سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم اله الرحمن الرحیم- بحرانهای اندیشهای غرب- اولین نکته قابل توجه مسئله منافع است- درغرب بقول بچه ها سیاست دلالی یک امر بسیار پسندیده است ومردم میال هستند که از رهبران به پائین درجهت فروش وبدست اوردن منافع کوشا باشند ملکه انگلیس سری به استرالیامیزند ودر سر سفره ازکلینکس انگلیسی استفاده میکند ودر باز گشت بسیار محبوب میشود ویانیکسون پیسی کولا را به خروشجف قالب میکند وبسیار محبوب میشود این دلالی بشرطها وشروطها کار بدی نیست ومیتواند مفید هم واقع شود اولا بیاد کار حلال باشد ودوم از روی طمع نباشد ومنافع هردو طرف را درنظر بگیرد ولی درعمل اینطور نیست وسران چون فقط در زمانی که درپست هستند برای انها تره خورد میکنند از این موقعیت به نفع شرکا وخودشان سوئ استفاده میکنند ومسئله یک طرفه است- بحران بعدی تصور میکنند که مذهب عامل جنگ وجدال است بله از مذهب سوئ استفاده شده است سکولاریسم هم جنگ وجدال بوده است وامروزه بیشتر عومال جنگ زا متعلق به سکولاریسم است ولی اینان به خاطره عدم علم وساده لوح بودن ونفهمی وگاهی عامل اجاره ای هستند این بینش راندارند که مقصر اصلی مذهب نیست بلکه مریدان مذهب هستند که مذهب را تحریف کردند واز روی نفهمی دست بکار بچه گانه واحمقانه وگاهی حتی ظالمانه میزنند ویک طرفه فکردند عین حماقت است- دوم مسئله دیگررهبرانی هستند که شایستگی لازم را ندارنند وچنانه به اندیشه انان عمل نشود مسئله ساز میشوند وباز اینان هییچ ربطی به مذهب راستین ندارنند شیاطینی هستند انسی که مذاهب راستین بیشتر مبارزه خوداش را با این افراد سپری کرده اند واینان هم بخوبی الت دست سکولاریسم چپاول گر میشوند وچنانچه با خواسته انان ترتیب اثر داده نشود نبرد مذهبی راباانها را میاندازند دوتا احمق باهم نبرد میکنند وهمدیگر با ایده های احمقانه میکوبند اقلیت واکثریت افکار انها تا زمانی قابل ارزش است با وحی ناب وقلب سلیم وعقل روشن وفق دهد-وبارها قران مردمان به مناظره با پیامبران صلوالته الله اجمعین دعوت کرده است واز عقل وخرد بشدت تمجید کرده است ودانشمندان وعقلا بسیار ستوده است و.انان بندگان راستین الهی نامیده است وبه انان افتخار کرده است ولی حمقا باند بازی ومنافع زود گذر دنیائی وبرتری طلبی بی جهت واستکبار وطاغوت شدن وشیطان شدن را ترجیح میدهند ووقتیکه ضبربه میخورند سعی میکنند طرف مقابل گناهکار اصلی وخودرا کمی ناد ان جلوه دهند- قران میفرماید انهایئکه مومنان را احمق میدانند خود احمق هستند ولی درک نمی کنند که احمق هستند وزمانی بحران شدت پیدا کرد به جای انکه منطقی فکر کنند بدنبال ایجا ترک در صخره بحران هستند که انر ا کمتر کند- ودر مسائل از راه حیله وارد میشوند بحرانی نیست مگویند بحران هست وبحران است ومیگویند بحرانی نیست وتمام طرح ها بعلت زیر بنای احمقانه وشیطانی مصنوعی وغیر واقعی است ونتجه کارهم مشخص است ولی درواقعیت مداوم دست به دروغگوئی وتبلغات غلو انگیز میزنند واز بحرانی به سمت بحرانی دیگر حرکت میکنند وبا سروصدا وهیاهو میخواهند مسئله راجا بیاندازنند غرب برای دفاع از حقوق افغانی با روسیه جنگید واز مذهب بشدت حمایت کرد ولی درزمان اخیر قران را اتش میزنند درست مانند جناب طلحه که برای قران جنگید ودرجنگ جمل که حضرت سه نفرباقران فرستادند که حکم قران باشد هرسه بدستور طلحه تیر بار ان کردند امید است که بجای جنگ جلسلات کنفرانس ها تشکیل شود وتربیون تحقیقات بر پا شود وهمه به حق گردن بگذارنند واینده مانند ما به گذشتگان احمق خواهد خندید وحسرت خواهند خورد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خاطره- درچند سال قبل ازانقلاب- فرار طبقات روشنفکری وفنی وهنری به غرب شروع شده بود وحتی گفته بودند که منطقهای رادرلندن درنظر گرفته شود که همه ایرانیان انجا دورهم جمع شود ویک نقاش حرفه ای ایرانی فاز پنج یک حومه تازه ساخته شده را درنظر گرفته بود ودرسایر کشورهای جهان سوم وحتی کشوری مانند هندوستان هم شروع شده بود وانگلستان با ظرافت سختگیری ها میکرد واین امر باعث شده بود که اولا درتمام کشورهای جهان سوم از بدی غرب صحبت کنند وبقول بچه ها تغیراتی درکشورهای جهان سوم د اده شود زیرا با تجربه تاریخی انها به ضرر انها بود که اب راه خوداش را پیدا کند- هردانشجوی ایرانی حداقل برا پنج نفر درسال خانه پیدا میکرد ویک دوست پدری اصرار کرد که برای ایشان خانهای با مبلغ معین برای ایشان قول نامه کنم در انگلستات خانه ها در یک دامنه کوتاه فروخته میشودمثلا بین صد وصد وبیست ومن هرکدام که خواستم قول نامه کنم مسئول معامله ملکی فرمودند یک المانی برنده شده است- روز ی برا ی پرسیدن مسئله رفتم وایشان گفت این خانواده المانی خریداری کرده است- ومن از ایشان پرسیدم چرا المانها درانگلستان خالنه میخرند- ایشان گفت ما تازه گی باز نشسته یک شرکت شدم که درانجا ما کارهای بسیار پیچیده انجام میدادیم المان به شرطی حاضر بود که درکارهای نظامی غرب ویا شرکت غربی که درالمان خریده شوند قطعات انهارابسازد وقطعات فانتوم تحقیق میکرد ومیساخت ومداوم ارتقا میداد وشرط ان بود که از فرمول ها درجائی دیگر استفاده ببرد وقطعات فانتوم درالمانرا خوداش بزند وبچه ها میگفتند بهترین فانتوم ها درالمان است- وایشان اضافه کرد که ما نمیگذاریم که المان عقب بیفتدودر ضمن نوه های ما تابستان به انگلستان بیایندوانگلیسی یاد بگیرند وانگلیسی ها مداوم بهدنبال ما هستندوپیشنهاد خوبی میدهند ولی ما دنبال برنامه خودمان هستیم امرو.زه دولت المان دارد به اینها خیانت میکند- درهمان زمان یک نقاش برجسته ایرانی درانگلستان سالها مطالعه میکرد واسم اش بچه ها بمن گفتند روزی من از یک نمایشگاه فوق مدرن بیرون میامدم وایشاتن بقالباس فوق شیک داشت بالا میامد وایشان روگردبه من و به فارسی گفت شما ایرانی هستید ومن گفتم وجنابعالی کی هستیدوایشان اسمش را گفت ومن گفتم ان نقاش معروف هستید خندهای کرد وگفت بله وگفتم دراین جا چه میکنید وبه کجا رسیده اید واایشان فرمود یک سری مطلعات پراکنده کردم ودرحا جمع اوری ان هستم ومن گفتم نقاشی هم فروخته اید ایشان گفت دوتا نقاشی فروختهام یکی  یک صدو وپنچاه پوند ودیگری که کمی مانده است که تمام شود سیصد پوند میخرند علت این دوتغیر این بود که رژیم سابق نه اموزش وپرورشودانشگاه ونه در زمینه دیگر هزینه نمیکرد درحد صفر بود و.بعدا من فهمیدم که ساواک درهمه جا دنیا یکسان عمل میکند ودستور برای همه کشورهای حهان سومی یکی است در ست مانندهم عمل میکنند ومردم متوجه شدند ودرحال فرار هستند حتی به جزایر بسیار کوچک میروند ورشد انها انجا بیشتر است- همان زمان به این نتجه رسیدم که انقلاب ایران ضربه خوداش راخواهد زد وجهان سوم سرانجام متحول خواهد شد


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مقاله ": کشتار فرقه داودیه پروندهای از نقض حقوق بشر در امریکا:" مجله وزین ": نه دی:" مقاله خوبی است وبخصوص هم هنوز پایان نیافته است ولی به نظرحقیر نکته اساسی بحث نشده است- یکی از اساتید من درایران بحثی داشت که امروزه استانها در کشورها چنانچه از حکومت های مرکزی ناراضی باشند ادعا استقلال خواهند کر د زیرا یا رسیدگی لازم نمیشود ویا ثروتی که ازانان خارجمیشود عادلانه نیست ویا به فرهنگ انان توجه نمیشود وبیان میکردند درامریکا اولین ایالت که جدا خواهد شد ایالت تکزاس است تکزاس دومین ایالت بزرگ امریکا است ودوازدهمین اقتصاد دنیا را دارا است وفرهنگ خاصی دارد که بیشتر ترکیب فرهنگ اسپانیائی –ومکزیکی وسرخپوستی و افریقائی واروپائی است وتا قبل ازجنگ داخلی رهبری ایالت های جنوبی رابعهده داشت وامروزه تقریبا تمام ایالتهای جنوبی امریکا با حکومت مرکزی مشکل دارند وبیشتر انانهم جنبه مذهبی شدیدتر نسبت به شمالی هادارنند وبعنوان مثال تگزاس بیشتر افراد کاتولیک هستند وبه همین علت جماعت مسلمانان درانجه بیشترین نسبترا دارهستند که 600000 مسلمان درانجا هستند قبول جدا شدن امروزه بعید به نظر میرسد عقلائی هم نیست ولی از لحاظ مذهبی جنوب بیشتر حساس است تا شمال وامروزه نارضایتی از اخلاق درحال اوج گرفتن است مذهب جدیدی درمسیحیت از کاتولیک بوجود امد که انهارا باید استباط پیامبرگونه تفسیر کرد بنام ادونتیست= موعود گرا- اینان معتقد هستند ظهور حضرت مسیح علیه السلام نزدیک است ومیابیست شرایط راهمانطور که حضرت داود برای ظهور حضرت مسیح علیه السلام اماده کرد اینان هم انجام دهند وبه همین علت اینان را داودیه میگویند وایشان وجناب داود کورش به این علت این نام انتخاب کرد که چون حضرت داود علیه السلام فضارا اماده کند وچون حضرت کوروش افرادبه اسرائیل برده وانجا تطهیر کند ومیابیست سرانجام مانند حضر ن داود علیه السلام دراسرائیل به شهادت برسند ودر نزدیک یک شهرک یک اردوی فلسطین- تکزاس درست میکندوایشن به اسرائیل تبعید میشود ولی درانجا متوجه میشودسرچشمه همه مسائل درامریکا است ومیابیست درامریکا به شهادت برسد ارتکازی عرض میکنم اخیرا درامریکا مداوم یک هنرپیشه زن معروف به اصرار از ایشان میخواهند که یک عکس تمام برهنه درمجله معروف:" پلی بوی:" چاب کند وانها میگویند هنوز جرئت اش را پیدا نکردیم واین امر قبلا درامریکا مسئله نداشت وبقدری داوطلب داشت که از کسی درخواست نمیشد چرا انزمان جوانان مسئله اقتصادی نداشتند واین عکس دراطاق خواب میزدند وبقیشتر افراد عکس برهنه دوست دخترشان دراطاق خواب میزدند ولی اکنون جوانان مسئله دار شدند وبدنبال اینده مطمن میگردند ولی کمی ممکن است از کنترول خارج شوند ویا احینا مذهبی وضد اسرائیل شوندوبیاد انها را به نحوی منحرف کرد ونیمهای ازان هم برای کشورهای جهان سوم درحال انقلاب هستند- ایشان مانند حضرت داود علیه السلام مشکل از پادشاه میدانست واینان مشکل را ازکاخ واسرائیل میداستند وکم کم درجامعه تکزاس دلائل انان موردتوجه واقع شد واینان ازترس انکه دراینده این مطلب شیوع پیدا کنند ومسلمانان ومذهبیون وسیاهان وسرخوپوستان به انها بپودند چند بار بایشان تماس گرفتند که سر عقل بیا وسرانجام ایشان را به وضع وجیع سوزندان چون انها درمحاصربودند ونقبی به خارج زده بودند که غذا بیاورنند خوشبختانه عدهای نجات پیدا کردند وهمه حقایق را گفتند و.یک تحقیقات هفده ملیون دلاریوتحقایت پلیس عادی نه پلیس دادگشتری (اف-بی-ا) حقایق زیادی رابرخلاف انچه شایعه کردند اثابت کرد وباید به رهبران امریکا گفت ایا صحیح است که تمدن را به خاطر عدهای خاص واژگون کرد؟؟

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مقاله :" نگاهی به زندگینامه .فعالیت های سیاسی:" هیلاری کلینتون"| اول انکه ایا او یک ماسون است جواب مسلم است یک فرق عمده غرب باشرق سیستمی کار انها است ودرحالیکه در شرق بخصوص در ایران تک نفر فرهنگ عمومی است واین امر طول یک دوره تاریخی سیاه بوجود امده است واصلا زندگانی سیستمی بلد نیستیم وهرکس در سیستم بلافاصله میخواهد فعال مایشاشود ومداوم به دیگران دستور دهد وعیب بگیرد امری دکتر عباس یمنی شریف بخوبی فهمید ودرمدارس خوداش درحال پیاده کردن ان بود - ولذا درمشکلات راه فرار پیش میگریم به جای انکه مبارزه کنیم- اما هم جنس بازی این امر علت های فراوان دارد- بقول عوام درایران فرد به طریقی به تعادل برسد ودو مسئله باید درنظر بگیرد یکی هیپوفیر ودوم پدرجدان هیپوتالاموس است وهر کس با مقتضیات وشرایطی درگیر است به یکنوع به تعادل میرسد درغرب گه دلیلاش برای من هنوز مشخص نیست یک فضای تضاد ومشکلات روحی سنگینی بوجود امده است که شرق هست وهرکس به طریقی سعی میکند که به تعادل برسد وازانطرف همجنس بازی بعلل مختلف امروزه موردتوجه واقع شده است ودرشرق کمونیستی اطلاعات زیادی به غرب نمیدادند مگرانکه همجنس گرایان مخفی باغرب تماس بگیرنند واین امر برای غرب بسییار مهم بود ول وبرای مسائل خاص خود باشند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- رمز کردن- با حرکات ساده میشود حداکثر سیصد کلمه رمز زد که قابل کشف به هیچ وجه نمی باشد- رمز های مظروف در ظرف- یک غزل جناب حافظ رحمت الله علیه را انتخاب کنید ویک مدل بسازید- اول کلمه بیت اول بعنوان مثال به موضوع میخورد واول کلمه سوم بیت دوم هم به وموضوع میخورد واول کلمه سوم بیت چهارم وفرد با مدلی که دارد میفهمد حرف اول بیت اول را باید انتخاب کند تااخرپیش میرود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نگرشی بر مقام وموقعیت حضرت زهرا علیه السلام- امروزه توجه شدیدی به مقام وموقعیت حضرت فاطمه سلام الله علیها وحضرت مریم سلام الله علیها میشود وقرابت بسیاری بین این دوعظمت ملکوتی درک میشود- وهردو بزرگوار امروزه سرچشمه عرفان ودرک ملکوتی شناخته میشوند- بعضی از عرفا معتقد هستند که قران صفات الهی را بعضی مردانه وبعضی زنانه مطرح کرده است که بخش زنانه بیش از بخش مردانه است بعنوان مثال رحیم را رحم به معنای زهدانه زنان گرفته شده است که مادر توجه شدیدی به نوزدان خود دارد .در انجیل هم کلمه مرسی که به معنای رحیم است انهم به معنای زهدانه ورحم زنانه است شدت عاطفه ودل نازکی ها وبخشش ها ومغفرتهای زیاد بیشتر به بعد زنانه است که درحقیقت خصلت مادران است- بر ای حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم از میوه های بهشتی سیب اوردند که ایجاد کننده حضرت زهرا علیها السلام وبر ای حضرت مریم سلام الله علیها هم مداوم غدای بهشتی اورده میشد وهمینطور بر ای حضرت زهرا علیه السلام ماده های بهشتی نازل شده است- حضرت مریم سلامالله علیها مادر حضرت مسیح علیه السلام است ومراقبت از ایشان به دحضرت دمریم سلام الله علیها سپرده شده است وحضرت فاطمه سلام الله علیها هم ائمه اطهار وهم چنین از پدر عظیم الشان شان باز به همچنین حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه هاهم به حضرت فاطمه سلام الله علیها سپرده شده بود": ام ابیها:" حدیث معروف :" بهشت زیر پای مادران است به این معنای راهی که انها میرونند راه بهشت وراه الهی است که نشان ازان است که راه عطوفت- عفت وکمال است- ویا خشم حضرت فاطمه سلام الله علیها ورضایت ایشان رضایت الهی است نشان ازان است که خصلت های ایشان مورد تائید الهی است وبعضی از خصلت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بیشتر به خصلت زنانه نزدیک است تا خصلت مردانه مانند گذشت فراوان از افراد بیش ازحد لجوج وتبهکار- ومهربانی بیشاز اندازه ورقت قلب بسیار زیاد هم جزو خصلت های زنانه محسوب میشود- از احساسات عالیه بشری بیشتر میتوان به درک عالی از خصلتهای الهی رسید حضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم که به معراج صعود میکردند توسطاسبی باچهره ی انسانی سوار بودند که چهره زنانه داشته است- از صفاتی که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم برای حضرت فاطمه سلام الله علیها دادند بخوبی میتوان درک کردکه کوچکتربن نقضیدرایشان نبوده است ودراوج کمال بوده اند انسان که مایل است که باخداوند منان صحبت کند واز چهره بشاش خداوندی لذت برد این وجه را معصومین سلام الله علیم اجمعین بعنوان سمبل وایه الهی دارا هستند- وهمانطور که ابن اعربی فرموده است انشان میخواهد از طرح زمینی به طرح بهشتی برسد واز درون وساختمان درونی خاکی خود نقبی به بیرون به فضای لامکان ملکوتی بزند این نقب توسط ائمه اطهارعلیهم السلام وتهنیت ایجاد میکنند وانان این مسافران به سرزمین ملکوت راهادی هستند وان تقدسی که نیاز انسان است وان وجه ای که شادی وکمال وعفت وعقل وانسانیت در درون انسانسرازیر میکند توسط انان جاری وساری میشود

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-اردن از تلاش تحسین برانگیز اذربایجان برای پس گرفتن سرزمین اش از ارمنستان فرموده ما تا اخربا شماایستاده ایم– بایدگفت چرا خودشما برای سرزمین های پدری خود جز یک سرودی که ساخته اید ":بلدی":چه کرده اید وفلسطین پیش کش شما باشد شما هرجا خروس اهنین کلیسا امریکا میچرخد شماهم میگردید کمی هم اخلاق انقلابی جناب شکسپیر را مطالعه کنید-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99