سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

  بسم الله الرحمن الرحیم- عدم درک صحیح از اسلام عزیز-#5- حضرمحمد صلواته الله علیه واله والسلم کتاب قران مجید را کتابت ونوشته است-؟؟!!-درخطاب به این عدم درک صحیح- بسیار جالب استکه تذکر دهیم که هیچ کتاب مذهبی ادعا نکرده است که بطور کامل بیناتش مستقیم از طرف خداوند منان است به ان میز ان که در قران  مجید روی ان مطلب تاکید شده است- ق ران به وصوح وروشنی بیان کرده است اگر قران را کسی نوشته بود—شما  مغایراتها- اختلافات- تضادها زیادی   در ان پیدا میکردید—درزمان وعصر نزول قران مجید اعراب مشخص ساختند که نوع بیان وزبان قران منحصر بفرد است وبطور روشن ومشخص با زبان وبیان حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم که روزانه بان تکلم میفرمایند متفاوت است!به هرحال دران زمان عصر اشعار زیبا ونغز بودوحضرت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بی سوادبودن( حتی یک شعر ساده هم نسروده بودند) وقران مجید باصراحت بیان کرد که حضرت محمد صلواته اله علیه واله والسلم قادر به خواندن ونوشتن نیستند—مسلم است چناچه این مطلب درست نبود معاصرین حضرتش صلواته الله علیه واله والسلم اعتراض میکردند وپیامبری ایشان را رد میکردند- ودر این باره اعتراضی موجود نیست-مسلما انهائیکه پیامبری حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم را ردکردند در ست مانند رد کردن دیگر پیامبر ان بوده- نه به خاطر موضوع خاص بیان شده میباشد- برعکس حضرت ش صلواته الله علیه واله والسلم طرفردارن جان بر کفی پیدا کردند که سخت به ایشان وفاداربودند ودر اثر سعی وهمت انان اسلام  ظرف یک قرن از اسپانیا تا چین گسترش پیدا کرد- قران از نوع شعر نیست( ونمیتوانستند از طریق شعر با قران هماوردی کنند)کم وبیش شاعری را ترک گفتن می توان گفت که قران مجید یک قطعه از ادبیات فوق متعالی است! ومعاصرین حضرتش صلواته الله علیه واله والسلم بخوبی درک کردند که قدرت معادل اوردن ان عاجز هستند-مضافا به راحتی میتوان اثبات کرد که حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم- دارای ان معلومات وسیع وگسترده ای که در قران عرضه شده است که شامل وقایع تاریخی واطلاعاتی از پیامبران گذشته رحمت الله علیهم اجمعین واطلاعات درباره پدیده ای طبیعی نداشتند- وقران مجید بارها بیان کرده است که این اطلاعات را پیابمر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ومردمان عصر ایشان نداشتند باز دوباره چناچه این مطلب درست نبود مسلما معاصرین ایشان پیامبری ایشان را ردمیکردند—صوفیان معتقد هستند نه تنها قران مجید بخوبی در خاطره وحافظه میماند وبخوب در روی زمین نگهبانی شده است در فصاحت وبلاغت معادلی ندارد وتاثیرات عمیقی مطالب اش در ذهن ها میگذارد وبسیار اسان وروشن است وحقایق ان بسیار خالص است


ارسال شده در توسط علی

بسم  الله الرحمن الرحیم-عدم درک  صحیح-4- اسلام مقام زنان را تنزل داده است- احتمالا مهمترین وبسیار جدی ترین درمیان جنبه های مختلفی که توسط غیر مسلمانان بد تفهیم شده است که منجر به نادانی وفرضیه های غلط واطلاعات غلط شده است درباره نحو رفتار وتوجهات درباره زنان باشد-درباره موقعیت زنان در نزد خداوند منانقران در ایات بسیاری برابری انانرا مبرهن وروشن کرده است-مطابق با تعلیمات اسلامی انجه وجه تمایز انسانها میشود- میزان خدا- اگاهی انها وتقوای انان میباشد و ومضاعف بر ان  بسیاری از مردمان بسیار شگفت زده میشوند -زمانی که درک میکنند که اسلام قوانین حقوق بشر را بر ای زنان تضمین کرده است که در اروپا وغرب پس از چهارده قرن بدست امده است- اسلام بطور روشن تعلیم میدهد که زنان از حقوق کامل بر خور دار هستند ونشان بر ان است که جوهره زنان ومردان مساوی ویکی است- وهمچنین مطابق حقوق اسلامی زنان قانونی مالک ثروت خودشان میباشند ومیتواند تاجر وبازرگان باشند وحقوق انان در مشاغل با مردان یکسان است- وکنترول کامل بر حقوق مالی خود دارند- ونمیتوان انها راواداربه ازدواجی که بر خلاف میل انان باشد کرد و ونام ونام فامیلی انان را نمیشود پس از دواج تغیر داد-مضاعف بران- انها ذی حق هستند که به انها ارث برسد وحق فسخ وجدا شدنپس از دواج درصورتیکه رفتار نا مناسب وتضییع حقوقشان بشود- وهمچنین زنان را ذاتادارای وسوسه های شیطانی نمیداند- وهمچنین زنان شرمسار بعلت گناه اولیه انسان نمیداند-(پیامبری که درتحت تاثیر زنان گناه کند که پیامبر الهی نیست)- زنان در اسلام درتمام اشکال عبادی که مردان دران شرکت دارند هم دارا هستند- حقیقتا- حقوقی که اسلام به زنان داد پس داز چهارده قرن هنوز به گوش غربیان تا سال  1900نرسیده بود- تا پنجاه سال پیش زنان در انگستان وامریکا زنان نمیتوانستند بدون امضای پدر ویا شوهر صاحب خانه شوند وباز اسلام یک احترام خاص بسیار عظیمی ویک نقش بسیار سازنده بر ای اجتماع به زنان بخشیده است- میبایست متذکر شد که حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم- در رسالت خودشان از رفتارهای بسیار هولناک جلوگیری کردند ت احترام انان در زمان خودشان به انها داده شود بعنوان مثال  قران نقطه پایان درکشتن نوزادان دختر را درعصر بت پرستی گذاشت- وهم چنین اسلام محدودیت ازدواج بر ای ازدواج های نامحدود رافراهم اورد وقوانین زیادی بر ای بهبودی موقعیت زنان  را وضع کرد- که امروزه بیشتر ان قوانین را که غربی ها اصلاحات مینامند بر ای موقعیت زنان وضع شد زمانی بعد از انکه مذهب را موقوف کردند وسکولاریسم مسلط شد بدست امد- گر چه ان اصلاحات را غرب بعنوان  سنتهای –یهودی- مسیحی نام گذاشت ولی در حقیقت ارزشهای برامده است لبیرالیسم غربی بود ولی حقو ق زنان به مراتب کمتر از حقوق مردان شد- چناچه اگر در درجهان اسلام چنین حقوقی ب ای زنان وضع نشده باشد بخاطر ان نیست که اسلام در دادن حقوق کامل به ان خود داری کرده است- مشکل در این جا است که سنت ها تحریف شده است وبر قوانین اسلام سایه انداخته است یا بعلت نادانی ویا در اثر شیطنت  استعمار گران بوده است

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-امریکا باید بداند که دوره حجاج بن یوسف ثقفی بودن تمام شده است- هم حجاج میفرمودند را ه میان بر وجود ندارد وچه کسی با ولی مسلمین بیعت کرده باشد وچه نکرده باشد باید از ولی مسلمین اطاعت کند وهم امام صادق علیه السلم فرمودند را ه میان بری وجود ندارد- بقول یکی از اساتید حوزه دامت افاضاته وقتیکه خداوند منان باطل بودن بت را اثبات کرد بلافاصله فرمودند از این ببعد کسی که مشرک باشد برای او خواری در دنیا وعذاب سخت در اخرت است شما مانند دکتر قلابی هستید که مداوم نسخه جعلی مینویسید ومدام هم زمان میخواهید وبقول استاد عظیم الشان حضرت علامه ادهر ایت الله العظمی محمد حسین  طباطبائی رحمت لله واسعه کف گیر شما به ته دیگ خورده است وفطرت درحال رشد پیدا کردن است وفکر نکیند مانند حجاج علمارا میتوانید سرانگشتانتان بچرخانید-جنبعالی نه بدعت نوع اول سرتان میشود ونه بدعت نوع دوم خاص همچنین- تمام اندیش ها شما علی الظاهر استکه در بسیار موارد علم اش ندارید واگر اندک علم هم داشته باشید اهل وجب کردن نیستید 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خاطره از مرکز زرهی-مابرای تمرین نظامی وتیراندازی  به منطقه ای رفتیم- ودرانجا شکل  های ساده ارایش نظامی بعضی بچه ها با تانک نشان دادند وهدف بیشتر تیراندازی بود درهمین زمان یک جناب سرتیپی برایگرفتن درجه سر لشگری باید یک امتحان تاکتیکی میداد که همهیش از زمانی که شیراز مرکزدانشکده زرهی شده است درهمان جا این امتحان گرفته میشود البته من ازیک سروان پرسیدم چند تاکیتک درحدگروهان بلد هستید- فرمودند صدتا وجناب سرهنگ معاون دانشکده که فردی مذهبی ودانشمند بود- فرمودند که درامریکا استاد من فرمودند ما 250 تاکتیک داریم ولی صدتای انرا وارد بازار کردیم ودر حد لشگر فرد باید حداقل پنج هزارصفحه از حفظ باشد وتا بطن هفتادم انرا را بخوبی بداند وبا تمام این وجود در زمان جنگ دست وپایش میلرزد وبقول ارتشی ها با ربات روبرو نیست واین نفس امام راحل علیه السلام بود که ما دوام اوردیم وبه جلو رفتیم طرح را دانشکده زرهی برای ایشان کشیده بود .وطرح مقابل تهران کشیده بود وتاحدودی هم معلوم بود  طرح تاکتیک معکوس بود که از مقابل عمل میشد که بصورت نمادین بود ایشان امدند بافرمانده ما صحبت کرد وپنچ تانک با افراد ما گرفت که بعنوان تانکها انتهائی عمل کند ریس اینها یک جوان دبش تهرانی از موند بسیار بالا قد بلند ومهندس  اکثر انها مهندس بودند- سه ساعت باانها بحث کرد که میابیست باعلامتی به انها میدهد از کنار تپه وکوه وکنار دره به سمت هدف حمله ور شوند وتانک های مقابل که مزاحم هستندچناچه نابود نشدندنابود کند وبرای نفر برها ونیروی پیاده روحیه واتش تهیه ایجاد کند عملیات شروع شد سربازان مرکز زرهی به انها تعلیمات لازم دادبودن واز جمله کارانها همین بود من دیدم به راحتی رفتند سر گودال ها وافراد تک تیرانداز تانک اسیر کرد ند بعد ها فهمیدند بسیار کار مشکلی است وقابل شناخت نیست که عراق به صورت پیچیده وسپس ما درپاتک ها از این تاکتیک استفاده کردیمودر شب هر فرد میتواند به راحتی تا ده تانک بزندودر طرح هدفکشته شدن نفراد واسارت هدف بود که مقداری تانک را میگذارند وفرر میکنند وتانکه به موقع درکوه مقابل ظاهر میشوند ومنجر به محاصره نیروی انسانی میشود- حرکت کردند نوبت انها که رسید انها به جای انکه ازکنار تپه عبور کند تانکها را به بالای کوه کشیدند وبر کوه سوار شدند  در این طرح ایسشان میتوانست سه بارعملیات کند وفیلم برداری میشد وایشان مانند عقاب رفت بر سرانها وان حجوان قد بلند یقه راگرفت ومیگفت – ای کمونیست- ای بی وطن-ای ضد رژیم تومیخواهی چهار نمره منفی من بگیرم ایشان فرموده بودن اولا جرقه درمغز منزد واگر شمانمره منفی گرفتید من صدهزارتومان تا یک میلیون تومان خواهم داد وفرمانده ما دعوا را خاتمه داد وازنو طرح پیاده شد وان فرد نزدمن امد وگفت اولا در ذهن من جرقه زد وثانی من میخواستم ببینم تانک تا چه حد بالا میرود-ادامه دارد 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب حافظ میفرماید- معشوقه- زلف اشفته وخوی کرده وخندان لب و مست-پیرهن چاگ وغزل خوان وصراحی دست- تووصف مشعوقه تمام میشود- بعد ایشان میفرماید-عاشقی راکه چنین باده شبگیر دهند! یعنی معشوقه- باده شبگیر است- کافر عشق بود گرنشود باده پرست- برو ای زاهد وبررد کشان خرده مگیر کهندادند جز این تحفه به ما روزر الست- انچه اوریخت به پیمانه ما نوشیدیم- اگر از خمر بهشت است واگر از باده ی مست- پس باید تعبیر کنیم از وجود بخش بخشید وگرنه باده بهشتی در زمین وجود ندارد-خنده جام ومی وزلف  گره گیر نگار- ا ی بساتوبه که چون تو به ی حافظ بشکست- یعنی که من بارها توبه کردم که به سمت دنیا بروم ولی باز بازگشتم  نه بدنیا ونه به عقبا  به جایگاه درد کشان واین بحث را برای  اهل خرابات که فقط برای اشراف وشاهزادگان بوده است بیان میکند که خود گفته است قرعه فال بنام من دیوانه زدند چون کسی دیوانه نباشد این امانت رانمیتواند به سرانجام برساند 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-ایمان من-ایقای کیس-الیسون نماینده حزب جمهوری خواه در کنگره امریکا کاز مذهب کاتولیک به اسلام تغیر مذهب داده است-تا قبل ازسال 2006 تعداد اندکی حتی میتوانستند مطلع شوند-قانون گذار(نماینده گنگره)اقای کیس الیسون که زیرا با اسم انگیسی اش شناخته میشدهیچکس را بفکر سئوال کردن نیانداخت- ولی پنج سال پیشکه وارد انتخابات برای بدست اوردن صندلی کنگره شدکهمیابیست درمسابقه ورودی برنده شود-کلمه مذهب ایشان شروع به انتشار پیداکردن شد-":زمانیکهمن شروع به رقابت بر ا ی کنگره کردم من را کاملادر شگفتی غوطه ور کرد که بسیاری ازمردمان بسیار شگفت زده شده بودند که من بعنوان اولین مسلمان- در کنگره خواهم بود-": ایشان فرمودند- که اکنون یک دمکرات که برای خدمت کردن دوره سوم خود رادرکنگره میگذارند-":اما بعضی ها به من گفتند {کیس خوب توجه کن تصور کن یک فرد ژاپونی اصل برای رقابت درانتخابات شرکت میکند بعد از شش سال که از چنگ بندر پیرال (مروارید که ژ اپونی ها انرا بمباران کردند) وداستان توهم یک چنین داستان تازه ای است-( یعنی ئپس از مشتعل شدن بر جهای دوقلو- ایندو چه ربطی بهم دارد درست مانند قیاس های جناب ابوحنیفه است) گرچه شهرت موقعیت اقای  الیسون بعنوان اولین مسلمانان برنده شده برای انتخابات میباشد که بسیارهم وسیع است-ولی تعداد بسیار اندکی هستند که مطلع شدندکه ایشان در یک خانواده کاتولیک در شهر دیترویت وبا فرنگ کاتولیک رشده کرده ودر مدرسه کاتولیک درس خوانده است_( عجب مردمان اگاهی ؟؟!!)-":من هرگز با ان مذهب احساس ارامش وهماهنگی نداشتم": ایشان چنین فرمودند- وادامه دادند"|:ان مذهب ایئن خشک ومطالب اسر امیز بودند:"-:" البته که واقعیت وحقیقت مسیحین این چنین نخواهد بود اما واقعیت این است که من با انها زندگانی میکردم- درنتجه نوعی مایوس شدن وخود را گم گردن وازدست دادن علاقه به من دست داد واز رفتن برای عبادات بخصوص نماز عشا ربانی رامتوقف کر دم مگر ازمن درخواست میشد- البته ایشان یک توضیح کامل شفاف که باعث شد که به سمت اسلام گرایش پیدا کرده است ارائه نداد که ریشه ان در دبیرستان اغاز شده بود ایشان گفتند :" من به شناخت عبادات مردمان ملتهای مختلف کشیده شده بودم":من میخواستم از کسی بند بند اصول ایمانرا بطور دقیق وشفاف ومنطقی بیان کندبشنوم وخودم قادر به این کار نبودم-": ایشان گفتند-": من در این باره مطالعه وتحقیق کردم واین تحقیق برای من نتجه داد وبه شعور والهام رسیدم ومن مسلمان شدم وتا امروز برای من موثر واقع شده است_ ادامه داراد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- ان ترک اردنی که از قافله عشق است-رخساره به کس ننمود ان شاهد هرجائی—خدا را داد بستان از او ای شحنه مجلس- که می با دیگران خورده است وبا من سر گران دارد—خیال شهسواری پخت.شد نا گه دل مسکین-خداوندا نگه دارش که برقلب سواران زد-بقول جناب حافظ سبحانیه-هرکسی مسئله را وارد ذهن کرد وانرا حل نکرد مغز دست برذدارنیست ودرگیر حل ان خواهد شد وشنگولی وخواب وارامش اورا میگیرد ولو اسایش زیادی داشته باشد 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99