سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-خا طرات- درشیراز درزمان رژیم منحوس یک زلزله در شهرستان قیر وکارزین امد این شهرستان یکی از کوچکترین شهرستان ایران است المانها قبلا پیش بینی زلزله درمثلث فروز اباد – قیر وکارزین وشهر ستان لار کرده بودند ویک سری ساختمانهای مخصوصی که مشهور به ساختمان های مریخی بود را طرح ریز ی کرده بودند – وجمعیت بسیار کمی  ان شهرستان داشت وگفته بودند که باید انها نقل مکان کنند ولی بدوعلت انها حاضر نشده بودند که نقل مکان کنند- یکی  بخاطرمیان راه شیراز ولار بود ودوم گفته میشد نفت فراوان دارد وچرا ی گوسفندان انها ازاد بود- منن بر ای نماز جماعت خدمت شخصیت ممتاز حضرت ایت الله العظمی شهید دست غیب رحمت الله واسعه به مسجدجامع عتیق رفته بودم ایشان نماز فرمودند مردم بنشنینند- فر مودند- کشور از لحاظ مالی ور شکسته است؟ من مات ومبهوت شدم ومیدانستم بر اساس تجربه ایشان که ایشان یاران طراز اول بسیار اگاه دارند نتفس از جمعیت بیرون نمیامد ادامه دادند ده استان به قیروکارزین کمک کرده است وهنوز مردم زیادی چادر ندارنند وچادر نماز خودشان تبدیل به چادر کرده اند وهرچه میتوانید کمک ئکنید دوخودتان کمکهای خودتان به انجا ببرید وبه انها روحیه بدهید واگر جائی خالی در شیراز دارید بچه انه ویاخودانها هم را جا دهید ومن ببینم وبشنوم که ماشین های زیادی به انجا رفته است  البته یاران اقداماتی کرده اند وسایه انرا به نزد مناورده اند ولیست رانن دیدهام وخداوندمنان به انها وکسانی که به انها اعتماد کرده اند ومقداری هم ایشان شرح داد  خداوند جزا خیر دهد ومقداری هم درباره نیکی دراسلام ایشان صحبت کردند که اول قبر متوجه میشوید- روی کردند به فردی که به من نظر من بازاری خاصی به نظر میرسید وفرمودند گفته میشود شما متخصص سم هستید! اداره کمشاورزی که گفته است من سم ندارم- خیلی عجیب است بچه ها که انجا رفتم روی زمین خاکی خوابیدند وهمه انهارا عقرب ومار زده است وحتی مردم انجا راهم زده است ومن نمیدانم چه اتفاقی افتاده است؟ شاید زلزله اب وخوراک انها مسدود وفراری داده است ایشانفرمودن من بازرگان سم نیستم من سم خاص رامیسازم ولی اقایان قول دادند از تهران مواد اولیه تهیه شده است امشب به شیرزا میرسد ومن سم موردنظر تهیه میکنم وفر دا سمانجا خواهد بود وحضرتش فرمود سمپاش وضع اش چیست- ایشان فرمودند سمپاس مسئله نداراد ده تا تهیه شده است وباز حضرتش فرمود این ده تا کافی است وان جناب فرمودند بله کافی است- یک شخصیت در شیرزا بود جناب حاج ولدان یک شخصیت چند وجهی ایشان در اصل بازرگان بودند وموسس بنیاد فاطمیه که اخیرا در مشهدمقدس یک زائر سرای فاطمیه بر اساس دستورات ان مرحوم ایجاد شده است واز بعدی ماند مرحوم تختی مورد تائید ملت وبازاریان بودند- و بزرگترین دسته سینه زنی شیراز متعلق به ایشان بود ویک خانه هم در شیرزا ایشان وقف مجالس مذهبی وروضه خوانی بود که شخصیت مهم روحانی درانجا صحبت میکردند که وشخصیت هستهای ان حضرت مرحوم ایت الله العظمی ملک حسینی رحمت اله علیه بود – سخت مورد نفرت ساواک بود حضرت ایت الله العظمی ملک حسینی رحمت الله به طرق مختلف بحث رابه فلسطینمیکشید وروضه میخواند ومیفرمودند که غرب به اسرائیل کمک میکند وماهم وظیفه داریم به مسلمانان کمک کنیم وگرنه در وزقیامت چگونه میتوانیم پاسخ نبی اکرم صلواته اله علیه واله والسلم بدهیم وبعد از اتمام تفسیر ایشان میفرمودند بنشنید ونیم ساعت درباره فلسطین صحبت وروضه ومداحی کنید-ادامه دارد 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-عدم درک صحیح اسلام عزیز-#11- اسلام دین نژادی است – بخش دوم- صوفیان به نظر میرسد بعد از به قدرت رسیدن حجاج بن یوسف ثقفی بوجود امدند حجاج تنها اهداف اش یکی ایجاد ارتش بسیار نیرومند ویک هم کاخ بسیار مستحکم بود وظاهر فریب بود وافراد ساده لوح را بخوبی فریب میداد در طول تاریخ هم وغم انسان اول معیشت اش بوده است ولذا در طول تاریخ اسلام مسلمانان نسبت به بیت المال بسیار حساس بودند ودیگر منابعی که میبایست از ان ارتزاق کنند- وجحاج هر زمان پول نیاز داشته است مثلا دستور میداده است از اصناف شهر فلان مقدار بگیر واز روستائیان  تما گوسفندان افرادمتوسط به بالا ونصف مغازه انها را جوانی  چند سرزنش نسبت به حجاج میکند واور ا میگیرند وبه نزد حجاج میاورنند حجاج دستور سه ماه زندان را میدهد ولی زندان او دوساله طول میکشد که به خاطر قدرت بدنی زنده مانده بود ئمادرش به نزد حجاج می اید که میگویدمن فقط یک سئوال دارم ای پسرم ازاد میشود ویا نمیشود اوهم میگوید البته ازاد میشود ومن این گاو را ازاد میکنم که به اوفضله گاو بدهی تا ادم شود مادراش میگوید حجاج با هرکسی که این کار رابااوکردی چند جمله هم سرزنش خواهد گفت حجاج میگوید پس تو اورا چنین پروش دادی کالاهای اوکه به جیب من نرفته است در شکم سربازان ولی امر مسلمین رفته است وکاخ هم مستحکم تر شود  که که اگر همه شیاطین  به کاخ حمله ور شوند بتوان از ولی مسلمین محافظت کرد  دوخشت کاخ گذاشته نشده بود- من شبی خواب رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دیدم که فرمودند حجاج مگر پول دوخشت رانداری ومن هم دوخشت طلا جای ان گذاشتم وان پیرزن گفت من این مطلب را نمیدانستم واگر پسر من بر همان نیت سابق باشد بادو دست خودم اورا خفه خواهم کرد  وکاغد ازادی پسرش را گرفت وپول قابل ملاحظه هم داد وپسرش را ازاد کرد وگفت پسرم بر همان نیت سابق هستی وپسر گفت نه مادر درز ندان همه حقایق را درک کردم- وکم کم مسلمانان متوجه جعلیات زیادی در احکام شدند وسعی کردند که حدیث صحیح را پیدا کنند وچون هیچ راه حلی نبود که امرزوه در مسیحیت ویهودیت این چنین است باخداوند شر ط کردند- ما همه احادیث را ازمایش میکنیم هرکدام درست بود یک ایه روشن برای ما بفرست واین فرد قطب شد وکم کم افرادی دور خوداش جمع کرد  که مخفیانه انهاهم ازمایش کنند چنان انها هم به همین نتجه برسند عمل کنند وکم کم احادیث شیعه راهم ازمایش کردند ومنور میشدند واز این گروه هست که درحدیث داریم درمیان جمعیت زمانی که امام صادق علیه السلام درحال سان دیدن از ارتش در نزد هشام لعین بود در دلش گفت امام صادق علیه السلام چناچه شما امام هستید- کلاه تات رابر دارید وسرتان رابخوانید ودوباره کلاه بر سر بگذارید وامام علیه السلام چنین کرد ویا از شیعه پرسید سنت نزد امام  صادق علیه السلام چیست ان شیعه گفت خودات خوب شسشتو میدهی وپس از نماز صبح درخانه امام صادق رامیزنی وساعت ورود به خانه را از ایشان اخذ میکنی وان مرد باحالت جنابت رفت ودر زد وامام علیه السلام- اسم ایشان را گفت وگفت حمام برو وفلان ساعت بیا اینها زندگانی بسیارسخت وتلخی داشتند وافراد نزدیک کوه های خاصی که نزدیک محله زندگانی شیعیان بوده است به عبادت وازمایش  میگذرانند وموقع مرگ فقط پدر خانواده شیعه شده بود وبه نزد همان کوه میرفت وبه یکی از شیعیان میگفت گاهی سر به من بز ن واگر مرده بودم من رادفن کن واگر خانواده من دنبال من تصادفی به اینجا امدند قبر  من رانشان نده واظهار بی اطلاعی کن وکم کم روی مسائل دیگر من الجمله بیت المال ودیگر مسائل حساس فتوا داشتند- ادامه مطلب- صوفیان متذکر میشوند که ملت مسلمان دو انحراف عمده پیدا کردند- یک در باره توحید که از داستانهای مختلف یک معجونی درست کردند که بعنوان مثال خداوند یک انسان سیاه پوست است که از مجلات انها که بنام ":ایمان ملت مسلمان": است در ان نوشته شده است که ":خداوند یکی است- وخداوند درشخصی بنام عالی جناب ":فردمحمد": حلول وظهوردر ماه جولای 1930  پیدا کرده است که ایشان مدت زیادی منتظر حضرت مسیح علیه السلام وحضرت مهدی مسلمانان علیه السلام بوده است.....خداوند منانئ در قران- س-6-ایه 103 میفرماید ": چشمان نمیتواند اور دریابند واو میتواند چشمان ود رک چشمان را درک کند- واو لطیف وخبیر است- وهم چنین ان فرقه ": ملت مسلمان:" ادعا میکند که بشر سفید پوست ": شیطان :" است ونژاد سیاه برتری چشمگیری بر تمام نژاد ها دارد- درحالی که ئر حدیثی از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  در خطبه وداع میفرمایند- همه انسانها از ادم وحوا هستند وعرب بر غیر عرب برتری ندارد- ونه غیر عرب بر عرب برتری دارد- وسفید بر سیاه بر تری ندارد وسیاه بر سفید بر تری ندارد- بجز بوسیله تقوی واعمال صالح- وباور های دیگر فرقه ":ملت اسلام": از حوزه واقعی اسلام خارج است – جالب است که دانسته شود در اواسط سال 1970 گروه اکثریت این جامعه متوجه خطاهای این فرقه شد وبه سمت دین واقعی اسلام بر گشت باریکیاز انها هنوز فعال هستند 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- عدم درک صحیح از اسلام عزیز -#11-اسلام یک دین نژآدی است که شامل ائین ها وسنت های افریقائی- واسیای مرکزی( که عمده ان خاورمیانه است)- یکی از عدم درک صحیح بسیار بزرگ قرن بیستم – اصطلاح ": ملت اسلام:" ویا ": یک جامعه اسلام :" وبصورت دقیق تر یک جامعه ای که تسلیم به خداوند است وفرمانهای ودستورات قران وسنت را تعقیب میکند- ملت اسلام یک اصطلاح بشر ساز است( درمقابل اصطلاح امت) که یک راهی بشر بر ای زندگانی خود انتخاب میکند که عواملی را از جاهای مختلف جمع اوری میکند من جمله از اسلام واز اختراعات وبدعتهای زیادیکه بیشتر انها دروغ است تا از انها یک دکترین وایدلوژی ومذهب بسازد-متاسفانه در جهان بدنبال انکه حقایق را از اوهامات وتخیلات وبقول غربی ها ار ارزو ها ورویاها جدا کنند رخ نمیدهد- در زمانی که دانشجوی دانشگاه شیراز بودم کتابی را مورد مطالعه قراردادم که بزبان انگیسی بود که یک محقق امریکائی درباره ایدولوژی ومذاهب جهانمورد مطالعه قرار داده بود- ومتاسفانه اسلام را ازدیدگاه اهل سنت موردتوجه قرارداده بود وایشان بهاین نتیجه رسیده بود که ایدولوژی زمانی برای یک فرد حائز اهمیت میشود که میخواهد به بعضی مسائل وسئوالات پاسخ منطقی پیدا کند وبه زندگانی خوداش وجامعه اش یک انسجام دهد ودر یافتن اهداف دراز مدت خود به اوکمک کند کند ویا اهداف ایدولوژی را انتخاب کند وایشان تمام اصول عقلانی کلی ایدلوژی ها ومذاهب را در هشتاد اصل کلی جمع کرده بود که در هرطبقه اصول عقلانی انان متضاد هم میشد! وسگ با معیارهای مختلفی سنجش ترتیبی کرده بود از بسیار قوی تا بسیار ضعیف ویا کداوم اصل در هر ایدلوژی زیر بنا است ویا روبنا است وسنجش های دیگر وسگس تک تک انان رابا مسیحیت سنجیده بود جالب انکه دربعضی اصل ها بودائی نسبت به مسیحیت در رتبه بالاتری قرارداشت وحرف اول رامیزد!! وایان به یک نتیجه جالبی رسیده بودکه چون افراد دارای ایدولوژی سیاست ومنافع رابراساس ایدلوژی انتخاب میکند پس اینده جهان یک جهان تاریک است وروی خوش جهان نخواهد دید ومیابیست یک ایدولوژی همه جانب نگر که در هروجه ای بهکمال رسیده باشد وهمه ابعاد زندگانی انسان رابتواند پوشش دهد بر جهان حاکم باشد- دران زمان در دانشگاه شیراز سه موضوع بسیار حساس بود –اول –توحید که از بی نهایت منفی تا بی نهایت مثبت در نوسان بود ودوم ایدلوژی هم همین وضعیت راداشت وسوم واقعه کربلا وفلسفه کربلا وانهم به همین منوال بود- ومن مایل بودشخصیتی به این سه موضوع تبین وپاسخ های دقیق اکادمیکی میداد وان کتب به صورت کتب دانشگاهی نوشته میشد ودر دانشگاه تدریس میشد ومند رموضوع ایدلوژی به کتاب نهج البلاغه نگاهی انداختم ودر حدود سیصد اصل عقلانی را پیدا کردم ولی این کار من نبود- وضع علم دران زمان وضع فلاکت باری بود دانشجویان دکتری حقوق وادبیات بخصوص به شیراز میامدند که از کتب انگلیسی دانشگاه استفاده کنند وبچه ها سئوال میکردند برای حقوق بین الملل امدید میگفتند نه فقط در غرب در حقوق اسلامی غول های جهان اسلام درانجا کارهای بر جسته کردند ووادبیاتی ها همین حرف را میزدند جریان جالبی رخ داد این بیچاره ها میبایست مدت دوماه پول هتل ویا مسافر خانه بدهند وبعضی ها که دختر هم بودند یک اطاق درجنوب شهر دریک خانواده کرایه میکردند تمام اساتید بودن انکه کسی مخالف باشد گفتند این کتب رابه انها بدهید وپول ضمان را بگیرید وتنها کسی که مخالفت کردجناب دکتر نهاوندی بود استا دتاریخ من در فرانسه درس خوانده بود دکتری ایشان درتاریخ ایران وفلسفه واقتصاد بود وایشان سر کلاس فرمودند که نهاوندی هم در فرانسه درس خوانده است ومیداند که درفرانسه برای دانشجویانش چکار میکنند! شمادر غرب میتوانید بر ای ازمایش دهها کشتی عظیم راغرق کنید ودوم خرید مقالات علمی بود که من در ایران تصور میکردم پول زیادی باید دا ددرحالیکه بسیار ی از انها مجانی هست ان زمان مداوم ریس بخش اقتصاد تغیر میکرد که بیشتر انها به غرب میرفتند وبعضی هم به تهران میرفتند و وتعدا داندکی باز نشست میشدند ایشان به رای همگانی به ریاست بخش اقتصاد انتخاب کردند با گفتن انجملات در سر کلاس سه روز پس از انتخاب جناب اقای نهاوندی ایشان را عزل کرد مسئله من این بود که حداقل ده جلد از این کتب چرا ترجمه نمیشود پول زیادی نمیخواهد!! روزی یک دانشجو به نزد من امد وفرمودند که من را انتشارت تهران کشف کرده است ومن ویراستاری زبان انگلیسی میکنم اخیرا ان مرکز انتشاراتی فشار اورده است که یک کتاب را ترجمه کنم وباور کن مندر تهران یک سردارم صد سودا صد جا کار میکنم حتی مهندسی وابسته به سفارت امریکا فرصتی این کتاب را ترجمه کنم ندارم وانها فشار میاورنند که رقیبان جلو میافتند واین کتاب درباره فلسفه شبه چپ دیالکتیکی است ومن دوهفته دیگر به امریکا میروم چون از دبستان تا نزدیکی کالج را امتحان متفرقه دادم یک سال دیگر مدرک دیپلم را میگریم وهشتاددرصد این کتاب را اصطلاحات پیچیده انرا از سفارت امریکا گرفته واساتید ایران وامریکا دراوردم ولی من شم فلسفی ندارم اینهار به شما میدهم وبه یک شرط که ر ده سطر یک جمله دلبخواه ولی تاحدودی جوان پسند درباره دیالکتیک بی انداز وزمانی که از امریکا بر گشتم ومسائل ان بیست در صد راه حل خواهم کرد ولی تا اخر تابستان بایدتمام شود چون رقیبان درحال ترجمه ان هستند؟؟-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- واردات قلبی- عارف متوجه وارادت قلبی خوداش از مقام جمع الجمع الهی میفهمدولی شیطان نمی فهمد- درحضور اساتید  ودوستان بودیم- یکی از اساتید فرمودند من همیشه مستمع بودم وجون معتقد هستم ادمی فربه شود از راه گوش- لی امروز به یمن چند سال باز نشستگی مطالعات قرانی رسیدیم که عجب کتابی است واین بحث مائده اسمانی است زیادبفکر ناهار نباشید- ایه سوره بلد خواندن که معنای ان جیست وفرمودند بزرگان حقیقت را نگفتند وفرصت یکساعت دادند که با اینترنت باقم والازهر نجف تماس بگیرید به یک مدت یک ساعت! مسئئله راحل کنید توضیحی دادند جرئت نکردم که من اینطور درک میکنم که میخواستند صعود کنند وحضرت کسی بود که خواست نزول کند وجناب ایت الله مرحوم نجابت رحمت الله علیه  فرمودند یکی از مراجع بسیار بزرگ نجف در یکی از اعیاد که بدلیل فراموشینام ان یادم نیست صبح زود به نزد امیر المومنان  صلواته الله علیه واله والسلم میرفتند وعیدی حضرت را همان جا میگرفتند .یک سال رفتند واز حضرت عیدی خاص خواستند طلبه ها منتظر ایشان بودند همین که ایشان نماز راخواند وشروع به درخواست کرد تمام لباس اش بجر تنکه کوچک در اوردند وبروی شانه هلهله کنان تا دم منزل اوردند وایشان پیش یک عارف رفت که موضوع چیست؟ فرمودند عیدی واقعی همین بود- سئوا ل دوم این بود که چرا حضرت یوسف علیه السلام در اوج بلوغ به ایشان کتاب دادند وبه حضرت یحیی علیه السلام در قنداق تشریف داشتند کتاب دادند گرچه میدانیم تمام پیامبران ابراهیمی در بچگی همه چیز میدادنند بدل من خطور کرد یکی دیگری لیاقت وچهارمی در رابطه شرایط زمان است بحث اینترنت شد  ایشان فرمودند خداوند کلمه است کلام ومکالمه از ریشه کلام است خداوند منان این صفت راانتخاب  کرد وبع ذغیر کلمه راهی برای هدایت نیست ودرهرمکالمه رشدی خواه ونخواه خواهد بود بخصوص کا مکالمه درباب مسئال مذهبی باشد یکی از استاید حوزه میفرمودن زمانی که من طلبه بودم گرچه شاگردمستقیم حضرت ایت الله العظمی عارف تمام گلپایگان رحمت  الله علیه  نبودم ولی ازهمه مراجع عظام رحمت الله الجمعین کسب فیض میکردم وبه نظر امدم که ایشان بسیار پیچیده است وخواستم در موضوعی بطن هفتادم ایشان رادرک کنم وطرحی ریختم وبه نزد ایشان رفتم وایشان بعضی مواقع برای ارباب رجوع بخصوص طلبه داشتند ولی درهمان زمان روی مسائلی فکرمیکردند وچیزی به ذهن شان میرسید مینوشتند ومن وارد شدم وساکت نشستم ودیدم گاهی اوقات فکر میکنند ودوبار دست به قلم میبرنند وچیزی نمی نویسند وربه من گفتندوفرمودند فلانی مداوم یک ایه قران بذهن من خطور میکند ولی نمیدانم منظورش چیست ومن خندیدم وتوبه کردم وایشان راخت شدند واز زمان به بعد مداوم برای ایشان نماز میخواندم وروزی دل جرئت پیدا کردم وجریان راگفتم وایشان فرمودند من کهادم پیچیده نیستم سئوالی میفرمودی من جواب میدادم 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-عدم درک صحیح از اسلام عزیز -#10- اسلام – بوجود اورنده انسانهای تنبل- ویک جامعه بیسواد است- این یک افسانه است ودلیل انر ا این میدانند-1- همچیز بدست خداوند منان است پس جبرگرائی درست است- 2- تکنولوژی مدرن وعلوم مورد سرزنش به یادگیری شدندومنع شدند-تمام دلائلی که اورده شده  در باره این درک نا صحیح دروغین است- واین درک ناصحیح مستقیما توسط قران سنت رد وتکذیب میشود- درحالی که که خالق مطلق متعال منبع همه چیز  بر ای ما است ولی این معنا صحیح نیست که که ما با عذر سازی پشت ایات قران  در این موارد پنهان شویم ( که قر ان مجید هم به این موضوع اشاراتی دارد)-سوره نحل- ایه 35-": مشرکان گفتند- اگر خدواند میخواست – نه ما ونه پدران ما غیر او راپرستش نمی کردیم وچیزی را بدون اجازه حرام نمی ساختیم(اری- چنین) کسانی که پیش از این بودند نیز همین کارهارا انجام میدادند- ایاپیامبران وظیفه ای جز ابلاغ روشن واشکار دارند؟؟-و-سوره الزخرف- ایه- 20":انها(مشرکین)گفتند-اگر خداوند رحمان اراده ومیخواست ما انها( بتان ومانندانها) را پرستش نمیکردیم": ولی به این امور هیچگونه علم ویقین واطلاعاتی ندارند  جز دروغ چیزی نمی گویند": خداوند قادر متعال به توسط قران وسنت میاموزد که ما مسلم دارای اراده ازاد هستیم ومیبایست این راده ازاد درجهت ومطابقت با  قران وسنت بکار رود تا رضایت الهی را موجب شود- واین امر باعث  انگیزه بسیاری شد که مسلمانان در پیشرفت خودشان بر ای کسب دانش وعلم بسیار زیادی شد موثرترین ومفیدترین مسلمانان بشوندواگر مسلمانان امروزی را با ان پتانسیل مشاهده نمیکنیم مسلم است که ربطی به علوم اسلامی ندارد ترجیحا انان از این روش اسلامی غافل شدند در سنت  اهمیت علم اموزی وعمل صالح کردن بخوبی روشن است- حضرت رسول اکرم صلواته علیه واله والسلم افراد را از گدائی کردن منع میکرد وبه انها میفرمود اشیا مازاد خانواده به مسلمان با قیمت حر اجی  بفروشید وتبر بخرید وهیزم تهیه کرده وبفروشید- در سنن ابن ماجه امده است که پیامبر اکرم صلولته الله علیه واله والسلم فرمودند علم اموزی فریضه است برای هر مسلمان میباشد- علم به قران وسنت بسیار مشخص است که جزو بهترین علوم میباشد قران وسنت هرگز علوم زمینی ومادی را منع نکردند وسرزنش نکردند ودرحقیقت خالق قادرمتعال تشویق به به تحقیق در باره درجهانی که ما دران زندگانی میکنیم کرده است که در قران مجید- در سوره ال عمران- ایه های 190- 191 امده است-":  (هماناکسانی که مشاهده  وتفکرمیکنند)در باره خداونددر حال ایستاده ونشسته وانگاه  که بر پهلو خوابیده اند یاد میکنند ودر اسرار افرینش اسمانها وزمین می اندیشند0 جابجائی روز شب ونظم وحرکت ستارگان)- ( ومی گویند) بار الها !تو اینها را بیهوده نیافریده ای منزهی تو ما را از عذاب اتش نگاه دار- چون انان ایات باعظمت را مشاهده کردند وخداوند منان را بخاطر ان ارزشمند وقابل پرستش عظیمی دانستند- 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-شعری از جناب اقای رضا جان نثار": عشق ورزیدم رفتم و شد:"- با کراوات بدیدار خدا رفتیم شد- بر خلاف جهت اهل ریا رفت شد-ریش خود در از ادب صاف نمودم با تیغ- همچو اینه با صدق وصفا رفتم شد- با بوی ادکلنی گشت بمعطر بدنم- عطربر خود زردم وغالیه سا رفتم شد- حمد را خواندم وان مد  والا الظالین را ننمودم زته حلق ادا گفتم  وشد- همچو موسی نه عصا داشتم ونه نعلین- سر خوش وبی خبر ولی بی سر وپا رفتم شد- لن ترانی نشیندم ز خداوند چو او- ارنی گفتم وگفت رئا رفتم وشد- تو تنت پیش خدا روز وشبان خم شد وراست- من خدا گفتم واو گفتا  بیا رفتم وشد مسجد ودیر وخرابات بدادم نرسید- فارغ ازکشکمش این دو سه تا رفتم شد- خانقاه هم ملک ابی بی سقف وستون –  پیر من انکه مرا دادندا رفتم شد- گفتم  ای دل  به خدا هست خدا هادی تو- تا بدین سان شدم از خلق رها رفتم شد- 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-چند نکته ای در باره بعضی مسائل فقهی-اساس تمدن اسلام بر اساس سنت است یعنی سنت است که تمدن اسلامی ارابوجود میاورد تا سنت دقیق رسول ارکرم صلواته الله علیه واله والسلم کشف نشود تمدن اسلامی واقعی هم موجود نیست سنتشناخت سنت امروزه ابعاد بسیار گسترده دارد ومسلمان  پس از یک قرن پی بردند که توحید وعبادات هسته اساسی است شناخت سنت در انزمان بستگی به سه علم داشت- حدیث شناسی دوم تفسیر قران- وسوم تاریخ شناسی وسپس تفسیر  بعنوان استنباط مطرح شد وبه این نتجه رسیدند که تک تک این علوم سنت را مشخص نمیکند  این سه علم درحققیت سه مولفه تشکیل سنت  دهنده هستند که درمیان انها علم حدیث هسته اساسی بود- دوجریان سنت ساز بوجود امد- یکی امویان ودومی بنی هاشم- امویان میدانستند که جریانهای سنت ساز رودخانه ای هستند که سر انجام به دریا بنی هاشم خواهند ریخت- لذا تمام سعی خود را کردندکه بنی هاشم رابکوبند وهیج کس دیگر هم اجازه سنت سازی ندهند وشیخ قبال رادیدند وسبیل انهارا چرب کردند وبنی امیه مهمترین نژاد عرب معرفی کردند البته بنی هاشم هم ساکت نبودند- ولی برتری هرکدام دلال خاص خوداش راداشت بنی امیه درضمن شروع تحقیر نژادهاکردند واقوام مختلف این زمینه شد که انها سعی کنند نژاد خودر بالا بکشند  بخصوص ازحدیث سازی وتاریخ سازی شروع  ارام ارام شروع بکار کردند ولی درحوزه محدودی میتوانستند انتشار دهند ولی بنی امیه بانوشتن کتب وپخش ان در سراسر جهان اسلام دست با لاتری داشت اشتباهات سیاست مداران بر شدت این امر افزود بعنوان مثال کشتن وتحقیر مانی هارانکه انها قدرت مبارزه فیزیکی وسیتسی نداشتند در نوشتن حدیث جعلی این انتقام گرفتند-  یا یهودیان صنعا را گفتند که شمادرشهر نمیتوانید مثلا قصابی کنید به خارج شهربروید ودرانجا مغازه داشته باشید واینها مسلمان شدند وجعلیاتی وارد کردند ومسیحیون هم به همین طریق ودیگران از همه مهمتر خوارج هستند که انها نه ائمه اطهار علیهم السلام راقبول داشتند وخلفای وائمه اهل سنت بر انتقام گرفتند حدیثهای جعلی زیادی را نوشتند درزمان عمربن عبدالعزیز تعداداحادیث اهل سنت 600000 عدداست وبه محض انکه اجازه کتابت حدیث ونقل ان داده شد در زمان کوتاهی به یک میلیون وسیصهزار حدیث رسید که تمام قبلئل برتی قومی خودرا از بنی امیه وبین هاشم به مرتب بالاتر بردند اما نحوه نوشت بقول یک دانشمندمصری بسیار نا جوانمردانه بوده است تکنولوژی کتابت درست بر اساس تکنولوژی زمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است واخرین راوی راوی زمان پیامبر ارکم صلواته الله علیه واله والسلم است یعنی این کتاب در زمات پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم نوشته شده است وهر حکمی با سند یکسان چند جور درکتب مختلف نوشته شده است لذا مسلمان بدنبال کشف حدیث معتبر بودند ولی شیوخ قبائل وسیاست مدران تنها احادیثی قبول داشتند که خود قبول داشتند که صبغه محلی داشت درسنت ازدواج – در وزنهای قپانی وبر چیز سجده کنند وغیره گرچه مکاتب حدیثی درست شد ولی اساس علمی نداشت وبقول بچه ها راست شکمی بود- فلان استادموثق است چون ده شیخ جلوی پای ایشان ایستاده است ومانندان بهترین دلیل دروغی از ایشان شنیده نشده است ونگذاشتند که ملت مسلمان بدنبال کشف واقعیت بر اید وگرجه دبه ظاهر گروهی بدنبال کشف حقیقت بودند وعلم کلام انروز که درحقیقت برای کشف ملک بوده است که هسته اساسی ان کشف علوم اصول بوده است بهترین فرد بعد از امویان دراهل سنت جناب ابوحنیفه است که انزمان بهترین مرکز علم اسلام شناسی مدینه بوده است وایشان مدتها در مکاتب مختلف حدیث شناسی انجا تحصیل کرده است وبیش از همه در زمان خود استاد دیده است بالاترین استادبیش از سی نفر دانش اموز نداشته داست برای انکه گفته بودن نیازی نیست وفرد یک قطب را باید قبول کند درست مانند جناب ابوبکر صدیق که بدنبال پیامبر اکرم صلواته الله  واله والسلم بوده است پشت سر ایشان حرکت کند ویک قدم عقب وجلونباشدتا به خداوند منان برسد- وحکومت هاهر مکتبی با نها مخالف بود بعنوان مرتد گردن میزدندولو درمسائل عبادی باشد- جناب ابوحنیفه بر بعضی اقوال 75 حدیث راقبول کرد ودربعضی اقوا ششصد حدیث قبول کرد وچون بدنبال کشف سنت رسول اکرم صلواله الله علیه واله والسلم بود مخالف زیادداشت جناب معین فرمودند که نصف احادیث ایشان غلط است وایشان فرمودند تما م احادیث تو شعر است البته ناگفته نماند که سخت ترین فردی که حدیث قبول میکند انزمان جناب ابوحنیفه حدیث از چند لایه بایدبگذرد تا تابعین دوم همگی انرا تائید کرده باشند وبعد باعلم کلام ایشان هماهنگ باشد-ادامه دارد 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99