سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگرشی اجمالی به رفع حجاب ورسیدن به قرب قاب وقوسین-اوادنی هر حجابی که کنار رود بشرط داشتن ظرفیتاست زیرا نور بیشتری بر انسان تابیده میشود ومثبت ومنفی بالاتری را کشف میکند- در معراج برای پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم بسیار مسائل الهی حل شده بود وتا رسید به ان مقام پرونده صفات شخص خودشان وخداوند منان تکمیل وبسته شد وحال بایدگفتگوهای که وزن انرا فقط خدواند منان میداند ورسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم واهلبیت مکرم صلواته اله علیه واله اجمعین چه شیرین وچه تلخ – فوق السری چون میخواست درجناب حافظ یک تحقیق بکنم فرصت نشدتفالی زدم- که انرا مینویسم- دلیل راه شوای طایر خسته لقا – که دیده اب شد زشوق خاک ان درگاه- بیائ شخص نزارم که غرق خون دلست- هلال راز کنار افق کنید نگاه-----مده بخاطر نازک ملالت ازمن زود- که حافظ توخود این لحظه گفت بسم الله-صفحه ربروی گرتیغ بارددرکوی دوست – گردن نهادیم الحکم الله----حافظ چه نالی گروصل خواهی خون بایدت خورد درگاه وبیگاه


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-فرهنگ غرب-یهود سه هزار سال پیش بیدار شد ولی از بیداربود ن خوداش خوشش نیامد-جاه طلب ودنیاطلب وزیاده خواه شد وبدنبال ابر قدرتی رفت-تاجائیکه نیکان ذلیل وشریران نیک شدند تا انجا اقای مالا پارته انقلابی اروپا فامیل خودشیطان شریرگذاشت که گوسفند سر بزیر نباشد وبتواند یک انقلابی باشد-گرگان مردان انقلابی برای حفظ معنویت وحقوق انسانها-دروغ یهود اخر فاش شد ودیگر نمیتوانست انر پنهان کند ودر مشکلات فائق امدند ودباره به نتایج یهود رسیدند که بقول جناب گدارمیراث اروپا باجنگ طلبی به لذتهای دلخواه خواهید رسید که جناب ملاپارته هم به اندیشه وایده معتقد است- مسیحیت مدتی کوتاه ارمش ی بوجود اورد ومیرفت که یک تمدن طلائی ایجاد کند ولی سرانجام شیطان فاتح شد وبه همان سرنوشت یهود دچار شد اگر دقیقا به سیر سیاسی اروپا دقت شود بخوبی روشن است که تمام تمدن مادی اسلام تماما ترجمه کردن وبه اسم خود جا زدند که قابل اثبات است وبتدریج معنویت مسیحیت مداوم کم کردند ویک تاکتیک خاصی را اجرا کردند که بعضهارا دروغ دانستند وبعضی تحریف کردندکه بعدها دروغ انها را اشکار کردند در فیلم حقارت ساخته اقای گدار اقای جک پالانس درنقش میمون اصلی میفرماید هرگاهمن نام فرهنگ رامیشنوم بلافاصله حساب بانکی خودم را نگاه میکنم وشغل ودرامد که بیاد از جهتی میاه عزت وسرفرازی انسصان باشد ما را تا کمر درحقارت فرو برده است با ظهور اسلام تمدنی از هر جهت کامل بخصوص تمدن دفاعی نیرومندی داشت که حتی امروز کلمه جهاد وشهادت از بمب اتمی ترسناک تر است ولی متاسفانه امت اسلامی همان راه رفتند که یهود ومسیحیت رفت واب کف شد وان افق تاریک شد انگلستان با ادبیاتی مشعشع یک مد قلابی از حقوق بشر ونجات انسانها بوجوداورد ودم از خلق بشر زد وهمه چیز راتحریف کرد تا سلرانجام طشتش از بام افتاد وتاثیرات تمدن جدیدی انسانی که ملهم ار اسلام وحضرت مسیح علیه السلام وعقاید انقلابی معنوی ومذهبی کشورهای مستعمره شد گوئی ازاسمان روغن داغ میریزند انگلستات در پیله 0خوداش جای دادند وامریکا با ادبیاتی از بچه مهد کودک تا انسان کهن سال کضشنده وپر جاذبه وارد صحنه سیسات شود وحملهاتمی به ژاپون ان افق برای همیشه محو شد تصور میرفت که جهلان چندهژمونی ودور از هم نتواند به وحدت برسد وادبیاتی جهان درخودهضم کند ویک پارچه سازد بوجود نخواهد امد ولی کمکم هندی ها شروع به نگارش ادبیات انسان ساز کردند اما چیزی نگذشت اسلام راستین هسته شهاب عظیم الشان خودر را تشکیل داد وجاذبیت خوداش روز به روز زیادتر کد تا ریز ستارگان بخود جذب کند تا جائ ستاره ای نتواند از جاذبه او فر ار کند لکه های درجغرافیای جهانی پدید امدند که امروز تنها میتواند به این مرکز ثقل مختصل شودن که درحال اتصال هستند هنوز این اسلام دریاچه است ولی نشانی از اقیانوس اینده میدهد وهمان طور فر هیختگان غرب پیش بینی کرده بودند که دراینده ملت بادولت از طرفی از هم بینهایت دور خواهند شد واز طرفی در دولبه شیشه ای یایخی به هم نزدیک میشوند چناچه هرکدام ضربه به دیگری بزند هردونابود میشوند ولی باید گفت براده میماند وشیشه میرود- چند پیش در اخبار خواندم فردی درامریکا درلباس پلیس به تعدادی از افرادتیراندازی کرده است- شاید پیام ایشان این است که به پلیسی شمار میکشد چرا تیراندازی نمیکنید؟؟!! 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- تجلی امام عصر علیه السلام درغیبت- نظریات شخصی است- دراین مورد بحثهای کشاف دقیقی شده است وعلمای اسلامی بخصوص شیعه مسئله را روشن کردند- حقیر میخواهد با استفاده از نظر علما اعلام رحمت اله علیهم اجمعین با یک نرم افزار جدیدی انرا تبین کنم- یک مثال بیاورم هرکس درجبهه از سباز تا بالاترین رده یک نرم افزار نظامی دارد با ان نرم افزار به جنگ نگاه میکند اگر نرم افزار عوض شد دیدگاه فرد هم نسبت به جبهه عوض میشود- اگر در جبهه ای مثلا عراق همه محاسبه کرده9 است وسوزن انداز قدرت اتش دارد درنتجه افراد با ان نرم افزاری که دارند دقیقا میداند خط باالجبار زمین گیر میشود اگر به فرماندهان بگویند به نیروی خط شکن هرچقدر میخواهی وسعت بده شاهکار است در سید متر خط شکن خوب عمل کند ومدیریت همچنان نیرومند باشد واگر بگویند فقط شانزده نفر در یک کیلومتر ودویست متر پخش شوند وخط شکن شوند ودر فلان نقطه به فلان واحد حمله ور شوند نرم افزار بسیاری جواب نمیدهد این افراد که نرم افزار انهاجواب نیمی دهد تبدیل به تکنسین جبهه میشوند وبعد درجنگ این امر اتفاق میافتد وسپس صدنفر فرمانده حمله بیسیم به عراق میزند جلوی عمده قوای رابگیرید؟؟ درست در پزشکی در زمان یک جراحی حساس ممکناست دستگاه ها جواب خطر بدهند ولی جراح به کار خود ادامه میدهدوبا وجودانکه جواب مرگ رادستگاه داده است جراحی باکمال اطمینان به نتجه مطلوب میرسد- انسان یک روح پیچیده است وبقول خارجی بسیار مواج زمانی طوفانی است وبعد از مدتی ارام است ودوباره نسیمی میورزد وگاهی به چپ متمایل میشود وگاهی به راست واز همه مهمتر بین بهشت وجهنم در حرکت است وفرشتگان در حد تکنسین هستند ظرافت ها ست وتکنیک ها است ومعیارها است که فقط خداوند منان میداد- یکی از علما میفرمودند که قران همه مطالب ان استعاره نیست حقایقی است که بعضی با استعاره هم نتوانستند انراحل کنند ازجمله خداوند هرشب روح انسانی به ااسمام میبرد وعوالمی به ان نشان میدهد این عین حقیقت است روح درک میکند ولی وظیفه ندارد من شخصیتی رامطلع کند وشاید بعضی موارد وانهم با کمک ائمه اطهار علیه السلام- فرد صبح حرکت میکند یک دفعه فکر ی بذهناش میرسد ومرددمیشود ازکدام سمت به انهدف برود ویک دفعه تصمیم میگیرد از سمتی برود واین سمت ازهمان عوالم گرفته شده است- وخداوند منان هرلحظه همه موجودان کنترول میکند والتفاتات زیادی به انها دارد ومداوم فرشتگاتان حتی فرشتگان خاص موردمحبت خود قرار میدهد وبه اصطلاح تر وخشک میکندوانسان مداوم مواظبت میکند که بهشتی شود ولی باتمام رحمت واسعه این انسان به شیطان غالبا نزدیک تر است ولذا خداوندمنان شفیعانی قرارداده است که نظر خویش به انها میدهد که دراسلام از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم شروع میشود که چناچه میال باشند خداوند منان تخفیف دهد واین امر همچنان سیرنزولی پیدا میکند تا  به امامحسن عسگری میرسد ونتجه به اماعصر علیه السلام میرسد وحال امام عصر علیه السلام قدرتی شگرف دارد واخرین دوا ومداوا رانجام میدهد ودومین مسئله حل مسائل که به خداومند منان مربوط است تنها از طریق وحی میشودفهمید ولذا بیادواسطه هدایت باخداوند منان درهر رابطهای باهر مخلوقی معصوم باید باشد- فردی موثق وبابینش خوب واقتدار خوب برای من تعریف کرد من درجوانی مدتهای زیادی روی شخص مجتهد برای خودم کار کردم وتا بالاخر یکی راا نتخاب کردم ومن از سیگار کشیدن نفرت داشتم وباخودم گفتم نزد ایشان میروم چناچه سیگاری بود شخص دیگری رانتخاب میکنم- و روزی به خدمت ایشان رسیدم دونفر درنزد ایشان که بین ایشان وان دونفر یک جای سیگاری پراز ته سیگار بود باخودم گفتم احتمالا مال ایشان نیست ان دونفر رفتند وجوانی زیباروی بالباس شیک قهوهای خوش دوخت وارد شد وفرمو ایوای شما سیگار ندارید ومن بروم برای شما سیگار بیاورم ایشان فرمودند فعلا خیر ان جوان فرمود که حضرت ما یک باکس سیگار خریدیم از هنوع بخواهیدهست باز ایشان فرمودند فعلا خیر ان جوان بلند شد به چپ نگاه ردبه راست کرد وحالت پکر وپریشانی داشت ومن قبراق به چشمان ایشان نگاه میکردم وباحالت گیچی رفت ومن بلافاص2له گفتم حضرت مجتهد من شما هستید وصحبتها شده وقتیکه خواستم بیرون بیایم به من فرمودن بگو سیگار رابیاورند وم پائین امدن وان جوان با جوان دیگری در ابدارخانه بود ودرحال پریشانی ومن جریان گفتم شاد شدند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بهترین پرتره حضرت مسیح علیه السلام- در جوانی در ایران علاقه عجیبی به پوستره ائمه اطهارعلیهم اسلام داشتم وبا پوسترها صحبت میکردم وبعد مجبور شدم که در دل صحبت کنم وچند نفر از دوستان واشنایان که به منزل ما میامدند بچه های انها چنین کاری کرده بودند ووالدین انها ترسیدند ودیگر به منزل ما نمی امدند وبا نگاه دلسوزانه به من مخصوصا خانم ها نگاه میکردندومدوام نسخه مینوشتند که ازایشان کار نکشید وبه مسافرت ببرید ومانند ان- تا انکه روزی به منزل امدم دیدم جای عکس برگ حضرت حجت علیه السلام وتهنیت الله یک تابلوی زیبا یک منظره کنار رودخانه از کنار یک درخت درغرب وبه شمت مرغزار وجنگی تنک در شرق جای گزین کردند وبحث این بود که دوران دگرزیستی من درحال رخ دادن است- وبعدا من عکس ی ازسید الشهدا سلام الله علیه واله والسلم داشتم وزمانی که همه درخواب بودند من بیدار میشدم وبه ایشان فکر میکردم وبعدا من به انگلستان رفتم اولین مغازه پوستر فروشی رفتم مغازهای دارابود وتاحدودی شیک ودرته ان عکسها وتابلو ها وپوسترهای قاب داربود یک جواند برومند انگلیسی ایستاده بود درحالیکه نزدیک به سکته مغزی وقلبی بودومن از قیافه او کمی متوحش شدم وخواستم بگویم زودگریه کن که راحت شوی حالت من رادید متوجه شدگفت این عکس روبرو را مبینی عکس ملکه الیزابت است گفته بله وبعد اضافه کردم که فکر میکنی خوب تهیه نشده است باتعجب به من نگاه کرد وگفت این یک شاهکار است البته چیزی که تشخیص بدهم این یک شاهکار است ملتف نشدم ولی فهمیدم سطح بالائی دارد ایشان اضافه کرداین عکس رافلان عکاس مشهور انگلستان گرفته است که مزد ایشان حداقل یک صدهزارپوند است واین عکس در ست مانند انکه یک ساختمان میخواهند گچ کاری کنند که قبلا لایه زیرین تهیه میکنند وبعد روی ان گچ کاری میکنند روی صورت ملکه بیست چهار ساعت قبل یک موادی که روی ان یک پارچه قر ار میدهند که ملکه یک شبانروز خواب ندارد وبایداطاق باز بخوابد وبعد روی صورت ایشان یک گریم فوق العاده گران انجام دهند وبقدری ای عکاس محاسبه میکند تا همچیز مطابق میلش شود- ولی به عکس ان نگاه کن عکس حضرت مسیح علیه السلام بود در یک زمینه زرد کم رنک ویک ص2لیب که حضرت بصورت نمادین دست ها را به سمت ضلع صلیب کشیده بود وسر اش پائین که باحالت گیچی ومنگی وتعجب درحال لعنت کردند به زمین نگاه میکرد وفقط یک پارچه زرد دروکمر ایشان بود وایشان فبرمودند از این ساده تر واستفاده از سکس مردانه وحالت تعجب وگیچی که خداوند بداد ایشان نرسیده است وواقعا به نظر حقیر سعی شده بود که کوچکترین اشکی جریان پیدا نکند- شاید میتوان گفت هنر برای هنر- این سوئال برای من مطرح بود که همه جا عکس از حضرت مسیح علیه السلام بروی صلیب است وای هیچگاه مراسمی برای موضوع وجود ندارد وتولد حضرت مسیح پای کوبی انچنانی است وچون روز دستجمعی است وروز متبرک است به همه مجردها میگویند وحتی به والدین انها که جفت مطلوب خودر دران وا ویلا پیدا کنید وبچه ها پس اپرس وجو فهمیده بودند که بعضی کلیسا مراسم سخنرانی برای روز شهادت دارند ودراین کلیسا حداگثر سه ردیف بیشتر پر نمیشود و واگر انهازنان ومردان پیر هستند وچون باید ردیفی پر شود انها پشت خانم قرار گرفته بودند وهمه بشدت ارایش کرده بودند وعطرانها انسانرا گیچ میکرد وارام دستمالی رابیرون میاوردند ومخفیانه از شیشه باریکی انرا خیس میکردند وبردوچشم میگذاشتند- یکی از علما رحمت الله علیه به من فرمودند اخیرا درتهران در طبق اشراف باب شده است که مولودی بگیرنند درست مانند کریسمس واز قبل میگویندوبه والدین وعذب ها خوب نگاه کنید وجفت مناسبرا انتخاب کنید که روز متبرکی است وبعضی زنان بیوه ومردان بیوه راانتخاب میکند که به نظرانان بر ای هم مناسب هستندومداوم نقل وسکه بالای سر عروس وداماد میریزنند وهلهله میکنند بخوربخور است ودختر وپسر قاطی شعر میخوانند به سبک کلیسائی – اسلامی وبه نوازدگان ونوح خوان وکسی مقاله جالبی بخواند یک سکه میدهند وبا کادوهائی که اکثراخارجی  مایل هستند با ایشان صحبت کنند ان زمان درفلسطین که تقریبا همه جا دنیا چنین بوده است مسافر خانه در طبقه همکف یک طویله داشتند واطاق مسافر خانه در طبقه دوم بوده است ولی بعضی مسافر خانه یا بعلت فقر ویابعلت کمک کردن به فقرا ان طویله تبدیل اطاق همگانی میکردندوکسانی مرکب نداشتند میتوانستد درانجا اطراق کنند واین عکس در اخر طویله حیواناتی است دروغ استی یهودیان شایع کرده بودند که ایشان مسیح نیست زیرا حضرت مسیح علیه السلام بر خلاف دین یهود ورهبران یهود چیزی نخواهد گفت وایشان یک شورشی است ومیخواهد باند درست کند وچون میدادند که رومیان به کسی مالیلت زیادتر بدهند ونبض مردم را دردست داشته باشد ایشان به رهبری یهودیان انتخاب میکنند لذا ما مجبور میشویم که مالیات زیادتر  بدهیم وهر لحظه ان اقتدار یهود بر بادبرود افراد عادی به ان طویله میامدند که این مطلب را شنیدهاند وحضرت هم میشناختند وحضرت میفرمود که اجازه دهید که پای شما را بشورم به هم چشمک میزدند ومیگفتند بشور وغداذا میاوردند وجای انها را مرتب میکردند ویک دفعه یکی از افراد دست حضرت مسیح علیه السلام ر ا میگرفت ومیفرمود ما نورخداوند رادیدم وحال شما بنشنید وبه ما دستور دهید این اطاق توسط مشعله های روشن میشود وتوسط هیزم گرم میشد ولی راه خروج ضعیف بود وچناچه درب را زیاد باز میکردند هوابشدت سر میشد ودر داخل دودی غلیظ میگرفت حال شای به این علت وشاید به دلیل که زیتون گران قیمت بوده است وشاید رسم بر این است که درساعت معین خاموشی ایجاد شود ومشعل را خاموش میکردند وحجضرت توسط نور چهره فضار روشن میکرد وتا صبح هیچکس پلک نمی زد وافراد میگفتند مطمن باشید که ما از اینجا خاترج شویم انچه که میتوانیم خواهیم کرد واین پرتره در زمانی که حضرت درحال نور افشانی وصحبت کردن است بایدگرفته شود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیمنگاهی به شخصیت اقای-کورتزیو مالا پارته-این شخصیت ازبسیاری جهات قابل تامل است میتواندملاک بیارخوبی برایب تشخیص تمدن اروپا باشد وتا حدودی تمدن جهانی بخوص تمدنهای گذشته وحتی درحالی درگوراش خوابیده غرب رابلرزاند وبه همین دلیل است دانشنامه ویکی پدیا جز به پنج زبان کم ارزش بیوگرافی ایشان راترجمه نکرده است وکلمات قصار ایشان که میتواند تا حدودی راهگشا باشد بسیار کم انهم بزبان ایتالیائی است مقتدماچند نکته حائز اهمیت است اول انکه شانخت سیر اندیشه احتماع بسیار مشکل است وباور نکردنی بر ای مثال در اوائل محمد رضاشاه چاپ قران ومفاتیح کتاب پنجاه ام بود وکتاب حسین کرد حرف اول میز د بطوری که سهمیه قرانرا به کتاب حسین کر د میدادند- اتفاقا قیافه شهر به این مطلب میخورد ولی کم کم که دلائل بسیار زیاد وپیچیده دارد مفاتیح وقران در رتبه اول قرار میگرد ولی به قیافه شهر نمیخورد در رزمان رضا شاه اگر رضا شاه میکند امام حسین علیه السلام امام نیست عده ای زیاد میگفتند که ایشان یک ژنرال قدر است وبا خار جیان رابطه دارد وتمایل به بهائیت دارد گروه زیادی بهائی شدند ولی در اخر عمر سلطنت رضا شاه ورق بر گشت- بعد از  قیام پانزده خرداد جوانان بسیار با استعدادی این مرز بوم که درخانوادهاش ولو اندکی نوری بود کم کم توجه انان به مذهب شروع گرچه برای رقابت درسی در دبیرستان دوماه به بیمارستان روانی رفت وانسال مردود شد به انگلستان رفت ومهندسی گرفت ودرانجا اساتید رابه اسلام دعوت کرد ویک مهندس تا حدود زیادی ایثار گر شد ولیستی ااز دعاهای مفاتیح تهیه کرده بود که اگر میخواست برای ایشان شرح میداد ویک مقالهای که دارای قدرت ابیات شگرفیبود وحافظه وحشتنکای که حافظ وسعدی وتما م شعرای زمان حفظ بود به سمت حف6ظ کردن حدیث چرخید ومقالاتی یکی ازانها رامن دیدم در باب امام زمان که بسیار روان وسیلیس وفوق العاده پیچده فلسفی ککه تهذیب کرده بود ودرنایلونی قرار داده بود که من به سختی تا سطرپنجم ان رسیدم وشر اادب نبود که به بپردازم وایشان میفرمودند من این مقاله در جلوی میز قرار میدهم وارباب جو ع به انها نگاه میکند ودنبال بحث ر ا میگرد وازمن کمک مطالعاتی میخواهد وبعدا با دسته گل وشیرینی میاید ویک روز اگر من مریض شوم زن ومرد شرکت از خوشحالی پر میشکند ولی اگر شما ایشانرا در خیابان میدیدید هر گز چنین فکر ی نمیکردید وبحثی دیگر بفکر کسی نمیرسد که بت پرستی همیشه فرد بیاد دانش اموز باشد وهیچگاه مجتهد نمیشود ومتاسفانه دین مسیحیت کاتولیک وسیاست مداران غرب این چنین هستنذد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم شکوه مندی وجلالت عصمت- شما شکوه وجلال عصمت هستید شما که در افق قاب قوسین وادنی قدس ونیکی ایستاده اید- شمامجد وعظمت وشگفتی وعلوخیره کننده ای که علم برافراشته بی حدکمال برای اسلام ومسلمین وهستی هستید—شما کهکشانهای پرجلال وجمال صفات الهی را درخود رابروز وبروزو ظهور میدهید وبر هستی افشان میکنید- واز خاک رهیدید وهفت اسمان به بالارا فتح کردهاید- شما بانور الهی تا مقصد مطلوب گام زدید – هستی بدون شما اسمان بدون ستاره است- پرچم توحید را شما برافراشتید شما بانور الهی تا مقصد مطلوب گام زدید-تا اراده وهمت ونیت شما بخوبی اشکار شود- شما

بودیدکه بر شیطان خونریز وجنگ ساز که از کمینگاه شب بر انسان میتازد فائق شدیدوهفت خوانهای ازمایش رابااراده محکم پشت سر گذاشتید- دیگران مردم رابجمال وجلال الهی   بخوانند وخون واشک انان راجاری سازنند کورموشان هستند که ادعای پرچم هدایت خلق را بردوش دارند ودر پوشش شب تیره وتار ویا روز پر از گرد وخاکوطفانی ظاهر میشوند درحالیکه چهره خود راپوشانده اند- چهره ای که دشمن حق است- بهشت انان شعبده بازی است چون کور موشان زیست میکنند ولی همیشه دم از وحی الی وحقوعقل میز نند ومداوم برای مردمان داد سخن میدهند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم -نیم نگاهی به کتاب:"مسیح (علیه السلام": نوشته کارل پاسپرس فیلسوف المانی- بخش هشتم-بسیار شگفتی سلز است که بعضی فیلسوفان بخصوص فیلسوفان المانی-درمرودتاریخ بخصوص تاریخ مسیحیت دچار اشتباه فاحش میشوند من جمله جناب اقای نیچه ونیسنده کتاب حضرت مسیح علیه السلم اقای کارل یاسپرس- فلسفه جزودانشی هست که همه ویا هیچ است- مثلا هر معلولی علت میخواهد استثنا ندارد ولی نمتوانیم بگوئیم هر معلولی ذی الشعور است واگر ذی الشعور نبود معلول نیست – ومتاسفانه بعضی فیلسوفان بخصوص درغرب چنین کرده اند در قوانین مطلق ومحض عقلانی که متعلق به فلسفه است ربطی به مسائل نوع شخصیت ونحو زندگانی ندارد که از قبل بگویئم چون مسیحیت بطور کل از لحاظ عقلانی غلط است پس تمام تاریخ حضرت مسیح علیه السلام زیر سئوال ببریم وردکنیم واحمقانه جلوه بدهیم با سکولار درست از اب دراید وهرکس به حضرت مسیح علیه السلام معتقد شد یک انسان احمق است ودلیل زیربنائی ان این است که اهل مبارزه نبوده است ودرنتجه المان به همین دلیل پشتوانه مبارزاتی بر علیه استکبار خارجیمذهبی نداشته است ولی دین زردتشی بعلت انکه مبارزه نور بر علیه ظلمت دارد درست است انگاه بر مدلل کردن اندیشه خود گزینشی روایت های تاریخی وانجلیی رانتخاب کنیم وانهارا ابلهانه نشان دهیم که خودبخود حضرت مسیح علیه السلام که رسولان پر عظمت است نفیه شود ونخواهیم تاریخ زمان انطور هست درک کنیم وپی به مسائل ببریم – حدیثی از حضرت مسیح علیه السلام به کرات وبا انواع مختلف نقل شده است که مضمون ان این است که مانند انکه خانه خودر ا ازدزد مواظبت میکند .مداوم پاس داری میکند وانزمان همه خانه ها یکسان ساخته میشد ونبارخانه ها در زیرز مین بود که یک جرز نازک با خانه بغلی فاصله داشت میتوانست دیوار راسوراخ کند ویا نقب کوچگی از زیر زمین بغلی بزنداز ایمانتان مواظبت کنید اسلام هم همین دستور را میدهد- بخوبی با کمی تامل میشود درک کرد شرایط زمان حضرت مسیح علیه السلام به مراتب سخت تر حضرت موسی علیه السلام است به شرایط زمان حضرت نوح عیله السلام وحضرت ابراهیم علیه السلام نزدیک تر است در زمان حضرت موسی علیه السلام سحر به حضرت ایمان اور دند ولی پزشکان وحکیمان یهود با وجودانکه درتایه حضرت مسیح علیه السلام مداوم کلکه مر د حیرت انگیز فراوان ذکر شده است ایمان نیاوردند واز حضرت پشیبانی نکردند ویهود هم بطور کلی چنین بودند- یکی از نشانه های بارز پیامبران این است که دغدعه عجیبی برای اگاه کردن مردمان دارند وسختی طاقت فرسائی را دراین راه تحمل میکند با وجودانکه همه هشدارتهدید وکشتن رابه انها میدهند میگویند تازمانی که خداوند بخواهد انجام مدیهم ومارا فرشتگان حفظ میکند وهیجکس تحمل چنین زندگانی ندارد حضرمسیح راه زیادی پیاده مثلا به اور شلیم میرفتند ودریک سخنرانی که همه را مات ومبهوت میکردند شب در بیایان ویا پارک میخوابیدند وکسی تقاضای چیزی نمیکردند ومردمان میگفتند ما دست از روسائی خودبر نیمداریم وحضرت بافاسدگی بر میگشتند وئیفرمودند من بی حرمت در همنژآدی خودم شده ام در انگلستان تاز مانیکه ریس دانشگاه وکلیسا مطابق خصوصیات حضرت مسیح علیه السلام انتخاب میشد پیشرفت ی شگرف داشتند ودر زمان های اولیه انتخاب پاپ ها درایتالیا هم همینطور بود پیشرفتی شگرف داشتند واز مانی که افرادسیاست زده وعیاش وپول پرست ودنیا مدار روی کار امدند بحران شروع شد اسلام هم به این مسئله بخوبی اگاه بوده است ودستورات لازم راداده است وبه همین دلیل است که شیعه درمجموع رشد فزاینده دارد وانشالله تا بیداری جهانیان این وظیفه رابخوبی ایفا میکند- انشالله-ادامهداراد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99