سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-مقاله تفکر ی عمیقتردر مقایسه  اسلام وسکولارسیم—توسط اقای ": جان-ال.اسپوسیتو": پرفسورروابط بین الملل ومطالعات اسلامی در دانشگاخ جروج تاون-امریکا-برگرفته از سایت—":ا- ار-دی –ا:" مخفف انجمن (بانک)ارشیودیتای مذهبی": دارنده سری مقالات راهنما-که از سال1998 دسترسی رایگان ان فراهم شدمقالات با کیفت مطلوب- پیش مقدمه-درعلوم اجتماعی یکی از دکترین های بسیار رایج- دکترین سکولاریسم است- که درتحت شرایط خاصدرجامعه صنعتی-علمی بسیارمعمول است که استقرار تمام عیار مذهب بسوی کوچکتر وضعیف شدن میر ودکه تاحدودی وسیع درست است ولی بصورت مطلق درست نیست ولی یک استثنادر(جهان) موجود است( وانهم) اسلام است-  صدسال های اخیر تسلط اسلامبر روی مسلمانان روبه ضعف ومحدود شدن نرفته داست بلکه ازدیاد هم یافته است واین امر یک نمونه بر خلافدکترین سکولارسیم است!! در زمانیکه بسیاری ایمان داشتن لامحاله دکترین سکولاریسم(درجهان) روبه رشد وتکامل است—جناب اقای": ارنست-گللنر": بیان کردندیک نمونه شکننده":حوادثی در ده های اخیرکه باید خط تاکید زیر  اش کشیدبنظر میرسد استقرار مسلط اسلام بر مسلمین است":عقل معمولی ومورد پذیرش نسلها تفکراش بر این استکه سکولاریسم درهسته حکومتهای مدرن باشد- ومذهب ظاهری بعنوان یک خواسته خصوصیکه حتی درکشورهای اسلامی چالش خوداش را دارا شده است احیا اسلام درسیاست وجامعه مسلمانان درحقیقت این سینگال(پیام) را میدهد( اسلام) خود را در درون جاده سکولار نظم جدید داده  است- واز ان منشعب شده است- (اسلام) بر ای بیش ازسه دهه یک نیروی اصلی واساسی درجامعه بود- اخیرا وتازگی خالق  حکومت اسلامی وایجادیک جریان   اصلی ومسلط سیاسی- اجتماعی شد- وجریان بزرگ جهادی را هم بوجود اورد-درحالیکه بعضی هااسلامی شدن جامعه  برسر یک دوراهی هستند که ایا این جنبش از بالا به پائین جاری شده است ویا از پایئن به بالا جاری شده است-درهرحال تغیرات اجتماعی رخ داده است –ادامه دارد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- از یک استاد دانشگاه لندن-من سئوال کردم فرض کنید شمابه حضرت مسیح علیه السلام ایمان دارید اگرایشان به زمین باز گشتند-چه معجزه ای از ایشان درخواست میکنید- ایشان فرمودند مندر یک کارخانه ای کارمیکنم که یک پروسه طولانی وبسیار پیچیده یک محصولی راتولید میکند که یک گرم ان قیمت فوق العاده زیاددارد- ومی دانم که میشود با مواداولیه بسیار ارزانتران راساخت- ومن فرمول ان رااز ایشان درخواست میکنم- من زمانی که درحوزه بودم- کتوجه شدم که باید بگوید کارخانه تبدیل به کارخانه ای باان مواد کم قیمت کار میکند انحضرت سلام الله علیه تبدیل کند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بحث متولد شدن حضرت علی علیه السلام در کعبه-به این صورت که دیوار شکاف پیدا کرد- نه انکه درب باز شد- نکته اول بشراثبات شداگر چیزی رانتواند علت درک کند دیوانه خواهد شد- یک ازمایش درانگلستان شده استکه فردی که خیلی قوی وخیلی دانشمند گفتند درخانه همهچیز برای تحقیق شما امده میکنیم ولی گاه گاهی یک صدائی میاید- مهم نیست مابلندگوی های مخفی داریم میخواهیم اثراش را روی شما ازمایش کنیم- ایشان گفته چیز مهمی نیست- کم کم توجه اش جلب میشودکه مرکز صدارا تشخیص بدهد پیدا نمیکرده است- حالات ایشان بادوربین کنترول میکردند- یکدفعه مشاهده میکنندمداوم بلند میخندند وپس ازمدتی سکوت بشدت گریه میکند روزسوم مشکوک میشوند به بیمارستان میاورند ومتجه میشوند واقعا دیوانه شده است ونمیتواند حالت سالم رابه ایشان برگردانند-دلیل بت  همین است کهمانندخداوندمنان عمل میکند هم مسائل شگفت را حل میکند- هم تکیه گاه در زمانهای مشکل است-  وهم موجودی است بسیار دل پذیر ومقدس  وباابهتکه بان میودارتباط ایجادکرد ودرددل کرد وازوجوداش لذت برد ومقدساست اله  به همین معنی است چناچه درک کند اینچنین نیست اورارها میکند—فرعون زمانی که معجزات اولیه حضرت موسی علیه السلام رادید- گفت ربالنوع توکیست زمانی که ایشان فرمودندخدای من کیست فرعون گفت ربالنوع من از ربالنوع تو  قوی تر است ومنهم  ازتوعالی تر هستم درضمن ربالنوع توچنین دستوراتی نداده است توازاین دستورات را خودات دراوردی حضرت موسی علیه السلام فرمودند چنین نیست وسرنجام قرار شد مسابقه بدهند ایناعجاز وحشتناک بود همه میخواستند فرار کنند وایمان بیاورنند فرعون تهدید کرد وگفت کهسحربوده است ربالنوع من قوی تراست رودنیل را ساخته است وچنین وچنان چون انان ریزه خوار فرعون بودند وتعصب ربالنوعی داشتند ساکت شدند-در روایت تاریخی است-اعراب جاهی معتقدبودند فرزند پس به هرجا برسد علت اش پیشانی پدر است ونزد حضرت ابوطالب رحمت الله علیهوالسلم امدند وگفتند علت اینحادثه بعلت پیشانی سفید وبزرگ شماست وشمادراینده بدرجات بالا میرسید باوجودانکه ابی لهب برادربزرگتربود گفتند-پیشانی حضرت ابوطالب علیه السلام بهتراست وایشان به رهبری رسید-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- سایت کلمه-اقای هاشمی- جنابعالی- باروش یهودیان معناد در ظاهربه اسم بحث سیستماتیک- ولی درباطن برای خراب کردن یک بحث سیستماتیک- عمل میکنید- البته حقوق شما از طرف سازمان اطلاعاتی انگلستان به ریاض پیشنهاد میشود- دراین مطلب شک نکنید- اصولا امروزه درغرب میگویند- که راه یادگیری  وراه مباحثه بدین طریق است هدف که غالبا یکموضوع پیچیده است بایادمدنظر باشد از طریق اسان به مشکل باید تفکر ساخته شود- درجهان سوم از این طریق بیزار هستند وحتی خشمگین میشوند که مارا ازمایش نکنید ما ازمایش خودرا پس دادیم وبقول مرحوم دکتر عباس یمین شریف اینبرای غرب است نه مملکت ما- درحالیکه روش حوزه ومن اثبات میکنم روش ادمه اطهر علیهم السلام است- درحقیقت قران هم بر همین مبنا است روش کانالیزه کردن- که کاربسیار پیچیده وپر رمز وراز است وضد ان همان رو.ش شما است وبهائیت خوداش بدین طریق عمل میبکنند ولی مسلمانان متهم میکند که برخلاف روش عمل میکنند- ما را باانها بحثی نیست- ولی این روش که شمادارید ضمیرناخوداگاه که اثبات عامی شده است بسیارمنطقی ساخته شده است درهم ریخته میشود وبحران روحی وعقلانی که شناخت اش بسیار پیچیده است رخ میدهد که جلوی خلاقیت وحتی لذت هارا میگیرد-اماخبرواحد- تعدادانهادرشیعه وسنی زیاد است-دراهل تسنن بابحران زیادی روبرو است وباسفسطهپیشرفته است مثلا جناب اقای عمرفرمودندهر حدیث مفرداز قول جناب اقای ابوبکردرست است- از امام صادق علیه السلام فرمودند- ما برخلاف عقل صحبت نمیکنیم وبر خلاف قران وسنت وغیره صحبت نمیکنیم ومطالب ما شگفت انگیزنخواهد بود کهنمونه خواهم اورد مثلا زنان از خاندان اشراف امویان بگیرید یاششماه درپشتبام نماز بخوانید- یادساده لوح باشید- یامثلا سگ دباغی شود پاک میشود ئدرعبادات مشکل نخواهدبود واحادیث اشدرک اش اسان است البته حدیث مشکل درمسائل عقلانی داریم که اصولا مسائل عقلانی مشکل هستند- اخیرا یکدانشمندانگلیسی فرموده است پست مدرنیسیم دست است زیرا مادرمسالعقلانی وعلوم انسانی ر اهد حل پیدانکردیم وبه تشدد واختلاف غیرقابل رسیدیم لذا انهارا کنار گپذاشته است فقط سه موضوع عقلانی باقی مانده است که چاره ای وجودندارد که انهارا رها کنیم- اقتصاد- جامعه شناسی وارزش ها- سیاست کهبعد نظریک جناب هندی که بهغرب رفته است ومخ سکولار سیم شده وبعد به هند امده است بایک ملمان غربی که بخشی  یک سازمان اسلامی بمبی  با ایشان گفتمان میکند ودیگر کسان بیان خواهم کرد ویک ترس این است که اسلام میفرمایدمادربسیاری مواردبه یقین رسیدم وانها میگویند مادرشک هستیم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-با امید به دادار رحمت وحکمت-باتوجه به عدم پاسخ دشمن به بیانات حیدری رهبر معظم رحمت الله علیه وضعیت جنگی از مرحله پنچ به مرحله  سه ارتقا پیدا کند- ارایش ناوها از سه ضلعی به پنچ ضلعی ازتقا پیدا کند- مداوم مرزها خاکی وابی یمن ودشمن زیرنظردستگاهای حساس قرا بگیرنند به پایگاه های تخصصی ارسال شود- فاصله ناوها تا رمز خوانا تقلیل پیدا کند- نقاط کور مرزها یمن شناسائی دقیق شود- به رادارهای ضدکور مجهز شود وسدسازی دقیق بعمل اید وواحد های سیار پشتبانی شود وهوابرد دراطراف ان فعال باشد امریکان مهارت زیادی از این نقاط دارد- واز تاکتیک خنجر در کاغذ- استفاده شود- برای واحد سیار مکانهای مناسب تعین شود- چهار جاده به عقب برای انها تعبیه شود که شبها سه جاده ان مجهز به فرش مین باشد وجاده چهارم به شب نماهای استاتر شد مجهز شده باشد تمام وسایل جنگی شبها به کشش وصل ومهمات بروی موتورباشد وتکتکیهای حمله وعقب نشیینی درشب دقیقا مشخص باشد تمام کشتی ها جنگی وغیره جنگی وهوائی هم همین طول به سونار ورادار های نقش خوان رزمی وارسال امواج پر انرژی مجهز باشند وهم  چنین قایق های تند رو درسواحل- چنانچه جنگ الکترونیک اغاز شد عقب نمانند وسرناو های دشمن رمز انتقال به مکانهای جعلی ارسال شود وازرمزهای بیست وهفت بار ارتقا یافته استفاده شود- به امید پیروز حق بر باطل که باعث خشنودی مومنین ویاس کفار وتوکل تنها دبر خداوند ولطف ائمه اطهارعلیه السلام تحقق انشا الله مییابد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب امریکا-ایران قوی تر است یا کره شمالی- ایران درمنطقه قوی تر است یاشمادر منطقه- شما به افول میروید یا ایران- پنجاه سال پیش مردم امریکا تابع سیاست مداران خودبودند وپلیس امریکادرجهان محبوب بود امروزه دانش اموزان دبیرستانهای بالتیمور دارند مشق فیدل کاستروئی میکنند .ودانشگاه به سمت رادیکالترشدن پیش میرونند جناب اقای فروید باید دوباره زنده شود تا علت ناهنجاری فعلی راتشخیص دهد از تفریط به افراط رسیدید –میزان عظیمی تحقیقات در طبیعت کردید- تعادل- حکمتهای ظریف- سودمندی  هارا کشف کردید ولی روح خودرا مانندان رزش ها نساختید وبقول عارفی غذای خوب مهیا کردید ودرجوب ریختید از نقطه تعادل وانصاف گذشتید وخودرانابهجار کردید رضایت خلق بدپروش رایافته بر رضایت الهی ترجیح دادید شما دراینده از معنویت مردم یمن الگو خواهید گرفت ومیدانید اگر ندا دهیدکه افرادی بیایند واثبات اعجاز قران کنند حداقل یکصدهزارنفر خواهد امد که جواب دادن شکن میدهند- بیش از این پلهای خودرا درخاورمیانه خراب نکنید وبرای فرزندان کشورتان ابرو-شرف- حیثیت وارزش بوجودارورید از لعنت فرزندان خودبترسید  وبدانید این روش شما سرانجا م چاهی برای شماحفرخواهد کرد که طنابش چون تارعنکوبت سست خواهدبود- امد به رهای شما از شیطان دورنتان از خداوندمنان دارم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- لطفا نماینده محترم واتیکان درتهران به این سئوالات  پاسخ مرحمت کنند- خداوندمنان فقط شادی میخواهد وبکار میبرد – مسیح علیه السلام رحمت وگذشت الهی بود-نه یک قربانی؟؟!!-کلیسا اثار الهی را بیشتر ظهور وبروز دهد—شیطان میخواهد قلب ماراز نور خالی کند  ومانمیتوانیم انرا ازنورپرکنیم خداوندمنان میتواند چگونه؟؟ ایا متون انجیل میتوانند راهنمائی کنند؟؟ما باید وحدت بیشتری با کل مردم جهان داشته باشیم وهمه مردم جهانمورد لطف ورحمت الهی  هستند –چراقبلا چنین ادعائی نبود؟؟- کلیسا میبایست ازادی بیشتری را ازمتون انجیلی کشف کند –چرا وچگونه؟؟ شیطان میخواهدمارا به خونریزی بیشتر وجنایات هولناک تربکشاند- ایا ایات عذاب هستند ویانیستد- نقش ایات عذاب درانجیل چیست وچگونه باید تفسیر شود؟؟-جنگ جهانی سوم بر ای ازادی رخ میدهد- معنای دقیق ان کدام است- ولی این جمله بسیار زیبا است-دوست داشتن مردم فراتراز وحدت بامردم است


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99