سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- پاسخی به ایرادد جناب – بی بی سی که مشق نقد وانتقاد میکند طنزی مرحوم حضرت ایت الله العظمی شجاع کم بدیل خلخالی رحمت اله علیه ساخته بودندخبرنگار خارجی از ایشان سئوال کرده بود شما این میزان دستور اعدام میدهید ناراحت نیستید وایشان فرمودند من کلاس اول حکومت راداری دارم طی میکنم ومشق انرانجام میدهم-اولا جناب بی بی سی باید بخوبی بدانند که ایران یک کشور اورپائی نیست مثلا سویس نیست قبل ازانقلاب نظریه قالب راین بود که غرب از ما باید تقلید کند واساس زهد و عابد بودن بود وحضرت مرحوم وشجاع کم بدیل ایت الله العظمی ربانی شیرازی به من فرمودند ان روش هم کمی اشتباه است وتاحدودی میابیست ماهم به سمت غرب برویم که منافقین از این کلام ایشان سو استفاده کردند وحقیقت مطلب را درک نکردند- نکته اساسی این است اسلام بر اساس یقینیات عمل میکند البته میتوان گفت که قران دونوع معرفت را پذیرفته است یکی معرفت یقینی ودومعرفت ظنی قریب به یقین که میتوان معرفت درجه اول ومعرفت درجه دوم - ولی معرفت درجه دوم مخصوص علماومتخصصین بر جسته هستند ومتعلق به عوام الناس نیست وبعنوان مث3ال موضوع اکسیوم چقدار بدفهمی درایارم ایجاد کردویا دیالکتیک ویا به سمت دمکراسی مطلق که درخودامریکا مسئله ساز شده است اسلام دمکراسی بعلاوه کنترولداردا وانهم کنتر ول با موازین خوداش اقایان زمانی راجع انگلستان صحبت میفرمائید دم از قوانین انگلستان میزنیدوزمانی درباره ایران صحبت میکنید ازان قوانین میخواهید ایران راتخطئه کنید ولی درعملعمل کرد جامعه انگلستاتن از نظر علامه مطهری رحمت الله علیه اثابت اسلام است نه اندیشه های غربی شما گرچه علوم احتمالی غرب در فقه کاربردهای زیادی خواهدداشت ولی هدف فقه ان است که سرانجام به یقنیات برسد ولی درغرب علوم انسانی به سمت تکثر میرود نه وحدت زیرا بدستاوردن پایه های یقینی بسیار مشکل است که عمدان دروحی میباشد که سکولار توجه ای به ان نمیکند

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- زلزله های اخیر اندوزی کشوریکه غرب معتقد است که میتواند ازهمه لحاظ درجهان سوم اول شود بزودی فضای پیشرفت برای اوباز خواهد شد انشائالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-فاطمه سلام اله علیها متصل به کوثر است—ویژه گی معصومین بالاتر ازخصلت کل مخلوقین است تسلط بر انان غیر ممکن است- تئوریزه کردن اندیشه واعمال ورفتار انان کاری اسان نیست وبسیار موارد اشتباه خواهد بود وبه همین ترتیب درموردخداوند منان وجل وجلاله الشریف هم به مراتب صدق میکند- بعنوان مثال شیطان قبل از خلقت حضرت ادم علیه السلام میتوان گفت عالم ترین فرلد دربعضی موارد حداقل بوده است وبه همان علت هم مربی فرشتگان است ودربرتری حضرت ادم علیه السلام نسبت به خوداش دچار حسد میشود وانرا اشکار نمیکند سر پیچی میکندودر در درخواسصت ایزد منان خداوند رابه چالش بچه گانهمیکشاند واز کوره درمیرود ویک دلیل که درحقیقت بهانه ای مطرح میکند که که من از اتش هستم وحضرت ادم علیه السلام ازخاک که بخوبی ضعف این دلیل راخوداش بخوبی میدانسته است ودر سدد دانتقام براز حضرت ادم علیه السلام وحوا بر میاید دلیل ان این است که ارتباط خوداش بقول استادمغزز پرفسوردکتر کریمی از کوثر قطع کرده است- درغرب تا مدتی هرمطلب فلسفی وفرهنگی از هرجا اروپا که جلوتر بود اقتباس میشدولی بعد کم کم متوجه شدن که تبعات ناپسندی داردو باید من ام زد ریشه انهم در از المان شروع شد وفلسفهائی در اصل ریشه ناسیونالیستی بوجود امد وهر کشوری بیرگان فلسفی خودرا ارتقا میبخشیدند وسعی میکند که یک فرهنگ وتمدن خاصی بوجود بیاورنند لذا وحدت در غرب جر بعلت اجبار امکان پذیر نیست ومتاسفانه در فرهنگ تسنن همین اتفاق افتاده است که درسطح سران وفقها اتحادی بوجود نمیاید مگرانکه جبری حاکم باشد- ودرشیعه این من ام وجود ندارد وبه همین علت وحدت به راحتی امکان پذیر است واین من ام همانطور که امام صادق علیه السلام فرمودند سرانجام انسان چون کرم ابریشم درپیله ای خود میبافد زندانی خواهد وخواهد کشت در مسئله فدک د رمقابل احتجاجات حضرت فاطمه سلام اله علیه والها دوخلیفه از کوره درمیروند وخلیفه اول میفرماید منرا به دروغ گوئی نسبت میدهی وسپس خود را کسی حدیث را از پیامبر اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم شخص شنیده است وسپس شاهدی معرفی میکنند که کی از این شاهد بعدبه حضرت علی علیه السلام میفرماید به خاطر نیاز به پول انرا بیان کردم وسپس اندوعظمت را بایکوت میکنند که افرادرا سحر میکنند وسپس یک بهانه عوام پسند که ریشه در ناسیونالیسیم قومی منحط داشته است ورق را بر میگردانند ودربسیارموارد دیگر مانند انکه قران به تنهائی کافی است تاریخ معلوم نکرده است دلیل پذیرفتنش چه بوده استدر زمان بنی عباس درضمن دروس حوزوی فلسفهای مختلف جهان در دسترس تدریس میشده است وبقول استادکریمی مانندان بوده است که روی یک نوشته نوشته دیگری نوشته شودکه هیچکدام شناخته نمیشود وطلبه ان زمان از کلاس که بیرون میامده اسن به استاد احسنت میگفته است که باز تاریخ روشن نکرده است دلیلاش چه بوده است مانند امروز که کسانی فارسی وان را نگاه میکنند انرا تحسین میکنند مرحوم دکتر عباس یمینی شریف به من میگفتند که من درمجلات خارجی درباره یک فیلم امریکائی که مقداری برهنگی داشت ویک نیمه روشنفکری کاملاامریکائی که کمی پیچیده بود خواندم وبعد ها فهمیدم که این فیلم را درایران دوبلاژکردند ونشان میدهند وبا خودم گفتم اگر کاملا مطلب را برساند شاهکار کردند وطبق یک برنامه ریزی تنهائی یازده شب رفتم واین فیلم را ببینم وجلوی من یک داش مسلک نشسته بود وفیلم اولاش ساده بود ورسید به جائی که مسئله شروع میشد ومن ملاحظه کردم یک مطلب عوامپسند با ته رنگی از مطلب انر بیان کرد وسیر فیلم به ظاهز تاغحدودی منطقی بود ودراخر همان نتجهگرفتدرهمان اول مطلبی حساس بود جناب داش فرمودند احسنت و من به منزل امدم وتادونصف شب روی ان کارل کر دم که به چه مهارتی این فیلم رادوبله کرده بودند که سیر فیلم به هم نخورد ولی هرچه فکر دم دلیل احسنت انجنابرا نفهمیدم واز شرم حضورخودم سخت نارحت شدمکه کاشکی یک شماره تلفن از ایشان میگرفتم وفردا علت انرا جویا میشدم ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تهنیت به سالگردطلوع-حبل متین ورافع حجابهاحتی برای فرشتگان وجلوه دهند اسرار قران ومکنونات شب قدرحضرت فاطمه الزهر اسلام الله علیهاشخصیتی اسرار اور حتی فرشتگان عرشی نمیدانند به عموم متقین تبریک وشاد باد میگویم- با الهام از بیاناتنورانی استاد معززحضرت کتر حجت اسلام سید مهدی میرباقریرحمتالله علیه که ضعف های این مقال ازاین جانب است- به تعبیر من زمانی که فرشتگان بر خداوند این سئوال وپرسش اعتراضی وفهمی درباره خلقت انسان کردند خداوند جل وجل جلاله الشریف که انسان دارای نفس اماره بالسو قوی دارد وشیطان جبل هائی بر ای جذب  کشیدن به مقاصداش فراوان دارد منهم حبلهای متین دارم واگر شیطان ونفس اماره به سو وحی میکند منهم وحی نیرومند ومستحکم دارم وشیطان بلا وتاریکی ورنج میسازد ولی انسان فریب میدهد ومهم نورهائی دارم در دل بلا تشعشات نورانی خودر وجه های کتابهامرا اشکار میسازنند ومتقین به وسیله انها راه میابیند ومن بدنبال متقین هستم ودر مسیحیت واسلام بزرگترین جبل متین خداوند به بانوان داده شد حضرت مریم سلامالله علیها درمعبدی بودند که گرداگرد ان معبد مردمان نادانی که بوسیله علمای سو ناحق حق میفهمیدند هرگاه بهنزد حضرت مریم سلام الله علیها میرسیدند انجا پرنور وبا مائده اسمانی مشاهده میکردند ودر شگفت میماندند وحتی برای حضرت زکریا علیه السلام مایه عجب وبرداشت حجاب ها بود بخصوص عبادت ایشان درشبها- شاید بیشترین دام های شیطان وبلاها یش بر ا ی زنان بوده است- لذا سخترین بلاها بر ایشان وارد شد وایشان ازدل بلاها مستحکم وپرقدرت ونورانی بانشان دادن وجه ها وتجحلیلات قرانی موفق بیرون امد لذا اسرار شبقدر درک مقام حضرت فاطمه سلامهالله علیهااست عربستان مرکز تمام حیله ها وکمندهای شیطان بود وظلمت به جای نور جا افتاده بودودریای طوفانی همه جا فرا گرفته بود وحتی سود تدبیر درمسائل ضروری وحیاتی زندگانی مثلا تقسیم اب وایجاد امنیت زندگانی انسانها به خطر میانداخت وحیات را درومیکرد دراین شرایط معصومین پا به عرضه وجود گذاشتند که مردان مقدس نعمتهای روز قدر بودند وحضرت فاطمه سلام الله علیها نعمت شب قدر بودند ومیبایست سفینه نجات باشند وبیشترین بلاها تحمل کنند تا این کشتی به ساحل نجات بر سد وان اسرارها وشگفتی که حضرت مریم سلام الله علیها اشکار ساختند درمقابل شگفتی ایشان مانند نور شمع درمقابل نرخورشید ودروازهای بر وی شهر علم باز کردند بزرگترین دروازه بود تا متقین راه رابیانند ووسیله نجات را پیداکنند ور اه وصول به مقام قرب را بشناسندسالگر دشان میمون مبارک باد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-ندائی برای حکمرانان کشور اسلام بول—حضرت امیر المومنین علی علیه السلام درشناخت ولی امر هم قاعده را بصورت شافی وکافی بیان کردند وهم استثناهای نصف عقل های زنانه را تبین فرمودند- که قبلا در راس جدول بودند امروزه به میانه جدول نزول اجلال کردند- استادمعزز حوزه میفرمودند که حدیثی که محتوی درست است ولی برای داران سنی با کلمات سخیف انر نقل کرده اند نپذیرید زیرا دهن کجی به حدیث رسول اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم کردندجز شواهد محسوب نمیشوند این جهان همها ش اینجهانی نیست- ناگهان دربه تخته میخورد به خصوص در غرب – ماست مالیزشن- دسیثپلینشن می اید روی میز- شما جملات را قیچی شده میخوانید لطفا عینک را کمی جابجا کنید


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم-بخش دوم مطهری وعقلانی سازی- جناب خانم استاد دردانشگاه لندن میفرمودند که من یک فلسفه زنده در روحم دارم وانرا مانند یک انسان تصور کنید بقیه فلسفه ها برای من مانند جسد است اما دراین احساد ممکن است یک ژن بهتری باشدویا یک دندان بهتری باشد ویا یک قلب قوی تر باشد من انرا ازان جسد بیرون به خودم اضافه میکنم این روش تنها روش ممکن ا ست وغیر ازاین روش نه درقبل بوده است ونه دراینده خواهد بود- ونکته دوم روزی ایشان به یک دانشجوی اروپائی فرمودند برو یک ابرسوپر مارکت جدید رابادقت نگاه کن وایشان بر گشت واز ایشان پرسید انر ا چگونه یافتی ایشان فرمودن درحد ایده ال ایشان سئوال کردنور وغیر خوب بود جواب مثبت وهمین طور سئوال میکرد وایشان شرح داد که درحد خوب بوده استاز ایشان سئوال کرد ایا نیمکت به اندازه سی درصد افراد بود ایشان گفت خیر وفرمودند این یک اشکال است وایا دستشوئی به اندازه ای بود که بچه کوچک ویا پیرزنی به تکرر ادرار دچار باشد به راحتی به ان دسترسی پیدا کند وجود داشت ایشان گفت خیر ایشان کافی است پس ایده ال نیست بحث علم همین است شما ملاک کافی نداشتید فکر میکردید با تعداد ملاک شما این ابر سوپر ایدهال است درحالیکه باملاک من ایدهال نیست علم هیچگاه به مطلقیت ملاک نمیرسد وبدون ملاک نیست لذا نسبی است اما فلسفه علم یابهتر بگویم فلسفه علوم دو دلیل مهم دارد- دلیل دوم ان این است که بگوید هدف چیست وچگونه به این هدف نائل شده است ودلیل اول که مهمتر است استنداد وکمک طلبیدن از جنابعالی است دربعضی جاها به بن بست رسیده است وشما بفهمید که کجا ی متد اشتباه شده است ویا کمبود نقص کدام است وانرابر طرف کنید فلسفه میخواهد به انسان کمک کند یا راه حل راپیدا کند ویاانسان را تسکین دهد مسلمانان دراول تحت تاثیر یهود بودند ولی انچه را از یهود میبایست میپذیرفتند که منطبق با وحی میبود وتا حدودی کردند ودربعضی عقلانی فکرکردند که فریب هم خوردند وبعد عدهای متوجهشدند وانرا رها ساختند وسپس مسیحیت وبعد تمدن یونان بالخصوص ودیگرتمدن ها من جمله ایران ولی سعی کردند ان ایدها وکدهائی را اتخاب کنند که باوحی منطبق بود واگر گول خوردند خودشان را تصحیح کردند وسپس اسلام به دو گروه تقسیم شدشیعه وسنی وهردو با ملاک خودشان ازمنبع دیگری پذیرفتند وبررادران سنی به حداکثری عقل سازی رفتند وبعضی از شیعیان به حداقل عقل سازی رفتند که بعد ا انرا منطبق باوحی کردند ولی پسص از انقلاب رنسانس درغرب فلسفه هسته اساسی ان علم تجربی بود ودرعلوم انسان شناسی عقل سازی بود وتا امروز هم همین است وبا ز دانشمندان شیعه برایب کم کردن تاثیر بت گونه علم که غرب سیاست مدادنش بشدت از ان دفاع میکند وهمچنین عقل سازی در علوم انسانی که به محض انکه خلا درغرب ایجاد میشود حکومت خلا را بایک ایدلئوژی منطبق با ملاک خود به انتلیجنس سرویس سازمان همه فن حریف انگلستان دستور ساخت میدهد وایشان هم انرا به طریق گمنام وارد جامعه میکند وسپس دانشمندانی انر پر وبال میدهندکه هسته اساسی ان علم سکولار است و.علوم انسانی غرب ودفاع از فرهنگ غرب است تا دریا بر تمام دریاها چیره شود- واجازه نمیدهد که دانشگاهها این مهم را بعهده بگیرنند نکتهای درک بلسیار مشکل است بعللی وجناب استاد مطهری عظمت روزگار به خوبی تشخیص داد بعنوان مثال اگر فیلسوف پست مدرنیسیم فر مودند که چنانه ازادی مطلق باشد وزن ومرد درتمام صفات باطنی وظاهری یکسان هستند وتشکیل خانواده بدهند به کی سیستم روبه کمال حرکت میکنند که میتواند به قله برسد وبعد هم به دره برسد واین امر تعجبی ندارد چون قله ودره در راه ایشان به صورت طبیعی هست وکار فلسفه ان است که اگربتواند بر روی دره پل بزند ویا اگر دره فروروفتند به انها تسکین دهد ولی سیاست فرمود به بالاترین قله میرسند که از هیچ طریق دیگر امکان رسیدن به ان وجود ندارد ومیتواند تا ابد دران قله باشند وجناب عظمت مطهری فرمودند اولا ان قله رابه ما نشان دهید- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم- نقد وتفسیری بر بحث عقلانی سازی برنامه زاویه در برنامه گفتگو "مطهری وعقلانی سازی": در زمان قبل از انقلاب بچه های گروه من که برای من معلوم نشد که این روش نقد وتفسیر را ازکی یادگرفته بودند عمدا تا دیپلم بودند بچه های گروه که عمدا دانش اموز بودند وتاان زمان درهیچ مسجدی نرفته بودند ومسجد رو کرده بودند تا قبل از انقلاب به چهل نفر میرسید- یا دداده بودند که به منزل یک دوستان دانش اموزی که سطح فکر بالائی تا حدودی داشته باشند مثلا پدرش سروان باشد ویا حقوق دان باشدویا تاجر باشد وبه پدرش میگفت اقا ماهیچ اطلاعی ازسیاست شاه نداریم لطفا نکات مثبت ومنفی شاه رابگوید جناب سروان 98نکته مثبت میگفت ودو نکته منفی  هم میگفت وبه همی وضع با دیگران صحبت میکردند وان دونکته منفی قبلی را سئوال میکردند به محض انکه این نکات منفی به عد بیست میرسید دستور پخش میدادند که دقیقا برای ساواک تیر غیب بود که بعد مجبورشد افرادی روحانی بیاورد تا انها را خنثی کند وپاتوق  انها درمسجد ولی عصر بود وسرگروه به من گفت یک سرکشی بکن ونصایح لازم را  انجام بده ومن سهاعت چهار وارد مسجد شدم گروه تقسیم به تعداد  اکثر چهار نفری شده بود ویکی از انها دانش اموزی بود که منرامی شناخت که فوق العاده زبل به نظر میرسید واز اوپرسیدم اینجا چه خبر است باخوشحالی جریان را تعریف کرد ومن گفتم مواظب باشید به دام ساواک نیفتید که برای خانواده شما ومسجد وگروه بسیار مضر است ایشان خنده کرد وگفت ماشالالله به سرگروه ما ششم ماه دوره مینبینم وششماه با نظارت سرگروه کارهای اعلامیه میکنیم وپخش میکینم .وبعد خودما سر گروه میشویم ومحال است ساواک مارابه دام بیندازد تا حال که نتوانسته است. اینان دونوع اعلامیه علاوبر اعلامیه امام رحمت الله علیه پخش میکردند- یک نقد بر موضوع که از اطلاعات بدست امده یک بانیانات  شاه ویا دولت ویا نقدی که درروزنامه به نفع رژیم نوشته بودندبود با نان اطل عات بدست امده پاسخ میدادندوبسیار محدود در جنوب شهر به دیوار میزدند ودیگری تفسیر بر موضوع بودکه یک جمله امام راحل علیه السلام را باهمین اطلاعات باز ووبیشتر میشکافدند  وانر اباز در درجاهائی خاصی د ر جنوب  میزدند- مسئله عقلانی ساز در ایدولوژی سابقه طولانی دارد چه تحریف دین وچه انجا ذکه درک دین مشکل میشود ویا برای جذب افراد به دین یک نوع عقلانی سازی میکردند- ودر زمان سابق اگر کسی به حوزه علمی دارویش گنابادی میرفت وچب وراست رویای صادقه میشنوید فردی که من ایشان بیل گیتس ایران میدانم درجوانی به گنا باد میرفت ودرتحت تاثثیر انها سخت قرار گرفت وبرای دفاع انان به جنگ حضرت عظمت ایت الله اعظمی بروجردی میرفته است شما چرا با دارویش کناباد مخالف هستید وایشان میفرمودند رویا ی صادقه ملاک نیست واین مطالب روی صادقه نیست که بیعد ایشان پی به تاکتیک انها برده بود تا روز به نظر حقیر ایشان جوش میاورد وچند جمله میگوید وایشان بیرون به سرخیابان که میرسد تمام ان مطالب را بعینه میبیند ومتوجه میشود که رویای صادقه یعنی چه وبر میگرد وتوبه میکند ومرید ایبشان میشود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99