سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- با تبریک نیروهای هوشیار نظامی وانتظامی ایران وبه دام انداختن پرنده جاسوسی ": ایگل اسکن": نشان داد که ایران کمی پیچیده شده است وتوان روحی درحد ":بر اده اهن": یک درس بسیار عبرت امیز واموختنی است- در انگلستان یک دانشجوی متخصص امریکائی به من گفت سیا به تنهائی پنج بر ابر کاغذ مصرفی شما درباره شما گزارش وتحقیقت دارد وانگلستان ده درصد ان است وایران مرکز جاسوسی منطقه بود وبه راحتی به هیچیزی میخواست به ان دست رسی پیدا میکونجیب ترین ملت درجهان برای غرب سرباز صفر در خط مقدم در زمان رژیم سابق که به انها گفته بودند این تپه را هردسته با سه تا بیلچه فقط ومابقی باهر چه گیرشان امد بکنید نه افتابه داده بودند ونه چراغ قوه ونه فانوس ونه تشک وانهاع فهیمیده بودند وقت تلف کردن است وبه فرمانده گفته بودند مافهمیدیم که میخواهید وقت تلف کنیم وما نماز قضا داریم ودعای کمیل داریم وکتاب درسی خواندن داریم مارا راحت بگذارید وگفته بودند اشکال ندارند وسه بیلچه را گرفته بودند وهرچه التماس کرده بودند که به ان نیاز داریم قبول نکرده بودند ومن درمرکز زرهی بودم دیدم یک سرباز صفر دوکیسه نایلونی درست کرده است هر کدام پنچ تن کالای میگیرد وانها پر از کالا است که این دوتا را بایک وانت نمیتوانست حمل کند به ا یشان گفتم اینها چی هست شرح داد پتو وتشک وووووو ابلیمو شکر کنسرو –فانوس وچراغ قوه وافتابه وبیلچه-وو وچون تنتها ماشین ظنامی انجا میرود میخواهم با ماشین نظامی رییو بروم وخودم هم بالای سران باشم که گم نشود رزیک منحوس به اترش گفته بود مابه زور پول اسلحه فراهم نمیکینم ومابقیه رانداریم ا جناب سرباز ارتشی این که این چنین است در جنگ برنده میشود؟ هرکدام ازماکشته شویم وام بانک کشاورزی پرداخت نخواهد شد وخانواده ما دچار مصبیت میشودومابقیه قضا یا ا نشا الله بعد گفته میشود- ولی امرزوه امریکا برای درک مسائل باید وجوب به وجب ایران را بامخارج سنگین رصد کند وتازه درکویر یک سوله وسیالو درست باشد حداگثر هفتاد درصد احتمال درست فهمیدم دارد وبا درصدی امرزوه درفلسطین ومصر دچار شده است روزی امام راحل فرمودند که خون بر شمشیر پیروز میشود که حرف انبیاعلیهم السلام است شاید انها میخندیدند وهرگز این انقلاب ایران چگونه رخ خواهد داد قدرت پیشگوئی نداشتند واین به ما درس میدهد که تنها وحی است که دقیق مسائل رابیان میکندوبیادسخت پایبند وشکر گذاربود انشالله وتعالی   زمانی که همان سرباز خواست مرخص شود به من گفت فلانی همهما ایرانی هستیم چیزی نگوئیم که دشمن شاد شود واین نجابت شاه فکر میکرد که یکملت احساساتی وکودن هستند وتنها تعدادمعدودی توده ای با هوش هستند که از پس انها بر نمیامدند واحمق فکر نمیکرد که اگر روحانیت معزز دستور دهد وانوقت جهان هم چاره اش نمیکند لذا بچه ها درخارج همین میگفتند که بایدهوش واستعدادخودمان رابه شاه نشان دهیم وبفهمد کودن خوداش است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به کتاب:"مسیح (علیه السلام": نوشته کارل پاسپرس فیلسوف المانی- بخش هفتم- یکی از ایرادهائی که بر حضرت مسیح علیه السلام گرفته شده است کمبود علم فقه است که دران زمان فقه یهودیت فقه بسیارکگامل وبه روز بود واندکی هم حضرت سلام الله علیه که موردنیاز بود اضافه کردند وبیشتر به تصحیح فقه ودستورات واحکام الهی که تحریف شده بود پرداختند من جمله حضرت یعقوب علیه السلام دارای شتران ای بودند که شیر انها وگوشت انان را برخود حرام کردهبودند ومجانی شیر ویا گوشت انان را بهمردم فقر میدادند وبیشتر موارد شترها رابرای بار کشی ارزان ویارایگان بود ودیگران که چنین میکردند وچون متوجه شدند که نمی خواهند مانند حضرت یعقوب علیه السلام عمل کنند چون بضرر ان بود به ظاهر برای اطاعت کردن ودرباطن رقابت کر دن شترها رافروختند ومخفیانه هم شیر شتر میخوردند وهم گوشت شتر را ودرمواقع ضروری هم شتر کرایه میکردند عوام الناس که مطلب رانمیدانستندبعدها تصور کردند که خوردن شیر شتر وگوشت شتر حرام است- ویامرد سالاری بسیار افراطی رابوجود اوردند  وچون تورات فرموده ب.ود که حضرت مسیح علیه السلام پادشاه زمین واسمان است به ایشان یهود لقب پسر حضرت داود بزرگترین پادشاه یهود داده اند وچون ایشان خودشان فرزند مادرشان خطاب میکرد از اینکه پادشاه به مادراش نسبت پیدا کند راضی نبود چنین میگفتند وحضرت سلامالله علیه از این نسبت سخت ناراحت بودند ویا حضرت مسیح علیه السلام به مادرش وبرادرانش پشت میکند چرا برای انکه حضرت اش سلام الله علیه فرموده است" هرکه اراده پدر مرا به جا اورد همان برادر ومادر من است:" یک طلبهای که تازه درس فقه را میخواند که معنای ان این است که که ماند مادر من ویاپدرمجازی من ویا برادران مجازی من است والبته دراسلام حضرت مسیح علیه السلام برادری ندارد یهود علم فقه حضرت مسیح علیه السلام را به دین خود اضافه کرد ولی مسیحی نشد دلیل ان این است که یهود معتقد بود که گناهی برای انها نوشته نمیشود و پس از مرگ را بهشت روشن است وا گر فرشتهای بیاید ایشان فورا خواهند گفت من یهودی هستم وان فرشته ایشان را کول خواهد کرد وبه بهشت میبرد ولی اگر فردی غیر یهودی به دین یهود بیاید بیاد قوانین تورات را دقیقا عمل کند وگرنه مواخذه خواهد شد ودرضمن بسیاری از اسرار ها نمیشود به انهاگفت زیرا ممکن است نپذیرنند ورگ غیرت همشروندی گل کند ومتاسفانه مسیحیت که دعوت عام میکردباتمام دستورات که حضرت مسیح علیه السلام داده بود برای انکه از یهود عقب نماند وجاذبیت پیدا کند انها فرمودند هرکه مسیحی شد گناهان انها هم پاک میشود وبه بهشت خواهند رفت بدون انکه نیاز به توبه داشته باشند- لذا پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم دین جدیداورد ودر راه علم دستورات فراوانی داد- اعراب بهعلم باچشم بدبینی نگاه میکردند وفقط بقدر ضرور از ان استفاده میبردند وتمدنها جلوی علم میگرفتند ودرشان چهارصد گروه باهم میجنگیدند وکتب وکلیسای یک دیگر رابه اتش میکشیدند وعلوم انحصاری بود واسرار های ان را فاش نمیکردند ودر گسترش علم کوشا نبودند-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نگرشی بر تاسیس دانشکده جهان شناسی- باتقدیر ازاین موضوع که مدتها است که دیر شده است چند نکته را مایلم برای سروران بیان کنم که امید من عاصی هدایت کنند- جنگ فرهنگی جنگی است هیچگاه دوست ودشمن نمی شناسد زیرا چناچه درموردی ضعف داشته باشد شکست میخورد وبایدتغیر لازم رابوجود اورد- روزی یک دانشجوی ایرانی من رادعوت کردبه خانه اش وفرمودند انگلستان به دانشجویان خوداش دستور داده است که درمقابل جهان سوم تمام مطالب انهارا ساده تصورکن که مطلع هستند وچیزی مهم نیستند ودرمقابل ما خودشان هرموضوع حداقل دوهزار کد ازان بلد هستند ودریائی رانشان دهند ودر این مورد سفت وسخت هستند تو هم چنین باشد ومن هم تاحدودی شدم- اگر فرهنگها مانند هرم ببینیم نقطه به نقطه ان قابل مقایسه است- درجبهه جنگ ایران وعراق در زمان شاه ایرادهای فاحشی داشت واگر این موضوعه از دانشگاه های مختلف غرب میخواستید که مسیری که ایران طی کرده تا به ایننتجه رسیده است مشخص کنند مسیرهای مختلف بود ویااز شرق ویازحو.زه ودانشگاه وچیزی جالب است که درقبل کسی از ایرانیان به فرنگ میرفت وبقول اقایان حیرت میکردبارایدلوژی بر ان سوار نمیکرد وبراساس ان فرهنگ ایران رازیر سئوال بکشد- که امرزوه بسیار رایج است ولذا میابیست ما مدتها چراغ خاموش مطالعه کنیم وهزینهای نجومی بخرج دهیم وبیشاز همه همبیاددرست باشد وهم اثارمنفی نداشته باشد که کاری بس سخت است تصورنوشد که امروزه مانند افرادساده لوح غرب زده هستند که مشروطهرا دزدیند اخرین اطلاعات سکلولار غرب رادرباره مذهب میدانند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نگرشی – به علت شکل نگرفتن اندیشهای مدرن درایران معاصر؟؟؟!!!0 بقول حضرت امام راحل رحمتالله علیه- ریاضیات مدرن-مدرنیته نیست عین اسلام است- اصل مدرنیته برخورد ونگرش خاص به مذهب است- استاددانشگاه لندن بامن بحث میکرد که خداوند درساخت ستارگان مهارت زیادی دارد درحالیکه ستارگانی میسازد پر از طلا والماس ولی زیر پای روستائیان فقر طلا والماس نمیسازد زیر ادر ساخت انسان باشعور مختار هنوز ضعیف است,؟؟ یعنی ایشان اینرامیخواست بفرماید که هرنوع عمل کند باز این انسان بهم میریزد؟؟ یعنوان مثال خانواده راتک مدریتی بهم میرزید ودومدیریتی کند متلاشی میشود در فرانسه در زمانی که مسلمانان در اندلس به قدرت رسیدند ده نفر یهودی فرانسوی مسلمان شدند – فرانسه به هیجان درامد وهمه چیز بهم ریخت واسامی ا ده نفر درتاریخ است چیزی نمانده بود که فرانسه مسلمان شود ومردم دسته بهدسته بخصوص جوانان به اندلس میرفتند وکوشش زیادی شد تا خانواده انها دوباره باز گرداندند البته امویان مسائل عدیدهای داشت ولی هنوز دیر نشده است اگرجای انان حوزه ای از قم بود مسئله فرق میکرد غرب تجربیات بخوب دارد وتحقیقت بسیارخوب دارد ولی سیاست اجازه نمیدهد که انرامنتشر کنند ولی عقل واحساسات انسان که بیدارشود دمار درمیاورد وشاید زمانی که دراخر زمان ورق بر میگردد خداوند مایل به این سئوالا ت هجو پاسخ دندان شکن دهد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به کتاب:"مسیح (علیه السلام": نوشته کارل پاسپرس فیلسوف المانی بخش ششم- درباره شخصیت علمی حضرت مسیح علیه السلام-مقتدما- بنا بر اساس بیانات خانم استادمن در دانشگاه لندن- یهود قبلاز زمان حضرت مسیح علیه السلام به علومی دست پیدا کرد که امروز در دست نیست وبه سختی میتوان به انها پی برد- بعنوان مثال مقالات گفتگو استاد وشاگرددرباره حقوق مدنی موجود است که شاگر 65 سئوال به صورت نردبانی از یک مسئله خاص حقوقی کرده است که امروزه درحقوق جهان بخصوص جهان سوم اصلا ان مسائل وجود ندارد- هم سئوال از سطح علمی بالائی نشات میگیرد وهم جواب وروی هر مقاله پانزده سال کار شده است که اصل علم رابدست اورنند وهنوز اسراران را فاش نکردند وخود یهود بالترین انگیزه برای کسب علم مادی داشته است ودربعضی علوم که کاربردی است مانند پزشکی – داروسازی واسلحه کشتی سازی وعلوم دریائی وستاره شناسی وریاضیان وعلوم اقتصادی وغیره سرامد بوده است ودرجهان پخش شده بودند واز علوم خودثروت زیادی بدست میاوردند وعلوم دیگران رابه فلسطین منتقل میکردند وفلسطینی ها جمعیت کوچگی بودند به همین علت سرامد اعراب بودند ویهودیان میتوانستند برای یکسال وحتی بیشتر ذخیره غذائی داشته باشند که بدستور حضرت مسیح علیه السلام برای روزهای فراوانی برای یکسال وکمتر بودن برای شماه ودر زمان قحطی انبارهای انها که در زیرزمین برای همه باز نگهدارند وبه همین دلیل است که حضرت سلمان رحمت الله علیه از مقام عظمت رسالت صلواته الله علیه واله والسلم سئوال کردکه ماهمخ میتوانیم ذخیره کنیم وحضرتاش فرمودند بله وسئوال شد چه مدت وایشان پاسخ دادند برای یک سال ودلیل اش را پرسیدند وحضرت صلواته الله علیه واله والسلام فرمودند برای ارامش افراد- پیروزی روم شرقی برساسانیان که سرانجام به محاصره چهلروز تیسفون شد درحالیکه قوای انها به مراتب ضعیف تر ازایرانیان بودند بعلت هسته یهود میدادند که درتاکیتک واسلحه مدرن ومسایل حمل ونقل وعلوم پزشکی وغیره به مراتب جلوتر ازایرانیان بودند وایرانیان جرئت نکردند که انهارا تعقیب کنند وجنگ برای همیشه بین ایندو کشور تمام شد واینجا استحضرت مسیح علیه السلام انهارا به جمع اوری گنجینه هائی صرف بر حذر داشت که به گنچینیهای اسمانی هم دعوت کرد واین به اینمعنا نیست که دست از پیشرفت مادی وبهرمندی ازدنیا دست برداشته شود وبهنظر میرسد که این مسئله کارخود یهود بوده است که درداخل انجیل کرده است تا مردمان از مسیحیت روی گردان شوند در زمان حضرت مسیح علیه السلام قیمت کاغذ ونوشت به مراتب گرانتر اززمان صدر اسلام بوده است وبراوردعلمی ان است که بیشاز چهارده درصد علوم یهود مکتوب نشده است واز همچنین پس از دوران طولانی 17 درصد بیشتر از علوم مسیحیت ثبت نشده است که طبیعی است وعلمی است که باانواع واقسام نظریات باشد بودانکه به مغرضین نظری داشته باشیم ومتاسفانه درکل متها قدر علوم الهی لنمیدانستند وانها راباعلوم روز دستکاری میکردند وتنها دشمنان حضرت مسیح علیه السلام که ازثروت عظیمی برخوردداربودند همه ثبت کردند ولی بیرون ندادند واز ان سو استفاده کردند- دوم بحثی که بعضی معتقد هستند علم ایشان سیسماتیک نیست البته هیچ پیامبری اینچنین نیست دلیل ان این است که سیستماتیک بودن علم بدوعلت است یکی بدست اوردن قوانین است ودوم حل مسئله است که در زمان حضرت مسیح هیچکدام معنائی نداشت ومیبایست خطبه خوانده شود وبه سئوالات پاسخ داده شود ویا جواب هر مسئله داده شود با احینا یک استباط کم رنگ که درغرب به ان دانش معلومات عمومی گفته میشود- احیانا حضرت برای حواریونتاحدودی از اسرارهای علوم الهی تدریس شده است ودر اسلام حضرت ختمی مرتبت صلوالته علیه واله والسلام ف5قط به حضرت علی علیه السلام وحضرت فاطمه سلامالله علیها با تمام جوانب یک علم تدریس کرده اند و وجند نفر هم علم لدنی داشته اند ومابقی علوم معلومات عمومی دارند از زمان حضرت صادق علیه السلام انگشت شماری تاحدودی علوم سیستمایتک فرا گرفته اند ولی من تصور نمیکنم که به قوانین ذاتی ان ها تدریس شده باشدبلکه فقط حل مسائل کنند وشاید دراخر زمان انسان به اینحد برسد که به قوانین دستورات الهی برسد- اشکال دیگری به حضرت مسیح علیه السلام میگریند که ان است تشویق به شناخت کل پدیده ها به مانند حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله نشده است دلیل هم مشخص است که اولا دین اسلام دین ابدی است ودر ضمن دران زمان نع امکانات مالی ونه امکانات تکنولوژی ونه جمعیت زیاد موجودنبوده است امروزه درانگلستان سی درصد پایه های علوم حرفهای بخش اماتور تهیه میکند یک مهندسساختمان بطور اماتور توانست به یک فومرول فوق العاده پیچیده نزدیک شود که بایک دستکاری ساده ان رابدست اوردند که یک اعجاز است ویک مهندس برق که بدن ایشان مداوم یکنوع تومور خوش خیم میزده است پس از تحقیقات روی بدن خوداش به نتایج شگفتی رسیده است ومیخواهند این عامل نشان برتری فرنگی- علمی اروپا کنند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نیم نگاهی به مقاله- :" بازنده درخاورمیانه:"از مجله :"نگاه مجددقاهره از بخش مسائل وموضوعات جهانی": که متعلق به دانشکده موضوعات ومسائل جهانی وسیاست عمومی دانشگاه امریکائی قاهره است- نظریات شخصی است-گرچه مقاله لحنی کا از پشت ابر ها دارد وسیاست ودورگه ای خودرادربیان مطالب لحاظ میکند وبالحن قر انی فاصله زیادارد ولی حاوی نکات قابل تعمل است- مقاله از خانم امنه الف جمال است کهد تصور میکنم مترجم اقای اوباما وخانم کلینتون در نشان دادن مساجد قاهره بوده است- انها از مشاهده انچه مادرمجلس میبینیم نفرت دارند یک حکومتی که بر اسا منش دمکراتیک انتخاب شده است- انها ازازادی مانفرت دارند- از ازادی مذاهب مانفرت دارند- از ازادی سخن ما وازادی رای ما- از انجمن های ما- جملات جناب اقای بوش در سپتامبر 20-2001 که درمجله ":د استیکس": نقل شده است- اولاازادی انتخاب را هزار وچهار صد سال پیش پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم اوردند واز ان مهمتر مبارزه با خرافات هم اسلام عزیز را اورد وهم ازادی وام امر به معروف ونهی از منکر با معیارهای بسیاردقیق- زمانی از بعضی از اقایان درغرب سئوال میشودبعضی گناهان انجیلی وعقلانی درغرب رخ میدهد که کسی حساسیتی نشان نمیدهد- میفرماینداین مسائل لبیرالیسم رامحکم میکند واگر سئوال شد اگرنتجه خوک ومیمون شدن باشد باز لیبرالیسم رامحکم میکند- منشخصا معتقد هستم که زمانی عده ای در بنی اسرائیل خوک ومیمون شدن علامت نزدیک بودن ظهور حضرت مسیح علیه السلام بوده است وبعدا شش مسیح قلابی ادعا کر دنکه چون اعجاز نداشتن انهار اهم اعدام کردند دراحادیث شیعه چنین اتفاقی دربصره رخ میدهد که حدیث بیانگران است که افرادبه قران وعکس حضرت رسول اکرم که درروی پارچهای سفید درخانه موجود بوده است اهانت کردن که میتوانگفت که کار شیطان پرستان است مثلاقران رادرشراب میاندازندومانند ان وبالافصله سیزده نفر ادعا مهدویت میکنند وتعدای ادعای پیامبری وحتی خدائی تا انکه دجال ظاهرمیشود وادعای خدائی دارد- شاید چیزی بیشتر ازاین سرزنش نباشد که امریکا ادعا میکند ارزشهای ازادی امریکا که درجریان است مردمان مسلمان انهارا نمیخواهند وبدتر ازان نمیتوانند انهارا تحمل کنند- پس باید گفت به همین علت بود که جناب مبارک راسرنگون کردند؟؟ شما تحمل بیان یک مطلب متقن ساده درباره هولوکاست راندارید؟؟ وشما نمیتوانید اسنادلانه جاسوسی خودرا که هندیان بعضی ازان راتائید کردند اجازه ورودبه امریکابدهید- اینهمه دروغ درباره ایران ومسلمان گفتید دلیل تحمل شما است؟؟ شمادرافغانستان قران راتش زده اید وهیچ جواب منطقی برای کارخود تا امروز بیان نکرده اید- یک چیز مسلم است که شما منافع ژئو استراتژیک قوی وزیاد در منطقه دارید که میبایست دمکراسی این منطقه کم رنگ شود- بخوبی روشن است که منافع اقایان بدست نمیاید مگر با دیکتاتوری بسیار قوی که دربعضی جاهای بی خاصیت اندکی دمکراسی بدهد وتاریخ گواه ان است وکافی است سیاست شما درتایوان لحاظ شود- .مو.ضوع دیگر چناچه ما همگی باید این منافع به شمابدهیم نتجه ان این استکه حکومت اقتدارطلب مطلق همیشگی که درنتجه یک میراث اساسی غیر دمکراتیک که درزمیان مردم منطقه بوجود امده است تشکیل شود- نه تنها که امریکا مداوم درحال سرمایه گذاری درجهت تقسیم تمدنها وتفکیک انهااست بلکه تمام طرح های سیاسی ش درجهت گم کردن نقش دوبهم زنی اش که عامل ریشه ای این مسائل است میباشد وبه این کارمداوم عمل میکند زیرا سیاست تحقیر تمدنها وخشن جلوه دادن انها از سیاستهای رسانه ای مداوم اقایان است وما امروز موجه با سریالهای حساب شده چنین سیاستهای که ما رامورد خطاب وادرس دهی میکند – حقیر معتقداست چون موج نیرومندی درحال حرکت است مجبور ساخت موج شکن شده است وبه همین علت استکه امریکا خود رادرگیر مستحکم کردن هرچه بیشتر انجمنهای عربی که عامل اشاعه لیبرالسیم وسکولارسیم است که بعنوان اسبابی وعواملی قدرتمند درمقابل تاثیرگذاری مسلمانان باشند- حقیر معتقد است یهودیان در قبل بریانکه افرادیهودی شجاعت لازم برای بهره کشی از مردم بدست اورند دست به تحریف تورات زدند که پامبران باخداوندمنان کشتی گرفتند وخداوند رابه زمین زدند وبهره ها بردند- و این استراتژی بسیار کم درباره اندیشه های مخالف سیطره امریکا گفتگو میکند یکی از علما به من میفرمودند سیل به زیر برج عاج شاه درحال حرکت است وایشان اعتنائی به ان ندارد- ز مانی که اندگی به مسئله مخالف منش امریکائی شدن میپردازند- چنین توجیه میکنند که بیان مطالب انها درحقیقت عامل تبرئه شدن امریکا از یک مسئله ایدولوژیکی ازیک سرزنش است زیرا بیان مسلمانان نشان دهند عدم درک وهضم مسئله است وعلت ان درسیستم اعتقادی انان است نه بعلت مخالف با مسائلی که شایسته سرزنش است- بیادعرض کردانبیا بسیار روشن وگویا وبا قدرت درک استباطی بسیار ساده مسائل را بیان کردند ومصداق کار اقایان یک شبه موردتجزیه وتحلیل قر ار نگرفته است وقت کافی وشافی وجود داشته است که هیچ جای انکار وماسک زدن نیست وایدلوزی غرب وامریکا تمام بواطن خودرابخوبی روشن کرده است که حتی فرهیختگان وسیاست مداران غرب انها را بخوبی موشکافی کردن وجای هیچگونه انکار نیست-ادامه دارد- شما دقیقا ساسیت المانها در زندان ها درزمان جنگ بکار میبرید که زمانی زیادشکنجه میکردند وافراد مقاوم میشدند کمی مهرانی ودادن غذاهای خوب را شروع میکردند وهمین که شل میشدند دوباره ازنو شروع میکردند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نگرشی از استاد اعظم اقای مجتی مینوی- یکی از فامیل من درجوانی جزومعاون گنگ بهارستان بود وسپس جزوحلف الفضول بهارستان شد واز داش گرفته تا دانش اموز انها را نصیحت وسربراه میکرد ودرس درست نمیخواند باوجودانکه فوق العاده باهوش بود وسرانجام پدر پولی بهاا یشان داد وازخانه طرد کرد ایشان درس راها کردمدتی دربازار ومدتی در اداره برق ومدتی بادوستی که کارگردان فیلمهای تبلیغاتی وبد درگروهی مینشست مثلا به ظاهرنی میزد یک تیپ فتوژنیتک داشت وسرانجام فامیل ایشان رابا پدراشتی داد وبه اوگفتندچون از پدر دورافتادی به جائی نرسیدی وبه ایشان برخورد ورفت ودیپلم گرفت ورشته حقوق قبول شد روزی استاد ایشان احضار میکند که فردا شما این سئوال ازمن بپرس وایشان چنین میکند واستاد میفرماید که حالا وقت این سئوال نیست- وبچه ها اعتراض میکنند که مربوط به درس است وبعداز جر بحث استادنکاتی رابیان میکند- ایشان دوستان زرنگی داشته ویک نفر فرهیخته که ال یمشهرستان بوده ودرتهرا وایشان در سر کلاس میپرسیده است درسال سوم پاسبانی از کلانتری بهارستان به درب منزل میاید ومیفرماید که جناب سروان شما راحضار کرده است وایشن به کلانتری میرود وان جناب میفرمایدکه شما دراینجا پرونده دارید ایشان اول تصور میکند که بلوف میزند ولی جناب سروان پرونده از کشو بیرون میکشد ومیفرماید مقداری از سئوالات را میخواند ومیفرماید شما برای اموزش وپروش ورئیس شدن درفلان شهرستان مناسب هستید حاضر هستید این سمت راقبول کنیدایشان فکری میکند وقبول میکند وبعدا دوستان وفامیل ایشان راتوف ولعنت میکند ودرانزمان ایشان ریس دبیرستان مروی تهران بودند ودوباره کنکور میدهد ورشته الهیات قبول میشود- استا ایشان عظمت دکتر ایت الله ایتی رحمت الله بوده است وایشان میفرماید که مناز قم که میامدم سرراه یکقهوه خانه است منانجا مدتی استراحت میکردم وبعد حرکت میکردم ویک پیر مردی نورانی صاحب قهوه خانه بودکه نام امام حسین صلواته الله علیه واله والسلم میشونید اشک از چشمش جاری میشد ودرداخل قهوه خانه عکسی از امامحسین وپرچشمی داشت ودرماه محرم چائی مجانی میداد واخیرا پسرش جای ایشان است ویک ماشینی دم قهوه خانهخراب شده بود واقا داشت انراتعمیر کرد واین جوانک با خانم اقا گل میگفت ومیخندید وعکس یک هنرپیشه را درداخل قهوه زده بود ومن دیگر انجا توقف نخواهم کرد واین وضع فعلی مملکت است ومن گفتم استا دانان از خوارج محسوب میشوندویاخیر وبعد باخودگفتم وبروم با جونک گفت وگفتمی بکنم وببینم چند مرد حلاج هستم نزدیک ظهر انجا رفتم واز فوتبال شروع کردم وبه یک خواب پدرش رسیدم وسرانجام اشک ازچشمانش جاری شد وبه من گفت شما مغازه مواضب باشید وزمان ماه محرم بود ورفت منزل وبرگشت با لباس سیاه وجریاناتی تعریف کرد وگفت من درانجا موادمخدرههممیفروشم وبستهای ر ابه من نشان داد که دراتش انداخت- سرکلاس استادمشکات که ایشان هرگز نمی خندید انزمان مسئله وحدت مسلمان مطرح بود ونظر ایشانرا بچهها پرسیدند ایشان بشدت ازان حمایت کرد وفرمودندمسائلی در شیعه رخ داده است که ضد وحدت است واز اذان شروع کردند وچند مورد گفتند ومن گفتم جناب استاد عوام که تعصب دارند وتا علما تغیر نکنند تغیر نمیکنند وعلماهم مسلما تغیر نخواهند کرد ولی اعلی حضرت سخت طرفدار وحدت مسلمان است وشماحتما بادرباره میتواند رابطه پیدا کنیدوبه ایشان متذکر شوید وبرای اولین بار ایشان خندید وفرمودندچشم به پیشکار ایشان خواهم گفت وبعداز لیسانس من درفوق لیسانس قبول شدم ومداوم بچه های گرگ سئوال مطرح میکردند یک جوانی بود دیدم ایشان سئوالات بوددار وخطرناک میکند بخصوص سرکلاس استادمعزز ایتی ومداوم پشی سر ایشان یکسئوال انحرافی میکردم که مقداری انرا تعدیل کندذ ودیدم حالیش نیست ورفتم پیش ایشان که سئوالت شما کار دستان میدهد ومابلد کار هستیم ایشان باناراحتی گفتندکه شمافکر میکنید که شما فقط بلد هستید ویک سئوال انحرافی میپرسید که استادبگویداول کال ایشان ومال منرابه بعد ارجاع میدهد که شایدجواب هم ندهد- ایشان ادامه دادیک روز درب منزل مارا کوبیدند وایشان باحالت پریشان به منزل من امد که کلانتری محل من راخواسته است وگفت مگر شما کرم داریده مگرمریض روانی هستید ومگرعاشق شدهاید اینچه سئوالاتی است میکنیدالبته بعضی معلوممیشودزیادبدهم نیست من بهایشان گفتم من به شما گفتم که من خاک بازارخوردم وگچ اموزش وپروش ومدتی نایب گنگبودم باخلق الله دم خوربودم وشما چنان گفتید وحالا اشکالی ندارد وشما یک جعبه شیرینی روز چهارابان به مناسبت نامزد کردن به بچه بدهید ودر ضمن چشن تولد یکی از ائمه اطها رعلیه السلام بود وایشان به کسی مظنون شد که ساواکی باشد ودرضمن من گفتم وهروقت ما سئوال میکنیم شما باخشم به پنچرهنگاه کن ومن باانفردساواکی صحبتی شروع کردم که شما در سرکلاس ساکت هستید وما مایل هستیم از شمافیض بگیریمایشان گفت من سوادشماراندارم ومن گفتم شماچوب کاری میفرمائید شما بانمره خوب فوق لیسانس قبول شده اید وبقدر ی من حرف توحرف اوردم که ایشان نکته ای راپراند و استادایتی عزیز امد من گفتم استادیک سئوال من دارم که مطرح کردم ویک سئوال فلانی داردولی شرم حضور دارد وایشان پاسخ داد وبه انجوان قبلی گفتم تا ابد هیچ چیزی از اینجا درز نخواهد کرد درتحقیقات من فهمیدم مخ سیاسی دانشگاه جناب مینوی وحقیر درانگلستان برای من هوش جهنمی ودرک سیاسی پیچیده انگلستان تنها کسی انرابخوبی درک کردجناب مینوی بودکه حق بود پادشاه ایران شود- یکی از بچه ها درانگلستان به من میگفت اگرپدر ایشان درست است وپس ایشان غلط است واگر ایشان درست است پدراش غلط است ویاهردوعرقه روزگار هستندوان فامیل فرمودن ومن مید انستم که جناب مینوی مخالف رضا شاه بود واحتمال دادم که مخالف شاه هم باشد ویک سخنرانی در دانشگاه کردم وبه حق ایشان رادرموردی باعرش بردم ودرموردی به زیر زمین وبعدازمدتی به به دفتر دانشگاه رفتم همه بلند شدند ومرحبا گفتن ومن فهمیدم درست فهمیده بودم ومن شاگرد دوم بودم وبااندک اختلافی باشگرد اول من بعضی نمره ها ی اخر سال را میدانستم که استادمعزز ایتی به من بیست داده بود وبرای گفتن نمرات دیگر به دبیرخانه رفتم ودیدم نمرات منرا روند کردند ومن سخت اعتراض کردم وگفتم اینجا دانشکده الهیات است وممکن است که من شاگرداول شوم وحق کسی ضایع شود وانهارابرگردانید وگف5تند کاری است که شده- یک روز درب منزل ما زنگ زد ودیدم شاگر اول امد باحالت پریشان وفرمودند شما سه صدم ازمن بیشتر شدهاید وشعری به عربی خواند که مظموناش اینبود که فلانی ر ذبح کردندکه باخونش تاج وتخت را رنگین کنند ون جریان را گفتم که اولا شما فلانشعر مولوی رابخوانیدودثانی هرجا من باعث تضیع حق شما شوم جبران میکنم ایشان گفتن چشم ن اب نمیخورد شما رافلانی ذبح کردیدکه به خارج بروید ون گفتم روزگار مشخص میکند ودانشکده شاگرداول ودوم وسوم خواست وروبهمن کرد وگفت شماخارج میروید ومن گفتم نه وبه نفر دوم گفت وایشضان پذیرفت وفرمودند هرسه بروید وامد درخانه ازمن عذر خواهی کرد درانگلستان –بی بی سی- نهاز تقی زاده ونه از مینویونهاز صادق هدایت دکوجکترین پوژهشی ومصاحبهای انجام نداد وفقط ازجناب مسعودفرزاد بودکه درانجا کار میکردوهم مصاحبه کرد تاانها ضد انگلیسی معرفی کند


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99