابوسفیان عشقش گل کند ومسلمان شود واعتبارایشانرا لحاظ کنیدچون ابوسفیان رهبری شیوخ راقبول داشتنمیشد یک شبه شیوخ بکناریبروند اینهاتحمل نداشتندلذا عدهای تحت تثایراینها واقع میشدند واین نوع تفکرنابو اجتهاد انها واعلمیت انها بعدا پذیرفته شد- خداوندمنان  میفرمیادمن هم زنده هستم یعنی همه چیز رابخوبی درک میکنم وهم القیوم هستم قیوم دومعنا کردند یکی ذات به خداش وابسته است قیم است ایستاده است ومعنای دیگر همه موجودان به ایشان قائم هستن اگرایستادند بخاطران است که خداوند منان انهارا بر پا کرده استمثل سقف که لوستر را نگه داشته است- اقایان میفرمایند ای شیوخ بعد حق داشتند زای اجماع وکلیت افرادباانها است اجتاعی اکه علم را قبول نکند اجماع احمقانه است اعلم یعنی بهترین بخصوص درعلم-چه دلیلی برای اعلمیت اقایان ذکر شده است درحالیکه اقایان خود به جعل خودمعترف شدند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظرات شخصی است-باتسلیت از رحلت جانسوز-حضرت ایت الله ایمانی رحمت الله علیه-من شخصا بامرحوم ایت الله ادیب رحمت الله علیه که مسجد الرجا نزدیک ترین مسجد به منزل ما بود بخصوص دراوائل انقلاب یک رابطه صممی پیدا شد- حتی من تفسیر خوا بهای خودم  را از ایشانمیخواستم که بعدا تاحدی باب شد- درچهلم ایشانمنجلوبدم وبیانات حضرت حجت اسلام حدائق رحمت الله علیه را مینوشتم که بسیار فردی تیز وفعال هستنددر پایان جلسه من باز گشتم- ایشان نزد ایت الله ملک حسینی  رحمت الله علیه نشسته بودند-من قبلادریکجلسه سخنرانی سئوالتی از  ایت ملک حسینی کرده بودم- ایشان بحث طولانی کردند وپایان جلسه بحث ادامه پیدا کرد –دانشجویان دانشگاه جمع شدند وبعضی خانم ها سئوالات تکمیلی دادندمن ودانشجویان هم راه ایشان داشتیم خارج میشدیم سئوال همچنان داغ بود دانشجویان فرمودند شما بیائید دردانشگاه درس بدهید وصحبت کنید وباسما جت میگفتند- ایشان قسم خورد بعد از مدت طولانی درقم به اندازه سرسوزنی من فهمیدم وزیادهم تلاش کردم—من به ایشان خوشامدگفتم وهم چنین به حضرت ایت االله رحوم ایمانی رحمت اللهنزدمن یکی از دوستان که قبلا سمت بلندپایه دراموزش وروش داشت والان استاد دانشگاه هستند یک لبخن ملیح زد-حضرت ایت الله رحوم ایمانی رحمت الله علیه بقول بچه های جبهه یک مهتابی زد-درحرم امام حسین علیه السلام وصلوته الله علیه-چون اولی بودم گریه اماننمیدادوسنت من این است همیشه درحرم امام رضا علیه پس از سلام بدنال کتاب درباره ایشان مطالعه میکنم که بسیار جگر سوز است وبعد با امام علیه السلام وصلواته  علیه واله والسلم مناجات میکنم- وبایک روحانی واردبحث میشوم—در حرم امام حسین علیه السلام یک روحانی ایرانی نشسته بود وبهسئوالت ایرانیان پاسخ میداد- ومنهم کنار ایشان نشسته بودم وگوش میکردم- دراخر وقت یک خانمی امد بسیار بی حال مانندکسی از نقاهت بیرون امده استسئوالی مطرح کرد وایشان تقریبا حالت کمی انکارداشت وایشان کمی محکم صحبت کرد من این نوع را تاتر الهی نام گذاشتم- ان خانم رفت- وایشان بلنددشدند که بروند-من از ایشان سئوال کردم که برای انکه قبله را بپرسیم انتجا میگویم؟؟ ایشان یک  یک لبخند زدند ویک برق افتابی با کناره تاریکی زدندوفرمودند اتجا میگویند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریا ت شخصی است-حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- میفرمودند من هرگاه حضرت زهرا علیها السلام میبویم بوی بهشت استشمام میکنم- به خاطرانکه ازبهشت عدن یک سیب بهشتی برای پیامبر اکرم اصلواته الله علیه واله والسلم اوردندکه نصف حضرت خدیجه صلواته الله علیها خوردند ودیگرهیچ غدانی نخورند- این سیب جسم حضرت زهراعلیه السلام ساخ تروح ازنور خاص الخاص الهی استکه فقط چهارده معصوم علیهم السلام اجمعین دارا هستند فوق نور عرش وبهشت است فرشتگان فقط چند تا –فرشته عرشی  ادرداریم  که از ی ساخته شده اند تکامل انهادرگرفتن-نور  از چهاده معصوم هستندکه فاصله عظیمی با چهارده معصوم سلام الله علیهم اجمعین وصلوات الله علیهم اجمعینمقربترین موجودات به خداوندمنان است که تقرب انهادرک نمیشودحتی زماین که در زمی ندرمحفلی ذکرانان میشود-نوری را ایجاد میکند که فرشتگان از خداوندمنان اجازه میگیرند کهبرای تکامل خودبه این محافل سربزنند-ضرت ایت الله اقا حاج میرزامهدی پویامیفرمیاد درکربلا گاممیزنید گردی کهبر کفش شما مینشنید سرومه چشم کنید- وخاکی که برسر شما مینشید تاجی است کهبرسرشما گذاشته است-نام انهابردن نورچشم انسان است-تمام نورانبیا یک جرقه از نور حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم است –یک لحظه دیدن یا احساس کردنچهارده معصوم- خاک را کیمیا میکند به ان نفس میگویند درزمان قدیم حتی  قبل از  وهابیت ظلمات-درمکه هرکس تاید میشددرجها اسلام تائید شده بود- وهابیت میدانست که چه لجنی هستندانرا بهم زد-حضرت امام سجاد علیه السلام وصلواته الله علیه- به مکه امد- دار دسته هشام به مکه امدند-شخصی به ا مام علیه السلام صوالته الله علیهگفت چقدرحاجی امده است امام سجا د علیه السلام وصلواته اللهعلیه دوانگشت خودرا مانند قیچی باز کردن وفرمودند از درون ان تماشا کن- دیدکه انسانها ماننند گرگ وموش ومانندان هستند اینان برای امام صلواتهالله علیه واله والسلم-راه باز کردنولی برای هشام که کثرانان میبایست سنی باشند وهشام رهبر انها است کوچه باز نکردند هرچه افرادی فریاد زدندکه ایشان هشام است راه باز کنید نکردند تامتوسل بزور- هشان وعلما همراه او گفتند کارماتمامشد بایک حرکت به امرایشان صلئواته اللهعلیه والسلم ازتخت بزیر کشیده میشویم وبرنامه مسموم کردن امام صلواته الله علیه واله والسلم راطرح کردن-بارایما صادق علیه السلام  وهم چنین همین اتفاقبرای حضرت موسی بن  جعفرصلواته الله علیه واله والسلماتفاق افتاد که همزمان با ورود هارون الرشید شد وایشان دستورداد امام را زندانی وسپس به زندان بغدادمنتقل کنند- وبر سرقبر رسول اکرم صلواتهاللهعلیه واله والسلم رفت وگفت رسول الله میدانم کارمن اشتباه است ولی چاره ؟؟وقاحت تاچه اندازهای ندازه وهرکار یمیتوانست بکند که شیعه به سمت حتی اقل به رکوردبرودوبر شیعیان سخت گیری زیاد ی کرد وترس زیادی ایجاد کرد وشبهه زیادبوجود اورد لذا امام علیه السلام میدانست موقعیت حاد است ودراینده مزمن هم میشود یکی از روحانیون معز ز کاروان مشهد درصثن کاظمین  بحثی در گیر شدخلاصه این است علائم هرچقدرزیادباشدمهم نیست شرایط باید زیاد باشد-امروزه درکربلا یک کسی یک چاقو بخرددردست بگیرد همه میترسنذ- تاکسی کم است تاکسی خارجاین سوار میکندافرادداخلی به سختی میکندهیجکس فردی که نمیشناسد سوار نمیکند- برای انکه سیا تاکتیکی ها  یاد داده است- یک نمونه را بگویم دشت ها ی ان هیچگونه مانعی نداردازمرز سوریه میتوان به هرنقطه رفتتصور کنید سه تا المانی یاقبلا ویزای عراق را گرفته بودند ویا سیا جعل کرده است انها بافرادی از داعش به حومه بغدا درسیدند- در یک باغ خرما به یک راننده تاکسی گفتند فلان مقدارزیادمیدهیم مارابه فلان باغ ببرداخل باغ گفتن بیا یک چائی مهمان ما ایشان راانجا گشتند ماشین را پراز مهمات کردن لباس راننده پوشیدندامدند دم منطقه سبزکهمحل سفارت خانه ها وادارات مهم است انها پاسپورت نشان دادندکه ما باسفارات المان کار داریمماشین مدارک اش درست بوده وتجربه زیادهم نداشتندواردشده است ماشین را پارک کردند ورفتندتعدادی راننده تاکسی گشتندلذا تاکسی کم شده استیا سوار ماشین یک لفسر پلیس شدند که به سرکارخود میرفته است کلت گذاشتپشت گردنهاش وایشانرا به باغ بردن وگشتند وماشینرا پراز مهمات کردند ولباس ایشان را پوشیدند اتفاقا مثلا داشتند پلیس بگیرننددم در تا فردی بیاید میله راکناربکشد داخل شدن ومنفجر کردن- ما به گاراز رابط گفته میشذ شمیسا گفته میشد-نورین سیدن هم گفته میشودماشینهای هتل انجا بود تعدای سوار شدیم که مال چند هتل بودیک مامورامنیتی ایرانی عراقی روی رکاب-شب بود وخیابان خلوت بود بیشت به سمت شرق میرفتند واندکی به سمت غربیک ماشین درسمت غرب بافاصله ایستاده بود- راننده متوقفشد به ایشان گفت چکار بکنمبوق بزنم اگربوق میزد حرکت میکرددستگیر میشد-گفت بهایست تامن بگویم چکارکن- بلافاصله چندنفرامدند از مغازه وپرسیدندچرایستائی- ایشان مثلا ادرسی میوخواست باز راننده گفت بوق بزنم گفت نهبرو چندچشمه دیگر باور کنید در سامرا اینطور کهمن احساسکردم پل ورودی گفتنئما میزنیم- ویکراهرودرست کردن وگفتندانراهم میزنیمولی بقعه رانمی زنیمهمه نیرهای نظامی میگفتندسریع از پل رد شوید وسریع به لقعه بروید همه ارام واسکت من دران لحظه یکدفعه باخودم گفتم بدنیست کهمن اینجا شهید شوم-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریا ت شخصی است-حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- میفرمودند من هرگاه حضرت زهرا علیها السلام میبویم بوی بهشت استشمام میکنم- به خاطرانکه ازبهشت عدن یک سیب بهشتی برای پیامبر اکرم اصلواته الله علیه واله والسلم اوردندکه نصف حضرت خدیجه صلواته الله علیها خوردند ودیگرهیچ غدانی نخورند- این سیب جسم حضرت زهراعلیه السلام ساخ تروح ازنور خاص الخاص الهی استکه فقط چهارده معصوم علیهم السلام اجمعین دارا هستند فوق نور عرش وبهشت است فرشتگان فقط چند تا –فرشته عرشی  ادرداریم  که از ی ساخته شده اند تکامل انهادرگرفتن-نور  از چهاده معصوم هستندکه فاصله عظیمی با چهارده معصوم سلام الله علیهم اجمعین وصلوات الله علیهم اجمعینمقربترین موجودات به خداوندمنان است که تقرب انهادرک نمیشودحتی زماین که در زمی ندرمحفلی ذکرانان میشود-نوری را ایجاد میکند که فرشتگان از خداوندمنان اجازه میگیرند کهبرای تکامل خودبه این محافل سربزنند-ضرت ایت الله اقا حاج میرزامهدی پویامیفرمیاد درکربلا گاممیزنید گردی کهبر کفش شما مینشنید سرومه چشم کنید- وخاکی که برسر شما مینشید تاجی است کهبرسرشما گذاشته است-نام انهابردن نورچشم انسان است-تمام نورانبیا یک جرقه از نور حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم است –یک لحظه دیدن یا احساس کردنچهارده معصوم- خاک را کیمیا میکند به ان نفس میگویند درزمان قدیم حتی  قبل از  وهابیت ظلمات-درمکه هرکس تاید میشددرجها اسلام تائید شده بود- وهابیت میدانست که چه لجنی هستندانرا بهم زد-حضرت امام سجاد علیه السلام وصلواته الله علیه- به مکه امد- دار دسته هشام به مکه امدند-شخصی به ا مام علیه السلام صوالته الله علیهگفت چقدرحاجی امده است امام سجا د علیه السلام وصلواته اللهعلیه دوانگشت خودرا مانند قیچی باز کردن وفرمودند از درون ان تماشا کن- دیدکه انسانها ماننند گرگ وموش ومانندان هستند اینان برای امام صلواتهالله علیه واله والسلم-راه باز کردنولی برای هشام که کثرانان میبایست سنی باشند وهشام رهبر انها است کوچه باز نکردند هرچه افرادی فریاد زدندکه ایشان هشام است راه باز کنید نکردند تامتوسل بزور- هشان وعلما همراه او گفتند کارماتمامشد بایک حرکت به امرایشان صلئواته اللهعلیه والسلم ازتخت بزیر کشیده میشویم وبرنامه مسموم کردن امام صلواته الله علیه واله والسلم راطرح کردن-بارایما صادق علیه السلام  وهم چنین همین اتفاقبرای حضرت موسی بن  جعفرصلواته الله علیه واله والسلماتفاق افتاد که همزمان با ورود هارون الرشید شد وایشان دستورداد امام را زندانی وسپس به زندان بغدادمنتقل کنند- وبر سرقبر رسول اکرم صلواتهاللهعلیه واله والسلم رفت وگفت رسول الله میدانم کارمن اشتباه است ولی چاره ؟؟وقاحت تاچه اندازهای ندازه وهرکار یمیتوانست بکند که شیعه به سمت حتی اقل به رکوردبرودوبر شیعیان سخت گیری زیاد ی کرد وترس زیادی ایجاد کرد وشبهه زیادبوجود اورد لذا امام علیه السلام میدانست موقعیت حاد است ودراینده مزمن هم میشود یکی از روحانیون معز ز کاروان مشهد درصثن کاظمین  بحثی در گیر شدخلاصه این است علائم هرچقدرزیادباشدمهم نیست شرایط باید زیاد باشد-امروزه درکربلا یک کسی یک چاقو بخرددردست بگیرد همه میترسنذ- تاکسی کم است تاکسی خارجاین سوار میکندافرادداخلی به سختی میکندهیجکس فردی که نمیشناسد سوار نمیکند- برای انکه سیا تاکتیکی ها  یاد داده است- یک نمونه را بگویم دشت ها ی ان هیچگونه مانعی نداردازمرز سوریه میتوان به هرنقطه رفتتصور کنید سه تا المانی یاقبلا ویزای عراق را گرفته بودند ویا سیا جعل کرده است انها بافرادی از داعش به حومه بغدا درسیدند- در یک باغ خرما به یک راننده تاکسی گفتند فلان مقدارزیادمیدهیم مارابه فلان باغ ببرداخل باغ گفتن بیا یک چائی مهمان ما ایشان راانجا گشتند ماشین را پراز مهمات کردن لباس راننده پوشیدندامدند دم منطقه سبزکهمحل سفارت خانه ها وادارات مهم است انها پاسپورت نشان دادندکه ما باسفارات المان کار داریمماشین مدارک اش درست بوده وتجربه زیادهم نداشتندواردشده است ماشین را پارک کردند ورفتندتعدادی راننده تاکسی گشتندلذا تاکسی کم شده استیا سوار ماشین یک لفسر پلیس شدند که به سرکارخود میرفته است کلت گذاشتپشت گردنهاش وایشانرا به باغ بردن وگشتند وماشینرا پراز مهمات کردند ولباس ایشان را پوشیدند اتفاقا مثلا داشتند پلیس بگیرننددم در تا فردی بیاید میله راکناربکشد داخل شدن ومنفجر کردن- ما به گاراز رابط گفته میشذ شمیسا گفته میشد-نورین سیدن هم گفته میشودماشینهای هتل انجا بود تعدای سوار شدیم که مال چند هتل بودیک مامورامنیتی ایرانی عراقی روی رکاب-شب بود وخیابان خلوت بود بیشت به سمت شرق میرفتند واندکی به سمت غربیک ماشین درسمت غرب بافاصله ایستاده بود- راننده متوقفشد به ایشان گفت چکار بکنمبوق بزنم اگربوق میزد حرکت میکرددستگیر میشد-گفت بهایست تامن بگویم چکارکن- بلافاصله چندنفرامدند از مغازه وپرسیدندچرایستائی- ایشان مثلا ادرسی میوخواست باز راننده گفت بوق بزنم گفت نهبرو چندچشمه دیگر باور کنید در سامرا اینطور کهمن احساسکردم پل ورودی گفتنئما میزنیم- ویکراهرودرست کردن وگفتندانراهم میزنیمولی بقعه رانمی زنیمهمه نیرهای نظامی میگفتندسریع از پل رد شوید وسریع به لقعه بروید همه ارام واسکت من دران لحظه یکدفعه باخودم گفتم بدنیست کهمن اینجا شهید شوم-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریا ت شخصی است-حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- میفرمودند من هرگاه حضرت زهرا علیها السلام میبویم بوی بهشت استشمام میکنم- به خاطرانکه ازبهشت عدن یک سیب بهشتی برای پیامبر اکرم اصلواته الله علیه واله والسلم اوردندکه نصف حضرت خدیجه صلواته الله علیها خوردند ودیگرهیچ غدانی نخورند- این سیب جسم حضرت زهراعلیه السلام ساخ تروح ازنور خاص الخاص الهی استکه فقط چهارده معصوم علیهم السلام اجمعین دارا هستند فوق نور عرش وبهشت است فرشتگان فقط چند تا –فرشته عرشی  ادرداریم  که از ی ساخته شده اند تکامل انهادرگرفتن-نور  از چهاده معصوم هستندکه فاصله عظیمی با چهارده معصوم سلام الله علیهم اجمعین وصلوات الله علیهم اجمعینمقربترین موجودات به خداوندمنان است که تقرب انهادرک نمیشودحتی زماین که در زمی ندرمحفلی ذکرانان میشود-نوری را ایجاد میکند که فرشتگان از خداوندمنان اجازه میگیرند کهبرای تکامل خودبه این محافل سربزنند-ضرت ایت الله اقا حاج میرزامهدی پویامیفرمیاد درکربلا گاممیزنید گردی کهبر کفش شما مینشنید سرومه چشم کنید- وخاکی که برسر شما مینشید تاجی است کهبرسرشما گذاشته است-نام انهابردن نورچشم انسان است-تمام نورانبیا یک جرقه از نور حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم است –یک لحظه دیدن یا احساس کردنچهارده معصوم- خاک را کیمیا میکند به ان نفس میگویند درزمان قدیم حتی  قبل از  وهابیت ظلمات-درمکه هرکس تاید میشددرجها اسلام تائید شده بود- وهابیت میدانست که چه لجنی هستندانرا بهم زد-حضرت امام سجاد علیه السلام وصلواته الله علیه- به مکه امد- دار دسته هشام به مکه امدند-شخصی به ا مام علیه السلام صوالته الله علیهگفت چقدرحاجی امده است امام سجا د علیه السلام وصلواته اللهعلیه دوانگشت خودرا مانند قیچی باز کردن وفرمودند از درون ان تماشا کن- دیدکه انسانها ماننند گرگ وموش ومانندان هستند اینان برای امام صلواتهالله علیه واله والسلم-راه باز کردنولی برای هشام که کثرانان میبایست سنی باشند وهشام رهبر انها است کوچه باز نکردند هرچه افرادی فریاد زدندکه ایشان هشام است راه باز کنید نکردند تامتوسل بزور- هشان وعلما همراه او گفتند کارماتمامشد بایک حرکت به امرایشان صلئواته اللهعلیه والسلم ازتخت بزیر کشیده میشویم وبرنامه مسموم کردن امام صلواته الله علیه واله والسلم راطرح کردن-بارایما صادق علیه السلام  وهم چنین همین اتفاقبرای حضرت موسی بن  جعفرصلواته الله علیه واله والسلماتفاق افتاد که همزمان با ورود هارون الرشید شد وایشان دستورداد امام را زندانی وسپس به زندان بغدادمنتقل کنند- وبر سرقبر رسول اکرم صلواتهاللهعلیه واله والسلم رفت وگفت رسول الله میدانم کارمن اشتباه است ولی چاره ؟؟وقاحت تاچه اندازهای ندازه وهرکار یمیتوانست بکند که شیعه به سمت حتی اقل به رکوردبرودوبر شیعیان سخت گیری زیاد ی کرد وترس زیادی ایجاد کرد وشبهه زیادبوجود اورد لذا امام علیه السلام میدانست موقعیت حاد است ودراینده مزمن هم میشود یکی از روحانیون معز ز کاروان مشهد درصثن کاظمین  بحثی در گیر شدخلاصه این است علائم هرچقدرزیادباشدمهم نیست شرایط باید زیاد باشد-امروزه درکربلا یک کسی یک چاقو بخرددردست بگیرد همه میترسنذ- تاکسی کم است تاکسی خارجاین سوار میکندافرادداخلی به سختی میکندهیجکس فردی که نمیشناسد سوار نمیکند- برای انکه سیا تاکتیکی ها  یاد داده است- یک نمونه را بگویم دشت ها ی ان هیچگونه مانعی نداردازمرز سوریه میتوان به هرنقطه رفتتصور کنید سه تا المانی یاقبلا ویزای عراق را گرفته بودند ویا سیا جعل کرده است انها بافرادی از داعش به حومه بغدا درسیدند- در یک باغ خرما به یک راننده تاکسی گفتند فلان مقدارزیادمیدهیم مارابه فلان باغ ببرداخل باغ گفتن بیا یک چائی مهمان ما ایشان راانجا گشتند ماشین را پراز مهمات کردن لباس راننده پوشیدندامدند دم منطقه سبزکهمحل سفارت خانه ها وادارات مهم است انها پاسپورت نشان دادندکه ما باسفارات المان کار داریمماشین مدارک اش درست بوده وتجربه زیادهم نداشتندواردشده است ماشین را پارک کردند ورفتندتعدادی راننده تاکسی گشتندلذا تاکسی کم شده استیا سوار ماشین یک لفسر پلیس شدند که به سرکارخود میرفته است کلت گذاشتپشت گردنهاش وایشانرا به باغ بردن وگشتند وماشینرا پراز مهمات کردند ولباس ایشان را پوشیدند اتفاقا مثلا داشتند پلیس بگیرننددم در تا فردی بیاید میله راکناربکشد داخل شدن ومنفجر کردن- ما به گاراز رابط گفته میشذ شمیسا گفته میشد-نورین سیدن هم گفته میشودماشینهای هتل انجا بود تعدای سوار شدیم که مال چند هتل بودیک مامورامنیتی ایرانی عراقی روی رکاب-شب بود وخیابان خلوت بود بیشت به سمت شرق میرفتند واندکی به سمت غربیک ماشین درسمت غرب بافاصله ایستاده بود- راننده متوقفشد به ایشان گفت چکار بکنمبوق بزنم اگربوق میزد حرکت میکرددستگیر میشد-گفت بهایست تامن بگویم چکارکن- بلافاصله چندنفرامدند از مغازه وپرسیدندچرایستائی- ایشان مثلا ادرسی میوخواست باز راننده گفت بوق بزنم گفت نهبرو چندچشمه دیگر باور کنید در سامرا اینطور کهمن احساسکردم پل ورودی گفتنئما میزنیم- ویکراهرودرست کردن وگفتندانراهم میزنیمولی بقعه رانمی زنیمهمه نیرهای نظامی میگفتندسریع از پل رد شوید وسریع به لقعه بروید همه ارام واسکت من دران لحظه یکدفعه باخودم گفتم بدنیست کهمن اینجا شهید شوم-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99