سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم اللهالرحمن الرحیم-فردیرا درکوچه ای سگی را گاز گرفت-سگرفت د م در خانه ای خوابید- فرد شاکی زنگ خانه را زد واقائی دم درب امد وبه ایشان گفت-سگ شما پای من را گاز گرفته است- اقای فرمودسوما-سگ من پای کسی را گاز نمیگیرد-دوما باید فرد کاری کرده است که پای فرد را گاز میگیرد-اولا من سگ ندارم- اینموضوع چه ارتباطی-باخیابان با بزرگ را نیایش با های وی ستایش دارد؟؟-تابلوی خیالی یک مغازه درشهر لیدرها-بن –ایس رابا تاپ سویت دانمارکی نوش جان کنید-از اقائی سوال شد که خانم شما تقاطع راچگونه فرعی –اصلی میکند-فرمودند هرکدام راسریع میرود-اصلی است!!                                                                                                                             


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-

نیم نگاهی به سیاست امریکاو کانادا- اقایان در باره حقوق بشر-بهتراست درباره دوازده خصوصیت که گربه باید داشته باشد-تا انراانتخاب-کنید –فکر کنید-شمابرای  حقوق بشر-درجنگ جهانی دوم-بمب اتمی د ر روی ژاپون- انداختید-تاا مروز هم معذرت خواهی هم نکردید- مردم جهان راباشایعه برانکه نقشه خطرناکی برای شمادارند-میبربائید شنکمیکند بعضا میکشید بعدا میفرماید گه عامل اطلاعاتی ما اشتباه کرده بود-بامواد –مواد مخدر-مبارزه نمیکنید-چون میدانید که تمام پلیس شمارا میکشند-تمام- سناتورهای شمارا میخرند سناتور شمااین همه پول وسهام در کارخانجات را ازکجا میاورد-در ایران صاحبان موادمخدرکمر به نابودی – ملت ایران بستند-مسئله مالی-بهانه است- همانطور درشیوخ سنی عراق- تبعیض بهانه است- اخیراگفته اند عدم قدرت در دست اهل سنت باعث سر شکستگی اهل سنت درجهان میشود- ما زندانی سیاسی نداریم ماتروریست سیاسی داریم-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- گفتمانی با اقای سجودی-از سایت کلمه-ایشان بیان کردندکه وهابیت کتاب بخاری راچون قران صحیح میداند ومابقیه کتب امکان داردکه احادیث ضعیفی داشته باشد-درچه استباط خوداش راهم بخوبی نشان دادکه فرمودند ": اینطور میگویند؟!! من به ایشان میدهم که نه وهابیت-هیچفرقه سنی درگذشته وحال واینده ازدرونکتاب بخاری بیرون نخواهدامد وکتاب بخاری نمیتواند یک سیستم منظم حجتی مانند سیستم دین سیک رابوجوداورد- یک دکوری است حتی به اندازه کتاب :"لمعه ": شیعه انسجام وحدت وجامعیت نداردهرگوشه اش چند ساز میزند- کتاب بخاری حتی بدردصوفیان هم نمیخور درساده لوحی  وساده نگری تمام عیاربعضی مطالب ان جهانی بنشسته در گوشه ای است موتوری ایجاد نمیکند موتوروهابیت تمام سیاسی ای غربی است که بنفع غرب وبه ضرر حتی کشورهای مولد وپشتیبان اش واقع شده است یکجناب اقای البرت کامو فرانسوی کهبتواند نقاط ضعف فرهنگ وتمدن فرانسه وجهان انروز راتشخیص دهد   بوجود اورد هنوز درک نمیکند وهابیت بزرگترین بلا ومصبیت بیسوادی است ونداشتن نیروهای موتور که جامعه رابه پیشرت برساند – بقول عرفان مذهب سیک جهان قبلاز خلقت این جهان- هستی حکم است که همه چیزتوانوقدرت وبخت یعنی معنویت وسرنوشت دائم داده شده است ودراین جهان خرد رحمانی روانشده بایدباهمت انساندردوجهت ای که باهم به هماهنگی میرسدموقت بدست اوردن قدرت وبرای ابد معنویتی که غوطورشدن درصفات کمالیه اله ای است که مداوم حلول جدید میدهد بدون این حلول بهشت مانند جهنم انسان دراسارت است-  بهترین موتور دردوبعد شناخت فلسفه وحقایق کربلا است کهجناب اقای کامو بایددرانجا شاگردی کند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای  ":اریاباقری": کهدم از اریائی وتها سایت وکانال شاهنشاهی میداندکه مبارک وجودایشان است-خواستم چند نکته متذکرشوم که حماقت غرب در ایشان اثر نکند وتصور نکنندکه مردم درک نمیکنند- ایدلوژی مجبور شدید مشخص کنید چون بحث فروعات- سرچشمه ازاصول میگرد واصول نیازمند استراترژی استکه بیادتوسط علوم عقلانی وفلسفی اثبات شود تان فروعات سرانجام پذیرفت- که شمابحثی درباره ان ندارید فامیلی شماجناب باقری عربی است که تغیرندادید-درتمدن اسلامی حداقل ده زارنابغه وجوداردکه قبلاز اسلام بوجودنیامده مهمترین درکشان  اثبات":جن": البته :"جن": درشرقملائکه باشد ولی اینطورتصور میکردند که ملائکه دیده نمیشود  ولی جن دیده میشود اینارم شما ":جن": است بغلط یکدانشمندالمانی انرافرشته انذا میداند که انشالله بحث اش خواهد امد ولی درغرب جن وجودندارد بجای ن فرشته بوجود دارد که بصورتاانسانهم میتواندظاهر شوداخیرا چون فرهنگ جن درشرق بسیارعظیم است-خانمی فرموده است ماهم بایداین فرهنگ راداشته باشیم چون جن به افرادخوداش کمک میکند تخیل کرده است-که این جن ها بسیارکوجک هسشتند حداکثر ده سانتیمیترهسشتند وده ته خانه ویاباغ سکنی میکنندوحکومت پگادشاهی دارندوبه افرادخانه کمک میکنند وبهترین داستان ها درباره جن ایشان نوشته ا ست- تنها شاپوردوم درنقش رستم فرشته ای بسبک رومی زیر پای اسب است- تصور میکنم که مادراش رومی بوده است واین فرشته بعلت تحقیران درزیر اسب نیست منظور مخفی بودن ان است-درباره معجزلت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بخصوص درباره شق ال قمر شعاری نمیشود-رد کر د وهیچکسش هم تا امروز نواتنسته است انرارد علمی کند کشورهای اسلامی یابقول موردتهاجم وحشیانه اعراب بودند ویاانکه حکمرانهای ظالمی برانها حکومت کردند نه دانشمندان انها ونهمر دم دست از اسلام برداشتنددرمالزی واندونزی بقول استاد مرحوم عظمت ایت الله زبرجدرحمت الله علیه قران خوداش خودر ا پیش برد استدلال انها کردندمخصوص خودشان است وخدمت عرض کنم ژاپون مغرورمانند انگلستان مغرور اخیرا که مسائل اخلاقی ایجادشده است میخواهد از فرهنگ مالزی استفاده کند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-برادران سایت کلمه میفرمانید-که کلمه ثقلین یعنی کتاب الله(قران مجید) وسنت-  وسنت راهم شتردیدی و ندیددرحالیکه تمام علمای اهل سنت میفرمایند بدون سنت قران قابل درک نیست-وخداوندمنان صاحب قران هم بر این امر تاکید کرده- که :"تبین:" یعنی روشن کرد مطالب توسط علوم الهی است که دراختیار پیامبر اکرم صلواته الله  علیه واله والسلم است –هرجاکه درک کامل نشد ویا اختلاف شد بایداز علوم رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  باید سئوال کرد- باز یکی از علمای اهل سنت میفرماید –ایه ای –نیست جز اینکه بایدسئوال کرد-درعلم قران این ایه صدق میکندکه اگردریاها مرکب شود نمیتواند تمام علوم قرانی شرح دهدکه درزمان امام مهدی علیه السلام به اندازه دریاچه ای گفته خواهد شد- ازا مام علی علیه السلام- روایت شده است یکی از علل وجودامام معصوم علیه السلام تشخیص حدیث وشناخت سنت راستین وتبین اضفاتی بران است ودقیقا این امر اتفاق افتاده است که یکنوع سنت نیست امروزه جنگ بر سرسنتها است ودرطول تاریخ دربین اهل قبله جنگ بر سنتها بوده است نه جنگ بر اصل قران؟؟ یکی از خصوصیات قران معنای کلمات  قران است-که میبایست نص یعنی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم مشخص کند-کلمه –ولی- اقایان بیان میکنندکه به معنای دوست است- سئوال این است ایا دراین مورد اصحاب مسئله ای داشتند؟؟ چنین چیزی نبوده است- ایا برای انکه خداوند بگوید که علی علیه السلام دوست شما است ایشان بایدانگشتری بعنوان ذکات بدهد؟؟چون انگشتررا داد پس ایشان دوست شما است؟؟در حالیکه علما میفرمایند مسئله اقتصاد وعدالت دراقتصاد وکمک درمسائل معیشت مستضعفین که بسیار کار سختی است علی علیه السلام بهترین است درحالیکه این روایت دقیق است که اصحاب نسبت با ابوبکر وعمر بدبین شدند به دلائل زیاددرباره ایشان مسائلی مطرح شد وحتی ایه امد-که  به مردم بپوندید!! اصحاب جرئت نداشتند این مطلب را به انها بگویند- از جناب سلمان رحمت اللهعلیه درخواستند که ایشان بگوید-که- بعضی افعال شما مارادرشک فروبرده است  جناب عظمت حضرت فیض کاشانی رحمت الله علیه  یکی از دلائل ایشان در اثبات شیعه همین موضوع است ولی ایه ای نیامدکه انا نراتایئد کند اصحاب بعضی از انها نسبت به معاویه وابوسفیان وعمروبن عاص وعده ای دیگر مظنون بودنددرحدودسی نفر-چند بارخدمت پیامبراکرم صلواتهاللهعلیه واله والسلم رفتند وجریان راگفتند-حضرت فرمود دراینباره جستجونکنید ولی من مسائلیرا به فلان کس گفته ام-علما خیلی چیز  از این موضوع میفهمند- برای درک بهتر حدیثی جعل کردن درباره فضائل علی علیه السلام که برای این فضائل ایه امده است حضرت فرمودنداین ها فضائل عظیمی هستند ولی من ان هارابه هیچ میگیریم؟؟وفضائل جناب عمر بیشتر است-عجب –مرغ پخته هم میخندند-؟؟!! نکته دیگرمیفرمایند که ائمه اطهار علیهم السلام معجزات نداشتند وفرمودندامامحسین علیه السلام معجزه ندارد-جناب پطروس جانشین حضرت عیسی علیه السلام فراوان معجزه داشته که درکتب انجیل امده است درحالیکه در بهشت درجنت عدن که مخصوص چهارده معصوم است دربخشی ا ز ان به اجازه انان افرادی قرار میگیرند وسیدان بهشت عدن امام حسن علیه السلام وامام حسین علیه السلام هستند واین امر نشان میدهدکه درجات ایشان به مراتب از جناب پطروس بیشتراست چگونه ممکن است که ایشان معجزات نداشته باشد؟؟!!-اما معجزه بزرگ امام حسین علیه السلام زمانی که متوجه شدندحضرت زینب سلام الله علیها بسیار نگران هستند بیاناتی فرمودندکه در این کربلا سرانجام برای ما بارگاه میسازنند وشیعیان دراینجا جمع میشوند واحادیث مارابیان وپخش میکنند درتمام طول تاریخ طاغوتیان سعی کردندکه این امر تحقق پیدا نکند-عالمی میفرمود بیشتر کسانیکه به زیارت امام حسین علیه السلام وصلواته الله علیه واله والسلم رفتند ودست وپادادند اهل کوفه بودند واین امررا چگونه میتوان تفسیر کرد


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-اهنگ پشه میاید وپشه میره ازمنخون میخوره –پشه از جان من چه میخواهی- قریببه این مضمون حرف اول هنری ایران رازده است؟؟ با دویست وهفتادوپنج هزار رای انترنتی-درسرکلاس دینی دریک دبیرستان بودم- اخر زنگ زنگ اخر روز بچه ها یکی اخر کلاس زمزه میکرد گفتم چی میگوئی فرمودند برا یرفع خستگی اجازه بدهیدیک ترانهبخوانید بچه هادستجمعی هندونه ا ی هندونه- یکی از بچه ها گفت مادربزگ من گفته است من درقیامت سپر میشومکه توبهجهنم نروی مغز شما رامترکانند با جهنم این مسائل  بروید خوش هم باشید- انسان درزیر فشارمعنویت رشد میکند بقول بچه ها رزمنده درسینه کش تیر ساخته وپرداخته میشود- صدراسلام  ان معنویت وان جانبازی انهارا ساخت- ماابتذال غرب را گرفتهایم درحالیکه غرب کارهای درخشان زیادارد یک اعتراض درسازمان یک قطار دریک شهری درامریکا شد- هفده محفل شعری درباره ان شعر سرودند یکی رفت حقوق خواند ویک پرونده هزار صفحه در دهسیط شعری نقد کرد یک سبکی انمحفل داشت زبان فاخر سیاسی امریکا باز بان فاخر سیاسی سیاهپوستان خاصی را ترانه کرد که جزو شاهکارهای امریکاست ولی دانشگاه هادرمکتب شعری حاضرنشدند یک کنفرانس درباره ان بهند و یاان شعر راچاپ کنندگفتند دراینحدنیست ودرضمن پول نداریم غرب اینراسینه کش جهان میکند-حال چگونه میتوان حضرت قاسم علیه السلام راالگوی جوان کرد؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-امروز یک بمب انتحاری میخواست خانم-چهل دو ساله سیاستمدار که یک حمایت گر فرهیخته درباره حقوق زمان وازادی مطبوعات وسنخگوی مجلس را بهقتل برساند این عمل دقیقا کارغرب است—درقرون وسطای اروپای وایکنیگی علاقمند شد بامسلمان مراوده پیدا کنددرحالیکه بت پرست بودند ولی صلبیون انهارا ترساندند وفرمودند که که مردومسلمان عرب وهمچنین نان انان بسیارمودب وباهوش وتحصیل کرده وبسیار رومانتیک هستند(کتاب هزار ِیک شب) ولی افراد خطرناکی هستند وایکنیگ ها به سمت رهبران مسیحی دراروپا رفتند وخواسته هائی داشتند که موردتوافق واقع شد ومسیحی شدند—امروزه زنان مسلمان تبیلغ فراوان میشود عقب افتاده بر ده جنسی وغیره هستند برخلاف زنان غربی-چه مسیحی وچه یهودیکهاخیرا یهودیان برا ی بدست اوردن موقعیت مذهبی کوشش زیادی را میکنند ترس شدیدی رامسلمانان غرب واروپادارند تجربه میکنند- یک شومن معروف درکانال روسی میفرمایند داعش یا اجبار بهتغیر مذهب میکند ویا میکشد وامریکائی ها فقط تماشا میکنند همه میخندند- بریا انکه قدرت غرب را درک کنید ناصریسیم رانابود کرد وجلی هواخواهی از فلسطین را گرفت وداعش وطالبان راتقویت کرد که احتمال میدهند دویستهزارنفر به کوبانی حمله شود البته بنابر بعضی نظریات درسوریه بافتح حلب کار داعش در سوریه تمام میشود که یکسال از سال اینده میلادی طول خواهد کشید نبایداز تعدا مسلمان اروپا که چهل دومیلون هستند زیادخوشحال شدزیرا مدا.وم تبلیغ میکند اسلام دراروپا به شرطی میتواند ادامهدهد که بعضی از احکام خودرا تعطیل کند لذا مانبایداب به اسیاب دشمن اسلام برزیم بلکه بیاداسلام رابسیاردرخشانتراز ایده ای غرب معرفی کنیم


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0