سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-سایت کلمه-جناب اقای عبدالله- ایشانبعلت انکه وهابی شده است یعنی خواسته است ازشرک فرارکند؟؟!! و مجبور شده است که ظاهر قران واحادیث را قبول کند نه باطن قرانرا-  سفسطه وغلطه میکند وخوداش سفسطه ومغلطه را درک نمیکند نشان بیسوادی ایشان دارد ومقام وجه الهی را که یک معقول است یعنی باید درک عقلانی کرد که این مطالب ودروهابیت کفر است میفرماید وجه یعنی صورت ایاخداوندمنان صورت دارد—چون تمام قدرت در دست الهی قدرت دیگری ولوبصورت وجه الهی  نباید باشد حضرت ابراهیم السلام بدستورالهی چهار پرنده گرفترا تمام گوشت بال انها باهم  کبوید تا یک کوشت یکرنگی بوجود امد بعدخداوند فرمودانهار برسرچهار کوه بگذارید ونکته مهم حضرت ابراهیم علیه السلام سرهرکدام بگیر وتووتو صدا کند گوشت گرنده جدا میشود احیا  میشود وبه سمت تومیاید وباسراش متصل میشود ایا هستی حرف خداوندذمان رافقط قبول دارد صدای حضرت ابراهیم علیه السلام راکه نمی فهمد  بایادخداوندمنان صدا کند مگرخداوندمنان از مطلق بودن درقدرت علم  که  نبایدکاسته شود-مگرخداوندمنان بقول شما بیکار است یاقدرت خودرا بکسی اجاره میدهدکه نزول کند این مقام را میگوینندوجه الله جناب میفرماید هم خداوندحق است وهم علی علیه السلام  حق است ؟؟ پس دوحق ایجادشد پس دوخدا شد پس همه باطل باشند ویاهمه از خداوندمنان مستقیم باید وحی رابگیرنند زیرا دوتا نور میشود دوتا حق میشود واین شرک است پس خلق نورمن النور چیست- ایشان میفرماید اگر علی علیه السلام وجه الله است بشرهم هست ایندومتضاد هستند- وایشان نمیشود شما علی علیه السلام واولیاالله علیهم السلام از اسلام بردارید امکنان وحدت ورسیدن به یک مذهب از بین میرود- یک تحقیق مفصل درغرب است چونغرب بدنابل شناخت نقطه مطلوب که به ان نقطه کمال مطلوب داده میشود غرب بدنبال کشف ان است وتضادی عجیبی در کشورهای غربی است طبق یک سری تحقیقات درباره هرعلمی وهرهنری شروع کردن از پانین به بالا بخصوص درعلوم  انسانی مختصات  انها راکشف کنند تانقطه مطلوب وایدهال رابدست بیاورنند- اولین کشف استنقطه درعلوم انسانی یک دایره است کهدران اصول قرار دارد درتفریط اصول ها یک سان هستند باهم وحدت وهماهنگی کامل دارند هرچه بسمت کمال حرکت میکند این دایره کمی بزرکتر میشوددرنقطه ایده ال تمام اصول وجودارد ولی به ظاهربعضی اصول باهم متضادهستند ولی درباطن وحدت دارند بههمین علت است جزنبوغ انهم بسیارکوشا اینمطلب رادرک نمیکرده است و.این نقطه را کشف نمیکرده است وسپسبه سمت افراط میرود باز اصول درجنبه وحدت پیدا میکند ولی کوچکتر میشود درحالیکه نقطه اعتادل بزرگترین دایره است وانهم اصولاش برضد اصول تفریط است است  علی علیه السلام هم بشراست وهم وجه الله استشما اگروجه الله  را قبول نکنید حضرتجبرائیل علیه السلام راهم نباید قبول کنید زیرا ایشان هم وجه الله است؟؟ مسقیم خداوندمنان رابایدقبول کنید- شاید این مقدار کافی باشد اما داستان عرض کنم یکی از علمای سنی شیعه شد دلیل شیعه این بود جوانی به خدمت ایشان امد وسئوال کرد چگونه است هدهد قدرت دارد تا صنعا پرواز کند وزبان عربی وزبان عبری بداند وهمه مطلبرا به خوبی درک کند درحالیکه اینکاررابایدخداوندمنان میکرد!! ایشان فرمودندمن گفتم چون درقران امده است پس درست است اما رمز اش رانمیدانم- پس از مدت هافکر به این نتجه رسیدم خداوندمنان میتواندانچنان قدرتی به یک پرنده بدهد که کار خدائی کند پس انسانها  بایدچه بکنند وانبیا واولیا عظمت الهی درچه حدباشند؟؟ ما اشتباه میکردیک شیعیان درست میگویند-کمی تفکر کنیدلطفا- انشاالله به نتجه مطلوب میرسید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مسله-وحی-درتشکیل خانواده موفق-در اینترنت سایت هی زیادی است که از زنان بدنام-که یاشهرت زیادی پیدا کردند ویا از جهت اگاهی عمومی قوی هستند- خاطرات روزانه انها رامیخرند ودرسایت میزنند- تمام ان سایت بجز یکی را ایران سانسور کرده است-درغرب انواع فحشا هست- استولی این خانم  برنامه اش بدین طریق بود که افراد هفتگی یک جلسه دوساعته تا سه جلسه دوساعته انتخاب کنند وتا زمانی برنامه هفتگی پر است کسی گزینش نمیشود-خاطرات یکروزی کاری راشرح میدهد که باهفت فرد بوده است  که سه تای انرا انتخاب کردم- البته دراین دوساعت گفتگو سینما رفتن خرید کردن حتی به مهمانی رفتن هم است—نفر اول که ان خانم عنوان خپلوی کودن داده است- ایاشن کارمندیک شرکت است ازدواج نکرده است صبح تاشب کارسخت انجام میدهد وهرچه به اومیگوید میزان مهارت وعلم زیاد کن تاپول بیشتر وکار کمترکنی حرف به گوش اش نمیرود- خپلو هم است خانه که میاید همه اش دراستراحت وخواب است- که همان مرتاض هندی درایرا ن است قانون ان است ربع ساعت قبل از وعده بایدزنگ بزند واعلام امادگی کند ومحل ملاقات ر ا مشخص کند- این زنگ نمیزند واین خان به منزل اومیرود ومتوجه میشود دریک تب سوزان روی تخت خوابیده است ویک کارت ملاقات باپزشگ در راس ساعت پنج داشته که نرفته است بهاومیگوید من تورا به دکتر میبرم ایشان امنتاع میکند ومیگوید این مرض هم ماه قبل را داشتم مقداری از دارو هست که ایشان از دارو را به میدهد ویک سوپ بر ای ایاشن تهیه میکند وبعد به ایشان میگویدشمادرشرکت –تان نان ودختران مجرد دارید با یکی ازیا ازدواج کن ویاانکه دوست شودتا به وسربزنند وتورا دکتر برنند وغیره- ایشان جواب میدهد- من دها مشگل ومسئله دارام که زیر بار دارم له میشوند-تو بر ای من دردبالای درد درست نکن- دومی یک جوانی است زیباروی  طناز وشیر ین وتازه از دانشگاه در رشته موسیقی فارغ التحصیل شده است- ایشان به اومیگوید شما دربهترین شرایط ازدواج هستی بهتر است هرچه زودتر اقدام کنی انجوان خنده میگوید من میدانم با ازدواج اول بدبختی من شروع میشود حال بایدجوانی کرد ولذت برد- سومی یک مهندس موفق است که مدیر عمل یک شرک است وسن اش به سی وپنج رسیده ایشان به یک مهمانیکه دریک هتل به خاطر موفقیت های شرکت گرفته شده است وروسای بخش وافراد کلیدی دعوت هستند دعوت کرده است – بسیار خوش خنده وخوش رواست- بعدازانکه همه رفتند – ایشان میگویدمن دربین خانم ها افراد خوبی رادیدم با یکی از انها ازدواج کن  ویا مدتی دوست شو- ایشان جواب میدهند اصلا زبان خانم ها ومنش انهارا نمیفهم- ایشان میفرماید –شما که کودن نیستید دردانشگاه درس سبک زندگانی چیزی یادندادند تنها فرمول مهندسی خواندی-من به شما یادمیدهم- ایشان میگوید که من کودن نیستم تعلیمات شما هم اوهام است من درک انها غیر ممکن است- من اکنون هم محبوبیت دارم وهم پرستیژدارم با یکی از ان خانم ها دوست شوم- سرانجام ابروی من میرود وابرویزی میشود در امریکا اخیرا بحث هماهنگی وباهم جور شدن فراوان است ودرانگلستان است که همه انهادراصل کلی درست ولی درواقع بعلت لیبرایسیم افراطیکه ترویج میشوداز بچه گرفته تا مادربزرگ همه چیزرا نابود میکند درامریکا محور زنان است مردان باید زبان انها رادرک کنند وانان متغیر میشوند-درانگلستان  مردان محور هستند ولی زنان بسیارموارد نمی پذیرننذ- قران هملنگی مرردان بازنان وجاذبیت طرفین را یکی از نشانه بزرگ شناخت الهی میداند که بین زن ومرد ایجادمودت ورحمت میشودولی قول امام صادق علیه  السلام بشرطی که درصراط باشد- امروزه درامریکا میگویند برای انکه جوان سرنخورنددر سن راهنمای بادختر ی اشنا شوند وسپس بان دختر ازدواج کنند که هماهنگ بر بیاورنند ولی دانشمندان دلسوزتر خداوندمنان با راهنمائی که به طرفین میکند به جای انکه ابرو را درست کنند چشم را کور میکنند این همان مطلب قران مجید میفرماید عده ای باجودعلم بجهنم میرونند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه مبعث رسول اکرم صلواته الله علیهدرباره حضرت رسول اکرم صلواته الله علیهواله والسلم کسی نمیتواند عظمتی که خداوندمنان بیان کرده است شرح دهد ولی میتواند از جائی شروع کند به جائی ختم نماید-جایگاهی علی علیه السلام ازبیان ان عاجز است-سایت کربلا جمله کلیدی بیان کرده است که رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم مردمانی که غرق در دریای تاریکی وظلمت بودند ودرا ن حیران- انان اقیانوس نور ورحمت وکرامت غرق کرد که دران حیرت داشتند-یک دانشمندی این اصل راپذیرفته است که دونوع اسنان وجودارد گروهی در ذات انها پویائی است مانند ایرانیانکه انها به ظعیان بروضع موجود میکشاند وبعضی جمود دارند به این سادگیها تغیر پیدا نمی کنند که میبایست مصرراتا حدود چنین انسان بی شک عربستان جزو گروه جمود بوده است لذا واقعیت این است از ان همه عظمت- بسیاراندک به درک وفهم رسیدند وهرگز دران اقیانوس نور غرق نشدند بهترین افراد سلسله انبیااعظام واولیااکرام هستند انجا که میبایست بیادثابت قدم باشند چنین بودند وانجا که میبایست تغیر کنند تغیر میکردند ولی اما نکته اساسی ان است که تغیرات درزمان رسول اکرم بسیار زیاد وشگفت انگیز است که درتوسط هیچ پیامبر ی صلواته االله علیه واله والسلم چنین تغیراتی شگفت زیاد رخ نداده است- وپیرونش میبایست به این اخلاق العظیم نزدیک شوند- ئوبه ان قله والای علم که حضرت علی علیه السلام با قلعه مستحکم والای علم بیان فرمودند نزدیک شوند- برای شناخت حضرت رسول اکرم صلواته علیه واله  والسلم حضرت علی علیه السلام شناخت که شناخت ایشان خود اقیانوسی است وچنایه پیامبر اکر م صلواته الله علیه واله والسلم رابشناسد تاحدودی خداوندمنان راشناخته است لذا دین اسلام پویائی زیادی رامیطلبد- وتغیرات زیادی باید رخ دهد-درتعلیم ایشان چنانچه انسان در دنیا از تاریکی به نور بیاید- دراخرت هم از تاریکی به نور می اید چناچه تعیلمات اسلام را درنیا اجراکند از پریشانی ورنج ها وفتنه ها نجات میابید دراخرت هم از رجها وپریشانی نجات خواهد یافت- کمک ومرحمت الهی دردین اسلام بالاترین میزان نسبت به ادیان گذشته است وهم دراخرت وخداندمنان نواقص را بر طرف میکند تمام انسان ها چه ازاد باشندچه عبد درنظر الهی عبد هستنددرحقیقت عبدها به هم در راه الهی کمک میکنند وهمه برادر یک دیگر هستند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-یک شهری در کشور مکزیک در مرز امن امریکا است!!دریک منطقه کویری بوده که میزان ابش بسیار اندک است- امروزه تبدیل به یک شهر بسیار بزرگ شده است ازقبل صادرات موادمخدر سالی یک میلیارد دلار ودویست میلیون دلار- حال محاسبه کنید که کل کشور مکزیک چقدر مواد مخدر به امریکاترانزیت میشود-تمام تاسیسات این شهر را مافیا ساختند از ساختمان های بلند واسفات کردن وسوپر مارکت ها ومغازه هرچه هست مافیا ساخته است که کالا ازامریکا واز داخل وخارج وارد میکند-برای انکه سیاست امریکا ودیگرنقاط جهان را درک کنید که دراین موارد ساکت هستند-مداوم امریکا یک هیت به این شهرارسال میکندوفیلم تهیه میکنند  وگزارش میدهند دراین شهر جز افراد سالخورده کارمندان مافیا حق خریدن موادمخدر ندارد ولی خارجیان بخصوص امریکا ئیهاهرچه قدر بخواهندبه انها موادمخدر فروخته میشود واز هر سوپر مارکت هر چقدر بخواهند مواد به انها موادفروخته میشود مرز طولانی با مکزیک را نرده کشیدند یک بیابان کم عرض راکه قطار ازانجارد میشود باز گذاشتند –جناب اقای اوباما بایداقای سلمان بن سعودرا به شهر لاس وگاس ببرد وبه مقام شهروند افتخاری لاس وگلاس نایل شود که از ارزوهای کشور چکسلواکی سابق بود که چرا مرحوم الویس پرسلی به انجا نمیاید-خوب ثانی انرادرست کنید درحالیکه اگراین هنرمند ریس جمهور امریکا میشدقطعا وضع امریکا از حالا بهتر بود- وبالا سرکاخ اقای سلمان سعود که جناب ابن تیمیه پاسورت بهشتی ایشان راگرفته وامضائ شده دراختیار ایشان است یک مجسمه ازادی یک خانم پروفسور با کرست زنگوله دار- شورت داغ بافتنی زرد رنگ کریستال دارددر یک دستاش دیپلم افتخار مهندسی حقوق بشر- ودر د ست دیگر اش یک پاکت زرد رنگ سی سانتیمتر درهفتاد سانتیمیتر پاداش ویژه باشد که جناب هرروز بالای بام برود وانهارا دریافت کند ویگ پرچک ابی رنگ پلاستکی ازادی هدیه ناتوجلوی اطاق ایشان تصب شودکه درگلدانی با مواد جنگی وموادمخدر محکم شده است- حال که حضرت مسیح علیه السلام درخواب است مجوز هرکاری ابن تیمیه به جنابان داده است!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-یک شهری در کشور مکزیک در مرز امن امریکا است!!دریک منطقه کویری بوده که میزان ابش بسیار اندک است- امروزه تبدیل به یک شهر بسیار بزرگ شده است ازقبل صادرات موادمخدر سالی یک میلیارد دلار ودویست میلیون دلار- حال محاسبه کنید که کل کشور مکزیک چقدر مواد مخدر به امریکاترانزیت میشود-تمام تاسیسات این شهر را مافیا ساختند از ساختمان های بلند واسفات کردن وسوپر مارکت ها ومغازه هرچه هست مافیا ساخته است که کالا ازامریکا واز داخل وخارج وارد میکند-برای انکه سیاست امریکا ودیگرنقاط جهان را درک کنید که دراین موارد ساکت هستند-مداوم امریکا یک هیت به این شهرارسال میکندوفیلم تهیه میکنند  وگزارش میدهند دراین شهر جز افراد سالخورده کارمندان مافیا حق خریدن موادمخدر ندارد ولی خارجیان بخصوص امریکا ئیهاهرچه قدر بخواهندبه انها موادمخدر فروخته میشود واز هر سوپر مارکت هر چقدر بخواهند مواد به انها موادفروخته میشود مرز طولانی با مکزیک را نرده کشیدند یک بیابان کم عرض راکه قطار ازانجارد میشود باز گذاشتند –جناب اقای اوباما بایداقای سلمان بن سعودرا به شهر لاس وگاس ببرد وبه مقام شهروند افتخاری لاس وگلاس نایل شود که از ارزوهای کشور چکسلواکی سابق بود که چرا مرحوم الویس پرسلی به انجا نمیاید-خوب ثانی انرادرست کنید درحالیکه اگراین هنرمند ریس جمهور امریکا میشدقطعا وضع امریکا از حالا بهتر بود- وبالا سرکاخ اقای سلمان سعود که جناب ابن تیمیه پاسورت بهشتی ایشان راگرفته وامضائ شده دراختیار ایشان است یک مجسمه ازادی یک خانم پروفسور با کرست زنگوله دار- شورت داغ بافتنی زرد رنگ کریستال دارددر یک دستاش دیپلم افتخار مهندسی حقوق بشر- ودر د ست دیگر اش یک پاکت زرد رنگ سی سانتیمتر درهفتاد سانتیمیتر پاداش ویژه باشد که جناب هرروز بالای بام برود وانهارا دریافت کند ویگ پرچک ابی رنگ پلاستکی ازادی هدیه ناتوجلوی اطاق ایشان تصب شودکه درگلدانی با مواد جنگی وموادمخدر محکم شده است- حال که حضرت مسیح علیه السلام درخواب است مجوز هرکاری ابن تیمیه به جنابان داده است!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—جناب سایت کلمه فارسی باز هنر شمادر اسمان وریسمان بافتن است از ایات قرانی که مورد دلخواه شما است استفاده میکنید واین کار بسیار خطرناک است وحقایق لوث میشود- من به این بخش صحبت شما رسیدم- که فرمودیدکه امام علم بی نهایت-ندارد- قبلا بیان کنم درمسائل خداوندمنان- باید دقت زیادی کرد کوچکترین اشتباه تمام اعمال حبط میشود مانند هیزم که به اتش برسد در خط قرمز قران هم همینطور است- باید دقیق شناخت کوچکترین اشتباه تمام اعمال اش حبط میشود-در روایت است شخصی به خانه رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم شبانه امد درباره قدرت الهی درمورد ستارگان چیزی گفت حضرت خشمگین شدند وفرمودند چنین نیست وایاشن رفت وبعد حضرت فرمودند اگر نظریه خودرا تصحیح نکند اهل جهنم است – ما میبایست با ملاک دقیق اظهار نظر کنیم- سفسطه باز ی نکنیم- مسائل عقلانی در مورد دین میبایست دقتی فوق العاده زیادی  میطلبد- مقدمه اول- بر ای خداوندمنان حد واندازه تعین نکنیم مگر ملاک از خود خداوند منان داشته باشیم- یاعقل سلیم داشته باشیم که وحی این عقل سلیم را تائید کند- درعلم کلام است اگر خداوندمنان به موجود ی ظرفیت خاصی بدهد وکمتر از ظرفیت اش به ان عطا کرده باشد بخل ورزیده است؟؟!! که هیچگاه چنین نخواهد شد- شما به این دو ایه  قران توجه کافی مبذول نکردید—ایه اول-": وهرکه راخواهی بی حساب روزی میدهی- انهاروزی معین خواهد داشت|" چه در دنیا وچه دراخرت:" ایه دومیمربوط است به مسائل لذتی ودنیای ومادی ئبغی رحساب لباس به کسی دادند برخلاف عقل وحکمت است ان رزقی که بغیر حساب است مانندعلم است که دراخرت هم بهسمت بی نهایت سوق داده میشود – برای دعا هم چنین خاصیتی بعضی علما قایل هستند که مومن یک دعا میکند بقول خارجیان تاریخ بشریت ورق میخورد- مانند دعا ی حضرت ابراهیم علیه السلام- نکته دیگر- ایه قران احزاب: 57—انها که خداوپیامبرش صلواته الله وعلیه واله السلمرا ازار میدهند –خداوندمنان انان را ازرحمت خود در دنیا واخرت دورذ ساخته وبر ای انها عذاب خوار کننده هائی اماده است- تا نجا که کوچکترین صدا بلند خداوند درمقابل رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- در نزد خداوندمنان عملی بسیاربزرگ وزشت است وتمام اعمال شما حبط میکند- چنین اصلی هم برای ائمه اطهار علیم السلام هم هست به احادیث معتبر شیعه مراجعه کنید لذا پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وائمه اطهر علیهم السلام اجمعین نهایت کوتاهی را میکردند که فرد جهنمی نشود- یک ی از دلائل تقیه همین موضوع است اگر امروز یک داعشی که درطول تاریخ  اسلام نمونه های زیاد ی دشته است بیجهت یکشیعه ویاسنی رابکشد مسلما اهل جهنم است این کار راهم درقرون وسطی مسیحت هم چنین رخ نداده استکه طفل را دراتش بی اندازند- شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید وفرمود من زیاد انفرادی به مسافرت میروم-زمانی در بیابان هستم وکسی رانمی بینم ایا نماز را باتقیه بخوانم ویابا ادای صحیح بخوانم- حضرت فرمودند فاصله ات با جاده درچه حدود است فرمود نزدیک است حضرت فرمودند باتقیه بخوان زیرا ممکن است ان فرد تورا ببیند وتو اورا نبینی وبیاید مشک تورا سوراخ کند- شتر تورا رم دهد تیری به پای توبزند ویاتورا بکشد حال بیادشاید فرد شیعه ان فردمتعصب رابکشد که توسط فرهنگ غالبجامعه چنین اعتقاداحمقانه پیدا کرده است وخانواده اوبی سرپرست شود وزمان اگربه اوداده میشود ممکن بود حقیقترادرک کند----  لذا امام صادق علیه السلام درحدیثی مستفاد میشود که ابوحنیفه درقیامت میمون خلق میشود-احمق میگفت بعضی احکام من از امام صادق علیه السلام بهتر است حسادت زیادی داشت ولذا زمانی که بخدمت امام صادق علیه السلام میرسید امام سعی میکرد حسادت او گل نکند-فرمودیدکه امام صادق علیه السلامچرا مانند جناب جنبل تقیه نکرد وبه زندان افتاد شماتاریخ را دوباره –درباره ایاشان بادقت بخوانید قبل از زندان میفرود علی علیه السلام بر حق است وامام رضا علیه السلام بهترین دانشمند زمان است واحادیث حضرت اش صلواته الله علیه واله وا لسلم دانه ای پنچاه دینار میخرید که مورد شماتت خانواده واقع شد فرمود علم ناب اغست وعباسیان دین ندارند وبه زندان رفت وشلاق خورد وبیرون امدوداعشی شد وفرمودند اهل سنت وشیعه مشرک هستند وکشتن انها واجب است واطاعت از عباسیان واجب است-  باکمی دقت متوجه حقایقی میشویدامروزه وهابیت عنان گسسته مسجد شیعیان رادریمن بمباران میکند وخداوندمنان کلیسا ها وکنیساها وهرمنزلی کهنام خداوندمنان را یادکنید حفظ میکند وبا کمال وقاحت میفرمایند که یهود ومسحیت مشرک نیستند وکافرهم نیستند ولی شیعه مشرک است علی علیه السلام میفرماید که مومن از خداوندمنان اگربخواهد کو هارا جا بجا کند میتواند کمی دراین مسائل دقت زیادتری بکیند انشا الله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-عالمی میفرمود- که خداوندمنان متکبرین- فرصت میدهد که بر سرعقل وفروتنی ومردمی دراید-استادمعززحضرت ایت الله مرحوم زبرجد علیه السلام ورحمت الله علیه در عصرهای ماه رمضان درتفسیر سوره حمدفرمودند که درتفسیر جناب حضرت  فیض کاشانی رحمت الله علیه این حدیث هست-که حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم حضرت سلمان فارسی علیه السلام خدمت شیخین فرستادند که از تکبرفرود ارید وهمگان بامردمان باشید به نبوت حضرت اش ایمان راسخ داشته باشید وما بقیه ماجرا- که دراین مورد هم ایه امده است- این فرصتی که خداوندمنان میدهد برای ان است که نگویند عمر ما اگر مدتی دیگر بود- ماچنین وچنان میکردیم-ایشان میفرمود-خداوندمنان بعضی خصوصیات به رایگان میدهد- مثلا –هوش زیاد- زیبائی- ثروت باد اورده- قدرت زیاد شجاعت نسبی زیاد- خوش اخلاقی نسبی زیاد- ولی علم والهامات علمی باید سعی زیاد کرد تا مشکلات علمی حل شود- ایمان اوردن- تقواپیدا کردن- اعمال صالح را انجام دادسعی زیاد میخواهد تا از سختی به اسانی برسد- بر ای مومنین سرانجام از سختی به اسانی میرسد وبرای متکبرین از اسانی به سختی میرسد یعنی مومنین به بام میرسند ومتکبرین از بام به زیر زمین میرسندپس از دست اندازها وفراز های خرد وبزرگ وچاله وچاه سرانجام به ته دره پرتاب میشود وهیچ قدرتی نمیتواند جلوی این روند را بگیرد مگر توبه نصوح کنند وجبران کند- محمد رضا تصور میکند که با امام راحل علیه السلام درافتاده است به بام میرسد خواهید دید به زیر زمین میرسد شما تمام ایدولوژی هایکه یکصد وپنجاه سال قبل که ضد اهلبیت مکرم رسول الله علیهم السلام  الجمعین بودند همگی درجهت سقوط هستند وسرانجام به ته دره پرتاب میشوند امروزه درجهت ترکستان هستند بلکه بعدادرجهت کردستان هستند- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلمدر عظمت بخشیدن اهل بیت مکرم اش صلواته الله علیه واله والسلم- قصد پارتی بازی نژآدی نداشت فرمودند انان بر ای شما بسیار مفید هستند وبرای انان کلمه امام انتخاب کرد که دوبعد دارد- یکی حکومت ودوم رهبری وهدایت دینی هردو بعد را انکار کردند امام صادق علیه السلام میفرماید مار ا دیگرمستقیم نمیتواند موردحمله قراردهند- پیروان مارا موردحمله قرار میدهد که ما غیرمستقیم موردحمله واقع شویم ولعنت خداوند منان را بجان میخرند به این معناکه پیروان امام معصوم علیه السلام رافضی هستند یعنی هم دروغگو  وهم منافق هرچه میگویند گفته امام معصوم علیه السلام نیست از خودشان درمیاورنذ درنتچه تمام احکام را بهمین علت تغیر دادند این همان پرتاب شدن به ته دره است واز ترس شیعه است که جمله امام را بر ای معصوم علیه السلام میگویند درحقیقت اهل تکبر هستند انچه دوست دارند بشود همان اسلام است- غرب برای انکه از گرده ملت اش کار بکشد یک برتری نژآدی معتقد شد ویک تکبر  پیدا کرد بیچاره مردم را مانند المان به زنجیر کشید- چندی پیش درکلیسا وانک اصفهان بودم یک المانی درسن پیری  باخانم اش امده بود پدر ایشان درالمان شرقی انتخاب شده بود که سرمهندس ساختن دیوار بر لین باشد مداوم بر ای نقشه برداری درانجا بود وهمسراش مداوم بر ای ایشان غذا میبرد یک روز بادوچمدان با ایشان که نزدیک جائی که دیوار ساخته شود قرار میگرید وبه المان غربی فرار میکند بحث المان شرقی وغربی مطرح شد فرمودند اب وهاوی هردو یکی است وچنگی به دل نمیزند ولی هنوز خانم مرکل رگ هائی ازبیانات امارانه ونژادی دار است ودرکنفرانسی درشرق با انگشت اشاره کرده است به اقای پوتین من مشکل شمارا باید درالمان حل شود وبایدشما به المان بیاید؟؟- اقایان وهابی عربستان گول قدرت ونژآد و.پشتیبانی غربی را نخورید  به سنت الهی توجه کنید تاریخ را دقیقا ورق بزنید وعبرت بگیرید  تادیر نشده است –انشا الله!!


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99