سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یزگرفته از کتاب سیری کوتاه درزندگانی زینب کبری علیها سلام الله- قهرمان زنان جهان- از جناب محمود حکیمی- سکوت شکوهنمد علی علیه السلام بخاطر جلوگیری از جنگ داخلی وپرورش نهالی بود- که تازه وسیه پیامبراکرم صلواته الله علیه واله والسلمگرامی در سرزمین حجاز غرس گردیئ—امام پس ازدرگذشت- پیامبرصلواته الله علیه اله والسلم تشخیص داد- که درچنین موقعیتی قرار گرفته است—و- اگر او اصرار به قبضه نمودن حکومت که حق وی بود-نماید اوضاعی پیش میاید که زحمات پیامبرگرامی وخون های پاکی که در راه این هدف برای ابیاری این نهال ریخته شده است به هدر میرود- - کلبی میگوید هنگامی که علی علیه السلم وصلواته الله علیه واله والسلم برای سرکوبی پیمان شکنانی –مانند- طلحه وزبیر عازم بصره گردید- ابتدا خطبه ای به شرح زیر خواند- هنگامی که خداوند منان- پیامبر خود را صلواته الله علیه واله و السلم-قیضروح کرد—قریش با خودکامگی-خود را برما مقدم شمرد-ه مارا از حق خود بازداشت—ولی من دیدم که صبر وبرد باری بر این کار- بهتر از ایجاد تفرقه میان مسلمانان وریختن خون انان است—وبای مردم بتازگی اسلام را پذیرفته بودند—ودین مانند مشک مملو از شیر است که کف کرده یاشد که کوچکترین سستی انرا فاسد میکند- = یعنی مثلا مواد چربی به شیر وارد شود به اصطلاحمیبرد- وکوچکترین فرد انراوارونه میکند =یعنی مشکرا وارونه میکند میزان شکندگی را نشانمیهد کتابی یک ایرانی درباره شوروی در اغاز نشته است که ایشان عاشق کمونیست واستالینبوده است ازمرز ایران ارد شوروی میشود ایشان بعنوان جاسوس غرب -تلقی میکردندهرکس از خارج بطریقی وارد شوروی میشد اورا جاسوس اعلام میکردند وهرکس کوچک ترین انتقادی حتی بین چندنفرکرده بود اورا زندانی وبه سیبری-اعزام میکردند وکارمجانی کند وبسیاری ازانها مردند- زیرا کمونیست جوان بود هنوز پایه محکمی نداشت- میترسیدندولی امروزه مثلادرچین ان ترس قبلی دیگرنیست—عبدالله جناده میگوید-که من درنخستین روز ها ی زمام داری علی علیه السلام- شاهد خطبه ای پرشور از امام علیه السلام بودم- که فرمود--- هان ای مردم—اگاه باشید- روزی که پیامبر گرامی صلواته الله علیه واله والسلم-از میان ما رخت بربست- لازم بود- که کسی باما درباره حکومتی که اورا پی ری کرد- نزاع نکند و- به ان چشم طمع ندوزد- زیرا ما وارث و ولی وعترت او بودیم—امابر خلاف انتظار- گروهی از قریش به حق ما دست درازی کرده ودرنتجه خلافت را ازما سلب کردند- واز ان خود قرار دادند—بخدا سوگند اگر ترس از پید ا شدن شکاف واختلاف درمیان مسلمانان نبود-و- بیم ان نبود- که بار دیگر کفر وبت پرستی به نقاط اسلامی باز گردد- واسلام محو ونابود شود- وضع ما غیر ا ز این بود که مشاهده مینمائید-= اری به این گونه بود که علی به سکوتی بیست وپنچ ساله تن داد- وحضرت زینب والگهر امیر المونین- علیه السلام- شاهد سکوت شکوهمندانه اوبود- وبرای یک انسان اندیشمند واگاه همچون- زینب چه اندوه ورنجی بالتر از این که شاهد خانه نشینی – مظهر شهامت وتقوی ودانش باشد- پس ابوبکر- عمر برخلاف کلیه اصول وضوابط موجود وحتی برخلاف اصول- وشورای سقیفه خلافت را بدست گرفت- امام علی علیه السلام فرمودند انها طمع کردند- قران مجید به اصحاب رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم فرمود مغرور نشوید تاریخ مطالعه کنید شیطان گروه های عظیمی را گم راه کرده است – واندکی نجات پیدا کردند حتی به سادگی حضرت ادم علیه السلام-فریب داد واو قسم خورده است همه رامیخواهم-گمراه کنم جز مخلصین را خداوند متوجه شدمنتی سرخداوندمنان میگذارد فرمودند تونمیتوانی انهارا گم راه کنی- قران میفرماید به حبل متین چنگ بزنید حبل یعنی طناب متین یعنی مستحکم ضرب المثلی است که فلانی طناب پوسیده-بدستوراو من درون چاهنمیروم چون نمیتواند اورابهته چاه رسد وبیرون بیاورد= اینحبل متین را خداوندمنان باید مشخص کند قران وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام بودند کسی نمیتواند ادعا حبل متین کند ولی رسول اکرم و صلواته الله علیه واله والسلم بحضرتعلی علیه اللامفرمودند که شماحبل متین هستید وهادی پس از من-پس باید بیشتردقت کنیم وفریب شیاطین جنی وانسانی نشویم انشاالله


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی   است کابینه اقای ترامپ- طرحی برای نام ان-جی –او= سارمان های غیردولتی وغیر انتفاعی را- شاخص را منجمله اکسفام- سازمانی که ازبیست سازمان خیریه تشکیل یافته است که کمک به کمبودمواد غذائی ودرد رنجکشان را دردنیا کم کند وامنستی –سازمان عفو بین المللی-بعنوان یهود ستیزی درجهان معرفی کند- کابینه اقای ترامپ درحال تهیه طرحی است که گزارش دهنده برای روشن شدن که چندین سازمان ن-جی-او نام دارد غیردولتی- درحقیقت یهودستیز هستند- که ایجادموجی کند با این هدف-که در کشورهای دیگرهم موثر واقع شود- وازانها حمایت نکنند- درتحت این طرح تصوری وفرضیه ی- عفوجهانی وسازمان مراقب حقوق بشر- واکسفام- که درچندین کشورهای جهان فعالیت میکنند- برجسب یهود ستیزی بخورند زیرا انها ژست ونقش مخالف سیاست سکنی دادن یهودیان هستند


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بخش -دوم ئ نگاهی به مجله سترگ چشم انداز ایران- چند مقدمه را تعریف وبیان میکنم- حضرت علی علیه السلام- روزی از اصحاب سئوال کردند اعمالرچگونه انتخاب میکنید گفتند بهترین را انتخاب میکنیم فرمودندخوب است ولی کافی نیست من همین کار میکنم ولی درجائی بین شر ها شر کمتر را انتخاب میکنم- مقدمه دیگر درسوره والعصر- اکثریت مال افراد باطل است تعدادی مومنین هستند- قدرتی ندارند قران می فرماید تاانجا که مقدور است حق رابه افرادی شایستگی دارند بگوئید وصبر پیشه کنید تمام امامان معصم علیه السلام درباره حکومت وحقو باطل بیانات دارند کها نزمان مومنین گول وفریب نخورند ودیلی باطل بودن حکومت جور وظلم را بشناسند وافراد که شایستگی دارند   هوشیارواگاه سازنند- ولی درایهای که مسلمانان- قدرت دارند میفماید چرابه شهری که موردظلم است وانها میگویند که خداوندمنان کسی بفرست که مار اازاین بدبختی نجات بده چرا اقدام نمیکنید وبعدمیفرماید زمانی که انه مردند- فرشتگان برصور وپشت میزنند که اگرقیام میکردیدپیروز میشدید- مسئله فقه سنتی که اینطور تصور میکند که تا ظهور حضرت مهدی علیه السلام باید صبر کرد اینفکر غلط است حضرتعلی علیه السلام به موقع قیام کرد وامامحسن علیه السلام ایشان قیام کرد .امام حسن علیه السلام قیامکرد امام سجادعلیه السلام یاری نداشت - در زمان امامباقر علیه السلام حضرت زید علیه میخواستند قیام کنند-امامباقر علیه السلامفرمودند چهاراه برتومیبندند- پس شرط داشت چون شرط کافی و ولازم را نداشت قیام نکرد- ولی درزمان امام صادق علیه السلام قیامکردکه امام انقیام را تائید کرد وبردارانسنی باوعدهپول عقب نشینی کردند وایشان شهید مانندامامحسین علیه السلام بهترین بهانه به دست عباسیان داد که بخون خواهی ایشان قیام را شروع کرد امام صادق علیه السلام دربارهعموی خودحضرت زید علیه السلامفرمودنداگرپیروز میشد نماز رابرپا میکرد واحکام الهی عمل میکرد بعدالت رفتار میکرد واحاکام ماراهم اجرا میکرد-پس حکومت کردن منع نیست ولی شرط میخواهد وخود امامصادق علیه السلام به مسلم خراسانی فرمودند که مافیا که متاسفانه-زمام مردم دردستان انهاهستند زیربار مدیریت من نمیروند وسرانجام مراشهید میکند یعنی اگرشرایط کافی بود ایشان ریاست قبول میکرد ولی هم از پایمبر اکرم صلواته الله وعلیه واله والسلام وهم از امام موسیبن جعفر صلوات الله علیه واله والسلام راجعه به انقلاب ایران شده است وجالب استفرمودند غرب مداوم برای اومسئله ساخته میشود ونمیتواند دیگر   نمیتواند بامسلمان دیکتاوری عمل کند-پس قیام برای پائین کشیدن حکومت طاغوتی قاجار وقبول کردن سلطنت مشروطه هم ایات قرانی هم حدیث وجود دارد باز حدیث داریم که اگر میتوایندیک حکومت طاغوتی بزیر بکشید ولو طاغوتی دیگری سرکاربیاید مدتی ارامش ایجادمیکند ازان زمان بخوبی استفاده کنید دردوره پهلوی هیمن طورشد وپایه دین گذاشته شد- حال اگر ولایت فقیه- به بخشی از احکام عمل کند دین ناقض است- درحالیکه ان احکام گفته شده است امروزهم نمیتواندبعنوان معلومات عمومی مطرح شود؟؟حتی الگوی حکومتامامزمان علیه السلام شرح مفصل دادند که ازان بایدبهره برداری شود- کله فقه وتفقه یکی از عظمت های اسلام است- یعنی تا انجا که میتوانید بهعمق مطالب اسلامی وعقلانی پی برید چرا عظمت است دونومهمیاورم درامریکامداومیگویند ازادی باعث پیشرفت ماشد بحران های ان بسیارکم است – ازادی عقاید بسیارسودمنداست وبحران های ان بسیارکم است-امادرانگلستان یکنفرکاتولیک رومی بقدرت نرسیده است-درامریکا کمونیست قلع وقم کردن یک سوسیالیست بقدرت نرسیده است اقای اوباما بقدرت رسید هیچ اقدامی برای سیاهپوستان نکرد مرحوم دکتر رضویه استادعزیزمن – ایشان فرمودند من درامریکا روی هوش ونبوغ کار میکردم که درابرقدرتها بسیار روی ان حساس هستند ومن فرستادن به یک بیمارستان که روی هوش جنین تا دوماه گی تحقیق کنم- ومن ریس تیم بودم اثبات شده بود که چنین در ماه اخر بقول خانم ها فوتبال بازی میکنداگر جنین نابغه باشد دوبارمادربه شکم اش بزند دیگرباز ین میکند- این اثبات شده بود ما رفتیم تحقیق کنیم- درباره اینموضوع وموضعات دیگرتا دوماهگی نظریات زیادی است-کهتحقیق درواقع تحقیق بوده است ولی حق افشانداشتند اما درامریکاچند جوان یکتوئری هوش روی چندنفر کار میکند ده نفر پاسخ میدهد- بلافاصله انراچاپ میکردند مادر پیش من میامدند ایا این بچه من طبق این روزنامه نابغه است یانیست- یابچهمن هرچه بشکم خودضربه میزنم اعتنا نمیکند ایا این مرده است ویا نابغه نیست- من میگفتم خودت رابه دکتر نشانبده میگفتندسالم است ولی معلوم نیست نابغه نباشد وهرچه میگیفتیم چلوی انرا بگیرید-بحران روحی درست میکند گوش نمیکردند ودرزمان مابعضی انهار ترجمه میکردند وایشان میگفت که من قدرت داشتم-انهارااعدام میکردم حال درتمام مسائل امریکایانطورعمل میکند وازقدرت خودسو استفاده میکند این ازادی مافیا است ولیخوب علما میبیست که ازادی اسلامی را تعریف کنند اینکاراخود بزرگ خراسانی به وجه دقیق بیان کرد-اما مسدله شهروندی من نیودانم باینهمه احادیث باز اقایان اشکال میگیرنند درباره شیعه مردوزن نسبت به مردانوزنان سنی وغیره سنی برخلاف نظریات کهاختلافات درست نفهمیدند- پیابر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام درمدینه منشور خود رانوشتودران مسحی ویهودی وبت وپرست همه شرکت داشتند ولی قوانین کلی متعلق به ایشان بود ولی انهادرجمع خود ازادبودندوفقط درسیاست خارجی متحد بودن درامریکا واروپا دقیق بههمننحو است ولی حتی اجازه نمیدهند که گوسفند درخانه ذبح کنید میگویند زجرمیکشد باید تسط میخی که به برق وصل است ویک چرمی به سر گوسفند میبندند کهیک سوراخ ادرد ان میخ اتومتایک به این سوراخ یک تماس برقراذ میکند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-مجله چشم نداز-ایران- شمار 123-حضرت مجاهد کبیر اقایمهندس لطف الله میثمی- رحمت اله علیه –که بحق یکیاز کارشناسان متخصص قانون اساسی ایران است ودرسیاست داخلی وخارجی این بسیار متبحر واگاه است ودررشتهنفتهم تخصص علمی ایشان است درسرمقاله این مجله مقاله مبسوطی درباره چه میشود کر مرقوم فرمودد این پرسش تاریخی بشر است جایاعجبندارد بخصوص زمنی که رهبر الهی معصوم علیه السلام درغیبت است پررنگ میشود- بسیاری تصور میکند که دین اسلام وبخصوص مذهب شیعه بهراحتی همه مسائل را حل میکند بله به راحتی حل میکند ولی به راحتی بدست نماید مشکل ازخود انسان است- که براحت به بینش جامع نمیرسد- فرض کنید علامه حلی مشکلی درزمانخود بایک حدیثحل کرد امرز مشکلی وجود دارد بتدریج خوداش را اشکار میکیند  با هشتادحدیث حل میشودتارسیدم جواب جامعه سالها طول میشکد تاسئوال مطرح شود لذا ایشان بدرستی فرمودند که میبایست طق گفه معمار انقلاب این قانون اساسی اجرا شود-چرا اجرا نمیشود ترس دارد خراب کند وقبلی راعمل میکنندکه ناقص است-لا بایدعمل کرد ودرطول عمل مشکلات مخفی ظاهر میشود وبقول خارجیان تا بقله کوه نرسدید-نمیتوانید راه درست تحقیق را درک وپیدا کنید-لازمه پیشرف بشر ازمون وخطا است تا به خطانرسدیدتشخیص راه رانمیدهید- از جناب سردار اقای محسن رضائی رحمت الله علیه نقل وقول کردند که زمان که معمارعظیم الشان رحمت الله علیه صلح را انتخاب کردند- ایشان از امامعلیه السلام سئوال کردند- ایااین صلح جنبه تاکتیکی دارد عظمت فرمودند که جنبه راهبردی واستراتژیک دارد- ایشان بدرستی از این دکترین دفاع کردند- به جهات مختلف- یک عاملاش حرکت درسازوکار های بین اللملی درخارج است-که ایشان فرمودند دراین مسائل یکعدم انسجام درقانون اساسی که بخوبی تبین نشده است اوصلا صلح وجنگ مختص رهبر است واین امر باید درقانون اساسی بخوبی شفاف شود- من به دوبعد توجه میکنم- بعضی منافقین درزمان پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم گفتند پیامبر خودرا پیامبر رحمت میداند ومداومجنگ راه میاندازد-پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- انها را جنگ را می اندازند ومن کمترین کشتاررا میکنم وعددی گفتن با تقریب درمجموع دوطرفیک هزر پانزدن نفربودند که کمترین کشتار درعربستان در هشتادوچهارجنگ بود ودرجنگ بد ر پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلام بلند فرمودندکه اهل مکه بشوندکهمن برای دفاعاز مدینه امدم برگردید من هم برمیگیردم ابوجهل خندید گفت کهپیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم ترسیده است وگفتندمابرای جنگ امدیم تافتح مدینه خواهیم جنگید- پیامبر اکرمصلواته الله علیه واله السلم-مقداری جنگیدند وبعدفرمودند من پیامبر رحمت هستم وشمشیراز دستمن بگیرید وشمشیر از دست ایشان گرفتند خیلی تایغات کردد .الان هم میکنند-که اسلام دین خشونت وجنگ است- این فرد نادان درفانسه کهیکفر چچنی بوده است از لحاظ قونین اسلامی حق اینکارانداشته است- درکشورهای اسلامی اگرفردی چنین کند وقبلا دستگیری توبه کند بخشیده میشود واگر توبهنکرد اعدام میشود ودرخارج هیچ نیازی برای کشتن ان فرد نیست ایشا درسکلاس میبایستبود واز دین اسلام وپیامبر اسلام دفاع میکرد کهداعش محصول فکر شیطانیشماست وقوانین اسلام اجازه این امر درسرزمین کفر نمیدهد-توپ را به زمین انها میفرستاد ولی الان یکدلیل دیگربرخشونت اسلام اضافه شد ایشان بدرستی تشخیص داده است میخواستندنفت ما درخیج فارس بهبن بست بکشندویک جنگ دریائی دیگری راشروع کنند- زمان جنگ انگلستان وباارژاتینبرسر جزیره مارویناس- انگلستان قبلاز جنگ بودجه دفاعی وذخیره بودجه نظامی اش بهاندازه سهسال چنگ درسطح جهانی دوم بود- ظرف بیست روز تمام شد چرا از ان جزیره تا لنن بیادکشتی وزیر دریائی وهواپیماجادهابیرا محافظ کند ار ژانتین با کشتی وقایق ماهی گیری هم درانهاموشکبود وهم مین درطول مسیر مین هارا ریختند وچند کشتی انگلیسی روی مین رفتوانگستان مجبورد شد-که قایق هابزند ومشکها یفراوان پرتاپ رد وبعضی کشتی های نفت کش مورد حمله واقعه شدند وچندبارهواپیما ها کشتی هارازدند وجبورشد در جزیره یک بیمارستان مجهز بسازد بههمه افراد ارژانتینی که میخواستند شورش کنندپاسپورت انگلیسی داد ومسلم تمامجزایراطراف وجاده با کمک ناتو تحت کنترول دربیاورد- درحقیقت ارژانتین از عواقب بعدی ترسید که امریکا وناتو برای اومسئله بسازند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0