سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-من واقعا تعجب میکنمکه افرادی چومن جناب اقای مهندس شریعتمداری فرزند ایت الله العظمی شریعتمداری که زمانی جزو پنج مرجیعت بزرگ ایران بودند که درباره اسلام حکومتیئ چنین اظهارنظر کنند- من انرا حمل برتقیه میکنم-  انقلابی- معنا های متعدد دارد ومسلم است از نظر اسلام دارا یک معنای ویژه است که کاملا بامعنای غربی وشرقی ان فرق ماهوی  -واساسی -دارد—انقلاب زمانی است که جامعه احساس میکند وضعیت روبه خطر است وحکومت حتضرنیست وظیفه الهی وانسانی خودرا به خوبی عمل کند ملت درحال تضرر هستند- ودلیلی هم ندارد که چنین وضعیتی داشته باشند- وبه قول خارجی کلت تبدیل به یک انباردینامیت میشود که یک جرقه کافی است منفجر شوند- رهبران اسلامی  هشدار میدهند ونصیحت میکند وقتدار وقدرت ملت را به رخ حکومت میکشانند- وسرانجام قدرت نمائی میشود وحکومت ساقط میشود مگرانکه به عقل بیاید- این اقتدار لازم است حتی خداوندمنان- به شیاطین انسی وجنی این اقتدار نمایش داده است-عذاب خواهد امد- ولی بعداز انقلاب- اقتدار برای نیروهای خارجی شیطان صفت است وعوامل ستون پنجم انان درداخل استازامام صادق علیه السلام سئوال شد- که انهائیکه توحید قبول ندارند به انها کافر گفته شود یعنی عقل خودرا پنهان کرده اند وبالجاجت منکرتوحید میشوند ویا مشرک گفته شود زیرا انهابرای خداوندمنان شریک- قائل هستند-درست هست-ولی چرا نجس ورجس گفته میشود- حضرت به تعبیرمن  فرمودند برای انکه شوکی عظی برانها وارد شود-چون انها دست به فریب میزنند کهافرادساده لح مسلمانان رافریب دهند ومیخواهند نقشه بکشند که برمسلمانان پیروز شودوانهارا ازدین خودمنحرف کنند- به دین انها درایند حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- فرمودند کسی حقنداردبه زور از کسی خمس ویا زکات بگیرد- هفتادشتر به ابوسفیان دادند- از سال بعد ایشان میبایست زکات میداد اصلانداد- جناب اقای ابوبکر چیزی نگفت جناب خلیفه دوم اشتباه کرد هم خمس را برای بیت المال میخواست وهم زکات رامیخواست بخصوص از اشراف مکه ومدینه سرانجام به همین علت کشته شد- جناب اقای ابوبکر بغدادی مداوم زکات میخواهد وقیمت انرامداوم بالا میبرد واز همه چیز زکات میگیرد- ایشان اعلام کردند من برای حقوق برادارن سنی- قیام کردم تا انهارا از دست شیعیان نجات دهم وسرانجام فرمودند هرکس به دینمن نباشد کشته میشودچون ترکیب کافر ومشرک است واخیرا مرتدهم اضافه شده است به نام دین اسلام ان حکم راداده است خوب ایشان حداقل دروغگو وقاتل است- زمانی که در حوزه اسلام سنی هم همدیگر میکشند وضد شیعه تبلیغات میکنند ماجریان اقتدارگرا نداشته باشیم؟؟!!در ثانی مامعتقد هستیم بهترین اصول ها واحکام متعلق اسلام است ودراین زمینه بایدپایداری کنیم این اصول برای افرد نادان دربعضی مواردخشن مینماید- درصدراسلام بعضی این مطلب بیان کردند- خداوندمنان فرمودند شمااین ئجهان خلق کردیدیاما خلق کردیم ایاما اطلاعات علمی خودرابه شمادادهایم؟؟ چیزی که نمیدانید توقف وسکوت کنید تا قضیه برای شما روشن شود وگرنه بهخاطرنظریات خوداهل جهنم میشوید- اینجا است امام صادق علیه السلام فرمودندکه کسی سکوت کنند درجائی که علم ندارد یاعلم اورانمیپذیرنند- عارف خواهدشد—در روایت است تصور میکنم از ابن نباته است-شخصی به ابن نباته- گفت من متوجه شدم-که علی علیه السلام شب ها در داخل باغ به محل میرود دورازانظار عبادت زیادی میکند وسپس مناجات میکند ولی مجرئت نزدیک شدن نداشتم ابن نباته شب حضرت علی علیه السلام مخفیانه تعقیب کرد- وامام علیه السلام پس ازعبادت زیادشروع به مناجات کردتا اینجا رسید- که من ممکن است درگذشته کناهانی کردم باشم- وتوبه من مقبول نشود ویا دراینده غفلت هائی بکنم وشماناراضی باشید اینجمله فرمودند وغش کردن- ابن نباته نبض- حضرت را گرفتومشاهد کرد حضرت نبضندارد وعرق سردی که نشانه مرگ است بر پیشانی ایشان است سریع به خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها رفت وجریان گفت حضرت فاطمه سلام اللهعلیها فرمودند ایشان فوت نکرده است وکارهمیشگی است- یک پارج اب دادند وفرمودند برا یشان بریز- ابن بناته چنین کرد-حضرت علی علیه السلام به هوش امد- ابن بناته گفت- حضرت علی علیه السلام اینحرفها چه بود که گفتی؟؟حضرت فرمودند شما انهارگوش کردی گفت بله- شماکه گناهی نداری وگناهی نخواهی کردما چه بگویئم –که گناه صغیر وانگارنه انگار حتی توبه نمیکنیم- امام علی علیه السلام- فرمودند دلیال ایناست که شما به درجات بالا-نرسیده اید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-حضرت علی علیه السلام از همه والیان خویش ممت انسان با مردم رفتار میکی خواستند—از خداوند منان- وعذاب اخرت بترسند= خط قرمز- ودربرابر زخارف دنیوی فریفته نشوند= ارزشهای  شایسته سالاری – وخط شکنی—درنگاه امام علی علیه السلام قدرت فی نفسه هیچ ارزش ندارد= توحید مداری-درعالی ترین تحلیل- صرفا وسیله وسیله ای – است- برای رسیدن به اهداف انسانی- واز دید- امام- هدف -نیست—وبه همین دلیل—ایشان درطول زندگی  اش هیچ گاه به خاطر- قدرت  حرکتی انجام نداد- درحکومت امام- کرامت انسان- درعالی ترین  درجه ممکن رعایت میشد—حضرت به کرامت ذاتی-انسان ها معتقد بود- وبر اساس کرامت- انسان بامردم رفتار می کرد—میزان اهمیت- ارزش افراد درنظر حضرت بر سیره حکومتی ایشان وحاکمیت- اخلاق برسیاست- تاثیری تعیین کننده داشت= شایسته سالاری-تمام کشورهای  دمکراتیک- شایسته سالاری   قبول دارند-وخط قرمز دارند- اقای جورج  وبوش پسر زمانی که به اوگفتند وضع مردم درعمومیت خوب نیست- فرمودند ما ریس جمهور سرمایه داران هستیم وسپس مردم- قبض وبسط یک مسئله احساسی نیست- اولا یک مسئله فلسفی واقعی است وجهان بر اساس قبض وبسط ساخته شده است که بقول عرفا جمع وتفریقکه اگر دراین جهان نباشداین جهان وجود نخواهد داشت وربطی به اخلاق  وسیاست خاصی دارد که انهاهم دارای قبض وبسط هستند وملاکهای خاص خودراهم دارد  خداوندمنان- انرا حکیمانه میداند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- مسئله تحریم ها وساختن وپرداختن به مخالف خوانی –ها- امریکا وتاحدودی غرب باورنمیکنند که تاریخ  ورق خورده است- وحرکات انقلابی ریشه ای عمیق دارد- وامکان استقامت وشجاعت ومدیریت لازم هم وجود دارد- اینغرب است که اخر فرسایش پیدا میکند انچنان علی الظاهر این چنین است گرچه دراخردوره اقای اوباما به این حقیقت اشاره ضمنی شد ویکی از مشکل سازهای منطقه اسرائیل موردبی مهری واقع شد- امروزه منطقه سیرانقلابی بعلت بسیج افراد درحدمیلیونی وفراهم امدن تجهیزات نظامی مدرن که درتاریخ منطقه سابقه نداشته است وبدست اوردن تجربیات عظیمی که میتواند این ارتش را راهبردی  وعملیاتی کند درست برخلاف خواسته غرب بود غرب به قول یک خبرنگار مجله ایندپندست- هیچگاه گفتمان سیاسی دو طرفه ایجادنکرد- همیشه متکلم واحد  ومنحصربه فرد بود- ولی رسانها- اغی منطقه وگفتمانهای دوطرفه گرچه سعی میشد به نفع غرب باشد مطرح میکردند ونسل جوان فهمید که انها بیشتر شعار میدهند وکاری کارستان نمیتواندبکنند- ولی درعمل بعضی از رهبران طرفدارغرب  سقوط کردند وحکومتهای  انقلابی برسر کار امدند- متخاصم ترین انها- ایران بود کهتمام ارزشهای غربی ونوع ارتباط های گذشته ملغی کرد ویک منش ودکتریت ونوع عملکردی جدیدی رابوجوداورد-که دراوج ان به ریاست رسیدن جناب اقای محموداحمدی نژادهستند که بقول انها میتان گفت یک موسولینی- اسلامی است که بایدبه سمت شرق رفت- وپتانسیل چپ را به انقلاب داد وبا کمک شرق ادعا کرد همه مسائل خاورمیانه حل میشود وحوکمت های دست راستی دلیلی برای دست راستی بودن ندارند باید ازالگوی ایرانتبعیت کنند ودلیلی جز وسوسه شیطان بزرگ برای خصومت با ایران وجودندارد وباید درکنارهم بود- که غرب انرا شکستن شیشه عمرخود درمنطقه تلقی میکند- وضعیت منطقه بااین تصاویرمشخص بود به سمت بحران بیشتر حرکت میکرد لذا امریکا وغرب شروه به ساختن وپرداختن مخالف خوانی وتحریمات شدن وعلنا از بازگشت پهلوی-ها-حمایت کردن-  وتصور کردن اگرجنگی رخ دهد برنده انها خواهد همان اشتباهی که درجنگ جهانی اول ودوم رخ داد- از همه چیزمهمتر شکاف سیاسی دردرون غرب رخ داد وامنیت مردم امریکائی وغربی در خاورمیانه حتی درخودامریکا مسئله بغرنجی شد وپدیده اسلام درغرب مطرح شدلذامیبایست جلوی انرا بگیرند لذا جنگ داخلی وحمایت غرب از غربگراها-وارد سیاست غرب شد که غرب را دربطلاقی فروبرد وقدرت نظامی غرب به چالش گرفته شد وبقول نویسندهای پانزده کشور مانند ویتنام درحال تشکیل شدن است وغرب میابیست ازطر فی- خودرا تنها ابرقدرت نشان دهد- واز طرفی وارد معامله سیاسی شود بطوریکه کسی انرا ضعف نشمارد واین وظیفه اقای ترامپ است-؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-صدای امریکا به زبت فارسی بخوبی روشن ا - ساسلست- که هژمونی( یک پارچگی) سیاسی ایران که توسط سیستم سلسله مدار اسلامی درایران ودرمنطقه درحال شگل گیری است  وبه یکقدرت بدون منازعه دارد تبیدل میشود- که باوجود انکه امریکا باتمام توان درمنطقه حضور دارد به پرتگاه- میفرستد- مورد خدشه قرار دهد ولذا انتخابات- را سازنده این هژمونی استمورد چالش قرارمیدهد- که بایدکثرت درکثرت باشد- نه کثرت دروحدت- حتی امروز هنر نقاشی که یک هنر شخصی است- بدبنال شناخت یکی سری اصول واحد وبه معنائی دارای یک سیستم کلی هستند میرود وهمچنین درخصوصیات زنان ومردان هم از  کثرت درکثرت به کثرت دروحدت نزدیک شدن- سیستمی بودن وسلسله مداربودن ولو میزان اندکی داشته باشد- کثرت درکثرت رابخصوص درسیاست به گرد میگذارد- ابته درکثرت درکثرت- درجزئیات پیشرفتهائی خواهد داشت ولی درمیدانهائی  به برایند نیاز داریم- مانندارتش- وسیاست- بایدازپیشرفتهای تک محور به پیشرفتهای سیستم محور تبدیل شود وسیاست های چند محور تاریخ بخوبی نشام میدهد که سرانجام به شکست روبروم میشود-نمونه قابل ملاحظه ان تروریست های منطقه هستند که باشکستهای  خودشان-گناه به گردن  دیگری میاندازند  وبه سمت الگوی طالبان که یک الگوی سیستمی سلسله مدار است حرکت میکنند ومداوم درهم ادغام میشوند- امریکائی زمانی پیشرفتهای اتمی دانشمندان هندرا ملاحظه کردن- که سیستم تخصص محور بود- برای انکه از انها بشدت جلو بیفتند سیستم کثرت دروحدت محور را درپیش گرفتند کهحتی افراد تا هوش متوسط  نبوغ هندی جلوترافتاد- تاکتیکی صدای امریکا میزند این است-  سیستم های هژمونی محور باجنبه های منفی تاریخی ملاک میاورد با سیستم های کثرت درکثرت که کارهای مثبت کردن-  مسئله درمنفی ومثبت بودن است ومیبایست  سیستم های کثرت درکثرت منفی رابا سیستم های  کثرت ود وحودت مثبت هم مقایسه کنید که یکی ازانها- ایران است- باز ی کثرت در کثرت که باز میخواهدبه یک هژمونی برسد-مانندترکیه- بخوبی فروپاشی ان درمنطقه قابل رصد کردن است- وتا حدی سیاست امریکا واروپا اد انرا مشخص میسازد- که بخوبی  یک سیاست هژمونی محور نمیتواند قوه رابه فعل تبدیل کند- دلائل عقلی محض ودلائل نقلی وحی وتجربیات  تاریخی بشریت این استدلال را اثبات میکند-1 امید از تبلی ذهنی وزیادخواهی وقهرمان سازی قرون وسطی وخیال بافی ها- ما به سمت احیا سیاست اسلامی  وحکومت اسلامی وایجاد  یک هژومونی قلعه ای توحیدی شویم- ان


ارسال شده در توسط علی

پول شوئی ایرانبسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- صدای امریکا – جناب اقای فلا حتیان- بیان میفرمایند- جناب ایت الله رئیسی رحمت الله علیه- فرمودند که ما چند برابر میزانی که باید مالیات بدهیم به فقر وکارهای عام المنفعه- انجام میدهیم- ایشان میفرمایند- که ایشان متوجه نیست که باید اول مالیات بدهد وسپس با پولی که باقی می ماند کارهای خاص خودرا خودرا انجام دهد- ودینا چنین است درحالیکه جناب ایت الله ریسی درست میفرمیاند وایشان بی اطلاع است- ملکه انگلستان جزو ده نفر ثرومت مند دنیا است واز این کاخ هادرامد زیادی دارد- ولی هزینه نگهداری ان با دولت انگلستان است- زیران درامد برای کارهای مدیریتی ایشان است-سرتاسر اینترنت- درمریکا بیان میکنند اگربه مدرسه کمک کردید از مالیات کالسته میشودبرای موزه ها برای خیریه ها برای بیمارستان ها – وتحقیقات  پزشکی وو-میتوان کمک-کرد واز مالیات کاسته شود- طبق نظرشما بایدمیگفتند- اول مالیات بدهید وسپس از جیب مبارکدراین موارد هزینه کنید- درثانی حفط عتبات عالیه بادولت ها است حوزه های علمی – حال که از جیب استان مقدس رضوی داده میشود- بخاطر موقوفات خاص وکمک به دولت است-اما پول شوئی دوکشورفقط اثبات شده است- ایران وکره شمالی – این کمال وقاحت است- بانک سویس حرف اول دردنیا میزند بسیاری از بانک درامریکا که دیگر صدای اش را درنیاوردند- حتی اخیرا بانک واتیکان جزو بانک ها پول شوئی بود که کاردنیال اخیرا نرا فاش کرد ویکخبرنگار هم تحقیق کرد  وانراثبات کرد سراسردنیا عمل میکندبیست میلیارد دلار درامد موادمخدر است که سهم امریکا دومیلیارد دلار است-قرص های وان گردان اخیرا اثبات شد داعش درانگلستان وامریکادفتر دارد وقرص روانگردان در سوریه تولید میکند حتی به امریکا میفروشد تمام میراث باستانی گران قیمت سوریه وعراق اخیرا افغانستان در بسته بندی های  سیاسی به غرب میفرستد وپول ان تبدیل به کالاهای جنگی وغیرجنگی داعش وحقوق میشود-انشاالله ک عقل درست حسابی به اقایان وخانم ها خداومند عنایت کند انشااالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-دوموضوع را مورد توجه قرارمیدهم- یک وظائف منتظران-فرض کنید امام ز مان علیه السلام وجودنداشتند- وظیفه ما چه بود- وظیفه ما این بوده است که تا امام حسن عسکری علیه السلام یازده امام معصوم علیهم اسلام الله رادر سیستم ها ی متنوعحکومتی – اخلاقی – اعتقادی  فقه ای عرفانی وکاربردی وغیره پیاده کنیم- همانطور که برادران ما دراهل تسنن ویا مذاهب دیگرابراهیمی وغیر ابراهیمی عمل میکنند- مانند پزشکان که به علم خود عمل میکنند- اما نفش امام معصوم چیست- وچرا همیشه میبایست امام معصوم باشد نقش معصوم تعریف شده است که اولا تحریفات ومجعولات را که توان شناخت نیست را مشخص سازد واسلام ناب را تبین کند ودوم بن بست ها وگره هارا باز کند  ومشکلات روز را راهنمائی کند- وهمانطور درعلم پزشکی بسیار مسائل هنور حل نشده است- وامید است دراینده دانشمندان این رشته انرا حل کنند- همین نقش را امام معصوم علیه السلام دارد- اروزه به رفته خوبی مشخص میشود غرب نمیتواند- انسان خسته شده را به خوبی رفع خستگی کند با تمام ر اه حل هائی را که پیدا کرده است- بخوبی روشن است برای نسل جوان باز ی ه ای کامپیوتری که یک راه حل اسان است- وکم هزینه است دارد رواج میدهد- ولی برای سن های  بالاتر مسئله سکس را انتخاب کرده است باوجود میزان طلاق زیاد- یک راه حل جدیدی تر مطرح کرده است- بنام- ازدواج باز-فعلا- این ازدواج از دونفر شروع میشود- درسه حالت- بشرطی که- موفقیت داشت به سه نفرتبدیل میشود باز باحالات مختلفدر ضمن میفرماید دانشمندان میتوانند میزان حسادت راهم اندازه گیریکنند ومدیریت این مسئله را ارزیابی کند وغیره چه نیازی برای درک حسادت  بله چنین پروژهای نیاز نیست درغرب اعلام میکنندهرکس درهرموردی به حسادت دچار شد وبه فلان مرکز روانسنجی مراجعه کند وتجربیات خودرادر اختیار بگذارد وبسیاری افراد صادقانه مراجعه میکنند  وموردخودرا بیان وتبین میکنند- انسان موش ازمایشگاه که نیست انهم درسطح گسترده- این یکنوع درحقیقت سرگرمی است-امروزه در امریکا- یک فکر زیبائی شروع شده استکه شناخت هستی  نه برای مفیدبودند انسان از لحاظ اقتصادی وغیره بلکه درک زیبائی های هستی است بخصوص زیبای روحی وروانی وفکری ایجاد کند- یکی از مسائلی که در براه توحید مطرح است-توکل به خداوندمنان است-که برای سکولار ها بسیار سخت است ویکی از نشانه های مومن است هم دلائل عقلانی دارد وهم دلائل نقلی دارد وهم دلائل تجربی دارد مشکلترین توکل ها مال انبیا اعظام صلواته الله علیهم  اجمعین است- که همه انها به موفقیت نائل شدن وامام زمان سلام الله علیهچنین حالتی دارد وتمرینی است برای توکل برای خداوندمنان-وموضوع دوم- حضرت ایت الله نقویان رحت الله علیهنکته ظریفی که بسیار اهمیت دارد- بیان کردند وانهم صلح حدیبیه است-خداوند منان مانندمادران- شعارهای تند میدهد چون میدانند چون بچه ها افراد لجوج وسرکش وپرغرور ولذت خواه هستند ولی درعمل سعی میکند بسیار محتاط  وتاحدی بسیارلطیف عمل کند- درهمین صلح حدیبیه که مسلمان سخت ناراحت شدندکه واردمکه نمیشوند- این مطلبنه به خاطرانکه مسئله حج عقب میفتد ویک عمل عبادی تعطیل میشود بلکه میخواستندیک انتقام درست وحسابی از مکی ها بگیرنند- زیرا ضربات سخت رامسلمانان نوش جان کردند واهل مکه ضربه سخت نخورد- نماینده مکهکه بنزد رسول اکرم صلواته الله علیه واله السلم  امد  ایشان ابوسفیان را اگاه سخت که وزنه به نفع مسلملن میچرخد ودرجنگها اتیه هم شانس زیادی مانداریم وسرانجام مردم از شما  کناره خواهند گرفت واساس جنگ اقتصادکمر شکن وجلوگیری اهل مدینه از کاروان اهل مکه به شام بود- کهبخش از نیازهای عربستان بر اورد میکرد ایشان به پیامبر  اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم فرمودند مادوگروه هستیم جوانان وعهای جنگ طلب هستند وعده ای ما- به شرطی که درمکه نمائید وکاری بامانداشته باشید وفقط مسئله حج است حاضر هستیم وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم قبول کردند وعجیب است درمکه داستان حضرت یوسف علیه السلام بابرداران شان گفتند یعنی اهل مکه برادران خود خطاب کردند از اعتدال گذشته است به تفریط رسیده است-همین جناب خلیفه دوم که صلح حدیبیه اتش بیارمعرکه بود پس از انکه متنبع شد از پایمبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم سئوال کرد- چرا مااینقدربدنبال انتقام هستیم ولی خداوندمنان این چنین نیست—حضرت صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند- زیرا شما رقیب هستید وخداوندمنان خالق انان است علا قمند بوده است که انهاراخلق کرده است- واین مطلب درس بزگی  درسیاست به ما میدهد که درانتقام گیری تاحدی بسیار زیاد اهل گذشت باشیم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-به بهانه مقاله سایت رادیو زمانه- ایشان سعی کرده است درمناظرات کاندیدهای انتخابات به قول ایشان گسل هائی را پیدا کند- ونقاط ضفی را اشکار کند-در روایت واخبار از امام معصوم علیهم سلام الله اجمعین بعنوان نمونه از امام سجادعلیه السلام فرمودندتا قبلاز ظهور اسلام مانند کشتی ورشکسته به سمت هدف حرکت میکند- ویاشتری است مریض الحال افتان وخیزان حرکت میکند ویا جون جوجهای درجنگال عقاب اصحاب گفتند ان جوجه خوب خورده میشود- امام علیه السلام فرمودند از معجزات الهی است که خورده نمیشود ولی پروازی برای اوج گرفتن ندارد وزمانیکه توسط امام زمان علیه السلام اسلام به قدرت رسید کفر قدرت باقی ماندن ندارد- لذا بیان ضعفها وبقول شما گسلها امری طبیعی است انچه شما انتظار دارید پس از ظهور امام علیه السلام است در زمان ظهور بخشی از ایرانیان مخالف امام زمان میشوند که گفته میشود تحت تاثیر یهود ومشرکین هستند گفتن ضعف ها گپرچه نارحت کننده وباعث تاسف است ولی ازطرفی نشانه شجاعت وروبه بهبودی است امید است که سال به سال نشان از تنزل  نقض ها وتکامل وصعود کمالات  وبهبودی ها باشیم انشاالله-


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0