سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—تحلیلی از تاریخ اسلام با الهام ازیک دانشمند اسلامی که نام مبارکش را فراموش کردم-که ایشان از وهابیت به شیعه گرایش پیدا کرده است- ایشان میفرماید که وقتیکه باند عمر خدمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم رسید وارد چالش با پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله والسلم مخصوصا صدایش بلند کرد وباتحکم صحبت کرد که در بین مسلمانان نمونه ای نداشت وملاک شخصی خوداش مطرح کرد- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یک زرنگی خاصی کرد وفرمودند انچه دلت میخواهد عمل کند؟؟!! واین مطلب بر ای اولین بار است زیرا پیامبر ارکم صلواته اللهعلیه واله والسلم همیشه براساس وحی عمل میکرده است واین دفعه برای اولین بار چنین بیانی را میفرماید که بسیارتعجب انگیز است!! درانتخاب جناب ابوبکر اجماعی کهتواتر داشته باشدنیست- حداکثر هفت نفربودند ومابقیه سیاه لشکربودند واین بسیارتعجب انگیز است زیرا انان تازه از غدیرخم باز گشتند کهاسناد بسیارمحکم غیرقابل خدشه بوده است وسکوت وعدم چالش نشانه ترس است زیرا سران قبائل این تصمیم ر گرفتند نه همه سران قبائل وعلت پیروزی انان دو ریس قابل انصار علت اساسی بوده است که مسلمانان میترسیدند نفی بلد شوند- حضرت علی با حضرت فاطمه سلام الله علیه منزل به منزل رفتند وجوابی که میدانند که اگرش مازودتر امده بودید ما باشمابیعت میکردیم تا حدودی این ترس را مشخص میکند زیرا این نحو بیان یک بیان جاهلی بوده است نه یک بیان اسلامی ملاک شخصی در حکومت روبه فزونی گذاشت ودر زمان عثمان ومعاویه علیه العنت به اوج رسید ومنجربه قیام واشوبدربین مسلمان گشت گرچه انتخاب ابوبکربعنوان ریس یک قبیله بسیار کوچک یعنی کم قدرت یک افتخار برای مسلمان بود واین امر به زودی به سبک جاهلی باز گشت ودوباره قدرت به دست قبیله مقتدر امویان باز گشت وملاک های شخصی همچنان عمل میشد وسیرحرکت به سمت سکولارسیم وشخصی گرائی وشکستن تقدس هامیرفت وجامعه طبقاتی ونژادی ایجاد شد ودیکتاوری حاکم شد نتیجه ایجادانقلاب علوی بود واقوام های غیر عرب مانند کردها وترک ها وفارس  از امت اسلامی جدا شدند ونبردها اغاز شد وبه کوهستان های سخت ومسیرهای صعب العبور پناه بردند ودرشرایط بسیارسخت تمدنی شگفت ساختند گرچه بعدا بعلت ضعف مسلمانان وبعلت بدست اوردن ثروت انان  وترس از مذهب انان به انها حملات زیادی شد که درنتجه به ضعف کشیده شدندمجبور شدند باهم به همزیستی برسند تنها شیعه است توانست تقدس خودر اخفظ کند وهمیشه به همین علت موردهجوم بود وکم کم مسلمان به سمت مذهبی شدن حرکت میکردند درحالیکه رگ ه هائی از ملاک شخصی داشتن نیز درحکومت وجود داشت


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-کتاب استیعاب به معنای صفت ها مشخصلت فردی را بشمارش وتوضیح دادن است- که اقای ابن البر اندلسی کتابی درصفات خلفای راشیدن نگاشته است که برای دیگرخلفا حداکثر شانزده صفحه میشود وبرای حضرت علی علیه السلام چهل وچهار صفحه میشود کهخانم عالمه ودانشمند جناب طیبی رحمت الله علیها  این کتاب راترجمه وشرح کردن که ایمد است درشهرستان ها بدست اید انشالله- یک خصلت قومی وایده ایاست که کمتر کسی از ان نجات پیدا میکند وانصاف مطلق شود واین اقای ابن البر همه جا از حضرت علی علیه السلام تمجیدممتاز کرده است ولی حاضربقولانکه اینصفات میتواند خلافت بلافصله ایاشن اثابت کند طفره ودوری کرده است وحماقت خودرا نشان داده است من جمله درحدیث منزلت که رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دلیل انکه حضرت رادرجنگتبوک درمدینه گذاشت چون به هیچ کس اطمینان نداشت که بامنافقین کودتا نکنند ومنافقین نرفتند که کودتا کنند وبعضی ازانهامجبوربرفتن شدند که حضرت  صلواته الله علیه واله والسلم میفرماید مدینه منتظر اشوب است!!حدیث میفرماید –شما بمنزله(بمانند)حضرت هارون علیه السلام برای موسی علیه السلامبودند شما برای من هستید- ایاشن میفرماید عظمت عظیمی از حضرت علی علیه السلام بیان میکند ولی دلیل بر خلافت ایشان نیست؟؟ حال این سئوال مطرح میشود به کسانی جزو باند اقای عمر بودند حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند- بروید گم شوید یعنی نابود شوید پس حق خلافت چنین افرادی ندارند ولی انهابیایند بگویندپست بالاتری به ما بدهید کسی راعزل میکنند وبعد بگوید پست بالاتری به مابدهید واقع مرغ پخته میخندد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-برای خواندنمقاله حجاب اکبر به سایت-sadrismm-parsibloglvh[ui ;kdn - lja;vl -ugd


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-برای خواندنمقاله حجاب اکبر به سایت-sadrismm-parsibloglvh[ui ;kdn - lja;vl -ugd


ارسال شده در توسط علی

مناجات پیامبران هندی وتوسلشان به حضرت مولا علی علیه السلام:*

1- "شری کری شن:ایشان یکی ازپیامبران هندویی بوده که حدود30 قرن پیش از میلاد مسیح .ع.میزیسته وکتاب مقدسی بنام"بهگوت گیتا"ورساله هایی چندازاوباقی مانده است هندوها اوراکاملترین انسان وپیامبری عظیم الشان میدانند .دریکی ازمناجاتهای این پیامبرهندویی چنین آمده است:
ای خداوندبزرگ جهان وروح عظیم هستی! تورا به ذات پاک خودت سوگند میدهم وبه آن کس که باعث آفرینش آسمانهاوزمین شده وحبیب توست وهم توراقسم به آن کس که درنزداو محبوب وبسیارعزیزاست .و" آهلی "نام دارد.هموکه درجواربزرگترین پرستشگاه جهان پدیدارخواهدشد؛ عرض حالم رابشنو ،خواسته ام رابپذیر ،اهریمنان ودروغگویان را نابودساز وراستان را پیروزی مرحمت فرما
ای خدا (و) ای ایلا !ایلا!ایلا! ....                                                                                                                                                               ( آهلی ازالفاظ باستانی سانسکریت است که به عربی "عالی" تلفظ میشود و"ایلا"نیز به معنی اعلی وعلی ونامور است)

2-مهاتمابده(ساکی منی گوتم) متولد365ســــــــــال قبل ازمیلاد که ایشان نیزازپیامبران مقدس هندوهاست دربسترمرگ خود برای شاگردش "آنندا"ازپیامبرموعودآخرالزمان وخاندان مقدس اوســــخن میگوید تابدینوسیله ازاندوه اورا فرو بکاهد. وقتی آنندا توضیح بیشتری میخواهدچنین میگوید:اوکسی ست که پیامبری بدوختم میشود .تاج پنج پهلو به سرداردکه مانندخورشیدوماه بدرخشــــــد ونام الماس بزرگ آن "الیا" خواهدبود[درنسخ موجود انجیل مقدس هم نام اَلی وایلیا بسامد بسیاردارد]
سپس درموردآزارهاومظلومیت بسیارِفرزندان پیامبرموعود وانتظار طاقت فرسای منجی آخرالزمان ،سخن میگوید...وبشارت وپاداش رانصیب شکیبایان اعلام میکند....درقسمتی از رساله او آمده است:
ای مطلوب (اصلی)طالبان وای عزیزعزیزان "آلــــیا"! ای پیروزشونده برهمه بیا وپرتوی ازخودرابرمن بنما ای شــــــــــیرخدا!روبهان جهان میخواهندمرابخورند.تورابه آن کس که تودست وبازویش هستی ونیرو وقدرت اودرتوست مشکل مرابگشای ...بیاکه نگاه کردن به چهره توبرابربا هزار عبادت است* زیرا تو همان چهره خدای متعال هستی .ای محبوب من توهمه چیزهستی ومن بی توهیچم توهمه چیز رامیبینی وازحال همه آگاهی...ومیتوانی مشقت مرابرطرف کنی....اوم آلیا! (دعای معروف به :دعای بده یوگیا دراکثر کتاب های بده مذهبان موجوداست)
همجنین پیشگویی دقیقی درمورد کیفیت تولد حضـــــــــرت مولا "درجوارسنگ سیاهی که بزرگترین پرستشگاه جهان است..." از داوود نبی .ع. دریکی از نسخه های قدیمی زبور نقل شده است [1]

**************
* النظرفی وجه علی عباده :پیامبراکرم صلی الله علیه وآله وسلم / به این حدیث نیز توجه کنید:ای علـــــی !توهمراه باهمه پیامبران به طورپنهان بوده ای و بامن بطورآشکاروپنهان هستی!
*مطالب فوق ،برگرفته ازچندین کتاب ومجلـــــــه قدیمی ست اما همه آنجه دراینجا آوردم را میتوانید درکتاب علی همراه پیامبران ترجمه کتاب "ایلیـــــــــــــا" نوشته "حکیم سیالکوتی" چاپ بنیاد بعثت وبخشی ازآن رادرکتاب "بشارات عهدین" ازدکت محمدصادقی همراه بامطالب جذاب ومستند دیگر مطالعه فرمایید
(آقایان جوراب های نوی شان هم مبارک!)

 

ارسال شده در توسط مهدی مشکات(بیاتی)

ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم-خداوند منان اولین خلقت خود را انوار چهارده معصوم علیهم السلام وتهنیت علیهم قرار داد وبالاترین تفضل وعنایت ورافت ورحمت وکرامت خود را برانها مقرر نمود ومداوم فضلی بعد فضلی وجودی بعد جودی رابرایانها عنایت کرد تا فضلی و –جودی برای انهاکم نباشد- وهیچگاه توجه خودرا ازانان برنداشت- ونعمتهای خودرا برانها تمام کرد- وان اگاه ا نرا رسولان خود برای مخلوقات خودقرار داد-خداوندکمال خشنودی را ازانان دارد وهم چنین انان کمال خوشوقتی  ودلشادی را ازخداوند منان دارا هستند- انان از خداوند منان هستند وبسوی او با تمام رضایت باز میگردند- تصدیق انان تصدیق به خداوندمنان است اجابت انان اجابت الله منان وجل وجلاله الشریف است- انان صدیق وحجت اکبر هستند- دراشکار کننده دین الهی واثبات برحق بودن ان موید ومنصور شدند-پرچم ورایت برای دین الهی ومخزن علم حق واسرار غیب الهی و واقف بر اسرار الهی وامین الهی برای مخلوقات الهی وگواه الهی درمیان جمعیت وخلق هرکس ندای انان راشنید ندای الهی راشنیده است گناهان بخاطر انان امرزیده میشود وزشتیها بعلت وجود انان مستور میشود- هرکس با انان باشد از نیکو کاران است درجهت اهداف انان بمیرد از ابرار است وروز قیامت ترس وحزنی ندارد- واین وعده الهی است- انان به جبت وطاغوت کافربودند وحافظ ایمان و ولایت گشتند مومنینی که به یقین کامل رسیدند عبدهائی که تسلیم امرالهی بودند چه در ظاهر وچه درباطن ایمان به انان چه ظاهر باشند وچه غایب باشند چه زنده باشند وچه رحلت کرده باشند نشانه ایمان است انان واسطه فیض الهی امام وسروری ورهبری  وهدایت وپیشوائی انان برای رسیدن به قرب الهی کافی است وبدلی دراین امور ندارند- ورسیدن بدرگاه الهی جز انان راهای برای توسل وجودندارد- وهرکس از جن وانس به مخالفت جنگ با انان برامد کافر شد- بت پرست شد ویا خودبت شدخداوندمنان دوستداران انارا دوستدارد واز دشمنان انان بیزار است وسرانجام ازانان انتقام خواهد گرفت- تنها قول و ائین انها-قوال الهی وائین الهی است وپذیرفته شده است هرچه انان تائید کردند تائید میکنیم وهرچه انکار کردند انکار میکنیم ومثل انان میشویم هرچهدوستدارند دوست میداریم وازهرچه انان دشمن دارند دشمن میشویم –به هرکه لعنت کنند لعن میکنیم واز هرکه بیزاری جویند بیزای میجوئیم- وبا هرکه مهربان هستند مهربان میشویم-  تسلیم امرانان وراضی به رضای انان هستیم- تا این نعمت ایمان برماکامل گردد واین ایمان مستقرشود واز ما گرفته نشود- خداوندا  این ایمان راموقتی قرارنده انشالله وانان را امامان  ومقتدا ما در دنیا واخرت قرار ده ومار بانان واز مقربان درگاهت قرارده کهبهان راضی وخشنود هستیم امین ورب العالمین


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-روز غدیر روز زیبائی ها- امام سمبل اتم واکمل زیبائی ها- ایه زیبا الهی وتمام ایات زیبای کتب ادیان الهی برای اواستدرکعبه متولد شد تا اسوه الهی باشد- در مسجد شهید شد که اسوه  عرفا وشهداباشد واز کعبه تا مسجد همیشه  پای بر بال فرشتگان نهاد ر روز غدیرپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند خداوندمنان  که من سفیر اوهستم پسندید که علی علیه السلامکه تمام صفت الحسنی رادارد ودرتمام صفات دراوج است سفیرمن باشد-نوری که تاریکی هارازدود- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم با اوکامل شد ودرهرامر رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم با اوشریک بود ونام علی با مسمی ترین نام برای اوبود زمانی قیام کرد که همه نشستن را ترجیح میدادند با طلوع اش پیام رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هم طلوع کردمشرکین سرخم کردند- یهود بعجز امد ومسیحیت شگفتزده زبان به تمجیدگشود- وهمیشه در دروان زندگانی اش خبر ساز بود سو اخلاقی از او دیده نشد وکسی هم هماور  با اونبود ودشمنانش زبان به تمجید اوگشودند-حفظ خون پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بر دوش اوبود صوت او انتخاب الله بود شرافت وعظمت وارزش را به کعبه باز گرداند ایمان او بر تمام صفات دیگران برتری یافت راه اونشان میدهد- وحقیقت دراوبیان میکند ومابقیه تاریک هستندبجزاهلبیت مکرم- وشمشیراش مدافع حق ونابودساز باطل است سلام الهی وتهنیت دادار  وستایش  ستایشگران اسمانی وزمین برای اوهمیشه جاویدان باد


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8   9      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99