سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-علت چالش غرب با اسلام- فرد مسلمان در مرحله بیادبه وظایف ایمانی خودعمل کند وفضا رابرای خوداش اماده سازد وممکن است با موانعی روبرو شود این موانع بایدبه کمک مسلمانان بر داشته شود- وچون اسلام مبنای علمی دارد هرکس دراسلام تحقیق کند به صورت علمی عمل کند میتواند با فرد دیگر مسلمان بخوبی تشکیل سیستم بدهد درست مانند ریاضی دانهائی که یک مسئله راحل میکنند تعامل دقیق سیستمی داشته باشد واین امر تنها در دین ناب الهی یافت خواهد شد وگرنه به تضاد واختلاف خواهند رسید چنانچه فردی به تضاد برسد باید سیستم را ترک کند وبدنبال کشف حقیقت دست بزند تا سیستم واقعی را کشف کند وگرنه درواقع عقب میرود تا جلوبرود وپیشرفت کند وهمان است که درفارسی میگوئیم این راه به ترکستان است واما سیستم الهی که همان تشکیل امت است خداوند هم جزو سیستم است واراده وخط مشی الهی خط استراتژیک اینسیستم میباشد که نمودهای ان درطول حرکت تجربه میشود که هدایت گر خط ومشی فرد وسیستم است وموانع انسانی راهم خداوند بااین سیستم را یا جذب میکند ویافلج میکند ویا نابود میکند- اما غرب غرب درواقع ایدلوژی او بر اساس پیشرفت اقتصادی ان تعریف میشود ومدیریت ابعاد دیگر در همین راستا است غرب برای پیشرفت به رشد بیش از هفت درصد نیازمند است ودر چهار درصد رشد بطئی دارد وکمتر از چهار درصد با بحران ربرو خواهد شد از چهار درصد به هفت درصد به 65 عامل داخلی وخارجی نیازمند است که امروزه به بیشتر ان عوامل از کنترول او یا خارج شدن ویا درحال خارج شدن است ویابا سختی کنترول میشوند بهترین موقعیت درجهان بریا عرب خاورمیانه وجهان اسلام است که توانست سیطره بر ان رابدست اورد وهمان چنان میخواست درشرایط مطلوب از نظر ایشان انرا نگاه دارد که رل مدیریت راخودبازی کند وملتها رل کارمند را بازی کنند وهم مقداری امتیاز دهد وهم به نحوی تحقیر کند که بهترین روش ان تحقیر از طریق نظام طبقاتی بود اسلام گام به گاام پیش امد تا به مرحله بحرانی رسید ویک جهش موفقیت امیزی کرد وچون عصای حضرت موسی علیه السلام همه چیز را بلعیدحال پاتک های غرب شروع شده است وچون دراین درگیری وچالش صفات برجسته اسلام مشخص میشود که غرب فاقد ان هست دست به سیاه نمائی بزند وچناچه نتواند پرده دود را همچنان حفظ کنددست به چنگ بزند که مرصاد اواست لذا در امریکا نمایندگان اگاه کتوجه شدن میابیست تا چهار درصد خودشان بایدفراهم کنند وچگونه ازراه سیاست بر منطقه دلخواه دست پیدا کنند – بهترین سیاست کشف شده ان است که ایدولوژ ها برابر شناخته شود واز راه یک سیاست قوی ومنصفانه وعادلانه عمل شود وغیر ازاین راه هر اهی تجربه بشری نشان داده است که شکست میخورد وعامل جنگ هم نشان ضعف ایدولوژی وسیاسی یک کشور است لذا دریک سرگردانی بسر میبرنند


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به فرانسه- از جناب اقای دوگل تا جناباقای سارکوزی فرانسه برای خدامات عموی گسترده اش از بانک ها وام گرفته است وهمچنین هزینه نظامی درقله بوده است که بیشترین ان صرف اسلحه های اتمی شده است که قابل فروش نیست واموزش وپروش با هزینه نجومی تاقله فاصله زیادی دارد—ایا باید به فکر قله بالاتر بود ویا خداحافظ قله گفت ایا جهان در روند صعودی است ویا دروند نزولی است- اقای هالند ازیک دهکده فوق العاده کوچک انتخاب شده است که فودال ان خانم ژاک ژیراک است وایشان مدتها رعیت ایشان بوده است وبه خاطر نبوغ به مقام مباشری رسیده است وسیاست تاحدودی از ایشان یادگرفته است وباخانمی فرزانه که به رهبری حزب سوسیالیست رسیده است وبعد ایشان را طلاق داده است به درجه خاصی در دکتری مدیریت نائل شده است واستاد دانش دانشگاه است واین جاذبیت را اقای سارکوزی نادیده گرفته است وبیان کرده است که شما خبرنگاران عاشق مردمان سکسی معصومانه هستید پس خود ایا درانتخاب دچار اشتباه فاحش شده نمونه اقای هالند درایران هم وجوددارد که نبوغ اقتصادی تجربی فراوانی دارند وغالبامغزهای فلسفی هستند ودربیست وچهار ساعت ده ها طرح میدهند وچاره ای هم نیست- در اخر یک پرونده قطور در اختیار ایشان گذاشتند که باید مدتها بایدمردم دندان روی جگر بگذارنند ورندان اسراری را فاش نکنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیمنگاهی به ابهت سازی های دروغین- یکی از راه حل مرسوم دراین مورد این است دشمن را بسیاری قوی نشان میدهند وافراد خودی رابسیار فداکار درحالیکه مسئله چنین نیست در ابادان که بودم با دوستی که یک لیبرال دمکرات خوبی بودکنار اروند رود بعنوان پیک نیک میرفتیم- اطراف اروند رود بیشتر خانواده های عرب زندگی میکردند وچون لنج داشتند کالاهای مختلف را میاوردند مانند انواع صابون وشامپو وغیره ودر ابدان اسلحه های شکاری راهم اجازه میدادند که بیشتر برای شکار موسه ونهنگ بکار میرفت وفلسفهاش این بودکه خوراک برای حیوانات دیگر ایجاد کنند وکوسه هم به ساحل نزدیک نشود- البته از لحاظ سنتهای تاریخی همیشه مرز داران مسلح بودند حکمرانان هم نظامی بودند- ایشان باخانوادهای ازعربهای دوست بودکه ماهم ربروی ایشان زیر نخل ها نشسته بودیم که بزرگواران برا ی ما چای بیاورند وغذا بیاورنند که ما داشتیم وبه اصراز زیاد شکلات های خارجی اوردند بعد ازظهر انها لباس های مختلف با صابون های مختلف شسته بودند وبعضی راهم با شامپوهای مختلف شسته بود پهن کرده بودنوبه حیاط انها که دیوارنداشت رفتیم وایشان فرمودند که همه اینها چرک تاب بودند ودست بزنید وبو کنید وتمیزی ببینید دوست مقدار ی روی این صابونها وشامپو ها شاخت داشت ورشته فیزک خوانده بود من ازیکی ازانها خوشم امد وپرسیدم این کدام صابون است بالفظ دقیق انگلیسی شروع کرد به صحبت کردند وکه این صابون به چشم نباید بزنند وکمسصئله پزشکی انرادقیقا با ااصطلاحات علمی بیان دکرد وفرومول انرا با اصطلاحات علمی باین کرد که روی پوست نباید بزنند که خشکی میاورد باز انرا شرح علمیداد ومن پلوئی گفتم منظور این فلام مسئل علمی است دوست من خنده ای کرد وبلند شد قدم زد  وان خانم کمی خشمگین شد گفت شما متوجه مسئله علمی ان نشدید وشرح داد-ومن گفتم این اطلاعات که مقداری در بروشور انگلیسی ان بود ازجا یاد گرفتی این بروشور که همه را ننوشته است ایشان گفت من زمانی که درکویت بودم فروشنده به من میخواست یادبدهد ومن گفتم نیاز ندارم وایشانفرمودند اگریاد نگیری منهم نمیفروشم چون من را جریمه میکنند ومن پس از مدتی بازحمت یاد گرفتم دوست من به این علت بلند شده بود که خیطی بار نیاورد بعد فهمیدم فارس هم بچه ها تاحدودی بلد هستند چیزی نگذاشت ان خانم روی پشت بام کوتاه اطاق رفت وبا یک دروبین بسیار قوی مادن قرمز به دریا نگاه کرد درضمن که میچرخاند من تشخیص دادم که دمادن قرمز است که مادون قرمزی که مادر مرکز زرهی دیده بودیم در حد اسباب بازی بود ازایشان پرسیئم مادون قرمز است تائید کرد وگفنم تاعمق بیست وپنچ رابخوبی نشان میدهد تصدیق کرد- گفتم چه چیزی را میبینی ایشان گفت دریا کمی ملتهب است ولنج ما دارد میا ید ومیخواهم ببینم درچه شرایطی است وگفت زیاد دریا ملتهب نیست ودوساعت دیگر میرسند ودرضمن که ملوانی باچراغ به عراق پیام نزند دوست ساده لوح ازخوشحالی پر دراورد باریک الله باریک اله گقفت وفرمودند بسیار وطن پرست هستند وفرمودند که ساواک به اینها پاداش میدهد وزمانی چراغ میزند به لنج عراقی که نزدیک نشو فرد دیگر فیلم برداری میکند که طبق مقرارات رمز زدم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99