سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-سالگرد همایونی معجزه بینهایت اخلاق الهی گونه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- شنیدن که بود مانند دیدن-شکسپیر درخاطرات خوداش میگوید اخر عمر منزوی شد وفقط ششدوستداشت که چرا این نمایش ها مینویسی وحتی دراکاخ نشان میدهید- وهرکس از جهتی با ایشان مخالف شد- درحالی کارحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه والسلام ازلحاظ سختی قابل مقایسه نیست- انهم دران عصر جاهلیت اولی – درکتابی خواندم زمانی که امام حسن عسکری علیه السلام- به سمت کاخ میبردند وسوار بر اسب بودند وسربازان یک کوچه درست کرده بودند کهاز میان کوچه ایشان باسب حرکت کند به میداشهر رسیدند درضمن حرکت چهار سرباز تا ایشان رادیدند یک دست بسینه گذاشتند وگریان شدند- امام علیه السلام یک نگاه محبت امیز سریعی انجام دادند- که بقول حضرت علامه ایات الهمحمد حسین طباطبائی رحمت الله علیهاگرچنین نگاهی بهمن شود ذره کاه به خورشید میرسد وکار خورشید میکند- بعدمردم وجود اوردند مسئله را چویا شدن البته انهاهم شیعه شدند- انسان یک فطرت دارد که برای پرورش صفات الرحمنی است- ویک نفسانیت دارد که برای پرورش صفات شیطانی است- انسان دردوحالت سیر بینهایت دارد- توقف ندارد درفطرت را کانالیزه شده است بنام صراط المستقم همهچیز حد دارد و روش دارد وملاک دارد وتمام خیر است ماننداب میماند ولذت عجیبی دارد که دردینا حد کمال انرا درک نمیکند ولی   از تمام لذت ها بالاتر است ولو درحدی خاص محدود شده باشد وهمیشگی است- نفسانیت   کنترویلی در راه وطریقه وروش ندارد فرض کنید کسی اهوئی در قله کوه ای دیده است از جاده خارج میش.ود وبه کوه وکمر میزند بادرندگان- میجگندد وازمردابه عبور میکند جند دفعه موفق میشودویک دفعه خودرا بهلاکت میاندازد وهیچکس رادیگرنمیشناسد جز منافع خود وخودرا فدای منافع میکند شعله زیاداست ویکدفعه خاکستر میشود وحسرت اورا نزدیک است بکشد- تانفس دوباره شعله ورشود ضد تمدن است وعلم واگاهی همه چیز قربان راه نفسانیت میکند وپس مدتی کهمه چیز اشکارشد از صحنه یادمانهم خارج میشود جزلعنت-برای- خود چیزی را بدست نمیاورد- واتش را هم دردون خود شعله ور میکند ومجازات اش هم اتش است-طاغوتهای این زمان ها همان سرنوشت همیشگی تاریخ را خواهند داشت واین از اسمان مقدر شده است رهبرمعظم انقلاب رحمت الله علیه-که شعله نورانیت دین حق را برافشته کردهاند بحثی از ترویست های کنار مرز کردندوبیادانها بدانند دستازپا خطا کنند با ایپریت سوخته میشوند- اینجا جای ملق بازی نیست جای سرنوشت ساز است- بقول حضرت علی علیه السلام ما ان ماهی تابه هستیم که دنبه را اب میکنیم ذره ای انگیزه وعلاقه حضرت معدن الهی خوبی ها درما باشد کارافتاب میکینم انشالله درک عمیق از حضرت اش را بتاریخ برای درک وفهم عقل وفرشتگان واوردن لبخندبه ان چهره ملکوتی کوشا باشیم انشاالله این عیدسعیدبرهمه مبارک باد


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—شناخت مسحیت- بخش دوم-فلسفه وایمان مسیحیت-بادرک طریق و دیدگاه این دو سیستم ومدل تفکرات حداقل یکی از انها-مقدمات قیاسی خودرا دلیل وحجت خود را از وحی گرفته است—که دلیل ان درحوزه ومحدوده ایمان است- و یا بنحوی دیگردلیل خودرا از حوزه ومحدوده فلسفه گرفته است—هنوز با این سبک و روش تفکرکردن درباره فلسفه و ایمان بصورت بسیار دقیق مرز هرکدام هردو سیستم هارا باید تعین کرد- این امکان در اصل شناخت-وجود دارد- که نتایج منجر به ان شود که یکی امکان دارد که متناقص با دیگری باشد- مطابق نحوی دفاع کردن از این مدل والگو- هرنوع چنین مشکلی-میبایست بندرت پیش بیاید—هنوز خداوندمنان هم خالق این جهان است که از طریق فلسفه هم قابل حصول است وهم درمتن وحی اشکار میشود-که مورد تائید دین شناسان میباشد-ادعا ها نتجه میدهد بعلت وجود داشتن در منبع یکی از انها است- ونمیتواند متناقض ومشکل ساز باشد با ادعاهای دیگری که از منبع خوداش گرفته است- مگر انکه فیلسوف ویا دین شناس- درمقدمات منطقی خود اشتباه کرده باشند-هنوز اصول های این دومستقل هستند- میبایست باهم موافقت داشته باشند- بعد فلسفهمیتواند در خدمت دین وایمان قرار داشته باشد- یا بلعکس –چگونه ممکن است که فلسفه نقش مکمل را ایفا کند –نخست دلیل فلسفی- امکان دارد که فرد را ترغیب-وتشویق کند بعضی هارا که حجت ودلیل هدف ومقصود وحی الهی را که در کتاب وحی ان ادعا مطرح شده است- قبول نکند -درنتجه- یک ضد دین کسی که علاقه ای به قبول حجیت متون مذهبی ندارد- امکان دارد تمایل به ایمان اوردن وجود خداوندمنان بر اساس دلالت خالص فلسفی باشد- دوم-تکنیک های- بسیار شفاف وروشن فلسفی امکان دارد- در پذیرش وقبول مطالب دین شناسان و ودرک ایمان که دقت کامل راندارد ویا زیاد روشن نیست ویا یک ادعا ی ایمانی ومذهبی مبهم میباشد- رشد کافی رای پذیرش ان را فراهم اورد-در نتچه- برای نمونه- ایمان و دین ممکن است برای ما این اطلاعات را فراهم اورد- که کافی باشد برای درک معنائی-که نتچه دهد-که –حضرت مسیح علیه السلام- یک فرد است ولی با دو ذات وطبیعت- یک بشر ویک خدا ولی مارا درتاریکی رها میکند-که درباره دقیق چگونه ارتباط بین خدا و وانسان طبیعی قابل درک وفهم است- فیلسوفان یک سری کمک های میتوانند انجام دهند-هنوز- درمسائل دیگر- او مرد واو- زن-میتوانند به دین پژوهان- درامر تشخیص دقیق کمک کنند—که مدل یا سیستم دارای ناهماهنگی -منطقی است- وقابل قبول نیست- ودر نتجه- کاندید جان داری وحیات بخشی برای درک ارتباط بین خدا بودن وانسان بودن درحضرت مسیح علیه السلام نیست- ایشان در مقوله تثلیث بیان میکند سهخدائی معنا نمیدهددرحقیقت خا واحد است وخدا وفرزند وروح القدس سه شخصیت ربوبی هستند که ان فرد وشخصیت هستند- وسهتا  روی هم نقش روبیت ایفا میکنند-در قرن بیستم- برای اغلب وسیع فلسفه انگلیسی زبان که شمال فلسفه دین هم میشود- روند وجریان زیاد ارتباطی با دین شناسی وایمان نداشته است- مادا میکه-تعدادی دلائل بسیار پیچیده برای این جدائی وجود دارد که سه تای ان بسیار مهم است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 

   بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- برگرفته از دائراتلمعارف فلسفه دانشگاه استنفورد- فلسفه شناخت و شناخت سیستمی مسیحیت وتاثیران وشناخت حقایق ان- بسیاری از دکترین ها که از مذهب مسیحیت سرچشمه میگیرند-دربردارنده دلالت ها ودرک فلسفی دارند ویا دارای پیش فرض هائی-که دراین مقاله –وجود دارد-ما-در-اغاز یک بحث وکنکاش عمومی مختصری-درباره ارتباط بین فلسفه ومطالب پیچیده-مسحیت خواهیم داشت- وسپس توجه خود را معطوف به سه اصل فلسفی بسیارمهم دکترینی که درمسیحیت بسیار چالش برانگیز است خواهیم کرد –تثلیث- حلول وتناسخ- وکفاره- ما این سه مشخصه ایمان مسحیت رادرکانون بحث خود قراردادیم زیرا برعکس- بعنوان مثال دکترین ها- درباره امهات صفات الهی وتکالیف الهی است-وسه مشخصه بسیارمهم ایمان مسیحیت است- وبرخلاف اصل های دکترینی برای مثال گناه ذاتی واصلی واولیه ویا- بیان کردن درباره مسیح علیه السلام در نماز عشا ربانی- اینمطالب موضوع یک بحث بزرگ دامنه دار بیش چندین دهه بوده است در طول تاریخ- ایمان مسیحیت—فلسفه بعنوان یک مکمل طبیعی واصلی-تاثیرات ایمان مسیحت بوده است- ,و- ازجهتی دیگر در بعضی زمانها مومنین نسبت به دواصل اول دشمنن خونین یک دیگربوده اند-بعضی متفکرین دردوران اولیه مسیحیت مانند ترتولین ها- =افرادی از منطقه کاراتاژ یونان بودند که بزبان قدیم کاراتاژ صحبت میکردند-که دارای دیدگاه بودند که هرنوع متون فلسفه سکولار را بای تبین دلائل اثار خارجی ایمان را قبول نداشتند-درنتچه- حتی اگر بعضی ادعاهای ایمانی- بنظرمیرسد درفضای وحول وحوشمنطق عقلانی موافق با استانداردهای قابل دفاع باشد که بوسیله فیلسوفان مطرح میشود به ظاهرمانند علم کلام- مومنین نباید ازانها دوری کنند-ودیگر متفکرین اولیه مسحیت مانند-مقدس اقای اگوستین شهر هیپو- مجادله میکرد- که صحیح نیست که بعنوان پشتیبانی ازتاثیرات ایمانی خارجی- بکار رود- مگر فقط زمانی کهاثار فلسفی- بصورت دقیق در زمینه وطیف وسرسپردگی و-وفاداری-نسبت به حقایق بسیارمهم-ایمان- مسیحیت- باشند- درنتچه قانونی ورسمیت یافتن فلسفه زمانی است که مشتق وتابع وگرفته شده از امهات قانونی ورسمی ومهم که دررابطه مسحکم با اصول مسیحیت باشد-در دوران بالای قرون وسطی دیدگاه اگوستین بصورت گسترده مطرح وپشتیبانی میشد-درهمان اثنا بود که- علی الرغم مقدس -توماس اوکو وا نس = توریسین ایتالیائی مذهب کلیسای کاتولیکی روم- که در ضمن دکتر کلیسا همبود-  یک مدل دگری پیشنهاد داد- که بین معرفت دینی وفلسقه ارتباط ایجاد کند-تلاش داشت- بین ایمان- و- یک معرفت همه جانبه قابل درک وفهم عقلانی وفق دهد –و- با دائل عقلانی وجود خداوندمنان اثبات ونبین کند وبه این خاطر دریادها مانده است- مطابق مدل توماسی- فلسفه و ایمان کاملا روشن و واضح هستند- ومبادرت بکار بسیار مهمی اقدام میکنند- که در اغاز را باهم اختلاف اساسی دارند فلسفه اطلاعات علمی=داده خود را- رها وازاد از بخش- های ذهنیت طبیعی ما بدست میاورد- که شامل –دیدن- شنیدن- چشاوی –بویاوی ولمس کردن است مشهور به حواس پنچ گانه- این داده ها- میتواند قابل پذیرش باشد بر اساس- واقع گرائی- بحش های طبیعی ما- در ارتباط جهان با ارزش ما است ایمان درجهت و معنای دیگر- حاصل اش اغاز ازنکته اشکار سازی معنویت که در انچیل امده است ومطالبی که دران شامل میشود- واین اطلاعات علمی- داده هاپذیرفته میشود- براساس اعتبار مطالب انجیل- این داده ها-پذیرفته میشوند بر اساس اعتبار الهی- به انصورت وطریقکه تشابه وبرابری برای بعضی موارد- که حقایق پذیرفتنی پذیرفته میشوند- که بسیار قابل ارزش است اگر چه درهمه موارد متشابه نباشند-که بخصوص در روش قبول کردن باشند مانند زمانی کهکه یک پروفسور فیزیک درباره حقایق فیزیک ادعا میکند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 

بسم اله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- اعمالی که اخیرا در فرانسه رخ داده است- بنظر حقیر کار داعش نیست—وخداوندمنان دارد فرانسه را مسخره میکند—عکسی وفیلمی در اینترنت دیدم که کار انسان نیست


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-کسی که از نبودن هولوکاست- بیان میکنند برحق هستند وکسی که دفاع میکنند یا جاهل هستند یامزدور هستند- مسئله عدم اجازه- برای تحقیقات است اگر ریگی به کفش نداشتد اجازه میدادند- بایکوت کردن ویهودیان هم حق صحبت جکردن نداشتند پس مسائلی وجود داشت اگر روزی صدهزارنفر میمردند چرا عدهای زنده ماندند- اگر روزی دهزارنفر میمردند- دوسال طول میکید مامیدانیم دراخرسال دوم جنگ این کشتار شروع شد وبلافاصله متفقین فهمیدند تردد قطارها با سختی ربرور میشد وپ کمپ ها ی طرفیت زیادینداشتند شاید برای جادادن انها مجبور به کشتارشدند وهنوز جنگمام نشدهبود این کمپ ها تسخیر شد واگر روز هزارنفر وارد میشدند بیش از پنچاه هزارروز نیاز بوده استدرثانی مداوم روی قار به سمت لهستان هواپیما ها گشت میزدند- کاملا قلابی است اصولا مسئل سیاسی خاص درغرب دروغ های شاختدار میدهند واصلا رانمیگویند ماندفیلم اقای نیکسون و ودیگری سرتا پادروغ است-هنوز علت کشتن اقای جان اف کندی مشخص نشده است- لذا تصور نکنید میتوانید دینارافریب دهید خودتان رافریب میدهید -


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امریکا متوجه شده است تنها حرکت راستین .مبارزه با طاغوت توسط شیعیان انجام میشود وبیشترعلمای سنی درجهتحکومتخود عمل میکنند وحاکم خلیفه الرسول است و امریکا خلیفه حاکم جهانی است-پس اطاعت واجب است بافشاری که مسلمانان دارندتحمل میکنند کم کمک بفکر تحقثق کهکدام مذهب میتواند کشتی نجات شود ولذا علمای مشهورسنی کم کم درحالتغیر وتبدیلبه مذهب شیعه میشوند بخصوص مصر-جناب معتصم- سید احمد سودانی – رحمت الله علیع علت شیع شدن خدعیه وحیله ای که میخواستند خودرا برحق بدانند- حضرت فاطمه سلام الله علیها   انرا اشکار کرد-وکیل مشهور مصری بنام دمرداش عقالی-در تحقیق روی مسائلی خاص متوجه شد حکم شرعی شیعه دقیقتر وعقلانی تر است- صائب عبدالحمید- پس مطالعات کتب سنی بخصوص ابن تیمیه- شیعه شد—شیخ محمود ادوریه با مطالعات وبخصوص کتاب ابوهریره شیعه شد ودلائل ابتکاری زیادی کهمه راچاپ کرده است در حقانیت شیعه نوشته است-احمد حسین یعقوب با مطالعات زیاد درباره عاشورا شیعه شد وتوانست کتاب سیاسی اسلام- ونظریات عدالت صحابه وسیر سیاسی توحیدی امت اسلامی رابنویسد- سید ادریس حسینی از یمن که وهابی بود- علت شیعه شدن غصب مقام خلافت  و امامت -امام حسین علیه السلام-دانست طبیب فلسطینی- اسعد وحید قاسم-بیان میکند زمانه بهترین دلیل است که خلافت یا امامت در عصر حاضر کدام تاثیرات بهتری دارد-محدث جلیل ال قدرادوالنصر محمدبن مسعودین عیاش با مراجعه به احادیث وتفسیر قران ومطابقت کردن شیعه شد وتفسیر قران عیاشی را نوشت-سعید ایوب بعداز مطالعات درباره فتنه ها برای مسلمان وحادیثی دراین باره بود متوجه شد اگر این فتنه هامتعلق به برادان سنی است وشیعه شد-نویسنده مصری-صالح –الوردانی- مقایسه کردن مذب شیعه در جهت مانندهم بودند ودرجهت مخالف بودن- شیعه را انتخاب کرد-شیخ عبدالله ناصر از کنیا که قبلا ازبزرگان وشیوخ وهابیتبود- درمقایسه قران باتفسیر شیعه وسنی ودرمورد حدیث- وصاحبه وتقیه وعدم تقیه وامامت وخلافت شیعه شد-دانشمند معروف اهل بحث ومناظره جناب سید علی بدری—که بیشتر درموضعات فرهنگی دینی کار کرده بود- بیشتر مواهب معنوی وعقلی را در شعه یافت- وکتاب بزرگی تحت عنوان- احسن المواهب فی حقایق المذاهب رانوشت- محمد سعید دحدوح-ازدانشمندان واما جمعه وجماعت- اهل سنت حلب-پسازمطالعات درباره الغدیر شیعه شد- تعاد زیادی خود مطالعه کردن وشیعه شد عده زیادی توسط کتاب المراجعات شیعه شدن-سیدبحرالعلوم یمنی ازعلمای بزرگ زیریه یمن که درپی دیدارایت الله العظمی ابوالحسن اصفهانی زعیم جهانی شیعه درقبل پسازباز گشت به یمن 4000 نفرازمریدن خود سنی خویشرا بهمذهب تشیع گرداند- ویکنفرتوسط ایت الله العظمی سیستانی رحمت الله علیه شیعه شدند- یکجناب میرماید دلیل انکهمن شیعه شدم این است حضرت علی علیه السلام دردلیل ایشان این است که علی علیه السلام درکعبه متولد شده است اولیا لله الهی همه افرادخاص واستثنائی هستند که باافرادمعمولی فرق زیاد دارند کعبه جسم وجوهر میخواهد-هدایت مال جوهر است نه مال جسم- معلوم میشود پساز امتحانات علی علیه السلام هدایت کعبه بهعده میگیرد وهرکس هدایت کعبه بعهده بگیرد هدایت بشری هم باید بعهده بگیرد- ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امریکا متوجه شده است تنها حرکت راستین .مبارزه با طاغوت توسط شیعیان انجام میشود وبیشترعلمای سنی درجهتحکومتخود عمل میکنند وحاکم خلیفه الرسول است و امریکا خلیفه حاکم جهانی است-پس اطاعت واجب است بافشاری که مسلمانان دارندتحمل میکنند کم کمک بفکر تحقثق کهکدام مذهب میتواند کشتی نجات شود ولذا علمای مشهورسنی کم کم درحالتغیر وتبدیلبه مذهب شیعه میشوند بخصوص مصر-جناب معتصم- سید احمد سودانی – رحمت الله علیع علت شیع شدن خدعیه وحیله ای که میخواستند خودرا برحق بدانند- حضرت فاطمه سلام الله علیها   انرا اشکار کرد-وکیل مشهور مصری بنام دمرداش عقالی-در تحقیق روی مسائلی خاص متوجه شد حکم شرعی شیعه دقیقتر وعقلانی تر است- صائب عبدالحمید- پس مطالعات کتب سنی بخصوص ابن تیمیه- شیعه شد—شیخ محمود ادوریه با مطالعات وبخصوص کتاب ابوهریره شیعه شد ودلائل ابتکاری زیادی کهمه راچاپ کرده است در حقانیت شیعه نوشته است-احمد حسین یعقوب با مطالعات زیاد درباره عاشورا شیعه شد وتوانست کتاب سیاسی اسلام- ونظریات عدالت صحابه وسیر سیاسی توحیدی امت اسلامی رابنویسد- سید ادریس حسینی از یمن که وهابی بود- علت شیعه شدن غصب مقام خلافت  و امامت -امام حسین علیه السلام-دانست طبیب فلسطینی- اسعد وحید قاسم-بیان میکند زمانه بهترین دلیل است که خلافت یا امامت در عصر حاضر کدام تاثیرات بهتری دارد-محدث جلیل ال قدرادوالنصر محمدبن مسعودین عیاش با مراجعه به احادیث وتفسیر قران ومطابقت کردن شیعه شد وتفسیر قران عیاشی را نوشت-سعید ایوب بعداز مطالعات درباره فتنه ها برای مسلمان وحادیثی دراین باره بود متوجه شد اگر این فتنه هامتعلق به برادان سنی است وشیعه شد-نویسنده مصری-صالح –الوردانی- مقایسه کردن مذب شیعه در جهت مانندهم بودند ودرجهت مخالف بودن- شیعه را انتخاب کرد-شیخ عبدالله ناصر از کنیا که قبلا ازبزرگان وشیوخ وهابیتبود- درمقایسه قران باتفسیر شیعه وسنی ودرمورد حدیث- وصاحبه وتقیه وعدم تقیه وامامت وخلافت شیعه شد-دانشمند معروف اهل بحث ومناظره جناب سید علی بدری—که بیشتر درموضعات فرهنگی دینی کار کرده بود- بیشتر مواهب معنوی وعقلی را در شعه یافت- وکتاب بزرگی تحت عنوان- احسن المواهب فی حقایق المذاهب رانوشت- محمد سعید دحدوح-ازدانشمندان واما جمعه وجماعت- اهل سنت حلب-پسازمطالعات درباره الغدیر شیعه شد- تعاد زیادی خود مطالعه کردن وشیعه شد عده زیادی توسط کتاب المراجعات شیعه شدن-سیدبحرالعلوم یمنی ازعلمای بزرگ زیریه یمن که درپی دیدارایت الله العظمی ابوالحسن اصفهانی زعیم جهانی شیعه درقبل پسازباز گشت به یمن 4000 نفرازمریدن خود سنی خویشرا بهمذهب تشیع گرداند- ویکنفرتوسط ایت الله العظمی سیستانی رحمت الله علیه شیعه شدند- یکجناب میرماید دلیل انکهمن شیعه شدم این است حضرت علی علیه السلام دردلیل ایشان این است که علی علیه السلام درکعبه متولد شده است اولیا لله الهی همه افرادخاص واستثنائی هستند که باافرادمعمولی فرق زیاد دارند کعبه جسم وجوهر میخواهد-هدایت مال جوهر است نه مال جسم- معلوم میشود پساز امتحانات علی علیه السلام هدایت کعبه بهعده میگیرد وهرکس هدایت کعبه بعهده بگیرد هدایت بشری هم باید بعهده بگیرد- ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0